Fail Meja PPKI

 • View
  273

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Fail Meja PPKI

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  1/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  1.0 MAKLUMAT PEGAWAI

  Nama Pegawai : Siti xxx

  Jawatan : Penolong Kanan Pendidikan Khas

  Jawatan Hakiki :Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan

  iSiswazah

  Gred :DG A 32

  No. K/P :xxxx

  No. JPK : 01- xxxx

  1

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  2/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  2.0 SEJARAH PENUBUHANPENDIDIKAN KHAS

  Kelas Pendidikan Khas Bermasalah Pemela!aran "PKBP#$ Sekolah Keangsaan

  xxx telah dituuhkan %ada 1 &anuari 200'( Bermula dengan 3 orang guru dan 11

  orang murid sehingga tahun 2010$ murid semakin ertamah ke%ada 32 orang(

  Begitu !uga dengan %ertamahan guru men!adi ) orang dengan ' orang Pemantu

  Pengurusan *urid( *urid-murid terdiri dari%ada %elagai kaum iaitu *ela+u$ ,ina

  dan ndia( *urid +ang ermasalah %emela!aran terdiri dari%ada %elagai kategori

  iaitu Autisma$ .i%erakti/$ emam$ Sindrom Down$ erenat Akal serta ,ereral

  Palsi(

  3.0 VISI

  SEKOLAH UNGGUL PENJANAGENERASI TERBILANG

  2

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  3/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  4.0 MISI

  MEMBANGUN POTENSI INDIVIDUMELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

  5.0 MATLAMAT SEKOLAH

  MENDIDIK DAN MEMBENTUK SAHSIAH,

  DISIPLIN DAN TINGKAH LAKU MURID

  BERKEPERLUAN KHAS SEIRING DENGAN

  FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

  3

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  4/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  6.0 OBJEKTIF PROGRAM

  PENDIDIKAN KHAS

  !ekti/ %rogram %endidikan khas adalah agi memeri %eluang ke%ada kanak-

  kanak +ang ermasalah %emela!aran untuk 4

  *enguasai kemahiran mengurus diri

  *enguasai kemahiran komunikasi

  *enguasai kemahiran ergaul

  *engetahui dan mem%erkemang %erasaan ingin tahu mengenai hal diri dan

  alam sekeliling

  *en!aga kesihatan dan keselamatan diri

  *enguruskan hal-hal kehidu%an seharian

  *em%un+ai ke+akinan diri dan konse% kendiri +ang %ositi/

  *eliatkan diri dalam kegiatan rekreasi

  *emahami ke%erluan %erkemangan !asmani serta menguasai kemahiran

  motor

  *engha+ati dan mengamalkan nilai-nilai murni

  *engemangkan %otensi$ akat dan da+a kreati5iti serta intelek semaksima

  mungkin

  4

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  5/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  7.0 CARTA ORGANISASI PENDIDIKAN

  KHAS INTEGRASI

  .0 CARTA ORGANISASI PROGRAM

  PENDIDIKAN KHAS5

  P67G689S

  PN. XXXXX

  *BAA7 P67G689S

  PN.HJH XXXX

  P6*BA79 P67G989SA7 *98D

  1. PN xxxxxxxxxx2. PN xxxxxxxxxx

  3. PN xxxxxxxxxx4. CIK xxxxxxxxxx

  A&K

  1( PN xxxxxxxxxx (/!"2( PN xxxxxxxxxx ( P/! "3( PN xxxxxxxxxx (#$N%"'( PN xxxxxxxxxx

  7AB P67G689S

  $N JXXX

  7AB P67G689S

  PN. XX

  7AB P67G689S

  PN.HJH XXX

  A&K

  1. $N xxxxxxxxxx2. $N xxxxxxxxxx3. $N xxxxxxxxxx

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  6/24

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  7/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  Pegawai &ta'an ang

