Fail Meja Ptm

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Ptm

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

JABATAN

(A)

Menyampaikan dakwah Islamiah dengan cara menyeluruh dan berkesan.

(B)

Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah.

(C)

Memupukkan keimanan dan mengukuhkan ukhwah Islamiah dikalangan orang-orang Islam di negeri Kelantan dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan Ummah.

(D)

Memperbanyakkan

usaha-usaha

kebajikan

dan

mencegah

kemungkaran masyarakat Islam.

(E)

Melaksanakan usaha-usaha menambah harta Majlis Agama Islam Kelantan melalui pelaburan dan usaha-usaha halal yang lain bagi faedah kebajikan umat islam.

Visi : Untuk menjadi sebuah organisasi pengurusan wang zakat dan

pengurusan harta Baitulmal dan Waqaf yang terunggul di Malaysia

Misi :

1

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Memberi sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi umat Islam.

OBJEKTIF Kewangan

B A H A G I A N : Pentadbiran dan

(A)

Mewujudkan satu pentadbiran yang baik dan berkesan berlandaskan semangat kerjasama yang erat serta ikhlas dikalangan kakitangan keseluruhannya.

(B)

Meningkatkan perkhidmatan memuaskan.

lagi bagi

mutu

pencapaian

dan

prestasi yang

menghasilkan

produktiviti

(C)

Meninggikan lagi sistem pentadbiran dan kewangan selaras dengan dasar-dasar pengurusan kewangan dan perakaunan kerajaan.

(D)

Meningkatkan

serta

memperluaskan

lagi

pengurusan

kebajikan am kepada masyarakat Islam.

2

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

UNIT :

Unit Teknologi Maklumat

(A) Memastikan

Sistem

Aplikasi

Pengurusan

Maklumat

dapat

digunakan dengan sepenuhnya mengikut keperluan jabatan.

(B) Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ICT organisasi bagi keperluan teknologi maklumat jabatan.

(C) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pengkomputeran jabatan yang terbaik.

(D)

Mewujudkan

persekitaran

kerja

berasasakan

IT

yang

efisyen, cepat dan mudah.

3

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

4

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

5

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

SENARAI

T U G A S : Pegawai Teknologi

Maklumat (Gred F41)

1.

Melaksanakan kajian keatas kesesuaian sistem maklumat organisasi yang ada seterusnya menganalisa dan menyelenggara sistem-sistem maklumat mengikut keperluan semasa. Memantau penyelenggaraan sistem komputer di jabatan bagi memastikan operasi tidak tergendala. Mengurus perancangan penyelenggaraan rangkaian perkomputeran jabatan. Memantau dan mengurus penyelenggaran aturcara baru dan sedia ada untuk sesuatu aplikasi sistem maklumat dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pengguna. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran ICT jabatan berdasarkan keperluan bagi mengelak wujudnya jurang digital. Memantau dan mengurus pengendalian, pembangunaan dan penyeliaan server dan sistem pengoperasian organisasi. Memantau perkembangan persekitaran bisnes ICT dan perbankan internet bagi memastikan peningkatan kutipan zakat. Melaksanankan kawalan ke atas kerja-kerja pemantauan keselamatan maklumat jabatan merangkumi telekomunikasi dan rangkaian, pusat data, internet, aplikasi serta akses ke atas maklumat keselamatan ICT jabatan. Memantau pengemaskinian laman web jabatan. Mengurus pengagihkan lokasi program-program data (backup) bagi data-data penting sistem jabatan. Mengurus dan memantau pelaksanaan Sistem HRMIS di jabatan dan penyelenggaraanya.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

9. 10. 11.

6

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

12. 13. 14. 15.

