Click here to load reader

Falahiah_ Kenali Aras Kognitif Taksonomi Bloom dan Contoh Soalan Setiap Aras ( Sejarah ).pdf

 • View
  97

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pendidikan moral

Text of Falahiah_ Kenali Aras Kognitif Taksonomi Bloom dan Contoh Soalan Setiap Aras ( Sejarah ).pdf

 • 3/1/2015 Falahiah:KenaliArasKognitifTaksonomiBloomdanContohSoalanSetiapAras(Sejarah).

  http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenaliaraskognitiftaksonomibloom.html 1/5

  Falahiah

  SertaitapakinidenganSambungRakanGoogle

  Ahli(127) Lagi

  Sudahmenjadiahli?Logmasuk

  Untuksebarangcadangan,persoalandansebagainya.Bolehhubungisayadifbhttp://www.facebook.com/pages/BongkarFaktaSejarahMalaysia/223404737734594

  J u m a a t , J a n u a r i 0 6 , 2 0 1 2

  Kenali Aras Kognitif Taksonomi Bloom danContoh Soalan Setiap Aras ( Sejarah ).

  Benjamin Bloom ( 1956 ) telahmenulis dalam bukunya Taxonomyof Education Objectives:HandbookI:CognitiveDomainbahawaterdapat6araskognitifyangdisusundaripadayang paling rendah kepada yangpaling tinggi. Dalam TaksonomiBloom,terdapat domain kognitifyang mempunyai 6 aras iaitu

  pengetahuan,pemahaman,aplikasi,analisis,sintesis dan analisis.Taksonomi Bloom amat penting kepada sistem pembelajaran danpengajaran kerana ia menerapkanpemahaman,pengetahuan,konsep,kaedah,aplikasidansebagainya.ArasPengetahuanAraspengetahuanialaharasyangpalingringkasdalamdomainkognitif.Soalan aras ini memerlukan pelajar untuk mengingat setiap matapelajaranyangdiajarolehguru.Perkataanyangbiasadigunakanuntukmerujuk kepada soalan aras ini ialah siapa,apa,dimana,bila dan beridefinisi.ArasPemahamanObjektif domain ini ialah kefahaman yang bermaksud pelajar perlumenjelaskan pengetahuan secara bermakna. Soalan ini memerlukanprosesmentelberkaitdengankefahamanmisalnya terjemahan,tafsiran.Perkataan yang kerap digunakan untuk soalan jenis ini ialahhuraikan,bandingkan,nyatakan,bezakan dan nyatakan dalam perkataanandasendiri.ArasAplikasi.Padaperingkatini,pelajarperlubenarbenarmemahamikonsep,prinsip,

  ArasKognitifTaksonomiBloom

  AbdullahSidekSaat

  Tuan Blog

  SyeikhAbdulQodirJailani

  Sultanul Auliya

  Habib Abdul QadirAssegaf

  Mahasiswa Pendidik

  SelectLanguagePoweredby Translate

  terjamah

  Pengunjung

  0 More NextBlog CreateBlog SignIn

  https://translate.google.com/http://3.bp.blogspot.com/-QVW2Hd_rG-s/TwX1L_owifI/AAAAAAAAC-Q/s0PLbTpUWpM/s1600/bloom.gifhttp://www.facebook.com/pages/Bongkar-Fakta-Sejarah-Malaysia/223404737734594http://diniahfalahiah.blogspot.com/

 • 3/1/2015 Falahiah:KenaliArasKognitifTaksonomiBloomdanContohSoalanSetiapAras(Sejarah).

  http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenaliaraskognitiftaksonomibloom.html 2/5

