of 44/44
FAIL MEJA JURURAWAT KESIHATAN DI KK Jur/BPKK/KKM 1 FAIL MEJA NAMA ORGANISASI Bahagian/Unit Nama: Jawatan: JURURAWAT KESIHATAN Alamat Organisi: KLINIK KESIHATAN IBU DAN ANAK TENOM No.Tel : 087735355 No Fax : 087735355 E.MAIL :

fail meja jururawat

  • View
    3.754

  • Download
    42

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tugasan jururawat

Text of fail meja jururawat

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

FAIL MEJANAMAORGANISASI Bahagian/Unit Nama: Jawatan: JURURAWAT KESIHATANAlamatOrganisi: KLINIKKESIHATANIBUDANANAK TENOM No.Tel:087735355 NoFax :087735355 E.MAIL:Jur/BPKK/KKM

1

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

MAKLUMATPEGAWAINAMA JAWATAN/HAKIKI GRED/JAWATAN : : : TERESALEESETCHIN JURURAWATKESIHATANAWAM U29

BAHAGIAN/UNIT

:

KESIHATANIBUDANANAK

TARIKHMEMEGANG JAWATAN

:

12091980 01121987

TARIKHPENEMPATAN :

*Maklumatpegawaiiniperludikemaskinikansetiapkali pertukaranpegawaiberlaku.

Jur/BPKK/KKM

2

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

KEMENTERIANKESIHATANMALAYSIAKANDUNGANFAILMEJA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OBJEKTIFJABATAN OBJEKTIFBAHAGIAN CARTAORGANISASIPEJABATKESIHATANKAWASAN CARTAORGANISASIKEDUDUKANPEGAWAI SENARAITUGAS,KUASADANHUBUNGAN PERATURANPERATURANPENTADBIRAN PROSESKERJA CARTAALIRANKERJA SENARAISEMAK/CHECKLIST SENARAIUNDANGUNDANG/PERATURANPERATURAN SENARAIJAWATANKUASAYANGDIANGGOTAI SENARAIBORANGBORANGYANGDIGUNAKAN NORMAKERJA. SENARAITUGASSEHARIAN

Jur/BPKK/KKM

3

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

OBJEKTIFPEJABAT KESIHATANKAWASANKENINGAUPejabatKesihatanKawasanKeningau bertanggungjawabdi dalamaspekperancangan,perlaksanaan,pemantauandan penilaianaktivitiaktivitinyauntukmemastikanperkhidmatan kesihatanpromotif,pencegahan,rawatandanrehabilitatifdan disampaikankepadapelangganyangterdiridaripadamasyarakat tempatandanjugaluardaerahagarmencapaitahapkesihatan yangoptimasepanjanghayat.

Jur/BPKK/KKM

4

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

OBJEKTIF UNIT KESIHATAN KELUARGA TENOM

Unit Kesihatan Keluarga bertanggungungjawab di dalam meningkatkan taraf kesihatan penduduk luar bandar. Mengurangkan kadar kematian bayi dan kanakkanak, kematian ibu mengandung dan puerperium. Untuk menentukan ibu mengandung berada dalam keadaan sihat dan bersalin dengan selamat. Untuk menentukan setiap bayi membesar dalam satu unit keluarga yang sihat, menerima makanan yang berzat, mendapat pengawasan kesihatan dan rawatan perubatan yang sempurna. Mengurangkan kadar morbidity di kalangan kanakkanak sekolah supaya mereka mendapat peluang yang saksama didalambidangpendidikan.

Jur/BPKK/KKM

5

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

CARTAORGANISASIIBUPEJABATKEMENTERIANKESIHATANMALAYSIAMENTERIKESIHATAN

TIMBALANMENTERI KESIHATAN

SETIAUSAHAPARLIMEN KETUASETIAUSAHA

KETUAPENGARAH KESIHATAN

TIM.KETUASETIAUSAHA (KEWANGAN)

TIM.KETUASETIAUSAHA(PENT& PERKHID)

TIM.KETUAPENGARAHKES.

UNITPERKHID. PENGURUSAN

BAHAGIAN KEWANGAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN

BHG.PERKHID KESIHATAN

BHGPERANCDAN PEMBANGUNAN

AUDITDALAM

BAHAGIANAKAUN

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

BHGPERKHID PERUBATAN

BHGLATIHANDAN TENAGAMANUSIA

PEGAWAIUNDANG UNDANG

CAWANGAN ANTARABANGSA

BHGPERKHID PERGIGIAN

BHGPERKHIDDAN KEJURUTERAAN

Jur/BPKK/KKM

6

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

CARTAORGANISASIPEJABATKESIHATANKAWASANPegawaiKesihatanKawasanUD48

PegawaiFarmasiU41 Peny.Pen.Pegawai KesihatanPersekitaranU36 Pen.PegawaiKesihatan PersekitaranKananU32

PegawaiPerubatanUD41 Penyelia Penolong JururawatU36 PegawaiPerubatanU36 KetuaPenolongPegawai Jururawat PerubatanU32 KesihatanU32 Penolong PegawaiTadbirN27 PembantuTadbirN22

Pen.Pegawai Pembantu JuruteknologiJururawat Kesihatan FarmasiU29MakmalU29KesihatanU29 &PersekitaranU29

Pembantu PerubatanU29

Jururawat MasyarakatU24 Jururawat MasyarakatU19 PembantuKesihatan AwamU14 Penolong JururawatU14 Pemb.Pem. TadbirTadbir N17 N17

