12
Farma Ohrazenice 2020 Katalog høebcù Farma Ohrazenice Katalog høebcù 2020

Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

Farma Ohrazenice

2020Katalog høebcù

Farma OhrazeniceKatalog høebcù

2020

Page 2: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

Holstýnský teplokrevník, nar. 2012, chovatel a majitel: ing. Jiøí MayerKVH: 166 cm; holštýnská rodina 18A2PK: CS

BALCAMOR

Baloubet du Rouet

SF, 1989

A-Camora

Holšt., 2008

Galoubet A

Mesange du Rouet

Cassiano

Galante IV

Almé

Viti

Starter

Badine

Casini I

Zivia

Constant

Unda II po Merano

Page 3: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

BALCAMOR

První syn olympijského vítìze Baloubeta du Rouet v èeském chovu!!!

Jako dvouletý vybojoval BALCAMOR titul vicešampiona mezi více než 20 høebci pøedvýbìru slovenského teplokrevníka (CS) a jako tøíletý pøipouštìl formou inseminace na stanici v Mnìticích. Vyniká stylem skoku, velkou skokovou schopností, odrazem, odvahou, líbivým exteriérem a jako vìtšina potomkù Baloubeta du Rouet má temperamentu na rozdávání. V sezonì 2019 se ve svých sedmi letech už spolehlivì stabilizoval na úrovni S**, když dokázal na této úrovni nejen vyhrát, ale získat i celou øadu umístìní do tøetího místa. V druhé polovinì sezony se posunul na úroveò ST* a výbornì se na této úrovni pøedvedl v závìreèném parkuru sezony v Martinicích. O jeho charakteru svìdèí skuteènost, že je od zaèátku ježdìný výhradnì ženou.

Otec Baloubet du Rouet sám mnoho let sportoval na nejvyšší úrovni a kromì OH v Aténách 2004 také tøikrát vyhrál finále Svìtového poháru, jedná se o velmi tvrdého konì. Dal celou øadu špièkových sportovních koní, kteøí mu zajistili i pozici nejlepšího plemeníka svìta dle žebøíèku WBFSH v letech 2012 a 2013. Jmenovitì napøíklad konì Chaman, VDL Bubalu, G&C Arrayan nebo Paloubet d’Hallong. Dal také øadu plemenných høebcù, z nichž velmi populární a dnes už osvìdèený je Balou du Rouet a k mladším nadìjím patøí již zmínìní skokani Bubalu a Chaman, ale také tøeba holštýnští plemeníci Baracuda a Brantzau.

Mateøským otcem BALCAMORA je holštýnský høebec Cassiano (po Cassini I z Zivia po Calypso II), který byl jako mladý v Holštýn-ském svazu velmi vytìžovaný, protože je z matèiny polobratrem olympionika Cim Crista a dalších pìti koní s výkonností 140 cm a vyšší. Zivia navíc dala ještì 3 další plemenné høebce. Cassiano dosáhl mezinárodní výkonnosti 140 cm a má potomstvo na úrovni 160 cm. Dal pøes 350 høíbat a momentálnì pùsobí na Novém Zélandu.

BALCAMOR pochází z vynikající, sportovnì i chovatelsky velmi úspìšné holštýnské rodiny 18A2. Matka Camora po Cassiano x Constant dosáhla výkonnosti L, poté byla prodána do USA, její sestra Constanze po Contender z matky po velmi cenìném Constant patøila s vítìzstvími v ST k nejlepším sportovním koním naší stáje a dala valacha Grandor s výkonností T*. Bába Galante IV dala kromì ještì dva další konì s výkonností 140 cm a vyšší. Klisna Noah po Corrado I z Galante, tedy polosestra Camory, je matkou u nás dobøe známé skokanky Frascati van ter Hulst (Cassini I) a dalších ètyø koní s mezinárodní výkonností 140-145 cm.

BALCAMOR je ideálním partnerem klisen s nedostatkem temperamentu a plnokrevné krve. Svým potomkùm by mìl pøedávat svou tvrdost, krásný exteriér, odvahu, prostorný cvalový skok, vynikající styl skoku a energický odraz.