  teori, hukum, prosedur dan kaedah am untuk menyelesaikan masalahdalam situasi baru. Soalan ini melibatkan 3 frasa iaituprinsip,menyelesaikan masalah dan dalam situasi baru. Perkataan angseringdigunakanialahpilih,buat,kira,selesaikan.ArasAnalisisPeringkat Analisis menekankan kepada keupayaan pelajar mengenalpasti unsurunsur dan struktur yang mengaitkan unsurunsur tersebutbagi sesuatu dokumen/kes yang diberikan. Situasi mestilah baru,tidakbiasa atau berbeza dengan situasi semasa. Soalan ini memerlukanpemikiran kritik tetapi bukanmengulang pengetahuan yang dipelajari.Perkataan yang kerap digunakan untuk soalan ini ialahmengapa,kenapa,apakahfaktor,buatkanrumusandanbuktikan.ArasSintesisSintesis bermaksud keupayaan menggabungkan unsurunsur danbahagianbahagian supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih teraturdan berstruktur. Soalan dalam aras ini tidak perlu teliti kerana akanmembataskan kreativiti. Perkataan yang kerap digunakan ialahramalkan,hasilkan,tuliskandancadangkanapayangakanberlaku.ArasPenilaianDalam aras ini,pelajar perlu membuat pertimbangan untuk sesuatusoalan. Situasi yang hendak dinilai mestilah baharu dan tidak pernahdisentuh. Perkataan yang sering digunakan ialahpertimbangkan,tafsirkan,tentukandanpertahankan.

  ContohSoalan

  ArasPengetahuanObjektif: Melalui soalan ini,pelajar akan tahu bila terbentuknyaMalaysia.1.BilakahterbentuknyaMalaysia?Malaysiatelahterbentukpada16September1963.IadianggotaiolehTanahMelayu,Singapura,SabahdanSarawak.

  ArasPemahamanObjektif : Melalui soalan ini,pelajar akan dapat mengetahuimengenai jenisjenis sumber yang boleh dijadikan rujukan untukmengkajimengenaiMalaysia.2 . Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pembentukanMalaysia,banyak sumbersumber yang boleh dirujuk untuk tujuantersebut.Apakahantarasumbersumbertersebut? Antara sumbersumber yang boleh dirujuk untuk mengetahuimengenai sejarah pembentukan Malaysia ialah Dokumendokumenyang masih tersimpan di Arkib,Muzium dan juga pihak persendirian.DokumensepertidokumenpengistiharanMalaysiabolehdirujukuntukmengetahuimengenaisejarahMalaysia.Selainituialahcatatancatatanyangdilakukanolehmereka/ahlisejarahyangterlibatdenganperistiwaterbabit.Selain itu, sumber lisandaripadamerekayangpernah terlibatdalam peristiwa kemerdekaan tersebut juga boleh diambil untukmengetahui mengenai pembentukan Malaysia. Selain itu,surat rasmikerajaan,surat peribadi tokoh terlibat juga boleh menjadi dalil untukmengetahui peristiwapembentukanMalaysia.Selain itu,akhbarakhbaryang terbitpadazaman itu jugabolehdijadikan rujukanolehpengkajisejarah Malaysia untuk mengetahui dengan lebih lanjut peristiwapembentukanMalaysia.

  ArasAplikasiObjektif : Pada soalan ini,pelajar akan dapatmengetahui kenapa

  "Memacuperubahan"

  counter

  negara mana

  Senarai Blog Saya

  TeRaTaKPeNDiDiK

  SLIDEMATEMATIKMODENTINGKATAN4Assalamualaikum&salamsejahtera.Bertemukitaditahunbaru2015.Semakinhariakusemakinsibukdengantugasansebagaiseorangpendidik.Harappe...3mingguyanglalu

  SiTiAzIz

  09012015Assalamualaikum..Menerjahangkahariini..Meningkat&tiadapenurunan..Hariinitibasetelahlelahberlariberhari2...Hahahaha...*nadakoyadisitu*....Sebulanyanglalu

  Falahiah

  KaedahPengajaranKOMSASSinopsisSistempendidikanMalaysiapadawaktuinitelahmengalamifasaperubahanteknikpembelajarandan

  Klang 1

  Ayer Itam 1

  Redmond 1

  Kuching 1

  Batang Berjuntai 1

  Pantai 1

  Pasir Gudang 1

  OnlineTodayTotal

  234

  98,474

  Get this $$$ Stats

  26Feb15,12:10PMHANYASAPU:TISUMAGIK..PASTIABANGTAHANLEBIHLAMA!!!

