Click here to load reader

fail-meja rbt

  • View
    378

  • Download
    18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rbt

Text of fail-meja rbt

1.0 LATAR BELAKANG

Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan

proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam

pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program

kurikulum di sekolah.

Mereka bertanggungjawab merealisasikan kaedah P & P untuk tujuan kefahaman

dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah. Mereka

menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu

berlaku secara berkesan dalam suasana dan iklim sekolah yang kondusif.

Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan

guru mata pelajaran dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan mereka.

2.0 OBJEKTIF AM

2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran

2.2 Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran

3.0 OBJEKTIF KHUSUS

3.1 Guru mata pelajaran mendapat panduan tentang tugas masing-masing

3.2 Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi yang tinggi

3.3 Merealisasikan hala tuju SMK.UMAS-UMAS TAWAU.

4.0. CARTA ORGANISASI GURU MATA PELAJARAN

05. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN ( KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU)

a. Memiliki , memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran KHBb. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran KHB serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap tingkatan.c. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan.d. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar untuk tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.e. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan dan aktiviti yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.f. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan.h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah.j. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/ Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah.k. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.l. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.m. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.n. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. Memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas dan bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.o. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.p. Membantu menguruskan Bank Soalan.q. Mematuhi arahan Pengetua.

06. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

Tugas Pegawai Yang Ada hubunganTugas Dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

Guru Mata Pelajaran

1. Memiliki, memahami dan menghurai sukatan dan huraian sukatan pelajaran.

2. Mematuhi pekeliling dan arahan berkaitan serta menetapkan matlamat yang harus dicapai.

3. Mempunyai dan mengemas kini buku rekod mengajar.

4. Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian serta melaksanakannya dalam P&P.

5. Memberi kerja dan latihan kepada pelajar dan memeriksanya.

6. Menjalankan ujian, penilaian pentaksiran kepada pelajar dan merekodkannya.

7. Mengesan kelemahan pelajar dan berusaha memulihkannya.

8. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran.Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Tugas Pegawai Yang Ada hubunganTugas Dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

9. Menghadiri mesyuarat panitia serta mematuhi dan melaksanakannya.

10. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KP/JPN/PPD.

11. Menghadiri mesyuarat/taklimat kelolaan Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri.

12. Mengguna dan bertanggungjawab terhadap BBM.

13. Mengadakan sudut mata pelajaran berkenaan di dalam kelas.

14. Membantu mengurus bank soalan.

15. Bertindak sebagai konselor dan guru disiplin.

16. Bekerja sebagai team work.Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Ketua Panitia

Arahan Pengetua

Arahan GPK

Arahan Pengetua

7. FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN ( Kemahiran Hidup Bersepadu )

7.1 Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini.7.2 Menyediakan Rancangan mengajar tahunan dan harian.7.3 Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan.7.4 Menyediakan bahan-bahan bantu mengajar.7.5 Membuat pentaksiran mengikut modul yang ditetapkan.7..6. Menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya.

7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN (Kemahiran Hidup Bersepadu)

7.1. MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI

PROSES KERJA

BilProses KerjaPegawai Yang MeluluskanSeksyen/Undang-Undang/Peraturan

1

2

3

4

5.Menghubungi GPK/KP untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini.

Memastikan sukatan yang didapati adalah yang terkini.

Memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan sukatan pelajaran.

Memasukkan sukatan dalam buku rekod atau fail yang ditetapkan.

Melaksanakan P & P di dalam kelas.GPK/GKMP

Ketua Panitia

GPK/Ketua Panitia

GPK/Ketua Panitia

Guru Mata Pelajaran

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa yang diambilJumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1Menulis rancangan pelajaran harian

30 minit

2Masuk kelas mengikut jadual

40 minit

3Ucap salam

1minit

4Memastikan kebersihan kelas

2 minit

5Menyemak kehadiran pelajar

2 minit

6Set induksi

5 minit

7Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran

2 minit

8Pengajaran dan pembelajaranberlangsung30 minit

9Memberi nota dan kerja-kerja latihan dan memeriksanya.5 minit

10Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar untuk tindakan selanjutnya

10 minit

11Memberi latihan tambahan dan kerja rumah

5 minit

12Diakhiri dengan penutupan sosial/ penutupan kognitif

1 minit

7.4. MENYEDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJAR

PROSES KERJA

BilProses KerjaPegawai yang meluluskanSeksyen/Undang-undang/peraturan

1

2

3

4

5

6

7Menghadiri mesyuarat panitia

Menerima arahan daripada ketua Panitia

Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM

Memilih bahan-bahan untuk BBM

Membuat Bahan Bantu mengajar

Menyerah kepad KP untuk disemak/cek/dipantau

Menggunakannya dalam P & P

Ketua Panitia

Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa ya ng diambilJumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1

Menghadiri mesyuarat panitia

60 minit

2Menerima arahan daripada ketuaPanitia

20 minit

3Memilih tajuk-tajuk yang perlukanBBM

60 minit

4Memilih bahan-bahan untuk BBM

60 minit

5Menggunakannya dalam P & P

40 minit

7.5. MENGADAKAN KELAS PENGAYAAN DAN PEMULIHAN

PROSES KERJA

BilProses KerjaPegawai Yang MeluluskanUndang-undang Peraturan

1Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

2Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

3Membuat penilaian

4Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program

5Mengadakan penambahbaikan jika perlu

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa Yang diambilJumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

40 minit

2Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

80 minit

3Membuat penilaian

30 minit

4Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program

60 minit

5Mengadakan penambahbaikan jika perlu

60 minit

7.6. MENYEDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN