Fail Meja Panitia

  • View
    49

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pjk

Text of Fail Meja Panitia

SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

FAIL MEJAKetua Panitia

SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

No. 1A, Jalan P14, Presint 14, 62300 Wilayah Persekutuan Putrajaya

Tel: 03-88902950 Tel: 03-88902951 www.smkpp14.net

1

FAIL MEJA KETUA PANITIA

KANDUNGAN

OBJEKTIF SEKOLAH

Memberi Pendidikan Berkualiti untuk melahirkan Modal Insan Terbilang mengikut aspirasi Negara

OBJEKTIF PANITIA

OBJEKTIF UMUM

Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing.

Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia.

Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain.

Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

OBJEKTIF KHAS

Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan.

Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Untuk melahirkan guru-guru MP yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran.

Merealisasikan hala tuju mata pelajaran.

2CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

3

CARTA ORGANISASI PANITIA

Carta Organisasi Pengurusan Panitia

PENGETUA

Juriah bt Bahali

PENOLONG KANAN

Mohd Zaini Hj. Harun

SETIAUSAHA KURIKULUM

Yang Kalsom Mior Rasdi

KETUA BIDANG

Nama Guru

KETUA PANITIA

Nama Guru

GURU

GURU

GURU

GURUNama Guru

Nama Guru

Nama Guru

Nama Guru

4SENARAI TUGAS

KURIKULUM

Mendapatkan sukatan pelajaran terkini

Penyediaan rancangan pengajaran tahunan

Penyediaan rancangan pengajaran bersama

Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran

Kepelbagai teknik mengajar

Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan

Penggunaan BBM dalam P & P

Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia

Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli

Menyelaras soalan ujian bulanan

Menyelaras soalan peperiksaan penggal

Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan

Menyemak buku latihan pelajar

Memberi kursus dalaman

Bimbingan untuk ahli panitia baru

Pelaksanaan program khas kemahiran belajar

PENGURUSAN

Pemilihan buku teks dan rujukan

Pencerapan

Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun

Pengajaran berpasukan (team teaching)

Mengadakan kursus dalaman

5Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)

Pemantauan aktiviti panitia

Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem

Penyediaan anggaran belanjawan tahunan

Pengawalan stok dan iventori

Membantu penyeliaan pengurusan makmal/bengkel (jika berkaitan)

KO-KURIKULUM

Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik

Menyertai pertandingan berkaitan panitia

Program lawatan sambil belajar

Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas

Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

Mengadakan Minggu / Bulan Mata Pelajaran

TUGAS-TUGAS LAIN

Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri

Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain

Mengemaskini data bilik gerakan sekolah

Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

Mewujudkan/mengemaskini laman Web Panitia

Penyediaan dan pengawalan belanjawan

Pengawalan stok dan iventori

Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar

6AKTIVITI KURIKULUM

MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA

BilProses KerjaPegawai YangSeksyen

MeluluskanUndang-

Undang/

Peraturan1.Menghubungi PPK untuk mendapatkanPengetua

maklumat sukatan pelajaran terkini

2.Memastikan sukatan pelajaran terkiniPenolong

ada dalam simpananKanan/GKMP

3.Mengagihkan sukatan pelajaran kepadaGKMP

guru-guru yang berkaitan

4.Memastikan setiap guru memasukkan

sukatan pelajaran dalam buku rekod

mengajar

7

CARTA ALIRAN

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar

Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

8

SENARAI SEMAK

BILTINDAKANTANDAKAN (/) CATATAN

Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan

3.Beli yang baru/fotostat (jika perlu)

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar

Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

9

NORMA KERJA

BILJENIS KERJAMASA YANGJUMLAH UNIT

DIAMBILYANG

BOLEH

DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU1.Menghubungi PPK untuk mendapatkan30 min1

maklumat sukatan pelajaran

2.Fotostat sukatan (jika perlu)60 min6

3.Mengagihkan sukatan pelajaran10 min6

4.Memastikan setiap guru memasukkan15 min6

sukatan ke dalam buku rekod mengajar

10

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA

BilProses KerjaPegawai YangSeksyen

MeluluskanUndang-

Undang

Peraturan1.Mastikan guru-guru mengadakanPengetua/Penolong

mesyuarat penyelarasan untukKanan

menyediakan rancangan

pengajaran mengikut tingkatan

yang diajar.

2.Guru-guru yang mengajarKetua Panitia

tingkatan yang sama berbincang

untuk menyedia rancangan

pengajaran setahun secara

terperinci mengikut takwim

sekolah.

3.Menaip hasil rancangan secara

kemas dan teliti dan

memasukkan ke dalam buku

rekod pengajaran guru.

4.Guru mengajar mengikutKetua Panitia

penjadualan yang ditentukan di

dalam rancangan tahunan yang

telah disediakan.

5.Membuat perubahan rancanganGuru Kanan mata

pelajaran mengikut keperluan.pelajaran dan Ketua

Panitia

11

CARTA ALIRAN

Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajarTingkatan yang sama

Menaip hasil rancangan pengajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga

TidakPuashati?

Arah buat pindaan

Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

12

SENARAI SEMAK

BilTindakanTandakan (/)Catatan

Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan

Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama

Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga)

5.Guru mengajar (berterusan)

Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

13

NORMA KERJA

Bil

Masa YangJumlah Unit

DiambilYang Boleh

Jenis Kerja

Dijalankan

Dalam

Seminggu1.Mesyuarat penyelarasan penyediaan120 min1

perancangan

2.Perbincangan antara guru yang mengajar60 min1

tingkatan yang sama

3.Menaipkan hasil rancangan pengajaran240 min1

4.Menyemak rancangan pengajaran dan20 min6

tandatangan

5.Guru mengajar di kelasBerterusan

6.Membuat perubahan kepada rancanganJika ada

pelajaran dari semasa ke semasa

14

PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA PROSES KERJA

BIL

PROSES KERJAPEGAWAISEKSYEN

YANGUNDANG-

MELULUSKANUNDANG

PERATURAN1.Memperolehi sukatanPengetua/Penolong

pelajaranKanan

2.Menentukan tarikhPengetua

mesyuarat

3.Persediaan sebelumGuru Kanan Mata

mesyuaratPelajaran

3.1Membawa bersama

rancangan pengajaran

yang lepas

3.2Membuat laporan

masalah semasa

melaksanakan

rancangan pengajaran

yang lalu

4.Mengadakan mesyuarat

4.1 Menyusun rancangan

pengajaran

5.Menaip/mencetak rancangan

pengajaran

6.Mengedarkan kepada semua

ahli

15

CARTA ALIRAN

Memperolehi sukatan pelajaran

Menentukan tarikh mesyuarat

Persediaan sebelum mesyuaratMembawa bersama rancangan pengajaran lepas

Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas

Mengadakan mesyuaratMenyusun rancangan pengajaran

Menaip/mencetak rancangan pengajaran

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

16

SENARAI SEMAK

BilTindakanTandakan (/)Catatan

1.Memperolehi sukatan pelajaran

2.Menentukan tarikh mesyuarat

3.Persediaan sebelum mesyuarat

- rancangan pengajaran lepas

masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem)

3.Mengadakan mesyuarat4.Percetakan

-menaip

-mencetak6.Mengedarkan Rancangan Pengajaran

17

6.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROSES KERJA

BILPROSESPEGAWAISEKSYEN

KERJAYANGPERATURAN

MELULUSKAN

1.Kenal pastiGuru Cemerlang/

kaedah-kaedah PPenolong Kanan/

& PGKMP

2.MenyenaraikanGuru Cemerlang