594
SPOJENÁ ŠKOLA, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM FARMAKOLÓGIA FARMAKOLÓGIA Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológia Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola 1

Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

SPOJENÁ ŠKOLA, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, s organizačnými zložkami

Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAMŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

FARMAKOLÓGIAFARMAKOLÓGIA

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

1

Page 2: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

BIOTECHNOLÓGIA ABIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIAFARMAKOLÓGIA

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

2

Page 3: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

OBSAH STRANA

Úvodné identifikačné údaj 51 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 72 Vlastné zameranie školy 10

2.1 Charakteristika školy 122.2 Plánované aktivity školy 132.3 Charakteristika pedagogického zboru 142.4 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 142.5 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 142.6 Dlhodobé projekty 152.7 Medzinárodná spolupráca 152.8 Spolupráca so sociálnymi partnermi 16

3 Charakteristika školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia

16

3.1 Popis školského vzdelávacieho programu 173.2 Základné údaje o štúdiu 183.3 Zdravotné požiadavky na žiaka 193.4 Požiadavky na bezpečnosť ochrany zdravia a hygienu pri práci 19

4 Profil absolventa študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia 204.1 Charakteristika absolventa 204.2 Kľúčové kompetencie 214.3 Všeobecné kompetencie 254.4 Odborné kompetencie 27

5 Učebný plán študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia 296 Učebné osnovy študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia 35

Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov 36Slovenský jazyk a literatúra 37Anglický jazyk 58Nemecký jazyk 90Ruský jazyk 131Etická výchova 149Náboženská výchova 158Dejepis 165Občianska náuka 173Ekológia 182Fyzika 189Matematika 198Informatika 207Telesná a športová výchova 215Učebné osnovy odborných predmetov TEORETICKÁ PRÍPRAVA 229Chémia 230Analytická chémia 244Farmaceutická chémia 253Chemické výpočty 261Biochémia 268Biológia 276Základy technológie 285Farmakológia 290Ekonomika 301Aplikovaná informatika 309Toxikológia 316Technológia liekových foriem 324Latinský jazyk 333Základy výživy 338Chemické informácie 346Učebné osnovy odborných predmetov PRAKTICKÁ PRíPRAVA 353Chemické laboratórne cvičenia 354Prax 363Súvislá odborná prax 373Účelové kurzy 374Ochrana života a zdravia 374Telovýchovno - výcvikový kurz 377Samostatný kurz na ochranu života a zdravia 383

7 Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu v učebnom odbore 387

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

3

Page 4: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

2840 6 biotechnológia a farmakológia7.1 Materiálne podmienky 3877.2 Personálne podmienky 3887.3 Organizačné podmienky 3897.4 Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 390

8 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v učebnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia

391

9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov učebného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia

394

9.1 Pravidlá hodnotenia žiakov 3959.1.1 Klasifikácia slovenského jazyka a literatúry 3989.1.2 Klasifikácia vyučovacieho predetu cudzí jazyk 3999.1.3 Klasifikácia predmetov dejepis, občianska náuka 4019.1.4 Klasifikácia predmetovfyzika, chémia, biológia a ekológia 4029.1.5 Klasifikácia predmetu matematika 4029.1.6 Klasifikácia predmetu informatika 4049.1.7 Klasifikácia predmetov etická výchova, náboženská výchova 4059.1.8 Klasifikácia predmetov telesná a športová výchova 4059.1.9 Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického vyučovania 406

9.1.10 Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania 4079.1.11 Hodnotenie a klasifikácia správania 4089.1.12 Opatrenia vo výchove 4099.1.13 Celkové hodnotenie 4099.1.14 Komisilonálne skúšky 4109.1.15 Hodnotenie pri ukončení štúdia 410

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

4

Page 5: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJENázov a adresa školy Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske

organizačná zložka Stredná priemyselná školaNázov školského vzdelávacieho programu FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia dennáVyučovací jazyk slovenský Druh školy štátnaDátum schválenia ŠkVP 30. august 2008Miesto vydania Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, s organizačnými

zložkami Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia

Platnosť ŠkVP 01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom

Kontakty pre komunikáciu so školou:

Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón Fax e-mail Iné

Ing. Vladimír Ladziansky

Riaditeľ školy +421387479110 +421387479126 [email protected] www.spspart.edu.sk

Ing. Jana Hamarová

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

+421387479132 +421387479126 [email protected] Mobil:0908737055

Ing. Alica Jakubeová

Zástupca riaditeľa pre o.z. SOU

+421387479119 +421387479117 [email protected] Mobil:0904926226

Ing. Eva Mravcová

Zástupca riaditeľa pre o.z. SPŠ

+421387479146 +421387479147 [email protected] Mobil:0908856635

Mgr. Jozef Zajac

Zástupca riaditeľa pre o.z. OA

+421387479152 +421387479153 [email protected] Mobil:0907548480

Ing. Eva Tiererová

Zástupca riaditeľa pre EÚ

+421387479114 +421387479126 [email protected]

Ing. Anna Margová

Výchovný poradca pre o.z. SOU

+421387479136 +421387479126 [email protected] Mobil:0949234039

Ing.Miriam Vanková

Výchovný poradca pre o.z. SPŠ

+421387479150 +421387479147 [email protected] Mobil:0905321733

Mgr. Zuzana Mošková

Výchovný poradca pre o.z. OA

+421387479127 +421387479153

PaedDr. Jana Boďová

Kariérny poradca preo.z. SPŠ

+421387479148 +421387479147

Ing. MiroslavGašparovič

Koordinátor prevencie pre drogové závislosti

+421387479151 +421387479147

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Hviezdoslavova 1

911 50 Trenčín Ing. Vladimír LadzianskyTel.: +42132/7411225 riaditeľ školye-mail: [email protected] (podpis a pečiatka školy)

Partizánske, 30. 08. 2008

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

5

Page 6: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov a adresa školy Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánskeorganizačná zložka Stredná priemyselná škola

Názov školského vzdelávacieho programu FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia denná

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

Platnosť ŠkVPDátum

Revidovanie ŠkVPDátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01. 09. 2008 01.09.2009 Doplnenie: učebných osnov z predmetov SJL 2.-4.roč., ANJ 2.roč., NEJ 2.roč

01.09.2010 01.09.2010 Doplnenie: učebných osnov z predmetov SJL 3.roč., ANJ 3.roč., NEJ 3.roč., RUJ 1.roč.

od 01. 09. 2010 počnúc 1.roč.

Zmena názvu predmetu Telesná výchova na Telesná a športová výchova

01.09.2011 Doplnenie: učebných osnov z predmetov ANJ 4.roč., NEJ 4.roč., RUJ 2.roč., RUJ 3.roč., RUJ 4.roč.

30.06.2012 Zmeny, ktoré vyplynuli zo Správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v dňoch 20.10.2011 do 27.10.2011 a z Opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti č. 33006/2011 - 2011

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

6

Page 7: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov a adresa školy Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánskeorganizačná zložka Stredná priemyselná škola

Názov školského vzdelávacieho programu FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia denná

1 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Ciele a poslanievýchovy a vzdelávaniav našom školskomvzdelávacom programe pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiavychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných učebných odborov 28 . Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na:

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom: umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým

aktivitám, a podchytenie nadaných a talentovaných jedincov, vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní,

ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania žiakov, formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda

a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej

činnosti, poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase,

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou

medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového, programového vyučovania a e-learningu,

zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá /laboratórií/, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov hlavne do budúcnosti, a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí,

skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, s prihliadnutím na rýchly a neustály rozvoj v tejto oblasti

zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore biotechnológia a farmakológia

zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,

7Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

Page 8: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

rozvíjať špecifické záujmy žiakov, vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom

a praktickom vyučovaní, zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.

b) posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou, podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom –

rodičom, rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti

z úspechov, vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom

prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd, viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých

vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,

nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, presadzovať zdravý životný štýl, vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom: zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania

a voľnočasových aktivít, podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho

programu, aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja

záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a praxe, spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania

a prípravy a politiky zamestnanosti v Partizánskom a celom regióne, spolupracovať s podnikmi, ktoré zamestnávajú a potrebujú pracujúcich s odbornými

zameraniami, na ktoré sú žiaci pripravovaní v našej škole vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúsenosti

a poznatky, rozvíjať kontakty s vysokými školami, na ktorých absolventi našej školy môžu

pokračovať v štúdiu, za účelom dobrej informovanosti o požiadavkách kladených na budúcich študentov

rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov.

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom: zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, zrekonštruovať odbornú učebňu pre praktickú prípravu žiakov, vybudovať viacúčelové športové ihrisko, zriadiť kultúrno-spoločenskú miestnosť pre návštevy rodičov a ďalších sociálnych

partnerov, zrekonštruovať hygienické priestory školy, upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu

kurzov pre učiteľov, žiakov a širokú verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií,

využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,

pravidelne sa starať o úpravu interiéru a exteriéru školy.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

8

Page 9: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov a adresa školy Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánskeorganizačná zložka Stredná priemyselná škola

Názov školského vzdelávacieho programu FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia denná

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

9

Page 10: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

2 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Stredná odborná škola v Partizánskom sa nachádza v centre mesta v pokojnej a krásnej časti Partizánskeho obklopená parkom. Jej pôsobenie sa realizuje v dvoch budovách, ktoré sú z pozičného hľadiska neďaleko od seba. Budova na Námestí SNP 5, je sídlom riaditeľstva školy a teoretického a z časti aj praktického vyučovania štvorročných, trojročných a dvojročných učebných odborov organizačnej zložky Stredná odborná škola. V tejto budove sa nachádza aj kuchyňa a jedáleň, ktorá poskytuje stravovacie služby žiakom a zamestnancom Spojenej školy, aj blízkej ZŠ a Gymnáziu a širokej verejnosti. Ponúka svojim zákazníkom denne možnosť výberu z troch druhov jedál za primeranú cenu.Škola má spoločenskú miestnosť, telocvičňu a ihrisko. Všetky objekty sú plne využívané, či už pre organizovanie stužkových slávností našich maturantov, spoločenských, športových a kultúrnych akcií školy a verejnosti. V prenajatých priestoroch, v tesnej blízkosti školy vyvíja činnosť bistro, kde vykonávajú odbornú prax študenti príslušných odborov školy.

V budove na Námestí SNP 14 majú umiestnené edukačné priestory štvorročné študijné odbory organizačnej zložky Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia.

Naša škola, ktorá týmto svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti biotechnológií a farmakológie , má v meste Partizánske svoje opodstatnenie, napriek tomu, že pripravuje odborníkov – laborantov len od roku 2007.Od roku 2004 došlo k spojeniu Stredného odborného učilišťa, Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie do jednej školy s názvom Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, s organizačnými zložkami Stredné odborné učilište, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia. Od 1.septembra 2008 nesie názov Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, s organizačnými zložkami Stredná odbornáškola, Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia a podľa záujmu žiakov – absolventov ZŠ, bude ponúkať Školskývzdelávací program Farmakológia.Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme množstvo zamestnaneckých príležitostí pre našich absolventov v odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia v rôznych firmách a zariadeniach v našom regióne, ale aj vo vzdialenejších regiónoch, vďaka rozvíjajúcemu sa chemickému priemyslu, biotechnológiám a priemyslu výroby a distribúcie farmakologík. Môžu sa uplatniť :

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

10

Page 11: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ŠTUDOVAŤ NA VŠ podobného zameraniaPRACOVAŤ :

- vo farmaceutickej, chemickej alebo potravinárskej spoločnosti - vo výskumnom, vzdelávacom alebo zdravotníckom zariadení - s informačnými technológiami - v oblasti kontroly bezpečnosti potravín - v štátnej správe

Majú perspektívu uplatnenia sa vo firmách, vo veľmi žiadaných profesiách: - ako chemickí, farmaceutickí, potravinárski laboranti.

Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu je viac než ústretová. Všetky zistenia a použité prostriedky prieskumu sú uvedené v Analytickej štúdii, ktorá je súčasťou pedagogických dokumentov školy a je k dispozícii na sekretariáte riaditeľa školy. Vychádzajúc zo SWOT analýzy:

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:

dobrá psychosociálna klíma v kolektíve žiakov a zamestnancov školy,kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy a ich ochota ďalej sa vzdelávaťstabilita počtu žiakov v ponúkaných študijných a učebných odborov s výnimkou obuvníckych odborov a krajčírov,široké spektrum študijných a učebných odborov vrátane odborov pre nadstavbové štúdium,komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, domov mládeže so zabezpečeným celodenným stravovaním, športový areál),dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú využívané v čase mimo vyučovania žiakmi našej školy),zabezpečenie praxe v kmeňových a zmluvných firmách a zariadeniach vrátane Strediska praktického vyučovania (v budove školy),individuálny prístup k žiakom so ŠVVP s osobitným dôrazom na žiakov individuálne integrovaných v bežných triedach,pestovanie zdravého životného štýlu, školaje zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie, v rámci ktorého organizuje akcie: jabĺčkový deň, týždeň zdravia, športové podujatia pre žiakov a zamestnancov školy a pod.v rámci projektu Otvorená škola sa škola otvára širokej verejnosti, spolupracuje s inými školami, úradmi, bankami, podnikateľskými subjektmi a hlavne s rodičovskou verejnosťou,záujem verejnosti o školu dáva predpoklad pre ďalšie perspektívy rozvoja školy,široko rozvinutá sieť mimovyučovacích aktivít školy a vysoké percento zapojených žiakov do záujmovej a krúžkovej činnosti. Na škole každoročne pôsobí okolo 60 záujmových krúžkov evidovaných v rámci záujmového vzdelávania v projekte Vzdelávacie poukazy,funkčné orgány školy, ktoré s vedením školy aktívne spolupracujú – rada školy, rodičovské rady, žiacke rady, odborová organizácia,dobrá spolupráca so zriaďovateľom, KŠÚ, ŠIC, ŠPÚ, ŠIOV a MPC v Trenčíne a v Bratislavezáujem podnikateľských subjektov o absolventov študijných odborov našej školy,záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom, nemeckom jazyku a ruskom jazyku.

Slabou stránkou školy je

nedostatok kapitálových prostriedkov na rozsiahlejšiu inováciu a rekonštrukciu učebných priestorov odborných učební, laboratórií a priestorov školy (strechy, okná, podlahy, chodby, atď.),nedostatok finančných prostriedkov na inováciu učebných pomôcok a didaktickej techniky, nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried, strojárskych laboratórií a odborných učební výpočtovej techniky,nevyšpecifikovaná profesijná orientácia regiónu Partizánske a jeho okolia negatívne vplýva na orientáciu jedinej Spojenej školy v regióne, konkrétne na jej štruktúru študijných a učebných odborov. Požiadavky trhu práce nie sú jednoznačne definované, orientácia školy je preto zameraná skôr na požiadavky rodičovskej verejnosti.

Príležitostí školy signalizujúbezproblémové uplatnenie absolventov školy vo firmách v meste alebo mimo mesta prípadne regiónu,

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

11

Page 12: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

dobré uplatnenie našich absolventov v zahraničných firmách (kontakty sa vytvárajú počas žiackych stáži),otvorenie nových študijných odborov,možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce v Partizánskom (jazykové, strojárstvo grafické systémy, IKT a pod.),fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí (ČR - Otrokovice, SK – Bánovce nad Bebravou, Topoľčany),dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb,zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov.

Prekážky v rozvoji školy súnedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy,čoraz nižší počet absolventov 9 ročníkov ZŠ,nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,nízka priemerná mzda absolventov nastupujúcich do zamestnania v našom regióne,slabá spolupráca rodičov v oblasti výchovy a študijných výsledkov slabo prospievajúcich žiakov.

2.1 Charakteristika školyNa škole, ktorá je v dvoch poschodových budovách, v súčasnosti študujú žiaci v cca 35 - 38 triedach, z toho 4 triedy tvoria žiaci v študijnom odbore2840 6 biotechnológia a farmakológia v o.z. SPŠ v prvom ažv štvrtom ročníku. Na štúdium cudzích jazykov má 3 učebne, ktoré nie sú komplexne vybavené. Pre praktickú prípravu máme zriadenú v tomto odbore 1 odbornú učebňu – chemické laboratórium, ktorá slúži aj pre potreby ostatných odborov organizačnej zložky Strednápriemyselnáškola. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory v budove školy na Námestí SNP 5, učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. Každá predmetová komisia môže využívať jednu z dvoch multimediálnych učební s PC, audiovizuálnou technikou, dataprojektorom a s interaktívnou tabuľou. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, s technickou literatúrou i beletriou, ďalej knižničné centrum, ktoré slúži ako informačné a kultúrne centrum pre všetkých žiakov školy, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy je okrem chemického laboratória, laboratórium skúšobňa obuvníckych materiálov a jedno strojárske laboratórium. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.

V období troch rokov plánujeme zrekonštruovať jazykové učebne, odborné učebne pre prax, zriadiť jednu miestnosť pre návštevy rodičov, vybudovať ihrisko pre atletiku, vybudovať kongresovú sálu pre žiakov, rodičov a občanov mesta Partizánske a okolitých regiónov.

Chemické laboratóriá sú v priestoroch školy a majú adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci laboratórnych cvičení. Majú osobitný kabinet pre laborantku, ktorá asistuje na hodinách laboratórnych cvičení. Naším cieľom je vybaviť laboratóriá modernejším strojovým zariadením, meracou technikou a rôznym materiálom.

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

2.2 Plánované aktivity školyDosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť v priebehu troch rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

Záujmové aktivity: Internetový krúžok Krúžok anglického jazyka a konverzácie Krúžok nemeckého jazyka a konverzácie Krúžok španielskeho jazyka Krúžky Stredoškolskej odbornej činnosti zamerané na rôzne témy Matematický krúžok Krúžok školského časopisu HRČA

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

12

Page 13: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Krúžok mladých reportérov školského rádia Športový krúžok Literárny krúžok Krúžok mladých tvorcov Ekoseminár

Súťaže: Olympiáda v AJ Olympiáda v matematike Olympiáda z fyziky Matematický KLOKAN Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) ZENIT v strojárstve Fantastická topánka Súťaž Nadácie Pivečku

Športovo-turistické akcie Turistický výstup na Javorový vrch – spoločná akcia pre partnerské školy Turistický výlet do Hornej Vsi – chata Medika – spolu s rodičmi Futbalový zápas medzi školami v Partizánskom, Bánovciach/Bebravou, Novákmi, Topoľčanmi Volejbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi

Exkurzie Návšteva úradu práce Exkurzia Autosalón Nitra Návšteva strojárskych veľtrhov v Bratislave, Brne Exkurzia do automobilky KIA Žilina Exkurzia do Jadrovej elektrárne Mochovce

Spoločenské a kultúrne podujatia Návšteva divadelného predstavenia v Nitre Návšteva kultúrnych podujatí v Partizánskom Imatrikulácie Deň otvorených dverí Burza stredných škôl Školský ples Poďme sa zahrať – ekoseminár pre deti z MŠ a ZŠ

Mediálna propagácia Prezentácia školy v partnerských školách Príspevky do časopisu TEMPO Partizánske Príspevky do Infokanálu mesta Partizánske Aktualizácia www stránky školy

Besedy a pracovné stretnutia Konferencia o životnom prostredí Ako na trh práce (úrad práce) Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy) Ako sa správne učiť (výchovný poradca) Vydieranie a šikana (psychológ) Odbúranie stresu na záverečných skúškach Súčasný stav zamestnanosti v okrese Partizánske Moje skúseností s drogou Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy

2.3 Charakteristika pedagogického zboruStabilizovaný pedagogický zbor tvorí viac ako 100 učiteľov, z ktorých niektorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Priemerný vek pedagógov je okolo 45 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Výchovná poradkyňa školy, riaditeľ a zástupcovia riaditeľa majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti výchovného poradenstva a školského manažmentu.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

13

Page 14: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj rodičia a aktivisti mesta Partizánske (príslušníci policajného zboru, zástupcovia zamestnávateľov, a pod.).

2.4 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školyPodrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy. Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť:

Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových

spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ,

výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského

systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.

Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.

Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

2.5 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školyJe účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií.

Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť ekonomického a technického úseku. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijem tieto metódy:

Pozorovanie (hospitácie). Rozhovor. Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz

vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod). Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby

učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) Hodnotenie učiteľov žiakmi.

2.6 Dlhodobé projektyProjekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR:

Škola podporujúca zdravie (od roku 2001) Infovek a počítače do škôl (od roku 2003)

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

14

Page 15: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Otvorená škola (zameraná na spoluprácu s bankami, úradmi, zamestnávateľmi, občianskymi združeniami)

Otvorená škola – oblasť športu (od roku 2007) Musíme si pomáhať – Digitálni Štúrovci Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť, každoročne na našej škole pracuje

niekoľko študentských spoločností

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.

Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktoré cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov.

V spolupráci s partnerskou školou v Otrokoviciach (ČR)sme vypracovali projekt „Cezhraničnej spolupráce“. Výsledky projektu pomohli učiteľom, ale aj žiakom pochopiť filozofiu partnerstva medzi žiakmi cez ich optiku a tak v konečnom dôsledku všetky ďalšie stretnutia, ich ciele a prezentáciu budú v budúcnosti organizovať v spolupráci s učiteľmi aj samotní žiaci.

V rámci priamej projekčnej činnosti žiakov škola pripravuje 1 – 3 ročné projekty z oblasti biotechnológie a farmakológiezamerané na prípravu prác do Stredoškolskej odbornej činnosti, s možnosťou uplatniť úspešné práce aj ako komplexné práce, alebo projekty a obhajovať ich v rámci praktickej časti maturitnej skúšky. O cieli a obsahu projektov rozhodnú predmetové komisie. Tieto projekty si žiaci vyberú v prvom až treťom ročníku. Pripravujeme aj školskú akciu, na ktorej budú samotní žiaci definovať, aký projekt by sami radi spracovali a prečo, aký to bude mať význam pre neho a pre školu. Budeme sa uchádzať aj o grantové práce nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov.

2.7 Medzinárodná spoluprácaŠkola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v Nemecku, Anglicku a Českej republike. Cieľom tejto spolupráce je:

Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a skúseností.

Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú). Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.

2.8 Spolupráca so sociálnymi partnermiŠkola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.

Spolupráca s rodičmiRodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach, formou konzultácií s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu – cez Internetovú žiacku knižku. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e-mailom. Majú k dispozícii aj portfólium žiaka. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Chceme pre rodičov zriadiť spoločenskú miestnosť, kde by sa stretávali nielen s vyučujúcimi, ale aj s inými rodičmi, čím by sa vyriešili mnohé nevyriešené otázky týkajúce sa hlavne dochádzky žiakov do školy.

ZamestnávateliaŠkola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie praxe, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú sporadicky na zasadaniach Rady školy, pedagogických poradách. Poskytujú škole neoceniteľné písomné informácie – študijné texty, ktoré suplujú nedostatok učebníc v oblasti jednotlivých študijných odborov. Poskytujú odbornú literatúru pre

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

15

Page 16: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

teoretické vyučovanie a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov.

Iní partneriŠkola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími partnermi: Zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, Mestským úradom pri realizácii exkurzií, súťaží, konferencií, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pri organizovaní záverečných skúšok, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení, bankovými subjektmi a pod.

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 2840 6 BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Názov a adresa školy Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánskeorganizačná zložka Stredná priemyselná škola

Názov školského vzdelávacieho programu FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia denná

3.1 Popis školského vzdelávacieho programu

Cieľom študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov v oblasti farmaceutických produktov, kontroly a distribúcie daných produktov a v oblasti ich laboratórneho výskumu.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy, v triedach, v odborných učebniach, kde žiaci získavajú základné poznatky, v súlade s ich praktickou aplikáciou. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia na zdôvodnenie praktických činností a postupov.

Praktické vyučovanie je zamerané na realizáciu chemických a biochemických reakcií, separáciu zložiek zmesi a ich kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu. Cvičenia a prax utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti. Prebiehajú v laboratóriách a odborných učebniach. Odbornú prípravu dopĺňa absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách, výrobných zariadenia a univerzitách. Voliteľné predmety umožňujú žiakom dotvárať si vzdelanostný a odborný profil.

Vzdelávací program umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie odborných problémov, na ich pohotovú adaptáciu a prispôsobenie sa pre prácu v nových podmienkach, v závislosti od trhu práce, pre uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem, postupov a činností.

Školský vzdelávací program zahŕňa teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach a umožňuje žiakom získať vyššiu odbornú kvalifikáciu. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Žiaci si osvojujú základy matematiky, chémie a informatiky,ktoré sú

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

16

Page 17: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť chémie, biochémie, biológie, farmakológie, technológie liekových foriem, ekonomiky, a pod. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostnýcha profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Škola vo svojej výchovno-vzdelávacej stratégii využíva vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy pre profesionálny život. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať na základe slušnosti a ohľaduplnosti.

Škola kladie dôraz na motivačné činitele, riešenie problémových úloh a projektov v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci sa učia zodpovednosti, samostatnosti a schopnosti sebavedome prezentovať výsledky vlastnej práce na verejných fórach ako napríklad študentská konferencia o životnom prostredí, súťaže stredoškolskej odbornej činnosti a organizovanie ekoseminárov pre základné školy. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov. Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.

Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s primeraným zdravotným stavom. V prípadetalentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy.

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením priebežne oboznamovaní.

3.2 Základné údaje o štúdiu

Kód a názov študijného odboru: 2840 6 biotechnológia a farmakológia

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanieISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia Ako laborant, kontrolór, prevádzkový technik, technicko-hospodársky

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

17

Page 18: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

absolventa: pracovník vo farmaceutickom priemysle, vo výskumeNadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu kvalifikácie

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

18

Page 19: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

3.3 Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár. V prípade zmenenej zdravotnej schopnosti posúdi zdravotnú spôsobilosť žiaka odborný lekár.

3.4 Požiadavky na bezpečnosť ochrany zdravia a hygienu práce

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou praxe. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík.

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.).

Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú:

1. Dôkladné a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi.

2. Používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

3. Používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov.4. Vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov. Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť

osoby poverenej vyučovaním laboratórnych cvičení alebo vedením praxe, aby mohla bezprostredne zasiahnuť pri porušovaní bezpečnostných predpisov a pri ohrození zdravia.

19Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

Page 20: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

4 PROFIL ABSOLVENTAŠTUDIJNÉHO ODBORU2840 6 BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Názov a adresa školy Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánskeorganizačná zložka Stredná priemyselná škola

Názov školského vzdelávacieho programu FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia denná

4.1 Charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia je vysokokvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v rôznych oblastiach farmaceutického priemyslu, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, a to ako stredný technicko-hospodársky pracovník v oblasti kontrolných metód, technického riadenia výroby priemyslu alebo vo vysokokvalifikovaných robotníckych povolaniach v týchto výrobách.

V závislosti od špecializácie získanej štúdiom zvoleného odborného zamerania je vo funkcii stredne kvalifikovaného pracovníka schopný aplikovať teoretické poznatky v prevádzkovej a laboratórnej praxi farmaceutickej výroby.

Absolvent sa vie orientovať v princípoch technologických operácií, je schopný merať, skúšať a kontrolovať chemickotechnologické procesy, vykonávať činnosti, ktoré tvoria základ jeho odbornosti. Absolvent má všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny na základe zložitejších rozborov, aby vedel posúdiť vhodnosť použitia netradičných surovín a chemických látok. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho odboru k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné technológie.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami

:

4.2 Kľúčové kompetencie

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

20

Page 21: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať v dvoch cudzích jazykoch.

Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj znevýhodnených sociálnych skupín.

Absolvent má:

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší

okruh užívateľov,- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre

(životopis, žiadosť),- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia

a s ohľadom na potreby užívateľa,- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote

a v povolaní,- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom

jazyku,- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom

v materinskom a cudzom jazyku,- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska

kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,- ovládať operácie pri práci s počítačom,- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje

právo voľného pohybu občana, žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa

formou on-line,- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

21

Page 22: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

Absolvent má:

- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,

- overovať a interpretovať získané údaje,- rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,- samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu

a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí,

jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve,

niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje,- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie

a životných podmienok,- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly,

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí

dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy

druhých, - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom,

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života.

Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

- objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),- vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

22

Page 23: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

d) Podnikateľské spôsobilosti

Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony. Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak. Je potrebné vyvíjať motivačné opatrenia. Investovanie do ľudských zdrojov tiež znamená umožniť jednotlivcom, aby si riadili vlastné „životné portfólia“ a zviditeľniť im širší rozsah vzdelávacích cieľov.

Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.

Absolvent má:

vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,využívať marketingový manažment,rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,pracovať s materiálmi a informáciami v dvoch cudzích jazykoch,ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,myslieť systémovo a komplexne,prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,ovládať podstatu systémovej analýzy,rešpektovať právo a zodpovednosť,mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste,mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,robiť aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia,chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

23

Page 24: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, vrátane možnosti učenia sa formou on-line, výrazne prispeje k realizácii celoživotného vzdelávania pre ľudí rôzneho veku, k udržiavaniu identity komunity a vytváraniu možnosti virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami aj na veľké vzdialenosti. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.

Absolvent má:

zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

- komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám

a byť mediálne gramotný.

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci v spoločnosti založenej na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na Zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumenia si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.

Absolvent má:

- porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné

a vzájomne sa dopĺňajú,- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom

záujme,- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,- uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny,

budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu

a zdraviu našej planéty,- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných

prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania

a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenie,

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť

dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností, - dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti

neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii,

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

24

Page 25: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých,

- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, - uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom

kontexte- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k ním vytvorený pozitívny

vzťah.

4.3 Všeobecné kompetencie

Absolvent má:

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

- uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

- pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické

a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

- v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

25

Page 26: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

- vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

- rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,

- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť, - rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,- aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr.

v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),- poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote

a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,- chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého

zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

- uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

- ovládať a dodržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.

4.4 Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

26

Page 27: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Absolvent má:

- ovládať všeobecnú, anorganickú, organickú chémiu a biochémiu, fyzikálnu a analytickú chémiu a aplikovať ich vo svojom odbore,

- poznať chemické názvoslovie, odborné chemické pojmy a vedieť ich správne používať,- poznať princípy základných chemických operácií,- ovládať chemické a technologické výpočty podľa príslušného odboru,- vysvetliť fyzikálno-chemickú podstatu a princípy chemických a biochemických operácií

a procesov,- charakterizovať materiály, suroviny, chemikálie a produkty príslušnej výroby, ich

vlastnosti a zloženie, vedieť ich použiť vo výrobe a správne uskladňovať,- poznať príslušné normy, podnikové predpisy, pracovnoprávne predpisy, - osvojiť si legislatívne predpisy hygieny a bezpečnosti práce, ochrany prírody a v

zmysle nich konať,- ovládať aplikovanú informatiku,- definovať základné pojmy z ekonomiky podniku, zásady trhového mechanizmu, riadenia

malého podniku, oceňovania a predaj výrobkov, - získať informácie o základných právach a povinnostiach vyplývajúcich z postavenia

zamestnanca a o základnej ekonomicko-organizačnej štruktúre podniku,- chápať najzákladnejšie princípy drobného podnikania, získať informácie o problematike

súvisiacej so založením živnosti,- poznať zásady hospodárnosti s materiálmi, surovinami a energiami,- ovládať progresívne metódy riadenia výrobného procesu ako po stránke automatizačnej

techniky, tak i ekonomickej,- vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce, ekologické

aspekty jednotlivých výrob podľa zamerania,- uvedomovať si zodpovednosť za výsledky svojej práce, dodržiavať pracovnú a

technologickú disciplínu, spolupracovať s ostatnými pracovníkmi a pri pracovných problémoch samostatne rozhodovať,

- zvyšovať svoju odbornosť,- vymedziť základné ekonomické pojmy,- popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky,- popísať podstatu podnikateľskej činnosti,- orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich, - posúdiť vhodné formy podnikania vo svojom odbore,- charakterizovať podstatu podniku, jeho postavenie na trhu, základné podnikové činnosti,- charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho úroveň.

b) Požadované zručnostiAbsolvent vie:

aplikovať získané vedomosti pri príprave a kontrole výroby,využívať nadobudnuté zručnosti pri práci v chemickom laboratóriu alebo na inom odbornom pracovisku,vykonávať rozbory surovín, polotovarov a výrobkov s použitím metód laboratórnej kontroly,odoberať vzorky, pripravovať ich na analýzu, robiť príslušné analýzy a vyhodnocovať získané výsledky,

kontrolovať a riadiť technologický proces v závislosti od zamerania,určiť chyby výrobkov, analyzovať ich príčiny , vyvodzovať závery,triediť výrobky podľa kvality, určiť cenovú kalkuláciu výrobku,poznať princípy používaných technologických zariadení podľa

konkrétneho zamerania,

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

27

Page 28: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

vedieť pracovať s príslušnými materiálmi, chemikáliami, pomôckami, nástrojmi a strojmi,

používať meraciu a regulačnú techniku pri riadení chemických a technologických procesov, robiť záznamy výsledkov merania,

ovládať základy ekonomiky a podnikania v konkrétnom odbore,ďalej sa vzdelávať a rozširovať si poznanie v svojom odbore, byť

dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch,citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi, kultivovane vystupovať

a správať sa podľa etických noriem,aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny

práce, ekologické aspekty jednotlivých výrob podľa zamerania,vedieť používať ochranné pracovné pomôcky,

- dokázať pracovať s cudzojazyčným odborným textom, využívať ho v praxi,- používať a aplikovať základné ekonomické pojmy,- ovládať prvky organizácie práce,- využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore,- posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami,- využívať dostupné softvérové vybavenie pri riešení praktických úloh,- využívať informačné médiá pri vyhľadávaní pracovných príležitostí,- zosúlaďovať vlastné priority s požiadavkami pre výkon povolania a možnosťami

zvyšovania kvalifikácie.

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnostiAbsolvent sa vyznačuje:

- empatiou, toleranciou, - vytrvalosťou, flexibilitou,- kreativitou, komunikatívnosťou,- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, - diskrétnosťou a zodpovednosťou, - iniciatívnosťou, adaptabilnosťou.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

28

Page 29: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

5 UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2840 6 BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Nám. SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložkaStredná priemyselná školaNázov ŠkVP FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru

2840 6 biotechnológia a farmakológia

Stupeň vzdelania úplné stredné odbonré vzdelanie - ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia DennáIné vyučovací jazyk – slovenský

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací programVzdelávacie oblastiObsahové štandardy

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Jazyk a komunikácia 34 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

66

Zvuková rovina jazyka a pravopis

12 slovenský jazyk a literatúra 12

0

Významová/lexikálna rovina jazykaTvarová/morfologická rovina jazykaSyntaktická/skladobná rovinaSlohJazykovedaJazyk a rečUčenie saPráca s informáciamiJazyková kultúraKomunikáciaVšeobecné pojmyLiterárne obdobia a smeryLiterárne druhyŠtruktúra literárneho dielaŠtylizácia textuMetrika

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

29

Page 30: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Počúvanie s porozumením

12 prvý cudzí jazyk 14 2Čítanie s porozumenímPísomný prejavÚstny prejavInterkultúrna komunikáciaPočúvanie s porozumením

10druhý cudzí jazyk 10

0Čítanie s porozumenímPísomný prejavÚstny prejavInterkultúrna komunikáciaČlovek, hodnoty a spoločnosť 7 7

Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy 2 etická výchova/náboženská výchova 2 0Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu životaDejepis 2 dejepis 2Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života

3 občianska náuka 30

Estetika životného prostrediaĽudové a regionálne umenieAplikácia poznatkov z umenia a kultúry do životaÚvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnostiSociálna psychológia a základy komunikácieDemokracia a jej fungovanieČlovek a príroda 3 3

Človek a životné prostredie 1 ekológia 1Elektrické a magnetické javy 2 fyzika 2Svetlo a žiarenieFormy a príčiny mechanického pohybuMatematika a práca s informáciami 8 12

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

6

matematika

82

Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy Geometria a meranieKombinatorika, pravdepodobnosti a štatistikaLogika, dôvodenie a dôkazyPráca s údajmi a informáciami 2 informatika 4

Zdravie a pohyb 8 8

Zdravie a jeho poruchy.

8 telesná a športová výchova 8Zdravý životný štýlTelesná zdatnosť a pohybová výkonnosťŠportové činnosti pohybového režimu.Disponibilné hodiny 4 4

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

30

Page 31: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Teoretické vzdelávanie 20 Odborné vzdelávanie – povinné predmety

61 19

Aplikovaná chémiaChemické procesy chémia 13 3Aplikovaná chémiaChemické procesy

analytická chémia 4

Aplikovaná chémiaChemické procesyTechnologické postupy

farmaceutická chémia 1

Aplikovaná chémiaChemické procesy

chemické výpočty 4 2Aplikovaná chémiaAplikovaná biológiaChemické procesy

biochémia 22

Aplikovaná biológia biológia 6 2Technologické postupy základy technológie 1Technologické postupy farmakológia 5 3Ekonomika a svet práce ekonomika 3 3Aplikovaná informatika a chemické informácie aplikovaná informatika 4 4Praktická príprava 18 18

Bezpečnosť, hygiena a ochrana zdravia pri práci chemické laboratórne cvičenia 10Organizácia práce na pracoviskuPrincípy technologických postupov podľa odboruLaboratórne cvičeniaChemické a biochemické analýzy

Bezpečnosť, hygiena a ochrana zdravia pri práciprax 8Organizácia práce na pracovisku

Princípy technologických postupov podľa odboruSúvislá odborná prax *

Disponibilné hodiny 30 Odborné vzdelávanie – povinné predmety

11 11

toxikológia 2 2technológia liekových foriem 3 3latinský jazyk 1 1základy výživy 3 3chemické informácie 2 2

Ochrana života a zdravia Účelové cvičenie ochrany života a zdravia v 1.ročníku

po 6 hod. 2x v šk.roku

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

31

Page 32: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Účelové cvičenie ochrany života a zdravia v 2.ročníku

po 6 hod. 2x v šk.roku

Samostatný kurz na ochranu života a zdravia

**

Telovýchovno-výcvikový kurz Telovýchovno-výcvikový kurz ***

* Súvislá odborná prax sa realizuje v 6-7 hod celkoch v trvaní 2 týždne v šk.roku v 3. ročníku

** Samostatný kurz na ochranu života a zdravia je organizovaný v 3.ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy (kurz sa realizuje v rekreačnej oblasti Duchonka pri Topoľčanoch v trvaní 3 dní bez prerušenia).

*** Telovýchovno-výcvikový kurz sa realizuje v 1.ročníku v trvaní 5 dní podľa záujmu žiakov.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

32

Page 33: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Nám. SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

Názov ŠkVP FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia dennáDruh školy štátnaVyučovací jazyk slovenský jazykKategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku1. 2. 3. 4. Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety 19 20 13 14 66slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12prvý cudzí jazyk (anglický,nemecký,ruský) a) 3 3 3 5 14druhý cudzí jazyk (anglický,nemecký,ruský) a) 3 3 2 2 10etická výchova/náboženská výchova a), b) 1 1 - - 2dejepis - 2 - - 2občianska náuka 1 1 1 - 3ekológia 1 - - - 1fyzika 1 1 - - 2matematika a) 2 2 2 2 8informatika a) 2 2 - - 4telesná a športová výchova a), c) 2 2 2 2 8Odborné predmety 12 12 16 14 54chémia 5 5 3 - 13analytická chémia - 2 2 - 4farmaceutická chémia - - - 1 1chemické výpočty a) 2 2 - - 4biochémia - - - 2 2biológia 2 2 2 - 6základy technológie 1 - - - 1farmakológia 1 - 2 2 5ekonomika - - 1 2 3aplikovaná informatika a) - - 2 2 4toxikológia 1 1 - - 2technológia liekových foriem - - 1 2 3latinský jazyk - - 1 - 1základy výživy - - 2 1 3chemické informácie a) - - - 2 2Praktická príprava 3 3 6 6 18chemické laboratórne cvičenia d) 3 3 2 2 10prax d) - - 4 4 8Súvislá odborná prax h)

Spolu 34 35 35 34 138

Účelové kurzyOchrana života a zdravia e)Telovýchovno-výcvikový kurz f)

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

29

33

Page 34: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30Maturitná skúška - - - 1Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie a odborné akcie ai.)

7 7 7 6

Spolu týždňov 40 40 40 37

Poznámky k učebnému plánu:

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.b) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách

najviac 20 žiakov, minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

c) Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

d) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (cvičenie v laboratóriách a odborných učebniach). Na cvičeniach a praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, podľa platných predpisov.

e) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania a žiakov učebných odborov stredných odborných škôl SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a je súčasťou plánu práce školy.

f) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa realizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne).

g) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku), na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet súvisí s obsahom exkurzie.

h) Súvislá odborná prax sa realizuje v 2.a 3. ročníku v 6-7 hod celkoch v trvaní 2 týždne v šk.roku v farmaceutických firmách v rámci predmetu prax. Po skončení odbornej praxe v každom roku odovzdajú žiaci správu o priebehu praxe

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

34

Page 35: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

6 UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2840 6 BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania

Prehľad kľúčových kompetencií

Kom

unik

atív

ne

a so

ciál

no

inte

rakč

spôs

obilo

sti

Inte

rper

soná

lne

a in

trap

erso

náln

e sp

ôsob

ilost

i

Scho

pnos

ti tv

oriv

o rie

šiť

prob

lém

y

Podn

ikat

eľsk

é sp

ôsob

ilost

i

Spôs

obilo

sti

využ

ívať

in

form

ačné

te

chno

lógi

e

Spôs

obilo

sti b

dem

okra

tický

m

obča

nom

Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégiíPovinné všeobecnovzdelávacie predmetyslovenský jazyk a literatúra anglický jazyk nemecký jazyk občianska náuka etická/náboženská výchova dejepis matematika informatika ekológia fyzika telesná výchovy Povinné odborné predmety chémia analytická chémia farmaceutická chémia chemické výpočty a) biochémia biológia základy technológie farmakológia ekonomika aplikovaná informatika a) toxikológia technológia liekových foriem latinský jazyk základy výživy chemické informácie a) Praktická prípravachemické laboratórne cvičenia d) prax d) Súvislá odborná prax Účelové kurzyOchrana života a zdravia Telovýchovno -výcvikový kurz Sam..kurzna ochranu života a zdravia

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škola.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

35

Page 36: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

UUčebné osnovyčebné osnovyvšeobecnovzdelávacích predmetovvšeobecnovzdelávacích predmetov

Názov a adresa školy Spojená škola, Nám. SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

Názov školského vzdelávacieho programu FarmakológiaKód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémiaKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3ADĺžka štúdia 4 rokyForma štúdia denná

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

36

Page 37: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúraČasový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

v každom ročníkuRočník prvý, druhý, tretí, štvrtýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetu Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémia. Jazyková zložka sa vyučuje 2 hodiny týždenne, literárna zložka 1 hodinu týždenne. Podstatou vyučovania slovenského jazyka a literatúry je aktívny rozvoj kultivovaného vyjadrovania žiakov a literárnou zložkou pozitívne formovať osobnosť žiaka. Posilnený je ústny prejav a rozvoj komunikatívnych zručností, zreteľ kladieme najmä na rozvoj spisovného vyjadrovania žiakov a uplatnenie komunikatívnych zručností aj v slohovej oblasti. V predmete slovenský jazyk a literatúra sa v oboch zložkách (jazykovej i literárnej) snažíme posilňovať a rozvíjať ústny prejav. Výber a štruktúra učiva vyžaduje hlbšie poznanie systému jazyka a jeho jednotlivých rovín – fonetickej, morfologickej, syntaktickej a textovej. Význam predmetu slovenský jazyk spočíva aj v jeho prepojenosti s inými predmetmi, pretože sa pre ne stáva východiskovým. Integruje ich najmä praktickým výcvikom metód samostatného štúdia (konspekt, excerpovanie), výskumných metód, myšlienkovými postupmi, rozvíjaním vedeckého a odborného vyjadrovania, logického a tvorivého myslenia. Primárnym cieľom predmetu nie je sprostredkovanie informácií o spisovateľoch a ich tvorbe, ale rozvíjanie žiakových čitateľských (percepčných) a interpretačných zručností, čo je spojené s osvojovaním základných teoretických poznatkov, skvalitnením kognitívnych funkcií a esteticko-emocionálnych potenciálov žiaka.

Koncepciu vyučovania slovenského jazyka (SJ) určujú základné princípy, ktoré sú odrazom spoločenských požiadaviek: princíp spojenia školy so životom a primeranosti ku stupňu intelektuálneho vývinu žiakov, princíp všestrannej výchovy a princíp vedeckosti.

Vyučovanie SJ spája s vednou disciplínou (jazykovedou) predovšetkým zacielenosť na komunikatívnu funkciu jazyka. Ďalej vychádza z príbuzných vedných disciplín (filozofie, psychológie, psycholingvistiky, pedagogiky, teórie informácie a komunikácie atď.).

Pri vyučovaní SJ sa uprednostňujú metódy samostatného racionálneho štúdia učebnicovej a doplnkovej literatúry (slovníky, gramatiky, encyklopédie) a metódy diskusie, ktoré sú základom pri štúdiu ostatných predmetov.