  &da H)*)ngan

  +)ga',

  +angg)ng-awa*

  k)a'a ang di*eri

  +)ga' Pegawai ain

  0ang &da H)*)ngan

  1( Ketua Sektor 9nit

  Pendidikan Khas$ &P7

  2( Pegawai-%egawai

  Pendidikan Khas$ &P7

  3( Penolong PPD

  '( Pen+elia Pendidikan

  Khas Daerah

  ?( Guru Besar

  @( Penolong Kanan

  1( Pelaksanaan ProgramPendidikan Khas

  *eranang

  *elaksana

  *enilai

  *ela%or

  Ker!a Susulan

  2( *elaksanakanPenilaian Berterusan

  *elaksana

  *erekod

  *ela%or

  3( Pen+ediaan ;ail

  *eranang

  Pen+ediaan kulit /ail

  *erekod /ail

  Sedia da/tar /ail

  *en+im%an /ail

  '( Pen+ediaan &adual:aktu

  *eranang

  *en+elaras

  *enatat

  1( Guru Besar

  Pemantauan

  Peruntukan

  Kewangan

  7asihat

  Sokongan

  2( Pen( KananPentadiran

  Pemantauan

  *emiming

  Sokongan

  3( Ketua Panitia

  *en+ediakan

  salinan>sukatanstandard Kurikulum

  '( Guru Kelas

  ingkah laku > dis%lin

  a%oran %restasi

  murid

  Kedatangan murid

  a%oran %onteng >

  surat %eringatan

  ?( Guru *ata %ela!aran

  7

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  8/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  *em%amer

  *engedar

  melaksana

  *engenal%asti

  kelemahan dankekuatan murid

  8P

  @( PemantuPengurusan *urid"PP*#

  Surat-men+urat

  Alat tulis < Peralatan

  6laun *urid Khas

  *aklumat *urid

  Data *urid

  ingkah aku murid

  8ekod Kesihatan

  murid

  *esin %hotostat

  Keeriaan Kelas

  *emantu P

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  9/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  P5$ K$J&

  P$G&6&I &NG

  7$!!K&N /

  %I!J!K

  !N%&NG8!N%&NG

  Pa'9a Penematan:

  1( *enerima kemasukan

  murid dari PPD

  2( *engisi orang

  maklumat murid

  3( *erekod %enda/taran

  murid di dalam uku

  rekod %enda/taran

  sekolah

  '( Pen+ediaan 8anangan

  *enga!ar

  ?( *en!alankan

  Penga!aran &P7

  1( &P7

  2( PPD

  3( Guru Besar

  '( PKPK

  1( Pekeliling +ang erkaitan

  %endidikan khas

  10.0 P%-)") K"%$

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  10/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  1.2 7eak'anakan Peniaian #erter)'an

  P5$ K$J&

  P$G&6&I &NG

  7$!!K&N/

  %I!J!K

  !N%&NG8!N%&NG /

  P$&+!&N

  1( *enilai murid dari segi

  tingkah laku semasa

  tem%oh %eruaan

  2( *elaksanakan u!ian

  mengikut taha%

  kemam%uan murid

  3( *erekod ke%utusan

  setia% u!ian

  '( *emuat la%oran u!ian

  ke%ada %ihak

  erkenaan

  1( PPD

  2( G989 B6SA8

  3( PKPK

  '( Semua Guru

  1( Pekeliling +ang

  erkaitan

  10.0 P%-)") K"%$1!

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  11/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  1.3 Pen0ediaan ;ai

  Pro'e' Ker-aPegawai ang

  7e))'kan/ %ir)-)k

  !ndang8)ndang /

  Perat)ran

  1( *en+ediakan ;ail

  2( *elael ;ail

  3( *engemaskini ;ail

  '( *en+im%an dan

  memastikan

  keselamatan /ail

  1( PPD

  2( G989 B6SA8

  3( PKPK

  '( Semua Guru

  1( Pekeliling +angerkaitan

  10.0 P%-)") K"%$

  11

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  12/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  1.4 Pen0ediaan Jad)a 6akt)