Menyusun dan memantau pengendalian kursus/kelas komputer. Mendokumentasikan pengunaan sistem yang bersesuaian untuk kegunaan umum. Memantau dan mengawasi pelayan-pelayan (server) jabatan. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAITUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN YANG DIPERTUA Segala urusan yang berkait dengan Polisi Pengurusan Teknologi Maklumat MAIK < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Memastikan urusan Polisi Pengurusan di maklumkan dan mendapat persetujuan dan pengesahan sepenuhnya dari Yang Dipertua. 1. Memastikan segala urusan penyeliaan dan pengesahan / kelulusan berkaitan dengan keperluan projek/aplikasi/ polisi dan penaiktarafan program sedia ada. 1. Melibatkan urusan Timbalan Yang Dipertua, MAIK Setiasaha MAIK TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN

TIMBALAN YANG DIPERTUA

< Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat >

Setiausaha , MAIK Ketua-Ketua Bahagian Ketua- Ketua Unit Pen. Pegawai Teknologi Maklumat Ketua Ketua Bahagian

SETIAUSAHA

< Sebagaimana

7

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat >

berkaitan dengan Pengurusan Unit Teknologi Maklumat serta keperluan aplikasi jabatan. 2. Memastikan setiap keputusan pelaksanaan mendapat kelulusan sepenuhnya daripada Ketua Jabatan. 3. Memantau dan mengawal selia perbelanjaan bajet Unit Teknologi Maklumat mengikut spesifikasi dan justifikasi jabatan.

Pen. Pegawai Teknologi Maklumat

TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29)

TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN

< Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat >

1. Mengurus semua perkara yang berkaitan dengan pengkomputeran jabatan/ ICT/ Rangkaian dan urusan teknikal secara umum 2. Menjaga kerahsiaan kata laluan utama sistem/aplikasi/ser ver dan

Juruteknik Komputer

8

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

penyelenggaraan. 3. Mengawal keselamatan ICT jabatan ( Perkakasan dan Data dalaman) 4. Mengurus segala urusan mendapat sebut harga dari pembekal untuk tujuan penyelenggaraan dan pembelian perkakasan keperluan komputer JURUTEKNIK KOMPUTER ( Ft17) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Memastikan segala urusan penyelenggaraan perisian dan perkakasan diseleggara sebaiknya mengikut keperluan jabatan. 2. Mengurus sebarang aktiviti bilik server utama MAIK dan keselamatan ICT. Operator Pemprosesan Data OMPD ( F11) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Segala urusan yang berkait dengan proses kemasukan maklumat/data sistem aplikasi jabatan (SPMB/HRMIS) dan mana-mana pengendalian operasi input data. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Pembantu Tadbir Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

9

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

AKTIVITI 1 : Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Ke atas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan ( Sistem Pengurusa Maklumat Bersepadu MAIK )PERATURAN PERATURAN PENTADBIRAN

1. Mengumpul maklumat penggunaan sistem. 2. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan sistem. 3. Memastikan kesesuaian sistem dan membuat cadanganpenambahbaikan jika ada. 4. Memantau keberkesanan penggunaan sistem.

AKTIVITI 2 : Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di JabatanPERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1. ralat/

Menerima maklumat aduan dan memantau penghantar maklumat penambahbaikan kepada pihak pembangun/pembekal sistem.

2. 3. 4. 5.

Mendapat maklumbalas penyelenggaraan dan menyalin fail .exe Memaklumkan kepada pengguna sistem. Menguji penambahbaikan dan mendapatkan maklum balas Menerima laporan penyelenggaraan dari Pen. Pegawai Teknologi

pengguna. Maklumat

AKTIVITI 3: Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima permohonan pembelian daripada pegawai/kakitangan dari masing. 2. Jabatan Meneliti keperluan dan mengemukakan cadangan kepada Ketua bahagian dan unit masing-

10

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

3. 4. 5.

Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. Pegawai Teknologi Maklumat.

untuk tindakan sebut harga

AKTIVITI 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada masing- masing. 2. Memastikan penyelenggaraan dilaksanakan secepat mungkin jika penggantikan perkakasan baru. 3. Jika melibatkan pembelian, meneliti masalah aduan keperluan dan penyelenggaraan. 3. 4. 5. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. Pegawai Teknologi Maklumat. kemukan cadangan ianya tidak melibatkan pegawai/kakitangan dari bahagian dan unit

untuk tindakan sebut harga

AKTIVITI 5: Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2. 3. Memastikan Patern Antivirus Jabatan secara tahunan dikemaskini . Memantau pengemaskinian antivirus di stesyen kerja Mendapat laporan daripada Penolong Pegawai Teknologi Maklumat status serangan maklumat jabatan dari semasa ke semasa.

pegawai/kakitangan. dan Juruteknik tentang

11

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Aktiviti 6

: Mengawal dan memantau Penyelenggaraan/ Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Memastikan rangkaian jabatan berfungsi dengan baik. Menerima aduan sambungan rangkaian daripada pegawai dan kakitangan. Mengenalpasti lokasi aduan dan punca. Mengarahkan proses baikpulih dilaksanakan mengikut keperluan

2. 3.4.

dan kesesuaian.