Vo všetkých oblastiach vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra sa dôsledne dbá o rozvíjanie intelektovej, mravnej a citovej stránky osobnosti žiaka.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia je nadobúdanie komunikačných zručností a vedomostí v oblasti jazyka a tiež získavanie percepčných, interpretačných a komunikačných zručností, ale i vedomostí z teórie a dejín literatúry. Výchovno-vzdelávací cieľ zahŕňa tieto zložky: poznávaciu, rozvíjaciu a výchovnú. Vo vyučovacom procese sú neoddeliteľné, navzájom vnútorne súvisia. V učebných osnovách sú jednotlivé cieľové zložky formulované tak, aby mohli byť aj kritériom hodnotenia výsledkov.

Ciele na úrovni poznávacej zložky (v nadväznosti na vedomosti a zručnosti získané na základnej škole):

- interpretácia textu formou konspektu, osnovy, tézy, referátu a i.- vedenie a význam kartotéky- orientovať sa vo verejnej knižnici, jej službách, pracovať s údajmi o knižnom fonde- vedieť získavať informácie z informačného systému, z internetu, vybudovať si vlastnú knižnicu- používať jazykovedné slovníky, jazykové príručky a korigovať vlastné texty- správne pochopiť význam, funkcie, využitie funkčných štýlov, slohových postupov a útvarov

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

37

Page 38: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

- adekvátne používať jazykové prostriedky spisovného jazyka- vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov- pochopiť význam jazyka, jeho históriu a funkcie v spoločnosti- pochopiť význam literárneho textu a jeho vnútorné citové prežitie- poznať základné diela slovenskej a svetovej literatúry- poznať základné literárnovedné termíny, poznatky, pojmy, fakty, štruktúru literárneho diela- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu- vedieť spracovať výpisky z textu a dokázať ho primerane reprodukovať a interpretovať- chápať prínos literatúry a umeleckého . zážitku pre život človeka- poznať a chápať tie myšlienkové a literárne smery, hnutia, osobnosti z diela, ktoré

spoluvytvárajú duchovnú klímu našej súčasnosti- poznať špecifické črty a funkcie literárnych diel, orientovať sa v ich základných výrazových

prostriedkoch

Ciele na úrovni rozvíjacej zložky :

- interpretovať texty hovorené i písané- transformácia textu do iného literárneho druhu, formy alebo žánru - racionálne samoštúdium prostredníctvom odborných kníh a časopisov- uplatňovať etiku citovania a parafrázovania- uplatňovať logické myšlienkové postupy- rozvíjať vhodný kultivovaný prejav v súlade s jazykovou normou, funkciou prejavu

a komunikatívnou situáciou- vytvoriť vlastné texty v ústnom aj písomnom prejave na základe dodržiavania stanoveného

žánru (slohového postupu, jazykového štýlu)- rozvíjať percepčné, čitateľské, intelektuálne schopnosti a zručnosti, podporovať žánre

a druhov, ktoré sú v popredí záujmu detí- inscenovať krátky dramatický text

Ciele na úrovni výchovnej zložky:

- pochopiť vzťah jazyk-myslenie, jazyk-spoločnosť- gramaticky uvedomelé správne vyjadrovanie a argumentovanie- adekvátne prezentovať vlastné názory, postoje, pocity s ohľadom na komunikačného

partnera, situáciu, kultúru, tradíciu- prehlbovať vlastenectvo a rešpektovať kultúrne a jazykové osobitosti iných národov

Výchovné a vzdelávacie stratégie

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti :

primerané ústne a písomné vyjadrovanie sa adekvátna komunikácia s prihliadnutím na komunikačnú situáciu verejná prezentácia a obhajoba vlastného názoru spracovávanie a využívanie písomných materiálov čítanie, porozumenie a následná analýza prečítaného globálne a detailné čítanie s porozumením vyhľadávanie, spracovávanie, využívanie a uchovávanie informácií schopnosť adekvátnej spisovnej komunikácie v materinskom jazyku reprodukcia a interpretácia textu výklad a popis objektu/osoby štylizácia listov (formálnych a neformálnych) spracovanie informačných útvarov a formulárov osvojenie si grafickej a formálnej úpravy prejavov vyhľadávanie a využívanie jazykových prostriedkov

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti :

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

38

Page 39: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

predkladanie jednoduchých projektov rozvoj kritického hodnotenia seba i iných schopnosť samostatne pracovať, zapájať sa do kolektívnej práce kritické posudzovanie názorov, postojov, správania druhých

Stratégia vyučovaniaPri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celkuStratégia vyučovania

Metódy Formy práce

Literárna zložkaLiteratúra v živote človekaVšeobecné otázky dramatickej literatúryKrátka epická poéziaLyrická poéziaKrátka epická prózaEpická poéziaVeľká epická próza

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohZážitkové metódySkúsenostné metódy

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihou

Jazyková zložkaÚvod do metód štúdiaKomunikácia a slohJazyková komunikáciaZískavanie a spracovanie informáciíTextotvorný procesBežná komunikácia, hovorový štýlOficiálna komunikácia, administratívny štýlPracovná komunikáciaJazykové prostriedkySlovoSlovná zásoba, lexikaSlovníkyObohacovanie slovnej zásoby

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohParticipatívne metódy: dialóg a diskusia

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouKooperatívna výučba

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

39

Page 40: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Literárna zložkaLiteratúra v živote človekaVšeobecné otázky dramatickej literatúryKrátka epická poéziaLyrická poéziaKrátka epická prózaEpická poéziaVeľká epická próza

Obert, Ivanová, Keruľová: Literatúra pre 1. roč. G a SŠ

Varsányiová: Príručka slov. lit. pre stredoškolákov

Caltíková: Sprievodca dielami slovenskej a svetovej lit.

Ihnátková a kol.: Čítanka pre 1.roč.

Hovorková a kol.: Svetová lit. na dlani

PCMagnetická tabuľaCD prehrávačDVD prehrávačDataprojektorVideoprehrávačE-Beam

Pracovné listy

Literárne texty

Internet

Školská knižnica

Časopisy

Jazyková zložkaÚvod do metód štúdiaKomunikácia a slohJazyková komunikáciaZískavanie a spracovanie informáciíTextotvorný procesBežná komunikácia, hovorový štýlOficiálna komunikácia, administratívny štýlPracovná komunikáciaJazykové prostriedkySlovoSlovná zásoba, lexikaSlovníkyObohacovanie slovnej zásoby

Caltíková, Lorencová, Polakovičová, Štarková: Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ – učebnica

Caltíková, Lorencová, Polakovičová, Štarková: Slovenský jazyk pre 1. ročník SŠ – cvičebnica

Mistrík: Jazyk a reč

SAV JÚ ĽŠ: Synoymický slovník slovenčiny

SAV JÚ ĽŠ: Krátky slovník SJ

SAV JÚ ĽŠ: Pravidlá slov. prav.

Piťová- Piťo: Slovník cudzích slov

PCMagnetická tabuľaCD prehrávačDVD prehrávačDataprojektorVideoprehrávačE-Beam

Pracovné listy Internet

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

40

Page 41: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA /LITERÁRNA ZLOŽKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu 33)

Tematický celok / Téma vyučovacej hodiny Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy

Literatúra v živote človeka 4 Žiak má:Literárne dielo, jeho štruktúra, literárna postava -hlavná, vedľajšia.Literárny vývin. Literárne druhy.Staroveká literatúra orientálna a antická ako zdroj inonárodných literatúr.

občianska náukadejepis

esteticky vnímať a hodnotiť umelecké dielo, orientovať sa v umení, v jeho druhoch, umeleckých jazykových prostriedkoch

Všeobecné otázky dramatickej literatúry 4 Žiak má:

Grécka dráma. Tragédia, komédia.ShakespeareMoliéreJ. Chalupka

dejepis, občianska náukaetická výchova

pochopiť princípy antickej drámy a jej konflikt (zápletka)pochopiť rozdiely medzi komédiou a tragédiouinterpretovať a hodnotiť prečítané dielo,

Krátka epická poézia 3 Žiak má:Vyvodenie epiky ako literárneho druhu.Vyvodenie pojmu rým, jeho typy.SládkovičChalupka

dejepis vedieť vysvetliť podstatu epiky, jej znaky,samostatne určiť texte typ rýmu,vymedziť pojem literárna postava, dokázať charakterizovať jednotlivé postavy z čitateľského hľadiska (prípadne aj z hľadiska autorovej koncepcie diela).

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

41

Page 42: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Lyrická poézia 5 Žiak má:

Stopa – daktyl, trochej.Metonymia.Časomerný prozodický systémJ. KollárGoetheHviezdoslav Sládkovič

dejepis poznať rytmické vlastnosti slovenčiny, definovať sylabicko-tonický veršový systém a chápať význam prízvuku v básňach.rozumieť pojmom stopa, daktyl a trochej a identifikovať ich (pravidelnom) daktylskom/trochejskom verši,pochopiť obraznosť v jazyku, určiť podstatu metonymie , vysvetliť rozdiel medzi metaforou a metonymiou, vyhľadať metonymiu v akejkoľvek básni (texte) vytvoriť metonymiu a uplatniť ju v modelovom verši (napr. sylabicko-tonickom). dokázať v texte identifikovať známe jazykové prostriedky - jasne sformulovať svoj čitateľský dojem, na obhajobu svojho stanoviska použiť argumenty

Krátka epická próza 4 Žiak má:

Vyvodenie pojmov bájka , novela, poviedka.Chronológia v epickom diele. Dejový plán diela, Významový plán diela.J. M. HurbanJ. ZáborskýJ. Kalinčiak

občianska náuka odlíšiť viazanú reč od neviazanej a vysvetliť rozdiely medzi nimi aj pri aplikácii na konkrétne dielo,-chápať funkciu rozprávača, určiť vševediaceho rozprávača v akomkoľvek, teda aj neznámom diele, bez ohľadu na formu rozprávania,-vysvetliť podstatu jednotlivých kompozičných fáz epického (a dramatického) diela -zreteľne vyjadriť a doložiť niekoľkými analytickými poznatkami svoj názor na prečítané dielo

Epická poézia 6 Žiak má:

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

42

Page 43: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rytmus (princíp počtu slabík, prestávok), sylabický veršový systémAnafora – jej vyvodenie, Básnické prirovnanie, metafora.Nadpis, strofa, verš, spev.Balada. J BottoJ. KráľS. ChalupkaA. Sládkovič

dejepis definovať termín rytmus a sylabický veršový systém, určiť dĺžku slabičného verša a miesto vnútroveršových prestávok,identifikovať sylabickú organizáciu verša v akejkoľvek neznámej básni, reprodukovať definíciu a vysvetliť podstatu anafory a prirovnania a ich význam , vyhľadať tieto štylistické prostriedky v akejkoľvek básni,vytvoriť sylabický verš obsahujúci prirovnanie,rozumieť podstate metafory, zopakovať jej poučku a vysvetliť vo všeobecnosti genézu metafory, identifikovať metaforu v akomkoľvek umeleckom (i neumeleckom) texte, verejne prezentovať svoju interpretáciu významovej a estetickej funkcie tejto metafory v konkrétnom texte.vytvoriť sylabický verš obsahujúci metaforu.

Veľká epická próza 7 Žiak má:

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

43

Page 44: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Priamy (subjektívny) rozprávač, pásmo rozprávača, pásmo postáv. Monológ, vnútorný monológ, dialóg, replika.J. W. GoetheV. HugoS. PuškinJ. M. Hurban

občianska náukadejepis

-

vedieť definovať román a vysvetliť odlišnosti medzi románom, novelou a poviedkou , poznať pojem priamy rozprávač a dokázať ho identifikovať v akomkoľvek prozaickom diele odlíšiť pásma textu i obe formy priamej reči v akomkoľvek diele,. dokázať plynulo, výrazne a so správnou výslovnosťou prečítať text prozaického diela,aplikovať vedomosti o vonkajšej a vnútornej kompozícii na akékoľvek dielo,na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti chápať a vysvetliť spoločenský a umelecký prínos konkrétneho (slovenského) prozaického diela pre národnú kultúru.svoje poznatky prezentovať v triede, dodržiavať etiku a etiketu diskusieZískané poznatky vedieť vhodne a prehľadne zaznamenať.

ROČNÍK: PRVÝROZPIS UČIVA PREDMETU: Slovenský jazyk a literatúra /Jazyková zložka Počet týždenných vyučovacích hodín: 2

(spolu 66)

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

44

Page 45: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Tematický celok / Téma vyučovacej hodiny Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy

Komunikácia a sloh 12 Žiak má:Jazyková komunikácia. Druhy komunikácie. Komunikačný reťazec. Princípy komunikácie.Získavanie a spracovávanie informácií. Zdroje informácií.Spôsoby záznamu textu.Textotvorný proces. Prostriedky jazykovej komunikácie.Jazykové štýly. Štýlotvorné činitele. Rozdelenie jazykových štýlov.Slohové postupy a slohové útvary.

informatikaodborné predmety

vedieť získavať informácie z integrovaného informačného systému a internetu, orientovať sa vo verejnej knižnici a jej službáchvybudovať si vlastnú knižnicucharakterizovať jazykové štýly, vysvetliť uplatnenie slohových postupov v jazykových štýlochrozlišovať medzi písanými a hovorovými slohovými útvarmi

Bežná komunikácia 17 Žiak má:Hovorový štýl. Znaky hovorového štýlu. Útvary hovorového štýlu.Klasické útvary bežnej komunikácie. Ústne monologické útvary.Ústne dialogické útvaryPísané útvaryModerné útvary bežnej komunikácie. Písané útvary.Ústne útvaryBežná komunikácia – otestujte sa.Prvá kontrolná písomná slohová práca – konceptPrvá kontrolná písomná slohová práca – čistopisOprava prvej kontrolnej slohovej práce – rozbor chýb

prakticky zvládnuť základné slohové útvary, pri ich tvorbe postupovať podľa etáp štýlotvorného procesu

vyjadrovať sa kultivovane, spisovne, gramaticky správne v štandardných komunikačných situáciách

Oficiálna komunikácia 7 Žiak má:

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

45

Page 46: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Administratívny štýl. Znaky AŠ. Útvary administratívneho štýlu.Útvary formátu A4.Útvary formátu A6.Systematizácia poznatkov.

administratíva a korešpondencia vedieť komunikovať v administratívnych situáciách, prakticky zvládnuť základné slohové útvaryvysvetliť uplatnenie sloh. postupov v admin. štýle

Pracovná komunikácia 9 Žiak má:Písané útvary – plán práce, program, zápisnica, zápis, protokol.Ústne útvary – diskusný príspevok.Správa o činnostiDruhá kontrolná písomná slohová práca – konceptDruhá kontrolná písomná slohová práca – čistopisOprava druhej kontrolnej slohovej práce - rozbor chýb

chápať jazyk ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie človekapri ústnych slohových útvaroch využiť vedomosti o zvukovej stránke reči, správne artikulovať a spisovne vyslovovať

Jazykové prostriedky 21 Žiak má:Lexikálne jazykové prostriedky. Slovo. Gramatický význam slova. Zvuková podoba slova.Vzťahy medzi lexikálnymi významami slov. Morfematická štruktúra slova.Slovná zásoba, lexika. Systém slovnej zásoby. Slovníky, ich druhy.Štýlové rozvrstvenie SZ. Tvorenie slov. Odvodzovanie. Skladanie slov.Pretváranie slov. Skracovanie.Preberanie slov.Tvorenie viacslovných pomenovaní.Diktát. Opakovanie temat. celku

odborné predmetynemecký jazykanglický jazyk

pochopiť určitú ustálenosť štýlových vrstiev a prenikanie niektorých vrstiev slovnej zásobyspoznať tvorenie slov ako jeden z najdôležitejších prostriedkov slovnej zásobypoukázať na príbuzenstvo slov, využitie pre pravopis

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

46

Page 47: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: DRUHÝ

Rozpis učiva predmetu: slovenský jazyk a literatúra / LITERÁRNA ZLOŽKAHodinová dotácia : 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu ) 33

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Epická poézia 3 Žiak má

Literatúra v živote človekaLiterárny vývin svetovej a slovenskej novodobej literatúryP. O. Hviezdoslav – Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský

Občianska náukaDejepisEtika

- vedieť reprodukovať jednoduchý umelecký text - esteticky vnímať a hodnotiť umelecké dielo- aplikovať vedomosti o epickej štruktúre diele- vedieť získané poznatky vhodne a prehľadne zaznamenať

Lyrická poézia 4 Žiak máDruhy lyrikySpoločenská lyrika. Inverzia. Jambická stopaP. O. HviezdoslavS. H. Vajanský

EkológiaObčianska náuka

- identifikovať druhy lyriky- pochopiť princípy jambickej stopy- sformulovať svoj čitateľský dojem - spoznať vzťah autorov k vlasti

Dramatická literatúra 4 Žiak máKomédiaJ. PalárikJ. G. Tajovský

Občianska náuka - pochopiť rozdiely medzi jednotlivými typmi drámya vedieť sa v nich orientovať- na základe vlastnej diváckej skúsenosti chápať a vysvetliť ich spoločenský a umelecký prínos

Krátka epická próza 9 Žiak má

Realistické stvárnenie skutočnostiHumorM. KukučínB. S. TimravaJ. G. Tajovský

Občianska náuka Etika

- pochopiť a charakterizovať pojem humor

- zreteľne vyjadriť a doložiť niekoľkými analytickými poznatkami svoj názor na prečítané dielo- aplikovať vedomosti o vonkajšej a vnútornej kompozícii v diele

Lyrická poézia 6 Žiak má

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

47

Page 48: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Svetová a slovenská literárna modernaVoľný verš. Symbol, kontrast.Ch. BaudelaireG. AppolinaireI. KraskoJ. Jesenský

Etika - pochopiť súvislosti potreby vzniku modernej literatúry- vedieť definovať pojem symbol, kontrast a samostatne s ním pracovať- esteticky vnímať a interpretovať lyrický text- identifikovať sylabickú organizáciu verša

Veľká epická próza 7 Žiak má

Román – sociálny, psychologický, spoločenskýL. N. Tolstoj, F. M. DostojevskijH. de BalzacCh. DickensS. H. VajanskýM. Kukučín

DejepisObčianska náuka

- pochopiť rozdiely medzi jednotlivými typmi románua vedieť sa v nich orientovať- na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti chápať a vysvetliť spoločenský a umelecký prínos slovenského prozaického diela pre národnú kultúru

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

48

Page 49: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: DRUHÝRozpis učiva predmetu: slovenský jazyk a literatúra JAZYKOVÁ ZLOŽKAHodinová dotácia : 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu ) 66

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Komunikácia a sloh 17 Žiak má

Rozprávací slohový postup – rozprávanie, kompozícia rozprávania.Opisný slohový postup. Opis – kompozícia, druhy opisu.

Statický, dynamický, objektívny, subjektívny, jednoduchý, umelecký, náučný opis./+

Charakteristika, jej druhy: subjektívna, objektívna, priama, nepriama, skupinová, porovnávacia. Individuálna charakteristika – posudok, autocharakteristika, beletrizovaný životopis.

Odborné predmetyObčianska náukaEtika

- vedieť produkovať jednoduchý umelecký text - vedieť identifikovať rozprávanie ako slohový postup a útvar- byť schopný vytvoriť jednotlivé druhy opisu, charakteristiky a využiť v nich základné postupy a jazykové prostriedky pre daný útvar- aplikovať vedomosti pri tvorbe vlastného písomného prejavu

Jazykové prostriedky 16 Žiak má

Morfológia. Podstatné mená, gramatické kategórie. Prídavné mená, ich štylistické využitie, Zámená, číslovky, slovesá, ich pravopis a štylistické využitie.

Príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia.

Odborné predmetyCudzie jazyky

- ovládať najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky- vedieť zvládnuť pravopis a štylistické využitie slovných druhov

Publicistický štýl 18 Žiak má

Všeobecná charakteristika, jeho znaky, útvary.Členenie novín a časopisov.Spravodajské útvary – správa, typy. Noticka, interview.Analytické útvary – glosa, recenzia, editoriál.Beletristické útvary – reportáž, fejtón.

Odborné predmety Cudzie jazyky

- rozumieť publicistickému štýlu- chápať rozdiely medzi žánrami, medzi písaným hovoreným prejavom- používať postupy a jazykové prostriedky publicistického štýlu

Syntax 15 Žiak má

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

49

Page 50: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Syntagma. Vetná syntax, Polovetná syntax, nadvetná syntax.

Slovosled. Modifikácia vetnej stavby.Členenie textu. Odstupňovanie textu.

Odborné predmety - súvislo a samostatne sa písomne vyjadrovať- uplatniť výnimky v stavbe vety- pochopiť význam členenia textu

ROČNÍK: TRETÍ

Rozpis učiva predmetu: Slovenský jazyk a literatúra/ LITERÁRNA ZLOŹKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu ) 33

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Veľká epická prózaVysvetlenie pojmu román E. HemingwayR. RollandE.M. RemarqueJ. Hašek

4Anglický jazykDejepis

Žiak má- vysvetliť podstatu jednotlivých kompozičných fáz románu- jasne identifikovať pásmo postáv a pásmo rozprávača- vedieť prezentovať pred kolektívom svoj čitateľský dojem

Krátka epická prózaVysvetlenie pojmu novelaE. Hemingway: Starec a moreR. Rolland: Peter a LuciaM. Šolochov: Osud človeka

4DejepisObčianska náuka

Žiak má- aplikovať znaky žánru v prečítanom diele- interpretovať diela predstaviteľov- na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti chápať a vysvetliť spoločenský a umelecký prínos slovenského prozaického diela pre národnú kultúru

Lyrická poéziaSymbolizmus – E.B. LukáčVitalizmus – J. SmrekDAV – L. NovomeskýPoetizmus – regionálna tvorba: V. BeniakVysvetlenie pojmu voľný veršVysvetlenie pojmu rytmicky neviazaná rečVysvetlenie pojmu reflexívna lyrika

7Občianska náuka

Žiak má- aplikovať znaky symbolizmu- pochopiť podstatu vitalizmu- identifikovať sylabickú organizáciu verša- vytvoriť krátky lyricko-reflexívny text s voľným veršom-esteticky vnímať a intonačne správne predniesť lyrický text s neviazanou rečou

Veľká epická próza 5 Žiak má

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

50

Page 51: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Naturalizmus – historický román – L.N. Jégé: Adam ŠangalaJ.C. Hronský – biografický román – Jozef MakM. Urban

P. Jilemnický – socialistický realizmus, idealizácia

Dejepis - pochopiť rozdiely medzi jednotlivými typmi románua vedieť sa v nich orientovať- na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti chápať a vysvetliť spoločenský a umelecký prínos slovenského prozaického diela pre národnú kultúru

Tragická drámaI. StodolaJ.B. Ivan

2Dejepis

Žiak má- pochopiť rozdiely medzi jednotlivými typmi drámya vedieť sa v nich orientovať- na základe vlastnej diváckej skúsenosti chápať a vysvetliť ich spoločenský a umelecký prínos

Lyrická poéziaSurrealizmus – A. Breton – automatický text, asociáciaNadrealizmus – R. FabryDuchovná lyrikaPodobenstvo ( alegória )Katolícka moderna: R. Dilong

5Občianska náuka Žiak má

- identifikovať druhy lyriky- vyhľadať asociáciu- definovať alegóriu a nájsť ju v texte- vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho- poznať a chápať tie myšlienkové a literárne smery, hnutia, významné osobnosti a ich diela, ktoré spoluvytvárajú duchovnú klímu spoločnosti

Netradičná epická prózaNaturizmusĽ. Ondrejov, M. Figuli, D.Chrobák, F. ŠvantnerOrnamentálna próza – (J.T.Gašpar, J. Hrušovský, G.Vámoš, I. Horvát)

6Občianska náukaDejepis

Žiak má- jasne sformulovať svoj čitateľský dojem, na obhajobu svojho stanoviska použiť argumenty vyplývajúce zo znakov naturizmu - pochopiť princípy ornamentálnej prózy- chápať funkciu vševediaceho rozprávača

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

51

Page 52: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: TRETÍ

Rozpis učiva predmetu: Slovenský jazyk a literatúra/ JAZYKOVÁ ZLOŽKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu ) 66

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Náučný štýlVedecko-náučný štýl. Populárno-náučný štýlInternacionalizácia náučného štýlu.Formalizácia náučného štýluPopularizácia náučného štýluLexika náučného štýluMorfológia náučného štýluSyntax náučného štýl

13Odborné predmetyAnglický jazykNemecký jazyk

Žiak má- osvojiť si slohové postupy a jazykové prostriedky typické pre náučný štýl- naučiť sa prijímať a reprodukovať odbornú informáciu-vedieť získavať informácie z informačných systémov a internetu- vyhľadávať informácie všeobecného charakteru

Výkladový slohový postupKompozícia výkladuPrednáškaProgramovaný výkladVýklad v prácach SOČŠtylizácia výkladového textu – tvorba vlastného projektuChyby v štylizáciiHodnotenie SOČ

18

Odborné predmetyAnglický jazykNemecký jazykInformatika

Žiak má - uvádzať správne bibliografické údaje a citáty- súvislo a samostatne písomne sa vyjadrovať- samostatne prezentovať sám seba tvorbou vlastného projektu- usilovať sa pri ústnom a písomnom prejave o dodržanie jazykových noriem- vedieť spracovať výpisky z textu

ÚvahaÚvahaUvažovanie v bežnom životeMotto. RecenziaNáučná kritikaTvorba vlastných slohových textov, ich rozbor a oprava

12Odborné predmetyInformatika

Žiak má-- vedieť prakticky zvládnuť slohové útvary a postupovať podľa štýlotvorného procesu- ovládať základné lexikálne a gramatické prostriedky a požívať ich

Opisný slohový postup 6 Odborné predmety Žiak má

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

52

Page 53: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Opisné útvary a žánre v náučnom štýle.Odborný referát, školský referát

Informatika -- vedieť prakticky zvládnuť slohové útvary a postupovať podľa štýlotvorného procesu- ovládať základné lexikálne a gramatické prostriedky a požívať ich

Zvukové jazykové prostriedkyFonéma, hláska, grafémaOrtoepia - spisovná výslovnosť – komunikačná situáciaZnelostná asimiláciaOrtografia – slovenský pravopis

9Občianska náuka

Žiak má- pri ústnych slohových útvaroch využiť vedomosti o zvukovej stránke reči, správne artikulovať a spisovne vyslovovať- poznať zvukové prostriedky a ortoepické normy jazyka

Grafické jazykové prostriedkyPísmo, pravopis. Pravidlo o rytmickom kráteníA. Bernolák, Ľ. Štúr, M. HattalaKodifikačné príručkyNácvik pravopisu

8DejepisObčianska náuka

Žiak má-poznať vývojové tendencie spisovného jazyka- chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, snažiť sa spisovne vyjadrovať- ovládať pravopisné, gramatické normy a pravidlá

ROČNÍK: ŠTVRTÝ

Rozpis učiva predmetu: Slovenský jazyk a literatúra/ LITERÁRNA ZLOŽKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu ) 30

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Moderná drámaVysvetlenie pojmov herec, režisér, dramaturgS. BecketI. BukovčanM. Lasica, J. Satinský – irónia, satira

2Občianska náuka

Žiak má- získať prehľad v modrených dramatických smeroch- na základe vlastnej diváckej skúsenosti chápať a vysvetliť ich spoločenský a umelecký prínos

Veľká epická prózaJ. D. Salinger, J.HellerA. SolženiynModerné postupy – J. P. Sartre, A. CamusF. Hečko

5Občianska náukaDejepis

Žiak má- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia- rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru- jasne sformulovať svoj čitateľský dojem, na - zreteľne vyjadriť a doložiť niekoľkými analytickými

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

53

Page 54: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

R. JašíkV. MináčL. MňačkoRetrospektívny postup – A. Bednár

poznatkami svoj názor na prečítané dielo- aplikovať vedomosti o vonkajšej a vnútornej kompozícii v diele obhajobu svojho stanoviska použiť argumenty

Lyrická poéziaVoľný veršPoézia beatnikovV. MihálikM. Válek

3 Žiak má- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov poézie 20. storočia

Súčasná veľká epická prózaV. ŠikulaL. BallekR. SlobodaPostmoderna. P. JarošD. MitanaP. Vilikovský

7Dejepis

Žiak má- aplikovať vedomosti o epickej štruktúre diele- vedieť získané poznatky vhodne a prehľadne zaznamenať - vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho

Súčasná lyrická poéziaM. RúfusĽ. FeldekD. HevierJ. Urban.Poppoézia

6 Žiak má- esteticky vnímať a interpretovať lyrický text- vytvoriť krátky lyricko-reflexívny text s voľným veršom- Zaujať postoj k súčasnej slovenskej poppoézii

Dejiny umenia a umelecká literatúra – periodizácia dejín literatúryPrehľad dejín literatúryInterpretácia literárneho dielaTransformácia literárneho textu do iného literárneho druhuDramatizácia literárneho textu

7Dejepis

Žiak má- orientovať sa vo vývine literárneho umenia pochopiť spoločenské súvislosti a ich odraz v literárnom kontexte- vedieť pracovať so základnými výrazovými prostriedkami, použiť trópy a figúry pri interpretácii a dramatizácii literárneho textu

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

54

Page 55: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: ŠTVRTÝ

Rozpis učiva predmetu: Slovenský jazyk a literatúra/ JAZYKOVÁ ZLOŽKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu ) 60

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Základy rétorikyRečnícky štýl a jeho žánreZnaky rečníckeho štýluÚvod, jadro, záver prejavuVýrazové prostriedky rečníckeho štýluHistória rétorikyMimojazykové prostriedkyAnalýza textovPríprava vlastného prejavuSpôsob nácviku, prednesy prejavov

13Občianska náukaDejepis

Žiak má- osvojiť si slohové postupy a jazykové prostriedky charakteristické pre rečnícky štýl a vedieť ich prakticky využiť pri tvorbe vlastného prejavu- pri ústnych slohových útvaroch využiť vedomosti o zvukovej stránke reči, správne artikulovať a spisovne vyslovovať- poznať zvukové prostriedky a ortoepické normy jazyka a používať ich- vedieť hodnotiť rečnícky prejav

Umelecké rozprávanieRozprávanie ako slohový postup a slohový útvarAutorská reč, reč postávDramatizujúce a estetizujúce jazykové prostriedkyHlavné druhy úvodu v rozprávaníTvorba vlastných umeleckých textovŠtylistický rozbor textu

7 Žiak má- osvojiť si slohové postupy a jazykové prostriedky charakteristické pre umelecký štýl a vedieť ich prakticky využiť pri tvorbe vlastného textu- vedieť použiť pásmo postáv a pásmo rozprávača vo vlastnom umeleckom texte- aplikovať vedomosti o funkčných jazykových štýloch a ich útvaroch

Všeobecné poznatky o jazykuVznik a vývin jazykaIndoeurópske jazykyVznik a vývin slovanských jazykov, staroslovienčinaFormy národného jazykaVznik a vývin slovenského jazyka, jeho členenieVývinové tendencie súčasnej slovenčiny, norma

20DejepisObčianska náuka

Žiak má- poznať vývojové tendencie staroslovienčiny, slovenského jazyka, - chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, - vedieť zaradiť slovenčinu do slovanských jazykov- ovládať pravopisné, gramatické normy a pravidlá

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

55

Page 56: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

a kodifikáciaJazyková kultúra, nárečie

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete slovenský jazyk a literatúra sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.1.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

56

Page 57: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu Anglický jazyk (1. cudzí jazyk) Časový rozsah výučby 3+3+3+5 hodiny týždenne, spolu 447 hodínRočníky, v ktorých sa predmet vyučuje Prvý, druhý, tretí, štvrtý (99+99+99+150 hodín)

Kód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia

Vyučovací jazyk slovenský jazykStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3AForma štúdia denná

1. Charakteristika vyučovacieho predmetuCudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B1/B2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.Predkladané učebné osnovy sú vypracované v súlade s nadväznými pedagogickými dokumentmi: Cieľovými vzdelávacími štandardmi cudzích jazykov a Katalógom cieľových požiadaviek pre maturitnú skúšku z anglického jazyka.

2. Ciele vyučovacieho predmetuVzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

- podpore sebadôvery každého žiaka,- k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po

celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,- vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k

získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,- zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a

nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,- pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a

spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov.

Cieľom výučby anglického jazyka je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na:

- formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom prejave - zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku rozvoj schopností potrebných na

komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je plynulosť a jazyková správnosť - správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti - rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami v

anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

57

Page 58: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

- získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblastí života v anglicky hovoriacich krajinách a ich porovnávanie s vlastnou krajinou

- rozvoj schopnosti samostatne odôvodniť gramatické pravidlá na základe príkladov, pozorovania a už získaných vedomostí

- vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií navzájom v rámci skupín a triedy.

3. Výchovné a vzdelávacie stratégieVo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu v rozsahu daných tematických okruhov, osvojiť si zásady správnej výslovnosti a intonácie

Vedieť používať vybrané morfologické, syntaktické javy a lexikálne prostriedky Tvoriť nové slová odvodzovaním a skladaním Osvojené jazykové prostriedky používať v krátkych súvislých výpovediach s konkrétnymi

komunikatívnymi zámermi Vhodne reagovať na komunikačné podnety partnerov, odhadovať význam neznámych výrazov Pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) Vyhľadávať, využívať, uchovávať a kriticky hodnotiť informácie v cudzojazyčných časopisoch

a novinách (internet) Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak,

aby každý každému porozumel Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver Správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky Byť si vedomý rozdielov v slovnej zásobe britskej a americkej angličtiny Rozoznávať a vytvárať rôzne druhy viet podľa modálnosti a obsahu Osvojiť si a správne používať komunikatívne funkcie slovesných časov vo vete

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

Vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách Používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom

danej jazykovej oblasti Rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére Osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve Hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých Preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných v kolektíve Rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody Rešpektovať multikultúrne prostredie (zvyky, tradície, osobitosti anglicky hovoriacich

národov) Prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských i medzinárodných vzťahov, nepodliehať

predsudkom a stereotypom

Schopnosti riešiť problémy

Rozpoznávať problémy v priebehu ich jazykového vzdelávania využívaním všetkých metód a zručností, ktoré ovládajú

Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich jazykovom vzdelávaní Hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu

Korigovať nesprávne riešenia problému Využívať regulačné rečové funkcie ( poprosiť o niečo, požiadať o radu a poradiť, vyjadriť

požiadavku, príkaz, súhlas, nesúhlas, zámer)

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

58

Page 59: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Spôsobilosti využívať informačné technológie

Získavať informácie v priebehu ich jazykového vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii

Zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Poznať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet (multikulturalita) Uvedomiť si a orientovať sa v problematike etnických, rasových a náboženských konfliktov Rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti

neznášanlivosť, diskriminácii Pristupovať s toleranciou k histórii, kultúre a identite národov v anglicky hovoriacich krajinách formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich jazykového vzdelávania využívaním

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii4. Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní predmetu anglický jazyk sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: brainstorming, výklad, prednáška, kladenie otázok, dialóg, rozhovor, diskusia, problémové vyučovanie, dramatizácia, situačná hra, prezentácie aj s pomocou IKT, autentické vyučovanie (podľa možností), kooperatívne učenie, projektová a heuristická metóda.Formy: frontálna, skupinová, tímová, vo dvojiciach a individuálna, práca s učebnicou a pracovným zošitom.Veľmi dôležité je získavať spätnú väzbu o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach z jednotlivých vzdelávacích oblastí a podľa toho hodnotiť žiakov, ale aj upraviť svoj ďalší postup vo vzdelávaní žiakov. 5. Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:Aktuálne učebnice anglického jazyka a pracovné zošity v úrovni B1Dvojjazyčné a výkladové slovníkyČasopis FRIENDSHIP, BRIDGE a iné periodikáGramatické schémy, tabuľky, obrazový materiál, vlastné práce, projektové práceNáučno-populárne knihy a beletriaMapa sveta, mapy anglicky hovoriacich krajín, mapa Európskej únieVyužitie informačno-komunikačnej technológie: PC, programy WORD, PowerPoint, Internet, webovéstránky, e-mail, elektronické médiá

6. Obsah vzdelávania (učivo)

Učivo (tematické celky): Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).

1. Počúvanie s porozumením Žiak rozumie krátkym jednoduchým, monologickým, dialogickým a kombinovaným ústnym prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v štandardnom jazyku a primeranom hovorovom tempe reči. Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal porozumieť :

• prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, • špecifické informácie a dokázal zachytiť logickú štruktúru textu, vedel rozlíšiť podstatné informácie

od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich • jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každo-denného života

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,

• autentické dialógy na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview, • prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh, • podstatné informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je tematika

známa, a ak sú prednesené v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

59

Page 60: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

• základné informácie z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči

2. Čítanie s porozumením Žiak porozumie jednoduchým textom informatívneho a faktografického charakteru, primerane náročným textom s tematikou každodenného života a jednoduchším beletrizovaným textom. Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

1 • získať informácie z jednoduchších textov,

2 • po príprave čítať plynulo a nahlas texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jazykovej úrovni a skúsenostiam učiacich sa,

3 • vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,

4 • chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a gramatických prostriedkov,

3. Písomný prejav Žiak na úrovni B1 dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:

1 • napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 2 • zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 3 • napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 4 • jednoducho opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť, 5 • napísať jednoduchší súkromný list, 6 • napísať obsahovo a jazykovo jednoduchý úradný list: žiadosť, inzerát a odpoveď naň, 7 • napísať vlastný životopis, 8 • napísať príbeh, rozprávanie, 9 • napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov.

4. Ústny prejav Ústny prejav – dialóg Žiak vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života. Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

• spontánne reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,

• začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,

• správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému),

Ústny prejav – monológ Žiak vie súvislo a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich skúsenostiach, pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj. Žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

1 • vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii k témam z bežného života

2 • opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti, 3 • opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne, 4 • interpretovať a odovzdávať informácie, 5 • dokáže tvoriť jednoduché príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy).

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

60

Page 61: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

5. Zvuková stránka jazyka Žiak má zreteľnú a prirodzenú výslovnosť s ojedinelými nepresnosťami.Žiak ovláda zásady správnej výslovnosti: hlások

o aspirované: [p], [t], [k ], o [∂] [з:], o obojperné [w] a pernozubné [v], o zadopodnebné ng [η], o otvorené [æ], o znelá pernozubná [δ], o neznelá pernozubná hláska [θ], o dvojhlásky: [i∂], [e∂], o trojhlásky: [aυ∂], [ai∂], o nemé hlásky.

Žiak uplatňuje: viazanú výslovnosť, slovný prízvuk hlavný a vedľajší, prízvuk a jeho rozlišovaciu funkciu, redukované samohlásky v neprízvučných slabikách tzv. weak forms, prízvuk vetný a rytmizáciu vety. Žiak rozlišuje: intonáciu vo vetách (stúpajúcu, klesajúcu a ich kombinácie),

6. Grafická stránka jazyka Žiak ovláda a dôsledne uplatňuje pravidlá pravopisu vrátane interpunkcie. zmena y na i/ie

o podstatné mená, o slovesá, o prídavné mená, o príslovky.

zmena ie na y o slovesá,

zmeny v slovách končiacich na – e o slovesá, o prídavné mená o príslovky

zdvojenie spoluhlások o slovesá, o prídavné mená

graficky rozlišuje homofóny má osvojené pravidlá interpunkcie

o apostrof v skrátených tvaroch, v privlastňovacom páde,

o dvojbodka pri vymenovávaní

o čiarka oddeľuje viacnásobné vetné členy, uvádzaciu vetu v priamej reči, výraz however číslice v číselných výrazoch.

o bodka v nepriamej otázke o výkričník v zvolacích vetách o úvodzovky o pomlčka,

písanie veľkých písmen o vlastné mená osôb, národností, jazykov, krajín, zemepisných názvov, o mená dní, mesiacov, vyučovacích predmetov, sviatkov, o adresy.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

61

Page 62: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

7. Lexika Žiak na úrovni B1 má dostatočnú slovnú zásobu, aby sa bez problémov dokázal vyjadriť k témam z každodenného života. Receptívne si osvojil ďalšie lexikálne jednotky, aby bol schopný porozumieť ústnemu prejavu a písaným textom obsahujúcim aj neznáme výrazy, ktorých význam je možné odhadnúť z kontextu alebo situácie. Žiak:

si osvojí minimálne 2000 slov produktívne a 500 slov receptívne, používa primerané lexikálne prostriedky zodpovedajúce formálnemu a neformálnemu prejavu, rozlišuje slová podľa významu v rôznych kontextoch,

o homonymá, o homofóny, o homografy, o synonymá, o antonymá,

používa osvojené ustálené slovné spojenia. osvojí si základný a prenesený význam frázových slovies rozlišuje rozdiely v slovnej zásobe britskej a americkej angličtiny osvojí si rôzne spôsoby tvorenia slov

o odvodzovaním predponami: in-/im-/ir-/il-/un-/dis-/mis-/non-/under-/re-, príponami: -er/-or/-ee/-ship/-dom/-hood/-y/-ly/-ish/-ful/-less/-ness/-en/-ic/- ical/-ible/-able/-en/-

ise/-ify/-ate, príponami + zmenou v kmeni

o skladaním,o konverziou (prechod jedného slovného druhu k inému), o skracovaním,o krížením, o preberaním z iného jazyka.

8. Morfológia a syntax

Žiak na úrovni B1 vie prakticky používať základné formy a funkcie gramatických konštrukcií v kontexte. Ovláda základné rozdiely medzi gramatickým systémom materinského a cudzieho jazyka. Používa gramatické javy správne, najmä v predvídateľných situáciách, prípadné chyby nebránia v komunikácii.

Morfológia o Podstatné mená (Nouns)

podľa druhu: vlastné všeobecné, podstatné meno v úlohe prídavného mena, počítateľnosť: počítateľné, nepočítateľné, zmena významu pri počítateľnosti, rod: životné podstatné mená, mužský, ženský, neživotné podstatné mená, prechyľovanie: morfologicky nepríznačné, morfologicky príznačné, číslo: jednotné, podstatné mená, ktoré sa používajú iba v jednotnom čísle, množné, množné

pravidelné vrátane pravopisných zmien, nepravidelné, nepríznačné množné číslo, podstatné mená, ktoré sa používajú iba v množnom čísle,

pád: privlastňovací (Possessive Case), určenosť – členy: neurčitý, určitý, nulový, odlišnosti vo význame.

o Prídavné mená (Adjectives) stupňovanie: nepravidelné (s pravopisnými zmenami), nepravidelné, porovnávanie, intenzita, príčastie trpné a činné vo funkcii prídavného mena, predložkové väzby, väzba the…. the….

o Zámená (Pronouns) osobné, privlastňovacie, zvratné, recipročné, ukazovacie, opytovacie,

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

62

Page 63: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

vzťažné, neurčité, determinátory, kvantifikátory, zastupujúce.

o Ćíslovky (Numerals) základné, radové, násobné, desatinné, zlomky, počtové výrazy, udávanie času dátum.

o Slovesá (Verbs) určité slovesné tvary (plný i stiahnutý tvar): plnovýznamové slovesá be, have, do, pomocné

slovesá be, have do, modálne slovesá – s prítomným neurčitkom, opisné tvary modálnych slovies, pravidelné a nepravidelné slovesá, slovesá, ktoré sa nepoužívajú v priebehovom čase, statické a dynamické slovesá, viacslovné slovesá (multi-word verbs, phrasal verbs, prepositional verbs), verbonominálne väzby,

neurčité slovesné tvary: gerundium infinitív – bez to, podmet a predmet s infinitívom, neurčitok prítomný

slovesné časy (tenses):– funkcie časov sú naznačené v príkladoch: prítomný čas jednoduchý, prítomný čas priebehový, minulý čas jednoduchý, minulý čas priebehový, opakované deje v minulosti used to, predprítomný čas jednoduchý, predminulý čas jednoduchý, budúci dej - pomocou will, to be going to, budúci čas priebehový

rod činný a trpný (Active and passive voice): trpný rod v jednoduchých formách jednotlivých časov, väzba to have/get sth done

spôsob (Aspect): oznamovací, rozkazovací, podmieňovací prítomný, podmieňovací minulý, väzba “I’d rather, I’d better”.

o Príslovky (Adverbs) miesta, času, spôsobu, miery, frekvencie, tvorenie prísloviek (vrátane pravopisných zmien): zmena významu, stupňovanie – pravidelné,

nepravidelné.o Predložky (prepositions)

jednoduché, zložené, blízke významom.

o Spojky (Conjunctions)o Citoslovcia (Interjections)

Syntax (vetná skladba) o Slovosled (Word order)

oznamovacie vety opytovacie vety zisťovacie doplňovacie vylučovacie krátke prídavné otázky nepriama otázka zápor v podmetovej časti v prísudkovej časti rozkazovacie vety zvolacie vety

o Podmet (Subject) osobný neosobný formálny neurčitý zhoda podmetu a prísudku

o Predmet (Object) priamy a nepriamy

o Príslovkové určenie (Adverbials)

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

63

Page 64: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

o Spájacie výrazy: however, nevertheless, actually, by the way, firstly, finally, in the end, indeed, of course, I see,

o Výrazy aj ja, ani jao Výpustka (Ellipsis)o Vety:

jednoduché (Simple Sentences) súvetia: priraďovacie (Compound Sentences), podraďovacie (Complex Sentences), vzťažné,

príslovkové (adverbial), časové, podmienkové, prípustkové, účelové, príčinné, želacie, priama a nepriama reč; časová súslednosť, väzba enough/too + infinitív

Úpravy cieľových požiadaviek z anglického jazyka úroveň B1 pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

žiaci so sluchovým postihnutím Počúvanie s porozumením Požiadavky, ktoré vyžadujú auditívnu skúsenosť, sa upravujú alebo vypúšťajú podľa stupňa sluchového postihnutia. Zvuková stránka jazyka Požiadavky súvisiace s výslovnosťou sa upravujú. Nepresnosti vo výslovnosti nie sú prekážkou v komunikácii v anglickom jazyku.

