Fail Meja Ptm

  • View
    320

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Ptm

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

JABATAN

(A)

Menyampaikan dakwah Islamiah dengan cara menyeluruh dan berkesan.

(B)

Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah.

(C)

Memupukkan keimanan dan mengukuhkan ukhwah Islamiah dikalangan orang-orang Islam di negeri Kelantan dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan Ummah.

(D)

Memperbanyakkan

usaha-usaha

kebajikan

dan

mencegah

kemungkaran masyarakat Islam.

(E)

Melaksanakan usaha-usaha menambah harta Majlis Agama Islam Kelantan melalui pelaburan dan usaha-usaha halal yang lain bagi faedah kebajikan umat islam.

Visi : Untuk menjadi sebuah organisasi pengurusan wang zakat dan

pengurusan harta Baitulmal dan Waqaf yang terunggul di Malaysia

Misi :

1

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Memberi sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi umat Islam.

OBJEKTIF Kewangan

B A H A G I A N : Pentadbiran dan

(A)

Mewujudkan satu pentadbiran yang baik dan berkesan berlandaskan semangat kerjasama yang erat serta ikhlas dikalangan kakitangan keseluruhannya.

(B)

Meningkatkan perkhidmatan memuaskan.

lagi bagi

mutu

pencapaian

dan

prestasi yang

menghasilkan

produktiviti

(C)

Meninggikan lagi sistem pentadbiran dan kewangan selaras dengan dasar-dasar pengurusan kewangan dan perakaunan kerajaan.

(D)

Meningkatkan

serta

memperluaskan

lagi

pengurusan

kebajikan am kepada masyarakat Islam.

2

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

UNIT :

Unit Teknologi Maklumat

(A) Memastikan

Sistem

Aplikasi

Pengurusan

Maklumat

dapat

digunakan dengan sepenuhnya mengikut keperluan jabatan.

(B) Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ICT organisasi bagi keperluan teknologi maklumat jabatan.

(C) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pengkomputeran jabatan yang terbaik.

(D)

Mewujudkan

persekitaran

kerja

berasasakan

IT

yang

efisyen, cepat dan mudah.

3

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

4

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

5

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

SENARAI

T U G A S : Pegawai Teknologi

Maklumat (Gred F41)

1.

Melaksanakan kajian keatas kesesuaian sistem maklumat organisasi yang ada seterusnya menganalisa dan menyelenggara sistem-sistem maklumat mengikut keperluan semasa. Memantau penyelenggaraan sistem komputer di jabatan bagi memastikan operasi tidak tergendala. Mengurus perancangan penyelenggaraan rangkaian perkomputeran jabatan. Memantau dan mengurus penyelenggaran aturcara baru dan sedia ada untuk sesuatu aplikasi sistem maklumat dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pengguna. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran ICT jabatan berdasarkan keperluan bagi mengelak wujudnya jurang digital. Memantau dan mengurus pengendalian, pembangunaan dan penyeliaan server dan sistem pengoperasian organisasi. Memantau perkembangan persekitaran bisnes ICT dan perbankan internet bagi memastikan peningkatan kutipan zakat. Melaksanankan kawalan ke atas kerja-kerja pemantauan keselamatan maklumat jabatan merangkumi telekomunikasi dan rangkaian, pusat data, internet, aplikasi serta akses ke atas maklumat keselamatan ICT jabatan. Memantau pengemaskinian laman web jabatan. Mengurus pengagihkan lokasi program-program data (backup) bagi data-data penting sistem jabatan. Mengurus dan memantau pelaksanaan Sistem HRMIS di jabatan dan penyelenggaraanya.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

9. 10. 11.

6

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

12. 13. 14. 15.

