Click here to load reader

FARMA Senkovac dioničko društvo za stočarstvo, proizvodnju ... · PDF file Uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava FARMA Senkovac dioničko društvo za stočarstvo, proizvodnju

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FARMA Senkovac dioničko društvo za stočarstvo, proizvodnju ... · PDF file...

 • SKRAĆENI PROSPEKT Uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava

  FARMA Senkovac dioničko društvo za stočarstvo, proizvodnju stočne hrane, klanje stoke

  i preradu mesa

  Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih društava Hypo-Alpe-Adria vrijednosnice d.o.o. Zagreb

  Koturaška 47

 • 1

  UVOD ..............................................................................................................................................4

  1. SAŽETAK...................................................................................................................................5

  1.1. Osnovni podaci o Izdavatelju .............................................................................................5

  1.2. Opis prava i obveza koje sadrži vrijednosni papir, način njihova ostvarenja .............5

  2. PODACI O DIONICAMA........................................................................................................6

  2.1. Vrsta i opis karakteristika dionica ....................................................................................6

  2.2. Oznaka dionica, knjiga dionica..........................................................................................6

  2.3. Tvrtka, sjedište i adresa Izdavatelja.................................................................................6

  2.4. Prava vlasnika dionica, obveze Izdavatelja ......................................................................6

  2.5. Oporezivanje........................................................................................................................7

  2.6. Naziv i adresa institucije preko kojih Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema dioničarima .................................................................................................................................8

  3. ČIMBENICI RIZIKA................................................................................................................8

  3.1. Općenito ...............................................................................................................................8

  3.2. Tržišni rizici .........................................................................................................................8

  3.3. Politički rizik........................................................................................................................9

  3.4. Rizik utjecaja na okoliš.....................................................................................................10

  3.5. Rizik od promjene u strukturi vlasništva .......................................................................10

  4. PODACI O IZDAVATELJU DIONICA................................................................................10

  4.1. Povijesni podaci, tvrtka, sjedište, pravni oblik, broj upisa u sudskom registru .........10

  4.2. Predmet poslovanja Izdavatelja sukladno izvodu iz sudskog registra.........................11

  4.3. Iznos upisanog kapitala, uplaćenog kapitala te ukupnog kapitala...............................12

  4.4. Organizaciona shema Izdavatelja....................................................................................12

 • 2

  4.4. Kadrovska struktura Izdavatelja ....................................................................................14

  4.5. Podaci o vladajućem društvu ...........................................................................................14

  4.6. Vlasnička struktura ..........................................................................................................14

  4.7. Ukupan broj glasova na glavnoj skupštini, broj vlastitih dionica,ukupan broj dioničara sa pravom glasa, popis dioničara koji imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova .......................................................................................................................................15

  5. PODACI O PREDMETU POSLOVANJA IZDAVATELJA...............................................15

  5.1. Sažeti opis predmeta poslovanja Izdavatelja..................................................................15

  5.2. Temeljni podaci o tekućim sudskim ili drugim sporovima ...........................................16 5.2.1.Pregled sporova u kojima je Izdavatelj u pravnom statusu tužitelja ili ovrhovoditelja 16 5.2.2. Pregled sporova u kojima je Izdavatelj u pravnom statusu tuženika ...........................16

  6. PODACI O IMOVINI I ZADUŽENOSTI, FINACIJSKOM POLOŽAJU TE DOBITKU I GUBITKU IZDAVATELJA .......................................................................................................17

  6.1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2002. ......................................17

  6.2. Bilanca na dan 31.12. 2002. ..............................................................................................18

  6.3. Izvješće o novčanim tijekovima za razdoblje 01.01. do 31.12. 2002. ............................20

  6.4. Pokazatelji financijske analize .........................................................................................21

  6.5. Podaci o potraživanjima Izdavatelja ...............................................................................21 6.5.1. Kratkotrajna potraživanja.............................................................................................22 6.5.2. Struktura 5 najvećih otvorenih salda kupaca na dan 31.12.2002. godine ...................22

  6.5.3. Struktura pet najvećih potraživanja od kupaca nad kojima je proveden ispravak vrijednosti potraživanja: .........................................................................................23

  6.6. Podaci o obvezama Izdavatelja ........................................................................................23 6.6.1 Struktura obveza prema povezanim poduzećima na dan 31.12.2002. ..........................24 6.6.2. Struktura pet najvećih dobavljača prema saldu............................................................25

 • 3

  7. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA 25

  8. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA ..............................................26

  8.1. Članovi Uprave..................................................................................................................26

  8.2. Članovi Nadzornog odbora ..............................................................................................26

  9. INTERES ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ...........................................26

  10. OPĆE INFORMACIJE .........................................................................................................27

  10.1. Odobrenja ........................................................................................................................27

  10.2. Bez značajnih promjena .................................................................................................27

  10.3. Opcije i materijalni ugovori ...........................................................................................27

  10.4. Izjave članova Uprave i Nadzornog odbora .................................................................27

  10.5. Potpisnici Prospekta........................................................................................................28

  10.6 Dokumenti na uvid ...........................................................................................................29

 • 4

  UVOD Članovi Nadzornog odbora i Uprave društva Farme Senkovac dd (dalje u tekstu: Izdavatelj) čija su imena navedena u ovom skraćenom Prospektu prihvaćaju odgovornost za sadržaj skraćenog Prospekta. Prema uvjerenju, svim saznanjima i podacima kojima članovi Nadzonog odbora i Uprave Izdavatelja raspolažu, podaci iz ovog skraćenog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja. Isto tako, podaci iz skraćenog Prospekta daju cjelovit i istinit prikaz prava sadržanih u vrijednosnim papirima koji se uvrštavaju, a činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog skraćenog Prospekta nisu izostavljene. Sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (NN 84/02) i Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (NN 61/97) ovaj skraćeni Prospekt odobren je od strane Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Time je potvrđeno da skraćeni Prospekt sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske, te da može bit objavljen. Revizor Izdavatelja je revizorska tvrtka Kopun revizije d.o.o. Zagreb, a posljednja revizija financijskih izvještaja Izdavatelja obavljena je sa stanjem 31.12.2002. godine. Reviziju su obavili sukladno Međunarodno revizijskim standardima te je prema njihovom mišljenju financijski izvještaj sa svim značajnim aspektima realno i objektivno prikazuje financijski položaj Izdavatelja na dan 31.12.2002. godine, poslovni rezultat, promjene na glavnici i novčane tokove za razdoblje koje je tada završeno, pripremljeni su sukladno Međunarodnim računovodstvenim standardima. Savjetnik pri uvrštenju Izdavatelja u Kotaciju javnih dioničkih društava je Hypo-Alpe-Adria Vrijednosnice d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kotur