žiaci so zrakovým postihnutím Tematické okruhy Požiadavky, ktoré vyžadujú vizuálnu skúsenosť, sa upravujú alebo vypúšťajú podľa stupňa zrakového postihnutia. žiaci s telesným postihnutím Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci s vývinovými poruchami učenia alebo správania Cieľové požiadavky z anglického jazyka úroveň B1 pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci chorí a zdravotne oslabení Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami (s autizmom)

Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov.

1. Metódy a prostriedky hodnoteniaVyučujúci využíva formálne i neformálne hodnotenie, pričom sa nehodnotí len výsledok činnosti ale aj jej priebeh.Vo všeobecnosti prevažuje v predmete anglický jazyk písomné skúšanie, pričom sa stanovuje minimálne jedna ústna odpoveď na žiaka za školský rok. Ďalej sa stanovujú polročné písomné práce, testy, praktické cvičenia, ústne skúšanie.Didaktické testy, cieľové otázky pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení ešte pred absolvovaním didaktického testu. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.

2. Medzipredmetové vzťahy

slovenský jazyk, spoločenská komunikácia, etická výchova, náboženská výchova, geografia, telesná výchova, informatika, dejepis, matematika.

ROČNÍK: PRVÝ - prvý cudzí jazyk uč. Real life 1 jedobrýŠkolský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

64

Page 65: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Anglický jazyk

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Úvodná lekcia

prítomný čas slovesa byť

SZ – kalendár, emailové adresy

privlastňovacie zámená, ukazovacie zámená

zákl. číslovky

hláskovanie

počúvacie cvičenia

SZ – štáty a národy, školské veci

čítanie s porozumením – chattovanie

SZ – užitočné frázy pre predstavovanie, určovanie času

6

Matematika:

sčítanie, odčítanie

Etická výchova:

zoznamovanie a zisťovanie údajov podľa pravidiel slušného správania

interkultúrna komunikácia

Vedieť sa predstaviť a vypýtať si info o druhýchVedieť vyhláskovať svoje meno, adresuvedieť povedať svoje telef. číslo a emailovú adresuVedieť používať číslovky v praxi – sčítať, odčítaťVedieť oznámiť čas

1 To je môj život

prítmný čas slovesa mať

privlastňovací pád

SZ –moje veci, rodina, opis ľudí

počúvacie cvičenia – opis rodiny, rozhlasový program

čítanie s porozumením – môj najlepší priateľ, Danova rodina, veci v našich taškách

väzba there is/ are

množné číslo podst. mien

privl. zámená – samostatné

10

Etická výchova:

dodržiavanie pravidiel slušného správania

Slovenský jazyk a Administratíva a korešpondencia:

písanie emailu

Geografia:

doplnkové informácie o anglicky hovoriacich krajinách

interkultúrna komunikácia

Vedieť rozprávať o svojej rodine

Vedieť rozprávať o svojom stole

Vedieť opísať spolužiakovu tašku

Vedieť písať email

2 Tvoj deň

jedn.prítomný čas – oznam. vety, otázky, záporné vety

SZ – školské predmety a školský život, denný režim, voľný čas

frekvenčné príslovky a výrazy

počúvacie cvičenia – denný režim zdravých a postihnutých

predmetové tvary osobných zámen

opytovacie výrazy

čítanie s porozumením –– denný režim zdravých a postihnutých

aktívne štúdium

test z 2. lekcie

11 Etická výchova:

problémy postihnutých

zdravý spôsob života mladých ľudí bez nudy a drog

Vedieť rozprávať o svojom dennom režime

Vedieť opísať svoj voľný čas

Vedieť si vybrať z rôznorodej ponuky voľnočasových aktivít

upevniť a zopakovať učivo 2. lekcie

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

65

Page 66: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

3 Mestský život

počítateľné a nepočítateľné podst. mená, some/any

much, many, a lot of

SZ – obchody, izby a nábytok, opis miest – prídavné mená

čítanie s porozumením – obch. centrá a zaujímavé mestá

počúvanie s porozumením – rozhlasový program, interview, opis mesta

orientácia v novom prostredí

11 Geografia:

poznatky o cudzích krajinách a nových mestách

interkultúrna komunikácia

Vedieť povedať, kt. obchody sú a kt. nie sú v bydlisku

Vedieť rozprávať o svojom bývaní

Vedieť sa rozprávať so spolužiakmi o bývaní

Vedieť opísať svoje bydlisko – mesto, či dedinu

Vedieť sa spýtať na cestu a riadiť sa pokynmi

Napísať odkaz priateľovi

4 Buď fit

vyjadrovanie schopností – can

play, do a go s gerundiom

príslovky, rozkazovací spôsob v 2. osobe

SZ – šport, zdravie, športová výstroj a náradie

počúvanie s porozumením – dotazník, u doktora, interview v rádiu

čítanie s porozumením – u doktora, extrémne športy

aktívne štúdium

11 Telesná výchova a šport:

vzťah mladých ľudí k športu a TV

nevýhody extrémnych športov

Vedieť rozprávať o športe

Vedieť robiť kvíz

Vedieť poradiť

Formovať vzťah ku športu a zdraviu

Upevniť učivo 3. a 4. lekcie

Testovať vedomosti 3. a 4. lekcie

5 Dobre jedz!

like/love/hate + gerundium

neurčité a určité členy

SZ – potraviny, varenie

čítanie s porozumením – ml.superkuchár, jedlá z divočiny

počúvanie s porozumením – konverzácia, prieskum o stravovacích návykoch rôz. krajín

vyjadrovanie názorov + reakcia

objednávanie jedál a nápojov

9 Biológia:

zdravá výživa

Geografia:

kultúrne rozdiely

interkultúrna komunikácia

Etická výchova:

slušné správanie

Vedieť rozprávať o potrave - zdravej a nezdravej

Vedieť rozprávať o aktivitách, kt. radi robíme a tiež i o tých neobľúbených

Vedieť popísať prípravu sv. obľúbeného jedla

Vedieť vyjadriť svoj názor a reagovať na iný

Vedieť si objednať v reštaurácii

6 Môj čas

10 Etická výchova:

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

66

Page 67: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

prítomný priebehový čas

prítomné časy v kontraste

SZ – odevy, počítače a internet

čítanie s porozumením – o sms, móde, surfovaní na nete

počúvanie s porozumením – telefonát, rozhlasový program

navrhovanie programu

opis obrázka

slušné správanie na internete

Vedieť napísať pohľadnicu

Vedieť opísať súčasne prebiehajúce deje

Vedieť opísať obrázok

Vedieť o rizikách používania internetu

Vedieť navrhnúť program – akceptovať i odmietnuť návrh

7 Festivalová horúčka

minulý čas slovesa byť

SZ – hudba, festivaly

minulý čas plnovýzn. slovies

pravidelné a nepravielné slovesá

čítanie s porozumením – email z festivalu, novoročné oslavy, zvláštne dni v USA

počúvanie s porozumením

kupovanie lístkov

písanie osobného listu

12

Geografia:

kultúrne rozdiely

interkultúrna komunikácia

Vedieť rozprávať o minulých udalostiach

Vedieť diskutovať o festivaloch, oslavách

Vedieť opísať festival, resp. oslavu

Vedieť si kúpiť lístok a zistiť ďalšie informácii

Napísať list priateľovi

8 Zvláštna veda

minulý čas – otázky a záporné vety

opytovacie výrazy

SZ – každodenné technologické vymoženosti, vynálezy

čítanie s porozumením – tvoj techno svet, techno kvíz, vynálezca moderného života

počúvanie s por. – dotazník, rozhlasové interview, názory na vynálezy

12

Fyzika

Chémia

Biológia

Vedieť opísať deň výletu

Vedieť vyjadriť svoj názor – súhlasiť i nesúhlasiť s názorom iných

Vedieť sa rozprávať o význ. vynálezcoch a vynálezoch

Upevniť učivo 7. a 8. lekcie

aktívne štúdium

test zo 7. a 8. lekcie

inscenácia rozprávky

práca s internetom pri učení cudzích jazykov

roleplays

7 Slovenský jazyk a literatúra :

divadlo

IT

Využiť získané jazykové vedomosti v hraní rozprávky

Vedieť používať internet pri hľadaní nových informácií, rozvíjaní slovnej zásoby, gramatiky a jazykových zručností

Upevniť vedomosti v rôz. roleplays

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

67

Page 68: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

9 Zozeleň

-kvízové úlohy – Si ochranár?-čítanie s porozumením-slovná zásoba životné prostredie-Interkulturálna komunikácia nakupovanie odevov, písanie oznamu

-záverečné hodnotenie

Ochrana životného prostredia

Ekológia

Naučiť žiakov používať druhý stupeň prídavných mien.

Rozprávanie o počasíPísanie oznamu.

Nakupovanie a orientácia v obchode.

ROČNÍK: DRUHÝ - 1.cudzí jazyk uč. Real life 1+2

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Anglický jazykReal life

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy

Dostať sa prečSuperlatív prídavných mien

Väzba going to pre budúce plany a zámery

Rozprávanie o meste

Rozprávanie o prázdnináchNovinový rozhovorNové fakty o Veľkej BritániiTestovanie učiva

Dobrá práca?Sloveso have to/has toPredložkyZamestnaniaRozprávanie o zručnostiach a kvalitáchRozprávanie o dobrovoľníckej práciVypísanie žiadosti do zamestnania.Príprava na pracovný pohovor.Testovanie učiva.

Náš svetSpojka if + rozkazovací spôsobPredprítomný časPísanie pohľadniceČítanie textu o rôznych politikochKultúrny kvízTestovanie učiva

Real life 2Tvoj životPrítomný jednoduchý a prítomný priebehovy čas opakovanieOtázky a opytovacie frázyOpis seba a svojej rodinyRozprávanie o svojom voľnom časeRodina a vzťahy v rodine

10

10

10

10

Dejepis:

Zemepisné fakty o Veľkej Británii .

Geografia:

Nový Zéland

Občianska náuka:

Zamestnania a práca na celý a polovičný uväzok.

Dobrovoľnícke zamestnania.

Slovensky jazyk:

Žiadosť o zamestnanie.

Občianska náuka:

Poznatky o politickom živote vo svete

Zemepis:

Čítania o Británii a Indii

Občianska nauka:Rozdiel medzi hyperaktívnym a spomaleným dieťaťomProblémy tínedžerov a ich rodičov.najčastejšie problémové situácie.

Spoznať nové informácie o Británii a spôsobe života.Rozprávanie o prázdninách.Roleplay pre vytvorenie novinového článku.Informácie o Novom Zélande.

Rozprávanie o práci na cely a polovičný uväzok. Výhody a nevýhody.Používanie väzby musieť.čítanie o práci dobrovoľníka.Naučiť sa napísať žiadosť o zamestnanie.Vedieť odpovedať na otázky pri pracovnom pohovore.

Vedieť používať gramatiku if+rozkazovací spôsobOboznamiť s používaním predprítomného časuČítanie o politike vo svete.Čítanie o Britských zvyklostiach.Počúvacie cvičenie o Indii.Písanie pohľadnice z dovolenky.

Používanie prít. Času jednoduchého a priebehového.Používanie opytovacích fráz pri tvorení otázok.Čítanie o tínedžeroch a ich problémoch.Nácvik privítania po príchode.Vedieť napísať prihlasovací

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

68

Page 69: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Testovanie učiva

VelikániMinulý čas jednoduchýMinulý čas jednoduchý a priebehovýRozprávanie o slávnych ľudochRozprávanie o minulých udalostiachRozprávanie o najvýznamnejších ľudoch BritánieTestovanie učiva

Tvoj štýlKomparatív a superlatív prídavných mienPoužívanie too /enoughOpis miestaOpis osobného štýluOpis ľudíVyjadrenie názoru

10

10

9

Občianska náuka:Najznámejší herci, herečky, speváci a športovci.

História:Najväčší velikáni Británie

Občianska náuka:Mladí ľudia a móda

formulár.

Vedieť používať minulý jednoduchy a minulý priebehový čas v praxi.Vedieť opísať udalosti v minulosti.Vedieť porozprávať o obľúbenom športovcovi alebo hercovi.Počúvacie a doplňovacie cvičenia na minulé časy.

Vedieť používať komparatív a superlatív prídavných mien.Vedieť vyjadriť svoj názor.Vedieť napísať email a neformálny list priateľovi.Vedieť používať zdvorilostné otázky.

ROČNÍK: TRETÍ je dobrý

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Anglický jazykReal life – pre-intermediate

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Tvoje ciele

vyjadrovanie želaní a plánov – going to, want to, would like

11 Interkultúrna komunikácia:

rozdiely vo vzdelávaní

Vedieť opísať fotografie

Vedieť rozprávať o sv. bud. kariére

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

69

Page 70: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

to

gerundium a neurčitok

vyjadrovanie názoru – súhlas a nesúhlas

témy: vzdelávanie, práca

brigáda vo voľnom čase

rozdiely v oddychu študentov pred ďalším štúdiom

Vedieť napísať o životných plánoch a ambíciach

Vedieť charakterizovať prácu

Vedieť vyjadriť sv. názor – súhlas, nesúhlas

Zostaň zdravý

rady, príkazy, zákazy : should/shouldn´t a must/mustn´t

počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

vyjadrenie množstva u nepočítateľných podst.mien

neurčité a určité členy

zložené výrazy a ustálené spojenia

témy: zdravie, stravovanie

Pravidlá

vyjadrenie nevyhnutnosti a povolenia v prítomnosti can; be allowed to; have to

vyjadrenie názorov v diskusii

vyjadrenie nevyhnutnosti a dovolenia v minulosti

zaužívané zvraty s make a do

témy: človek a spoločnosť, rodina, mládež a jej svet

8

10

Biológia:

zdravé potraviny, veľa tekutín

vyhýbanie sa škodlivým látkam

dostatok spánku

pozitívne myslenie

Telesná výchova a šport:

pohyb a zdravý životný štýl

Etická výchova

slušné správanie

rešpektovanie a porušovanie pravidiel

deľba dom. práce

Interkultúrna kom.:

rozdiely v správaní,

rozdiely trestnoprávnom konaní

Vedieť rozprávať o zdravom životnom štýle

Vedieť poradiť

Vedieť zovšeobecniť

Vedieť diskutovať o stravovacích návykoch

Vedieť napísať pozvánku

Vedieť si dohodnúť stretnutie, akceptovať i odmietnuť ho

vedieť stanoviť pravidlá

vedieť vyjadriť, čo je a čo nie je nevyhnutné; a čo je a čo nie je dovolené

vedieť rozprávať o súčasných i minulých pravidlách správania sa doma a na verejnosti

vedieť písať a rozprávať o deľbe práce v domácnosti

Prázdninový čas

dohodnuté záležitosti v bud. – prít.priebehový čas; časové výrazy

vyjadrenie určitosti, či možnosti : slovesá may/ might/ will

ako požiadať o radu; ako poradiť

písanie: pohľadnica/list

témy: voľný čas a záľuby; cestovanie

16

Interkultúrna kom.:svetové turistické centrá a ich kolorit

masívny turizmus ako plus pri poznávaní iných, odľahlých kultúr alebo prínos pre domácich

Ekológia:ochrana ŽP pred nadmerným lietaním i ničením unikátnej prírody turistami

Slovenský jazyk a lit.:

vedieť povedať, čo rád robím na dovolenke

vedieť rozprávať o dohodnutých záležitostiach

rozumieť pokynom na letisku

vedieť rozprávať o budúcich záležitostiach, kt. sú isté či možné

vedieť opísať svoju dovolenku a prejaviť záujem pri rozhovore

vedieť si požiadať o radu, resp. poradiť niekomu

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

70

Page 71: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

písanie listu

Len to skús

predprítomný čas s ever/never

zisťovanie zážitkov

SZ a písanie: opis obľúbeného športu

predprítomný čas s just/already/yet

písanie: športovec, kt. obdivujem

témy: šport, vzory a ideály

9) Úžasné technológie

viacslovné slovesá

vzťažné vety, vzťažné zámená

I. podmienková veta

časové vety

čísla a dátumy

písanie sťažnosti

témy: veda a technika;

11

12

TV a šport

snaha prekonávať samého seba a udržiavať sa zdravý a fit

mať svoj športový vzor

IT, elektronika, chémia

novinky

Slovenský jazyk:

písanie sťažnosti

vedieť opísať svoj obľ. šport, či hru

vedieť sa spýtať na skúsenosti a zážitky a hovoriť o tých svojich

vedieť rozprávať o svojom športovom vzore

vedieť v skupine pri opakovaní učiva zdôvodniť svoju voľbu, presvedčiť použitým gramat. pravidlom, atď.

Vedieť rozprávať ako fungujú el. veci

Vedieť sa vyjadrovať v súvetiach so vzťažnými, časovými i podmienkovými vetami

Vedieť vyjadriť svoj názor na zakázanie mobilov školách a aký mám názor na dlhé sledovanie TV

Vedieť rozprávať o posledných novinkách v svete moderných technológií

10) Tam niekde

väzba used to be

písanie: opis miesta z detstva

predprítomný čas so since a fori

prerozprávanie príbehu; spojky

témy: človek a príroda; krajiny, mestá a miesta

12 Ekológia:

globálne otepľovanie

ochrana krás našej Zeme

Geografia:

opis krajiny

Vedieť rozprávať o veciach minulých, kt. sa opakovali ale dnes už nie

Vedieť povedať, aká bola naša Zem úžasná

Vedieť povedať min. 5 dôvodov, prečo zastaviť globálne otepľovanie

Vedieťprerozprávať príbeh o najväčšom tresku v histórii

11) To musíš vidieť

trpný rod prítomný

trpný rod – minulý a predprítomný

13 Etická výchova:

idoly a ich vplyv na mladého človeka

Vedieť opísať obľúbenú knihu, film

Vedieť telefonovať

Vedieť napísať recenziu filmu

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

71

Page 72: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

písanie: recenzia prečítanej knihy alebo filmu

inzeráty; odkazy

telefonovanie

témy: kultúra a umenie; masmédiá

Slovenský jazyk:

rozdiel v čítaní kníh a sledovaní filmov

Vedieť vytvoriť svoj inzerát

Vedieť zapísať odkaz

ROČNÍK: štvrtý 1.cudzí jazyk uč. Real life 3

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Anglický jazyk Real life

150 vyučovacích hodín

Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy

V športe

Gramatika:

určité vzťažné zámená

Predprítomný čas

Minulý jednoduchý

Opis športových aktivít

Čo ľudia radi/neradi robia

Konverzačné temy:

Rodina

Kultúra

Šport

testovanie učiva

10

Telesná výchova:

Rozličné druhy športov

Vrcholové športové súťaže

Občianska náuka:

záľuby mladých ľudí

Používanie vzťažných zámien

Používanie predprítomného času

Používanie minulého jednoduchého času

Vedieť napísať kratky článok o obľúbenom športe alebo športovej aktivite

Vedieť porozprávať o rodine

Vedieť porozprávať o kultúre

Rodinné záležitosti

Vytváranie porovnaní

Otázky pomocou look like, be like, like

Opis osoby

Opis osobnosti, charakteru

Testovanie učiva

Konverzačné témy:

Bývanie

Nakupovanie

Zdravie

Pracovný život

Gramatika:

Vyjadrenie nutnosti

Slovesa let, make

Pracovný pohovor

Dať radu

Testovanie učiva

Konverzačné témy:

Cestovanie

Vzdelávanie

10

16

Slovenský jazyk a literatúra:

Opis osoby, charakteru osobnosti

Občianska náuka:

Význam rodiny v živote človeka

Občianska náuka:Význam správneho výberu zamestnania

Ovládať druhý stupeń prídavných mien porovnávať veciVedieť tvoriť otázky na spýtanie sa na výzor, povahu, charakter človekaVedieť vytvoriť návrh, vyjadrenie súhlasu, nesúhlasuKonverzácia o športeKonverzácia o bývaní

vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu

vyjadrenie nutnosti/nevyhnutnostivedieť používať slovesa make, letvedieť vyjadriť svoj názorkonverzačné témynakupovaniezdravie

+opakovanie predchádzajúcich tém a reálii

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

72

Page 73: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Práca a zamestnanie

Dostať sa tambudúci čas will/going to

prvá podmienková veta

opis miesta

rozprávanie o eko-prázdninách

doprava a životné prostredie

testovanie učivakonverzačné témy:Medziľudské vzťahyČlovek a prírodaVeda a technika

10 Enviromentálna výchova:

Využívanie ekologických dopravných prostriedkov

Slovenský jazyk:

Opis miesta

Vedieť používať budúci čas pre plánovanú budúcnosťVedieť opísať svoje plány a zámery do budúcnaVedieť používať budúci čas pre blízku budúcnosťVedieť napísať pohľadnicuVedieť opísať miesto

Konverzačné témy:Medziľudské vzťahyČlovek a prírodaVeda a technika

Stretnúť sapredprítomný čas s použitím since a for

predprítomný čas priebehový

predprítomný čas jednoduchý

prídavné mená na vyjadrenie pocitov

opis vzťahov

testovanie učiva

konverzačné témy:človek a spoločnosťkomunikácia a jej formymasmédiá

Fast foodTŕpny rod vo všetkých časoch

Väzba dať si niečo urobiť

Opis jedál

Vedieť si objednať jedlo

Formálny list

Testovanie učiva

Miesto na bývaniePrvá a druhá podmienková veta

Želacie vety

Opis domu

Argumenty za a proti

Vyjadrenie svojho názoru

Testovanie učiva

Konverzačné témy:Mladý ľudia a ich svetJedloZáujmy a záľubyMultikulturálna spoločnosťMestá a miesta

16

20

Občianska náuka:

problémy mladých ľudí

riešenie medziľudských vzťahov

Občianska náuka:Zdravé a nezdravé stravovanie

Geografia:Jedlá z celého sveta.

Stravovacie návyky v jednotlivých krajinách sveta.

Slovenský jazyk:Formálny list – odpoved na inzerát

Vedieť používať predprítomný čas since /forVedieť používať predprít. čas priebehovýOpis toho čo cítimVedieť opísať vzťahy s ostatnými ľudmiVedieť porovnať dopravné prostriedky-výhody /nevýhody jednotlivých dopr. prostr.Konverzačne temy:Človek a spoločnosťKomunikácia a jej formyMasmédiá

Vedieť používať tŕpny rod vo všetkých časoch.Vedieť používať väzbu dať si niečo urobiť.Vedieť si vypýtať jedlo a vyjadriť svoj názorA opísať jedlo.Vedieť napísať odpoved na formálny list.Vedieť používať prvú a druhú podmienkovú vetu.Vedieť používať želacie vety.Opísať svoj domov.

Konverzačné témy:Mladí ľudia a ich svetJedloZáujmy a záľubyMultikulturálna spoločnosťMestá a miesta

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

73

Page 74: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Pomoc! Pomoc!Väzba used to +minulý priebehový čas

Predminulý čas

Neformálny list

Vytvorenie, prijatie, odmietnutie ponuky.

Opis minulej udalosti

Testovanie učiva

Konverzačné témy:

Móda

Kniha

Vzory a ideály

16 História:Príbeh bádateľa Ernesta Shackletona.

Slovenský jazyk:Opis príbehu v minulosti

Vedieť používať väzbu used to.Vedieť používať predminulý čas.Nácvik neformálneho listu.Vytvorenie ponuky, prijať ponuku, alebo ju odmietnuť.Opakovanie konverzačných tém.

V správachReprodukovaná reč

Reprodukované otázky

Vyjadrenie svojho názoru na určitý problém

Wh otázky

Testovanie učiva

Konverzačné témy:Opakovanie reálie anglicky hovoriacich krajínSlovenskoOpakovanie tém

16

Vedieť používať nepriamu rečVedieť používať a tvoriť nepriame otázkyVedieť sa spýtať na niečí názorVedieť svoj názor aj vyjadriť

Nácvik na konverzáciu:Opakovanie reálii angl. hovoriacich krajínSlovensko+opakovanie všetkých konverzačných tém

Kvôli umeniuPoužívanie gerundia a neurčitku

Modely dedukcii – modálne slovesá must, might, may,could, can´t

Vedieť daťn radu/spýtať sa na radu

Čo ďaľej?Tretia podmienková veta

Vyjadrenie množstva /plenty of, several, a few..../

Opis izby.

Testovanie učiva

Opakovanie konverzačných tém

10

8

História:

Umenie v minulosti a dnes

Najznámejší umelci a maliari v

Minulosti a v súčasnosti

Najdôležitejšie vynálezy minulosti.

Vedieť používať gerundia a neurčitky.Vedieť používať modálne slovesá vyjadrujúce dedukciu.Vedieť vyjadriť svoj názor.Vedieť podať informácie čo sa stalo. Vedieť používať tretiu podmienkovú vetu.Používanie fráz na vyjadrenie množstva.

Opakovanie konverzačných tém.

Názov predmetu Anglický jazyk (2. cudzí jazyk) Platné pre šk.r. 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 116 hodín

Ročníky, v ktorých sa predmet vyučuje tretí, štvrtý (66 + 50 hodín)

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

74

Page 75: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Kód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia

Vyučovací jazyk slovenský jazykStupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3AForma štúdia denná

Charakteristika vyučovacieho predmetuVyučovanie cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, vedie k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a tolerancii k iným kultúram prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života. Okrem toho vyučovanie cudzieho jazyka formuje kritické a tvorivé myslenie, myšlienkovú a rečovú kreativitu, motiváciu žiakov k dosiahnutiu čo najvyššej jazykovej úrovne, samostatnosť v učení sa a zodpovednosť za študijné výsledky. Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť žiakom nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Vzdelávanie v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2/B1. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú žiakom chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.

Ciele vyučovacieho predmetuPrvotným cieľom vyučovania v predmete anglický jazyk je komunikatívny cieľ, t. j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti – Čítanie s porozumením, Počúvanie s porozumením, Písanie, Hovorenie. Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.

- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú na návšteve v jeho krajine

- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,

- viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.- schopností,- rozvíjať kreativitu žiakov, podporovať a vyhľadávať talenty v účtovníctve,- vytvárať pracovnú atmosféru na vyučovacej hodine, viesť žiakov k zodpovednému a slušnému

správaniu sa.

Výchovné a vzdelávacie stratégieVo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu v rozsahu daných tematických okruhov, osvojiť si zásady správnej výslovnosti a intonácie

Vedieť používať vybrané morfologické, syntaktické javy a lexikálne prostriedky Tvoriť nové slová odvodzovaním a skladaním Osvojené jazykové prostriedky používať v krátkych súvislých výpovediach s konkrétnymi

komunikatívnymi zámermi Vhodne reagovať na komunikačné podnety partnerov, odhadovať význam neznámych výrazov Pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) Vyhľadávať, využívať, uchovávať a kriticky hodnotiť informácie v cudzojazyčných časopisoch

a novinách (internet)

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

75

Page 76: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému porozumel

Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver Správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky Byť si vedomý rozdielov v slovnej zásobe britskej a americkej angličtiny Rozoznávať a vytvárať rôzne druhy viet podľa modálnosti a obsahu Osvojiť si a správne používať komunikatívne funkcie slovesných časov vo vete

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

Vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách Používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej

jazykovej oblasti Rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére Osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve Hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých Preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných v kolektíve Rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody Rešpektovať multikultúrne prostredie (zvyky, tradície, osobitosti anglicky hovoriacich národov) Prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských i medzinárodných vzťahov, nepodliehať

predsudkom a stereotypom

Schopnosti riešiť problémy

Rozpoznávať problémy v priebehu ich jazykového vzdelávania využívaním všetkých metód a zročností, ktoré ovládajú

Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich jazykovom vzdelávaní Hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu

Korigovať nesprávne riešenia problému Využívať regulačné rečové funkcie ( poprosiť o niečo, požiadať o radu a poradiť, vyjadriť požiadavku,

príkaz, súhlas, nesúhlas, zámer)

Spôsobilosti využívať informačné technológie

Získavať informácie v priebehu ich jazykového vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii

Zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Poznať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet (multikulturalita) Uvedomiť si a orientovať sa v problematike etnických, rasových a náboženských konfliktov Rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosť,

diskriminácii Pristupovať s toleranciou k histórii, kultúre a identite národov v nemecky hovoriacich krajinách

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich jazykového vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii.

Stratégia vyučovaniaPri vyučovaní predmetu anglický jazyk sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: brainstorming, výklad, prednáška, kladenie otázok, dialóg, rozhovor, diskusia, problémové vyučovanie, dramatizácia, situačná hra, prezentácie aj s pomocou IKT, autentické vyučovanie (podľa možností), kooperatívne učenie, projektová a heuristická metóda.Formy: frontálna, skupinová, tímová, vo dvojiciach a individuálna, práca s učebnicou a pracovným zošitom.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

76

Page 77: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Veľmi dôležité je získavať spätnú väzbu o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach z jednotlivých vzdelávacích oblastí a podľa toho hodnotiť žiakov, ale aj upraviť svoj ďalší postup vo vzdelávaní žiakov.

Učebné zdrojeNa podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:Aktuálne učebnice anglického jazyka a pracovné zošity v úrovni A2 a B1Dvojjazyčné a výkladové slovníkyČasopis FRIENDSHIP a iné periodikáGramatické schémy, tabuľky, obrazový materiál, vlastné práce, projektové práceNáučno-populárne knihy a beletriaMapa sveta, mapy anglicky hovoriacich krajín, mapa Európskej únieVyužitie informačno-komunikačnej technológie: PC, programy WORD, PowerPoint, Internet, webovéstránky, e-mail, elektronické médiá

Obsah vzdelávania (učivo)

Učivo (tematické celky): Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o integrované zručnosti). (Požiadavky pre vyššiu úroveň B1 sú v ďalšej časti osnov uvádzané v šedom poli.)

1. Počúvanie s porozumením Žiak rozumie krátkym jednoduchým, monologickým, dialogickým a kombinovaným ústnym prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v štandardnom jazyku a primeranom hovorovom tempe reči. Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal porozumieť :

• vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú

• tému vypočutej diskusie,

• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,

• jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,

• prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh,

2. Čítanie s porozumením Žiak porozumie jednoduchým textom informatívneho a faktografického charakteru, primerane náročným textom s tematikou každodenného života a jednoduchším beletrizovaným textom. Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

• získať konkrétne informácie z jednoduchších printových textov, akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,

• po príprave čítať plynulo a nahlas texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jazykovej úrovni a skúsenostiam učiacich sa,

• vyhľadať špecifické a detailné informácie v krátkych časopiseckých textoch

• odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,

• rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, telegramu, e-mailu,

• čítať a porozumieť jednoduché osobné list

• rozumieť jednoduchým textom z masovokomunikačných prostriedkov, v ktorých vie pochopiť hlavnú myšlienku,

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

77

Page 78: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

• porozumieť obsahu jednoduchšieho autentického textu.

3. Písomný prejav Žiak dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie

• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, • napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,

• napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, • stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,

• napísať jednoduchší súkromný list, • napísať jednoduchý životopis,

• napísať príbeh, rozprávanie, • jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy)

4. Ústny prejav Ústny prejav – dialóg Žiak vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života. Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú, • používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, • sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne, • povedať, čo sa mu páči a čo nie,

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť,

Ústny prejav – monológ Žiak vie súvislo a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich skúsenostiach, pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj. Žiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a žiak na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby dokázal:

• vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii k témam z bežného života, • opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti, • opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne, • dokáže tvoriť jednoduché príbehy

5. Zvuková stránka jazyka Žiak vyslovuje zreteľne a zrozumiteľne, nepresnosti vo výslovnosti a prízvuk materinského jazyka nenarušujú komunikáciu. Žiak ovláda zásady správnej výslovnosti: hlások

o aspirované: [p], [t], [k ], o [∂] [з:], o obojperné [w] a pernozubné [v], o zadopodnebné ng [η], o otvorené [æ], o znelá pernozubná [δ], o neznelá pernozubná hláska [θ], o dvojhlásky: [i∂], [e∂],

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

78

Page 79: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

o trojhlásky: [aυ∂], [ai∂], o nemé hlásky.

Žiak uplatňuje:

viazanú výslovnosť, slovný prízvuk hlavný a vedľajší, prízvuk a jeho rozlišovaciu funkciu, redukované samohlásky v neprízvučných slabikách tzv. weak forms, prízvuk vetný a rytmizáciu vety. Žiak rozlišuje: intonáciu vo vetách (stúpajúcu, klesajúcu a ich kombinácie).

6. Grafická stránka jazyka Žiak uplatňuje základné pravidlá pravopisu. Prípadné nedostatky v interpunkcii spôsobené vplyvom materinského jazyka sú prípustné. zmena y na i/ie

o podstatné mená, o slovesá, o prídavné mená, o príslovky,

zmena ie na y o slovesá,

zmeny v slovách končiacich na – e o slovesá, o prídavné mená, o príslovky,

zdvojenie spoluhlások o slovesá, o prídavné mená,

graficky rozlišuje homofóny, má osvojené pravidlá interpunkcie

o apostrof v skrátených tvaroch, v privlastňovacom páde,

o dvojbodka pri vymenovávaní,

o čiarka oddeľuje viacnásobné vetné členy, uvádzaciu vetu v priamej reči, výrazy however, číslice v číselných výrazoch

o bodka v nepriamej otázke, o výkričník v zvolacích vetách, o úvodzovky, o pomlčka,

písanie veľkých písmen o vlastné mená osôb, národností, jazykov, krajín, zemepisných názvov, o mená dní, mesiacov, vyučovacích predmetov, sviatkov, o adresy.

7. Lexika Žiak má dostatočnú slovnú zásobu, aby sa bez problémov dokázal vyjadriť k témam z každodenného života. Receptívne si osvojil ďalšie lexikálne jednotky, aby bol schopný porozumieť ústnemu prejavu a písaným textom obsahujúcim aj neznáme výrazy, ktorých význam je možné odhadnúť z kontextu alebo situácie. Žiak: si osvojí minimálne 2000 slov produktívne a 400 slov receptívne, používa primerané lexikálne prostriedky zodpovedajúce formálnemu a neformálnemu prejavu, rozlišuje slová podľa významu v rôznych kontextoch

o homonymá, o homofóny, o homografy, o synonymá,

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

79

Page 80: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

o antonymá, používa osvojené ustálené slovné spojenia, osvojí si základný a prenesený význam frázových slovies, rozlišuje rozdiely v slovnej zásobe britskej a americkej angličtiny, osvojí si rôzne spôsoby tvorenia slov

o odvodzovaním predponami: in-/im-/ir-/il-/un-/dis-/mis-/non-/under-/re-, príponami: -er/-or/-ee/-ship/-dom/-hood/-y/-ly/-ish/-ful/-less/-ness/-en/-ic/- ical/-ible/-able/-en/-

ise/-ify/-ate, príponami + zmenou v kmeni,

o skladaním, o konverziou (prechod jedného slovného druhu k inému), o skracovaním, o preberaním z iného jazyka.

8. Morfológia a syntax Žiak vie prakticky používať základné formy a funkcie gramatických konštrukcií v kontexte. Ovláda základné rozdiely medzi gramatickým systémom materinského a cudzieho jazyka. Používa gramatické javy správne, najmä v predvídateľných situáciách, prípadné chyby nebránia v komunikácii.

Morfológia o Podstatné mená (Nouns)

podľa druhu: vlastné všeobecné, podstatné meno v úlohe prídavného mena, počítateľnosť: počítateľné, nepočítateľné, rod: životné podstatné mená - mužský, ženský, neživotné podstatné mená, číslo: jednotné, množné, pravidelné vrátane pravopisných zmien, nepravidelné, pád: privlastňovací (Possessive Case), určenosť – členy: neurčitý, určitý, nulový.

o Prídavné mená (Adjectives) stupňovanie: nepravidelné (s pravopisnými zmenami), nepravidelné, porovnávanie, predložkové väzby,

o Zámená (Pronouns) osobné, privlastňovacie, zvratné recipročné, ukazovacie, opytovacie, vzťažné, neurčité,

o Ćíslovky (Numerals) základné, radové, násobné,udávanie času dátum.

o Slovesá (Verbs) určité slovesné tvary (plný i stiahnutý tvar): plnovýznamové slovesá be, have, do, pomocné

slovesá be, have do, modálne slovesá – s prítomným neurčitkom, opisné tvary modálnych slovies, pravidelné a nepravidelné slovesá,

viacslovné slovesá (multi-word verbs, phrasal verbs, prepositional verbs), verbonominálne väzby,

neurčité slovesné tvary: gerundium, slovesné časy (tenses):– funkcie časov sú naznačené v príkladoch: prítomný čas

jednoduchý, prítomný čas priebehový, minulý čas jednoduchý, minulý čas priebehový, predprítomný čas jednoduchý , budúci dej - pomocou will, to be going to, budúci čas priebehovýrod činný a trpný (Active and passive voice): trpný rod v jednoduchých formách jednotlivých

časov, väzba to have/get sth done

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

80

Page 81: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

spôsob (Aspect): oznamovací, rozkazovací, podmieňovací prítomnýo Príslovky (Adverbs)

miesta, času, spôsobu, miery, frekvencie, tvorenie prísloviek (vrátane pravopisných zmien): zmena významu, stupňovanie – pravidelné,

nepravidelné.o Predložky (prepositions)

jednoduché, zložené, blízke významom.

o Spojky (Conjunctions)o Citoslovcia (Interjections)

Syntax (vetná skladba) o Slovosled (Word order)

oznamovacie vety opytovacie vety zisťovacie

krátke prídavné otázky zápor

v podmetovej časti v prísudkovej časti rozkazovacie vety zvolacie vety

o Podmet (Subject) osobný neosobný formálny neurčitý zhoda podmetu a prísudku

o Predmet (Object) priamy a nepriamy

o Príslovkové určenie (Adverbials)o Výrazy aj ja, ani jao Výpustka (Ellipsis)o Vety:

jednoduché (Simple Sentences) súvetia: priraďovacie (Compound Sentences), podraďovacie (Complex Sentences), vzťažné, príslovkové (adverbial), časové, podmienkové, prípustkové, účelové priama a nepriama reč,

Úpravy cieľových požiadaviek z anglického jazyka úroveň B1 – B2 pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

žiaci so sluchovým postihnutím Počúvanie s porozumením Požiadavky, ktoré vyžadujú auditívnu skúsenosť, sa upravujú alebo vypúšťajú podľa stupňa sluchového postihnutia. Zvuková stránka jazyka Požiadavky súvisiace s výslovnosťou sa upravujú. Nepresnosti vo výslovnosti nie sú prekážkou v komunikácii v anglickom jazyku.

žiaci so zrakovým postihnutím Tematické okruhy Požiadavky, ktoré vyžadujú vizuálnu skúsenosť, sa upravujú alebo vypúšťajú podľa stupňa zrakového postihnutia. žiaci s telesným postihnutím Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci s vývinovými poruchami učenia alebo správania Cieľové požiadavky z anglického jazyka úroveň B1 – B2 pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

81

Page 82: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci chorí a zdravotne oslabení Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov. žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami (s autizmom) Cieľové požiadavky z anglického jazyka pre túto skupinu žiakov sú totožné s cieľovými požiadavkami pre intaktných žiakov.

Vzdelávacie výstupyAby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. Absolvent má:- porozumieť základným myšlienkam, vyjadreným v spisovnej angličtine na známe témy.- dokázať zvládnuť situácie, ktoré môžu nastať počas cestovania v krajine, ktorej jazyk sa učí.- dokázať vytvoriť krátky prejav na známe témy.- dokázať opísať udalosti, svoje skúsenosti, sny, nádeje a ambície.- vedieť stručne vysvetliť svoje názory a plány.- porozumieť textom, ktoré sa skladajú z bežných slov a slovných spojení, týkajúcich sa každodenného

života.- porozumieť opisu udalostí, pocitov, prianí v listoch.- porozumieť hlavným bodom prehovoru, zameraného na témy z každodenného života.- porozumieť hlavným myšlienkam programov televíznych a rozhlasových staníc na témy zo súčasného

diania, ako i na témy z osobného a profesijného života a záľub, ak je zvuková ukážka relatívne pomalá a zreteľná.

- dokázať napísať jednoduchý koherentný text na známe témy týkajúce sa osobného života.- dokázať napísať listy zamerané na opis skúseností a dojmov.

Kritériá hodnoteniaPodľa metodického usmernenia č. 21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike a podľa klasifikačnej stupnice percenta úspešnosti schválenej predmetovou komisiou.Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Vedomosti a zručnosti žiakov sú hodnotené priebežne počas celého roku i záverečne t.j. na konci klasifikačného obdobia formou rôznych typov testovacích úloh. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. V predmete anglický jazyk uplatňujme nasledovnú percentuálnu škálu hodnotenia:

Stupeň 1 100%- 86%Stupeň 2 85%- 71%Stupeň 3 70%- 56%Stupeň4 55%- 41%Stupeň 5 40%- 0%

Metódy a prostriedky hodnoteniaVyučujúci využíva formálne i neformálne hodnotenie, pričom sa nehodnotí len výsledok činnosti ale aj jej priebeh.Vo všeobecnosti prevažuje v predmete anglický jazyk písomné skúšanie, pričom sa stanovuje minimálne jedna ústna odpoveď na žiaka za školský rok. Ďalej sa stanovujú polročné písomné práce, testy, praktické cvičenia, ústne skúšanieDidaktické testy, cieľové otázky pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení ešte pred absolvovaním didaktického testu. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

82

Page 83: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Medzipredmetové vzťahyslovenský jazyk, spoločenská komunikácia, etická výchova, náboženská výchova, geografia, telesná výchova, podniková ekonomika, informatika, deje.

ROČNÍK: tretí-2.cudzí jazyk uč. Real life2 zajtra donesie Ala

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Anglický jazykReal life

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy

Tvoj štýl

Komparatív a superlatív prídavných mien

Vyjadrenie too/enough

Opis miesta

Opis osobného štýlu

Opis ľudí

Vyjadrenie vlastného názoru

Test z prvej lekcie

6 IT:

Využívanie poč. technológie

Slovensky jazyk:

Neformálny list

Nácvik opisu

Vedieť porovnávaťOsoby, miesta Opísať miesto ,osobyVedieť vyjadriť vlastný

názor na problémOpísať situáciuVedieť sa orientovať pri

nakupovaníSpýtať sa na údaje o inej

osobe,Vedieť rozprávať o druhých

ľuďochVedieť základné informácie

o živote mladých ľudí v zahraničí

Tvoje ciele

Prianie a zámer

Slovesa + gerundium a neurčitok

Vyjadrenie budúcich plánov

Opis fotografie

Budúca kariéra

Test z druhej lekcie

Zostať zdravý

Modálne slovesá should a must

Členy

Rozprávanie o zdravom životnom štýle

Jedlá a nápoje

Vedieť niekomu poradiť

Test z tretej lekcie

6

6

Občianska náuka:

školsky systém v USA a Veľkej Británi

Etická výchova:

záujem o spoznávanie iných národnostných kultúr

Biológia:Zdravé a nezdravé jedlaZdravý životný štýl

Telesná výchova:Užitočné cvičebne a telesné návyky

vedieť vyjadriť čím chcem byť

rozlíšenie medzi prácou na plný a polovičný úväzok

opis obrázka a lebo fotografie

Naučiť sa kedy používať modálne sloveso must/mustn´tPodstatne mená s určitým , neurčitým členom alebo bez členaRozprávanie o zdravom životnom štýleVytvorenie ponuky, prijatie ponuky, zamietnutie

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

83

Page 84: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Pravidlá

vyjadrenie nutnosti a dovolenia v prítomnosti

vyjadrenie nutnosti a dovolenia v minulosti

plánovanie výletu

rozprávanie o názoroch

test z štvrtej lekcie

6 Občianska náuka:

vhodné spôsoby trávenia voľného času pre tínedžerov

čo je a nie je povolené mladým ľudom

mladý ľudia a domáce práce

Geografia:

najznámejšie mestá na svete

Využívanie rozličných dopravných prostriedkov

Slovensky jazyk:

nácvik písania listu priateľovi a pohľadnice

Telesná výchova:

Jednotlivé športové disciplíny

Športové náradie používané pri jednotlivých športoch

Kolektívne a individuálne športy

IT:

Moderné technologické zariadenia

Využívanie technológii v minulosti

Slovensky jazyk:

Napísanie sťažnosti

Geografia:

Priblíženie faktov o našej zemi v minulosti

povolenie a zákaz , vyjadrenie v prítomnosti a minulostirozprávanie o domácich prácachrozprávanie o jednotlivých zákonoch a pravidlách v spoločnosti

Čas vonku

Budúce dohodnuté stretnutia

Používanie will, may might

Opis prazdnin

Vytvoriť si stretnutie

Test z piatej lekcie

7

Rozprávanie o rozličných dovolenkových destináciáchRozprávanie o dopravných prostriedkochPísanie pohľadnice a listu priateľovi

Len to sprav!