Page 4: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

Holstýnský teplokrevník, nar. 2017, chovatel a majitel: ing. Jiøí MayerKVH: 168 cm; holštýnská rodina 42APK: CS

CODARCO

Cornet Obolensky

BWP, 1999

Farida

Holšt., 2013

Clinton

Rabanna van Costersveld

Darco

B-Cancara I

Corrado I

Urte

Heartbreaker

Holiva van Costersveld

Lugano van la Roche

Ocoucha

Cancara

Olympica po Caretino

Page 5: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

CODARCO

Mladý plemeník s hvìzdným pùvodem: Cornet Obolensky x Darco!

CODARCO zaujal komisi PK CS pøi pøedvýbìru 2019 nejen svým význaèným pùvodem, ale také pøedvedeným skákáním ve volnosti. Tento impozantní dlouhonohý tmavý hnìdák vyniká velkou skokovou schopností i pozorností a naznaèuje také velmi dlouhý cvalový skok.

CODARCÙV otec Cornet Obolensky (Clinton x Heartbreaker) byl se svým stálým jezdcem Marco Kutscherem úèastníkem OH 2008 a v roce 2011 byl souèástí zlatého nìmeckého týmu na mistrovství Evropy. Mimo jiné vyhrál také soutìž Svìtového poháru v Curychu. Snad ještì úspìšnìjší je v roli plemeníka, vzhledem k jeho impozantnímu pøedvedení na körungu ve 2 letech ho chovatelé hojnì využívali již jeho tøí let. Od roku 2014 si nepøetržitì drží pozici v první pìtce žebøíèku WBFSH nejlepších skokových plemeníkù. Kromì øady dalších úspìšných koní je otcem aktuálního mistra Evropy Clooneyho 51, dále vítìzky GP Cáchy Coree, hvìzdného Corneta D’Amour nebo tøeba v ÈR dobøe známého Moon Raye, který pro Litevce K. Neretniekse vybojoval na žebøíèku olympijskou kvalifikaci. Ve sportu ho skvìle reprezentuje i øada körovaných synù: Cornado NRW, Comme il Faut, Colestus èi Balou du Reventon.

Neménì slavným a v chovu ještì úspìšnìjším høebcem byl CODARCÙV mateøský otec Darco (Lugano van la Roche), který nejenže vybojoval 7. pøíèku v jednotlivcích na OH 1992 v Barcelonì (L. Philippaerts), ale hlavnì je doposud jediným høebcem, který 4 roky za sebou vévodil žebøíèku skokových plemeníkù WBFSH. Kromì celé øady vynikajících sportovcù dal témìø 160 synù plemeníkù, z nichž mezi nejlepší patøí Parco, Winningmood, Darco de Revel, Tornado, Nonstop, Vigaro, Ogano Sitte, Erco van’t Roosakker a vìtšina z nich zároveò dosáhla maximální výkonnosti 160 cm.

CODARCO je produktem holštýnské rodiny 42A, jeho matka Farida po Darco absolvovala v roce 2019 velmi nadìjnou první sportovní sezonu. Bába Cancara se v pìti letech prodala do USA a její polosestra Olympie dosáhla výkonnosti 130 cm, v loòském roce byla navíc souèástí støíbrného mistrovského týmu dìtí na MÈR.

Prabába Olympica po Caretino x Alcatraz je nìmeckou státem prémiovanou klisnou a zároveò polosestrou dvou holštýnských pleme-níkù Alboretto (Acord II) a Crusander (Contender). Vnukem praprabáby je také úèastník ME 2005 Nadir Di San Patrignano po Corrado I (Jerry Smith).

Vzhledem ke svému celkovému habitu by mìl CODARCO pozitivnì ovlivòovat kohoutkovou výšku i mohutnost a sílu kostry, pøitom však sám rozhodnì nepostrádá temperament. Všechny chody má velmi prostorné a vzhledem ke svému pùvodu by mìl výraznì zlepšovat skokový potenciál.