  Pro'e' Ker-a

  Pegawai ang

  7e))'kan /

  %ir)-)k

  !ndang8!ndang

  / Perat)ran

  1(*eranang !adual waktu %rogram

  %endidikan khas

  2( *em%amerkan !adual waktu kelas

  %endidikan khas dalam kelas-kelas +ang

  erkenaan

  3( *engedarkan !adual waktu ke%ada

  Pentadir sekolah$ Guru-guru dan Guru

  kelas +ang terliat(

  '( *elaksanakan !adual waktu untuk

  %roses Penga!aran dan Pemela!aran

  1( PPD

  2( Guru Besar

  3( PK

  Pentadiran

  '( PKPK

  1( Pekeliling +ang

  erkaitan

  11.0 CARTA ALIRAN KERJA

  12

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  13/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  11.1 Perak'anaan Program Pendidikan Ka'

  PRA KEMASUKAN KE PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

  11.0 CARTA ALIRAN KERJA

  11.2 Perak'anaan Program Pendidikan Ka'

  PASCA PENEMPATAN

  13

  MULA

  TAMA

  T

  ,adangan Pemilihan Dari

  Guru Pemulihan Khas

  u a%a

  Pegawai &K* > PDK

  Doktor Peruatan

  Pemeriksaan Doktor Peruatan

  Asesment instrument PP

  Permohonan Kad K9

  ,adangan Penem%atan

  MULA

  TAMA

  T

  Penalonan Dan Pemilihan Dari PPD

  9!ian ingkah aku Semasa em%oh

  Peruaan

  9!ian *engikuti Aras Kemam%uan

  Pen+ediaan 8P.

  P < P

  Pen+ediaan 8P

  *erekod Dan *ela%orkan Prestasi

  Kema!uan *urid

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  14/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  Gagal *enguasai

  ( aku Di .antar

  Ke PDK

  Gagal *enguasai

  ( aku Dihantar

  Ke PDK

  11.0 CARTA ALIRAN KERJA

  11.3 enarai emak

  14

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  15/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  $N&&I $7&K %5K!7$N &NG %IP$!K&N !N+!K K$7&!K&N K$

  P5G&7 P$N%I%IK&N KH&

  #I %5K!7$N &%& +I&%&

  1( Salinan surat eranak dan kad

  %engenalan murid

  2 Kad K9

  3 Buku Bank

  ' Salinan kad %engenalan iu a%a

  ? Salinan orang &K*

  @ Surat %enem%atan

  11.0 CARTA ALIRAN KERJA

  11.4 7eak'anakan Peniaian #erter)'an

  15

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  16/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  11.0 CARTA ALIRAN KERJA

  11.< Pen0ediaan ;ai

  16

  MULA

  TAMA

  T

  *entadir Soalan 9!ian *engikut Aras

  *

  e

  n

  t

  ad

  i

  r

  S

  o

  a

  l

  a

  n

  9

  !

  i

  a

  n

  *e

  n

  g

  i

  k

  u

  t

  Ar

  a

  s

  *elaksanakan 9!ian

  *erekod Ke%utusan

  *emuat a%oran 9!ian

  MULA

  TAMA

  T

  *en+ediakan ;ail

  *engemaskini ;ail

  *en+im%an > Keselamatan

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  17/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  11.0 CARTA ALIRAN KERJA

  11.= Pen0ediaan Jad)a 6akt)

  17

  TAMA

  T

  MULA

  *eranang &adual :aktu

  *en+elaras &adual :aktu

  *em%amer &adual :aktu

  *engedar &adual :aktu

  *elaksana &adual :aktu

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  18/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  1/.0 SENARAI SEMAK

  #i &kti>iti +indakan

  Catatan

  1 *emastikan %rogram Pendidikan Khas

  18

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  19/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  2