Predprítomný čas

Používanie ever/never

Predprítomný čas+použ. Just,already,yet

Opis športu

Opis športového hrdinu

Opis športového náradia

Test z šiestej lekcie

Moderná technika

Vzťažné zámená

Prvá podmienková veta

Podávanie inštrukcii

Číselné operácie

Test z siedmej lekcie

Tam vonku

Používanie frázy used to

Predprítomný čas+ for, since

Rozprávanie o detstve

Rozprávanie príbehu v minulosti

Test z ôsmej lekcie

-Text Úžasná zem, cvičenia k

7

7

7

Vedieť porozprávať aký šport som už skúšalVedieť rozlíšiť rozdiel medzi športom a hramiVedieť opísať jednotlivé športové súťažeVedieť opísať obľúbeného športovca

Vedieť podávať inštrukcieObohatenie poznatkov o nové frázove slovesáPoužívanie prvej podmienkovej vetyPísanie sťažnosti

Vedieť používať frázu used to pri opise činností v minulom časeOpis miesta v minulostiPrerozprávanie minulého príbehu

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

84

Page 85: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Textu-slovná zásoba problémy s prírodou, text Päť dôvodovprečo sa obávať globálneho oteplenia-gramatika predprítomný čas-počúvacie úlohy-slovná zásoba k textu Najväčší tresk v histórii-gramatika zmena slovných druhov-aktívne štúdium

Musíš vidieťPredprítomný čas v trpnom rodeMinulý jednoduchý čas a predprít. čas trpný rodRozprávanie o obľúbených televíznych programochObľúbené tel. filmyTest

Zhrnutie a záver učiva

7

7

Rozprávanie o globálnom otepľovaní

Rozprávanie o dôležitosti ochrany životného prostredia

Občianska náuka:

Jednotlivé televízne žánre

Idoly a ich vplyv na mladých ľudí

Význam čítania kníh a rozdiel medzi knihou a filmom

Používanie predprít. času v trpnom rode v praxiRozprávanie o idoloch a mladých ľuďoch.Rozlíšiť význam čítania kníh a pozerania filmov.výhody a nevýhody oboch.Nácvik telefonického rozhovoru.

ROČNÍK: štvrtý Real life 3- druhý cudzí jazyk

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Anglický jazykReal life

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy

Učebné štýlytext Rozličné štýli učenia, sl. zásoba škola

opakovanie a rozšírenie použ. Prítomných časov,gramatické cvičenia

text Stávaš sa zlatou rybkou?, čítanie s porozumením

dotazník Aká dobrá je tvoja koncentrácia

Interk.kom. – konverzovať s niekým, užitočné frázy v komunikácii

formálny list – žiadosť alebo sťažnosť

6

Slovenský jazyk: písanie formálneho listu

Rozprávanie na tému škola a školské predmety.

Opakovanie a rozšírenie použitia prítomných časov.

Vyplnenie dotazníka na tému ako sa dokážeš koncentrovať na určitú vec.

Interkul. Kom. Pri nadväzovaní kontaktu s anglicky hovoriacim človekom.

Vedieť napísať formálny list – žiadosť alebo sťažnost.

Šport

Text Si na šport?, počúvanie s porozumením, sl. zásoba šport

Gramatika: vzťažné zámená, gramatické cvičenia

Text Zbláznení do......., čítanie s porozumením,interk.kom. na tému šport

Písanie môj obľúbený šport

aktívne štúdium

počúvacie úlohy zamerané na porozumenie

8 Dejepis:

História športových aktivit a hier

Slovenský jazyk:

Opis športovej aktivity

Interk. Kom. Na tému šport, šport v Britanii a USA.Vedieť opísať svoj obľúbený šport.

Vedieť odpovedať na otázky podľa počutého textu.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

85

Page 86: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

testovanie učiva

Téma Rodina, slovná zásoba členovia rodiny a rodinné vzťahy

Rodinné záležitostiGramatika: tvorenie porovnaní, gramat. Úlohy

Opis členov rodiny, tvorenie porovnaní povahových vlastností a zovňajšku.

Text Štvorčatá, čítanie a porozumením

Gramatika: otázky typu look like, be like, like, gramat. Cvičenia

interk. kom. Tvorenie odpovede ne nejaký návrh

opis osoby ktorú obdivujem

Text práca a mladí ľudia, sl. zásoba práca

Gramatika: slov. have to, must, didn´t have to, allowed to, mustn´t, gramatické úlohy

8 Občianska náuka: vzťahy v rodinách

Slovenský jazyk: opis osoby

Vedieť opísať členov rodiny a vzťahy v rodine.

Naučiť žiakov ako používať look like, be like pri porovnávaní niekoho alebo niečoho.

Vedieť opísať osobu ktorú obdivujem.

Inrek. Kom na tému práca a mladí ľudia.

Naučiť žiakov používať dané gramat. Javy.

Pracovný životText práca pred 20 rokmi a práca teraz, čítanie s porozumením

Gramatika: slovesá let, make, gramat. Cvičenia

Interk. kom. Na tému práca, frázy užitočné na vyjadrenie svojho názoru

sej - práca ktorú by som chcel robiť v budúcnosti

Aktívne štúdium

počúvacie úlohy zamerané na porozumenie

testovanie učiva

7

Slovenský jazyk: písanie eseje – moja vysnívaná práca

Ochrana a tvorba životného prostredia:

Ako chrániť prostredie okolo nás

Slovensaký jazyk: opis miesta

Interk.kom na tému práca, porovnávanie so žiakmi prac. Pozícii v minulosti a dnes. Vedieť vyjadriť svoj názor na zamestnania.

Vedieť napísať akú prácu si pre seba predstavujem v budúcnosti.

Utvrdenie gramatiky.

Dostať sa tamText ochrana životného prostredia, sl. zásoba živ. prostredie

Gramatika: použ. Will, going to, gramat. Cvičenia

Text doprava a životnéprostredie, počúvanie s porozumením

Gramatika: prvá podm. Veta + výrazy when, after, before,

8Vedieť porozprávať na tému životné prostredie.

Utvrdenie gramatiky will going to.

Naučiť žiakov reagovať na počutý text a doplniť informácie z textu.Vedieť porozprávať ako doprava vplýva na naše životné prostredie.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

86

Page 87: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

gramatické cvičenia

Interk. kom. Frázy užitočné pri uvádzaní smeru

opis miesta alebo mesta ktoré mám rád

písanie pohľadnice.

opakovanie učiva + hodnotenie

Občianska náuka:

Medziľudské a spoločenské vzťahy

Oboznámiť žiakov s užitočnými frázami pri pýtaní sa na smer alebo podávaní informácii o smere.

Vedieť napísať pozdrav z dovolenky.

Stretnutie

Text sociálne vzťahy, počúvanie s porozumením

Gramatika: predprítomný čas+for, since, gramat. Cvičenia

Text Zdieľaj svoje problémy, čítanie s porozumením

Interk. kom. Problémy mladých ľudí

Gramatika: predprít. čas priebehový

aktívne štúdium

Text fast food, čítanie s porozumením

7 Interkul. Kom. Na tému sociálne vzťahy medzi mladými ľudmi a ich problémy.Upevnenie gramatiky predprít. časov.

Opakovanie a zhrnutie učiva.

Rýchle jedláText fast food, čítanie s porozumením

Gramatika: trpný rod vo všetkých časoch, gramatické cvičenia

Interk. kom. Zdravé /nezdravé jedlá

Gramatika: have smt. Done, gramat. Úlohy

text Originálne fast foody, čítanie s porozumením.

Interk.kom typické jedla pre jednotlivé krajiny.Užitočné frázy použ. Pri vyjadrovaní žiadosti a ponuky.tvorenie dialógu

7 Občianska náuka:

Typické jedlá pre jednotlivé národnosti

Biológia: zdravá a nezdravá výživa

Interkul.kom na tému jedlo, čítanie s porozumením, rozprávanie o národných jedlách.

Upevnenie gramatiky trpne rody.

Naučiť žiakov používať väzbu have smt done vo vetách.

Miesto na bývanietext Bývanie pred kamerami, počúvanie s porozumením.

užitočné frázy pri vyjadrovaní svojho názoru a argumentov.

Písanie eseje na tému reality show a jej vplyv na mládež

Aktívne štúdium

počúvacie úlohy zamerané na porozumenie

testovanie učiva

text Prvá pomoc, počúvanie s porozumením

8Slovenský jazyk:

Písanie eseje na tému reality show

Biológia: choroby a ochorenia

Písanie eseje na tému reality show.

Oboznámiť žiakov s gramatikou.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

87

Page 88: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Interkult.kom choroby a ochorenia

PomocGramatika: väzba used to + predminulý priebehový čas, gramatické cvičenia

text nešťastné nehody a neuveriteľné úniky, opis obrázkov

Gramatika : predminulý čas, gramatické cvičenia

počúvacie úlohy

opis príbehu ktorý sa mi prihodil

záver učiva

hodnotenie školského roku

Vypracovala: Mgr. Vlková

7 Slovenský jazyk:opis minulého príbehu

Interkul.kom. na tému nešťastné náhody.

Upevnenie gramatiky.

Počúvacie úlohy zamerané na porozumenie.

Záver a hodnotenie školského roku.

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete anglický jazyk sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.2.

Školský vzdelávací program Farmakológia pre študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiaSpojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, organizačná zložka Stredná priemyselná škola

88

Page 89: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu nemecký jazyk (1. cudzí jazyk)Časový rozsah výučby 3,3,3,5(99+99+99+150=447 hodín)Ročník prvý, druhý, tretí, štvrtýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia

Vyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetuObsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových kompetencií, ale rozvíja aj kľúčové kompetencie tak, aby jazyková príprava žiakov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Cudzí jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú skúsenosti sprostredkované materinským jazykom a štátnym jazykom. Osvojenie si cudzieho jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Cudzí jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárapodmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

Predmet nemecký jazyk má obsah štruktúrovaný do častí označených rečové zručnosti. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so všetkými oblasťami modernej spoločnosti. Učivo sa skladá z poznatkov v nasledovných oblastiach: fonetika, lexika, gramatika, syntax a štylistika, ako aj reálie nemeckyhovoriacich krajín. Žiaci si musia uvedomiť, že jazyk je živý a neustále sa vyvíjajúci organizmus. Pri výbere učiva sme veľmi citlivo pristupovali na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti požívania nemeckého jazyka.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania nemeckého jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet nemecký jazyk je veľmi úzko previazaný s predmetom slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náuka o spoločnosti ako aj s ostatnými vyučovacími predmetmi odborného zamerania.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v odbornej učebni nemeckého jazyka a v bežnej triede. Tematicky zameraná výzdoba triedy má za úlohu esteticky pôsobiť na žiakov a rozvíjať ich predstavivosť. Žiaci budú mať možnosť absolvovať jednodňovú exkurziu do Rakúska.

89

Page 90: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Ciele vyučovacieho predmetuPrvotným cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti. Vyučovanie cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života. Okrem toho vyučovanie cudzieho jazykaformuje kritické myslenie, myšlienkovú a rečovú tvorivosť, motiváciu žiakov k dosiahnutiu čo najvyššej jazykovej úrovne, samostatnosť v učení sa a zodpovednosť za študijné výsledky.

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

podpore sebadôvery každého žiaka,

k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,

príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,

zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,

pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,

vnímaniu a a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,

zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,

nadobudnutiu vzťahov k slovesným dielam a rozvíjaniu emocionálnych a estetických cítení a vnímaní.

Absolvent má:poznať a používať zvukové a ortografické (pravopisné) prostriedky nemeckého jazyka, slovnú zásobu vrátane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, v súlade so ŠVP z nemeckého jazyka, úroveň A2/B1,

v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky vo výpovediach a obsahových celkoch primerane s komunikačným zámerom na úrovni A2/B1,

s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (výkladovým, prekladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikačných situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikačné kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikačných situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností na komunikačnej úrovni A2/B1.

KompetenciePodľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:

90

Page 91: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,

dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,

viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.

Všeobecné kompetencieVšeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových činností.

Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:

vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,

opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich,

rozoznávať, pochopiť a efektívne používať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,

aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,

dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj budúci profesijný rozvoj a reálny život,

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,

pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,

identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznávať rozdiel medzi nimi a podobnými reáliami vlastnej krajiny,

rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí cudzím jazykom

pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,

byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Komunikačné jazykové kompetencieKomunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:

1 Jazyková kompetenciaUčiaci sa na úrovni B1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A2 a ďalej ich rozvíja tak, aby dokázal používať:

slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov (lexikálna kompetencia)

morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia)

slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia)

zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).

91

Page 92: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Učiaci sa na úrovni B1 ovláda jazyk:

v takom rozsahu, aby sa dohovoril a vedel vyjadriť s použitím osvojenej slovnej zásoby na vymedzené témy týkajúce sa bežného života, aj keď jeho obmedzená slovná zásoba mu príležitostne spôsobuje ťažkosti a formuláciou jeho výpovede, pričom používa opisné jazykové prostriedky,

v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné body, myšlienky či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadriť myšlienky, ktoré sa týkajú aj abstraktných tém, ktoré sú uvedené v učebných osnovách.

2 Sociolingvistická kompetenciaUčiaci sa na úrovni B1 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:

správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách,dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa priamym príkazom),používať základné bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho).

Učiaci sa dokáže uplatňovať širokú škálu jazykových funkcií, používajúc bežné prostriedky neutrálneho štýlu. Uvedomuje si konvencie slušnosti a podľa nich aj koná.

3 Pragmatická kompetenciaUčiaci sa na úrovni B1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby sa dokázal vyjadriť:

v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, koherencia, štýl, register, rétorika),funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, zámery), emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie, súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií).

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, fotografia) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

92

Page 93: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

rozpoznávať problémy v priebehu ich cudzojazyčného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, počúvanie, obrazové prostriedky, grafické prostriedky a pod.),

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich cudzojazyčnom vzdelávaní,

hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,

posudzovať riešenie daného cudzojazyčného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,

korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia cudzojazyčných problémov aj v iných oblastiach vzdelávania

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich cudzojazyčného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich cudzojazyčného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

Stratégia vyučovania cudzieho jazyka

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:Názov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práceVšetky tematické celky z nemeckého jazyka

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorDialóg a diskusiaHeuristická - rozhovor, riešenie úlohBrainstormingInscenačné metódy

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovaniePráca s obrázkovým materiálom, mapou, videomateriálomExkurzia v cudzojazyčnom prostredíPráca s počítačom

Učebné zdroje

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

93

Page 94: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Všetky tematické celky z nemeckého jazyka

Hanuljaková, Kettnerová Tesařová: Deutsch eins, zwei 1. Fraus, Bratislava 2003Hanuljaková, Kettnerová, Tesařová: Deutsch eins, zwei 2. Fraus, Bratislava 2006Homolková: Reálie nemecky hovoriacich krajín. Fraus, Bratislava 2003Hanuljaková, Horová, Lenčová: Nová maturita nemecký jazyk interná časť, SPN, Bratislava 2005Hanuljaková, Horová: Monitor nová maturita nemecký jazyk, SPN, Bratislava 2004Justová: Wir wiederholen fürs Abitur, Príroda, Bratislava 2001Justová: Wir üben deutsche Grammatik, Príroda, Bratislava 2001Olejárová: Nová maturita z nemčiny, Aktuell, Bratislava 2004Raděvová: Zmaturuj z nemeckého jazyka 1, Didaktis, Bratislava 2004Mejzlíková: Zmaturuj z nemeckého jazyka 2, Didaktis, Bratislava 2004Menzlová, Paar, Dvorecký: Mit links zum Abitur in Deutsch, Príroda, s.r.o., Bratislava 2007Motta, Ćwikowska, Hanuljaková: Direkt 1 – Nemčina pre stredné školy, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2008Motta, Cwikowska, Hanuljaková: Direkt 2 – Nemčina pre stredné školy, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2009Motta, Cwikowska, Hanuljaková: Direkt 3 Nemčina pre stredné školy, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2008Dvorecký, Menzlová, Paar: JA, Nová maturita nemčina základná úroveň, Enigma, Nitra 2008

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľaCD prehrávačDVD prehrávačVideotechnika PCInteraktívna tabuľa

Obrazový materiálMapyVideofilmyZvukové záznamyCudzojazyčné časopisyHryFólie a predtlače

Internet Cudzojazyčná knižnicaExkurzia

Prehľad obsahových štandardov:

1. Počúvanie s porozumením2. Čítanie s porozumením3. Písomný prejav4. Ústny prejav5. Interkultúrna komunikácia

Počúvanie s porozumenímVzdelávanie rozvíja receptívne sluchové spôsobilosti založené na počúvaní s porozumením monologických a dialogických prejavov. Má poskytovať žiakom spôsobilosti aj zrakové so zreteľom na čítanie a prácu so všeobecným a textom aj odborného charakteru z oblasti, ktorú žiak študuje. Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové spôsobilosti a naučia sa rozprávať o jednoduchých tematických situáciách. Žiak v prejave prednášanom v nemeckom jazyku štandardnou a zreteľnou výslovnosťou globálne rozumie vypočutej správe, pochopí témy, hlavné myšlienky, základné informácie, základné a rozširujúce informácie, vystihne logickú štruktúru výpovede, používa základné prostriedky komunikačnej stratégie, vie odhadovať významy neznámych výrazov. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.

Čítanie s porozumenímV rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré skvalitnia ich výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja základy gramatiky vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho pravopis

94

Page 95: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

v súlade so ŠVP na úrovni A2/B1. Žiak v monologickom, dialogickom alebo kombinovanom texte (vybrané funkčné štýly a slohové útvary – ŠVP na úrovni A2/B1) vie zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, študijné čítanie), globálne rozumieť textu, pochopiť tému, vedieť vyhľadať základné informácie, vystihnúť špecifické informácie a dôležité detaily, rozlíšiť viacerých hovoriacich, základné a rozširujúce informácie, funkčný štýl, vystihnúť logickú štruktúru výpovede, používať základné prostriedky komunikačnej stratégie, odhadovať významy neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, používať slovníky, jazykové a iné príručky. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.

Písomný prejavŽiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v nemeckom jazyku svoje osobné údaje, napísať štruktúrovaný životopis, popísať domov, voľný čas, jedlá a nápoje, služby, cestovanie, starostlivosť o svoje zdravie, každodenný život, nakupovanie, vzdelávanie, svoju krajinu, prácu a pod. Žiaci získajú a poskytujú informácie v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti (nakupovanie cestovných lístkov, tovarov, občerstvenia, organizovanie pracovných stretnutí, rokovanie so zamestnávateľom, objednávanie si služieb, získavanie informácií v informačnom stredisku a na ulici, štylizovanie jednoduchého obchodného alebo osobného listu, písanie blahoželaní a pod.). Vzdelávanie poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti rozvoja a využívania jazykovej funkcie – otvorenie a ukončenie komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, odmietnutie, sklamanie, nádej, obavy, prejav radosti a pod. V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne a štylisticky vhodne sformulovať vlastné myšlienky na úrovni opisu a informačného prejavu, vyplniť dotazníky a úradné formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď naň, list (súkromný i oficiálny) a odpoveď naň, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu, inzerát a odpoveď naň, štruktúrovaný životopis, zápis z rokovania či besedy, rozprávanie, referát na danú tému, informačného charakteru, návod, informačnú prácu na danú tému vychádzajúc z jednoduchých cudzojazyčných prameňov, opis osoby (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, psychický a fyzický stav), predmetu, miesta, činnosti, situácie, podať základné informácie z prečítaného alebo vypočutého autentického textu (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie. Patrí do kategórie produktívnych rečových schopností.

Ústny prejavŽiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných životných situáciách, začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, besedu, diskusiu, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmet, miesto, činnosť, situáciu, rozprávať dej v rámci určenej témy, predniesť správu alebo referát na určenú alebo zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený text (báseň, pieseň). Patrí do kategórie produktívnych rečových schopností.

Interkultúrna komunikáciaVzdelávanie má rozvíjať u žiakov komunikačné a všeobecné kompetencie v rôznych komunikačných kontextoch aj v odbornej komunikácii z oblasti, ktorú žiak študoval na úrovni A2/B1 SERR, k lepšiemu poznaniu krajiny nemeckej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských udalostí. Žiaci získajú informácie o sociokultúrnom prostredí v porovnaní so svojim kultúrnym prostredím.

Rečové zručnosti

95

Page 96: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Táto kapitola kladie dôraz na základné požiadavky týkajúce sa rečových zručností – počúvania s porozumením, čítania s porozumením, ústneho prejavu, písomného prejavu a mediačných zručností (tlmočenie a preklad). Každá zručnosť je charakterizovaná samostatne pre 1., 2. ročník a pre 3., 4. ročník.

1., 2. ročníkPočúvanie s porozumením

porozumieť bežným, jednoducho formulovaným výpovediamporozumieť podstatným informáciám v krátkych textoch na počúvanie určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textuporozumieť podstatným detailom v jednoduchých výpovediachzachytiť špecifické informácie z počutého textuporozumieť jednoduchým návodom a pokynom k činnostiporozumieť autentickým dialógom na bežné témy

Čítanienaučiť sa získať informácie z krátkeho jednoduchého textu (skimming, scanning)pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textuporozumieť hlavnému zámeru bežne používaných nápisov a vývesných štítovporozumieť krátkym jednoduchým textom s obrazovou informáciouodhadovať význam neznámych slov na základe kontextupochopiť obsah textu aj bez znalosti niekoľkých slovporozumieť úryvkom z jednoduchej poviedkyupevňovať techniky jednoduchého čítaniachápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatický javov

Ústny prejavvedieť sa primerane vyjadriť k témam týkajúcim sa každodenného životazapojiť sa do dialógov v bežných každodenných situáciáchjednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta, predmety s momenty z vlastného životazdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu naučiť sa zostaviť osnovu a rozprávať podľa osnovyreprodukovať krátky prečítaný textprerozprávať krátky príbeh na základe vypočutého textuzískať a sprostredkovať informácie o súčasných, minulých i budúcich udalostiachjednoducho opísať svoje želania a záujmyvymieňať si informácie o predvídateľných každodenných situáciáchporozumieť krátkym návodom a pokynom

Písomný prejavsprávne používať osvojené lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky v písanípísanie poznámok v súvislosti s aktivitami pri čítaní a počúvaní s porozumenímpísanie krátkych diktátov na precvičovanie počúvania s porozumenímvedieť napísať súkromný list v rozsahu 50 – 70 slovosvojiť si kompozičné postupy: opis, rozprávanie, inštrukcianaučiť sa samostatne si pripraviť konceptnaučiť sa členiť písomný prejav do odsekovnaučiť sa napísať jednoduchšie útvary úradného štýlu (žiadosť), vyplniť tlačiváopísať predmet, osobu, využívajúc prídavné mená, príčastia, jednoduché konštrukcieopísať bezprostredné okolie

96

Page 97: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

vyplniť formulárpreformulovať texty (písomné úlohy na základe textov)písomne spracovať dialógy a texty

V rámci nácviku písomného prejavu sa napíšu 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok)

súkromný list (podľa osnovy pripravenej učiteľom)opis miesta (na základe vizuálneho podnetu - obrázku)opis osoby (rodinný príslušník, známa osobnosť)jednoduchý príbeh v minulom čase (napr. podľa série obrázkov)

Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej si žiaci pripravia koncept a na druhej hodine pracujú s konceptom a vypracujú čistopis). Žiaci môžu používať slovník.

3., 4. ročníkPočúvanie

aktívne používať stratégie efektívneho počúvania, napr. globálne porozumenie textu, porozumenie špecifických informácií, porozumenie kľúčových slov vo vete

vedieť pri počúvaní rozlíšiť základné a rozširujúce informácievedieť pochopiť úmysel hovoriacehovedieť zachytiť logickú štruktúru textupri vypočutí krátkeho príbehu tvoriť hypotézy, čo bude nasledovaťvedieť porovnávať a analyzovať získané informácie

Čítanieaktívne využívať techniky efektívneho čítaniaporozumieť sledu faktov a udalostí v krátkom literárnom útvare a hlavným častiam dlhšieho vecného textu, napísaným jednoduchým jazykomzískať konkrétne informácie z bežne používaných textov (prospekty, inzeráty ...)zaujať stanovisko k prečítanému texturozlišovať podstatné a nepodstatné informácie v textevedieť kriticky zhodnotiť prečítaný text a zaujať stanovisko (súhlasné, nesúhlasné)porozumieť vyjadreniam názorov, odôvodneniam a argumentáciám v textochzískať konkrétne informácie z odborného alebo mediálneho textuvedieť priradiť a porovnať informácie z rôznych textov

Ústny prejavaktívne sa zúčastňovať rozhovorov na bežné témy a na témy týkajúce sa vlastnýchzáujmov, jednoduchými vyjadreniami, opismi, vyjadreniami alebo názormi bez predchádzajúcej prípravyvedieť získať a sprostredkovať informácie o prítomných, minulých a budúcich javochsúvislo opísať skúsenosti a udalostidokázať vyjadriť vlastný názor a odôvodniť horozvíjať prezentačné schopnosti študentov napr. pri prezentácii projektukompetentne používať osvojené zručnosti ústneho prejavu s využitím zložitejších syn-taktických štruktúr, slovnej zásoby a gramatických konštrukciívedieť predniesť krátky prejav na danú tému (max. 3 minúty)zvyšovať náročnosť na ústny prejav, čo sa týka obsahu (témy, situácie) aj formyvedieť popísať očakávania, nádeje, cielevedieť prebrať iniciatívu počas rozhovoruvšímať si neverbálnu komunikáciu a snažiť sa ju správne interpretovaťzreprodukovať obsah, napr. poviedky, filmu a.i.

97

Page 98: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

prezentovať jednoduchú projektovú prácu vo svojom odbore

Písomný prejavzdokonaľovať zručnosti špecifické pre písomný prejav, s využitím lexikálnych jedno-tiek (napr. synonymá, homonymá), uviesť a rozvinúť hlavnú myšlienku a pod.kompetentne používať osvojené jazykové prostriedky v písomnom prejavezdokonaľovať výber jazykových prostriedkov (slovnej zásoby a gramatiky)vytvoriť krátke jednoduché texty so súvislými vetami o každodenných aspektoch oko-litého sveta (pozorovania, skúsenosti, udalosti)jednoducho sformulovať výpovede o rodine, škole, životných podmienkach, vlastných

aktivitách a záujmochnapísať poznámky bezprostredne po vypočutí alebo prečítaní textuvedieť zostaviť jednoduchú osnovu odborného textu podľa študijného odboru, stručnerozvinúť jednotlivé body osnovy

Odporúča sa napísať 2 kontrolné slohové práce v ročníku (jedna za polrok):úradný list na základe východiskového textu (inzerát, brožúrka, leták)vyrozprávať príbeh na základe vizuálneho podnetu (snažiť sa o maximálne využitiaosvojených jazykových prostriedkov)postupu opis jednoduchého pracovného postupukrátka kompozícia s vyjadrením vlastného názoru s možnosťou výberu z niekoľkých navrhnutých tém (120 – 150 slov).

Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine si žiak pripraví koncept, na druhej hodine na základe konceptu vypracuje čistopis.) Žiak môže používať slovník.

Mediačné rečové zručnostiMediačné rečové zručnosti neslúžia na vyjadrenie postoja či názoru hovoriaceho, ale na sprostredkovanie komunikatívneho odkazu medzi komunikujúcimi, ktorí nemôžu komunikovať priamo, napr. s užívateľmi rôznych jazykov.

Vedieť voľne preložiť či pretlmočiť základné informácie z vypočutého a prečítaného textu.

Jazykové funkcie1.Kontaktné rečové funkcieŽiaci sa vedia primeraným spôsobom:

pozdraviť a reagovať na pozdravpredstaviť seba aj inýchvyjadriť aj prijať pozvanierozlúčiť saospravedlniť sa a prijať ospravedlnenievyjadriť blahoželanie

2. Regulačné rečové funkcieŽiaci vedia:

poďakovaťpoprosiť o niečopožiadať o radu a poradiťvyjadriť súhlas / nesúhlas

98

Page 99: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

vyjadriť možnosť, nevyhnutnosť, zámervyjadriť istotu / neistotu

3. Hodnotiace rečové funkcieŽiaci dokážu:

vyjadriť vlastný názor / stanovisko k niečomuvyjadriť radosť / sklamanievyjadriť prekvapenievyjadriť nádejvyjadriť nespokojnosť / obavy

4. Informatívne rečové funkcieŽiaci vedia :

získať a podať informáciuvyjadriť priestorové vzťahy: smer, polohu, vzdialenosť, mieru, veľkosť, hmotnosť, objemvyjadriť časové vzťahy: presný a približný čas, následnosť dejov, frekventovanosťvyjadriť kvalitatívne javy: počet, množstvo, mieru.

Lexika

situačne a vecne primeraná slovná zásoba vrátane internacionalizmov, frazeologickýchspojeníporozumenie a vyjadrenie určitých obsahov a zámerov (tematické okruhy a jazykové funkcie)používanie prekladového slovníkanajfrekventovanejšie výrazy štandardnej rakúskej nemčinyčasto používané skratky a skrátené slovátvorenie zložených a odvodených slov na základe pravidiel pomocou predpôn a prí-pon: napr. od slovesa schreiben – abschreiben, beschreiben, die Umschreibung, der Schreibtisch

MorfológiaSloveso

plnovýznamové slovesá v prítomnom čase, v minulom čase (préteritum, perfektum, plusquamperfektum), budúci čas

modálne slovesá v prítomnom čase, v minulom čase (préteritum): ich muss, ich mussteslovesá haben, sein a werden v prítomnom čase, v minulom čase (préteritum, perfek-tum), v budúcom čase er ist, ich wurde, sie hat gehabt, ich werde habenslovesá s odlučiteľnými, neodlučiteľnými predponami a zložené slovesá: mit/nehmen,besuchen, fernsehenrozkazovací spôsob: sag! seid! sprich! lauf!podmieňovací spôsob würde + infinitívkonjunktív II pomocných, modálnych slovies:ich wäre, dürftekonjunktív II pravidelných a nepravidelných slovies: ich machte, ich gingepríčastie minulé pravidelných a nepravidelných slovies: gekauft,gefundenpríčastie minulé vo funkcii prívlastku: die gemietete Wohnung, príčastie prítomné vofunkcii prívlastku: die lachenden Kinderinfinitív s zu: Es beginnt zu regnen.

99

Page 100: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

slovesá haben a sein + infinitív s zu: Ich habe viel zu tun. Das Buch ist zu bekommen.würde + infinitív: Würden Sie mich anrufen?priebehový trpný rod: Das Auto wird repariert.stavový trpný rod: Das Auto ist repariert.slovesné spojenia vo význame modálnych slovies: Du brauchst heute nicht zu machen.Ich habe zu tun.najfrekventovanejšie predložkové slovesné väzby s datívom a akuzatívom: sich freuenauf, sich freuen über, sich interessieren für, denken an

Podstatné menáskloňovanie podstatných mienpodstatné mená s členom určitým, neurčitým a bez členanezhodný prívlastok v genitíve: die Stimme des Lehrerspodstatné mená utvorené z iných slovných druhov: der Beamte, die Eins, das Lesenspodstatnené prídavné meno po etwas, nichts, viel, wenig, genug: etwas Neues

Prídavné menáskloňovanie prídavných mien po určitom, neurčitom člene a bez člena: der kleineTisch, ein gutes Buch, schwarzer Kaffeestupňovanie prídavných mien (pravidelné a nepravidelné stupňovanie): kleiner, besser,der liebste, am meistenskloňovanie prídavných mien v 2. a 3. stupni: mein älterer Bruder, das neueste Buchprídavné meno v prísudku a v prívlastku: mein neues Auto, das Auto ist neuprídavné meno s príslovkou: sehr schön

Zámenáosobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, opytovacie, vzťažné a záporové zá-mená: ich, unser, dieser, alle, der, keinzámeno es v rôznych funkciách: Es regnet. Es war einmal ein König.recipročné zámená: einander, aneinanderneurčité zámená viele, wenige s prídavným menom: viele kleine Kinder

Číslovkyzákladné, radové, násobné, opakovacie číslovky: eins, der dritte, vierfach, einmalzlomky, desatinné čísla: ein Drittel, eins Komma fünfskloňovanie radových čísloviek vo funkcii zhodného prívlastku: die erste Stundečíslovky výpočtu: erstens, zweitens ...

Príslovkystupňovanie prísloviek (pravidelné a nepravidelné stupňovanie): später, lieberpríslovky vo funkcii nezhodného prívlastku: der Bleistift dortzámenné príslovky: wonach – danach, worüber – darübersmerové príslovky: hin, her

Predložkypredložky s datívom: aus, bei, mit, nach, von, zu, seit, von –bis, abpredložky s akuzatívom: durch, für, gegen, ohne, umpreložky s datívom a akuzatívom: an, auf, in, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen

Časticevetné častice: ja, nein. doch

100

Page 101: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Záporzápor nicht, nein, kein, nicht mehr, kein mehr, nie, niemals, keinesfalls, niemand

SyntaxJednoduchá veta

základné vetné modely oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích viet: Er fährt heute ab. Heute fährt erab. Wann kommst du? Hast du heute Zeit? Wiederhole es bitte!vetný rámec: Ich kann heute nicht kommen. Ich stehe um sieben Uhr auf. Er hat inBerlin gelebt.vety s porušením vetného rámca: Das Kind fängtan zu laufen.

Súvetiepoužívať priraďovacie spojky: und, auch, aber oder, sondern, denn: Er kommt nicht,Denn er hat keine Zeit.používať podraďovacie spojky: darum, deswegen, deshalb, dann, trotzdem, also:Ich war nicht da, deshalb weiβ ich nichts davon.používať dvojčlenné (párové) spojky nicht nur ... sondern auch, weder ... noch, entweder ... oder: Ich bin weder in Mathe gut, noch in Chemie.vytvoriť vedľajšiu vetu so správnym slovosledomvytvoriť vedľajšiu vetu vo forme hlavnej vety: Er hat gesagt, er will es machen.vytvoriť predmetové vety so spojkou dass, neurčitkovú vetus zu: Ich nehme an, dassdu sie kennst. Es freut mich Sie zu sehen.vytvoriť predmetové vety so spojku ob: Sie haben nicht gewusst, ob ich komme.vytvoriť nepriamu otázku: wer, wie, was, ob ... Ich weiβ nicht, wer angerufen hat.vytvoriť nepriamu otázku so zámennou príslovkou woran, wonach: Ich weiβ nicht, woran du denkst.vytvoriť vzťažné vety so vzťažnými zámenami v nominatíve, akuzatíve, datívesa vzťažnými zámenami, pred ktorými stojí predložka: Der Mann, der/dem,denn/mitdem ...vytvoriť príslovkové vety časové so spojkami wenn, als, bevor, bis, während ...Während ich lernen musste, spielte meine Schwester Klavier. Nachdem du angerufen hattest, ging ich schlafen.vytvoriť príslovkové vety účelové so spojkou damit, vety s neurčitkom um ... zu:Komm her, damit wir dich hören. Ich fahre ins Gebirge, um dort zu wandern.vytvoriť podmienkové vety so spojkou wenn: Wenn ich Zeit hätte, käme ich.vytvoriť príslovkové vety prípustkové so spojkou obwohl: Obwohl ich viel Arbeit habe, lese ich ein Buch.vytvoriť porovnávacie vety so spojkami je ... desto: Je mehr ich darüber nachdenke,desto leichter scheint mir das Problem zu sein.vytvoriť príčinné vety so spojkou weil: Ich war überrascht, weil er kein Wort gesagt hat.vytvoriť príslovkovú vetu spôsobovú sa spojkami wie, als, als ob, statt dass (statt zu),ohne dass (ohne zu): Der Film war viel schöner, als ich erwartet habe.vytvoriť príslovkové vety dôsledkové so spojkami so dass, ...so...dasss. Es kamen so wenige Leute, dass die Diskussion nicht stattfand.

Výslovnosť a intonáciasprávna intonácia a výslovnosťvetný a slovný prízvuk

101

Page 102: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

pravidlo o asimilácii das istvyslovovanie hlások ä,ü,ö Mädchen, hübsch, bösevyslovovanie hlások e napr. v slovách sehen, lesen

Pravopiszákladné princípy platného pravopisunajdôležitejšie pravidlá písania malých a veľkých písmenpravidlá interpunkciepravidlá delenia slov na konci riadku, delenie slov na slabiky

Zoznam nepravidelných slovies:beginnen, biegen, bieten, binden, bitten, bleiben, essen, fahren, fallen finden, fliegen, fressen, frieren, geben, gehen, gewinnen, halten, hängen, heiβen, helfen, kommen, laden, lassen, laufen, lesen, liegen, nehmen, raten, rufen, scheinen, schlafen, schlagen, schlieβen, schneiden, schreiben, schwimmen, sehen, singen, sitzen, sprechen,springen, stehen, steigen,sterben, streiten. Tragen, treffen, treiben, trinken, tun, vergessen, verlieren, wachsen, waschen, werben, ziehen.

ROČNÍK: PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 3 hodiny týždenne(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Prvé kontaktyPrítomný čas slovies – jednotné čísloPrítomný čas slovesa „sein“Slovosled v oznamovacej a opytovacej veteKladná a záporná odpoveďZákladné číslovkyOsobné zámená v jednotnom číslePosluchové cvičeniaGramatické cvičenia

15 Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa pozdraviť a rozlúčiťPodať o sebe dôležité informácieZískavať informácie o ostatnýchPredstaviť seba a ostatné osobyRozprávať o svojich plánoch do budúcnostiSpracovať otázky z tematického okruhu

osobný a spoločenský životZoznámiť sa s metódou riadeného

rozhovoru a precvičiť si získavanie a odovzdávanie informácií

Pripraviť sa na písomnú prácuĽudia

Prítomný čas slovies Inverzia v slovosledeVšeobecný podmet „man“Opytovacie zámená „Wer?“ a „Was?“Názvy jazykovUrčenie rodu podstatných mien podľa príponyPosluchové cvičeniaGramatické cvičenia

14 Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa poskytnúť údaje o iných osobách

Pomenovať činnosti týkajúce sa zamestnania

Poskytnúť informácie na tému národnosti – svojej i ostatných

Informovať o svojom budúcom zamestnaní a zamestnaní ostatných

Vymenovať názvy štátov a ich obyvateľov (národností)

Pripraviť sa na písomnú prácu

102

Page 103: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Spracovať otázky z tematického okruhu osobný a spoločenský život

Precvičiť si metódu riadeného rozhovoru: získavanie a poskytovanie informácií

My, 10. A triedaPrítomný čas pravidelných slovies

v jednotnom i množnom čísleOsobné zámená v množnom čísleZdvorilostná forma (vykanie)Člen neurčitýPrivlastňovacie zámenáUrčenie rodu podstatných mien podľa príponyZápor „ nicht“Základné číslovkyGramatické cvičeniaPosluchové cvičenia

14Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa hovoriť o svojej škole a triedePomenovať činnosti týkajúce sa

školského životaPomenovať školské predmetyInformovať o svojom rozvrhu hodínVysloviť svoje názory na tému škola,

školské predmetyPripraviť a viesť interviewVyjadrovať záujem, záľubyPripraviť sa na písomnú prácuSpracovať otázky z tematického okruhu

každodenný život – školské predmety, dianie v škole

Precvičiť si metódu riadeného rozhovoru: získavanie a poskytovanie informácií

Júliina rodinaPrítomný čas slovesa „haben“Člen určitý a neurčitý1. a 4. pád neurčitého členaPrivlastňovacie zámenáZápor „kein“Predložka „von“Tvorenie množného čísla podstatných

mienPosluchové cvičeniaGramatické cvičenia

14 Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa pomenovať a predstaviť členov svojej rodiny

Hovoriť o svojej rodineHovoriť o svojich domácich zvieratáchVyjadrovať vzťahy v rodinePripraviť a viesť školskú anketuVyhľadávať informácie z inzerátovPripraviť sa na písomnú prácuSpracovať otázky z tematického okruhu

osobný a spoločenský život – rodinný život, členovia domácnosti

Precvičiť si metódu riadeného rozhovoru: získavanie a poskytovanie informácií

Naučiť sa napísať niekoľko praktických viet - inzerát

Môj dom, môj svetSloveso „gefallen“Väzba „Wie geht´s?“Opakovanie člena určitéhoOpakovanie privlastňovacích zámenPoradie slov vo vete oznamovacej:

inverziaPosluchové cvičeniaGramatické cvičenia

14 Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa poskytnúť informáciu o mieste svojho bydliska

Opísať svoj byt/svoju izbuPýtať sa a odpovedať na otázky typu:

„Ako sa máš? Ako sa ti darí?“Vyjadriť názor na byt a domVyhľadať informácie o bytoch/domoch

z inzerátovPripraviť sa na písomnú prácuSpracovať otázky z tematického okruhu

osobný a spoločenský život – bývanie (miesto bydliska, opis bytu a vybavenia, hľadanie bytu)

Precvičiť si metódu riadeného rozhovoru: získavanie a poskytovanie informácií

Napísať niekoľko praktických viet - inzerát

Dobrú chuť!Prítomný čas nepravidelných sloviesSpôsobové sloveso „mögen“Poradie slov vo vete oznamovacej:

inverziaČlen neurčitý v 1. a 4. pádeZápor „nicht“, „kein“, „nichts“Zložené slováVšeobecný podmet „man“Posluchové cvičenia

14 Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa názvy potravín a hotových jedálNaučiť sa vysloviť, čomu dávame prednosťRozprávať o svojich stravovacích návykochNaučiť sa objednávať v reštauráciiVyjadriť svoj názor na pokrmyVyhľadávať v texte informácie, ktoré nás

zaujímajúPripraviť sa na písomnú prácu

103

Page 104: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Gramatické cvičenia Spracovať otázky z tematického okruhu každodenný život (potravinárske výrobky, jedlá) a svet okolo nás (stravovacie zariadenia)

Precvičiť si riadený rozhovorZoznámiť sa a precvičiť si riadený

rozhovor s argumentáciouJe tu radnica?

Prítomný čas slovies „liegen“, „stehen“Spôsobové sloveso „wissen“Rozkazovací spôsob pri vykaní3. pád po otázke „Wo?“Neosobná väzba „es gibt“Predložky s 3. pádom: „zu“ a „mit“Preložka so 4. pádom: „durch“Posluchové cvičeniaGramatické cvičenia

14 Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa názvy miest a inštitúcií v mestePopisovať polohu inštitúcií a pamiatok v mestePýtať sa na cestu a odpovedať na podobné otázkyPýtať sa na dopravné prostriedky a odpovedať na tieto otázkyRozprávať, čo sa nachádza v mestePripraviť sa na písomnú prácuSpracovať otázky z tematického okruhu svet okolo nás – turistika a cestovanie (návšteva pamiatok, dopravné prostriedky, informácie v meste)Precvičiť si metódu riadeného rozhovoru: získavanie a poskytovanie informáciíNapísať niekoľko praktických viet: odkaz

ROČNÍK: DRUHÝ

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 3 hodiny týždenne(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Obchody, prevádzky, stretnutiaPredložky s 3. a 4. pádom po otázkach

Wo? a Wohin?Väzba infinitívu s zuUrčenie času príslovkovým určenímSpôsobové sloveso können

14 Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa názvy obchodov, prevádzok a druhov tovarov

Poskytovať informácie o plánovaných nákupoch

Formulovať ponuku, prijímať a odmietnuť ponuku

Popisovať činnosti spojené s voľným časom

Dohodnúť si stretnutie (schôdzku)Popísať polohu objektuInformovať o kultúrnych akciách

104

Page 105: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Podávať informácie v obchodeSpracovať otázky z tematických okruhov:

každodenný život – predaj a služby, osobný a spoločenský život – spôsoby trávenia voľného času, účasť na kultúrnych akciách

Napísať pozvánkuPrecvičiť si riadené rozhovory

Typický a netypický priebeh dňaPrítomný čas nepravidelných slovies

fahren, waschen, schlafen, anfangen, fern- sehen, lesen

Slovesá s neodlučiteľnými predponamiSlovesá s odlučiteľnými predponamiUrčovanie času

14 Etická výchovaObčianska náuka

Naučiť sa určovať čas a časti dňaPomenovať činnosti v každodennom

životeRozprávať o svojom dniOpisovať priebeh dňa iných osôbPripravovať a viesť rozhovorySpracovať otázky z okruhov každodenný

život – rodinný život, životný štýl a svet okolo nás

Napísať krátky oznamPriatelia a priateľky

3. pád podstatných mien 3. pád osobných zámenOpytovacie zámeno wer?2. pád vlastných mien

Nácvik rečových zručností

17 Etická výchovaObčianska náuka

Rozprávať o záujmoch – svojich i iných osôb

Rozprávať o plánoch do budúcnosti – svojich i iných osôb

Popisovať a charakterizovať osobyPripravovať a viesť rozhovorVyjadriť mienku o iných ľuďochVyjadrovať vzťahySpracovať otázky z tematických okruhov

každodenný život – človek (vzhľad, vlastnosti, záujmy, pocity) , spôsoby trávenia voľného času

Napísať súkromný listRozvíjať počúvanie s porozumením,

čítanie s porozumení, písanie i hovorenieMôžeš mi pomôcť?

Modálne slovesáVýznam modálnych sloviesModálne slovesá vo vetePodraďovacie súvetie

14 Občianska náukaEtická výchova

Informovať o problémoch a ťažkostiachVyjadriť prosbu o pomocOdmietnuť a uviesť dôvod odmietnutiaVyjadriť ľútosťZdôvodňovať (napr. odmietnutie)Žiadať o dovolenieHovoriť na tému postihnutých osôbPoužívať modálne slovesáSpracovať otázky z tematických okruhov

zdravie (postihnutí v škole), šport (po- pulárne športové disciplíny) a cestovanie dopravné prostriedky)

Napísať oznámenieTak začalo nové storočie

Minulý čas – perfektum14 Občianska náuka

Etická výchovaInformovať o udalostiach vo svetePoužívať minulý čas

Tvorenie príčastia minuléhoPomocné slovesá haben a sein Minulý čas – préteritumPríslovkové určenie času

Priraďovať udalosti k dátumomRozprávať o minulých udalostiach vo

svojom životePoužívať rôzne príslovkové určenia časuNapísať krátky životopis, rozprávať

o živote slávnych osobnostíSpracovať tematické okruhy kultúra

(známi autori a ľudia z oblasti kultúry) a štát a spoločnosť (konflikty, svetové udalosti)

Precvičiť si formu diskusieČo robíš pre svoje zdravie?