PembantuKesihatanPembantu Penolong AwamU11 JuruteknologiJururawatU11 MakmalU11 PemanduR3

JurutaipPemb N11Tadbir N11 Pemandu Pemandu R3R3

AtendanU11AtendanU11PembantuAm RendahN3 PekerjaRendah AwamR1 Pekerja Rendah Awam (Jaga) R1

Jur/BPKK/KKM

7

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

CARTAORGANISASIBAHAGIANKEJURURAWATANDAERAH

PEGAWAIKESIHATAN KAWASAN

PEGAWAIPERUBATAN&KESIHATANPENYELIAJURURAWAT DAERAH KETUAJURURAWAT KESIHATAN

JURURAWATKESIHATANAWAM

JURURAWATKESIHATAN KEBIDANAN

JURURAWATKESIHATAN

JURURAWAT MASYARAKATKANAN

JURURAWAT MASYARAKAT

PENOLONG JURURAWAT

PambantuTadbir Rendah

Atenden U3PEMANDUR3PEMBANTURENDAH AWAMR1

Jur/BPKK/KKM

8

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

CARTAORGANISASIKLINIKKESIHATANIBUDANANAKPegawaiKesihatan&Perubatan U41 PENYELIAJURURAWATKESIHATAN U36 KETUAJURURAWATKESIHATANU32

URURAWAT ESIHATAN WAMU29

JURURAWAT KESIHATAN AWAMU29

JURURAWAT KESIHATAN AWAMU29

JURURAWAT KESIHATANU29

JURURAWAT TERLATIHU29

JURURAWAT TERLATIHU29

JURURAWAT TERLATIH U29

PEMBANTU FARMASIU29

JURU TEKNOLOGI MAKMALU29

JURURAWAT MASYARAKAT KANANU24

JURURAWAT MASYARAKAT KANANU24

JURURAWAT MASYARAKATU19

JURURAWAT MASYARAKATU19

JURURAWAT MASYARAKATU19

JURURAWAT MASYARAKATU19

PENOLONG JURURAWAT U11 ATENDANU3 ATENDANU3

PEMBANTU TADBIRN17

ATENDANU3

PEMANDU

PEMBANTU RANDAHAWAM

Jur/BPKK/KKM

9

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

SENARAITUGAS,KUASADANHUBUNGANJURURAWATKESIHATANU29DENGANPEGAWAILAINDIKLINIKKESIHATAN TUGASPEGAWAIATASANYANGADA HUBUNGAN TUGASDANTANGGUNGJAWAB JURURAWATKESIHATANU29 KUASAYANGDIBERI TUGASPEGAWAIPEGAWAILAIN YANGADAHUBUNGANSERTA JENISHUBUNGAN. 1.JururawatMasyarakat 2.PenolongJururawat. AktaBidan 3.AtendanKesihatan 5.PembantuTadbir Semuaperkaraberhubung denganperkhidmatankewangan. 6.PegawaiPromosiKesihatan Memberibimbinganteknik dalamsemuaaspek pendidikankesihatan. 7.PembantuPerubatan. Rawatanpesakitluaryang dirujuk. 8.PembantuFarmasi Mendispenubatubatanyang dipesan. Indenkeperluandomestik, vaksindansurgikal 9.PakarKesihatanKeluarga. 10.PegawaiZatMakanan. ProgramPemakanan TUGASTUGASDAN TANGGUNGJAWABJURURAWAT KESIHATANU29 TUGASTUGASPEGAWAI PEGAWAILAINYANGADA HUBUNGANSERTAJENIS

1.PegawaiPerubatan&Kesihatan Bertanggungjawabsemuaperkara mengenai PerkhidmatanKesihatanIbu&Anak dalamkawasanoperasi 2.PenyeliaJururawatKesihatan Menyelia,membimbingdanmemberi nasihatberkaitanperkhidmatankejururawa Kebajikanjururawat Mencalonkanpesertauntukmengikuti kuruskursuskesihatandarimasakesemasa. 3.KetuaJururawatKesihatan Semuabutirbutirmengenaikursus, pertukaran,aduanterhadap perkhidmatandanrekodperibadi perkhidmatan

1. Mengurussegalaaktivitiyang berkaitandengan perkhidmatankesihatan keluargadalamkawasan operasi 2. Menjalankan: Klinikibuhamil Klinikibupostnatal Klinikkanakkanak Perkhidmatan perancang Keluarga&Papsmear Rawatanpostnataldi rumah Penyeliaankepadaanggota bawahan,orientasikepada pelawatdankakitanganbaru Menyambutkesrisikodirumah danmenerima,mengendalikan panggilankecemasankebidanan Memberipromosikesihatan.

AktaPendaftaran JururawatU29

3

4

5

TUGASTUGASPEGAWAIATASAN YANGADAHUBUNGANJur/BPKK/KKM

KUASAYANGDIBERI

10

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

6

Menguruskanrekod,retendan laporanklinik

7 Mengambilperanandalam perkhidmatankawalanpenyakit berjangkit 8 Menyiasatkematianibu,bayi bawah1tahun,kanakkanak14 tahundanmenyiasatkejadian penyakitberjangkit. 9 Menyediakanrekodrekod, laporanbulanan,sukutahundan tahunan Membantumembuatlaporansulit kakitangan 10 Mengambilbahagiandalam aktivitimasyarakat 11 MembantuPenyeliaJururawat danKetuaJururawatdalam latihankejururawatan. 12 Membantu dalampelaksanaan sistempengurusankualitiyang diperingkatklinikdandaerah (ISO,KMK,INOVASIdanDSA)

HUBUNGAN. 9.JuruteknologiMakmal Perubatan. Menjalankantugastugas makmal 10. PembantuPegawai Kesihatan&Persekitaran: Kawalanpenyakitberjangkit dantidakberjangkit Kebersihanalamsekitar Kawalanmutuairminuman Kawalanmutumakanan Membantudalamkawalan penyakitberjangkitdantidak berjangkit Membantudalam kebersihanalamsekitar Membantudalamkawalan mutuairminuman Membantudalamkawalan mutumakanan 11.Pemandu.