  19Feb15,09:14AMNTSMOKING:UBATYANGHANYAKEMAMDAN100%HERBAUNTUKBERHENTIMEROKOK.HUBUNGI0192583270SEGERA

  16Feb15,03:53PMSABUN3IN1:PENCUCIPELEMBUTPEWANGIYANGPALINGJIMATMURAHDANBANYAK

  14Feb15,07:26PMPanduanPercuma:

 • 3/1/2015 Falahiah:KenaliArasKognitifTaksonomiBloomdanContohSoalanSetiapAras(Sejarah).

  http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenaliaraskognitiftaksonomibloom.html 3/5

  SingapuradisingkirkandaripadaMalaysia.3 .Singapura telahbersetujuuntukmenjadisalahsebuahNegarayangterlibatdenganpembentukanMalaysia.Namunselepashanya2 tahun,Singapura telah dikeluarkan oleh Tunku Abdul Rahman daripadaMalaysia.KenapakahTunkubertindakdemikian?AntarasebabkenapaTunkuAbdulRahmanberbuatdemikiankeranamerasakan PAP mungkir janji dan cuba menyebarkan pengaruhnyakedalam Tanah Melayu sekaligus melanggar perjanjian yang telahdisepakati selama ini. Dalam perjanjian tersebut,PAP tidak akanmenyebarkan pengaruhnya kedalam Tanah Melayu dan begitu jugaMCA tidakakanmenyebarkanpengaruhnyadiSingapura.Malangnya,PAP telah melanggar persetujuan tersebut dengan menyebarkanpengaruhnya di Tanah Melayu. Hal ini telah menyebabkan pengaruhMCA dalam kalangan kaum Cina telah tersebut. Untuk mengatasimasalah yang berlaku ini, Tunku Abdul Rahman telah memberikankemerdekaanyangberasingankepadaSingapura.

  ArasAnalisisObjektif: Pada soalan ini,pelajar akan dapatmembezakan antaragolongankanandangolongankiridiMalaysia.4.Apakahperbezaanantara4tokohdibawah?

  DrBurhanuddinalHelmy DatoOnnPakSako TunkuAbdulRahman

  Perbezaan yang ketara antara 4 tokoh diatas ialah fahaman merekadalamusahamenuntutkemerdekaan.DrBurhanuddinalHelmydanPakSakodigelarsebagaigolongankiriyangmahukankemerdekaandalamapa jua cara walaupun melalui peperangan secara kekerasan. NamunDato Onn dan Tunku Abdul Rahman hanya mahukan kemerdekaandengancaraamandenganmelakukanrundingan.ArasSintesisObjektif : Pada soalan ini,pelajar akan membuat ramalanmengenai apa yang akan berlaku jika golongan kanan dangolongankiribersatumenuntutkemerdekaan.Pelajarakandapatmengetahuikesandaripadaperkaratersebut.5Ramalkanapayangakanberlaku jikagolongankanandangolongankiribersatuuntukmenuntutkemerdekaan?.Padapendapatsaya,jikagolongankananyangdiketuaiolehDatoOnndan golongan kiri bersatu untuk menuntut kemerdekaan di TanahMelayu,sudah semestinya kemerdekaan akan cepat tercapai samadamelaluirundinganataupunjalankekerasan.ArasPenilaianObjektif :Padasoalan ini,pelajarakandapatmenilaikepentingankemerdekaankepadapendudukdiTanahMelayu.6 . Nilaikan kepentingan kemerdekaan kepada penduduk TanahMelayu?KemerdekaanamatpentingkepadapendudukTanahMelayu.Buktinyamuncul banyak partiparti yang melibatkan orang Melayu untukmenuntutkemerdekaancontohnyaPKMM,HizbulMusliminkemudiaandiikutiolehUMNOdanPartiNegara.OrangMelayumahukansebuahkerajaanyangdibentuksendiriolehpendudukTanahMelayubukannyasebuah pentadbiran yang diperintah oleh bukan dari bangsa Melayu.Kemerdekaan amat penting kepada orang Melayu kerana inimenandakankemampuanmerekauntukmenjadipentadbiryangselamainidilakukanolehpenjajah.

  pengajaran.Jikaduluguruakanbercakapdidepansehingg...5bulanyanglalu

  DrAzmanIbrahim

  SolidaritiPASJabiuntukGaza"Dr!RM20kyangJabibagiuntukPalestintubolehbeliberapabijipeluru??Gempajebunyihebat.Hasiltaksetaramana!"Begitulahresponyangditulisseo...6bulanyanglalu

  IBANMUSLIMHUKUMALLAH*"TidakkahengkaumengetahuibahawaAllahmenguasaipemerintahanlangitdanbumi?DiamenyeksakansesiapayangdikehendakiNya(menurutaturandanhukumSya...10bulanyanglalu