Spôsobové sloveso sollen13 Občianska náuka

Etická výchovaPomenovať časti telaPovedať, ako sa cítiš a pýtať sa na to isté

105

Page 106: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Použitie zvratného zámenaPredložka seitRozkazovací spôsobTvorenie rozkazovacieho spôsobu

Pomenovať bežné chorobyOpisovať choroby a dĺžky ich trvaniaPoužívať rozkazovací spôsobPodávať informácie o problémoch a ich

následkoch a navrhovať ich riešenieSpracovať otázky z tematických okruhov

zdravie (hygiena, základné ochorenia, ich príznaky a liečba) a človek (pocity a emócie)

Spracovať anketuNehoda

Predložky s 3. a 4. pádom13 Občianska náuka

Etická výchovaOpísať udalosť (nehodu) s použitím minulého časuOpísať situácie zobrazené na obrázkuFormulovať predpokladyVyjadriť postupnosť udalostíPri rozprávaní používať predložky (určujúce miesto)Spracovať otázky z tematického okruhu cestovanie a turistikaNapísať poznámku

ROČNÍK: TRETÍ

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 3 hodiny týždenne(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Plány na dovolenku: more a viac...Príslovkové určenie miestaPodraďovacie súvetie

Nácvik rečových zručností

20 Občianska náuka Opísať, akému spôsobu a forme trávenia prázdnin dávaš prednosť

Robiť anketuVyjadriť názor na tému prázdninyRozprávať sa na tému prázdniny

106

Page 107: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozprávať sa na tému priority v súvislosti s dovolenkou či prázdninami iných osôb

Formulovať návrhy s použitím viet so spojkou wenn

Používať predložky pri opisovaní miest výletu alebo pobytu

Spracovať otázky z tematických okruhov trávenie voľného času, cestovanie a turistika

Napísať pohľadnicu a jednoduchý formálny list

Precvičiť počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, rozprávanie a písanie

Ľudia ako ty a ja (?)Stupňovanie prídavných mien a prísloviekPrídavné mená vo funkcii prívlastkuSloveso gefallen

14 Občianska náuka Rozprávať o známych ľuďochPorovnávať osoby (ľudí)Vyjadrovať vlastné názory na tému ľudiaStupňovať prídavné mená v prívlastku

(prvý, druhý a tretí stupeň)Názvy oblečeníPoradiť ohľadom spôsobu obliekaniaSpracovať otázky z tematických okruhov

vonkajší vzhľad, vlastnosti, pocity, emócie a obľúbené zamestnania a činnosti, ktoré s nimi súvisia

Napísať oznámenie a inzerátPráca a povolanie

Sloveso werdenSkloňovanie podstatných mien v 2. pádeSlabé skloňovanie v 2. pádeÚčelové vety so spojkou damit/konštrukcia

um...zu

14 Občianska náuka Naučiť sa názvy zamestnaní a činnosti s nimi súvisiace

Vymenovať povahové vlastnosti a zručnosti potrebné k ich vykonávaniu

Pomenovať ich klady a záporyHovoriť o výbere povolania a odôvodniť

hoPoužívať vedľajšie vety so spojkou damit

a koštrukciu um...zuRozumieť písanému textu – životopisu

iných ľudíNapísať vlastný životopisNapísať krátky písomný útvar: inzerátNapísať dlhý písomný útvar: listSpracovať tematický okruh obľúbené

zamestnania a činnosti, ktoré s nimi súvisia, podmienky práce a zamestnaní, brigády, pracovný trh, nezamestnanosť, hľadanie práce

Fakty a svedectváPréteritum slovies sein a habenPréteritum pravidelných a spôsobových

sloviesPréteritum nepravidelných sloviesČasové vety so spojkami als/wennČasové vety so spojkami

während/bevor/nachdem

14 Občianska náuka Čítať správy o politických udalostiachRozprávať o svojich zážitkoch Rozprávať o sebe a o iných ľuďoch pomo-

cou časových vietRozprávať o svojom prvom dni v školeNapísať krátky útvar: anketuSpracovať otázky z tematických okruhov

svet okolo nás – vnútroštátne udalosti, medzinárodné konflikty (terorizmus) a kaž-dodený život – prvý deň v škole

Vízie budúcnostiBudúci čas (futúrum I)Nepriama otázkaSúvetie so spojkou obwohl/trotzdem

14 Občianska náuka Vyjadriť predstavu o svojej budúcnosti, aj o budúcnosti sveta

Rozprávať o svojich plánoch do budúcnaRozprávať sa o téme obavy/nádeje

mladých ohľadom budúcnostiInterpretovať štatistické údaje

107

Page 108: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Spracovať tematické okruhy svet a príroda v ohrození, vyhliadky do budúcna a človek a jeho pocity, emócie, plány

Napísať formálny listPartnerstvá

Prídavné meno vo funkcii prívlastkuOpytovacie zámená was für ein? a welcher?

14 Občianska náuka Čítať inzeráty v novinách a rozumieť imRozprávať o svojich záujmoch

a záujmoch iných ľudíSpracovať otázky z tematických okruhov

osobný a spoločenský život – nadväzovanie kontaktov, povahové črty, pocity, emócie, vzhľad a každodenný život – životný štýl

Napísať krátky útvar: anketuNácvik rečových zručností 9 Občianska náuka Precvičiť počúvanie s porozumením

Precvičiť čítanie s porozumenímPrecvičiť rozprávaniePrecvičiť písanie

ROČNÍK: ŠTVRTÝ

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 5 hodín týždenne(spolu 150)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

108

Page 109: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

City a emócieKonjunktív II: opisný tvar „würde + infinitív“Konjunktív II nepravidelných sloviesKonjunktív II slovies sein, haben, werdenKonjunktív II spôspbobých sloviesVzťažné vety

Rodina, príbuzní, domovRodinné vzťahy, záujmy, pomoc v domácnosti

Umenie a kultúraKultúrne možnosti v meste a na dedine, formy

umenia, návšteva kultúrneho podujatiaŠport

Druhy športu, môj obľúbený šport, olympijské hry

18 Občianska náukaSlovenský jazyk

Naučiť sa rozprávať o emóciáchFormulovať rady pomocou podmieňovacieho spôsobuVyjadrovať predpoklady pomocou slovies v podmieňovacom spôsobeOpisovať osoby alebo predmety s použitím vedľajších vietRiešiť úlohy z tematického okruhu: osobný a spoločenský život – pocity a emóciePrecvičiť si metódu riadeného rozhovoru

Napísať životopis a charakterizovať seba i blízke osoby

Informovať o obľúbenom druhu umenia a o návšteve kultúrneho podujatia

Hovoriť o kultúrnych podujatiach v našom meste a v našej škole

Poukázať na význam telesnej aktivity pre zdravý rozvoj mladej generácie, zdravý životný štýl

Pripraviť žiakov na maturitnú skúškuNapísať slohovú prácu na určenú tému

Fantázie, sny, želaniaVäzby sloviesZámenné príslovky opytovacie

BývanieNáš dom, moja izba, ideálne bývanieBývanie v meste a na vidieku

Nákupy a službyPorovnať možnosti, výhody

Uviesť príklady v našom mesteStarostlivosť o zdravie

Základná starostlivosť o zdravie, civilizačné choroby, alternatívna liečba

CestovanieDopravné prostriedky, ciele cestovania,

masová turistika

20 Občianska náuka Rozprávať o svojich plánoch a projektoch do budúcnosti pomocou podmieňovacieho spôsobu

Vyjadriť želanieVyjadriť predpoklad týkajúci sa

súčasnosti a budúcnostiPýtať sa na ľudí a na veciVyjadriť svoj názor v televíznych

súťažiachSpracovať otázky z tematického okruhu:

osobný a spoločenský život plány a sny

Domov a jeho význam v živote človekaVedieť opísať rôzne formy bývania

a sústrediť sa na svoj byt, svoju izbuPoukázať na vplyv mediálnej reklamy na

rozhodovanie saVysvetliť žiakom pojem „konzumný štýl

života“Naučiť sa opísať ľudské telo, rozoznať

príznaky bežných ochorení, vysvetliť pojem „zdravý životný štýl“

Poukázať na cestovanie ako významný prostriedok poznávania inej reality

Napísať slohovú prácu na určenú témuPodujatia

Trpný rodVyjadrenie pôvodcu dejaVšeobecný podmet manPríčastie prítomné a minuléTvorenie príčastíPríčastie ako rozvitý prívlastok

Škola a štúdiumOrganizácia školského roku, vysvedčenie, život

žiakov, mimoškolské aktivityBerlin

Berlínske reality a pamiatkyPráca a povolanie

Pracovný trh, motivácia, žiadosť o prijatie do zamestnania

Medziľudské vzťahy

20 Občianska náuka Rozumieť textom s informáciam o sveto- vých udalostiach

Rozprávať o udalostiach a činnostiach s použitím trpného rodu

Rozumieť novinovým článkomSpracovať otázky z tematického okruhu

Cestovanie a turistikaVysvetliť žiakom rozdiely a porovnať

školské systémy v krajinách EÚOboznámiť žiakov s reáliami hlavného

mesta NSRPosúdiť kritériá výberu zamestnania,

poukázať na správnu motiváciuUpozorniť na negatívne javy

v spoločnosti – drogy, bezdomovciPoukázať na problémy telesne a duševne

109

Page 110: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Generačné problémy, priateľstvo, láska, konflikty

ViedeňReálie o hlavnom meste Rakúska

postihnutýchPoukázať na zaujímavosti a atrakcie

hlavného mesta susednej krajinyNapísať slohovú prácu na určenú tému

Hovoríte „nenglicky“?Neurčité zámenáKonjunktív IPriama a nepriama rečZmena priamej reči na nepriamuPodstatné mená prevzaté z angličtiny

BratislavaPozvánka pre turistov do nášho hlavného

mesta

Veda a technikaŽivot v minulosti a dnes, fascinujúce objavy

a vynálezyRakúskoReálie nemecky hovoriacej krajiny

20 Občianska náuka Naučiť sa rozumieť informatívnemu textu o anglicizmoch v nemeckom jazyku a o ich typoch

Rozumieť argumentom pre a proti a formulovať ich

Hovoriť o názoroch iných osôb za použitia konjunktívu I

Citovať tlačové informácie a názory v nich obsiahnuté

Podať zaujímavým spôsobom reálie nášho hlavného mesta

Poukázať na význam vedy a techniky, veda a technika v službách človeka, zneužívanie objavov

Rozšíriť vedomosti o informácie týkajúce sa nemecky hovoriacej krajiny

Svet, životné prostredie, ochrana životného prostredia

Zložené podstatné menáZložené prídavné menáVedľajšie vety spôsobové so spojkou

indemVäzby podstatného a prídavného mena

Človek a prírodaRočné obdobia, počasie, životné

prostredie, živelné katastrofyČlovek a spoločnosť

Spoločenské normy, práva a povinnosti, morálka, konflikty

KomunikáciaKomunikácia a jej formy, komunikácia

v rôznych situáciáchMasmédiá

Typy a úlohy masmédií, obľúbené programy

20 Občianska náuka Naučiť sa rozumieť textom s ekologickou tematikou

Opisovať javy (ne)priaznivé pre životné prostredie

Informovať o činnosti ekologických organizácií

Informovať o tom, čo robíš pre životné prostredie a čo robia iní

Rozumieť interpretáciám štatistíkPoukázať na vplyv človeka na prírodu,

ekologické otázkyObjasniť žiakom etiku každodenného

životaPoukázať na moderné formy

komunikácie a ich vplyv na medziľudské vzťahy

Poukázať na vplyv médií na náš každodenný život

Nemecko a NemciTypicky nemecký, typicky slovenskýAká „nemecká „ je nemecká spoločnosť?

Nemecká spolková republikaMládež a spoločnosť

Postavenie mládeže v spoločnosti, problémy mladej generácie, negatívne javy

Výživa a stravovanieNávyky, chute, národná kuchyňa, špeciality

Voľný čas, záľubyOrganizovaný voľný čas, koníčky,

voľnočasové aktivityNácvik jazykových zručností

20 Občianska náuka Naučiť žiakov aktívne používať vyjadrovanie podmieňovacieho spôsobu

Precvičovať gramatické štruktúryOboznámiť žiakov s reáliami nemecky

hovoriacej krajinyHovoriť o predstavách mladých ľudí

o budúcnostiPoukázať na význam zdravého

stravovania pre vývoj mladého človekaPoukázať na význam harmonického

rozvoja osobnosti a zdôrazniť význam zmysluplného využívania voľného času

Precvičiť počúvanie s porozumenímPrecvičiť čítanie s porozumenímPrecvičiť písaniePrecvičiť rozprávanie

Multikultúrna spoločnosťZvyky, tradície, vzťahy medzi

národnosťami a národnostnými menšinami, tolerancia, azylanti

Slovensko sa oplatíSlovensko

20 Občianska náukaUpozorniť žiakov na nárast negatívnych

javov v spoločnosti a na význam tolerancie v spolunažívaní národov a národností

Prezentovať Slovenskú republiku

110

Page 111: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Informácie o našej krajine, pozvánka pre turistov

Mestá a miestaDôležité miesta v našom živote,

sprevádzanie turistovKniha – priateľ človeka

Význam literatúry v každodennom živote, zoznámenie sa s dielami nemecky píšucich autorov, môj obľúbený spisovateľ (dielo)

Charakterizovať sám seba v porovnaní s inými národmi

„Poznaj svoje bydlisko“Vedieť oboznámiť turistov so

zaujímavosťami nášho mesta a jeho okoliaPoukázať na význam knihy v našom

živote, porozprávať o obľúbenej knihePoznať nemecky píšucich autorov

Móda a odievanieMódne trendy, odev na rôzne príležitosti, vývoj

odevovVzory a idoly

Kladné a záporné vlastnosti, literárni i reálni hrdinovia

ŠvajčiarskoĎalšia nemecky hovoriaca krajina, odlišnosti,

turistické atrakcieOpakovanie

12 Občianska náukaSlovenský jazyk

Naučiť žiakov používať novú slovnú zásobu Viesť diskusiu na tému „Šaty robia človeka“(?)Poukázať na rozdiel medzi idolom a vzorom, poukázať na význam vzoru v konaní mladej generácieRozšíriť poznatky žiakov o reálie významnej európskej krajinyZopakovať si učivo s cieľom pripraviť sa na ústnu maturitnú skúšku

111

Page 112: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: ŠTVRTÝ (v šk. roku 2012/2013)Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 5 hodín týždenne

(spolu 150)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

ŽiadosťRozširujeme slovnú zásobuOpakovanie tvaroslovia2. pád podstatných mienSkloňovanie prídavných mien v prívlastku v 2.

a 3. páde3. stupeň prídavných mien a prísloviekPosluchové cvičeniaGramatické a opakovacie cvičeniaPríprava na písomnú prácuOpakovanie skloňovania podstatných mien

a prídavných mienRodina, príbuzní, domov

Rodinné vzťahy, záujmy, pomoc v domácnostiUmenie a kultúra

Kultúrne možnosti v meste a na dedine, formy umenia, návšteva kultúrneho podujatia

ŠportDruhy športu, môj obľúbený šport, olympijské

hry

18 Občianska náukaSlovenský jazyk

Naučiť žiakov používať novú slovnú zásobu v gramatických štruktúrach

Aktívne tvoriť nové slováNaučiť žiakov vyjadrovať vlastnícky vzťah

pomocou 2. páduNaučiť žiakov vyjadrovať rôzne stupne

vlastnostíNaučiť žiakov zásady písania životopisu

a motivačného listuZopakovať si gramatické štruktúry

a pripraviť sa na písomnú prácuNapísať životopis a charakterizovať seba

i blízke osobyInformovať o obľúbenom druhu umenia

a o návšteve kultúrneho podujatiaHovoriť o kultúrnych podujatiach v našom

meste a v našej školePoukázať na význam telesnej aktivity pre

zdravý rozvoj mladej generácie, zdravý životný štýl

Pripraviť žiakov na maturitnú skúškuNapísať slohovú prácu na určenú tému

Darčeky – oslava narodenínRozširujeme slovnú zásobuPrecvičujeme lexiku Ďalší význam modálnych slovies a slovesa„werden“Ukazovacie zámená „der, die, das“Lexikálne, posluchové a gramatické cvičeniaPredložky s 2. pádomOpakovanie časovania slovies

BývanieNáš dom, moja izba, ideálne bývanieBývanie v meste a na vidieku

Nákupy a službyPorovnať možnosti, výhodyUviesť príklady v našom meste

Starostlivosť o zdravieZákladná starostlivosť o zdravie, civilizačné

choroby, alternatívna liečbaCestovanie

Dopravné prostriedky, ciele cestovania, masová turistika

20 Občianska náuka Naučiť žiakov viesť jednoduchý dialóg na danú tému

Naučiť žiakov pripraviť situačný rozhovorNaučiť žiakov identifikovať neznámy

počutý textVedieť pracovať s neznámym textomPrecvičiť gramatické javy a štruktúryPripraviť žiakov na písomnú prácu

Domov a jeho význam v živote človekaVedieť opísať rôzne formy bývania

a sústrediť sa na svoj byt, svoju izbuPoukázať na vplyv mediálnej reklamy na

rozhodovanie saVysvetliť žiakom pojem „konzumný štýl

života“Naučiť sa opísať ľudské telo, rozoznať

príznaky bežných ochorení, vysvetliť pojem „zdravý životný štýl“

Poukázať na cestovanie ako významný prostriedok poznávania inej reality

Napísať slohovú prácu na určenú tému

Telefonické rozhovoryRozšírenie slovnej zásobyPréteritum pravidelných a nepravidelných sloviesLexikálne, posluchové a gramatické cvičeniaPočúvanie s porozumenímČítanie s porozumenímPríprava na písomnú prácu

20 Občianska náuka Naučiť žiakov tvoriť situačné dialógyNaučiť žiakov vyjadrovať sa v minulom

čase v rozhovoreNaučiť žiakov rozprávať súvislý dej

v minulom časeNacvičiť reakciu na neznámy textPríprava žiakov na písomnú prácuNapísať slohovú prácu opisujúcu udalosti

v minulosti

112

Page 113: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Opakovanie predložiekŠkola a štúdium

Organizácia školského roku, vysvedčenie, život žiakov, mimoškolské aktivity

BerlinBerlínske reality a pamiatky

Práca a povolaniePracovný trh, motivácia, žiadosť o prijatie do

zamestnaniaMedziľudské vzťahy

Generačné problémy, priateľstvo, láska, konflikty

SlovenskoInformácie o našej krajine, pozvánka pre turistov

Vysvetliť žiakom rozdiely a porovnať školské systémy v krajinách EÚ

Oboznámiť žiakov s reáliami hlavného mesta NSR

Posúdiť kritériá výberu zamestnania, poukázať na správnu motiváciu

Upozorniť na negatívne javy v spoločnosti – drogy, bezdomovci

Poukázať na problémy telesne a duševne postihnutých

Poukázať na zaujímavosti a atrakcie našej krajiny

Napísať slohovú prácu na určenú tému

Krížom-krážom po sveteRozširujeme slovnú zásobu a aktívne ju

využívame Vzťažné vetyČasové vety so spojkami „als“ a „wenn“Posluchové cvičeniaLexikálne a gramatické cvičeniaNácvik počúvania s porozumenímTrpný rod v prítomnom a minulom časeTrpný infinitívNácvik čítania s porozumenímPráca so slovnou zásobouGramatické cvičeniaNácvik a opakovanie gramatických štruktúrTransformácia viet

Človek a prírodaRočné obdobia, počasie, životné

prostredie, živelné katastrofyVeda a technika

Život v minulosti a dnes, fascinujúce objavy a vynálezy

Nemecká spolková republika

20 Občianska náuka Naučiť žiakov aktívne používať novú slovnú zásobu

Vedieť aktívne tvoriť vedľajšie časové vety

Pripraviť sa na písomnú prácuViesť situačný rozhovorNapísať slohovú prácu s využitím nových

gramatických štruktúrVedieť transformovať vety z činného rodu

do trpného a naopakPrecvičiť si všetky gramatické štruktúryPripraviť sa na písomnú prácuNacvičiť jednotlivé jazykové zručnosti

s ohľadom na písomnú časť maturitnej skúšky

Poukázať na vplyv človeka na prírodu, ekologické otázky

Poukázať na význam vedy a techniky, veda a technika v službách človeka, zneužívanie objavov

Oboznámiť žiakov s reáliami nemecky hovoriacej krajiny

Nácvik jazykových zručnostíRozširujeme slovnú zásobuÚčelové vetySmerové príslovkyLexikálne, gramatické a posluchové

cvičeniaČítanie s porozumenímPočúvanie s porozumenímNácvik gramatických štruktúrOpakovanie

BratislavaPozvánka pre turistov do nášho hlavného

mestaNácvik jazykových zručností

Predminulý časRozširujúca slovná zásobaOpakovanie časových vietPočúvanie s porozumenímČítanie s porozumenímNácvik gramatických štruktúrGramatické cvičenia

Človek a spoločnosť

20 Občianska náuka Rozšíriť si slovnú zásobu o užitočné frázy a aktívne ich vedieť použiť

Transformovať vety do budúceho časuReagovať na podnety a vytvárať krátke

situačné dialógyNaučiť žiakov súvislo rozprávať na danú

témuZopakovať si dôležité gramatické

štruktúryPripraviť sa na písomnú prácuPodať zaujímavým spôsobom reálie

nášho hlavného mestaNaučiť žiakov aktívne používať

vyjadrovanie minulosti pomocou všetkých minulých časov

Reagovať na počutéVedieť reprodukovať počutý textVedieť obmieňať počutý text a premeniť

ho na situačný dialógPripraviť sa na písomnú prácuNapísať slohovú prácu obsahujúcu nové

gramatické štruktúry

113

Page 114: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Spoločenské normy, práva a povinnosti, morálka, konflikty

KomunikáciaKomunikácia a jej formy, komunikácia

v rôznych situáciáchMasmédiá

Typy a úlohy masmédií, obľúbené programy

Objasniť žiakom etiku každodenného života

Poukázať na moderné formy komunikácie a ich vplyv na medziľudské vzťahy

Poukázať na vplyv médií na náš každodenný život

Podmieňovací spôsob v minulom časeRozširujúca slovná zásobaNácvik jazykových zručnostíPočúvanie s porozumenímČítanie s porozumenímNácvik gramatických štruktúrGramatické cvičeniaOpakovacie cvičenie

Mládež a spoločnosťPostavenie mládeže v spoločnosti, problémy

mladej generácie, negatívne javyVýživa a stravovanie

Návyky, chute, národná kuchyňa, špecialityRakúsko

Reálie nemecky hovoriacej krajiny

20 Občianska náuka Naučiť žiakov aktívne používať vyjadrovanie podmieňovacieho spôsobu

Precvičovať gramatické štruktúryOpakovať gramatiku a slovnú zásobu

s cieľom dôkladne sa pripraviť na externú a internú časť písomnej maturitnej skúšky

Hovoriť o predstavách mladých ľudí o budúcnosti

Poukázať na význam zdravého stravovania pre vývoj mladého človeka

Rozšíriť vedomosti o informácie týkajúce sa nemecky hovoriacej krajiny

Voľný čas, záľubyOrganizovaný voľný čas, koníčky,

voľnočasové aktivityMultikultúrna spoločnosť

Zvyky, tradície, vzťahy medzi národnosťami a národnostnými menšinami, tolerancia, azylanti

ViedeňReálie o hlavnom meste Rakúska

Mestá a miestaDôležité miesta v našom živote,

sprevádzanie turistovKniha – priateľ človeka

Význam literatúry v každodennom živote, zoznámenie sa s dielami nemecky píšucich autorov, môj obľúbený spisovateľ (dielo)

20 Občianska náuka Aktívne používať novú slovnú zásobuPoukázať na význam harmonického

rozvoja osobnosti a zdôrazniť význam zmysluplného využívania voľného času

Upozorniť žiakov na nárast negatívnych javov v spoločnosti a na význam tolerancie v spolunažívaní národov a národností

Podať žiakom reálie o hlavnom meste Rakúska

„Poznaj svoje bydlisko“Vedieť oboznámiť turistov so

zaujímavosťami nášho mesta a jeho okoliaPoukázať na význam knihy v našom

živote, porozprávať o obľúbenej knihePoznať nemecky píšucich autorov

Móda a odievanieMódne trendy, odev na rôzne príležitosti, vývoj

odevovVzory a idoly

Kladné a záporné vlastnosti, literárni i reálni hrdinovia

ŠvajčiarskoĎalšia nemecky hovoriaca krajina, odlišnosti,

turistické atrakcieOpakovanie

12 Občianska náukaSlovenský jazyk

Naučiť žiakov používať novú slovnú zásobu Viesť diskusiu na tému „Šaty robia človeka“(?)Poukázať na rozdiel medzi idolom a vzorom, poukázať na význam vzoru v konaní mladej generácieRozšíriť poznatky žiakov o reálie významnej európskej krajinyZopakovať si učivo s cieľom pripraviť sa na ústnu maturitnú skúšku

114

Page 115: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu nemecký jazyk(2. cudzí jazyk)Časový rozsah výučby 3,3,2,2 (99+99+66+50=314 hodín)Ročník prvý, druhý, tretí, štvrtýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetuObsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových kompetencií, ale rozvíja aj kľúčové kompetencie tak, aby jazyková príprava žiakov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Cudzí jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú skúsenosti sprostredkované materinským jazykom a štátnym jazykom. Osvojenie si cudzieho jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Cudzí jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

Predmet nemecký jazyk má obsah štruktúrovaný do častí označených rečové zručnosti. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so všetkými oblasťami modernej spoločnosti. Učivo sa skladá z poznatkov v nasledovných oblastiach: fonetika, lexika, gramatika, syntax a štylistika, ako aj reálie nemecky hovoriacich krajín. Žiaci si musia uvedomiť, že jazyk je živý a neustále sa vyvíjajúci organizmus. Pri výbere učiva sme veľmi citlivo pristupovali na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti požívania nemeckého jazyka.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania nemeckého jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu nemecký jazyk proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania

115

Page 116: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet nemecký jazyk je veľmi úzko previazaný s predmetom slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náuka o spoločnosti ako aj s ostatnými vyučovacími predmetmi odborného zamerania.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v odbornej učebni nemeckého jazyka a v bežnej triede. Tematicky zameraná výzdoba triedy má za úlohu esteticky pôsobiť na žiakov a rozvíjať ich predstavivosť. Žiaci budú mať možnosť absolvovať jednodňovú exkurziu do Rakúska.

Ciele vyučovacieho predmetuPrvotným cieľom vyučovacieho predmetu cudzí jazyk je komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti. Vyučovanie cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života. Okrem toho vyučovanie cudzieho jazykaformuje kritické myslenie, myšlienkovú a rečovú tvorivosť, motiváciu žiakov k dosiahnutiu čo najvyššej jazykovej úrovne, samostatnosť v učení sa a zodpovednosť za študijné výsledky.

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

podpore sebadôvery každého žiaka,

k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,

príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,

zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,

pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,

vnímaniu a a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,

zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,

nadobudnutiu vzťahov k slovesným dielam a rozvíjaniu emocionálnych a estetických cítení a vnímaní.

Absolvent má:v oblasti jazykovej poznať a požívať zvukové a ortografické (pravopisné) prostriedky nemeckého jazyka, slovnú zásobu vrátane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov, vybrané javy z oblasti štylistiky na úrovni A1/A2 SERR,

v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v jednoduchých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikačným zámerom na úrovni A1/A2 SERR,

s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety na úrovni A1/A2 SERR,

v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať na úrovni jednoduchej komunikácie v bežných komunikačných situáciách, odhadovať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom nemeckej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikačné kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených

116

Page 117: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

jazykových prostriedkov v komunikačných situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať základnú úroveň receptívnych a produktívnych rečových schopností.

KompetenciePodľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj komunikačné jazykové kompetencie, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:

dokázal riešiť každodenné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,dokázal si vymieňať informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.

Všeobecné kompetencieVšeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.

Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:

získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti,opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,uvedomovať si stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,pochopiť zámer zadanej úlohy,účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupináchaktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Komunikačné jazykové kompetencieSú to tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,dokáže predstaviť seba aj iných, klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

Jazyková kompetenciaUčiaci sa na úrovni A1:

používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu,má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,

117

Page 118: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.

Sociolingvistická kompetenciaUčiaci sa na úrovni A1:

dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.

Pragmatická kompetenciaUčiaci sa na úrovni A1:

dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.

Stratégia vyučovania cudzieho jazyka

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celky z nemeckého jazyka

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorDialóg a diskusiaHeuristická - rozhovor, riešenie úlohBrainstormingInscenačné metódy

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovaniePráca s obrázkovým materiálom, mapou, videomateriálomExkurzia v cudzojazyčnom prostredí Práca s počítačom

Učebné zdroje

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Všetky tematické celky z nemeckého jazyka

Homolková: Reálie nemecky hovoriacich krajín. Fraus, Bratislava 2003Tkadlečková, Tlustý, Foxová: Genau! 1 Nemčina pre stredné odborné školy, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2011Tkadlečková, Foxová:Genau!2 Nemčina pre stredné odborné školy, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2012Hanuljaková, Kettnerová Tesařová: Deutsch eins, zwei 1. Fraus, Bratislava 2003Motta, Cwikowska, Hanuljaková: Direkt 2 – Nemčina pre stredné školy, Klett nakladatelství s.r.o., Praha 2009

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľaCD prehrávačDVD prehrávačVideotechnika PC Interaktívna tabuľa

Obrazový materiálMapyVideofilmyZvukové záznamyCudzojazyčné časopisyHryFólie a predtlače

Internet Cudzojazyčná knižnicaExkurzia

118

Page 119: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Komunikačné zručnosti

Nemožno ich chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (integrované zručnosti).

Počúvanie s porozumením

Vzdelávanie rozvíja receptívne sluchové spôsobilosti založené na počúvaní a porozumení monologických a dialogických prejavov. Má poskytovať žiakom spôsobilosti aj zrakové so zreteľom na čítanie a prácu s jednoduchým textom. Žiak v prejave prednášanom v cudzom jazyku štandardnou a zreteľnou výslovnosťou rozumie jednoduchým informáciám vo vypočutej správe, pochopí celkovú tému, snaží sa rozlíšiť hlavnú myšlienku a základnú informáciu v texte, snaží sa odhadovať významy neznámych výrazov. Patrí do kategórie receptívnych schopností.

Učiaci sa na úrovni A1:

dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia tákajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.

Čítanie s porozumením

V rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré skvalitnia ich výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja základy gramatiky vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho pravopis na úrovni A1/A2 SERR. Žiak vie prečítať krátky jednoduchý text informatívneho charakteru, dokáže vyhľadať základné informácie, dokáže rozlíšiť komunikačných partnerov, dokáže odhadovať významy jednoduchých neznámych slov v jednoduchej výpovedi, využívať ilustrácie, jednoduché tabuľky. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.

Učiaci sa na úrovni A1:

rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.

Písomný prejav

Žiaci sa dokážu písomne jednoducho vyjadrovať vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v cudzom jazyku svoje osobné údaje, jednoducho opísať domov, voľný čas, jedlo a nápoje, služby, cestovanie, starostlivosť o svoje zdravie, každodenný život, nakupovanie, vzdelávanie, svoju krajinu, prácu a pod. Žiaci získajú a poskytujú jednoduché informácie formou krátkeho textu (max. 30 slov) v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti (nakupovanie cestovných lístkov, tovarov, občerstvenia, organizovanie pracovných stretnutí, rokovanie so zamestnávateľom, objednávanie si služieb, dokážu získať informácie v informačnom stredisku a na ulici). V písomnom prejave žiak vie napísať jednoduchý text informatívneho charakteru na úrovni A1/A2 SERR.

Učiaci sa na úrovni A1:

dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.

Ústny prejav

Žiak vie jednoducho a zrozumiteľne, primerane komunikačnej situácii reagovať v bežných životných situáciách, vyjadriť svoj súhlas resp. nesúhlas, začať, udržiavať a ukončiť jednoduchý rozhovor, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmet, miesto, činnosť, situáciu, rozprávať jednoduchý príbeh v rámci určených tém. Patrí do kategórie produktívnych rečových schopností.

Dialóg

Učiaci sa na úrovni A1:

dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,

119

Page 120: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.

Monológ

Učiaci sa na úrovni A1:

dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.

Interkultúrna komunikácia

Vzdelávanie má rozvíjať u žiakov komunikačné a všeobecné kompetencie v rôznych komunikačných kontextoch aj v odbornej komunikácii, ktorú žiak študoval na úrovni A1/A2 SERR, k lepšiemu poznaniu krajiny nemecky hovoriacej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských udalostí. Žiaci získajú informácie o sociokultúrnom prostredí v porovnaní so svojim kultúrnym prostredím, vedomosti o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti, naučia sa interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr a kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúra a iných kultúr.

Obsah vzdelávania a požiadavky na vedomosti žiakov

Lexika

Žiaci:

ovládajú situačne a vecne primeranú slovnú zásobu vrátane internacionalizmov, frazeologických spojení na porozumenie a vyjadrenie určitých obsahov a zámerov (tematické okruhy a jazykové funkcie)

vedia používať prekladový a výkladový slovník

vedia pochopiť najfrekventovanejšie výrazy štandardnej rakúskej a nemeckej nemčiny

vedia dešifrovať často používané skratky

na základe pravidiel vedia tvoriť zložené a odvodené slová pomocou predpôn a prípon: napr. od slovesa schreiben – abschreiben, beschreiben, die Umschreibung, der Schreibtisch

Morfológia

Sloveso

Žiaci vedia časovať a správne použiť:

plnovýznamové slovesá v prítomnom čase, v minulom čase (préteritum, perfektum), v budúcom čase

modálne slovesá v prítomnom, minulom čase (préteritum): ich muss, ich musste

slovesá haben, sein, a werden v prítomnom čase, v minulom čase (préteritum, perfektum), v budúcom čase: er ist, ich wurde, sie hat gehabt, ichwerde haben

slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami a zložené slovesá: mit/nehmen, besuchen, fern/sehen

rozkazovací spôsob: sag! Seid! Sprich! lauf!

podmieňovací spôsob würde + infinitív

konjunktív II pomocných a modálnych slovies: ich wäre, ich dürfte

Žiaci vedia tvoriť a použiť:

príčastie minulé pravidelných a nepravidelných slovies: gekauft, gefunden

príčastie minulé vo funkcii prívlastku: die gemietete Wohnung

príčastie prítomné vo funkcii prívlastku: die lachenden Kinder

infinitív s zu: Es beginnt zu regnen.

slovesá haben a sein + infinitív s zu: Ich habe viel zu tun. Das Buch ist zu bekommen.

120

Page 121: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

würde + infinitív: Würden Sie mich anrufen?

Žiaci vedia správne použiť:

najfrekventovanejšie predložkové slovesné väzby s datívom a akuzatívom: sich freuen auf, sich freuen über, sich interessieren für, denken an.

Podstatné mená

Žiaci vedia:

skloňovať podstatné mená

správne používať podstatné mená s členom určitým, neurčitým a bez člena

použiť nezhodný prívlastok v genitíve: die Stimme des Lehrers

správne použiť podstatné mená utvorené od iných slovných druhov: der Beamte, das Lesen, der Kranke, spodstatnené prídavné meno po etwas, nichts, viel, wenig, genug: etwas Neues, alles Gute.

Prídavné menáŽiaci vedia:

skloňovať prídavné mená po určito, neurčitom člene a bez člena: der kleine Tisch, ein gutes Buch, schwarzer Kaffee

stupňovať prídavné mená v druhom a treťom stupni (pravidelné a nepravidelné stupňovanie): kleiner, besser, der liebste, am meisten

skloňovať prídavné mená v 2. a 3. stupni: mein größerer Bruder, die wichtigste Frage

použiť prídavné meno v prísudku a v prívlastku: mein neues Zimmer, das Auto ist neu

použiť prídavné meno s príslovkou: sehr schön.ZámenáŽiaci vedia:

skloňovať a používať osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, opytovacie, vzťažné a záporové zámená: ich, unser, dieser, alle, der, kein

používať zámeno es v rôznych funkciách: Es regnet. Es war einmal ein König.

recipročné zámená: einander, aneinander

správne použiť neurčité zámená: viele, wenige s prídavným menom: viele kleine Kinder.

ČíslovkyŽiaci vedia:

použiť základné, radové, násobné, opakovacie číslovky: eins, der dritte, vierfach, einmal

použiť zlomky, desatinné čísla: ein Drittel, eins Komma fünf

použiť a skloňovať radové číslovky vo funkcii zhodného prívlastku: die erste Stunde.

PríslovkyŽiaci vedia:

správne použiť a stupňovať príslovky (pravidelné a nepravidelné stupňovanie): später, lieber

použiť príslovky vo funkcii nezhodného prívlastku: der Bleistift dort

použiť zámenné príslovky: darauf, womit, darüber

smerové príslovky: hin, her.

121

Page 122: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

PredložkyŽiaci vedia používať:

predložky s datívom: aus, bei, mit, nach, von, zu, seit

predložky s akuzatívom: durch, für, gegen, ohne, um

predložky s datívom a akuzatívom: an, auf, in, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen

predložku s genitívom: wegen.

ČasticeŽiaci vedia použiť:

vetné častice: ja, nein, doch.

ZáporŽiaci vedia použiť zápor nicht, nein, kein, nicht mehr, kein mehr, nie, niemals, keinesfalls, niemand.

Syntax

Jednoduchá veta

Žiaci vedia vytvoriť:

základné vetné modely oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích viet: Er fährt heute ab. Heute fährt er ab. Wann kommst du? Hast du heute Zeit? Wiederhole es bitte!vetný rámec: Ich kann heute nicht kommen. Ich stehe um sieben Uhr auf. Er hat in Berlin gelebt.vety s porušením vetného rámca: Das Kind fängt an zu laufen.

Súvetie

Žiaci vedia:používať priraďovacie spojky: und, auch, aber, oder, sondern, denn: Er kommt nicht, denner hat keine Zeit.používať priraďovacie spojky darum, daher, deshalb, deswegen, dann, trotzdem, also: Ich war nicht da, deshalb weiß ich nichts davon.vytvoriť vedľajšiu vetu so správnym slovosledomvytvoriť vedľajšiu vetu vo forme hlavnej vety: Er hat gesagt, er will heute zu Hause bleiben.vytvoriť predmetové vety so spojkou dass, neurčitkovú vetu s zu:Ich nehme an, dass du sie kennst. Es freut mich Sie zu sehen.

Výslovnosť a intonácia

Žiaci sa vedia:vyjadriť spisovným jazykom so správnou intonáciou a výslovnosťousprávne použiť vetný a slovný prízvukuplatniť pravidlo o asimilácii das istsprávne vysloviť hlásky ä, ü, ö Mädchen, hübsch, bösesprávne vysloviť hlásku e napr. v slovách sehen, lesen.

Pravopis

Žiaci vedia uplatňovať:základné princípy platného pravopisu najdôležitejšie pravidlá písania malých a veľkých písmenpravidlá interpunkciepravidlá delenia slov na konci riadku, delenie slov na slabiky.

122

Page 123: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 3 hodiny týždenne(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Dobrý deň!Prítomný čas slovesa seinDoplňovacie otázky (W-Fragen) Oznamovacia vetaRozlíšenie vykania a tykaniaČíslovky 1 – 20Výslovnosť, vetná intonácia, melódia

20 Etická výchovaObčianska náuka

Pozdraviť v rôznych situáciáchPredstaviť sa a povedať, koľko mám rokovPovedať, odkiaľ pochádzamPovedať, kto je ktoKlásť jednoduché otázky

Čo robia?Časovanie pravidelných slovies (prítomný čas)Zápor nicht u slovesaRod podstatných mienUrčitý člen der, die dasNeurčitý člen ein, eine, einVýslovnosť: slová cudzieho pôvodu

19 Etická výchovaObčianska náuka

Povedať, čo robím rád vo voľnom časeOpýtať sa iných, čo robia vo voľnom časePomenovať aktivity vo voľnom časeOdpovedať záporneRozumieť krátkym dialógom

Čo je to? Aké je to?

Prítomný čas slovesa habenPrídavné mená v prísudkuPodstatné mená v nominatíve a akuzatíveVyjadrenie záporu pomocou keinVýslovnosť: hláska ch

19Etická výchovaObčianska náuka

Pomenovať farbyPomenovať oblečeniePovedať, čo hľadámPovedať, čo potrebujem a čo nepotrebujemPovedať, aké mám oblečeniePopísať niektoré vlastnosti vecí

Knut a jeho rodinaVäzba ich möchtePrítomný čas modálneho slovesa möcht-Privlastňovacie zámená mein, dein, sein,

ihr, sein, unser, euer, ihrZdôraznenie vetného členaVýslovnosť: ei, ai, ey; prídych – k,p,t

19 Etická výchovaObčianska náuka

Predstaviť svoju rodinuPomenovať členov rodinyVysvetliť príbuzenské vzťahyZdôrazniť dôležité veciPovedať, čo by som chcel/aPodať základné informácie o svojej škole

Koľko to stojí?Plurál podstatných mienZisťovacia otázka (Ja/Nein-Frage)Číslovky 21 – 1000Výslovnosť: vetná intonácia:ä,ö, ü

Nácvik rečových zručností

22 Etická výchovaObčianska náuka

Overiť si informácieOdpovedať na rôzne druhy otázokOpýtať sa na cenuPovedať, čo koľko stojíUviesť množstvoOdmietnuť nepravdivé tvrdenie

123

Page 124: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: DRUHÝRozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 3 hodiny týždenne

(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Reštaurácia alebo fastfood?Prítomný čas nepravidelných slovies

nehmen, essen, sprechen, sehenOsobné zámená v akuzatíve: mich,

dich, ihn, sie,es, uns, euch sie, SieVýslovnosť: i x ie; e x eh

22 Etická výchovaObčianska náuka

Objednať jedloPovedať, čo jem/nejem rád/radaOdmietnuť alebo kúpiť ponúkaný tovarOpýtať sa na veci alebo osobyPovedať, čo ma zaujíma alebo nezaujíma

Môj deňČasové údaje: hodiny a časti dňaOdlučiteľné predpony a vetný rámecVýslovnosť: dlhé a krátke samohlásky

19 Etická výchovaObčianska náuka

Opýtať sa, koľko je hodínUviesť časový údajPopísať svoj deň i týždeňPomenovať dni v týždniZistiť, aké bude počasiePovedať, aké je (bude) počasie

Čo bolí?Prítomný čas modálnych slovies dürfen,können,

mögen, müssen, sollenRozkazovací spôsob: 2. os. sg. + 2. os.pl.Výslovnosť: ö x e

19 Etická výchovaObčianska náuka

Povedať, ako sa cítimPomenovať časti telaPovedať, ako sa cítia iní ľudiaDať niekomu pokynyDať niekomu odporúčania

CestujemeVšeobecný podmet manVäzba es gibtPrítomný čas nepravidelných slovies laufen,

fahrenVýslovnosť: ä x e

19 Občianska náukaEtická výchova

Orientovať sa v dopraveZistiť potrebné dopravné spojenie vlakom

alebo autobusomKúpiť cestovné lístky na dopravné

prostriedkyPovedať, kde čo je a nie je

Bol/a si už v ...?Minulý čas (préteritum) slovies sein

a habenVýslovnosť: hláska z

Nácvik rečových zručností

20 Občianska náuka Povedať, kde som bol/a a nebol/aVyjadriť časovú postupnosťHovoriť o niektorých miestach, ktoré ma

zaujímajúVyjadriť ľútosť, poľutovanie

124

Page 125: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: TRETÍRozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 2 hodiny týždenne

(spolu 66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

ŠportPodstatné mená v datíve a akuzatívePrivlastňovacie zámenáPrivlastňovacie zámená v datíve a akuzatíveOsobné zámená v datíve

12 Občianska náukaBiológia

Povedať, aké je moje najobľúbenejšie ročné obdobieHovoriť o extrémnych športochPovedať, aké športy majú radi moji priatelia a príbuzníPovedať, čo sa komu páči a čo nieVyjadrovať svoj názor

Typický muž? Typická žena?Perfektum pravidelných sloviesPerfektum zmiešaných sloviesPomocné sloveso haben

12 Občianska náukaBiológia

Pomenovať práce v domácnostiOznámiť, čo robím doma ja, čo robia

ostatní členovia domácnostiRozprávať o tom, čo som robil/a včera

Denné dianie – čo sa stalo včera? Perfektum pravidelných a zmiešaných slovies

pomocou haben/seinPerfektum pomocou sein

12 Občianska náukaBiológia

Vyjadriť, ako často robím nejakú činnosťPopísať priebeh včerajšieho dňaOpýtať sa ostatných na to, čo prebiehalo

v minulostiPorozumieť dlhšiemu súvislému textu

k danej témePorozprávať príbehOpýtať sa ostatných, ako trávili víkend

Na trhuPrídavné mená v prívlastku v nominatíve

(po člene určitom, neurčitom a nulovom)

12 Občianska náuka Získať ďalšie poznatky o nemecky hovoriacich krajinách

Hovoriť o rozličných typoch trhovOpýtať sa na cenuPovedať, čo koľko stojíUviesť množstvoSpresniť informácie o ponúkanom tovare

Sviatky a darčkyPrídavné mená v prívlastku v akuzatíve

(po člene určitom, neurčitom a nulovom)Predložky s akuzatívom

12 Občianska náuka Povedať základné informácie o tom, ako sa oslavujú niektoré sviatky

Vyjadriť radosť z darčeka a poďakovať za darček

Blahoželať ostatným k Vianociam a k narodeninám

Pýtať sa ostatných, čo by si priali k Vianociam , narodeninám a iným sviatkom

Nácvik jazykových zručnostíPočúvanie s porozumenímČítanie s porozumenímRozprávanie Písanie

6 Občianska náuka Precvičiť jednotlivé jazykové zručnosti s ohľadom na jazykovú komunikáciu

125

Page 126: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: ŠTVRTÝRozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 2 hodiny týždenne

(spolu 50)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstu

Príprava na povolanieKoncovky prídavných mien v datívePredložky s datívomRadové číslovky

10 Občianska náuka Povedať, čo študujem/za čo sa učím a čím by som chcel/a byťOpýtať sa ostatných na ich vzdelanie a povolanieVyjadriť dátum daného dňa a opýtať sa na dátumy rôznych sviatkovPovedať, odkedy sa osoby venujú nejakej činnosti Porozumieť pracovným inzerátom a vedieť si vybrať brigáduZostaviť a napísať štruktúrovaný životopis

Vyššie – rýchlejšie – ďalej? Starší – väčší – zaujímavejší?