Aktiviti 7

: Mengawal dan Memantau Akses Internet Dan Penggunaanya

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2. 3. 4. Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa bagi Mengambil tindakan kepada pengguna yang tidak mengikut Memastikan manfaat penggunaannya dapat dikongsi untuk

tujuan kawalan akses. etika penggunaan. kebaikan jabatan.

Aktiviti 8

: Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data ( Back-Up Data)

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Memastikan back-up harian berjalan dengan baik (auto)

12

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

2. 3.

Mengurus urusan salinan data ke dalam pita, cakera padat, Memastikan simpanan ke dalam peti besi dibuat selepas salinan bulanan dan tahunan.

cakera liut secara bulanan. dilaksanakan mengikut

Aktiviti 9

: Memantau Semakan Data Laporan Harian Internet Banking.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2 Memantau semakan e-mel jabatan Jika ada Laporan Harian yang masih belum disemak, meminitkannya kepada Unit Zakat MAIK / Pembantu Tadbir (IB) untuk tindakan. 3 Memaklumkan sebarang kesulitan teknikal jika ada kepada pihak IT bank-bank yang terlibat.

Aktiviti 10 : Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1.

Memantau dan membantu FTP data ke domain POS Malaysia Berhad secara mingguan/bulanan bagi mendapatkan laporan kutipan zakat harian.

2. 3.

Menyalin kedalam cakera liut komputer dan menyerahkan ke Unit Zakat untuk diambil tindakan. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT POS bagi tujuan teknikal.

13

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Aktiviti 11

: Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1.2.

Menerima aduan dari pegawai/kakitangan. Menyemak /mengenalpasti siaran tertunda mengikut tarikh dan Menyalin ke dalam cakera padat dan menyerahkan kepada

masa aduan. 3 pengurusan untuk tindakan.

Aktiviti 12 : Memantau pengemaskini Laman Web Jabatan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1. 2.

Mengurus penyediaan laman web mengikut garis panduan MAMPU Memantau pengemaskinian laman mengikut keperluan ketua bahagian dan ketua unit.

Aktiviti 13 : Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

1. Menerima permohonan pengguna sistem dan menyelia id penggunadan kata laluan.

2. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugasmengikut cadangan Ketua Bahagian/ Unit.

14

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Aktiviti 14 : Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2. 3. Mengurus masalah teknikal capaian pengguna Sistem HRMIS Menetapkan capaian pengguna sistem. Memantau urusan pengemaskinian modul-modul Sistem HRMIS

Jabatan.

yang terlibat.

PROSESPROSES KERJA 1 :

KERJA

Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Keatas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan

15

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Bi l

Proses Kerja

Pegawai Yang Dirujuk

Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM

1 2

Mengumpul / mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa. Mengenalpasti punca masalah pengguna. Mencadangkan/ mengemukakan laporan keperluan/ perubahan/ penambahbaikan kepada pengeluar sistem. Mendapat maklumbalas daripada pembangun tentang laporan yang telah dihantar. Membuat pengujian bagi perubahan/ penambahbaikan yang disediakan pembekal agar menepati keperluan perisian. Mengimplementasi aturcara yang telah diuji

PPTM/Juruteknik Komputer/ Pegawai

PEKELILING PERKHIDMATA N Juruteknik Komputer YDP/TYDP/Setiausaha

3 4

5

Pengguna Sistem. PPTM/Juruteknik Komputer

6

7

PROSES KERJA 2Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan

16

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Bi l

Proses Kerja

Pegawai Yang Dirujuk

Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN

1

Terima maklumat aduan kerosakan/ penambahbaikan daripada pengguna Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan. Memantau penyelenggaraan dan membaikpulih ralat.