TUGASTUGASPEGAWAI ATASANYANGADA HUBUNGAN

TUGASTUGASDANTANGGUNGJAWAB JURURAWATKESIHATANU29 13Promosiimejmenjagaketampilan danketrampilandirisertaimej jabatan 14Tugastugaslainsepertiyang

KUASAYANG DIBERI

TUGASTUGASPEGAWAIPEGAWAILAIN YANGADAHUBUNGANSERTAJENIS HUBUNGAN. 13.PekerjaRendahAwam Menjagakebersihan persekitaran 14.PengelolaProgramBCG

Jur/BPKK/KKM

11

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

diarahkan.

Menyelia,membimbingdan memberinasihatmengenai BCG 15.PegawaiPergigian/Jururawat Pergigian. Rawatanpergigiankepada ibudankanakkanak 16.PegawaiPerubatan Hospital Merujukkesmengandung danuntukbersalindi hospitaldankecemasan. 17.PegawaipegawaiLain: PegawaiDaerah/Ketua Kampung/AJKKK/ PegawaiKEMAS/ PegawaiPenerangan/ Guru/PegawaiPolis/ PegawaiKebajikan Masyarakat/Kakitangan Hospital KaumWanitaSetempat.

Jur/BPKK/KKM

12

FAILMEJAJURURAWATKESIHATANDIKK

MALAYSIA AktaParlimen No.54Tahun1966 AktaBidan1966.

SatuAktatelahdikuatkuasakanuntukmenyusunsemulaordinasibidan tahun 1954. Akta ini bermaksud untuk memperbaiki lagi peraturanperaturan pendaftaran bidan, perkhidmatan kebidanan dan lain lain yang berkaitan dengannya.

AktainimungkindidaftarsebagaiAktaBidan1966danyangmelibatkan negerinegeridiSemenanjungMalaysiasahaja. DidalamAktaini:

Kecemasan bermakna kejadian yang berlaku dengan tiba tiba semasa mengandung, melahirkan anak, dalam pantang dan memerlukan rawatan segerauntukmenyelamatkanibudananak.

LocalSupervisingAuthorityialahPenguasaDaerah.

Penguasa daerah bermakna Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatandidalamnegeriini.

Bidanbermaknaseorangyangtelahdiberiupahatauyangbergajimelakukan kebidanan yang bermula dari jagaan semasa mengandung, melahirkan anak sehingga habis pantang. Pelatih dari Sekolah Latihan Bidan yang melakukan kebidanandibawahpengawasanpengajartidakbolehdipanggilbidan. MenteribermaknaseorangyangberdaftarsebagaiJururawatuntukmerawati yangsakit. Daftar bermaknaPendaftaran Bidan olehPendaftar Bidanmengikut undang undangdidalamAktaini.

Jur/BPKK/KKM

13

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

KUASADANKEWAJIPANLEMBAGA

Lembagaberhak: a. Mengubahlatihan,menjalankanpeperiksaan,mengeluarkanijazahijazah,sijil sijil,pakaianseragamdanlencana. Membuat perautran peraturan berkenaan perkhidmatan perbidanan dan kelakuanbidanbidan. Menentukankelulusanpensyarahpensyarahdanpengajarpengajar. menentukanacarayangpatutdiikutitentangpenyiasatandanpertanyaan berkaitandengankelakuanbidanbidan. Menentukanpembayaranyangpatutdibayar. Meluluskansekolahlatihankebidanan.

b.

c. d.

e. f.

Lembagaberhakmemotongnamadaripendaftaransekiranya: A b. c. d. Meninggaldunia. DidapatiolehLembagaberkelakuantidakbaikdancuaidalampekerjaan TidakmemberitahuLembagaalamatyangakandihubungi. Mendaftardenganmembeributirbutiryangsalahataudengancaramenipu.

PendaftaranBidan. KetuaPengarahPerkhidmatanPerubatandanKesihatanMalaysiaadalah bertanggungjawabsebagaiPendaftarBidanyangberkelayakan. PendaftarBidanmenyimpansegalarekodsetiapbidanyangberdaftardanlayak mengamalkankebidanan. Bukudaftarmengandungi2bahagian: a. Bahagian1untuksemuajururawatterlatihyangberkelulusanPerbidanan Bahagian1. b. Bahagian2untuksemuabidanbidanyangberkelayakanyangtelahdiluluskan olehLembagaBidan.

SetiapbidanyangberdaftarakandiberiSijilPendaftarandansijilinimenyatakan bahagiandidaftarkan.

20

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

Bidanyangberdaftarlayakmenjalankanamalansebagaibidanbidandibawah bahagian2dalamdaftariaitu: a. Manamanaanggotayangtelahluluspeperiksaanyangtelahditetapkanoleh LembagalayakdidaftarkandibawahBahagian2dan SesiapayangmempunyaikelulusanyangbolehditerimaolehLembagaoleh perakuanuntukmengamalkankebidanandenganmanamanabadanyang diiktirafkanolehLembaga.

b.

Semuabidanyangberdaftarmestilahmemberitahupihakpendaftarberkenaandengan pertukaranalamatdidalamtempoh14hari. Sesiapayangbukanbidantetapididaftarkansebagaibidanberdaftardan mengamalkankebidanan,bolehdidendasebanyakRM2000ataudipenjaraselama setahunataukeduaduanyasekali. Sesiapayangtelahberdaftarselainberkhidmatdengankerajaanhendaklah melapurkandiridenganmengisiborangkhaskepadapendaftardankepadapengarah dalamnegeriataudimanaiamelakukankebidanan. Jikaberlakusesuatukecemasan,bidanhendaklahmenerangkankepadayang bertanggungjawapdanmendapatkanrawatandoktor.Bidanhendaklahmenunggu pesakitsehinggadoktormembuatpengesahandanseahkankepadadoktoryang bertugasdihospital. Segalapembayaranakanditanggungolehpeskit. KuasadantugastugasPenguasaDaerah. PenguasaDaerahakanmenjagasemuabidanbidanyangbertugasdidalam kawasannyamengikutperaturandidalamundangundangPerbidanan.Menyiasat tuduhanperubatansalah,kecuaianataukelakuanyangtidakbaikbagibidanbidan yangbertugasdikawasannya.Jikaadatuduhanyangberdasarkanpandangan sepintaslaluhendaklahdilapurkankeLembaga. PenguasaDaerahbolehmenghentikanuntuksementarabidanyangbertugasdidalam kawasannya,mengikutperaturanyangdibuatdalamundangundangPerbidananjika perhentianiniperluuntukmengelakkanmerebaknyajangkitanpenyakit.

21

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

AKTIVITIYANGBERKAITANDENGANPERKHIDMATANKESIHATAN KELUARGA

ProsesKerja

Pegawaiyang meluluskan/dirujuk PegawaiPerubatan danKesihatan, PenyeliaJururawat Kesihatan KetuaJururawat Kesihatan PegawaiPolis,Pejabat. Daerah,Pejabat Pelajaraan,Pejabat Kesihatan,Pejabat Perangkaan,JKKK, KetuaKampungdan Pegawaipegawailain Wakilwakilmasyarakat mengikutkawasan operasi

Sessiundang undangdan peraturan

1. Menyediakanjadualklinik: Klinikantenatal Klinikkanakkanak Klinikperancangkeluarga Perkhidmatankesihatansekolah Lawatankerumah Rekoddanlaporanmaklumat 2. Mengambildatadataberkaitandari PejabatDaerah,KetuaKampung,Pej. Kesihatan,Pej.Perangkaan,Balai PolisdanKlinikSwasta 2.1Bahagiankawasanoperasi 2.2Petakawasan 2.3Penduduk 2.4 Bilangansekolah 2.5Kelahirandankematian 2.6Imunisasi(UCI) 3. Menilaisemularekodrekoddandata datauntukmengenalpastikekuatan dankekurangan 4. Mengadakanaktivitiaktiviti masyarakatdikawasanoperasi 5. Mengadakanjadualtugaskakitangan 6. Menerimadanmematuhiarahandari PegawaiAtasan

PROSESKERJAKLINIKKESIHATANIBUHAMILBil 1. ProsesKerja Mendaftardantemuramah.. Pegawaiyang Meluluskan/dirujuk Undang undang/peraturan Senaraitugas

22

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

2.

Menimbangberatbadan,ukuran tinggidantekanandarah Pemeriksaanmakmaluntuk: Kemerahandarah Airkencinguntukalbumin/gula

3.

4.

Memberipendidikankesihatan mengikutkeperluan. Melakukanpemeriksaanfizikaldan abdomen MerujukkeskepadaKetua Jururawat/PegawaiPerubatandan Kesihatan Memberinasihat/temujanji/rawatan mengikutkeperluan Merekodkansemuadatadatadi dalambukubukuyangditetapkan.

5.

6.

7.

8.

CARTAALIRANKLINIKIBUHAMIL

MULA

Daftardantemuramah

23

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

Anthropometri

PemeriksaanMakmal

PendidikanKesihatan

Pemeriksaanfizikal/abdomen

Ya

Rujuktidak Nasihat/BeriTemujanji/ Rawatan tidak

PemeriksaanDoktor

Rujuk

perlu

Hospital Rekod

TAMAT

SENARAISEMAK:KLINIKIBUHAMILTindakan Tandakan Catatan

24

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

1.PersediaanKlinik: a) KadibuKIK1/96(a)&(b) b) BukuKIB101,KIB102,borangmakmal c) Peralatananthropometritimbang/ukurantinggi d) B/Psetdansteteskop e) Posterdanalatpandangdengar f) Bilikpemeriksaan g) Foetalscope/Daptone/tapepengukur h) Vitamin,garamiodindansusupenuhkerim i) TrolipemberiansuntikanATTdan pengambilandarah 2.Temuramahdanlengkapkandata. a) Dapatkankadpengenalanibu b) Ambilbutiranperibadidenganbetul c) DaftarkesBaruKIB101 d) KesulangancarikadKIK1/96(b) 3.MengambilcontohdarahuntukVDRL, group,Rhesus, 4. PemeriksaanMakmal a)Haemoglobin%,ujianrapidtest b)Ujianairkencing 5.Anthropometri a) Tentukankenaikantimbang:biasa/merosot/ berlebihan. b) Pastikannasihatdiberi c) Mengambilukurantinggijikakesbaru 6.Memeriksatekanandarah 7. Dapatkanmaklumatriwayatbetulseperti: Riwayatkeluarga Riwayatperubatan Riwayatpembedahan Riwayathaid Riwayatbersalinyanglalu Pemeriksaanam a)Fizikaldarikepalahinggakaki b)Palpasiabdomen