Stupňovanie prídavných mienSkloňovanie stupňovaných prídavných mien

9 Občianska náuka Pomenovať časti ľudského tela a popísať zovňajšok

Popísať osobu podľa vzhľadu a poznať známu osobu podľa popisu

Porovnať vlastnosti dvoch alebo viacerých osôb

Vyjadriť výkon v športových disciplínach a niektorých ďalších oboroch

BývaniePredložky miesta s datívom a akuzatívom

9 Občianska náuka Povedať, kde ľudia bývajúPomenovať priestory v byte a domePopísať zariadenie bytuPomenovať časti nábytkuPorozumieť inzerátom na bývaniePopísať bývanie podľa svojich predstávVysvetliť trasu cestyPomenovať zaujímavé miesta v meste

Na výlete s triedou u našich susedovPredložky miesta s datívom

a akuzatívom v spojení so zemepisnými názvamiVedľajšie vety

9 Občianska náuka Vyhľadať informácie o Slovenskej republike a ďalších európskych krajinách

Povedať, aké je moje najobľúbenejšie miesto v našej republike

Opýtať sa na polohu miesta na mapeZostaviť program výletu po Slovenskej

republikeOdporúčať návštevu mesta alebo regiónu

uviesť dôvodyOtázky k zamestnaniu

Zámená v samostatnom postaveníZvratné slovesáPodraďovacie súvetiePodmieňovací spôsob s würde

9 Občianska náuka Pomenovať niektoré ďalšie zamestnania a bežné pracovné nástroje

Porozumieť základným slovíčkam a frázam k téme voľba povolania

Napísať žiadosť o zamestnaniePovedať, aké povolania ma zaujímajú

a opýtať sa ostatných, o aké profesie majú záujem

Nájsť na internete niektoré ďalšie výrazy k téme voľba povolania

Nácvik rečových zručnostíPočúvanie s porozumenímČítanie s porozumenímRozprávaniePísanieKonjunktív II pomocných a modálnych slovies

4 Občianska náuka Aktívne precvičiť jednotlivé jazykové zručnosti so zreteľom na komunikatívne ciele

Aktívne používať podmieňovací spôsob

126

Page 127: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: TRETÍ (v šk. roku 2012/2013 a 2013/2014)

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 2 hodiny týždenne(spolu 66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Tak začalo nové storočieRozšírenie slovnej zásobyMinulý čas - perfektumTvorenie príčastia minuléhoPomocné sloveso haben a seinMinulý čas – préteritumPríslovkové určenie času

12 Občianska náukaSlovenský jazyk

Informovať o udalostiach vo sveteAktívne používať minulý časPriraďovať udalosti k dátumomRozprávať o minulých udalostiach vo svojom životePoužívať rôzne príslovkové určenia časuNapísať krátky životopis, rozprávať o živote slávnych osobnostíPrecvičiť si formu diskusie

Čo robíš pre svoje zdravie?Spôsobové sloveso sollenPoužitie zvratného zámenaPredložka seitRozkazovací spôsobTvorenie rozkazovacieho spôsobu

12 Občianska náuka Pomenovať časti telaPovedať, ako sa cítiš a pýtať sa na to istéPomenovať bežné chorobyOpísať choroby a dĺžku ich trvaniaPoužívať rozkazovací spôsobPodávať informácie o problémoch a ich

následkoch a navrhovať ich riešenieSpracovať anketu

NehodaPredložky s 3. a 4. pádom

12 Občianska náuka Opísať udalosť (nehodu) s použitímminulého časuOpísať situácie zobrazené na obrázkuFormulovať predpokladyVyjadriť postupnosť udalostíPri rozprávaní používať predložky (určujúcu

miesto)Napísať poznámku

Plány na dovolenku: more a tak...Príslovkové určenie miestaPriraďovacie súvetie

12 Občianska náuka Opísať, akému spôsobu a forme trávenia prázdnin dávaš prednosť

Robiť anketuVyjadriť názor na tému prázdninyRozprávať na tému priority v súvislosti

s dovolenkou či prázdninami iných osôbFormulovať návrhy s použitím viet so

spojkou wennPoužívať predložky pri opisovaní miest

výletu alebo pobytuNapísať pohľadnicu a jednoduchý

formálny listNácvik rečových zručností

Opakovanie6 Občianska náuka Precvičiť si dôkladne jednotlivé rečové

zručnostiPočúvanie s porozumenímČítanie s porozumenímRozprávaniePísanie

Ľudia ako ty a ja (?)Stupňovanie prídavných mien a prísloviekPrídavné mená vo funkcii prívlastkuSloveso gefallen

12 Občianska náuka Rozprávať o známych ľuďochPorovnať osoby (ľudí)Vyjadrovať vlastné názory na tému ľudiaStupňovať prídavné mená v prívlastku

(prvý, druhý a tretí stupeň)Názvy oblečení

127

Page 128: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Poradiť ohľadom spôsobu obliekaniaNapísať oznámenie a inzerát

ROČNÍK: ŠTVRTÝ (v šk. roku 2013/2014 a 2014/2015)

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 2 hodiny týždenne(spolu 50)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Práca a povolanieSloveso werdenSkloňovanie podstatných mien v 2. pádeSlabé skloňovanie v 2. pádeÚčelové vety so spojkou damit/konštrukcia

um...zu

12 Občianska náukaSlovenský jazyk

Naučiť sa názvy zamestnaní a činnosti s nimi súvisiaceVymenovať povahové vlastnosti a zručnosti potrebné k ich vykonávaniuPomenovať ich klady a záporyHovoriť o výbere povolania a odôvodniť hoPoužívať vedľajšie vety so spojkou damit a konštrukciou um...zuRozumieť písanému textu – životopisu iných ľudíNapísať vlastný životopisNapísať krátky písomný útvar: inzerátNapísať dlhý písomný útvar. list

Fakty a svedectváPréteritum slovies sein a habenPréteritum pravidelných a spôsobových sloviesPréteritum nepravidelných sloviesČasové vety so spojkami als/wennČasové vety so spojkami

während/bevor/nachdem

11 Občianska náuka Čítať správy o politických udalostiachRozprávať o svojich zážitkochRozprávať o sebe a o iných ľuďoch

pomocou časových vietRozprávať o svojom prvom dni v školeNapísať krátky útvar: anketu

Vízie budúcnostiBudúci čas (futurum I)Nepriama otázkaSúvetie so spojkou obwohl/trotzdem

11 Občianska náuka Vyjadriť predstavu o svojej budúcnostiVyjadriť predstavu o budúcnosti svetaRozprávať o svojich plánoch do budúcnaRozprávať o téme obavy mladých ľudí

ohľadom budúcnaInterpretovať štatistické údajeNapísať formálny list

PartnerstváPrídavné meno vo funkcii prívlastkuOpytovacie zámená was für ein?

a welcher?

11 Občianska náuka Čítať inzeráty v novinách a rozumieť imRozprávať o svojich záujmoch

a záujmoch iných ľudíNapísať krátky útvar: anketu

Nácvik rečových zručnostíOpakovanie

5 Občianska náuka Precvičiť počúvanie s porozumenímPrecvičiť čítanie s porozumenímPrecvičiť rozprávaniePrecvičiť písomný prejavZopakovať prebraté učivoPripraviť sa na písomnú prácu

128

Page 129: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: ŠTVRTÝ ( v šk. roku 2012/2013)

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK 2 hodiny týždenne(spolu 50)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

PozvanieRozširujeme slovnú zásobuOpakovanie tvarosloviaBudúci časRod podstatných mienPosluchové cvičeniaGramatické a opakovacie cvičeniaPríprava na písomnú prácu

8 Občianska náukaSlovenský jazyk

Naučiť žiakov používať novú slovnú zásobu v gramatických štruktúrach

Aktívne tvoriť nové slováNaučiť žiakov vyjadrovať budúcnosťNaučiť žiakov určovať rod podstatných

mienNaučiť žiakov podávať základné

informácie o svojom mesteZopakovať si gramatické štruktúry

a pripraviť sa na písomnú prácuŽiadosť

Rozširujeme slovnú zásobuPodmieňovací spôsobPosluchové cvičeniaGramatické a opakovacie cvičeniaPríprava na písomnú prácu

9 Občianska náuka Naučiť žiakov viesť jednoduchý dialóg na danú tému

Naučiť žiakov vyjadrovať sa v podmieňovacom spôsobe

Naučiť žiakov pripraviť situačný rozhovorNaučiť žiakov aktívne používať

podmieňovací spôsobNaučiť žiakov identifikovať neznámy

počutý textPripraviť žiakov na písomnú prácu

Darčeky – oslava narodenínVedľajšie vety so spojkou „wenn“Ďalší význam modálnych sloviesRozšírenie slovnej zásobyUkazovacie zámenáPosluchové cvičeniaGramatické a opakovacie cvičenia

9 Občianska náuka Naučiť žiakov tvoriť časové vetyNaučiť žiakov vyjadriť pravdepodobnosťNaučiť žiakov rozprávať o rodinnom

podujatíPripraviť žiakov na písomnú prácu

Letný časZámenné príslovkyRozšírenie slovnej zásobyPredložky s 2. pádomPosluchové cvičeniaGramatické a opakovacie cvičenia

8 Občianska náuka Naučiť žiakov aktívne používať novú slovnú zásobu

Vedieť aktívne používať nové predložkyViesť dialóg a samostatne rozprávať

o vplyve letného času na ľudský organizmus

Pripraviť sa na písomnú prácuTelefonické rozhovory

Rozširujeme slovnú zásobuPriraďovacie spojkyPréteritum pravidelných a nepravidelných

sloviesPosluchové cvičeniaGramatické a opakovacie cvičenia

8 Občianska náuka Rozšíriť si slovnú zásobu o užitočné frázy a aktívne ich vedieť použi

Reagovať na podnety a vytvárať krátke situačné dialógy

Naučiť žiakov súvislo rozprávať v minulom čase na danú tému

Pripraviť sa na písomnú prácu

Po svete krížom-krážomRozširujeme slovnú zásobu

8 Občianska náuka Naučiť žiakov aktívne používať slovnú zásobu

129

Page 130: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Vzťažné vetyPosluchové cvičeniaGramatické a opakovacie cvičeniaZáverečné opakovanie

Naučiť sa tvoriť a používať vzťažné vetyNaučiť tvoriť jednoduché situačné dialógyReagovať na podnety z posluchových

cvičeníPripraviť sa na písomnú prácu

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete nemecký jazyk sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.2.

130

Page 131: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu ruský jazyk (druhý cudzí jazyk)Časový rozsah výučby 3,3,2,2 - 314 hodínRočník prvý, druhý, tretí, štvrtýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetuObsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových kompetencií, ale rozvíja aj kľúčové kompetencie tak, aby jazyková príprava žiakov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Cudzí jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú skúsenosti sprostredkované materinským jazykom a štátnym jazykom. Osvojenie si cudzieho jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Cudzí jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

Predmet ruský jazyk má obsah štruktúrovaný do častí označených rečové zručnosti. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so všetkými oblasťami modernej spoločnosti. Učivo sa skladá z poznatkov v nasledovných oblastiach: fonetika, lexika, gramatika, syntax a štylistika, ako aj reálie rusky hovoriacich krajín. Žiaci si musia uvedomiť, že jazyk je živý a neustále sa vyvíjajúci organizmus. Pri výbere učiva sme veľmi citlivo pristupovali na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti požívania ruského jazyka.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania ruského jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu ruský jazyk proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrpersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet ruský jazyk je veľmi úzko previazaný s predmetom slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka ako aj s ostatnými vyučovacími predmetmi odborného zamerania.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v odbornej učebni ruského jazyka a v bežnej triede. Tematicky zameraná výzdoba triedy má za úlohu esteticky pôsobiť na žiakov a rozvíjať ich predstavivosť.

Ciele vyučovacieho predmetu

131

Page 132: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Prvotným cieľom vyučovacieho predmetu cudzí jazyk je komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti. Vyučovanie cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života. Okrem toho vyučovanie cudzieho jazyka formuje kritické myslenie, myšlienkovú a rečovú tvorivosť, motiváciu žiakov k dosiahnutiu čo najvyššej jazykovej úrovne, samostatnosť v učení sa a zodpovednosť za študijné výsledky.

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

podpore sebadôvery každého žiaka,

k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,

príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,

zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,

pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,

vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,

zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,

nadobudnutiu vzťahov k slovesným dielam a rozvíjaniu emocionálnych a estetických cítení a vnímaní.

Absolvent má:

- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a ortografické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov, vybrané javy z oblasti štylistiky na úrovni A1/A2 SERR (ŠVP z cudzích jazykov pre úroveň A1/A2);

- v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v jednoduchých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikačným zámerom na úrovni A1/A2 SERR;

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, na úrovni A1/A2 SERR;

- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať na úrovni jednoduchej komunikácie v bežných komunikačných situáciách, odhadovať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikačné kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikačných situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať základnú úroveň receptívnych a produktívnych rečových schopností.

Prehľad obsahových štandardov

1. počúvanie s porozumením2. čítanie s porozumením3. písomný prejav4. ústny prejav5. interkultúrna komunikácia

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:

132

Page 133: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, fotografia) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrpersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať problémy v priebehu ich cudzojazyčného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, počúvanie, obrazové prostriedky, grafické prostriedky a pod.),

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich cudzojazyčnom vzdelávaní,

hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,

posudzovať riešenie daného cudzojazyčného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,

korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia cudzojazyčných problémov aj v iných oblastiach vzdelávania

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich cudzojazyčného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich cudzojazyčného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

Stratégia vyučovania cudzieho jazyka

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:Názov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práceVšetky tematické celky z ruského jazyka

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorDialóg a diskusiaHeuristická - rozhovor, riešenie úlohBrainstormingInscenačné metódy

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovaniePráca s obrázkovým materiálom, mapou, videomateriálom

Učebné zdroje

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

133

Page 134: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Všetky tematické celky z ruského jazyka

Jelínek S., Folprechtová J., Hríbková R, Žofková H. – Raduga 1, (učebnica),Jelínek S., Folprechtová J, Hríbková R., Žofková H. – Raduga1, (pracovný zošit), prekladové slovníky, odborné príručkyJelinek S, Folprechtova J, Hríbkova R,Žofkova H – Raduga 2, učebnicaJelinek S, Folprechtova J, Hríbkova R,Žofkova H – Raduga3, učebnica Jelinek S, Folprechtova J, Hríbkova R,Žofkova H – Raduga4, učebnica Jelinek S, Folprechtova J, Hríbkova R,Žofkova H – Raduga 2, pracovny zošit Jelinek S, Folprechtova J, Hríbkova R,Žofkova H – Raduga3, pracovny zošit, Jelinek S, Folprechtova J, Hríbkova R,Žofkova H – Raduga4, pracovny zošit

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľaCD prehrávačDVD prehrávačVideotechnika

Obrazový materiálMapyVideofilmyZvukové záznamyCudzojazyčné časopisyHryFólie a predtlače

Internet Cudzojazyčná knižnicaExkurzia

- Obsahom výučby cudzích jazykov je systematické formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie zručností, vedomostí a návykov zameraných na tieto oblasti:

- rečové zručnosti- jazykové funkcie- tematické okruhy - jazykové prostriedky. - Žiaci majú nadobudnuté všeobecné vedomosti a zručnosti aplikovať a rozširovať o odbornú

terminológiu v súlade s odborným profilom absolventa.-- Rečové zručnosti (obsahové štandardy)- Táto kapitola kladie dôraz na základné požiadavky týkajúce sa rečových zručností –

počúvania s porozumením, čítania s porozumením, ústneho prejavu, písomného prejavu a mediačných zručností (tlmočenie a preklad). Každá zručnosť je charakterizovaná samostatne pre 1., 2. ročník a pre 3., 4. ročník.

-- 1., 2. ročník- Počúvanie s porozumením- Vzdelávanie rozvíja receptívne sluchové spôsobilosti založené na počúvaní s porozumením

monologických a dialogických prejavov. Má poskytovať žiakom spôsobilosti aj zrakové so zreteľom na čítanie a prácu s jednoduchým textom. Žiak v prejave prednášanom v cudzom jazyku štandardnou a zreteľnou výslovnosťou rozumie jednoduchým informáciám vo vypočutej správe, pochopí celkovú tému, snaží sa rozlíšiť hlavnú myšlienku a základnú informáciu v texte, snaží sa odhadovať významy neznámych výrazov. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností. Ciele:

- porozumieť bežným, jednoducho formulovaným výpovediam- porozumieť podstatným informáciám v krátkych textoch na počúvanie - určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu- porozumieť podstatným detailom v jednoduchých výpovediach- zachytiť špecifické informácie z počutého textu- porozumieť jednoduchým návodom a pokynom k činnosti.-- Čítanie s porozumením- V rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré skvalitnia ich

výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja základy gramatiky vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho pravopis na úrovni A1/A2 SERR (ŠPV pre úroveň A1/A2). Žiak vie prečítať krátky jednoduchý text

134

Page 135: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

informatívneho charakteru, dokáže vyhľadať základné informácie, dokáže vyhľadať základné informácie, dokáže rozlíšiť komunikačných partnerov, dokáže odhadovať významy jednoduchých neznámych slov v jednoduchej výpovedi, využívať ilustrácie, jednoduché tabuľky. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností. Ciele:

- naučiť sa získať informácie z krátkeho jednoduchého textu (skimming, scanning)- pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu- porozumieť hlavnému zámeru bežne používaných nápisov a vývesných štítov- porozumieť krátkym jednoduchým textom s obrazovou informáciou- odhadovať význam neznámych slov na základe kontextu- pochopiť obsah textu aj bez znalosti niekoľkých slov- porozumieť úryvkom z jednoduchej poviedky- upevňovať techniky jednoduchého čítania- chápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatický javov.-- Ústny prejav- Žiak vie jednoducho a zrozumiteľne, primerane komunikačnej situácii reagovať v bežných

životných situáciách, vyjadriť svoj súhlas, resp. nesúhlas, začať, udržiavať a ukončiť jednoduchý rozhovor, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmet, miesto, činnosť, situáciu, rozprávať jednoduchý príbeh v rámci určených tém). Patrí do kategórie produktívnych rečových schopností. Ciele:

- vedieť sa primerane vyjadriť k témam týkajúcim sa každodenného života- zapojiť sa do dialógov v bežných každodenných situáciách- jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta, predmety s momenty z vlastného života- zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu - naučiť sa zostaviť osnovu a rozprávať podľa osnovy- reprodukovať krátky prečítaný text- prerozprávať krátky príbeh na základe vypočutého textu- získať a sprostredkovať informácie o súčasných, minulých i budúcich udalostiach- jednoducho opísať svoje želania a záujmy- vymieňať si informácie o predvídateľných každodenných situáciách- porozumieť krátkym návodom a pokynom.-- Písomný prejav- Žiaci sa dokážu písomne vyjadrovať vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v cudzom

jazyku svoje osobné údaje, jednoducho opísať domov, voľný čas, jedlo a nápoje, služby, cestovanie, starostlivosť o svoje zdravie, každodenný život, nakupovanie, vzdelávanie, svoju krajinu, prácu a pod. Žiaci získajú poskytujú jednoduché informácie formou krátkeho textu (max. 30 slov) v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti (nakupovanie cestovných lístkov, tovarov, občerstvenia, organizovanie pracovných stretnutí, rokovanie so zamestnávateľom, objednávanie si služieb, dokážu získať informácie v informačnom stredisku a na ulici). V písomnom prejave žiak vie napísať jednoduchý text informatívneho charakteru na úrovni A1/A2 SERR (ŠPV z cudzích jazykov pre úrovne A1/A2). Ciele:

- správne používať osvojené lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky v písaní- písanie poznámok v súvislosti s aktivitami pri čítaní a počúvaní s porozumením- písanie krátkych diktátov na precvičovanie počúvania s porozumením- vedieť napísať súkromný list v rozsahu 50 – 70 slov- osvojiť si kompozičné postupy: opis, rozprávanie, inštrukcia- naučiť sa samostatne si pripraviť koncept- naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov- naučiť sa napísať jednoduchšie útvary úradného štýlu (žiadosť), vyplniť tlačivá- opísať predmet, osobu, využívajúc prídavné mená, príčastia, jednoduché konštrukcie- opísať bezprostredné okolie - vyplniť formulár

135

Page 136: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

- preformulovať texty (písomné úlohy na základe textov)- písomne spracovať dialógy a texty.-- V rámci nácviku písomného prejavu sa napíšu 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku

(jedna za polrok)- súkromný list (podľa osnovy pripravenej učiteľom)- opis miesta (na základe vizuálneho podnetu - obrázku)- opis osoby (rodinný príslušník, známa osobnosť)- jednoduchý príbeh v minulom čase (napr. podľa série obrázkov)- Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej si žiaci

pripravia koncept a na druhej hodine pracujú s konceptom a vypracujú čistopis). Žiaci môžu používať slovník.

-- Interkultúrna komunikácia- Vzdelávanie má rozvíjať u žiakov komunikačné a všeobecné kompetencie v rôznych

komunikačných kontextoch aj v odbornej aj v odbornej komunikácii z oblasti, ktorú žiak študoval na úrovni A1/A2 SERR, k lepšiemu poznaniu krajiny príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských udalostí. Žiaci získajú informácie o sociokultúrnom prostredí v porovnaní s svojim kultúrnym prostredím.

-- 3. 4. ročník- Počúvanie- aktívne používať stratégie efektívneho počúvania, napr. globálne porozumenie textu,- porozumenie špecifických informácií, porozumenie kľúčových slov vo vete- vedieť pri počúvaní rozlíšiť základné a rozširujúce informácie- vedieť pochopiť úmysel hovoriaceho- vedieť zachytiť logickú štruktúru textu- pri vypočutí krátkeho príbehu tvoriť hypotézy, čo bude nasledovať- vedieť porovnávať a analyzovať získané informácie-- Čítanie- aktívne využívať techniky efektívneho čítania- porozumieť sledu faktov a udalostí v krátkom literárnom útvare a hlavným častiam - dlhšieho vecného textu, napísaným jednoduchým jazykom- získať konkrétne informácie z bežne používaných textov (prospekty, inzeráty ...)- zaujať stanovisko k prečítanému textu- rozlišovať podstatné a nepodstatné informácie v texte- vedieť kriticky zhodnotiť prečítaný text a zaujať stanovisko (súhlasné, nesúhlasné)- porozumieť vyjadreniam názorov, odôvodneniam a argumentáciám v textoch- získať konkrétne informácie z odborného alebo mediálneho textu- vedieť priradiť a porovnať informácie z rôznych textov-- Ústny prejav- aktívne sa zúčastňovať rozhovorov na bežné témy a na témy týkajúce sa vlastných- záujmov, jednoduchými vyjadreniami, opismi, vyjadreniami alebo názormi bez

predchádzajúcej prípravy- vedieť získať a sprostredkovať informácie o prítomných, minulých a budúcich javoch- súvislo opísať skúsenosti a udalosti- dokázať vyjadriť vlastný názor a odôvodniť ho- rozvíjať prezentačné schopnosti študentov napr. pri prezentácii projektu- kompetentne používať osvojené zručnosti ústneho prejavu s využitím zložitejších syn-- taktických štruktúr, slovnej zásoby a gramatických konštrukcií- vedieť predniesť krátky prejav na danú tému (max. 3 minúty)- zvyšovať náročnosť na ústny prejav, čo sa týka obsahu (témy, situácie) aj formy

136

Page 137: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

- vedieť popísať očakávania, nádeje, ciele- vedieť prebrať iniciatívu počas rozhovoru- všímať si neverbálnu komunikáciu a snažiť sa ju správne interpretovať- zreprodukovať obsah, napr. poviedky, filmu a.i.- prezentovať jednoduchú projektovú prácu vo svojom odbore-- Písomný prejav- zdokonaľovať zručnosti špecifické pre písomný prejav, s využitím lexikálnych jedno-- tiek (napr. synonymá, homonymá), uviesť a rozvinúť hlavnú myšlienku a pod.- kompetentne používať osvojené jazykové prostriedky v písomnom prejave- zdokonaľovať výber jazykových prostriedkov (slovnej zásoby a gramatiky)- vytvoriť krátke jednoduché texty so súvislými vetami o každodenných aspektoch oko-- litého sveta (pozorovania, skúsenosti, udalosti)- jednoducho sformulovať výpovede o rodine, škole, životných podmienkach, vlastných- aktivitách a záujmoch- napísať poznámky bezprostredne po vypočutí alebo prečítaní textu- vedieť zostaviť jednoduchú osnovu odborného textu podľa študijného odboru, stručne- rozvinúť jednotlivé body osnovy-- Odporúča sa napísať 2 kontrolné slohové práce v ročníku (jedna za polrok):- úradný list na základe východiskového textu (inzerát, brožúrka, leták)- vyrozprávať príbeh na základe vizuálneho podnetu (snažiť sa o maximálne využitia- osvojených jazykových prostriedkov)- postupu opis jednoduchého pracovného postupu- krátka kompozícia s vyjadrením vlastného názoru s možnosťou výberu z niekoľkých - navrhnutých tém (120 – 150 slov).- Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine

si žiak pripraví koncept, na druhej hodine na základe konceptu vypracuje čistopis.) Žiak môže používať slovník.

-- Mediačné rečové zručnosti- Mediačné rečové zručnosti neslúžia na vyjadrenie postoja či názoru hovoriaceho, ale na

sprostredkovanie komunikatívneho odkazu medzi komunikujúcimi, ktorí nemôžu komunikovať priamo, napr. s užívateľmi rôznych jazykov.

- Vedieť voľne preložiť či pretlmočiť základné informácie z vypočutého a prečítaného - textu.-- Jazykové funkcie- 1. Kontaktné rečové funkcie- Žiaci sa vedia primeraným spôsobom:- pozdraviť a reagovať na pozdrav- predstaviť seba aj iných- vyjadriť aj prijať pozvanie- rozlúčiť sa- ospravedlniť sa a prijať ospravedlnenie- vyjadriť blahoželanie-- 2. Regulačné rečové funkcie- Žiaci vedia:- poďakovať- poprosiť o niečo- požiadať o radu a poradiť- vyjadriť súhlas / nesúhlas- vyjadriť možnosť, nevyhnutnosť, zámer

137

Page 138: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

- vyjadriť istotu / neistotu-- 3. Hodnotiace rečové funkcie- Žiaci dokážu:- vyjadriť vlastný názor / stanovisko k niečomu- vyjadriť radosť / sklamanie- vyjadriť prekvapenie- vyjadriť nádej- vyjadriť nespokojnosť / obavy--- 4. Informatívne rečové funkcie- Žiaci vedia :- získať a podať informáciu- vyjadriť priestorové vzťahy: smer, polohu, vzdialenosť, mieru, veľkosť, hmotnosť, - objem- vyjadriť časové vzťahy: presný a približný čas, následnosť dejov, frekventovanosť- vyjadriť kvalitatívne javy: počet, množstvo, mieru.--- Lexika-- situačne a vecne primeraná slovná zásoba vrátane internacionalizmov, frazeologických- spojení- porozumenie a vyjadrenie určitých obsahov a zámerov (tematické okruhy a jazykové - funkcie)- používanie prekladového slovníka- najfrekventovanejšie výrazy štandardnej rakúskej nemčiny- často používané skratky a skrátené slová- tvorenie zložených a odvodených slov na základe pravidiel pomocou predpôn a prí-- pon.-- Morfológia- Sloveso- plnovýznamové slovesá v prítomnom čase, v minulom čase - v budúcom čase- modálne slovesá v prítomnom čase, v minulom čase .- slovesá s odlučiteľnými, neodlučiteľnými predponami a zložené slovesá.-- rozkazovací spôsob.- podmieňovací spôsob .- konjunktív II pomocných, modálnych slovies.- príčastie minulé vo funkcii prívlastku, príčastie prítomné vo- funkcii prívlastku.- priebehový trpný rod.- stavový trpný rod.- najfrekventovanejšie predložkové slovesné väzby odlišné od materského jazyka.--- Podstatné mená- skloňovanie podstatných mien- nezhodný prívlastok v genitíve- podstatné mená utvorené z iných slovných druhov-

138

Page 139: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

-- Prídavné mená- skloňovanie prídavných mien - stupňovanie prídavných mien (pravidelné a nepravidelné stupňovanie)- skloňovanie prídavných mien v 2. a 3. stupni- prídavné meno v prísudku a v prívlastku- prídavné meno s príslovkou-- Zámená- osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, opytovacie, vzťažné a záporové zá-- mená- recipročné zámená- neurčité zámená s prídavným menom-- Číslovky- základné, radové, násobné, opakovacie číslovky- zlomky, desatinné čísla- skloňovanie radových čísloviek vo funkcii zhodného prívlastku-- Príslovky- stupňovanie prísloviek (pravidelné a nepravidelné stupňovanie)- príslovky vo funkcii nezhodného prívlastku- zámenné príslovky- smerové príslovky-- Predložky- predložky s datívom- predložky s akuzatívom- preložky, ktoré sa viažu s viacerými pádmi -- Častice- vetné častice- Zápor---- Syntax- Jednoduchá veta- základné vetné modely oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích viet - vetný rámec- vety s porušením vetného rámca-- Súvetie- používať priraďovacie spojky- používať podraďovacie spojky- používať dvojčlenné (párové) spojky - vytvoriť vedľajšiu vetu so správnym slovosledom- vytvoriť vedľajšiu vetu vo forme hlavnej vety- vytvoriť nepriamu otázku- vytvoriť nepriamu otázku so zámennou príslovkou - vytvoriť vzťažné vety so vzťažnými zámenami v nominatíve, akuzatíve, datíve- sa vzťažnými zámenami, pred ktorými stojí predložka- vytvoriť príslovkové vety časové - vytvoriť príslovkové vety účelové.

139

Page 140: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

- vytvoriť podmienkové vety - vytvoriť príslovkové vety prípustkové - vytvoriť porovnávacie vety - vytvoriť príčinné vety - vytvoriť príslovkovú vetu spôsobovú - vytvoriť príslovkové vety dôsledkové --- Výslovnosť a intonácia- správna intonácia a výslovnosť- vetný a slovný prízvuk- pravidlo o asimilácii - vyslovovanie hlások --- Pravopis- základné princípy platného pravopisu- najdôležitejšie pravidlá písania malých a veľkých písmen- pravidlá interpunkcie- pravidlá delenia slov na konci riadku, delenie slov na slabiky

ROČNÍK: PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: Ruský jazyk 3 hodiny týždenne(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Ako sa voláš?

Základné poučenie o prízvuku

. Intonácia opytovacích a oznamovacích viet.

Písmená: a, k, m, t, o, b, z,e, v, n, u, ja

Slovosled v oznamovacej vete a otázke

10 Etická výchova Naučiť žiakov základné spojenia: pozdravyPredstaviť saReagovať na otázku,Spýtať sa na údaje o inej osobe,Vyjadriť nesúhlasPoďakovaťPoužívať rôzne osoby

Zoznámte sa!

Pozdravy pri stretnutí a pri lúčení.

Zoznamovanie, predstavovanie.

Telefonický rozhovor, ako si dohovoriť stretnutie

Rozlišovanie prízvučných a neprízvučných slabík.

Písmená g, d, i, j, l, p, č, š, r, s

Číslovky 1 – 10 v 1. páde

1. pád podstatných mien v oslovení

13 Etická výchova Naučiť žiakov tvoriť a viesť jednoduchý dialóg

Hovoríte po rusky?

Otázky a odpovede, kto odkiaľ je, kde kto býva, koľko má rokov, kto aký jazyk vie

Pozvanie na návštevu, poďakovanie, ospravedlnenie

Číslovky 1 – 20 v 1. páde.

Spojenie 2, 3, 4 časa, 5 časov

16

Etická výchova

Matematika

Dejepis

Správne vyjadrovať zápor Aktívne používať číslovkyViesť jednoduchý rozhovorPoužívať základné zdvorilostné frázy

140

Page 141: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Časovanie slovies žiť, znať, govoríť v prítomnom čase

Upozornenie na pohyblivý prízvuk

Písmená ž, f, c, š, ch, jo, ju

Písanie ne pri slovesách

poradie písmen azbuky

Pravopis mien príslušníkov národov

U Dimu na návšteve

Otázky a odpovede pri telefonovaní

Vyjadrenie radosti a údivu

Číslovky 30 – 100 v 1. páde

Podstatné mená m. a ž. rodu (brat, mama) v 1., 2., 3. páde j. č.

Osobné zámená v 1. a 3. páde

Časovanie slovesa zvoniť v prít. čase

Budúci čas

Časovanie slovies byť a zabyť

Súhrnné opakovanie azbuky

20 Etická výchova

Matematika

Viesť telefonický rozhovorKlásť otázky a odpovedať na ne Vyjadriť radosť a údiv

Naša rodina. Jablko od jablone ďaleko nepadne?

Podstatné mená po číslovkách 2, 3, 4 Rozšírenie slovnej zásoby

Vety typu: U teba jesť brat? U meňa net brata. Papa rabotaet vračom. 6. pád j. č. podst. mien (v škole, na zavode)

Osobné zámená v 1. – 4. páde.

Privlastňovacie zámená v 1. p. j. a mn. čísla

Časovanie slovies učíťsa, rabotať, chotéť v prít. čase

20 Ma tematika

Etická výchova

Otázky a odpovede o rodine, o tom, čím kto je, čím kto chce byť, kto kde pracuje

Poďme do kina! Kedy sa stretneme?

I. a II. časovanie slovies typu znať a govoriť v prít. čase.

Slovesá so skupinou –ova-, -eva-.

Časovanie zvratných slovies v prít. čase.

Časovanie slovies so zmenou kmeňovej spoluhlásky (pisať, chodíť) v prít. čase.

20

Etická výchova

Pozvanie do kina, divadla,... Prijatie pozvania s poďakovaním a potešením. Odmietnutie pozvania s ospravedlnením a ľútosťou. Otázky a odpovede o tom, čo kto rád, nerád robí Aký kto má týždenný program

ROČNÍK: DRUHÝ

Rozpis učiva predmetu: Ruský jazyk 2.roč. 3 hodiny týždenne(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Voľný čas.Práca s ruským textom. Správna výslovnosť.

10 Etická výchovaRozprávať o využití voľného času

141

Page 142: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Nácvik novej slovnej zásoby.

Kto má koho – čo rád.

Pozvanie.

Časovanie slovies.

Zvratné slovesá

Slovesá so zmenou kmeňovej spoluhlásky

L. N. Tolstoj

Zoznámte sa!

Inzeráty.

Nová slovná zásoba

Slovesá so zmenou kmeňovej spoluhlásky

Nové slovesné väzby

Cvičenia

Skloňovanie osobných zámen

Cvičenia

Rozhovory

13 Etická výchovaNaučiť žiakov tvoriť inzerát

V škole.

Zápis do jazykového kurzu.

Orientácia v školskej budove.

Vyučovanie – práca s textom.

Cvičenia na komunikáciu.

Radové číslovky v 1. a 6. páde.

Cvičenia

Vyjadrenie dátumu.

Minulý čas

Vykanie

Dialógy

16

Etická výchova

Orientácia v školskej budoveZápis do kurzuSpýtať sa na vyučovanieRadové číslovkyVyjadrenie dátumuMinulý časVykanie

Na vyučovaní

Práca s textom

Nová slovná zásoba

Precvičenie novej slovnej zásoby.

Rozvrh hodín, predmety, známky

Predložkové väzby – po

Skloňovanie zámen kto, čo?

Cvičenia

Skloňovanie ďalších podstatných mien

Školský systém v Rusku

Práca s textom

A. S. Puškin

Rozhovory

20 Etická výchovaRozvrh hodínPorozprávať sa o známkachPoužitie opytovacích zámenSkloňovanie ďalších podstatných mien

Orientácia v meste.

Práca s novým textom

Nová slovná zásoba

Rozhovory

Konverzačné cvičenia

20

Etická výchova

Spýtať sa, kde sa čo nachádzaRozvoj komunikačných schopností

142

Page 143: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Časovanie ďalších slovies

Infinitívne vety

Rozhovory na precvičenie

Orientácia v meste

Dialógy

Práca s novým textom

Cvičenia

Rozhovory

Opakovanie lekcie

V obchodoch.

Práca s novým textom

Nová slovná zásoba

Rozhovory

Konverzačné cvičenia

Časovanie nepravidelných slovies

1. 2. pád mn. č. podst. mien

Cvičenia

Pohyblivé o, e, u podstatných mien

Cvičenia

4. pád mn. č. podst. mien

Cvičenia

Práca s novým textom

Rozhovory

Cvičenia na opakovanie

Zhrnutie lekcie

20

Etická výchova

Nakupovanie v obchodochRozvoj komunikačných schopností

ROČNÍK: TRETÍ

Rozpis učiva predmetu: Ruský jazyk 3.roč. 3 hodiny týždenne(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Úvodné pokyny

Stretnutie

Práca s ruským textom. Správna výslovnosť.

Nácvik novej slovnej zásoby.

Cvičenia na porozumenie textu.

Časovanie slovesa vernúť sa

Vety typu: Mne priďotsa.

Vety typu: Zdes net teátra.

Konverzačné cvičenia.

Stretnutie na ulici.

Telefonické rozhovory.

10

Etická výchova

Správanie pri stretnutíEtiketa Odmietnutie

143

Page 144: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Cvičenia.

Práca s textom.

Dialógy.

Cvičenia.

Práca s ruským textom. Správna výslovnosť.

Intonácia otázok a odpovedi.

Rečové situácia.

Dialógy.

Pravidlá etikety – scénky.

Cvičenia

Text na samostatné čítanie – rozbor.

Cvičenia.

11

Etická výchova

Etiketa

Ako kto vyzerá?

Práca s textom. Správna výslovnosť.

Nácvik novej slovnej zásoby.

Cvičenia na pochopenie textu.

Práca s textom. Konkurz.

Opis človeka.

Cvičenia.

Dialógy.

Nácvik novej slovnej zásoby – oblečenie.

Dialógy.

Skloňovanie – vzor nóvyj.

Cvičenia. Skloňovanie radových čísloviek.

Dialógy.

13

Etická výchova

Opísať vzhľad človeka Ľudské vlastnostiOpis oblečeniaSkloňovanie radových čísloviek

Osobné údaje. Vyjadrenie dátumu.

Rozhovory na konkurze

Konverzačné cvičenia.

Opis portrétu

Čítanie textu s porozumením.

Rozhovory.

Opakovanie lekcie.

Cvičenia

8Etická výchova

Osobné údajeRozhovor na konkurze do zamestnania

Oblečenie

Práca s textom. Správna výslovnosť.

Nácvik novej slovnej zásoby.

Dialógy.

Predložkové väzby odlišné od slovenčiny.

Vyjadrenie vzájomnosti.

Cvičenia. Väzba učiť sa na...

Opytovacie zámená.

12

Etická výchova

Opis oblečenia človeka

144

Page 145: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Konverzačné cvičenia.

Cvičenia. Predložka dľao

Čo kto má na sebe?

Časovanie slovies obliekať, obliekať sa

Cvičenia. Mne núžen.

Časovanie slovesa vyzliecť.

Opis ruského kroja.

Práca s textom.

Práca s textom.

Nácvik novej slovnej zásoby.

Rečové situácie.

Dialógy.

Cvičenia.

Pieseň.

9

Etická výchova

Časovanie sloviesNová slovná zásobaOpis ruského kroja

Sme rôzni.

Práca s textom. Správna výslovnosť.

Nácvik novej slovnej zásoby.

Dialógy.

Väzba čakať koho, čo?

Odlišné slovesné väzby – rozumieť komu, čomu

6

Etická výchova

Občianska výchova

Vzájomné vzťahy medzi ľuďmi rôznych rás a národností

Písanie dátumu.

Spodstatnené prídavné mená.

Vyjadrenie pretože, preto

Cvičenia.

Vyjadrenie možnosti, nemožnosti

Vyjadrenie nutnosti, potrebnosti.

Konverzačné cvičenia.

Rozširujúce texty.

Opakovanie lekcie.

Cvičenia.

10

Etická výchova

Občianska výchova

Nové slovné väzby

Počasie.

Práca s textom. Správna výslovnosť.

Nácvik novej slovnej zásoby.

Dialógy.

Opis počasia.

Cvičenia.

Ročné obdobia a počasie.

Cvičenia.

Skloňovanie – vzor letnij

Cvičenia

11

Fyzika

Opis počasiaPredpoveď počasia

145

Page 146: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Dátum a letopočet.

Prerozprávať text.

Predpoveď počasia.

Diskusia – Počasie

Opis obrazu – krajinomaľba.

Rozhovory – vzťah k prírode

Opakovanie lekcie.

Cvičenia.

Rozširujúce texty.

Opakovanie učiva.

Opakovanie učiva.

9

Fyzika

Opis počasiaPredpoveď počasia

ROČNÍK: ŠTVRTÝ

Rozpis učiva predmetu: Ruský jazyk 4.roč. 3 hodiny týždenne(spolu 99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Úvodné pokyny

Sibír

Práca s ruským textom. Správna výslovnosť

Nácvik novej slovnej zásoby

Orientácia na porozumenie textu

Orientácia na mape Ruska

Nad mapou Ruska. Konverzácia

Cvičenia.

Určovanie hodín.

Konverzačné cvičenia

Vyjadrenie približností

10 GeografiaRozprávanie o SibíriOrientácia na mape Ruska Určovanie hodín

Cvičenia

Číslovky od 100 vyššie

Dialógy

Cvičenia

Práca s ruským textom. Správna výslovnosť

Rečové situácie

Dialógy

3. stupeň prídavných mien

Cvičenia

Text na samostatné čítanie – rozbor

Cvičenia

11 GeografiaČíslovky3.Stupeň prídavných mien

Ekológia

Práca s textom. Správna výslovnosť

Nácvik novej slovnej zásoby

12

Ekológia

Geografia

Orientácia na mape Ruska Ekologické správanieOchrana prírody a krajiny

146

Page 147: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Cvičenia na pochopenie textu

Práca s textom

Nad mapou Ruska. konverzácia

Cvičenia. Sloveso dávať

Dialógy

Väzba učavstvovať

Dialógy

Skloňovanie – vzor tetráď

Cvičenia

Dialógy

Nové slovné spojenia

Rozhovory o ochrane prírody

Konverzačné cvičenia

Opis obrázkov o ochrane prírody

Čítanie textu s porozumením

Rozhovory

Opakovanie lekcie

Cvičenia

8 Ekológia

Geografia

Ochrana prírody

Cesta do Moskvy

Práca s textom. Správna výslovnosť

Nácvik novej slovnej zásoby

Dialógy. Objednávanie izby v hoteli.

Ako si poradiť v rôznych situáciách?

Určovanie hodín

Cvičenia

Poďakovanie – blagodariť za

Konverzačné cvičenia. Na hraniciach

Cvičenia. Slovesá otvoriť, zatvoriť

Použitie –li, - eslí

Cvičenia

Podmieňovací spôsob

12

Geografia

Cestovný ruch

Dialóg y na hraniciach Objednávanie izby v hoteli Spôsoby ako vyjadriť poďakovanie Podmieňovací spôsob

Podmienkové vety

Cvičenia

Práca s obrázkami

Práca s textom

Nácvik novej slovnej zásoby

Rečové situácie

Dialógy

Cvičenia

Pieseň

9

Geografia

Cestovný ruch

Podmienkové vety Rečové situácie súvisiace s témou cestovanie

Ruská kuchyňa

Práca s textom

7 EtiketaRuské národné jedlá Objednávanie jedál v reštaurácií Rozkazovací spôsob

147

Page 148: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Nácvik novej slovnej zásoby

Rozkazovací spôsob. Názvy potravín

Objednávanie jedál. Dialógy

Rečové situácie

Rozkazovací spôsob – slovesá so zmenou kmeňovej spoluhlásky

Cvičenia

Časovanie slovies jesť a piť

Rozhovory v reštaurácií

Cvičenia

Ruská národná kuchyňa

Voľný čas

Práca s textom

Nácvik novej slovnej zásoby

4 Etiketa

Etická výchova

Telesná výchova

Dialógy

Cvičenia

Neobvyklé slovné väzby

Cvičenia

Neurčité zámená a príslovky

Cvičenia

2.stupeň prídavných mien

2.stupeň niektorých prísloviek

Prerozprávať text

Rolové hry a rečové situácie

Ruské sviatky

Texty na čítanie

Čo sme s anaučilli

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete ruský jazyk sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.2.