Pengguna /PPTM/ Juruteknik Komputer PPTM Pembangun/Piha k yang bertanggungjawa b menyediakan sistem. PPTM PPTM/ Juruteknik Komputer

2 3

4 5 6

Menyalin fail exe / Menyemak dan membuat pengujian kepada sistem. Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses/penggunaan

Mendapat maklumbalas pengguna tentang Pengguna Sistem penyelenggaraan/penambahbaikan yang dilakukan.

17

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

PROSES KERJA 3.Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer

1

Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman. Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Membuat cadangan penyelenggaraan mengikut justifikasi dan melaksanakannya. Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian. Mendapat kelulusan pembelian . Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan. Memastikan peralatan disempurnakan dibeli dan di pasang.

Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer

2

3

4

Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab Setiausaha PPTM PPTM /Juruteknik Komputer

5 6 7

18

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

PROSES KERJA 4 :Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab

1

Menerima aduan kerosakan.

Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer

2

Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Memastikan penyelenggaraan segera dilaksanakan. Jika melibatkan pembelian penyelenggaraan, Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian. Mencadangkan tindakan yang perlu diambil. Melaksanakan keputusan cadangan.

3 4

5 6

Setiausaha PPTM/Juruteknik Komputer

PROSES KERJA 5 Memantau Dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan

19

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Bi l

Proses Kerja

Pegawai Yang Dirujuk

Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM

1 2 3

Memastikan Patern Antivirus Jabatan sentiasa tidak melebihi tarikh lupus. Memastikan pengemaskinian tahunan dikemaskini Memantau pengemaskinian patern antivirus di stesyen kerja pegawai/kakitangan Mendapatkan laporan penyelenggaraan dari semasa ke semasa.

Juruteknik Komputer PPTM Juruteknik Komputer

PEKELILING PERKHIDMATAN

4

PPTM/Juruteknik Komputer.

PROSES KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan.Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PPTM/Jututeknik PEKELILING PERKHIDMATAN

1

Memantau keadaan rangkaian komputer supaya berada didalam keadaan baik. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian daripada pengguna. Mengenalpasti punca kegagalan capaian Mengemuka/mencari penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian Melaksana dan menilai semula penyelesaian yang telah dibuat.

Juruteknik Komputer

2

3 4

Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembangunan OS Server/TM Berhad

5

20

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

PROSES KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaannya.Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 4 Memastikan had penggunaan dan akses terkawal Memantau kawalan trafik penggunaan daripada Firewall MAIK Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Komputer MAIK PPTM/Jututeknik Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembanguna OS Server/TM Berhad PEKELILING PERKHIDMATAN

1

Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi

Juruteknik Komputer

PROSES KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-Up Data)

Bi l

Proses Kerja

Pegawai Yang Dirujuk

Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN

1

Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan. Membuat salinan ke pita (CD, Hardisk, Tape) Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai yang terlibat bersama memo serahan Menyimpan di Bilik Kebal dan Peti

PPTM/Juruteknik Komputer PPTM

2 3

4

Pegawai Zakat,

21

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Besi mengikut keperluan simpanan pegawai. 5 Menyediakan back-up server bagi memastikan data yang disimpan boleh diguna pakai jika berlaku sebarang masalah di server induk.

Bendahari

Juruteknik Komputer.

PROSES KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbakan Internet

Bi l

Proses Kerja

Pegawai Yang Dirujuk

Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN

1

Memantau semakan emel dari bankbank terlibat kepada alamat-alamat penerima pengguna mengikut tarikh dihantar. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan mengeluarkan resit pembayar. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT operasi bank jika wujud masalah teknikal penghantaran data.

RHB, CIMB, BIMB Bank, Maybank2u, Ambank, Bank Rakyat Pegawai Zakat, Pem Tadbir (Internet Banking) Pihak Teknikal Bank

2

3

PROSES KERJA 10 Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos

Bi l

Proses Kerja

Pegawai Yang Dirujuk

Seksyen Undang undang/ Peraturan

22

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

1

Membuat login ke server PMB dengan akaun yang disahkan. Menyalin maklumat pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer. Menyerahkan dan meminitkan ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT Pos bagi tujuan teknikal.

