of 138/138
FAIL MEJA FAIL MEJA NAMA PEGAWAI: NORAFIZA BINTI HASHIM (841109-06- 5374) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KOTA GELANGGI 3 ALAMAT : SMA KOTA GELANGGI 3 27000 JERANTUT PAHANG TELEFON : 09-2051555 FAX : 09-2051555 E-MAIL : [email protected] [email protected]

Fail Meja Panitia

  • View
    270

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sains

Text of Fail Meja Panitia

FAIL MEJAFAIL MEJANAMA PEGAWAI: NORAFIZA BINTI HASHIM (841109-06-5374)SEKOLAH MENENGAH AGAMA KOTA GELANGGI 3ALAMAT:SMA KOTA GELANGGI 3 27000 JERANTUT PAHANG TELEFON: 09-2051555FAX: 09-2051555E-MAIL : sma!03"#a$%%&'%msma!03"!ma()&'%m

NO.KELUARAN NO.PINDAAN TARIKH1 0 05 JANUARI 2015SEMAKAN DAN KELULUSANDokumen ini disediakan oleh:NORAFIZA BINTI HASHIMSMA KOTA GELANGGIDISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH.EN. MOHD LATIFFI BIN ABD MANAFPENOLONG KANAN KURIKULUMTarikh :.EN. MOHD MUSTAFA BIN SAABANPENGETUA Tarikh :VISIMENJADI INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA YANGTERULUNG DI ANTARA KOMUNITI FELDA MENJELANG2015MISI MENJADI SEBUAH INSTITUSI YANG SECARABERTERUSAN MENDIDIK DAN MEMBENTUKPELAJAR CEMERLANG MELAHIRKAN GENERASI RABBANI YANGBERKENTRAMPILANDENGANMENJADIKANAL-QURAN DAN AS-SUNNAH SEBAGAI PANDUANHIDUPPIAGAM PELANGGANBERUSAHA MEMBERIAN PEN!I!IAN "ANGBERUA#ITI EPA!A SEMUA MURI! !ENGANA!I# !AN SASAMA$BERTANGGUNG%AWABMEN%AGAESE#AMATAN& EBA%IAN& ESIHATAN&EBERSIHAN& !ISIP#IN !I SEO#AH$MENGA!AAN ATI'ITI-ATI'ITI URIU#UM!AN OURIU#UM UNTU MEMANTAPANPEN!I!IAN MURI!-MURI! E ARAHE(EMER#ANGAN$MENGA!AAN HUBUNGAN "ANG BAI !ANMENINGATAN PERMUAFAATAN !ENGANIBU BAPA ) PEN%AGA !AN MAS"ARAATSETEMPAT$ MENGAMA#AN ETIA ER%A "ANG(EMER#ANG$IKRARBAHAWASAN"A& AMI GURUSMAOTAGE#ANGGI 3BERIRAR: 1) AAN MENUNAIAN PERANAN !ANTANGGUNG%AWAB UNTU BE#A%AR !ENGANPENUH !E!IASI & BERBU!A"A SAING SERTATI!A PUTUS ASA$*) AAN BERUSAHA UNTU MENINGATANPEN(APAIAN AA!EMI& OURIU#UM !ANSAHSIAH MURI! !AN !IRI E ARAHE(EMER#ANGAN$!ENGAN ITU& AMI MENAWARAN OMITMEN!ENGANPENUHIH#ASEPA!AIBUBAPA& MURI!-MURI! !AN MAS"ARAAT $RUKUN NEGARA:EPER(A"AAN EPA!A TUHANESETIAAN EPA!A RA%A !AN NEGARAE#UHURAN PER#EMBAGAANE!AU#ATAN UN!ANG-UN!ANGESOPANAN !AN ESUSI#AANOBJEKTIF 1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran2. Berusaha untuk mendapatkan strategi pengajaran yang inovatifdan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran3. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pelajar dalam peperiksaan PM dan !PM berasaskan target yang ditunjukkan dalam perancangan akademik sekolah.". Mewujudkan semangat kerjasamaantara Panitia !ains dan persatuan#kelab akademik3$0 (ARTA ORGANISASI IN!U SEO#AH MENENGAH AGAMA OTA GE#ANGGI 3PENGETUAEN. MOHD MUSTAFA BIN SAABANPK KURIKULUMEN. MOHD LATIFFI BIN ABD MANAFGURU AKADEMIKPANITIAJAWATANKUASA KURIKULUMPUSATSUMBERBMPN.FAUZIAH AHMADBICIK NURJIHANMTEN. MOHD IHSANSAINSPN.NORAFIZA HASHIMPQSEN. MOHD NASIRUDINBAEN. RUSLIPAIEN. HARISKHB EN. KHAIZUL ZAIMPSIEN. SYED ALI URAIDYKESIHATANPN.SITI ZAINABDATA SEKOLAHPN. ROZITAAINISU. PEPERIKSAANEN. HARISPERDAGANGANPN. NURASMARSEJARAHCIK NIK KAMARIAHPUSAT SUMBERPN. FAUZIAHPK.HEMPN. NOR IZAHJAWATANKUASAHAL