Názov predmetu Etická výchova 1. – 2. roč.Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodínRočník prvý, druhýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetuPredmet etická výchova svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti

148

Page 149: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so základnými etickými hodnotami ako sú priateľstvo, česť, pravda, tolerancia, poznanie atď.

Učivo saskladá z poznatkov o základných predpokladoch eticky pozitívneho správania (komunikácia, pozitívne hodnotenie seba a druhých, empatia asertivita, prosociálne správanie a spolupráca), aplikácii etických princípov na konkrétne problémy (vzťahy v rodine, sexuálne správanie, rodinné hodnoty a normy, zdroje etického poznania, život, fyzické a psychické zdravie ako etické hodnoty, etika v ekológii, ekonomické hodnoty, etika a práca v povolaní.)

Účinná etická výchova vyžaduje systematické a dlhodobé pôsobenie primeranú časovú dotáciu. Z tohto hľadiska jedna hodina etickej výchovy týždenne predstavuje kompromis medzi potrebou a možnosťami. Na druhej strane postoje a správanie žiaka ovplyvňujú aj ostatné učebné predmety. Hodiny estetickej výchovy, náuky o spoločnosti, dejepisu, literatúry a ďalších učebných predmetov dávajú veľa príležitostí na rozhovor o etických problémoch, na prezentáciu pozitívnych vzorov správania a pod.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania etickej výchovy majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu etická výchova proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti byť demokratickým občanom.

Etická výchova využíva poznatky aj z iných učebných predmetov. Na rozdiel od nich sa sústreďuje na etický aspekt učiva. Napríklad využíva úryvky z literárnych diel, ale so zameraním na senzibilizáciu pre etické problémy a vyzdvihnutím pozitívnych vzorov správania. To isté možno povedať o náuke o spoločnosti, ktorá obsahuje učivo religionistiky. Etická výchova v učive náboženská etika sa zameriava na etický aspekt náboženstva s cieľom pochopiť správanie a postoje veriacich a vychovávať žiakov s odlišnými postojmi k náboženstvu k vzájomnej tolerancii. Tak ako náuka o spoločnosti, aj etická výchova rozvíja mladého človeka v kontexte štrukturovania cieľavedomej prípravy na rodinný, občiansky, profesiový a kultúrny život poskytovaním uceleného, psychologicky zdôvodneného programu.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci sa zúčastnia besied a exkurzií podľa plánu práce.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete etická výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

149

Page 150: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať problémy v priebehu ich etického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich etickom vzdelávaní,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,

posudzovať riešenie daného etického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,

korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia etických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov,

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich etického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky

.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich etického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

150

Page 151: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Pre všetky tematické celky 1. roč.DramatizáciaAnketové metódy – dialóg, diskusiaInscenačné metódy a tvorivá dramatizácia:– didaktické hry– hranie roly a modelovanie situácií– dramatizácia (scénky)Skupinová práca: diskusia v skupine, polemika, konštruktívna hádkaReálne aktivityZážitkové metódy:

– aktivity založené na vnímaní predmetov a manipulácii s nimi

– Interakcia s osobami – vnímanie situáciíMetóda brainstormingu

Individuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDramatizáciaDidaktické hryIndividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihou

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celky 2. roč. DramatizáciaAnketové metódy – dialóg, diskusiaInscenačné metódy a tvorivá dramatizácia:– didaktické hry– hranie roly a modelovanie situácií– dramatizácia (scénky)Skupinová práca: diskusia v skupine, polemika, konštruktívna hádkaReálne aktivityZážitkové metódy:

– aktivity založené na vnímaní predmetov a manipulácii s nimi

– Interakcia s osobami – vnímanie situáciíMetóda brainstormingu

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna prácaExkurzia

151

Page 152: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická

technikaMateriálne výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje(internet,

knižnica, ...Tematické celky 1. roč.: Komunikácia

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba a druhých

Riešenie problémov a záťažových situácií

Prosociálne hodnoty a vzory

Vzťahy v rodine

Priateľstvo, láska, manželstvo, sexualita

Lencz L., Ivanová E.: Metodický materiál III k predmetu etická výchova. Metodické centrum. Bratislava 1995Lencz L.,: Metodický materiál II k predmetu etická výchova. Metodické centrum. Bratislava 1994Lencz L.,: Metodický materiál I k predmetu etická výchova. Metodické centrum. Bratislava1993Lencz L.: Metódy etickej výchovy. Metodické centrum. Bratislava 1993

DataprojektorPCMagnetická tabuľaTabuľaVideoMagnetofón

UčebniceMetodické materiályBeletriaČlánky z časopisov

VideoCDDVDMagnetofónové nahrávky

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická

technikaMateriálne výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje(internet,

knižnica, ...Všetky tematické celky 2. roč.

Lencz L., Ivanová E.: Metodický materiál III k predmetu etická výchova. Metodické centrum. Bratislava 1995Lencz L.,: Metodický materiál II k predmetu etická výchova. Metodické centrum. Bratislava 1994Lencz L.,: Metodický materiál I k predmetu etická výchova. Metodické centrum. Bratislava1993Lencz L.: Metódy etickej výchovy. Metodické centrum. Bratislava 1993

DataprojektorPCMagnetická tabuľaTabuľaVideoMagnetofón

UčebniceMetodické materiályBeletriaČlánky z časopisov

VideoCDDVDMagnetofónové nahrávky

152

Page 153: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: Etická výchova – 1. ročník Počet týždenných vyučovacích hodín: (spolu 33 )

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

KomunikáciaÚvodná hodina Verbálna a neverbálna komunikáciaNadviazanie, udržovanie a ukončovanie rozhovoruVyjadrenie pozitívnych a negatívnych citovEmpatia a asertivitaEmpatia a asertivita v komunikácii a konaní

6 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnostináboženská výchova

– Žiak vie: charakterizovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu– vymenovať druhy verbálnej a neverbálnej komunikácie– akým spôsobom vyjadriť city k druhému človeku– pozná rozdiel medzi empatiou a asertivitou– pozná svoje asertívne práva – využiť empatické i asertívne správanie v komunikácii

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba a druhýchSebapoznanie. Poznanie svojich silných a slabých stránokSebaovládanie a sebavýchovaPoznanie a pozitívne hodnotenie seba a druhýchBlízki ľudia, recept na priateľaSpätná väzba

5 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnostináboženská výchova

– vyjadriť charakteristiku svojej osoby– je si vedomý silných i slabých stránok svojho charakteru– vie sa ovládať v záťažových situáciách– pracuje na svojej sebavýchove– vie ohodnotiť nielen seba, ale aj druhých– váži si sám seba (sebaúcta) i druhých

Riešenie problémov a záťažových situácií Tvorivosť a iniciatíva, rozvoj tvorivého mysleniaRiešenie problémov a záťažových situáciíDuševné zdravie, nebezpečenstvo alkoholizmuTvorivé riešenie medziľudských vzťahovMedzigeneračné vzťahy v rodine

5 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnostináboženská výchova

– citlivo reagovať na problémy vo svojom okolí – tvorivo riešiť vzniknuté problémy – pomáha svojim spolužiakom a svojim blížnym – váži si starších ľudí

Prosociálne hodnoty a vzoryProsociálne hodnoty a vzoryTelevízia. Výchova kritického divákaEtické hodnoty súťaživosti a spolupráce. Pravidlá fair play.Prosociálne správanie.Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie

6 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnostináboženská výchova

– vie charakterizovať prosociálne správanie – váži si ľudí, ktorí sa správajú prosociálne – pomáha druhým ľuďom, najmä starším a zdravotne postihnutým – pozná etické hodnoty súťaživosti a spolupráce – dodržiava pravidlá fair play

153

Page 154: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

dobrých vzťahov.Spätná väzba.

Vzťahy v rodineRodinaDobré vzťahy v rodine.Práva a povinnosti členov rodiny.Zdravá a nesprávna kritickosťPochopenie rodičov, starých rodičov a súrodencov.

5 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnostináboženská výchova

– vie charakterizovať pojem rodina – pozná rôzne typy rodiny vo svete – prispieva k dobrým vzťahom vo svojej rodine – vie pochopiť rodičov, starých rodičov a súrodencov – pozná rozdiel medzi zdravou a nesprávnou kritickosťou – svoje poznatky vie správne použiť – svojou prácou prispieva k hladkému chodu domácnosti

Priateľstvo, láska, manželstvo, sexualitaPohľad etiky na priateľstvo, lásku, manželstvo, sexualitu.Zdržanlivosť a vernosť – prevencia AIDS. Počatie a prenatálny život, regulácia počatia, dôsledky predčasného sexuálneho života – (beseda).Vzťah rodič – dieťa. Dieťa v úplnej a neúplnej rodine.Hodnotová orientácia v rodine.Spätná väzba.

6 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnostináboženská výchova

– vie, aký je pohľad etiky na priateľstvo, lásku, manželstvo a sexualitu – pozná aj iné názory na túto problematiku – vie zhrnúť poznatky z iných školských predmetov o problematike počatia (regulácii počatia) a prenatálnom vývoji ľudského jedinca z pohľadu etickej výchovy – pozná škodlivé dôsledky predčasného sexuálneho života – vie, ako predchádzať pohlavným chorobám

Rozpis učiva predmetu: Etická výchova –2. ročník Počet týždenných vyučovacích hodín: 1

154

Page 155: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

(spolu 33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad

Úvodná hodina – Uplatnenie základných etických postojov a spôsobilostí osvojených na hodinách etickej výchovy v praktickom živote. Zážitky z prázdnin.

Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad.

Hodnoty z pohľadu etickej výchovy.Mravné normy a právne normy Súvislosť medzi

hodnotami a uvedenými normami. Svedomie. Rozvíjanie morálneho úsudku.

5

literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnosti

náboženská výchova

– Žiak vie vysvetliť: základné etické pojmy– rozdiel medzi právnymi a mravnými normami– súvislosť medzi hodnotami a mravnými normami– súvislosť medzi právnymi a mravnými normami– rozvíja svoj morálny úsudok– správa sa podľa nich

Pochopenie a akceptovanie ľudí, ktorí majú iný svetonázor

Náboženská výchova.

Kresťanstvo.

Najrozšírenejšie svetové náboženstvá.

Náboženská etika.

Svetonázor. Typy svetonázoru.

Pochopenie a akceptácia odlišného svetonázoru.

Spätná väzba.

6 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnosti

náboženská výchova

– Žiak vie: vysvetliť princípy náboženskej etiky– pochopiť a tolerovať správanie a názory veriacich spoluobčanov a spolužiakov

Život, fyzické a psychické zdravie ako etická hodnotaStarostlivosť o svoje zdravie – neškodiť sebe ani

druhým.

Vnímanie prírody. Moje miesto v prírode.

5 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnosti

– vysvetliť dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím – správa sa tak, aby upevňoval svoje fyzické a psychické zdravie – uprednostňuje pohyb v prírode

155

Page 156: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Úcta k životu vo všetkých jeho formách.

Poškodzovanie vlastného zdravia – negatívny

vplyv alkoholizmu a fajčenia.

Negatívny vplyv ostatných druhov drogovej

závislosti.

náboženská výchova – neberie drogy, nepije alkohol, nefajčí cigarety

Prehĺbenie učiva tematických celkov 5 a 6 z 1. ročníka –rodinné vzťahy, láska, manželstvo, sexualita

Moje miesto v rodine.

Žiť vedľa seba, žiť spolu.

Chodenie, dvorenie, láska.

Fyzická príťažlivosť a láska.

Predmanželská sexualita, pohlavné ochorenia,

AIDS.

Spätná väzba.

6 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnosti

náboženská výchova

– vie vysvetliť dôležité hodnoty a etické normy súvisiace s rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou a tieto hodnoty a normy si hlboko váži.

Česť, pravda, poznanie a kultúra ako etická hodnotaKultúra a etika.

Česť, pravda, poznanie ako etická hodnota.

Cnosť, svedomie.

Mravné aspekty národného uvedomenia.

Mravné aspekty demokratického občianstva.

5 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnosti

náboženská výchova

– vie charakterizovať pojmy česť, pravda, poznanie, kultúra – pozná ich etickú hodnotu – vie ich aplikovať v prospech seba i druhých – vie vysvetliť mravné aspekty národného uvedomenia a demokratického občianstva

156

Page 157: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Etika práce, etika a ekonomikaZamestnanie a povolanie. Profesiová etika.

Práca a odpočinok. Zmysluplné využitie voľného

času.

Peniaze – prostriedok, či cieľ?

Dávať a deliť sa.

Dva životné štýly: byť a mať.

Spätná väzba.

6 literárna výchova dejepis biológia náuka o spoločnosti

náboženská výchova

– pozná pojem profesiová etika – vie vysvetliť dôležité hodnoty a etické normy súvisiace s ekonomickým životom a prácou – pozná hodnotu práce i odpočinku – zmysluplne využíva voľný čas

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete etická výchova sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.7.Etická výchova je predmet, ktorý nie je klasifikovaný, preto hodnotenie je individuálne. Zameriava sa predovšetkým na prejavy žiaka na každej vyučovacej hodine. Na jeho schopnosť reagovať, zapájať sa vhodným spôsobom do diskusie, či argumentovať vlastný názor. Ďalej na schopnosti, ktoré žiak dokáže používať v kolektíve, na budovanie skupiny ako celku, ktorý sa navzájom podporuje a stavia na hodnotných a zdravých základoch. Preferuje sa priateľská diskusia viac ako názorová nadradenosť a nekompromisnosť.

Vyučujúci na konci každého polroka skúšobným testom preverí získané poznatky žiakov. Pre žiakov je výsledkom ich vlastná spätná väzba.

157

Page 158: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu Náboženská výchovaČasový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodínRočník 1., 2.Kód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia,

Vyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetuKeďže človek je z psychologického hľadiska a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet Náboženská výchova / náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.

Vyučovací predmet Náboženská výchova / náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočným morálnym dobrom pre jednotlivca i celú spoločnosť.

Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo výchovno – vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako najvhodnejšie sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.

V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných línii, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Predkladaný projekt rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblastí, ktoré sú zamerané na:

1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi)

2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista )

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy).

Uvedené lineárne oblasti sa budú prehlbovať v špirále, ktorú tvorí trinásť úrovni. Lineárne oblasti sa opakujú v celej špirále. Výsledkom čoho je postupné rozširovanie učiva a jeho prehlbovanie primerane veku žiakov. Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný na osobné dejiny spásy vychovávaného. Dejiny spásy rozvíjame v špirále cez postojovú orientáciu, ktorú zviditeľňuje ročníková téma. Predkladaný výber a usporiadanie ročníkových tém predstavuje cielenú výchovu k čnostiam. Poznávaním lásky, ktorá nás presahuje, môže vychovávaný rásť v plnej zrelosti osobnosti.

Stredoškolák si začína sám vyberať a budovať vzťahy, za ktoré nesie zodpovednosť (1. ročník SŠ). Určuje si svoj rebríček hodnôt. Vyberá si, s ktorými hodnotami sa stotožní (ktoré prijíma od rodičov a ostatných vychovávateľov), a ktoré vyselektuje (2. ročník SŠ). Mladý človek hľadá svoju identitu. Zodpovedným budovaním vzťahov, výberom pravých hodnôt objavuje svoju identitu. Kto si je vedomý svojej identity v Tom, kto ho presahuje, objavuje poslanie človeka žiť život v láske – v hlbokom vzťahu s ľuďmi i s Bohom.

Špirálová štruktúra učebných osnov, zameraná na postojovú orientáciu žiaka s dôrazom na osvojenie kompetencií, umožňuje žiakom osvojiť si kritické myslenie, ktorým sa ozrejmuje morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou a tým, čo je skutočným dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.

158

Page 159: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Ciele vyučovacieho predmetuPredmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblasti a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencii žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.

Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:

1. kompetencie k učeniu sa Žiak

vyberá a využíva pre efektívne učenie sa vhodné spôsoby sa a stratégie, plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie

kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich

rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, integruje náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied

prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote

udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, tj. Schopnosť transformovať na základe reflexie prežitých udalostí svoje konanie v budúcnosti

2. kompetencie k riešeniu problémovŽiak

vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému

samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie Cirkvi

robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov

chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľudí predchádza konfliktom

postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania

3. komunikačné kompetencie Žiak

formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane

účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje

využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú komunikáciu

využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi

objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach

4. sociálne a interpersonálne kompetencie

159

Page 160: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Žiak

účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce

podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada

prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti iných ľudí

angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky

vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj

ovláda a riadi svoje konanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba

5. občianske kompetencierešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo

prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam, rozvíja zmysel pre kultúru, aktívne sa zapája do kultúrneho diania a športových aktivít

uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,

vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti

rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty

je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti

odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj psychickému násiliu

uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných

chápe základne ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na kvalitne životné prostredie

rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia

6. pracovné kompetenciedokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijne záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov

je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny

prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúcu určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet

7. existenciálne kompetencieŽiak

objavuje pravdy, spravodlivosti

osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený sa na tomto základe si stanoviť nové životné ciele

objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon

vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života

objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosť ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera

objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie

160

Page 161: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku

vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka

vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre svetonázorový postoj

je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti

Stratégia vyučovaniaPri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celky Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohPrednáškaRozprávanieIlustratívno – výkladováDemonštráciaDiskusia

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouExkurzia

161

Page 162: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Učebné zdrojeNa podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická

technikaMateriálne výučbové

prostriedkyĎalšie zdroje

(internet, knižnica, ...

Všetky tematické celky

LUSCOŇ, J.: Ste zrodení pre let. 1. roč. SŠ. SSV. Trnava 2003, MURÁŇOVÁ M.: Komu máme veriť. 2.roč. SŠ. SSV. Trnava 2003, Sväté písmo Starého a Nového zákona. SSV. Trnava 2006. Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV. Trnava 1999Vzťahy a zodpovednosť: metodická príručka katol.náb. pre 1.roč. SŠHodnoty a rozhodnutia: metodická príručka kat.nab. pre 2.roč. SŠ

DataprojektorPCTabuľaVideotechnika CD - prehrávač

Obrázky Internet – možnosť využitia internetových stránok s kresťanským zameraním. Filmy na DVD: Most, Ján Pavol II., Nemý výkrik,Životopisy svätýchsvedectvá,Tajomná prítomnosť. Knihy: Príručka misiológie, Malý kompas viery, Kresťan a sekty, Veľké pravdy v malých príbehoch 1,2,3,4, Mozaika radosti Katolícka noviny

ROČNÍK PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: Náboženská výchova pre 1. roč. Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu 33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do predmetu - Vzťahy a zodpovednosťHľadanie cesty

8 Etická výchova- Komunikácia, Sebaovládanie a sebavýchova Občianska náuka - morálka v spoločnosti, základné ľudské hodnoty

Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v živote človeka. Definovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka. Vysvetliť zmysel života. Zdôvodniť potrebu a vznik náboženstva.Vedieť sa orientovať v pojmoch religionistika, monoteizmus a polyteizmus.

Boh v ľudskom svete 7 Etická výchova - Prosociálne hodnoty a vzory.

Uviesť príklad metaforického vyjadrenia vo Svätom písme.Uviesť príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom.Vysvetliť význam morálneho svedomia pre život človeka a jeho formovanie.Na podklade určiť prvky spravodlivých zákonov Dekalógu.

Byť človekom 4 Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a v kontexte Svätého Písma.

162

Page 163: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Na základe prameňov obhájiť historickosť Ježiša Krista.Kriticky posúdiť informácie v médiách

Na ceste k osobnosti – šance a riziká

4 Toxikológia - Otravy

Uviesť predpoklady k úspešnému utváraniu vlastnej osobnosti. Vymenovať a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie osobnosti (závislosti)Objaviť výzvu pre hľadanie a odkrývanie zmyslu vlastného života v legende o sv. Krištofovi.

Boh a človek 4 Etická výchova - Dobré vzťahy v rodine.

Vysvetliť schopnosť vytvárať vzťahy. Definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice a vplyvu na osobné vzťahy človeka.Definovať uzávery pre moje osobné vzťahy na všetkých úrovniach.Naučiť sa prijímať sviatosti ako pomoc pri prekonávaní životných prekážok.

Človek v spoločenstve 6 Etická výchova -Pohľad etiky na priateľstvo, lásku, manželstvo a sexualitu

Vysvetliť úlohu a význam sexuality človeka.Vysvetliť význam pohlavnosti človeka v manželstve a rodine.Objasniť poslanie jednotlivých povolaní, ich prínos pre cirkev a spoločnosť.Vnímať slávenie liturgie ako budovanie vzťahov a prehĺbenie duchovného života človeka.

163

Page 164: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK DRUHÝ

Rozpis učiva predmetu: Náboženská výchova pre 2. roč. Počet týždenných vyučovacích hodín: 1 (spolu 33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do predmetuPravda o človeku

6 Etická výchova -Svedomie, rozvíjanie morálneho úsudku.

Viesť k zodpovednosti za hľadanie pravdy.Motivovať k hľadaniu zmyslu života.Odhaľovať Božiu stvoriteľskú činnosť aj cez vedné odbory.

Božie zjavenie a človek 5 Občianska náuka - Religionistika

Viesť k úcte a poznaniu Svätého písma.Vysvetliť dar slobody a byť vďačný zaň.

Ježiš Kristus v Novom zákone

8 Motivovať k prijatiu Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa. Na základe textov zo Svätého písma vedieť spoznávať Ježiša ako Bohočloveka.Motivovať k živej spolupráci s Bohom.

Cirkev 5 Viesť k životu v spoločenstve Cirkvi (i v malých spoločenstvách).Zapojiť sa aktívne do života Cirkvi.Nasledovať príklady svätých.

Eschatológia 4 Rozvíjať solidaritu k trpiacim a umierajúcim. Cez posledné záležitosti človeka viesť k pochopeniu zmyslu a poslania človeka v tomto živote.

Život a poslanie veriaceho človeka (Výchova k manželstvu a rodičovstvu, plánované rodičovstvo)

5 BiológiaBiológia človeka

Viesť k zodpovednosti za svet a za jednotlivý ľudský život.Prakticky sa naučiť modliť každý deň za požehnanie rodiny.Zodpovedne pristupovať k osobnému povolaniu.

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete náboženská výchova sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.7.

Názov predmetu Dejepis

164

Page 165: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodínRočník DruhýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetuObsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“. Popri dejepise ju tvoria náuka o spoločnosti a geografia. Svojimi témami do tejto oblasti prispievajú aj etická výchova, umenie a kultúra. Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je rozvíjať u žiakov aktívny prístup k sebareflektovaniu minulej a súčasnej spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej a celosvetovej perspektívy.

Prostredníctvom vzdelávacej oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími historickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a naučia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Žiaci sa učia o minulosti svojho národa, poznávajú charakteristiky svojej vlasti, čo vplýva na utváranie pozitívnych občianskych postojov. Žiaci sa oboznamujú s tradíciami, učia sa orientovať v čase i priestore a pochopiť vlastné miesto a úlohu v spoločnosti. Získavajú vzťah k vlasti a súčasne rozvíjajú a upevňujú si vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.

V kontexte s aktuálnymi integračnými procesmi prispieva dejepis k vnímaniu národných, európskych a globálnych súvislostí. Súčasťou týchto reflexií je podpora vedomia neopakovateľnosti a jedinečnosti každého človeka v spoločnosti, jeho úcty k výtvorom predchádzajúcich generácií ako základu pre zodpovedný a aktívny prístup k životu v demokratickej spoločnosti. Poskytuje odpovede na väzby ľudskej spoločnosti a prírody, ale aj na človekom vytvorené prostredie. Učí ako odpovedať na zmeny v priestore a pomáha ich pochopiť a riešiť. Takýmto spôsobom vedie k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti historického vedomia. Súčasne posilňuje úctu k iným národom a etnikám ako aj rešpekt ku kultúrnym a iným odlišnostiam. Dôležitou súčasťou tohto predmetu je prevencia rasistických, xenofóbnych a extrémistických postojov, výchova k tolerancii a rešpektovaniu ľudských práv, k rovnosti mužov a žien, výchova k úcte voči kultúrnemu prostrediu. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka, prispieva k uchovaniu kontinuity tradičných hodnôt našej spoločnosti.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania dejepisu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu dejepis proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.

Výučba bude prebiehať v bežnej triede s využitím názorných pomôcok.

Ciele vyučovacieho predmetuDejepis ako vyučovací predmet má pri výchove žiaka ako budúceho občana nezastupiteľné miesto. Umožňuje formovanie historického a národného povedomia, zdravého vlastenectva, vedie k porozumeniu medzi národmi, sprístupňuje žiakom všeľudské hodnoty v duchu princípov humanizmu a demokracie.

Žiak má:

165

Page 166: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

uvedomiť si a svojím vlastným prístupom chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody a kultúry, pochopiť závažnosť riešenia globálnych problémov ľudstva,

rozvinúť svoj záujem o život spoločnosti a potrebu aktívneho vlastného prínosu do spoločného diania,

nadobudnúť hrdosť na vlastný národ a porozumenie a toleranciu aj vo vzťahu k iným národom,

pochopiť rôznosť ľudského myslenia a konania a byť schopný prijímať pluralitné názory na vývoj spoločnosti,

osvojením si vedomostí z vývinu odboru získať kladný vzťah k svojej budúcej profesii.

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

podpore sebadôvery každého žiaka,

k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,

príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,

zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,

osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolunažívania,

rešpektovaniu hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,

úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam a kresťanským tradíciám,

pochopeniu historickej a priestorovej orientácie,

získavaniu zručností poznávať a kriticky hodnotiť historický materiál,

získavaniu historických vedomostí z národných a svetových dejín,

pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí,

práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti Zeme a o Zemi ako celku,

porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,

porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek,

rozvíjaniu zručnosti spracúvaním projektov.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete dejepis využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, fotografia) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, počúvanie, obrazové prostriedky, grafické prostriedky a pod.),

166

Page 167: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,

posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,

korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

Stratégia vyučovania dejepisu

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celky dejepisu Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohPrednáškaSkupinová diskusiaRozprávanie

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouPráca s dobovou dennou tlačouDemonštrácia a pozorovaniePráca s obrázkovým materiálom, mapou, videomateriálom, internetomProjektHistorická exkurzia

167

Page 168: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Učebné zdrojeNa podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názovtematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálnevýučbové prostriedky

Ďalšie zdroje

Význam histórie pre ľudstvo

Dejepis pre stredné odborné školy 1 (Fremal a kol.: Od praveku k novoveku), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997;

Tabuľa Časová priamka

Kronika ľudstvaInternet

Spôsob života pravekých ľudí

Dejepis pre stredné odborné školy 1 (Fremal a kol.: Od praveku k novoveku), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997;

Tabuľa Obrazový materiál

Internet

Slovensko v susedstve Rímskej ríše

Dejepis pre stredné odborné školy 1 (Fremal a kol.: Od praveku k novoveku) Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997;

TabuľaVideorekordér

VideofilmMapa

Internet

Stredovek Dejepis pre stredné odborné školy 1 (Fremal a kol.: Od praveku k novoveku) Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997;

TabuľaVideorekordér

VideofilmMapa

Kronika ľudstvaInternet

Na ceste k novoveku Dejepis pre stredné odborné školy 1 (Fremal a kol.: Od praveku k novoveku) Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997; Dejepis pre stredné odborné školy 2(Fremal a kol.: Dejiny novoveku do revolučných rokov 1848-49), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislavva 1997

TabuľaVideorekordér

VideofilmMapa

Internet

Premeny spoločnosti v 17. 18. storočí

Dejepis pre stredné odborné školy 2 (Fremal a kol.: Dejiny novoveku do revolučných rokov 1848-49), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997)Čaplovič a kol.: Dejiny Slovenska, AEP Bratislava 200

Tabuľa Časopis Historická revueMapa

Internet

Formovanie novodobého slovenského národa

Dejepis pre stredné odborné školy 2 (Fremal a kol.: Dejiny novoveku do revolučných rokov 1848-49), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997; Čaplovič a kol.: Dejiny Slovenska, AEP Bratislava 2000

Tabuľa Časopis Historická revueObrazový materiálMapa

Internet

Slovensko po revolúcii a za dualizmu

Dejepis pre stredné odborné školy 3 (Martuliak a kol.: Slovensko a svet v rokoch 1849-1939), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1999Čaplovič a kol.: Dejiny Slovenska, AEP Bratislava 2000

Tabuľa Časopis Historická revueMapa

Internet

Slovensko a I. svetová vojna

Dejepis pre stredné odborné školy 3 (Martuliak a kol.: Slovensko a svet v rokoch 1849-1939), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1999Čaplovič a kol.: Dejiny Slovenska, AEP Bratislava 200

Tabuľa Časopis Historická revueMapa

Internet

Charakteristika Československej republiky

Dejepis pre stredné odborné školy 3 (Martuliak a kol.: Slovensko a svet v rokoch 1849-1939), Orbis Pictus, Bratislava 1999

TabuľaVideorekordérPC

VideofilmMapa

Internet

Na ceste k II. svetovej vojne

Dejepis pre stredné odborné školy 3 (Martuliak a kol.: Slovensko a svet v rokoch 1849-1939), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1999

TabuľaVideorekordér

VideofilmMapa

Internet

Druhá svetová vojna Dejepis pre stredné odborné školy 4(Varinský a kol.: Od 2. svetovej vojny k dnešku), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2000

TabuľaVideorekordér

VideofilmČasopis Historická revueMapa

Internet

168

Page 169: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Slovensko počas II. svetovej vojny

Dejepis pre stredné odborné školy 4(Varinský a kol.: Od 2. svetovej vojny k dnešku), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2000Čaplovič a kol.: Dejiny Slovenska, AEP Bratislava 2000

TabuľaVideorekordér

VideofilmČasopis Historická revueMapa

Internet

Vývoj po II. svetovej vojne

Dejepis pre stredné odborné školy 4(Varinský a kol.: Od 2. svetovej vojny k dnešku), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2000Čaplovič a kol.: Dejiny Slovenska, AEP Bratislava 2000

Tabuľa Časopis Historická revueDobová denná tlačMapa

Internet

Slovensko v Československej republike v rokoch 1945-1993

Dejepis pre stredné odborné školy (Varinský a kol.: Od 2. svetovej vojny k dnešku), Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2000Čaplovič a kol.: Dejiny Slovenska, AEP Bratislava 2000

Tabuľa Časopis Historická revueDobová denná tlačMapa

Internet

ROČNÍK: DRUHÝRozpis učiva predmetu: DEJEPIS 2 hodiny týždenne

(spolu 66)Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Význam histórie pre ľudstvo

Periodizácia dejín

Orientácia na časovej priamke

Orientácia na historickej mape

Základné informácie k praveku

1 Etická výchova

Matematika

Pochopiť periodizáciu dejín a charakterizovať jednotlivé obdobia vývoja ľudskej spoločnostiSprávne a pohotovo sa orientovať na časovej priamke ahistorickej mapeZopakovať si učivo zo základnej školy

Slovensko v susedstve Rímskej ríše

Kelti, Germáni a Rimania na Slovensku

Sťahovanie národov

Príchod Slovanov

2 Pochopiť význam a vplyv iných kultúr pre rozvoj našej oblastiUvedomiť si spolupatričnosť európskych národovPochopiť miesto a úlohu Slovanov v európskych dejinách

Stredovek

Charakteristika

Vznik Veľkej Moravy, jej vývoj a význam

Vznik uhorského štátu a začleňovanie Slovenska do uhorského štátu

Uhorsko za vlády Arpádovcov

Anjouovci, Luxemburgovci a Matej Korvín na uhorskom tróne

Stredoveké mestá

Význam stredovekých remesiel a obchodu

7

Slovenský jazyk

Porozumieť charakteristike stredovekej spoločnostiPochopiť význam Veľkej Moravy – prvého štátu na našom územíPochopiť odlišnosti a charakteristiky vlády jednotlivých panovníckych dynastiíPochopiť úlohu stredovekých miest – centier remesla, obchodu, ale aj kultúry a vzdelanosti

Na ceste k novoveku

Reformačné hnutie v cirkvi

Protireformácia

Šľachtická anarchia za Jagelovcov v Uhorsku

5

Etická výchova

Náboženská výchova

Pochopiť rozvoj myšlienkového hnutia, priebeh reformácie a protireformáciePorozumieť okolnostiam vedúcim k porážke uhorského vojska v bitke pri MoháčiPochopiť dopad tureckej nadvlády pre ďalší vývoj UhorskaPochopiť príčiny, priebeh a dôsledky

169

Page 170: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Turecká nadvláda v Uhorsku

Porážka pri Moháči a vpád Turkov

Protihabsburské povstania šľachty a szatmársky mier

šľachtických povstaní v Uhorsku

Premeny spoločnosti v 17. a 18. storočí

Osvietenský absolutizmus

Vláda Márie Terézie a Jozefa II.

Vplyv francúzskej revolúcie na udalosti v habsburskej monarchii

3

Etická výchova

Pochopiť podstatu osvietenského absolutizmu a jeho úlohu pri budovaní moderného štátuPochopiť význam reforiem pre vývoj spoločnostiPochopiť význam francúzskej revolúcie pre moderné dejiny

Formovanie novodobého slovenského národa

Tri fázy formovania slovenského národa – od A. Bernoláka po Ľ. Štúra

Revolučné udalosti v roku 1848 v Európe a v Rakúsku

Sformovanie slovenského národného politického programu

Účasť Slovákov v revolúcii 1848-49

6

Slovenský jazyk

Pochopiť proces formovania novodobého slovenského národaPochopiť miesto a prínos významných osobnostíOboznámiť sa s formovaním politického povedomia slovenského národaPochopiť význam účasti Slovákov v ozbrojenom boji za národnú slobodu

Slovensko po revolúcii a za dualizmu

Obdobie Bachovho absolutizmu , oživenie národného hnutia - Matica slovenská, gymnáziá

Následky rakúsko-uhorského vyrovnania pre slovenský národný život

Politická a spolková činnosť Slovákov po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, maďarizácia

Hospodársky a kultúrny vývoj na Slovensku

5

Etická výchova

Slovenský jazyk

Pochopiť obdobie Bachovho absolutizmuPorozumieť významu založenia slovenských kultúrno-spoločenských a vzdelávacích inštitúciíOboznámiť sa s okolnosťami zostrenej maďarizácie a jej ohlasom vo svetePochopiť politický vývoj a spolkovú činnosť SlovákovPorozumieť hospodárskemu vývoju Slovenska na prelome storočí

Slovensko a I. svetová vojna

Charakteristika hospodárskeho, politického, kultúrneho a sociálneho života na Slovensku, problém vysťahovalectva

Príčiny vojny

Slováci v armáde Rakúsko-Uhorska

Politické a vojenské aktivity Slovákov v zahraničí – významné osobnosti domáceho a zahraničného odboja

Vznik ČSR

Versaillský systém a úloha ČSR v ňom

5

Etická výchova

Pochopiť okolnosti vývoja Slovenska pred prvou svetovou vojnou, porozumieť fenoménu vysťahovalectvaPochopiť skutočné príčiny prvej svetovej vojnyOboznámiť sa s súčasťou Slovákov na vojnových operáciáchPochopiť prínos Slovákov v boji za spoločný štátPochopiť úlohu ČSR v povojnovom usporiadaní Európy

Prvá Československá republika

Charakteristika ČSR

Hospodárska, národnostná, kultúrna a sociálna situácia v ČSR

Politický systém ČSR

7

Etická výchova

Pochopiť vnútornú štruktúru ČSR, jej politický systémOboznámiť sa s celkovou situáciou ČSR a jej medzinárodným postavenímPochopiť snahy Slovákov o spravodlivé štátoprávne usporiadanie

170

Page 171: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Postavenie Slovenska v ČSR a snaha o autonómiu

Zmeny v životnom štýle

Na ceste k II. svetovej vojne

Európa tridsiatych rokov, následky hospodárskej krízy, vznik autoritatívnych režimov

Mníchovská konferencia, Viedenská arbitráž

3 Pochopiť okolnosti vzniku autoritatívnych režimovPochopiť príčiny II. svetovej vojny

Druhá svetová vojna

Vojna proti Poľsku, „čudná vojna“, napadnutie ZSSR

Prelom v II. svetovej vojne, diplomacia spojencov

Koniec II. svetovej vojny

Postupimská konferencia, rozdelenie sfér vplyvu moci medzi spojencami

4

Etická výchova

Oboznámiť sa s priebehom II. svetovej vojny, pochopiť pojmy ako „holokaust“Pochopiť úlohu diplomacie spojencov a jej dôsledky pre povojnový vývoj sveta

Slovensko počas II. svetovej vojny

Vznik Slovenskej republiky 14. marca 1939 a jej charakteristika, riešenie židovskej otázky

Účasť na vojne proti ZSSR

SNP – jeho ciele a význam

Protifašistický odboj doma a v zahraničí

Oslobodenie ČSR, Košický vládny program

5

Etická výchova

Slovenský jazyk

Pochopiť vnútornú situáciu i medzinárodné postavenie vojnovej Slovenskej republikyOboznámiť sa formami protifašistického boja a jeho priebehomPochopiť význam Košického vládneho programu pre ďalší vývoj obnovenej ČSR

Svet po II. svetovej vojne

Zmeny v Európe a vo svete. Rozdelenie sfér vplyvu medzi mocnosti

Integrácia západnej Európy a sovietizácia východnej Európy

Studená vojna

Helsinský mierový proces

Rozklad sovietskeho bloku a pád komunizmu v roku 1989

5

Etická výchova

Pochopiť povojnový vývoj vo sveteOboznámiť sa s integračnými procesmi západnej EurópyPochopiť pojem „sovietizácia“Porozumieť otázkam vývoja východného bloku, pochopiť „perestrojku“ a jej vplyv na vývoj východnej EurópyPochopiť zástoj M.S Gorbačova

Slovensko v Československej republike v rokoch 1945-1993

Udalosti na Slovensku po roku 1945, odsun obyvateľstva, povojnové voľby

Február 1948 a jeho následky na hospodársky, politický život a zahraničnopolitickú orientáciu

Charakteristika 50-tych rokov na Slovensku, industrializácia, kolektivizácia, stalinské procesy

Postavenie národnostných menšín a snaha slovenska o federatívne usporiadanie republiky

8

Etická výchova

Pochopiť udalosti na Slovensku po roku 1945Pochopiť februárové udalosti z roku 1948 ako počiatok zmenenej zahraničnopolitickej orientácie ČSR a ako príčinu zmien vo všetkých oblastiach života spoločnostiPochopiť pojmy „industrializácia, kolektivizácia, stalinské procesy“Oboznámiť sa so snahami slovenskej politiky o zmenu štátoprávneho postavenia SlovenskaPochopiť podstatu reformy v roku 1968Oboznámiť sa so spoločnosťou 70.-80-tych rokovPochopiť príčiny pádu komunistického režimuPochopiť historický význam vzniku

171

Page 172: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Pokus o „socializmus s ľudskou tvárou“ v roku 1968

Nástup normalizácie, Charta 77

Udalosti v roku 1989, pád komunistickej diktatúry

Vznik Slovenskej republiky 1993

Slovenskej republiky

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete dejepis sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.3.

172

Page 173: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu Občianska náukaČasový rozsah výučby

1 hodina týždenne, spolu 33 vyuč.hodín-1.roč.1 hodina týždenne, spolu 33 vyuč.hodín-2.roč.1 hodina týždenne, spolu 33 vyuč.hodín-3.roč.

Ročník prvý, druhý, tretí

Kód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk Slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Predmet občianska náuka svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete im pomôžu orientovať sa v sociálnej realite a pri ich začleňovaní do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.

Dosiahnuť tieto ciele, to si vyžaduje systematické a dlhodobé pôsobenie primeranú časovú dotáciu. Z tohto hľadiska jedna hodina etickej výchovy týždenne predstavuje kompromis medzi potrebou a možnosťami. Na druhej strane postoje a správanie žiaka ovplyvňujú aj ostatné učebné predmety. Hodiny estetickej výchovy, dejepisu, literatúry a ďalších učebných predmetov dávajú veľa príležitostí na rozhovor o spoločenskovedných problémoch , na prezentáciu pozitívnych vzorov správania a pod.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie.

Metódy, formy a prostriedky používané pri vyučovaní predmetu občianska náuka majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu občianska náuka proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti byť demokratickým občanom.

Občianska náuka využíva poznatky aj z iných učebných predmetov. Takýmto spôsobom sa tento predmet svojimi cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií sociálnych a personálnych, spoločenských a občianskych. Rozvíja u žiakov iniciatívnosť a podnikavosť a schopnosť naučiť sa učiť sa. Vedie ich k vzájomnej tolerancii, k tomu, aby chápali motívy správania druhých ľudí Tak ako etická výchova, aj Občianska náuka sa snaží rozvíjať mladého človeka v kontexte štrukturovania cieľavedomej prípravy na rodinný, občiansky, profesiový a kultúrny život poskytovaním uceleného, psychologicky zdôvodneného programu.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci sa zúčastnia besied a exkurzií podľa plánu práce.

Ciele vyučovacieho predmetu

173

Page 174: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Cieľom predmetu občianska náuka je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete etická výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať spoločenské problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,

posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,

korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia spoločenských problémov aj v iných oblastiach vzdelávania

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie o politickom, hospodárskom, kultúrnom... živote spoločnosti v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky

.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich etického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní predmetu občianska náukasa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovania

174

Page 175: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Metódy Formy prácePre všetky tematické celky Problémové vyučovanie

Dialogické metódySokratovský rozhovorHeuristický rozhovorInformačnoreceptívna – výkladReproduktívna – riadený rozhovorSkupinová práca: diskusia v skupineBesedaHeuristická metóda – riešenie úlohDidaktické hry: BrainstormingSituačné hryInscenačné hry

Frontálna výučbaFrontálna a individuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouIndividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihou

Učebné zdroje

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická

technikaMateriálne výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje(internet,

knižnica, ...Všetky tematické celky 1. ročníka

Toth R.: Základy politológie. SPN. Bratislava 1994Okruhlicová A., Zelina M.: Základy psychológie pre stredné školy. Litera. Bratislava 1997

DataprojektorPCMagnetická tabuľaTabuľaVideoMagnetofón

UčebniceMetodické materiályBeletriaČlánky z časopisov

VideoCDDVDMagnetofónové nahrávky

Všetky tematické celky 2. ročníka

Sopóci J., Búzik B.: Základy sociológie. SPN. Bratislava 1995.

Všetky tematické celky 3. ročníka

175

Page 176: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: OBČIANSKA NÁUKA – 1. ročník Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu 33 )

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Človek ako jedinecPodstata ľudskej psychiky

Úvodná hodina – význam psychológie v živote človeka. Psychika.Vnímanie (pozorovanie, pamäť), myslenie Emócie

Osobnosť človeka Osobnosť, temperament, schopnostiMotívy a postoje, učenie.

Psychológia v každodennom životeDuševná hygienaZdravie a stres, poradenstvoOpakovanie tematického celku

8- etika- estetika a etiketa- psychológia- náuka o štáte a práve a ľudských právach a slobodách- základy ekonómie a ekonomiky- sociológia- politológia- filozofie a religionistiky

Žiak vie uviesť, ako človek vníma, prežíva a poznáva skutočnosť, seba a druhých ľudí a čo vplýva na jeho vnímanie a poznávanie.Vysvetlí, prečo a ako sa ľudia odlišujú vo svojich prejavoch správania.Porovná rôzne metódy učenia, pozná a uplatňuje zásady duševnej hygieny.Identifikuje príčiny stresu a jeho dôsledky, vie, ako mu predchádzať. Využíva získané poznatky pri sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí, voľbe profesnej orientácie.Vie uviesť vhodné spôsoby vyrovnávania sa s náročnými životnými skúsenosťami.

Občan a štátŠtát

Znaky štátu, formy štátuFormy štátuPrávny štátÚstava SR

DemokraciaPrincípyPolitický systémVoľbyVolebné systémy

Ľudské právaĽudské právaDokumentySystém ochrany ľudských práv

13 - etika- estetika a etiketa- psychológia- náuka o štáte a práve a ľudských právach a slobodách- základy ekonómie a ekonomiky- sociológia- politológia- filozofie a religionistiky

Žiak rozlišuje a porovnáva historické a súčasné typy štátov (formy vlády).Vie, akú funkciu plní v štáte ústava a ktoré oblasti upravuje.Vysvetlí, prečo je štátna moc v SR rozdelená na tri nezávislé zložky, rozlišuje a porovnáva funkcie a úlohy orgánov štátnej moci SR.Charakterizuje podstatu demokracie, odlišuje ju od nedemokratických foriem riadenia.Objasní podstatu a význam politického pluralizmu pre život v štáte. Charakterizuje podstatu komunálnych, parlamentných a prezidentských volieb, rozlišuje spôsoby volieb.Vie vymenovať jednotlivé zložky politického systému a pozná ich úlohu.Uvedie príklady, ako môže občan ovplyvňovať

176

Page 177: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Práva dieťaťaOpakovanie tematického celku

spoločenské dianie v obci a štáte.Pozná okruhy problémov, s ktorými sa môže občan obrátiť na jednotlivé štátne inštitúcie, zvláda komunikáciu v styku s úradmi.