Tindakan 8.Tagkodwarnamengikutrisiko 9.Nasihatindividu 10.Beritarikhlawatanakandatangmengikut jadual bawah28minggu 4minggusekali 2835minggu 2minggusekali 36minngukeatas setiiapminggu 11.RekoddididalamKIK/1(a)/96(B)

Tandakan

Catatan

25

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

12.Rawatan a)SuntikanATT b)RekoddidalambukuimunisasiKKK103 c) RekoddidalambukuvaksinKKK104 d)Berivitamin. e)Susutepungpenuhkrimjikaperludan rekoddidalambuku. 13.Rujukankesbermasalah/pemeriksaanrutin Kepada: KetuaJururawatKesihatan JururawatKesihatanAwam PegawaiPerubatandanKesihatan 15.Semakankadibuhamil 15.1.Kodwarna 15.2.Keputusanujiandarah 15.3.Tarikhkedatangan/Temujanjiakandatang 15.4.ImunisasiATT 15.5. Keperluanlawatansusulankerumah 16. RekoddidalamBukuKIB101/102/107 17. Failkadmengikuttarikhlawatanakandatang, Dankawasanoperasi. .

NORMAKERJAAKTIVITIKLINIKIBUHAMIL JumlahMasa Jam Minit

Bil 1.

Jeniskerja Persediaanperalatanuntuksesiklinikibuhamil

2.

Pendaftaranibuhamil

3.

Pemeriksaanujianmakmal: a) Urinalb/glu b) Hb% c) VDRL/ABO/Rh d) Rapidtest 26

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

4

Pengambilananthropometridantekandarah

5.

Temuramahibutentangkesihatanibuatau masalahibuhadapi.

6.

Pemeriksaanamibudanpalpasiabdomen

7.

Catithasilpemeriksaan,masalahibudannasihatdi kad,tagkadmengikutkeperluan.

8.

Berirawatan,temujanjiakandatingdanrujuk kepadaDr.mengikutkeperluan

10. Semakankadibuhamil a)Kodwarna b)Keputusanujiandarah c)Tarikhkedatangan/Temujanjiakandatang d)ImunisasiATT e)Keperluanlawatansusulankerumah

11. RekoddidalamBukuKIB101/102/107

PROSESKERJAKEBIDANANDIRUMAHBil 1. ProsesKerja Terimapanggilankeskebidanan dirumah Catitbutiranpanggilandibuku danpapankenyataan Menyediakanperalatandan keperluanuntukmenyambutkes bersalindirumah Menemuramah/Menilaiibu: memastikankesesuaianbersalin dirumah. Pegawaiyang Meluluskan/dirujuk Undang undang/peraturan SenaraiTugas

2.

3.

4.

27

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

5.

Membuatpemantauan perkembanganprosesbersalin danmencatatsetiap perkembangankedalam partogram. Menyambutkelahirandirumah. Menjalankanresusitasibayibaru lahir. Mengalakanpenyusuanibu sebaiksahajabayidilahirkan. Menjalankanpemeriksaanawalan ibudanbayilepasbersalin Menjalankanprosedurkecemasan jikaperludanmendapatkan bantuanJururawatKesihatan/ PegawaiPerubatandan Kesihatan/terusrujukkehosp. Merekodkansemuadatadata danmasalahdalambukurekod.

6. 7.

8.

9.

10.

11.

CARTAALIRANKESKEBIDANANDIRUMAH

Terimapanggilan

Catitdibuku/papankenyataan Membawaperalatandankeperluankes Kebidanandirumah Menilaiibu Falselabour TrueLabour Pantauperkembanganproses Balik Sambutkelahiran 28

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

Pemeriksaanibudanbayi

masaalah

Tidak

Rawatanibu/bayi RujukJururawat/Doktor Berinasihat/selesakan ibu

Kemasperalatan/rekod

Balik

SENARAISEMAK:MENYAMBUTKESKEBIDANANDIRUMAH

Tindakan 1.Pastikanpanggilanuntukkesbersalin. membawakadAntenatalibu. pemanggilmembawakadpengenalannya. 2.Menandatanganibukupanggilan 3.Menulisdipapankenyataan. Namaibu Alamatibu Masapenggil Masaakanbalik 4.Pastikanpergikerumahkesdenganperalatan yanglengkap. 5.Menemuramah/menilaikeadaanibu: Masamulasakit Tandatandabersalin

Tandakan

Catatan

29

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

6.Mengendalikanurusanmenyambutkes Peringkat I a)Semakkadantenatalibuuntukmemastikan ibukes normal/risiko b)Periksa Keadaanfizikalibunormal Kedudukanjaninnormal denyutanjantungjaninnormal c)Rujukjikaperlu d)Sediakantempatbersalinyangsesuai e)Meriksakemajuanprosesbersalin darimasakemasadancatitdalamformat patogram. g)Membuatpemeriksaanvaginadanrekoddalam patogram