Menyusun dan memantau pengendalian kursus/kelas komputer. Mendokumentasikan pengunaan sistem yang bersesuaian untuk kegunaan umum. Memantau dan mengawasi pelayan-pelayan (server) jabatan. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAITUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN YANG DIPERTUA Segala urusan yang berkait dengan Polisi Pengurusan Teknologi Maklumat MAIK < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Memastikan urusan Polisi Pengurusan di maklumkan dan mendapat persetujuan dan pengesahan sepenuhnya dari Yang Dipertua. 1. Memastikan segala urusan penyeliaan dan pengesahan / kelulusan berkaitan dengan keperluan projek/aplikasi/ polisi dan penaiktarafan program sedia ada. 1. Melibatkan urusan Timbalan Yang Dipertua, MAIK Setiasaha MAIK TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN

TIMBALAN YANG DIPERTUA

< Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat >

Setiausaha , MAIK Ketua-Ketua Bahagian Ketua- Ketua Unit Pen. Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Ketua Bahagian

SETIAUSAHA

< Sebagaimana

7

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat >

berkaitan dengan Pengurusan Unit Teknologi Maklumat serta keperluan aplikasi jabatan. 2. Memastikan setiap keputusan pelaksanaan mendapat kelulusan sepenuhnya daripada Ketua Jabatan. 3. Memantau dan mengawal selia perbelanjaan bajet Unit Teknologi Maklumat mengikut spesifikasi dan justifikasi jabatan.

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29)

TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN

< Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat >

1. Mengurus semua perkara yang berkaitan dengan pengkomputeran jabatan/ ICT/ Rangkaian dan urusan teknikal secara umum 2. Menjaga kerahsiaan kata laluan utama sistem/aplikasi/ser ver dan

Juruteknik Komputer

8

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

penyelenggaraan. 3. Mengawal keselamatan ICT jabatan ( Perkakasan dan Data dalaman) 4. Mengurus segala urusan mendapat sebut harga dari pembekal untuk tujuan penyelenggaraan dan pembelian perkakasan keperluan komputer JURUTEKNIK KOMPUTER ( Ft17) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Memastikan segala urusan penyelenggaraan perisian dan perkakasan diseleggara sebaiknya mengikut keperluan jabatan. 2. Mengurus sebarang aktiviti bilik server utama MAIK dan keselamatan ICT. Operator Pemprosesan Data OMPD ( F11) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Segala urusan yang berkait dengan proses kemasukan maklumat/data sistem aplikasi jabatan (SPMB/HRMIS) dan mana-mana pengendalian operasi input data. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Pembantu Tadbir Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

9

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

AKTIVITI 1 : Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Ke atas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan ( Sistem Pengurusa Maklumat Bersepadu MAIK )PERATURAN PERATURAN PENTADBIRAN

1. Mengumpul maklumat penggunaan sistem. 2. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan sistem. 3. Memastikan kesesuaian sistem dan membuat cadanganpenambahbaikan jika ada. 4. Memantau keberkesanan penggunaan sistem.

AKTIVITI 2 : Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di JabatanPERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1. ralat/

Menerima maklumat aduan dan memantau penghantar maklumat penambahbaikan kepada pihak pembangun/pembekal sistem.

2. 3. 4. 5.

Mendapat maklumbalas penyelenggaraan dan menyalin fail .exe Memaklumkan kepada pengguna sistem. Menguji penambahbaikan dan mendapatkan maklum balas Menerima laporan penyelenggaraan dari Pen. Pegawai Teknologi

pengguna. Maklumat

AKTIVITI 3: Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima permohonan pembelian daripada pegawai/kakitangan dari masing. 2. Jabatan Meneliti keperluan dan mengemukakan cadangan kepada Ketua bahagian dan unit masing-

10

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

3. 4. 5.

Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. Pegawai Teknologi Maklumat.

untuk tindakan sebut harga

AKTIVITI 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada masing- masing. 2. Memastikan penyelenggaraan dilaksanakan secepat mungkin jika penggantikan perkakasan baru. 3. Jika melibatkan pembelian, meneliti masalah aduan keperluan dan penyelenggaraan. 3. 4. 5. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. Pegawai Teknologi Maklumat. ke