Click here to load reader

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - dk.fdv.uni-lj.sidk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_mrak-medvescek-  · PDF fileZAHVALA Posebno zahvalo namenjava mentorici prof. dr. Mirjani Ule, ki

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - dk.fdv.uni-lj.sidk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_mrak-medvescek-...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

  Zdenka Mrak

  Maja Medvešček Smrekar

  Zadovoljstvo medicinskih sester z delom in odnosi na Kirurški kliniki

  Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

  Magistrsko delo

  Ljubljana, 2016

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

  Zdenka Mrak

  Maja Medvešček Smrekar

  Mentorica: prof. dr. Mirjana Ule

  Zadovoljstvo medicinskih sester z delom in odnosi na Kirurški kliniki

  Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

  Magistrsko delo

  Ljubljana, 2016

 • ZAHVALA

  Posebno zahvalo namenjava mentorici prof. dr. Mirjani Ule, ki je verjela v naju, naju vodila

  skozi teoretični del naloge in pomagala pri pripravi ter obdelavi empiričnega dela magistrske

  naloge. Iskrena hvala za neprecenljivo strokovno pomoč, spodbude in pripombe, usmerjanje

  ter podporo pri izdelavi naloge.

  Hvala gospe Damjani Kuprivec in gospe Nataši Medvešček za razumevanje in veliko pomoč

  in zavzetost pri oblikovanju magistrskega dela.

  Najino zahvalo naslavljava tudi Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana, ki nama je

  omogočil raziskavo.

  Hvala tudi najinim sodelavcem in prijateljem, ki so z razumevanjem sprejeli najino odsotnost

  in pomagali z besedami, mislimi, moralno podporo.

  Posebno zahvalo pa izrekava svojima družinama, ki sta naju ves čas razumeli in nama stali ob

  strani.

  Zahvaljujeva se za razumevanje in podporo še vsem neimenovanim.

 • IZJAVA O AVTORSTVU

 • IZJAVA O AVTORSTVU

 • ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTER Z DELOM IN

  ODNOSI NA KIRURŠKI KLINIKI UNIVERZITETNEGA

  KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA

  Izhodišča: Kot medicinski sestri z dolgoletnimi vodstvenimi in delovnimi izkušnjami v

  klinični praksi sva zaznali, da je zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu izredno

  pomembno. Izhaja iz medčloveških odnosov in je odvisno od možnosti zadovoljevanja

  osebnostnih potreb. Zadovoljstvo pri delu je subjektivni občutek, ki nastane na podlagi

  primerjav med pričakovanim stanjem in dejanskim stanjem na delovnem mestu, komunikacija

  in odnosi pa dva od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Kakšni so

  zadovoljstvo z delom, nagrajevanjem, izobraževanjem, odnosi in medpoklicno sodelovanje na

  področju zdravstvene nege oziroma možnosti za izboljšanje, sva preverili na primeru Kirurške

  klinike.

  Metode dela: Empirično raziskovanje je temeljilo na kvantitativnem pristopu. Uporabili sva

  opisno raziskovalno metodo, za tehniko zbiranja podatkov pa strukturiran, validiran

  vprašalnik, ki je vseboval 81 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. V raziskavo so bili vključeni

  izvajalci zdravstvene nege na Kirurški kliniki v UKC Ljubljana, ki so bili v času izvedbe

  anketiranja prisotni na delu, kar je 79,0 % vseh zaposlenih v zdravstveni negi na tej kliniki.

  Rezultati: Ugotovili sva, da medicinskim sestram na omenjeni kliniki največ pomenijo

  odnosi s sodelavci. Dobri klimi na delovnem mestu sledi zadovoljstvo z delom. Na drugi

  strani pa jim medpoklicno sodelovanje in odnosi ter organizacija dela, tudi zaradi kadrovske

  stiske, predstavljajo velik izziv. Medicinske sestre ocenjujejo svoje delo za težko in pretežko,

  imajo premalo prostega časa za počitek, pogrešajo več strokovnega izpopolnjevanja, prav tako

  pa tudi opremo in pripomočke za delo. Menijo, da so pri delu uspešne, vendar težko

  usklajujejo poklicno in zasebno življenje.