  ...RaKaNSuRauaRRaSHiDiN...PertandinganMuslimSmartProductionAssalamualaikumwarahmatullahiwabaratuh,selamathariJumaatpenuhbarakahbuatsemua,iniadalahposttanpagambar.Buatpengetahuansemuapembaca,satu...2tahunyanglalu

  KedaiBukuAgamaOnline

  KenaliArasKognitifTaksonomiBloomdanContohSoalanSetiapAras(Sejarah).ArasKognitifTaksonomiBloomBenjaminBloom(1956)telahmenulisdalambukunyaTaxonomyofEducationObjectives:HandbookI:Cogniti...

  ApakahKataKerja

  Popular Pos

  Pilustentangibunyamemangcukupmenginspirasidanmemotivasikan.Ceritaseor...Semingguyanglalu

  SahahalLangkatiyahalHusofiyahSyeikhNawawiMarfu`Padatahun1435hijriyahnegeriNusantaramerasasedihsebabwafatnyaseorangulamabesaryangdengankewafatannyasanaddinusantaraturunsatuderajat,...4mingguyanglalu

  alfanshuriSebulanyanglalu

  SeseorangAkanBersamaOrangYangIaCintaiSELAMATDATANGWAHAIGURUBESARKAMI...Sela3bulanyanglalu

  MajlisTa'limDarulMurtadza

  TakziahkepadaKeluargaUstazAhmadMustafaMohdSidinBagipihakkeluargabesarMajlisTa'limDarulMurtadza,kamiinginmengucapkantakziahkepadakeluargaUstazAhmadMustafaMohdSidin,ImamBesarMasji...8bulanyanglalu

  'ZikirFikir'MenyingkapKebesaranAllahTaalaSyria&Saya[image:Photo:SYRIA&saya...1.Aiskrim.DiSyriasemualapisanmasyarakatsukakanaiskrim.Jikamusimpanas,kebanyakankedaipastiadapetiaiskrim.S...2tahunyanglalu

  LamanMajlisTalaqiUIAM

  Categories

  http://salsabilasyam.blogspot.com/http://allangkati.blogspot.com/http://www.jom-talaqi.com/feeds/posts/defaulthttp://www.darulmurtadza.com/http://ibanmuslim.blogspot.com/http://ukhti27.blogspot.com/2014/11/selamat-datang-wahai-guru-besar-kami.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenali-aras-kognitif-taksonomi-bloom.htmlhttp://sahabat-arrashidin.blogspot.com/http://www.drazmanibrahim.com/2014/08/solidariti-pas-jabi-untuk-gaza.htmlhttp://salsabilasyam.blogspot.com/2012/08/syria-saya_6.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2011/04/apakah-kata-kerja-terbitan.htmlhttp://www.drazmanibrahim.com/http://www.darulmurtadza.com/http://ibanmuslim.blogspot.com/2014/04/hukum-allah.htmlhttp://al-fanshuri.blogspot.com/http://sahabat-arrashidin.blogspot.com/2012/03/pertandingan-muslimsmart-production.htmlhttp://allangkati.blogspot.com/2015/01/pada-tahun-1435-hijriyah-negeri.htmlhttp://www.drazmanibrahim.com/http://diniahfalahiah.blogspot.com/2011/04/apakah-kata-kerja-terbitan.htmlhttp://ukhti27.blogspot.com/http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenali-aras-kognitif-taksonomi-bloom.htmlhttp://www.darulmurtadza.com/2014/06/takziah-kepada-keluarga-ustaz-ahmad.htmlhttp://mediabarurakyat.blogspot.com/

 • 3/1/2015 Falahiah:KenaliArasKognitifTaksonomiBloomdanContohSoalanSetiapAras(Sejarah).

  http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenaliaraskognitiftaksonomibloom.html 4/5

  CatatanTerbaru CatatanLamaLamanutama

  Langgan:CatatUlasan(Atom)

  Dicatatoleh~Lelaki~di1/06/201203:09:00PG

  Syorkannya di Google

  CatatUlasan

  1 ulasan:AkuMalasberkata...

  Terimakasihatasperkongsian.

  20Jun20129:14PTG

  TheLiveStreampluginletsyourusersshareactivityandcommentsinrealtimeastheyinteractduringaliveevent.