Tindakan

Tandakan

Catatan

PeringkatII a)Basuhtangandenganteknikyangbetul b)Menyambutkescaraaseptikteknik c)Memberisuntikansyntometrine d)Memberijagaansegerapadabayi e)Mengambilcontohdarahdaritalipusatuntuk pemeriksaanG6PD f)Jalankanperawatankeatasibu g)Pastikanplasenta/membranelengkapdan normal PeringkatIII a)Menjalankanperawatanbayi Menyediakankeperluanmembersihbayi Menjalankanpemeriksaanfizikalbayi Adakahbayinormal Mengambilberatbadanbayi Mengukurlilitankepala Mengukurpanjang Memberiinj.Vit.K&inj.HepatitisBjikabayitiada masalah Menentukanbayiperludirujukkepadapegawai perubatan/hospital b)Mengemassemulabegdanperalatanyangtelah

30

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

digunakan PeringkatIV. a)Adakahkeadaanibudananakbaiksewaktu hendakbalikkeklinik 7. Balikkeklinik a)Sudahkahdicatit/masabalikdalambuku panggilan b)Peralatandicuci,steriliseddandilengkapkan semula c)Rekodbersalindilengkapkandidalam KadANKIK/1(a)/96danKIK/1(b)/96 Bukubukurekod. KIB101 KIB103 KIB105 KKK103 KKK104 BukuG6PD

31

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

NORMAKERJAAKTIVITIMENYAMBUTKESKEBIDANANDIRUMAHMasa NormaKerja 1.Persediaanuntukpergimenyambutkes Persedianbegdanlainlain. 2.Persiapanperalatanmenyambutkes 3.Menjalankanpemeriksaankepadaibu. 4.Menyambutkesbersalin. 5.Membuatpemeriksaankepadaibudanbayi. 7. Periksajumlahkehilangandarah menggunakanjugpenyukat. 8. Periksauridantalipusatsamaadalengkap dansebarangtandaluarbiasa. 8.Pemeriksaankepadabayi 9.Memberirawatandannasihat 10.Merekod Jam Minit

Jumlah

3jam

32

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

PROSESKERJARAWATANPOSTNATALDIRUMAH

Bil

ProsesKerja

Pegawaiyang Meluluskan/dirujuk

Undangundang/ Peraturan

1.

Sediakankad/beglawatandan rekodkeperluan. Sediakankenderaanjikaperlu.

2.

3.

Menjalankanpemeriksaankeatas ibudanbayibagimengesan keadaanluarbiasa.

4.

Memberirawatankepadamasalah ringankepadaibudananakseperti ruamdanserawanmulut.

5.

Merujukkeskesbermasalahibu dananakkepadaKetuaJururawat Kesihatan/PegawaiPerubatandan Kesihatanjikaperlu.

6.

Membuatlawatansusulan.

7.

Merekodkansemuadatadata dalambukubukuyangtelah ditetapkan.

CARTAALIRANPERAWATANPOSNATAL

Sediakankad

Sediakanbeglawatan 33

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

Sediakankenderaanjikaperlu

Bayi.

Ibu

Mandianak

MemPeriksaibu

Tidaksihat

Sihat

Sihat

Tidaksihat

Berinasihatdan catit RujukPegawai Perubatan/Hospital Rujukpegawai Perubatan/Hospital

Tamat

SENARAISEMAK:PERAWATANPOSNATALTindakan 1.Persediakan: a)Memilihkadkadibupostnatal untukdilawati b) Kajimaklumanberkaitankelahiran c) Merancangtindakanyangperludi Tandakan Catatan

34

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

ambil d) Lengkapkanbeglawatan e) Tentukanlokasirumah f) RekoddalamKIB105 2. Catitandalampapankenyataan: a)Tarikh/masalawatan b)Alamat/namaibu c)Masaakanbalik 3. Menjalankanaktivitilawatan a) Perkenalkandirikepadaibu/keluarga b) Memberitahutujuanlawatan c) MendapatkankadKIK/1(a)/96 d) Letakkanbegditempatyangsesuai dandialasdengankertas 4. Beripenerangantentangproseduryang akandilakukankepadaibu a) Cucitangan b) Ambilsuhubadanbayi c) Sediakanalatkeperluanuntuk mandikanbayibagiibuprimi 5. Periksabayidarikepalahinggakaki 6. Tunjukkancaracaramenmandikanbayi untukibuprimi 7. Tunjukkancarapenjagaantalipusat 8. AmbilberatbadanbayipadaPNkehari ke10danharike20 9. Memberipendidikankesihatanmengikut keperluan 10. Catit/rujukmengikutkeperluan

11.Pemeriksaanfizikalibupostnatal a) Suruhibuemptybladder b) Mata c) Suhubadan/penafasan/nadi d) Tekandarah e) Payudara f) Abdomen g) Kemaluan h) Cucitangan 12.Bincangdenganibumengenai penyusuanibu Nilaiattachmentbayidantunjuk/

35

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

nasihatmengikutkeperluan 11. Memberikannasihat/rujukmengikut keperluan 12. Simpanperalatandankemas persekitaran 13. RekodhasilpemeriksaandikadKIK/1 (a)/96&KIK/1(b)/96,KIB105 14. BalikklinikdanrekodkebukuKBI101

NORMAKERJAAKTIVITIPERAWATANPOSTNATAL JumlahMasa Bil 1. Jeniskerja Persiapanperalatandanmaklumatuntuklawatan rumah. Jam Minit

2.

Lakukanlawatankerumah a) Perkenalkandirikepadaibu/ keluarga b) Memberitahutujuanlawatan c) MendapatkankadKIK/1(a)/96 d) Letakkanbegditempatyangsesuai dandialasdengankertas 36

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

3.

Pakaiapron,cucitangan,keluarkanperalatan yangperludaribeg,susunaturdantutupbeg.

4.