POS Malaysia Berhad

ENAKMEN PERINTAH AM

2 3

PEKELILING PERKHIDMATAN Pegawai Zakat, Pem Tadbir (Internet Banking) Teknikal Pos Malaysia Berhad.

4

PROSES KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK

Bi l

Proses Kerja

Pegawai Yang Dirujuk

Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN

1

Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan. Menyalin bukti rakaman ke dalam cakera padat, mencetak seterusnya diserahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. Memaklumkan aduan kerosakan siaran tertunda atau kamera rakaman untuk tujuan penyelenggaraan.

Pegawai/Kakitangan

2

3

YDP, TYDP,Setiausaha

4

Pembekal Sistem

23

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

PROSES KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web JabatanBi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian. Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan. Memindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa. PPTM PEKELILING PERKHIDMATAN

1

Menganalisa laman web yang sedia ada.

PPTM

3

PPTM/Juruteknik

4 5 6

YDP, TYDP, Setiausaha dan Ketua Bahagian. PPTM/Juruteknik

24

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

PROSES KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna

Bi l

Proses Kerja

Pegawai Yang Dirujuk

Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM

1

Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. Menyelia id pengguna dan katalaluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan/tanggungjawab pengguna. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas. Memantau penggunaan pengguna dari semasa ke semasa. Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa. Pegawai pegawai

2

PEKELILING PERKHIDMATAN

3 4 6

PROSES KERJA 14Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Bi l 1 Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk PPTM Seksyen Undang undang/ Peraturan SURAT PEKELILING AM PERINTAH AM 2 3 Menetapkan had-had capaian modul sistem. Mencetak keperluan maklumat pengemaskinian dari pangkalan data Sistem. PPTM PSU, Pegawai/kakitan gan PEKELILING PELAKSANAAN SISTEM HRMIS JABATAN

Mengurus keperluan capaian sistem.

25

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

4

Memantau proses pengemaskinian & urusan teknikal Sistem.

PPTM/Juruteknik Komputer

CARTA ALIRAN KERJACARTA ALIRAN KERJA 1 Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di JabatanMendapatkan maklumat perlaksanaan sistem

Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa

Mengenalpasti punca masalah pengguna penambahbaikan yang diperlukan bagi melicinkan urusan kerja. Menganalisa dan mengemukakan cadangan penyelesaian Tidak Berjaya

Berjaya Membaiki Ralat Mengimplementasi aturcara yang telah diuji.

26

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 2 Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer Jabatan

Menerima maklumat kerosakan / penambahbaikan daripada pengguna.

Jika Pengguna masih tidak dapat menjalankan proses yang diminta

Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan dan mengemukakan laporan keperluan/perubahan/penambahbaikan kepada pengeluar sistem.

Memantau penyelenggaraan dan proses membaikpulih ralat yang dikenalpasti. Memastikan salinan fail .exe daripada pengeluar kepada pengguna dibuat dan membuat pengujian semula kepada sistem.

Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan.

Tidak Berjaya

Berjaya Membaiki Ralat Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan

27

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 3 Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan Komputer Jabatan

Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman

Menyemak keperluan dan mengenalpasti keperluan

Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi dan spesifikasi keperluan

TIDAK DI LULUSKAN

Memantau urusan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan pembelian.

Mengangkat cadangan untuk mendapat kelulusan pembelian (yang melibatkan justifikasi Kos yang besar) DI LULUSKAN Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan.

Memastikan peralatan disempurna dibeli dan di tempatkan di lokasi pemohon.

28

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 4 Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Jabatan

Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada pengguna.

Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan.

Melaksanakan penyelenggaraanTidak melibatkan pembelian gantian perkakasan Melibatkan pembelian gantian perkakasan

Mengemukakan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan yang memerlukan pembelian peralatan baru

Mengesahkan pembelian dan memantau pembelian untuk penyelenggaraan

Menyelia laporan penyelenggaraan peralatan komputer

29

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Menyelenggara dan melaksanakan pembelian perkakasan.

CARTA ALIRAN KERJA 5 Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan

Mengenalpasti tarikh luput tahunan bagi Lesen Antivirus Jabatan.

