Falsafah Agama

  • View
    2.194

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Falsafah Agama

Pengenalan:Menyelami Alam FalsafahAhli Kumpulan Ken Lai Yee A117484 Wan Norakmaliah Wan Ali A117812 Ku Kway Lee A118145

Pengertian Falsafah

Perkataan falsafah (philosophy) berasal daripada Greek/Yunani,iaitu philos bermaksud love dan sophia bermaksud wisdom.Maka philosophy ialah love of wisdom yang bermaksud cinta akan hikmah. Orang pertama yang menggunakan istilah philosophy ialah seorang ahli falsafah kuno dari Yunani yang bernama Pythagoras.

Falsafah merupakan satu bidang untuk mengkaji alam semester dan diri kita secara keseluruhan supaya kita dapat memberi penjelasan umum terhadap segala benda. Ia menggunakan sebab, persepsi deria, imaginasi, dan intuisi untuk menjelaskan konsep dan menganalisis serta membentuk persoalan dan teori sebagai jawapan yang mungkin kepada soalan-soalan abadi.

Ciri-ciri falsafah ialah usahanya untuk menilai pengalaman kehidupan pada semua peringkat dalam semua bentuk pengalaman seperti pengalaman keagamaan,estetika,moral dan sebagainya. Selain itu, ia memberi peluang untuk memperbaiki pendapat tentang persoalan-persoalan penting dengan cara membandingkan pendapat masakini dengan yang terdahulu.

Berbeza dengan sains kerana ia tidak bergantung kepada percubaan dan pemerhatian tetapi bergantung kepada pemikiran. Berbeza dengan matematik kerana tiada kaedah pembuktian yang formal. Berbeza dengan agama kerana agama bersifat dogmatik.

Persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh ahli falsafah

Ahli falsafah selalunya mengemukakan persoalan seharian yang mengganggu fikiran tetapi tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan hari ini ataupun mungkin selama-lamanya. Sebagai contohnya, jika seorang ahli sejarah bertanya apakah peristiwa yang berlaku pada masa tertentu?, ahli falsafah akan bertanya apa itu masa? Ahli matematik mengkaji hubungan antara nombor manakala ahli falsafah pula akan mengemukakan persoalan seperti apa itu nombor?

Persoalan-persoalan yang wujud adalah seperti asal alam semester ini apa?, Apakah benda-benda di dunia ini sentiasa berada dalam proses berubah dan berkembang?,Dapatkah kesedaran manusia mengenali dunia yang objektif dengan tepat? dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini mungkin menjadi satu proses yang tidak mempunyai garisan penamatnya. Menurut Saul Kripke, there is no mathematical substitute for philosophy iaitu falsafah tidak boleh digantikan dengan kaedah pengiraan.

EpistemologiPerkataan ini berasal daripada 2 perkataan Yunani iaitu episteme yang bermaksud ilmu dan logos yang bermaksud pengkajian tentang. Bidang ini mengkaji beberapa isu klasik seperti apa itu ilmu, apakah sifat utama konsep ilmu dan hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan . Terdapat beberapa aliran yang dibincangkan dalam epistemologi iaitu emperisme, rasionalisme, positivisme dan intuisionisme.

Logik berasal daripada perkataan Greek logos yang bermaksud, fikiran, idea, hujah, alasan atau prinsip. Ia adalah satu pengajian tentang prinsip-prinsip kesahihan tentang sesuatu samada secara inferens (sesuatu yang sudah diketahui secara tidak langsung) dan demonstrasi (sesuatu yang diketahui setelah dijalankan kajian). Ia merujuk kepada turutan cara mendapatkan sesuatu rumusan berasaskan beberapa andaian kukuh.

Logik

Metafizik

Tujuan utama bidang ini ialah mengkaji kewujudan dan realiti serta jenis kewujudannya. Metafizik sebenarnya bermaksud sesuatu yang hadir selepas fizik. Ia juga membawa maksud aneh dan bersifat khayalan. Masalah atau persoalan yang utama yang perlu dikaji adalah isu keabadian.

Falsafah Agama

Tujuan utama bidang ini adalah mengkaji tentang kewujudan Tuhan. Ia mempersoalkan adakah Tuhan itu wujud atau tidak dan filsafat berfikir tentang dasar-dasar agama menurut logika dan bebas. Ia turut mengkaji tentang nilai-nilai keagamaan dan sifat Tuhan. Bidang ini meliputi pengkajian tentang roh dan Tuhan, keabadian, pendoaan, kejaiban dan kejahatan. Contoh tokoh:St.Thomas Aquinas(1225-1274M)

Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermakna penggunaan, perwatakan, dan pembawaan peribadi. Tujuan bidang ini mengkaji tentang kelakuan yang betul dan kehidupan yang baik. Ia juga meliputi pengkajian tentang konsep moral iaitu kebaikan dan kejahatan,benar dan salah, kewajipan dan keadilan. Filsafat dalam bidang ini mencari dan mengkaji fakta, menganalisisnya dan akhirnya merumuskan apakah tingkah laku yang betul.