  Zaključek: Raziskava je pokazala na neizkoriščene možnosti za izboljšanje zadovoljstva

  zaposlenih v zdravstveni negi na Kirurški kliniki, ki se kažejo na področju organizacije dela,

  kadrovskega managementa, absentizma, prezentizma, strokovnega izpopolnjevanja in

  permanentnega izobraževanja medicinskih sester, vodenja zaposlenih, medosebnih odnosov in

  medpoklicnega sodelovanja med zdravniki in medicinskimi sestrami.

  Ključne besede: zadovoljstvo na delovnem mestu, izvajalci zdravstvene nege, medosebni

  odnosi, medpoklicno sodelovanje, organizacija dela.

 • SATISFACTION OF NURSES WITH WORK AND

  RELATIONSHIPS IN SURGICAL CLINIC OF THE

  UNIVERSITY MEDICAL CENTRE LJUBLJANA

  Background: As a nurse with many years of leadership and clinical practice experiences, we

  noticed that employee satisfaction in the workplace is extremely important. It derives from

  interpersonal relations and depends on ability to meet personal needs. Job satisfaction is a

  subjective feeling that arises on the basis of comparison between expected situation and actual

  situation in the workplace. Also, communication and relations are two of the key factors that

  influence employee satisfaction. On the case of Surgical clinic of the University Medical

  Centre Ljubljana we have studied what are job satisfaction, rewarding, education,

  interprofessional relations and cooperation in the field of nursing care and therefore

  opportunities for improvement.

  Methods: Empirical research is based on a quantitative approach. We have used descriptive

  research method, the technique of collecting data is structured and validated questionnaire is

  containing 81 closed and open-ended questions. The study included nursing care personnel at

  the Surgical Clinic of the University Medical Centre Ljubljana, which were at the time of

  execution of the survey present at work and represented 79.0 % of all employees in health

  care at this clinic.

  Results: Relations with colleagues means the most for nurses at the clinic. Good workplace

  atmosphere is followed by job satisfaction. On the other hand, the interprofessional

  cooperation and relations, and also organization of work, due to personnel problems, represent

  a major challenge. Nurses assess their work as difficult and too heavy, have a lack of free time

  to rest, missing several professional training, as well as equipment and tools for the job. They

  rated their work to be successful, but have difficulties in reconciling work and private life.

  Conclusion: The study revealed the untapped potential to improve employee satisfaction in

  nursing care at the Surgical Clinic in the following fields: organization of work, human

  resource management, absenteeism, presentism, professional training and continuing

  education of nurses, staff management, interpersonal and interprofessional cooperation

  between doctors and nurses.

  Keywords: job satisfaction, nursing care personnel, interpersonal relationships,

  interprofessional collaboration, organization of work.

 • 7

  KAZALO

  1 UVOD ................................................................................................................................... 12

  2 TEORETIČNI DEL ............................................................................................................. 16

  2.1 SODOBNE KONSTRUKCIJE ZDRAVJA IN BOLEZNI ....................................... 16

  2.1.1 Pojmovanje zdravja in bolezni .................................................................................... 16

  2.1.2 Zdravje kot potrošniška dobrina in življenjsko delo ................................................... 20

  2.1.3 Sociokulturne spremembe sodobne medicine ............................................................. 23

  2.2 ZDRAVSTVENA NEGA ............................................................................................. 26

  2.2.1 Vloga zdravstvene nege v zdravstvenem sistemu ....................................................... 26

  2.2.2 Zdravstvena nega skozi čas ......................................................................................... 29

  2.2.3 Razvoj zdravstvene nege na Slovenskem .................................................................... 31

  2.2.4 Profesionalizem v zdravstveni negi ............................................................................. 34

  2.2.5 Sistemski vidik zdravstvene nege................................................................................ 39

  2.2.6 Poklicna podoba .......................................................................................................... 39

  2.2.7 Zdravstvena nega kot ženski poklic ............................................................................ 43

  2.3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI .............................. 49

  2.3.1 Zadovoljstvo na delovnem mestu ................................................................................ 49

  2.3.2 Zadovoljstvo medicinskih sester na delovnem mestu ................................................. 52

  2.3.3 Kakovost zdravstvene obravnave ................................................................................ 54

  2.3.4 Razsežnosti poklicne vloge medicinskih sester........................................................... 55

  2.3.5 Obremenitve poklica medicinske sestre, stres na delovnem mestu............................. 58

  2.3.6 Problem organizacije dela in vodenja v zdravstveni negi ........