Mengurus sebut harga Lesen Antivirus mengikut keperluan semasa dan jumlah pelanggan antivirus.

Mengangkat sebutharga kepada Ketua Jabatan untuk mendapatkan kelulusan pembelian.

Melakukan instalasi Lesen Antivirus yang baru dan membuat pengujian pengemaskinian kepada pelanggan. Berjaya Tidak Berjaya

Memantau urusan Antivirus daripada Console Antivirus di server utama Antivirus MAIK

30

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN & VPN) Jabatan

Menerima laporan kegagalan capaian/ akses rangkaian daripada pengguna.

Mengenalpasti punca kegagalan yang dilaporkan.

Mengemukakan/mendapatkan penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian.

Mengurus/memantau penyelenggaran berdasarkan penyelesaian yang diperolehi.TIDAK BERJAYA

BERJAYA

31

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Membuat pengujian dan menilai semula keputusan yang telah dibuat.

CARTA ALIRAN KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaanya.

Memantau trafik data penggunaan internet di firewall utama MAIK.

Menganalisis stesyen kerja yang mempunyai akses tinggi ketalian.

Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Penggunaan Komputer MAIK.

32

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi data (Back Up Data)

Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan.

Memantau salinan data/program ke dalam pita.

Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai terlibat bersama memo serahan.

Memastikan simpanan data dilokasi yang selamat mengikut keperluan simpanan pegawai (bilik kebal dan peti besi).

33

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbankan Internet

Memantau semakan emel data laporan dari bank-bank yang terlibat mengikut tarikh dihantar.

Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi Bank jika wujud masalah penghantaran teknikal data. Data laporan tidak sampai.

Memastikan emel sentiasa disemak mengikut tarikh pembayaran

Data laporan di emel.

Meminitkan emel laporan pembayaran zakat untuk diambil tindakan oleh Pembantu Tadbir Zakat (IB) bagi tujuan pengeluaran resit rasmi bayaran.

34

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 10 Memantau proses FTP Data ke POS Malaysia Berhada bagi Laporan zakat@pos

Membuat Login ke Server PMB dengan akuan yang disahkan.

Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi PMB jika wujud masalah penghantaran teknikal data.

Memindah turun data pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer.

Data selamat di pindah turun. Data tidak selamat dipindah turun.

Menyerahkan data ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran.

35

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK

Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian.

Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan kejadian.

Menyalin bukti rakaman ke cakera padat, mencetak dan seterusnya menyerahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya.

Merekod sebarang bukti kejadian.

36

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan

Menganalisis laman web yang sedia ada.

Mengenalpasti maklumat dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa.

Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian.

37

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Memantau pengubahsuaian mengikut keperluan.

Mengurus/memantau proses pindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses. Tidak Berjaya.

Berjaya.

Memantau paparan pengemaskinian di web

CARTA ALIRAN KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna

Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna.

Menyelia id pengguna dan kata laluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan dan tanggungjawab pengguna.

Menentukan had dan hak capaian mengikut keperluan tugas pengguna.

Mengubahsuai had dan hak capaian 38 mengikut keperluan pengguna dari semasa ke semasa.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

CARTA ALIRAN KERJA 14Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan

Memantau Semakan had capaian pengguna sistem

Menambah akses dan capaian pengguna sistem mengikut keperluan

Memantau urusan cetakan laporan pengemaskinian dan peratusan kedudukan input data

39

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Memastikan masalah teknikal talian dapat diselesaikan dalam jangka masa yang pendek.

SENARAI

SEMA K

SENARAI SEMAK KERJA 1 : 1. Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan.TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN

1. Mendapatkan maklumat sistem mengikut modul/sub sistem. 2. Mengenalpasti maklumat dan mengenalpasti keperluan. 3. Mengenalpasti punca kerosakan/masalah/perkembangan. 4. Mencadang keperluan. 5. Mendapat maklumbalas daripada

40

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

pembangun tentang laporan yang dihantar. 6. Membuat pengujian bagi perubahan/penambahbaikan. 7. Mengimplementasi aturcara yang telah diuji.