  13.1.10

  TerbitanMenurutAbdullahHasandanAinonMohd(1994:248)katakerjaterbitanialahkatasifat,katakerjatransitif,dankatakerjasendiya...

  ApakahMaksudKataKerjaKesanExamMorfoKatakerjadalambahasaMelayuialahperkataanyangmenunjukkanperbuatan,sepertimenulis,berlari,berfikirdantid...

  ApakahDefinisiAyatdalamBahasaMelayu?...DefinisiAyatDalammemperkatakantentangayat,iamerupakantahaptertinggidalampenulisandankomunikasibahasaMelayu.Setiapto...

  Ayat

  Majmuk,AyatMajmukPasif,AyatdanWacanadanPenandaWacanaAyatMajmukCampuranAyatmajmukyangpalinglengkapialahayatmajmukcampuranyangmana...

  BahasaKebangsaanKonsepdanPengertianKonsepBahasaKebangsaanbagiMalaysiaadalahbahasaMelayu.Dalammemartabatka...

  SejarahRingkasPeristiwa13Mei1969MangsayangTerbunuhPeristiwarusuhankaumyangberlakupada13Mei1969merupakanperistiwahitamdalamsejarahMalaysia.Padawakt...

  kepentinganfiqhaulawiyat

  agama(19)

  akidah(5)

  awas(3)

  beritaupsi(32)

  BM(19)

  buku(5)

  cerita(15)

  drama(13)

  Haiwan(2)

  kalimahbaik(3)

  kawan(7)

  keindahan(3)

  kenangan(26)

  Kepercayaan(12)

  khasiat(6)

  Lagu(2)

  mahasiswapendidik(2)

  Nasyid(6)

  pandangan(21)

  Pendidikan(1)

  pengumuman(38)

  politik(11)

  RancanganTV(1)

  sejarah(87)

  sejarahringkasChina(2)

  Sekolah(1)

  sembangkosong(20)

  semekar(10)

  sufi(4)

  Sukan(7)

  terengganu(6)

  ulama'kita(13)

  wacanaluar(9)

  wasiat(2)

  2014(1)

  2013(5)

  2012(31)

  September(2)

  Mei(13)

  April(11)

  Mac(2)

  Februari(1)

  Januari(2)

  Jan06(1)

  KenaliArasKognitifTaksonomiBloomdanContohSo...

  Jan05(1)

  2011(140)

  2010(134)

  2009(42)