Ambilsuhubadanbayi&catit,periksabayi darikepalahinggakaki

5.

Tunjukajaribucaramemandikanbayijikaibu tiadapengalaman. Sedaikanperalatanuntukmemandikanbayi.

6.

Aktivitimandibayidancucipusat.Tunjukibu caracaracucipusat.

7.

Ambilberatbadanbayidanberitahu ibu/keluargakeputusanberatbayinyadancatit

8.

Pemeriksaanfizikalibupostnatal. a) Suruhibubuangairkencing. b) Ambilsuhubadan,kirapenafasandan nadiibu c) Ambiltekanandarah d) Periksamata(conjunctiva), e) Periksapayudara, f) fundus(contracted),sukatketinggian fundus, g) PeriksalukaLSCSjikaada h) periksakakiuntukoedema, i) periksaaliranvagina j) lukaepisiotomy(pakaiglove) k) Kemaskanibu l) Beritahuibusegalakeputusantatacara

9.

Bincangdenganibumengenaipenyusuan ibu,nilaiattachmentbayidantunjuk/ nasihatmengikutkeperluan

10

Memberinasihat: a) Perancangkeluarga b) Makanancarasihat c) Senamanpostnatal d) Lawatanakandating 37

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

11. RujukkepadaDr.jikaperlu

12

Catitmaklumatibudalamkad

13. Bersihdankemasperalatanyangdigunakan

JUMLAH

PROSESKERJA:KLINIK IBU POSNATAL Pegawaiyang meluluskan/ dirujuk Undang undang/ Peraturan

ProsesKerja

1.Menyediakankeperluanklinik. 2.Memeriksatekanandarah,suhubadan danberatbadan. 3. Pemeriksaanmakmal 4.Temubualdenganibu 5.Pemeriksaanfizikalibudanbayi

38

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

6.Memberinasihatmengikutkeperluan 7.RujukKJK/Dokorjikaperlu 8.Rekodmaklumatibu/bayidalamkad 9.Bersihdankemasperalatan. 10.Rekodsemuahasilpemeriksaan.

CARTAALIRANKLINIKIBUPOSNATAL

Persediaanklinik

Periksatekanandarah/suhubadan/ beratbadanibudanantropometribayi

Ujianmakmal

PemeriksaanFizikalIbudanbayi 39

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

Temubual

SihatBermasalah

Pendidikan kesihatan Beri RaRawatan

RujukKJK/Doktor

Hospital Balik

SENARAISEMAK:KLINIKIBUPOSNATALTindakan 1.Persediaanklinik Kadkadpostnatal Nomborgiliran Staplerdanpin Coptarikh Stamppad Kadtambahan BPset Stethoscope Penimbang Jangkasuhuprobecover Bekasberisikapasbersih 2.Tempatuntukpemeriksaanibu Couchberalaskainbersih Tandakan Catatan

40

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

Bantaldansarongyangbersih Drawsheet

3.Berinomborgiliran 4.CarikadKIK1/96(b)ibu 5.Aktiviti Mengambiltekanandarah 7.Pemeriksaanmakmal PeratusHaemoglobinjikapucat Airkencinguntukalbdanglujikaada tekanandarahtinggisemasaAN/PN 8.Temubualdenganibu Bertanyaibutentangpengamalan perancangkeluarga Bertanyapadaibumengenaipenyusuan bayi Bertanyapadaibutentangmasalah kesihatan 8.Pemeriksaanfizikalpadaibu Kepalabersih/tiada kelumumur Matapucat/penyakit Mulutgigi/lidahbersih Lehertiadabengkak kelenjar Tangankecacatan Kukujarikepucatan Dadapernafasan Kakiedema

Pemeriksaanbuah PemeriksatinggirahimdenganPeriksa lukaLSCSjikaada Pemeriksaaliranvaginalukaepisiotomy (pakaiglove) Kemaskanibu Beritahuibusegalakeputusantatacara

9.Memberinasihat Perancangkeluarga Teruskanpenyusuanibu Makananseimbang Senamanpostnatal 10.RujukkepadaKJK/Dokorjikaperlu 11.Catatmaklumatibudalamkad

41

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

14.Bersihdankemasperalatanyangdi gunakan. 15.Rekodsemuahasilpemeriksaan

JumlahMasa Bil 1 Jeniskerja Persediaanperalatanuntuksesiklinikibu postnatal Jam Minit

2.

PendaftaranibudancarikadKIK/1(b)/96

3.

Periksatekanandarah

4.

Pemeriksaanmakmal: a) Hb%jikaibupucat b) Urinalb/glujikaibuPIHsemasaANdan adatekanandarahtinggiPN

5.

Temubualibutentangkesihatanibudanmasalah yangdihadapiolehibujikaada

6.

Pemeriksaanfizikalfromheadtotoe.Beritahu ibukeputusantatacara,berinasihatdanrujuk 42

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

Dr.mengikutkeperluan.

7.

Rekodsemuahasilpemeriksaan

JUMLAH

PROSESKERJA Tugas:MenjalankanKlinikKesihatanKanakkanakBil 1. ProsesKerja Memastikanperalatanuntuksesi klinikkanakkanakdidalam keadaanbaikdanberfungsi Membuatpendaftarandan temuduga Memberipendidikankesihatan Mengambilantropomentri/ pemeriksaanfizikal Menilaiperkembangandan perkembangan Pegawaiyang Meluluskan/dijrujuk Undangundang/ Peraturan

2.

3. 4.

5

43

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

6.