  3

  '

  ini dilaksanakan

  *emina !adual ker!a dan Pemahagian

  ugas %emantauan %en+ediaan dan

  %enilaian erterusan

  *en+ediakan ;ail untuk sim%anan

  *en+ediakan &adual :aktu

  13.0 PERATURANPERATURAN

  PENTADBIRAN

  1( Pekeliling %erendaharaan Bil 3 ahun 2003

  2( Pekeliling %erendaharaan Bil ' ahun 12

  3( Peraturan-%eraturan Kewangan +ang sedang erkuatkuasa

  1

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  20/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  '( Peraturan ugas Sta/ Sekolah 8endah

  ?( Akta Pendidikan [email protected] "Akta ??0 # Dan Peraturan-Peraturan er%ilih

  @( Surat-Surat Pekeliling khtisas 1) C 2000

  ( Pekeliling-Pekeliling Pentadiran Khas ang Sedang Berkuatkuasa(

  14.0 SENARAI UNDANGUNDANG

  PEKELILING

  1( Perintah Am

  2( Arahan Perendaharaan

  2!

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  21/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  3( Surat Pekeliling Kema!uan Pentadiran Awam Bil 2 ahun 2002

  '( Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil ' ahun 2000

  ?( Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pela!aran *ala+sia Bil 3 ahun 13

  @( Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pela!aran *ala+sia Bil 3 ahun 2002

  ( Garis Panduan Pelaksanaan Pendidikan Khas di Sekolah 8endah

  15.0 SENARAI BORANG ANGDIGUNAKAN

  1( Borang %enalonan murid

  2( Borang maklumat murid>S**

  3( Borang *aklumat murid>S*PK

  21

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  22/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  '( Borang ke%utusan %e%eriksaan > 9!ian

  ?( Borang rekod %restasi indi5idu " 8P #

  16.0 NORMA KERJA

  a meru%akan !angka masa atau lain-lain %engukuran %restasi +ang telah diteta%kan

  agi men+ia%kan sesuatu ker!a(

  #I J$NI K$J&

  7&&

  &NG

  %I&7#I

  (7INI+"

  J!7&H !NI+

  &NG #5$H

  %IJ&&NK&N

  %&&7

  22

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  23/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  $7INGG!

  1( Pelaksanaan Program %endidikan

  Khas

  " Kelas 1 hingga Kelas ' #

  13)0 31 orang

  2( *elaksanakan Penilaian

  Berterusan

  1)0 31 orang

  3( Pen+ediaan ;ail 1)0 2? ;ail

  '( Pen+ediaan &adual waktu dan

  AB*

  1)0 E Dr% !adual waktu

  17.0 SENARAI JAWATANKUASA

  ANG DIANGGOTAI

  J"#"$"%&'"(" )"%* +"%**-$" -./0 /*"#" (/&'"%*&'"%*%)" '%$'& $/-0

  12 '."%

  Nama Pegawai : I+I N57& #IN+I &$H

  Jawatan : G)r) Penoong Kanan Pendidikan Ka'

  23

 • 8/13/2019 Fail Meja PPKI

  24/24

  PKBP SK XXX FAIL MEJA

  #I N&7& J&6&+&NK!&& K$K$&P&N

  $+&H!N

  J$NI

  K$&NGG5+&&N

  1(

  &awatankuasa Pendidikan

  Khas

  *es+uarat

  Akti5iti

  10 imalan Pengerusi

  2(

  &awatankuasa nduk Kurikulum

  *es+uarat

  Akti5iti

  3 7ai Pengerusi 3

  3(

  &awatankuasa nduk PusatSumer Sekolah

  *es+uarat

  Akti5iti

  ' 7ai Pengerusi 3

  '(

  &awatakuasa nduk

  Kokurikulum

  *es+uarat

  Akti5iti

  3 7ai Pengerusi 3

  24