  Archives

  http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/pengumumanhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/Nasyidhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/BMhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/Sekolahjavascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/wasiathttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012_01_06_archive.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/05/sejarah-ringkas-peristiwa-13-mei-1969.htmlhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5330881510318141395&postID=2569394622575542550&target=facebookhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B08:00&max-results=50http://diniahfalahiah.blogspot.com/feeds/2569394622575542550/comments/defaulthttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B08:00&max-results=31http://diniahfalahiah.blogspot.com/2011/02/apakah-definisi-ayat-dalam-bahasa.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/semekarhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/ceritajavascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/2010/11/ayat-majmukayat-majmuk-pasifayat-dan.htmljavascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2012-03-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2012-04-01T00:00:00%2B08:00&max-results=2http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenali-aras-kognitif-taksonomi-bloom.html?showComment=1340198082892#c5362429517213409327http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/keindahanhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2010/11/bahasa-kebangsaan-konsep-dan-pengertian.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/bukujavascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2012-05-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2012-06-01T00:00:00%2B08:00&max-results=13http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/wacana%20luarhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/akidahhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/kalimah%20baikhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2011/04/apakah-maksud-kata-kerja.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenali-aras-kognitif-taksonomi-bloom.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/02/akhbar-malay-mail-peranan-dan-sumbangan.htmljavascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/2011/02/apakah-definisi-ayat-dalam-bahasa.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/Pendidikanhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/politikhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2010/11/ayat-majmukayat-majmuk-pasifayat-dan.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/agamajavascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2012-04-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2012-05-01T00:00:00%2B08:00&max-results=11javascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenali-aras-kognitif-taksonomi-bloom.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B08:00&max-results=1http://diniahfalahiah.blogspot.com/2010/05/kepentingan-fiqh-aulawiyat.htmlhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5330881510318141395&postID=2569394622575542550&target=twitterhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/sejarah%20ringkas%20Chinahttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2010/11/bahasa-kebangsaan-konsep-dan-pengertian.htmlhttp://www.blogger.com/email-post.g?blogID=5330881510318141395&postID=2569394622575542550http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/Laguhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/kenanganjavascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/Haiwanjavascript:void(0)http://www.blogger.com/comment.g?blogID=5330881510318141395&postID=2569394622575542550http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/sejarahhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B08:00&max-results=5http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/terengganuhttp://s06.flagcounter.com/more/Rzghttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2012-02-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2012-03-01T00:00:00%2B08:00&max-results=1http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/Kepercayaanhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B08:00&max-results=50http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/Sukanjavascript:void(0)http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5330881510318141395&postID=2569394622575542550&target=emailhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/sembang%20kosonghttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/sufihttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/dramahttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/awashttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/05/sejarah-ringkas-peristiwa-13-mei-1969.htmljavascript:void(0)javascript:void(0)javascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2012-09-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2012-10-01T00:00:00%2B08:00&max-results=2http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5330881510318141395&postID=2569394622575542550&target=pinteresthttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/kawanhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/tan-sri-samad-ismail-sejarah-hidup-dan.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/pandanganhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012_01_05_archive.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/berita%20upsihttp://www.blogger.com/profile/10247397936881922759http://diniahfalahiah.blogspot.com/2011/04/apakah-kata-kerja-terbitan.htmlhttp://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5330881510318141395&postID=2569394622575542550&target=blogjavascript:void(0)http://diniahfalahiah.blogspot.com/2011/04/apakah-maksud-kata-kerja.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/mahasiswa%20pendidikhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/ulama%27%20kitahttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/Rancangan%20TVhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2012-02-01T00:00:00%2B08:00&max-results=2http://diniahfalahiah.blogspot.com/search/label/khasiathttp://diniahfalahiah.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-max=2010-01-01T00:00:00%2B08:00&max-results=42

 • 3/1/2015 Falahiah:KenaliArasKognitifTaksonomiBloomdanContohSoalanSetiapAras(Sejarah).

  http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/01/kenaliaraskognitiftaksonomibloom.html 5/5

  Fiqh

  aulawiyatataufiqhkeutamaanmerupakansatuilmuyangdicedukolehsyeikhyusofalqaradawidarialQurandanHadith.Iaberasal...

  Ikan

  KeluargaSnakeheadIkanHaruanIkanHaruanIkanHaruanatauChannastriatusmerupakanikanyangpalingpopulardiMalaysia.Iadigunakanuntuktujuanp...

  [email protected]pomerupakahkisahyangsinonimdenganmasyarakatMalaysiasekarangini.Bolehdikatakanke...

  3 h 17 min 18 sec ago

  3 h 12 min 4 sec ago

  2 h 33 min 23 sec ago

  2 h 24 min 12 sec ago

  2 h 12 min 36 sec ago

  1 h 48 min 48 sec ago

  1 h 47 min 22 sec ago

  TodayTotal

  3491026

  From www.google.com.myVisited Falahiah: Kenali ArasKognitif Taksonomi Bloomdan Contoh Soalan ..

  From www.google.com.myVisited Falahiah: SejarahRingkas perebutan TakhtaPerak abad ke-19

  From www.google.com.myVisited Falahiah: Protestan diEropah

  From www.google.com.myVisited Falahiah: Kenali ArasKognitif Taksonomi Bloomdan Contoh Soalan ..

  From www.google.com.myVisited Falahiah: HimpunanHadith tentang Jihad

  From www.google.com.myVisited Falahiah: ApakahKata Kerja Terbitan

  From www.google.com.myVisited Falahiah: Kenali ArasKognitif Taksonomi Bloomdan Contoh Soalan ..

  More | Get this widget

  TemplatSimple.DikuasakanolehBlogger.

  http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/04/puteri-hang-li-po-realiti-fantasi.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/05/ikan-keluarga-snakehead.htmlhttp://www.blogger.com/http://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/05/ikan-keluarga-snakehead.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2012/04/puteri-hang-li-po-realiti-fantasi.htmlhttp://diniahfalahiah.blogspot.com/2010/05/kepentingan-fiqh-aulawiyat.htmlhttp://www.widgeo.net/