Page 6: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

Darco

BWP, 1980

A-Clarima

Holšt., 2008

Lugano van la Roche

Ocoucha

Clarimo

Toni I

Lugano I

Adlerflut

Codex

Latoucha

Clearway

Wisma

Landjunge

Heissa po Sir Shost. xx

DARTONIHolštýnský teplokrevník, nar. 2012, chovatel a majitel: ing. Jiøí MayerKVH 169 cm, holštýnská rodina 2554PK: CS, ÈT

Page 7: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

DARTONIŠarmantní skokan s pùvodem šampiona! Jako jeden z mála høebcù pùsobících v ÈR má DARTONI v pùvodu hned tøi plemeníky se skokovou výkonností 160 cm v øadì za se-bou – Darco, Clarimo i Landjunge skákali parkury této úrovnì a stejné výkonnosti dosáhlo potomstvo všech tìchto høebcù! DARTONI zaujme na první pohled svým šarmem a inteligentním výrazem, které podporuje také ideálnì nasazený a klenutý krk, mohutná konstituce a silná kostra tohoto nadìjného skokana, vybaveného výbornou technikou skoku, výbušností a skokovou inteligencí. Díky svému skvìlému charakteru a je od poèátku ježdìný výhradnì ženou.

DARTONI má za sebou velmi úspìšnou sezonu 2019. Jako sedmiletý absolvoval hned koncem kvìtna svou první soutìž ST*, legen-dární Cenu Chodska, v níž po èistém základním parkuru i finále vybojoval 3. pøíèku. Následnì vyhrál v silné konkurenci a s velkým náskokem S parkur na èas pøi prestižních závodech ve Velké Chuchli. V úèasti na MÈR mu bohužel zabránilo zranìní z transportu, ale již na konci srpna se opìt èistým výkonem vrátil na úroveò ST* a v rozeskakování vybojoval 4. pøíèku v Cenì Plznì. Sezonu zakonèil vítìzstvím v S a tøetím místem v honebním ST v Rudné u Prahy. Za svùj parkurový projev, krásný styl a jezditelnost sbíral DARTONI vysoké známky již od ètyø let v KMK a jako šestiletému se mu v roce 2018 podaøilo vyhrát dvì ze ètyø kvalifikací KMK. Ve druhém kole finále KMK šestiletých pak navzdory lehké chybì obdržel nejvyšší stylové hodnocení ze všech startujících høebcù. DARTONIHO otec Darco po Lugano van la Roche x Codex byl dlouholetým ètyønohým sportovním partnerem Belgièana Luda Phili-paertse a kromì øady dalších úspìchù s ním obsadil 7. místo na OH v Barcelonì 1992. Vykázal neuvìøitelnou tvrdost, když po velmi dlouhé skokové kariéøe pùsobil až do svých 28 let v chovu a jako zatím jediný držel 4 roky prvenství v žebøíèku skokových plemeníkù WBFSH. Dopomohla mu k nìmu celá øada vynikajících potomkù, z tìch nejznámìjších napøíklad Winningmood, Otterongo, Parco, Copin van de Broy, Coriana van Klapscheut èi týmová olympijská vítìzka Sapphire. Kromì toho dal již nìkolik velmi úspìšných synù-plemeníkù, zejména Winningmooda, Non Stopa, Ogana Sitte, Parca èi Douglase. Spojení Darca s ušlechtilými matkami s holštýnskou krví se výraznì osvìdèilo - Winningmood je z matky po Cassini I x Ladalco, Non Stop z matky po Lord x Carneval, oba dosáhli výkonnosti 160 cm v parkurech a ještì se stali cenìnými plemeníky. DARTONIHO matka Clarima dosáhla bìhem dvou sezon výkonnosti S*, pøièemž ve své první sezonì jako šesti-letá zvítìzila v jednom z kol KMK. Její pravý bratr McClaren úspìšnì absolvoval MS ve všestrannosti v Tryonu 2018 s legendárním dvojnásobným zlatým olympionikem Markem Toddem (NZL).