SENARAI SEMAK KERJA 2 :2. Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan

TINDAKAN

TANDA ()

CATATAN

1. Menerima maklumat aduan kerosakan/penambahbaikan. 2. Mengenalpasti punca ralat. 3. Menyelenggara dan membaikpulih. 4. Menyalin fail. exe dan menyemak sistem. 5. Memaklumkan kepada pengguna untuk proses penggunaan 6. Mendapat maklumbalas pengguna.

SENARAI SEMAK KERJA 3 : 3. Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan/Perisian JabatanTINDAKAN TANDA () CATATAN

41

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

1. Menerima permohonan pembelian melalui memo daripada Ketua Jabatan/Unit. 2. Menyemak keperluan. 3. Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi keperluan. 4. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan / Unit 5. Mengesahkan pembelian 6. Mengemukakan sebutharga penyelenggaraan/pembelian. 5. Melaksanakan keputusan cadangan.

SENARAI SEMAK KERJA 4 :4. Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN

1. Menerima maklumat aduan kerosakan/pembelian melalui borang dan memo. 2. Menyemak keperluan. 3. Membuat cadangan penyelenggaraan/pembelian mengikut justifikasi keperluan. 4. Mengemukakan sebut harga pembelian bagi penyelenggaraan. 5. Melaksanakan keputusan cadangan.

42

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

SENARAI SEMAK KERJA 5 :5. Memantau dan Mengawal urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATA N

1. Menyemak tarikh luput (Expiry Date) Lesen Antivirus Jabatan. 2. Mengurus sebut harga Lesen Antivirus yang terlibat 3. Memantau Pengemaskinian Antivirus. 4. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian yang diambil. 5. Mendapatkan Laporan penyelenggaran dari semasa ke semasa

SENARAI SEMAK KERJA 6 : 6. Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN / VPN ) diJabatan. TINDAKAN TANDA () CATATA N

1. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian. 2. Mengenalpasti punca kegagalan capaian. 3. Mengemukakan/mencari penyelesaian terbaik bagi tujuan baikpulih. 4. Mengurus dan memantau penyelenggaraan 5. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian

43

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

yang diambil.

SENARAI SEMAK KERJA 7 :7. Mengawal, Memantau Akses Internet dan Penggunaannya TINDAKAN TANDA () CATATA N

1. Memastikan akses internet Jabatan sentiasa berfungsi. 2. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa. 3. Memantau trafik capaian internet supaya tidak sesak 4. Mengurus dan memantau penyelenggaraan

SENARAI SEMAK KERJA 8 :8. Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-up Data)

44

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

TINDAKAN 1. Mengenalpasti data-data penting Jabatan 2. Membuat salinan ke pita. 3. Mengagihkan salinan backup data kepada pegawai terlibat 4. Membuat simpanan ditempat sepatutnya 5. Menyediakan back-up server induk.

TANDA ()

CATAT AN

SENARAI SEMAK KERJA 9 :9. Memantau Semakan data Laporan Harian Pembayaran Zakat Perbankan Internet

TINDAKAN

TANDA ()

CATATAN

1. Memantau semakan emel dari bank-bank terlibat 2. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan Unit Zakat 4. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada.

45

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

SENARAI SEMAK KERJA 10 :9. Memantau Proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan Harian zakat@pos

TINDAKAN

TAND A ()

CATAT AN

1. Membuat Login ke server PMB 2. Menyalin maklumat pembayaran ke cakera liut komputer. 3. Menyerahkan/meminitkan ke Unit Zakat 4. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada.

SENARAI SEMAK KERJA 11 :10. Mengurus Kawalan Rakaman Siara Tertunda CCTV MAIK

TINDAKAN

TANDA ()

CATAT AN

1. Menerima aduan dari pegawai/kakitangan MAIK 2. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda yang dirakam. 3. Menyalin bukti rakaman kedalam cakera padat. 4. Mencetak dan menyerahkan kepada pihak pengurusan sebagai bukti 5. Merekodkan kedalam dokumen.

46

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

SENARAI SEMAK KERJA 12 :12. Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan

TINDAKAN

TAND A ()

CATAT AN

1. Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan mengikut permintaan. 2. Mendapatkan maklumat terkini untuk proses pengemaskinian. 3. Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan. 4. Memindah naik data ke server dan menguji capaian.