Membuatrujukanrutin/kes bermasalahkepadaKetua Jururawat/PegawaiPerubatan& Kesihatan. Memberinasihatmengikut keperluan Memberiimunisasimengikutjadual Memberinasihat/rawatan/temujanji Merekodkansemuadatadata yangditetapkan.

7. 8 9 10.

CARTAALIRANKLINIKKANAKKANAK

Persediaanklinik

Pendaftaran/ Temuduga

PendidikanKesihatan

Antropomentri/PemeriksaanFizikal

PenilaianPerkembangandanPertumbuhan

Bermasaalah

44

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

RujukKetua Jururawat/Doktor

Imunisasi

Nasihat/berirawatan/beritemujanji

Rekoddata

Tamat

SENARAISEMAK:KLINIKKANAKKANAKTindakan 1. i.Persediaan Talamuntukimunisasi Alatalatpandangdengar Ubatdanvaksin Alatalatpenilaianperkembangankanak kanak KadkanakkanakKKK1/93a/b BukurekodKKK101,102,103,104,106, KIB102 Pastikan: Alattimbangdicalibrasi Vaksin(tarikhluputdll) Tandakan Catatan

ii.

2.Panggilmengikutnomborgiliran 3.Dapatkansuratberanakanak 4.KadKKK1/93(a)(b)kesbaru 5.DaftardalamKKK101danbukudaftar

45

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

pesakitluarPer.PL102 6.Antropometri: Beratbadan LilitanKepala LilitanDada Panjang/Tinggi 7.Menjalankanpemeriksaanfizikal bayi Rambut warna,jeniskasar/halus Kepalalihatsamadabiasa/berkudis /berkutu Telingalihatsamadabernanah Matalihatsamadabiasa/sakit/juling Mulut lihatsamadaoralthrush/gigirosak Dadabiasa/pigeonchest Pusatlihatsamadaberair/hernia Perutlembut/buncit/potbelly Tubuhbadanbiasa/cacat Kulitbersih/berkudis/berparut Otototot pejal//lembik Pergerakanlihatsamadacergas,bebas, terhad,lembab 8.Temubualdenganibutentang: Tarafkesihatan/masalahanak Penyusuananak jenispenyusuan,kekerapansehari,carabancuh susu Pemberianmakananperlengkapjenismakanan, carapersediaan,kuantiti,kekerapan. Buangairbesardankecil Tabiat Kelakuan Ketikatemubual,memerhatikankelakuananak 9.Melakukanpenilaianperkembangandan pembesaranberunsurpendidikandan kecekapanmengikut: Umur Pengawalanuratsaraf Penglihatan Pendengaran Pertuturan Adaptasi Kelakuan Kecacatan 10.Nasihat Menerangkankepentinganimunisasi mengikutjadualdanumur Bertanyaibujikaanakterdapatalahan.

46

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

Meneruskanpenyusuansusuibu Stimulasiawal Temujanjiakandatang

11.Rekodsemuabutir butirpemeriksaandi KKK1/93adanKKK1/93b 12.Rawatan Beriimunisasimengikutjadual: BCGjikatiadaparut/pinpointscar Tritantrix(umurbayi2/12,3/12&5/12) OralPolio(umurbayi2/12,3/12,5/12&18/12) Campak(umurbayi6/12) MMR(umurbayi12/12) DPTtambahan(umur18/12)

Bekalubatubatanmengikutkeperluan Memberiubatcacing(6bulansekali) 13.RujukankepadaDr. Kesbermasalahkesihatan Kanakkanakdengankeperluankhas 14. Beritarikhlawatansusulan Tagkadmengikutkeperluan 15Semak kadKKK1/93a&bsebelumibubalik 16. Mengemasperalatanyangtelahdigunakan 17.Rekoddanlengkapkanbuku: KKK101 KKK102 KKK103 KKK104 KKK105 KKK107 KIB102 KKK210(Mac/Jun/Sept) 18. Menyimpankadmengikuttarikhlawatanakan datang

47

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

SENARAISEMAK:MEMBERISUNTIKANTindakan Tandakan Catatan

1.Menyediakanbilikrawatan 2.Menyediakanperalatanuntukmemberiimunisasi Trolisuntikan Trayuntuksuntikan Flaskdanvaksinyangakandigunakan Disposableglove Disposablesyringedanneedle Sharpbinuntuksisaklinikal Bakulsampahuntuksisabukanklinikal 3.Memberipenerangankepadaibutentang proceduryangakandilakukan 4.Arahkanibumemegangbayisepertiditerangkan 5.Cucitangansecaraaseptic 6.Sediakanvaksinyangakandiberikankepada bayi 7.Basuhtangansekalilagisecaraaseptic 8.Pakaidisposablegloveuntukstandard precaution 9.Bersihdenganswabspirit/swabkeringbahagian suntikan 10.Berisuntikanmengikutjenisimunisasiyangakan diterima Intradermal Subcutenous Intramuscular

48

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

11.Buangalatsuntikan/botolvaksinkosong Kedalamsharpbin 12.Plastersterilecottonswabdiinjectionsite

13.Buangsyringe&needleyangdi guna/botolvaksinkosongkedalamsharpbin 14.Buangcottonswabyangdigunakedalamklinikal wastebin 15.Membekalubatdeman(syrupparacetamol) kepadaibu 16.Merekodbutirandansuntikankebuku: KKK101 KKK103 KKK104

49

FailMejaJururawatKesihatandiKlinikKesihatan

NORMAKERJA:KLINIKKANAKKANAK JumlahMasa Bil 1 Jeniskerja Jam Minit

50