Etika

Falsafah BahasaBahasa berfungsi sebagai alat komunikasi manusia dan mempunyai peraturan dan hukumnya yang tersendiri. Bidang ini mengkaji persoalan-persoalan tentang bagaimana bahasa dan pemikiran berhubungan dan apa yang menjadikan ayatayat yang biasanya digunakan bermakna. Sesuatu perkataan mungkin mempunyai makna yang berlainan dalam keadaan yang berlainan. Kesalahan dalam bahasa tidak penting tidak penting bagi filsafat namun ia mesti dikaji dengan mendalam.

Falsafah Sosio-Politik

Bidang ini meliputi pengajian tentang masyarakat, keluarga, adat resam, budaya, isu negara, kerajaan, rakyat dan undang-undang. Konsep penting dalam bidang ini termasuk kebebasan asasi, keadilan, hak, demokrasi, kewajipan politik dan kuasa. Ia kerap dibentuk oleh persekitaran semasa. Contoh tokoh: Plato(428347),Socrates(m.399)

EstetikaEstetik berasal daripada perkataan Greek iaitu aeistheron yang bermaksud kepekaan untuk ditanggapi dengan indera. Ia adalah ilmu yang dihasilkan daripada pancaindera. Bidang ini mengkaji masalah-masalah yang bersifat konseptual yang timbul berhubung dengan objek-objek yang cantik secara alamiah semulajadi dan karya seni. Ia berkontras dengan logik manakala ia bertujuan mencari keindahan.

Perbezaan Maksud FalsafahSecara Popular Istilah falsafah bermaksud loving of wisdom atau cinta kepada ilmu. Sebenarnya Namun sebenarnya perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud cinta, yang membawa pengertian kebijaksaan yang diperoleh dengan menuntut ilmu dan merenungi persoalan persoalan kewujudan yang

NILAI DAN KEPENTINGAN PEMBELAJARAN FALSAFAH KEPADA PERKEMBANGAN ILMU

Tinggal di perkampungan global yang memerlukan kita memahami perbezaan budaya, agama dan andaian-andaian falsafah yang berkonfrontasi dalam minda kita. Membuka dimensi pertukaran falsafah antara barat dan timur Mencari sebab terhadap kejadian setiap perkara dan membantu meletakkan peraturan terhadap perkara tersebut. Bukan bidang sains, yang melibatkan keupayaan pancaindera semata-mata, namun melibatkan perasaan,imaginasi, genius dan persepsi deria.

Menawarkan peluang untuk memperbaiki pendapat anda masa kini dan membandingkan pendapat anda dengan sesetengah pendapat yang pernah diketengahkan melalui pemahaman dan penilaian Ahli falsafah perlu menggunakan dalil bagi membentuk dan menganalisis hujah dan teori untuk mencetus perubahan besar dalam pemikiran tradisi. Ahli falsafah menjelaskan konsep dan menganalisis proposisi.kepercayaan dan teori

Tugas utama mereka ialah menganalisis dan membentuk hujahan yang sah Pendalilan falsafah berkait rapat dengan pendalilan saintifik yang harus mencari bukti dan bina hipotesis Pelbagai persoalan yang cuba hendak dijawab oleh bidang falsafah sejak dahulu kala sehingga ke zaman moden

KEPENTINGAN FALSAFAH KEPADA PENDIDIKAN

Falsafah : Pencetus Ilmu Pengetahuan

Semua ilmu bermula dengan falsafah: Issac Newton menulis hukum fiziknya sebagai Philosophiae Naturalis Adam Smith,bapa ekonomi menulis buku The Wealth of Nations (1776) dalam fungsinya sebagai Professor of Moral Philosophy di universiti Glasgow

Nama asal fizik = falsafah alam Nama asal Ekonomi = falsafah moral Ciri berfikir falsafah : Sifat Menyeluruh Sifat Mendasar Sifat Spekulatif

5) 6) 7)

Falsafah ilmu yang sentiasa berkembang

Berbeza dengan kaedah saintifik dan fakta sejarah Pada awalnya fizik = kajian yang menyentuh persoalan fenomena alam yang membincangkan sifat, zat dan substance Selepas perkembangan teknik kajian yang sistematik pada abad ke-16 fizik dikenali sebagai ilmu fizik

Rujukan1. 2. 3.

4. 5. 6.

Pojman,Introduction To Philosophy Wolff,R.P.1976. About Philosophy James E. White, Introduction To Philosophy http://www.salihassan.com/20mac/6_F http://en.wikipedia.org/wiki/Logic Ahmad Sunawari Long, Sejarah Falsafah,penerbit UKM,2006.