EHWAL MURIDDISIPLINEN.SYED ALI URAIDYDATA MURIDPN. NORAFIZASPBTPN. SHARIFFAHBINA INSANEN. MOHD NASIRUDIN BIASISWA PELAJARPN.NURASMAR KEBAJIKAN EN. RUSLIAHLI JAWATANKUASAKO-KURIKULUMPERSATUAN BAHASA MELAYUPN. FAUZIAH AHMADMATEMATIKEN. MOHD IHSANSAINSPN. NORAFIZA HASHIMUNIT BERUNIFORMPPIMPN. SITIZAINABPERMAINANOLAHRAGACIK NIK KAMARIAHBADMINTONPN.FAUZIAHBOLA JARINGPN. FAUZIAHP$MB%&'( '%)B*PN. SITI NURSYUHADAPBSMEN. MOHD HARISKRSCIK NIK KAMARIAHBAHASA INGGERISPN.SITI ZAINABBOLA SEPAKEN. MOHD IHSANKECEMERLANGAN SPMPN. SITI ZAINABNILAMPN.FAUZIAHPK.KO-KURIKULUMCIK NOORHAIZANICTEN. MOHD IHSANPERATURAN PERATURAN PENTADBIRAN1. Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 'ahun 2++3.2. Pekeliling Perbendaharaan Bil " 'ahun 1,,2.3. Peraturan - peraturan .ewangan yang sedang berkuatkuasa.". Peraturan 'ugas !taf !ekolah endah./. %kta Pendidikan 1,,0 1 %kta //+ 2 dan Peraturan - peraturan 'erpilih.0. !urat - surat Pekeliling *ktisas 1,,3 - 2+++.4. Pekeliling - pekeliling Pentadbiran yang !edang Berkuatkuasa.FAIL MEJA KETUA PANITIA SAINS1& LATAR *ELAKANGKurikulumadalahagendautamadalamsesuatusistempendidikan. Urusanutama atau core-bussiness sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikanpelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistemkurikulumialahpanitiasubjek. PengurusanpanitiayangcekapberteraskanTQakan me!ujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.anual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu KetuaPanitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik.anualProsedurKerjadan"ail ejayangdidokumenkanmerupakanpanduankerjadanmanual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru.Ketua Panitia yang barudilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya "ail eja yang lengkap dankemaskini."ail eja merupakan dokumen rujukan #ungsi dan tugas Ketua Panitia.emandangkan "ail eja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untukkelicinandankeberkesananPengajarandanPembelajarankhususnya di $ekolah-$ekolah%endahyangsentiasaberusahamencapai prestasi cemerlang& makaUnit$ains dan atematik& Pejabat Pelajaran 'aerah (eau#ort& Negeri $abah mengambillangkah untuk menerbitkan "ail eja Ketua Panitia $ains.'enganitu& diharapkan"ail eja ini akandapat memantapkanlagi pengurusanpanitia di peringkat sekolah. Pengurusanpanitia yang cekap danmantap akanmeningkatkankualiti keputusanpeperiksaana!amdandalamperspekti# nasionalmeningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti.). O*JEKTIF KETUA PANITIA).*. O*JEKTIF UMUM).*.* enyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing.).*.) empertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia.).*.+ eningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain.).*., embangunkan kemahiran % - ' di dalam panitianya.).). O*JEKTIF KHAS).).* e!ujudkan satu sistem ka!alan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan.).).) Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungja!ab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.).).+ Untuk melahirkan guru-guru $ains yang cekap& dedikasi dan bertanggungja!ab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objekti# mata pelajaran $ains.).)