SENARAI SEMAK KERJA 13 :13. Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna

TINDAKAN

TAN DA ()

CATAT AN

1. Menerima permohonan untuk penggunaan sistem. 2. Menyelia id pengguna dan kata laluan . 3. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas 4. Memantau keperluan dari semasa ke semasa

47

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

SENARAI SEMAK KERJA 14 :13. Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan

TINDAKAN

TAN DA ()

CATAT AN

1. Memastikan pengguna yang bertanggungjawab di beri capaian . 2. Menyelia id pengguna dan katalaluan . 3. Menentukan had-had dan hak-hak capaian sistem dari semasa ke semasa 4. Memantau keperluan maklumat 5. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana HRMIS Jabatan setiap 4 bulan sekali.

SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN

_______________________________________________________ 1. PERINTAH AM Bab B Cuti Disiplin Elaun-elaun dalam Perkhidmatan

Bab C Bab D 2.

ARAHAN PERBENDAHARAAN

48

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

3.

PEKELILING AM a. Bil 2 Tahun 1999 b. Bil 6 Tahun 1999 Jawatankuasa IT dan Internet Pintar

Kerajaan (JITK) Pelaksanaan Perkongsian

Antara Agensi-agensi Kerajaan dalam c. Bil 1 Tahun 2000 Bidang Teknologi Maklumat Garis Panduan Malaysian Civil Service Lik (MCSL) dan Laman Web Agensi d. Bil 3 Tahun 2000 e. Bil 2 Tahun 2002 Kerajaan Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan. Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Kerajaan 4. 5. 6. SURAT PEKELILING AM SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN GARIS PANDUAN/STANDARD I) Information Technology Strategic Plan (ISP) Framework For Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi

Government Agencies II) Electronic Government Information Technology Policy & Standard (1997) 7. 8. 9. 10. 11. PERINTAH AM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN UNDANG-UNDANG SIBER SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN SURAT PEKELILING DARIPADA PENGURUSAN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI_______________________________________________________

49

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

AHLI JAWATANKUASA NEGERI

MAJLIS

TEKNOLOGI

MAKLUMAT

AHLI JAWATANKUASA WEBMASTER NEGERI (MAMPU) AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN JURUANALISA NEGARA AHLI JAWATANKUASA SEKTOR AWAM KUMPULAN KERJA 10 : DDSA

AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN MAIK AHLI JAWATANKUASA KEBALAN AHLI JAWATANKUASA AUDIT DALAM ISO AHLI JAWATANKUASA 5S JABATAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS DI JABATAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN LAMAN WEB NEGERI

SENARAI BORANG BORANG YANG DIGUNAKAN50

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

1. 2. 3.

BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER. BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER

NORMA

KERJA

51

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Bil.

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Boleh Diselesaikan Seminggu 5 5 4 5 6 4

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menganalisis dan mengawas pelaksanaan sistem. Mengesan punca kerosakan/ralat dan membaikpulih sistem. Menyelenggarakan dan Mengemaskini Sistem/Perisian. Mengagihkan Lokasi program dan Data. Program-

240 minit 180 minit 240 minit 120 minit 240 minit 240 minit

Mengawas dan Memantau Rangkaian Komputer Jabatan. Menyedia dan Mengemaskinikan Laman Web.

SENARAI

TUGAS

HARIAN

52

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

1. Mengenalpasti masalah dalam pelaksanaan aplikasi/perisian oleh pengguna. 2. 3. 4. 5. 7. Menganalisa punca serta penyelesaian masalah yang telah diadukan oleh pengguna. Melaporkan masalah yang berlaku kepada pihak pembekal aplikasi/sistem bagi mendapatkan penyelesaian. Menguji kod/skrip bagi pengguna pada sistem. membaik pulih ralat aplikasi/ralat peningkatan

Menyediakan dokumentasi/laporan bagi kebolehfungsian aplikasi kepada pengguna.

Mengesahkan pembelian peralatan / perkakasan komputer Jabatan.

53

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

LAMPIRAN

1. 2. 3.

BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER. BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER

54