DARTONIHO mateøský otec Clarimo po Clearway z Wismy po Caletto II patøí k hvìzdám holštýnského svazu, léta se prezentoval v nejvyšších parkurech vèetnì Pohárù národù pod Rolfem-Göranem Bengtssonem a vyniká zejména energickým odrazem a dynamickým skokem, který pøedává i svému potomstvu – nejznámìjšími jsou 6. z MS 2018 Chardonnay a svazový høebec Crunch. Clarimo je zároveò z matèiny strany polobratrem legendárních plemeníkù Cassini I a II. Dartoniho bába Toni I po Landjunge x Sir Shostakovich xx je pravou sestrou valacha Lando s výkonnosti T** a polosestrou dvou mezinárodních T*-skokanù po Caretino. Landjunge po Landgraf I, otec Dartoniho báby, skákal mezinárodní parkury pod americkou vlajkou s Margie Goldstein-Engle.

Svým potomkùm by mìl DARTONI pøedávat zejména svou tvrdost, pružnost, jezditelnost, výbušnost a inteligenci.

Page 8: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

Darco

BWP, 1980

U-Cassiana II

Holšt., 2004

Cassini I

Giant Tschica

Capitol I

Wisma

Tin Rocco

Cynthia po Labrador

ESMANHolštýnský teplokrevník, nar. 2012, chovatel a majitel: ing. Jiøí MayerKVH 169 cm; holštýnská rodina 2067PK: CS, ÈT

Lugano van la Roche

Ocoucha

Lugano I

Adlerflut

Codex

Latoucha

Page 9: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

ESMAN

Veleschopný potomek dvou sportovních i chovatelských legend!

ESMAN poprvé zaujal diváky pøi skoku ve volnosti závìreèné zkoušky 70denního testu PK CS. Každý, kdo naživo vidìl jeho velko-lepé pøekonání výšky 150 cm, si ho dodnes pomatuje. Podruhé se do pamìti divákù výraznì zapsal v roce 2019, když se svým 62letým chovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou medaili na MÈR! Následnì se ESMAN posunul na výkonnost ST*.

ESMANÙV otec Darco po Lugano van la Roche x Codex byl dlouholetým ètyønohým sportovním partnerem Belgièana Luda Phili-paertse a kromì øady dalších úspìchù s ním obsadil 7. místo na OH v Barcelonì 1992. Vykázal neuvìøitelnou tvrdost, když po velmi dlouhé skokové kariéøe pùsobil až do svých 28 let v chovu a ještì si vybojoval místo nejlepšího skokového plemeníka svìta (WBFSH) v letech 2008-2011. Jako zatím jediný si toto prvenství udržel celé 4 roky. Dopomohla mu k nìmu celá øada vynikajících potomkù, z tìch nejznámìjších napøíklad Winningmood, Otterongo, Parco, Copin van de Broy, Coriana van Klapscheut èi týmová olympijská vítìzka Sapphire. Kromì toho dal již nìkolik velmi úspìšných synù-plemeníkù, zejména Winningmooda, Non Stopa, Ogana Sitte, Parca èi Douglase. Na spolkovém šampionátu v nìmeckém Warendorfu 2018 se ukázal jako vynikající producent skokanù i Liggesùv Dibadu L. Spojení Darca s ušlechtilými matkami s holštýnskou krví se výraznì osvìdèilo – Winningmood je z matky po Cassini I x Ladalco, Non Stop z matky po Lord x Carneval, oba dosáhli výkonnosti 160 cm v parkurech a ještì se stali cenìnými plemeníky. Winningmood má navíc stejnou krevní kombinaci jako ESMAN – Darco x Cassini I.

ESMANÙV mateøský otec Cassini I je další svìtovou legendou. Sám se proslavil v nejvyšším sportu pod Franke Sloothaakem a v chovu dosáhl ještì výraznìjších úspìchù. Dal celou øadu skvìlých sportovních koní, v prvé øadì mistra svìta 2006 Cumana, a prosadil se také coby producent kvalitních plemeníkù – dal pøed 150 körovaných synù a k tìm nejúspìšnìjším patøí Candillo, EC Berlin, Cumano, Cassus èi Carambole. V ÈR po nìm pùsobí napøíklad vynikající skokané Cassini’s Son-T a Cassilius.