., erealisasikan hala tuju mata pelajaran $ains .i/ 0ulus *112 mata pelajaran $ainsUP$%.ii/ emastikan prestasi setiap mata pelajaran $ains adalah berkualitiuntuk mencapai target cemerlang..iii/ emastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk 3 elemen dalam pentaksiran P4K5 $ains. .i6/ eningkatkan kemahiranpelajar dalam proses $ainsAHLI JA+ATANKUASA PANITIAPengerusi 7 Ketua Panitia$etiausaha 7 8uru .dilantik secara bergilir-gilir di kalangan 5hli Panitia/5hli 7 $emua 8uru ata Pelajaran $ains9.* KU%:KU0U9.*.* endapatkan sukatan pelajaran terkini9.*.) Penyediaan rancangan pengajaran tahunan9.*.+ Penyediaan rancangan pengajaran bersama9.*., Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran9.*.9 Kepelbagai teknik mengajar9.*.; Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan9.*.< Penggunaan (( dalam P - P9.*.= eningkatkan koleksi (( hasilan panitia9.*.> emperbanyakkan koleksi (( yang dibeli9.*.*1 enyelaras soalan ujian bulanan9.*.** enyelaras soalan peperiksaan penggal9.*.*) Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 9.*.*+ enyemak buku latihan pelajar9.*.*, emberi kursus dalaman9.*.*9 (imbingan untuk ahli panitia baru9.*.*; Pelaksanaan program khas kemahiran belajar9.*.*< Penyelarasan dan pemantauan P4K5 sains.9.) P4N8U%U$5N9.).* Pemilihan buku teks dan rujukan9.).) Pencerapan .$ekolah 8red $K/ 0uar (andar9.).+ esyuarat panitia sekurang-kurangnya , kali setahun9.)., Pengajaran berpasukan .team teaching/9.).9 engadakan kursus dalaman9.).; 8uru ganti inter-panitia .jangka panjang/9.).< Pemantauan akti6iti panitia9.).= engadakan mesyuarat berkala dan post-mortem9.).> Penyediaan anggaran belanja!an tahunan9.).*1 Penga!alan stok dan i6entori .$ekolah $K3 0uar (andar/9.).** Penyeliaan P4K5 $ains9.).*) embantu penyeliaan pengurusan bilik sains9.+ K?-KU%:KU0U9.+.* elaksanakan program3akti6iti persatuan berasas akademik9.+.) enyertai pertandingan berkaitan panitia9.+.+ Program la!atan sambil belajar9.+., embantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas9.+.9 (ekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah9.+.; engadakan inggu 3 (ulan $ains9., TU85$-TU85$ 05:N9.,.* e!ujudkan kerjasama dengan PK8& PP' dan Pusat $umber Pendidikan Negeri9.,.) e!ujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di sekolah yang lain9.,.+ engemaskini data bilik gerakan sekolah9.,., $enarai $emak Tahunan Ketua Panitia9.,.9 e!ujudkan3mengemaskini laman @eb $ains9.,.; Penyediaan dan penga!alan belanja!an9.,.< Penga!alan stok dan i6entori9.,.= Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar9.9 K?-KU%:KU0U9.9.* elaksanakan program3akti6iti persatuan berasas akademik9.9.) enyertai pertandingan berkaitan panitia9.9.+ Program la!atan sambil belajar9.9., embantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas9.9.9 (ekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah9.; TU85$-TU85$ 05:N9.;.* e!ujudkan kerjasama dengan PK8& PP' dan Pusat $umber Pendidikan Negeri9.;.) e!ujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di $ekolah yang lain9.;.+ engemaskini data bilik $ains9.;., $enarai $emak Tahunan Ketua Panitia