ESMANOVA matka U-Cassiana pochází z velmi výkonné holštýnské rodiny 2067. Její pravá sestra Casablanca La Silla dala vynikající mezinárodní skokanku Rebecu LS po Rebozzo, která na sklonku roku 2018 zvítìzila ve Velké cenì Mnichova a také v paøížském Masters pod Edwardem Levym. Matka U-Cassiany, klisna Giant Tschica po Tin Rocco dala 3 sportovní konì s výkonností 140-145 cm a dále Candyboye s výkonností 160 cm.

ESMAN by mìl svým potomkùm pøedávat svou enormní skokovou schopnost, silnou konstituci, tvrdost a temperament.

Page 10: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

ÚSPÌCHY V SEZONÌ 2019

Hned zaèátkem kvìtna vybojoval Balcamor druhé a tøetí místo v dubeneckých S parkurech na èas.

Koncem kvìtna startoval Dartoni ve svém prvním životním ST - v tradièní Cenì Chodska – a vybojoval skvìlou tøetí pøíèku!

V polovinì èervna zvítìzil Dartoni v silné konkurenci v S na èas ve Velké Chuchli.

Page 11: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

Koncem èervna vyhrál Balcamor svým famózním stylem dvouhvìzdové S na èas pøi tradièní Cenì Klatov.

Èervenec probìhl ve znamení zlata z MÈR pro Jihoèeský tým, na jehož zisku se dvìma nulami v obou mistrovských kolech podílel Esman s ing. Jiøím Mayerem.

V polovinì listopadu vybojoval dvouletý Codarco 2. místo na výbìru høebcù PK CS a zaøadil se tak do naší kolekce plemenných høebcù.

Page 12: Farma Ohrazenicechovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jihoèeským týmem vybojovali zlatou

Inseminaèní stanice høebcù

Farma Ohrazenice na okrese Strakonice (Jihoèeský kraj)

Kontakty:ing. Jiøí Mayer: 731469527mgr. Kateøina Hanušová: 739082882

www.holstyni.cz

Objednávky spermatu v pracovní dny do 9 hod ráno, tel: 739 082 882, nebo mailem: [email protected].

Kateøina Hanušová a Jiøí Mayer

Nabízíme pøipouštìní formou inseminace ètyømi perspektivními holštýnskými høebci z našeho vlastního chovu, které také sami prezentujeme na èeských kolbištích. Více informací o høebcích, zasílání dávek apod. najdete na našich webových stránkách:

Všichni høebci jsou testovaní na WFFS – s negativním výsledkem.

Pøipouštìcí poplatky:Pro všechny 4 høebce máme stejný základní pøipouštìcí poplatek, splatný pøi odebrání první inseminaèní dávky:2000,- Kè (2420 vè. DPH) Doplatek za bøezost splatný k 1.9. 2020:Balcamor 5000,- (6050 vè. DPH)Codarco 3000,- (3630 vè. DPH)Dartoni 6000,- (7260 vè. DPH)Esman 5000,- (6050 vè. DPH)Slevy pro klisny s výkonností se odeèítají z doplatku za bøezost:Klisna s výkonností L (120 cm) má slevu 1000,- (1210 vè. DPH) Kè.Klisna s výkonností S a vyšší (130 cm a vyšší) má slevu 2000,- (2420 vè. DPH) Kè.

Dávky spermatu je možné vyzvedávat osobnì na adrese Farma Ohrazenice s.r.o., Ohrazenice 2, 387 16 Volenice, nebo je zasíláme s dodáním druhý den v dopoledních hodinách.

Objednávka musí obsahovat jméno høebce, jméno a èíslo zapouštìné klisny, plemennou knihu (ÈT, CS); jméno, telefonní kontakt a adresu majitele klisny, v pøípadì zasílání pøesnou adresu, kam se bude dávka odesílat. Autoøi fotografií: Martina Kùstková, Aneta Jungerová, Šárka Votavová,

Michael Motygin, Jakub Smazal, Patricie Mazuchová.