0bčan a právoPrávo

Normy, morálka, právo Právo v každodennom živote

Právna spôsobilosťPrávny systém Odvetvia práva Občianske právo (spôsobilosť na právne úkony, práva spotrebiteľa)Rodinné právo (podmienky uzavretia manželstva)Trestné právo (deliktuálna spôsobilosť)

Orgány ochrany právaAdvokáciaProkuratúraNotariátyOpakovanie tematického celku

11 - etika- estetika a etiketa- psychológia- náuka o štáte a práve a ľudských právach a slobodách- základy ekonómie a ekonomiky- sociológia- politológia- filozofie a religionistiky

Žiak vysvetlí rozdielnosť medzi morálnymi a právnymi normami.

Charakterizuje právny systém.

Uvedie, ktoré štátne orgány vydávajú právne predpisy a ako a kde sú zverejňované.

Rozlišuje zmysel a význam trestného, občianskeho a rodinného práva.

Pozná základné práva spotrebiteľa.

Vie uviesť podmienky vzniku manželstva.

Odôvodní účel sankcií pri porušení právnych noriem.

Rozlišuje náplň činnosti orgánov právnej ochrany, uvedie príklady právnych problémov, s ktorými sa môžu občania na ne obrátiť.

177

Page 178: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: OBČIANSKA NÁUKA –2. ročník Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu 33 )

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Človek a spoločnosťProces socializácie

Sociálne vzťahySociálne skupinySociálne roly.Sociálne pozície Medziľudská komunikácia

Sociálne procesyRodina

Funkcie rodiny, typy rodínŠkola – Rola učiteľa, rola žiaka, práva a povinnosti v škole, školská samosprávaVoľný čas

Záujmy, spoločenské organizácie a inštitúcieSociálne fenomény

Normy správania, deviácie, sociálne problémy

9- etika- estetika a etiketa- psychológia- náuka o štáte a práve a ľudských právach a slobodách- základy ekonómie a ekonomiky- sociológia- politológia- filozofie a religionistiky

Žiak uplatňuje spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych vzťahoch. Na príkladoch vie uviesť, k akým dôsledkom môžu viesť predsudky a nerešpektovanie kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín. Vysvetlí rozdiely v jednotlivých typoch rodín, pozná práva a povinnosti v škole, na príkladoch ilustruje možnosti angažovania sa v školskom prostredí. Vie obhájiť racionálne využívanie voľného času, pozná niektoré spoločenské organizácie a inštitúcie vo svojom okolí pracujúce s mládežou. Objasní podstatu niektorých sociálnych problémov súčasnosti a popíše možné dopady sociálno-patologického správania na jedinca a spoločnosť.

Základné ekonomické problémy a ich riešenieZákladné ekonomické otázky, problém vzácnostiPríkazová ekonomika, trhová ekonomika, národná ekonomika

Trhový mechanizmus, ekonomický kolobehZákladné funkcie a úlohy trhu, typy trhovSprávanie spotrebiteľov a výrobcov, dopyt, ponukaTrhová rovnováha, proces tvorby cien, trhová konkurencia

2

3

- etika- estetika a etiketa- psychológia- náuka o štáte a práve a ľudských právach a slobodách- základy ekonómie a ekonomiky- sociológia- politológia- filozofie a religionistiky

Žiak rozumie pojmu vzácnosti. Vie charakterizovať rôzne typy ekonomík z hľadiska k ich prístupu k riešeniu základných ekonomických otázok a na základe toho charakterizovať ekonomiku SR.

Žiak sa vie orientovať v problematike fungovania trhového mechanizmu. Chápe správanie sa subjektov trhu a rozhodovanie v rôznych situáciách na trhu.

178

Page 179: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Trh práceDopyt po práci, ponuka práce, cena práceMobilita práce, pracovný trh v EÚ, globalizácia pracovného trhu

Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopadFormy nezamestnanostiÚrad práce a ďalšie inštitúcie riešiace problém nezamestnanosti, hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti

Úloha peňazí a finančných inštitúciíFunkcie a formy peňazí, euro v SRFinančné inštitúcie: banky, bankový účetPoisťovne, produkty poisťovníDaňová sústava: dane, daňové úrady, daňové a odvodové povinnosti Daňové priznanie

2

2

5

Žiak vie vysvetliť špecifiká trhu práce, dokáže porovnať záujmy subjektov na trhu práce, má orientáciu v profesnom dopyte na slovenskom a európskom trhu práce.

Žiak vie identifikovať príčiny vzniku nezamestnanosti. Pozná spôsoby riešenia tohto problému pre svoju osobu. Vie zaujať stanovisko k funkcii podpory v nezamestnanosti. Dokáže na príkladoch uviesť, ako pomáhajú úrady práce a personálne agentúry.

Žiak pozná hodnoty eurových bankoviek a eurových mincí a ochranné znaky eurobankoviek. Vie uviesť úlohu bánk a iných finančných inštitúcií ako finančných sprostredkovateľov. Má vedomosti o základných bankových produktoch – bežný účet, internetové bankovníctvo. Rozlišuje základné typy daní. Pozná spôsob daňového priznania z príjmov.

Základy etiky a etiketyKultivované spoločenské správanieSebaovládanie a sebavýchovaKomunikáciaCelkový vzhľad a oblečenieZáklady etikety (správanie na ulici, dopravné prostriedky)Základy etikety (stolovanie, spoločenské podujatia) Prevencia drogovej závislosti

Aktualizácia učiva

7

3

- etika- estetika a etiketa- psychológia- náuka o štáte a práve a ľudských právach a slobodách- základy ekonómie a ekonomiky- sociológia- politológia- filozofie a religionistiky

Žiak pozná základné zásady spoločenského správania v najbežnejších životných situáciách, je oboznámený s problematikou škodlivosti drogovej závislosti.

179

Page 180: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: OBČIANSKA NÁUKA – 3.ročník Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu ) 33

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Filozofia a jej atribútyFilozofia a mýtusFilozofické otázky a zdroje filozofických úvahFilozofické disciplínyFilozofia, veda, náboženstvo, umenie, ideológia

8

LiteratúraDejepisNáboženská výchova

Žiak má: uviesť rozdielne znaky filozofie a mýtuNájsť v texte znaky filozofického uvažovaniaSformulovať filozofické otázkySformulovať vlastné stanovisko k filozofickému textuUviesť základné identifikačné znaky filozofie, vedy, náboženstva, umenia

Dejinno- filozofický exkurzPeriodizácia dejín filozofie ( antická, stredoveká, renesančná, novoveká, filozofia 19. storočia, filozofia 20. storočia)- charakteristika a kultúrna – historický kontextZákladné myšlienkové domény filozofického myslenia : poznanie sveta- zdroje a metódy, bytie, vedomie, myslenie, jazyk, pravda a ich odraz v myslení filozofov

18

DejepisSlovenský jazykOdborné predmety

Uviesť ťažiskové témy pre jednotlivé obdobia dejín filozfieIdentifikovať a analyzovať problémy, otázky a spory, ktoré zohrávali úlohu vo fil. diskusiách a polemikách v rámci uvedených myšlienkových doménCharakterizovať stanoviská vybraných filozofov k ich riešeniuZaujať vlastné stanovisko k problémom

ReligionistikaNáboženstvo a jeho atribútyPrvky náboženstva – náboženská viera, symboly, praktiky, prejavy ( náboženský kult, obrady, sviatky a tradície)Kresťanstvo a svetové náboženstváAlternatívne náboženské prejavy (nové náboženské hnutia)

5

Náboženská výchova Rozlíšiť znaky jednotlivých náboženstiev a vysvetliť ichIdentifikovať prejavy náboženskej neznášanlivostiRozoznať prejavy sektárskeho myslenia

Aktualizácia učiva 2

180

Page 181: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete občianska náuka sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.3.

181

Page 182: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu EkológiaČasový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodínRočník prvýKód a názov učebného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetuObsah predmetu ekológia rozširuje poznatky žiakov v nadväznosti na učivo prírodopis zo základných škôl. Posilňuje systémový prístup na odbornej, ekologickej a environmentálnej úrovni, z pohľadu možnosti prípravy žiakov na ďalšie štúdium a prax v odbore.

Predmet ekológia v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so zabezpečovaním ochrany prírody a životného prostredia. O experimentálnych činnostiach rozhodne učiteľ s ohľadom na záujmy žiakov a regionálne možnosti. Žiaci si musia uvedomiť, že ekológia poskytuje ľuďom nielen nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale taktiež ovplyvňuje spôsob života a ochranu životného prostredia. . Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a praktické vedomosti, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania ekológie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu ekológia proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v multimediálnej učebni a v bežnej triede

.

Ciele vyučovacieho predmetuCieľom vyučovacieho predmetu ekológia v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o živej prírode ako celku, vnímanie organizmov vrátane človeka z pohľadu dynamického systému v interakcii so životným prostredím, poznanie celistvosti a vzájomných súvislostí ekologických procesov, postavenia organizmov v systéme prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia a na získanie schopnosti aplikovať teoretické poznatky v odbornej praxi. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si ekologické pojmy.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete ekológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

182

Page 183: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať problémy v priebehu ich biologického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie a pod.),

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich biologickom vzdelávaní,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,

posudzovať riešenie daného ekologického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,

korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia ekologických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich ekologického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich ekologického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

Stratégia vyučovaniaPri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Ekológia ako veda Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanie

Organizmus a prostredie Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Ekológia rastlín Informačnoreceptívna - výklad Frontálna výučba

183

Page 184: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Reproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívnaIlustratívno-výkladová

Frontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanie

Ekológia živočíchov Informačnoreceptívna - výkladRozprávanieDemonštratívna

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanie

Ekosystém Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívna

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanie

Etológia Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívnaIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanie

Ochrana prírody Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívnaIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanie

Súčasné problémy životného prostredia človeka

Ekológia ľudského zdravia

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívna

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívnaIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanie

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanie

184

Page 185: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Učebné zdrojeNa podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Ekológia ako veda Eliáš P.: Ekológia SPU Nitra, 2003

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

Obrázkový materiál

Internet Encyklopédia

Organizmus a prostredie

Eliáš P.: Ekológia SPU Nitra, 2003Kvasničková D. a kol.: Životné prostredie, SPN Bratislava 2002

DataprojektorPCTabuľaVideotechnika

Obrázkový materiál

Internet Encyklopédia

Ekológia rastlín Eliáš P.: Ekológia SPU Nitra, 2003Kvasničková D. a kol.: Životné prostredie, SPN Bratislava 2002

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

Obrázkový materiál

CD- rastlinyInternet Encyklopédia

Ekológia živočíchov

Losos B. a kol. : Ekológie živočíchu, SPN Praha 2000

DataprojektorVideotechnika PCTabuľa

Obrázkový materiál

Internet EncyklopédiaCD- živočíchy

Ekosystém Háberová I. : Ekosystémy zeme, UMB Banská Bystrica 2001

DataprojektorVideotechnika PCTabuľa

schéma Internet

Etológia Eliáš P.: Ekológia SPU Nitra, 2003Losos B. a kol. : Ekológie živočíchu, SPN Praha 2000

DataprojektorVideotechnika PCTabuľa

Schéma vzťahy medzi živočíchmi

Encyklopédia živočíchov

Ochrana prírody Eliáš P.: Ekológia SPU Nitra, 2003Piatrik M. a kol. : Legislatíva životného prostredia ii. , UMB Banská Bystrica 2004

DataprojektorVideotechnika PCTabuľa

Zákony

Súčasné problémy životného prostredia človeka

Kvasničková D. a kol.: Životné prostredie, SPN Bratislava 2002

DataprojektorVideotechnika PCTabuľa

Príroda Internet

Ekológia ľudského zdravia

Rosival L. : Ekológia človeka, vyd. TTechnická univerzita Zvolen 2001

DataprojektorVideotechnika PCTabuľa

Encyklopédia internet

185

Page 186: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Ročník : prvý

Rozpis učiva predmetu: EKOLÓGIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu 33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Ekológia ako vedapredmet ekológievzťahy ekológiedejiny ekológievýznamní predstaviteliaekologické poznatky pre životpraktické využitie

3

prehĺbiť základné ekologické poznatky a pochopiť základy života vo vzťahu k podmienkam života na Zemipoznať vedné disciplíny ekológievedieť aplikovať ekologické poznatky v praxi

Organizmus a prostredievymedzenie pojmov – jedinec, populáciaprostredie organizmov, abiotické podmienky prostrediabiotické podmienky prostrediavzťahy v populácii – k, n, z

4 Biológiapríjem a výdaj látok bunkou

poznať a vedieť charakterizovať abiotické a biotické faktory prostrediavysvetliť na príkladoch neutrálne, pozitívne a negatívne vzťahy v populácii a medzi populáciami

Ekológia rastlínrastlinné spoločenstvá a ich klasifikáciavýznam rastlín pre životzákladné spôsoby ochrany prírody a chránených rastlín

2 Biológiarastlinná bunka a tkanivá systém, pôvod a vývoj rastlínorgány, sústavy orgánov a ich funkcie

poznať nároky rastlín na prostrediecharakterizovať rastlinné spoločenstvácharakterizovať základné spôsoby ochrany prírody a chránených rastlín

Ekológia živočíchov

živočíšne populácie a ich klasifikáciazávislosť živočíchov na konkrétnych faktoroch prostrediavzťahy medzi živočíšnymi organizmami

2 Biológia

živočíšna bunka a tkaniváorgány, sústavy orgánov a ich funkciesystém a fylogenéza živočíchov

pôvod a vývoj živočíchov

vysvetliť pojem jedinec, populácia

vysvetliť existenčnú závislosť živočíchov na konkrétnych abiotických a biotických faktorov prostredia

vysvetliť vzájomné vzťahy medzi živými organizmami

Ekosystém 4 Toxikológia charakterizovať pojem ekosystém z hľadiska

186

Page 187: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

základná jednotka prírody

význam rastlinných a živočíšnych druhov v ekosystéme, potravinové reťazce

dynamika ekosystému- tok energie a obeh látok

vývoj ekosystému – rovnováha, sukcesia, biodiverzita

tok energie a obeh látok prenosu energie, obehu látok a tvorby biomasy

charakterizovať typy potravinových reťazcov

poznať negatívne dôsledky narušenia prirodzenej rovnováhy ekosystému

Etológia

vrodené správanie – inštinkt, pud, biorytmy

získané správanie – obligátorné a fakultatívne učenie

funkčné druhy správania

3 Biológiasprávanie živočíchov

vysvetliť základné etologické pojmy

vysvetliť a demonštrovať podstatu etológie na konkrétnych príkladoch

Ochrany prírodydefinovanie pojmov podľa zákonov

typy chránených území na Slovensku

príčiny, prejavy a dôsledky narušenia prirodzenej rovnováhy v prírode

právne a etické aspekty ochrany prírody

4 Legislatíva životného prostrediazákony a ochrana prírody

definovať ochranu prírody podľa zákona

poznať typy chránených území na Slovensku

vysvetliť pojem biodiverzita príčiny a dôsledky jej ohrozenia

uviesť príklady na ohrozené druhy rastlín a živočíchov

Súčastné problémy životného prostredia človekatrvalo udržateľný rozvoj

globálne problémy životného prostredia

príčiny, prejavy, dôsledky, riešenia

globálne problémy životného prostredia

medzinárodná spolupráca

5 Legislatíva životného prostrediazákony a ochrana prírody

vysvetliť princípy trvalo udržateľného rozvoja

charakterizovať globálne problémy životného prostredia

charakterizovať mechanizmus kyslých dažďov, skleníkového efektu, ozónovej diery a príčiny ich vzniku

Ekológia ľudského zdravia 6 Základy výživyčlovek a zdravotný štýl charakterizovať zdravý životný štýl

a faktory, ktoré ho podmieňujú

187

Page 188: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ľudský organizmus ako celok

zdravie z pohľadu životného prostredia

vplyv prostredia na človeka

zdravie ako základná podmienka rozvoj osobnosti

človek a zdravý životný štýl

systematizovanie učiva

charakterizovať zdravie ako základnú podmienku rozvoja osobnosti

poukázať na kľúčové faktory ohrozujúce zdravie človeka a ich možné následky

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete ekológia sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.4.

188

Page 189: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu FyzikaČasový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

v každom ročníkuRočník prvý, druhýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“. Na vytvorenie predmetu sme použili obsahové štandardy Formy a príčiny mechanického pohybu,Štruktúra a vlastnosti látok, Elektrické a magnetické javy,Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov,Svetlo a žiarenie.Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP sme vyčlenili 1 hodinu týždenne v prvom aj v druhom ročníku štúdia.Predmet fyzika v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov a tém. Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami.Každý žiak dostane také vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel použiť a aplikovať získané poznatky na efektívne riešenie problémov aj v odborných predmetoch. Žiaci budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov.

Pri výučbe bude pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov, aktivizujúcim formám ako sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá im schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.

Ciele vyučovacieho predmetuCieľom vyučovacieho predmetu fyzika v študijnom odbore2840 6 biotechnológia a farmakológia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí a zručností, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať javy a zákonitosti reálneho sveta a sú podstatné pre utváranie fyzikálneho aj prírodovedného obrazu sveta s prihliadnutím na odbornú zložku vzdelania a prax daného odboru.

Žiak sa učí formovať logické myslenie, rozvíjať tvorivosť, vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Je vedený k správnemu pochopeniu fyzikálnych pojmov, zákonov, princípov a teórií.

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.

189

Page 190: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Žiak nadobudne presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že fyzikálne poznanie má význam pre jeho osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete fyzika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhýchviesť žiakov k dôslednosti, samostatnosti, k uvedomelej disciplíne.

Schopnosti riešiť problémy

Cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, využívať všetky metódy a prostriedky, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii ,( matematické prostriedky, grafické

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich fyzikálnom vzdelávaní, korigovať nesprávne riešenia problému,

hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,

samostatne aj v skupine žiakov riešiť jednoduché problémové prírodovedné situácie, zaobstarať si potrebné informácie na ich zvládnutie, hľadať aj alternatívne cesty vedúce k správnemu riešeniu problémov, dokázať nájsť chybu a korigovať svoje názory a konanie

rozlišovať fyzikálnu realitu, fyzikálny model,vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,samostatne pracovať s fyzikálnymi vzťahmi , príslušnými jednotkami, grafmi a diagramami,

chápať funkčné závislosti a tieto schopnosti uplatniť na riešenie náročnejších úloh,ovládať fyzikálne laboratórne techniky, samostatne robiť laboratórne práce podľa písomných

návodov (vrátane výpočtov, interpretácie výsledkov a vypracovania záznamu o práci),aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom

vzdelávaní, praxi, každodennom živote),aktívne ovládať základné postupy bezpečnej práce s elektrickým prúdom aj chemickými

látkami, poskytnúť najnutnejšiu prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom, popáleninách,poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich

vplyv na zdravie človeka a životné prostredie.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich fyzikálneho vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich fyzikálneho vzdelávania využívaním

190

Page 191: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, (pozorovanie, meranie, experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.)

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

Stratégia vyučovaniaPri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celkyInformačnoreceptívna -výklad Reproduktívna–riadený rozhovor Heuristická - rozhovor, riešenie úloh Pozorovanie Meranie Experiment Modelový experiment, modelovanie Logická, kybernetická, matematická Projektové vyučovanie

Frontálna výučba Frontálna a individuálna práca žiakov Skupinová práca žiakov Práca s knihou a odborným časopisom Demonštrácia, experiment, pozorovanie Laboratórna práca Práca s PC a IKT technikou Exkurzia

Učebné zdrojeNa podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická

technikaMateriálne výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje(internet,

knižnica, ...

Všetky tematické celky

prof. RNDr. Emanuel Svoboda, Csc., RNDr. František Barták., doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc. :Fyzika pre technické odbory SOŠ.SPN. Bratislava 1984 doc. RNDr. Jozef Janovič, CSc.,RNDr. Václav Šůla, Vladimír Kohout, RNDr. Milan Gregor: Fyzika pre netechnické odbory SOŠ. SPN – Mladé letá, s.r.o.Sasinkova 5, Bratislava 1984 RNDr. Ing. Bohdan Klimeš, CSc., RNDr. Jaromír Široký, CSc., RNDr. . Václav Šůla, RNDr. František Zemánek:Matematické fyzikálne a chemické tabuľky. SPN. Bratislava 1989

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľaTelevízor a videoprehrávač

Matematické fyzikálne a chemické tabuľkyRozličné modely Dvojrozmerné a trojrozmerné pomôckyKalkulačka

Internet CDVideokazety

Laboratórne cvičenia pre 1. ročník:

191

Page 192: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Meranie tiažového zrýchlenia zeme matemat. kyvadlom

Štúdium závislosti trecej sily od fyzikálnych veličín

Výpočet objemu telesa pomocou Archimedovho zákona Laboratórne cvičenia pre 2. ročník:

Určenie mernej tepelnej kapacity neznámej látky

192

Page 193: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: FYZIKA / 1. ročník Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(33 )

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Formy a príčiny mechanického pohybu

Fyzikálna veličina a jej jednotka, medzinárodná sústava jednotiek

Skalárne a vektorové fyzikálne veličiny. Meranie fyzik. veličín a ich spracovanie

Teleso, hmotný bod, pokoj a pohyb, vzťažná sústava,

poloha hmot. bodu, trajektóriaDráha hmot. bodu, priemerná a okamžitá

rýchlosťRovnomerný priamočiary pohyb hmotného boduPriamočiary rovnomerne zrýchlený a rovnomerne

spomalený pohyb hmot. boduDráha rovnomerne zrýchleného a rovnomerne

spomaleného pohybu. pohybu Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici.Zrýchlenie pri pohybe po kružnici

Riešenie úloh, práca s grafmi

Mechanický oscilátor, harmonický kmitavý pohyb, veličiny charakterizujúce tento pohyb

Dynamika vlastného kmitania oscilátoraEnergia oscilátora, kmity vlastné a vynútené,

rezonancia oscilátoraMechanické vlnenie

1. LC: Meranie tiažového zrýchlenia zeme matemat. kyvadlom

Vzájomné pôsobenie telies, sila a jej účinky, znázornenie sily, meranie sily silomerom

Prvý pohybový zákonDruhý pohybový zákonTretí pohybový zákonHybnosť telesa a impulz sily, zákon zachovania

33

MATEMATIKA

úprava výrazovlineárne a kvadratické funkcie

EKOLÓGIA

poznať rozdelenie fyzik. jednotiek v sústave SI

získať zručnosť aktívne používať fyzik. veličiny a ich jednotkyvyjadrovať vzťahy medzi fyzik. veličinamirozlišovať vektorové a skalárne veličinyvedieť merať fyzik. veličiny, spracovať výsledky meraniarozlíšiť základné pojmyurčiť polohu hmot. bodu definovať a matematicky opísať priamočiare pohyby určiť s, t, v, a, vyjadriť vzťahy medzi velič. grafomvysvetliť relatívnosť pokoja a pohybuopísať rovnomerný pohyb po kružnici

vysvetliť súvislosť harmon. pohybov pri periodických dejoch využitie period. pohybov v praxi

získanie praktických zručností pre jednoduché merania, aplikácia fyzik. poznatkov v praxi

ilustrovať na príkladoch silu a jej účinky, vysvetliť vektorový charakter silyvysvetliť pohybové zákony a aplikovať ich pri riešení úloh

vysvetliť a použiť zákon zachovania hybnostipochopiť, že pri reálnych dejoch musíme počítať

193

Page 194: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

hybnostiTrenie, trecia sila

2. LC: Štúdium závislosti trecej sily od fyzikálnych veličín

Mechanická prácaVýkon a účinnosťKinetická a potenciálna energiaZákon zachovania mechanickej energie

Vlastnosti tekutín, tlak v kvapaline, Pascalov zákonPrincíp hydraulického zariadeniaHydrostatický tlak, atmosferický tlakVztlaková sila, Archimedov zákon, plávanie teliesUstálené prúdenie ideálnej tekutiny, rovnica spojitostiBernoulliho rovnica

3. LC: Výpočet objemu telesa pomocou Archimedovho zákona

šetrenie energie a životného prostredia

MATEMATIKAvýpočet povrchov a objemov

teliesCHÉMIA

prúdenie tekutín

s existenciou trecích a odporových sílriešiť úlohy o pohybe telies s uvážením trecej silyaplikovať poznatky pri riešení úloh z praxe

analyzovať vzťahy pre výpočet mech. práce, definovať jednotku mech. práce

charakterizovať pojmy kinetická a potenciálna energiavysvetliť súvislosť medzi zmenami energie a vykonanou prácouilustrovať na príkl. zákon zachov. mech. energie a jej vzájomnej premeny

rozlíšiť obsah pojmov tlak ,tlaková sila, hydrostat. tlakvysvetliť Pascalov, Archimedov zákon, aplikovať ich pri riešení úlohvysvetliť a pri riešení úloh použiť rovnicu spojitosti toku a Bernoulliho rovnicuexperimentálne overiť platnosť týchto zákonov

194

Page 195: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: FYZIKA/ 2. ročník Počet týždenných vyučovacích hodín: 1( spolu 33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Štruktúra a vlastnosti látok

Kinetická teória látokModely stavby látok v rozličných skupenstvách Vnútorná energia sústavy a spôsoby jej zmeny,

prvý termodynamický zákonTepelná rovnováha, teplota, termodynamická

teplotaTeplo a jeho meranie, merná tep. kapacitaKalorimetrická rovnica Prenos vnútornej energie

LC: Určenie mernej tepelnej kapacity neznámej látky

Elektrické a magnetické javy

Elektrický náboj. Silové pôsobenie el. nábojov, Coulombov zákonElektr. prúd, elektr. napätie a ich meranie. Zdroje el. napätiaElektr. odpor vodiča. Ohmov zákonElektr. prúd v kvapalinách, plynoch Elektr. prúd v polovodičochMagnetické pole stáleho magnetu a vodiča s prúdomPôsobenie magnet. poľa na vodič s prúdom.Elektromagnet. indukcia. Faradayov zákon elektromagnet. IndukcieVznik striedavého prúdu a striedavého napätia Efektívne hodnoty str. prúdu a napätia. Generátory str.prúdu, bezpečnosť pri práci s elektr. zariadeniami

Svetlo a žiarenie

Svetlo ako vlnenie, šírenie svetla, index lomuElektromagnetické spektrum

8

10

10

CHÉMIATermodynamikaFyzikálna chémia

MATEMATIKA

úprava výrazovlineárne a kvadratické funkciepráca s MFCHTkonštrukcia a čítanie grafov

BIOLÓGIAZmyslové orgányPraktické cvičenia – používanie

opt. Prístrojov

EKOLÓGIAšetrenie energie a životného

prostredia

vysvetliť podstatu kinetickej teórie látok, porovnať ich rovnaké a rozdielne vlastnosticharakterizovať vnútornú energiu telesa, vysvetliť príčiny jej zmien

definovať termodynamickú a Celziovu teplotnú stupnicu, používať vzťah medzi jednotkami Kelvin a stupeň Celziavedieť navrhnúť experiment na zostrojenie Celziovej stupnice

vysvetliť prvý termodynamický zákon, aplikovať ho pri riešení úloh a ilustrovať jeho platnosť v praxi

opísať vznik el. náboja a jeho prejavynavrhnúť experiment na dôkaz zelektrizovania

teliesvysvetliť Coulombov zákonrozlíšiť prúd ako jav a ako veličinuzostaviť jednod. a rozvetv. el. obvodcharakterizovať zdroj el. napätiavedieť zmerať I a U, zostrojiť graf

rozlíšiť prúd ako jav a ako veličinuzostaviť jednod. a rozvetv. el. obvodcharakterizovať zdroj el. napätiavysvetliť a použiť Ohmov zákon,

vysvetliť vedenie el. prúdu v rôznych látkach, graficky znázorniť pole trv. magnetu, priameho vodiča a cievkyvysvetliť jav elektromagnet. indukcie

opísať spôsob výroby a prenosu el. energie

pochopiť podstatu svetla

195

Page 196: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť svetlaOdraz svetla, zákon odrazu, rozklad svetlaLom svetla, zákon lomuZrkadláŠošovkyOko, lupaĎalekohľad, mikroskop / ENV /Využitie opt. prístrojov - projekty

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov

Stavba elektrónového obalu, kvantovo mechanický model atómu, kvantovanie energie atómu Stavba atóm. jadra, jadrové silyPrirodzená a umelá rádioaktivita, druhy rádioaktívneho žiareniaReťazová reakcia. Jadrový reaktorRiešenie úloh, referáty – využitie, negatíva a pozitíva jadrovej energie, bezpečnosť pri práci s jadrovými zariadeniami a rádionuklidmi, ochrana životného prostredia ENV

5

rozlíšiť druhy elektromagnet. vlnenia, opísať ich vlastnosti a praktické použitie

vymenovať základné vlastnosti svetlamodelovať rozklad svetlavysvetliť odraz, lom, úplný odraz svetlavyužitie zrkadiel a šošoviek v praxivysvetliť fyzikálnu podstatu a chyby okavymenovať optické prístroje a stručne

charakterizovať princíp činnosti

kvantovomechanický model atómuopísať model jadra atómuopísať jav rádioaktívnej premenyanalyzovať procesy, ktoré prebiehajú pri jadrových reakciáchvypočítať a porovnať polčas premeny vybraných rádionuklidov, uviesť príklady ich využitiaopísať spôsob priemyselného využitia jadrovej energie, základné spôsoby ochrany pred žiarením

ilustrovať na príklade ľubovoľnej jadrovej reakcie platnosť zákonov zachovania energie, hmotnosti, hybnosti a elektr. náboja

196

Page 197: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete fyzika sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.4.

197

Page 198: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu MatematikaČasový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

1.,2.,3.,4. ročníkRočník Prvý, druhý, tretí a štvrtýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia

Vyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ SŠO . Jeho výučba je orientovaná pre 1., 2., 3., a 4. ročník štúdia.

Matematické vzdelávanie v odbornom školstve má svoje významné miesto, nakoľko v jednotlivých odboroch plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania.

Ciele vyučovacieho predmetuVšeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý bude vedieť používať matematiku v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod.).Matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v každodennom živote aj pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Matematické vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika učí žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť získaného výsledku, používať pri spracovaní úloh dostupné komunikačné technológie. Okrem všeobecného základu cieľom vyučovania matematiky v stredných odborných školách je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie odborných predmetov príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania. Na to je potrebné, aby žiaci získali pozitívny vzťah k matematike a primerané vedomosti z oblasti algebry, planimetrie, stereometrie, vrátane použitia analytickej metódy, zo základov matematickej analýzy, z kombinatoriky a zo základov teórie pravdepodobnosti a štatistiky.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaníhľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,

198

Page 199: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problémukorigovať nesprávne riešenia problémupoužívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovaniaNázov tematického celku

Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celky

Informačnoreceptívna- výkladReproduktívna rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna, skupinová aindividuálna práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieExkurzia

199

Page 200: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Učebné zdrojeNa podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická

technikaMateriálne výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje(internet,

knižnica, ...Všetky tematické

celkyCalda, Řepová, Petránek: Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU 1. časť. SPN, Bratislava 1984Odvárko, Řepová, Skříček: Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU 2. časť. SPN, Bratislava 1984Odvárko, Řepová: Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU 3. časť. SPN, Bratislava 1985Petránek, Calda, Hebák: Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU 4. časť. SPN, Bratislava 1985Kolouchová, Řepová, Šobr: Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU 5. časť. SPN, Bratislava 1987Jirásek, Braniš, Horák, Vacek: Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 1. časť. SPN, Bratislava 1986Jirásek, Braniš, Horák, Vacek: Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 2. časť. SPN, Bratislava 1989Kováčik: Stredoškolská matematika v príkladoch. IURA EDITION, Bratislava 2005Burjanová, Viskupová: Matematika strednej školy v testoch 1. časť. Alfaprint, Martin 2003Kováčik a spol.: Riešenie príkladov z matematiky. IURA EDITION, Bratislava 2001Mikulčák, Klimeš, Široký, Šúla, Zemánek: Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky. SPN, Bratislava 1989

DataprojektorPCE-beam tabuľaFilpchart Videotechnika

KalkulačkaKriedaFixkaModely teliesKružidloTrojuholník PravítkoUhlomerFólie

Odborné časopisyInternet

200

Page 201: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu 66 )

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

ÚvodJazyk matematikyVýrokyMnožinyMnožinové operácieVennove diagramyIntervalyOperácie s intervalmi

10

FyzikaChémiaInformatikaOdborné predmety

Rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematikyRozumieť základným matematickým pojmom a vzťahom medzi nimi, obsahom základných definícií a viet

Čísla, premenné, výrazyPojem reálneho číslaMocniny s racionálnym exponentomOdmocniny s racionálnym exponentomVýrazyRozklad kvadratického trojčlenaMatematizácia reálnej situácieVyjadrenie neznámej zo vzorca

20

Ovládať základné poznatky o číselných oboroch, výrazoch, mocnináchPreviesť reálny problém na matematickú úlohu

Rovnice, nerovnice a ich sústavyLineárne rovniceLineárne nerovniceSlovné úlohyLineárne rovnice s absolútnou hodnotouLineérne nerovnice s absolútnou hodnotouSústavy lineárnych rovníc s dvoma premennýmiSústavy lineárnych rovníc s tromi premennýmiKvadratické rovniceKvadratické nerovniceRovnice s neznámou v menovateliNerovnice v súčinovom a podielovom tvareIracionálne rovnice a dôsledkové úpravy

28

Ovládať základné poznatky o rovniciach, nerovniciachPreviesť reálny problém na matematickú úlohuPoužívať algoritmy v riešení algebraických úloh

201

Page 202: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Funkcie a ich priebehFunkcia a jej vlastnostiLineárna funkcia a jej grafKvadratická funkcia a jej graf

8

Ovládať základné poznatky o funkciáchOrientovať sa v grafickom vyjadrení funkčnej závislostiPrevádzať numerické a grafické riešenia, vedieť pracovať s kalkulátoromOsvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxeVedieť používať aplikačný softvér

ROČNÍK: DRUHÝ

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu 66 )

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Geometria TrojuholníkPravouhlý trojuholník /sin, cos, tg, cotg/Zhodnosť PodobnosťZhodné zobrazeniaPodobné zobrazeniaSínusová a kosínusová vetaEuklidove vetyŠtvoruholník

25 FyzikaChémiaInformatikaOdborné predmety

Vedieť klasifikovať trojuholníky, poznať vlastnosti osí strán, výšok, osí uhlov, ťažníc trojuholníkaPoznať vlastnosti zhodného a podobného zobrazeniaRiešiť pravouhlý trojuholníkVedieť používať Euklidove vety v praktických úloháchVedieť klasifikovať štvoruholníky a poznať ich vlastnosti Osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe

202

Page 203: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Funkcie a ich priebehOblúková miera, orientovaný uholJednotková kružnicaDefinície sin, cos, tg, cotg z jednotkovej kružniceGrafy goniometrických funkciíMocninová funkcia a jej grafLineárne lomená funkcia a jej grafExponenciálna funkcia a jej grafInverzná funkcia a jej grafLogaritmická funkcia a jej graf

25

Orientovať sa v grafickom vyjadrení funkčnej závislostiPoznať definíciu funkcií Poznať grafy funkciíOsvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxeKriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovaťVedieť používať aplikačný softvér

Rovnice, nerovnice a ich sústavyZákladné goniometrické vzťahyJednoduché goniometrické rovniceExponenciálne rovniceLogaritmické rovnice

16

Riešiť jednoduché rovniceOsvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxePreviesť reálny problém na matematickú úlohuAplikovať matematické poznatky pri riešení úloh z odbornej a hospodárskej praxeVedieť používať aplikačný softvér

203

Page 204: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: TRETÍ

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2 (spolu 66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Geometria StereometriaObjem a povrch telies

15

FyzikaInformatikaOdborné predmety

Vedieť určiť bežné geometrické útvary a prevádzať jednotky

Poznať vzájomné polohy základných geometrických útvarov

Vedieť vypočítať objem a povrch teliesAplikovať matematické poznatky pri riešení úloh

z odbornej a hospodárskej praxeKombinatorika a teória pravdepodobnosti

VariácieKombináciePermutáciePravdepodobnosť

14

Vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie

Previesť reálny problém na matematickú úlohuAplikovať matematické poznatky pri riešení úloh

z odbornej a hospodárskej praxePostupnosti

Aritmetická postupnosťGeometrická postupnosťLimita postupnosti 12

Rozumieť pojmom aritmetická, geometrická postupnosť, limita postupnosti

Vedieť riešiť úlohy na pravidelný vzrast, amortizáciu a použitie vo finanč. matematiky, úrokovanie, odúrokovanie

Aplikovať matematické poznatky pri riešení úloh z odbornej a hospodárskej praxe

Vedieť používať aplikačný softvérGeometria

Analytická geometria v rovineKružnica 25

Prehľadne naštudovať zákl. systém pojmov a ich log. súvislosti.

Previesť reálny problém na matematickú úlohuOrientovať sa v osvojených poznatkoch. Vedieť použiť

teóriu pri riešení aplikovaných úloh.Vedieť používať aplikačný softvér

204

Page 205: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: ŠTVRTÝ

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu 60)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Základy štatistikyŠtatistická jednotka, súborKvantitatívne, kvalitatívne vlastnosti štatistického súboru 15

InformatikaOdborné predmety

Vedieť spracovať bežné štatistické informácie zo životaVedieť spracovať štatistický súbor pomocou výpočtovej technikyVedieť výsledky správne interpretovaťKriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať

Funkcie a ich priebehLimita funkcie Derivácia funkciePriebeh funkciePrimitívna funkciaNeurčitý integrálUrčitý integrál

15

Pochopiť pojmy limita, derivácia. Vedieť derivovať jednoduché funkcie. Osvojiť si postup vyšetrovania priebehu funkcie. Vedieť aplikovať získané poznatky Pochopiť pojmy neurčitý a určitý integrál. Vedieť vypočítať integrály, ktoré sú potrebné v odbore štúdia a vedieť ich aplikovať

Systematizácia učiva30

Precvičiť a utvrdiť učivo matematiky

205

Page 206: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete matematika sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.5.

Názov predmetu InformatikaČasový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

206

Page 207: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Ročník Prvý, druhý,Kód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk Slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v každom ročníku štúdia.

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej spoločnosti. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

Predmet informatika v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Učebné osnovy sú tvorené stupňovite, obsah je rozdelený do 5 obsahových okruhov:Informácie okolo násPrincípy fungovania IKTKomunikácia prostredníctvom IKTPostupy, riešenie problémov, algoritmické myslenieInformačná spoločnosť

Metódy, formy a prostriedky vyučovania informatiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu informatika patrí aj tvorba projektov a prezentácií, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické vybavenie. Žiaci absolvujú 1 dňovú exkurziu na výstavu výpočtovej a komunikačnej techniky.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v odborných učebniach informatiky. Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vyučovacieho predmetu informatika v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia prostredia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o počítačových systémoch, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, pochopia základy informačných technológií, naučia sa na užívateľskej úrovni používať

207

Page 208: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

operačný systém, kancelársky software a pracovať v prostredí bežných aplikačných programov vrátane špecifického programového vybavenia, ktoré sa používa v príslušnej odbornej oblasti.Žiaci budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s informačnými technológiami a pravidlá netikety pri komunikácii využívajúcej IKT.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:

Vo vyučovacom predmete informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, prezentácia, graf, diagram) tak, aby každý každému porozumel,

podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,

kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívurozvíjať prácu v kolektíveosvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj

Schopnosti riešiť problémyrozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov,

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.),vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,

korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. .Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

208

Page 209: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Stratégia vyučovaniaPri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celky Informačnoreceptívna - výklad, opis, metóda sprostredkovaného prenosu poznatkov názoromReproduktívna – riadený rozhovor, cvičeniaopakovanie a reprodukcia podľa učiteľainscenačná metóda – riešenie modelových situácií,Heuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštračná

Frontálna výučbaIndividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s internetomDemonštrácia a pozorovanieProjektExkurzia

Učebné zdrojeNa podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická

technikaMateriálne výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje(internet,

knižnica, ...Všetky tematické celky

Základy PC, Windows a Office – J, Skalka, I. Jakab, AM 2003R. Baranovič, Ľ Jašková, Ľ. Šnajder - Internet pre stredné školy, Computer Press Brno 2003

PočítačSkenerTlačiareň, Dataprojektor

InternetCD

209

Page 210: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu 66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Bezpečnostné a hygienické predpisybezpečnosť pri práci s počítačompravidlá práce v učebni informatiky

2 poznať a dodržiavať pravidlá práce v učebni informatiky a bezpečnostné predpisy

Práca s informáciamiInformácia, údaj, jednotky informácieDvojková sústavakódovanie

4 Matematika vysvetliť význam pojmov údaj, informácia, kódovanieovládať prevod medzi dvojkovou a desiatkovou sústavou

HardvérZákladné technické vybavenie počítačaPeriférne zariadeniaPrincípy činnosti

6 Fyzika Vymenovať jednotlivé časti počítača von Neumannovského typu, Poznať využitie a princípy činnosti častí počítača Vymenovať a charakterizovať základné prídavné zariadenia a ich využitie pri zbere, spracúvaní, uchovávaní a prezentácii údajov.

Softvérzákladné rozdelenie softvéru podľa oblasti použitiaoperačný systém - vznik a vývoj OSpopis pracovného prostredia, základné nastaveniaštruktúra súborovpráca so zložkami a súbormisúborový manažér

12 Poznať základné druhy softvéru a charakterizovať typických predstaviteľov a oblasti využitiaVedieť zdôvodniť výber príslušného softvéru pre určitú množinu úloh charakterizovať operačný systém Vysvetliť činnosti operačného systému pri práci so súbormi a priečinkami a efektívne tieto činnosti využívaťPoznať vrstvovú štruktúru operačného systémuVedieť používať základné funkcie súborového manažéra pre prácu s diskovými jednotkami, priečinkami a súbormi

KomprimáciaKomprimácia stratová a bezstratovákomprimačné programy

2poznať princíp komprimácie dátvedieť používať komprimačný program

Počítačové sieterozdelenie, architektúra, zariadenia a prenosové médiá, topológie

2 Poznať princíp práce počítačových sietí

vedieť vymenovať zariadenia a prenosové médiá a ich výhody

210

Page 211: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Komunikácia prostredníctvom IKT Internet, história internetu, základné pojmyslužby internetu, WWW – vyhľadávanie

6 Životné prostredieBiológiaChémia

Poznať princípy fungovania internetu (klient-server) a niektoré jeho službyVyužívať služby webu na získavanie informácií

Grafická informáciarastrová a vektorová grafika, grafické formáty, digitalizácia obrazu Práca v grafickom editore

10 Životné prostredieBiológiaChémia

Poznať výhody a nevýhody niektorých najbežnejších grafických formátov (bmp, jpeg, gif, ...)Používať základné funkcie grafického editora pre vytvorenie a úpravu obrázkov

Textové editoryzásady písania textu, formátovanie textu, odsekytabulátorytabuľkyvkladanie a formátovanie objektovtlač dokumentu

16 Životné prostredieBiológiaChémia

ovládať zásady písania, formátovania testu a odsekovVytvoriť jednoduchú tabuľku, naformátovať ju a upraviťVkladať grafické objekty, obrázky, schémy, diagramy a vhodne ich naformátovaťNastaviť parametre tlače a efektívne dokument vytlačiť

Záverečná komplexná prácasamostatná praktická práca zameraná na odbornú tematiku s využitím textového a grafického editora

6 Životné prostredieBiológiaChémia

vytvoriť komplexnú prácu vhodne prezentujúcu informácie z daného odborupoužiť funkcie textového a grafického editora

ROČNÍK DRUHÝ

211

Page 212: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu 66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Bezpečnostné a hygienické predpisybezpečnosť pri práci s počítačompravidlá práce v učebni informatiky

2 poznať a dodržiavať pravidlá práce v učebni informatiky a bezpečnostné predpisy

Tabuľkový procesorTvorba a úprava jednoduchých tabuliekTvorba a úprava grafovUsporiadanie údajov, filtrovanieJednoduché výpočty

18 Životné prostredieBiológiaChémiaMatematika

Vedieť efektívne využívať nástroje tabuľkového kalkulátora na vytvorenie a úpravu tabuľkyVytvoriť vhodnú grafickú reprezentáciu z údajov v tabuľkePoužiť tabuľkový kalkulátor pri spracovaní jednoduchých úloh databázového charakteru, triediť a filtrovať údajeSpracovávať údaje z viacerých tabuliek a využiť funkcie vo vzorcoch

Komunikácia prostredníctvom IKT služby internetu, protokolyE-pošta, interaktívna a neinteraktívna komunikáciaWWW – adresa, URL, IP, DNS

6 ToxikológiaBiológia

Aktívne používať jednotlivé služby internetuVytvoriť e-mailovú adresu, ovládať štruktúru správyPosielať, čítať a uchovávať e-mailové správyOvládať prácu s internetovým prehliadačom

GrafikaSkenovanie obrázkov, fotografií Nástroje na prácu s obrázkami -úprava skenovaných obrázkovPráca so skenerom, OCR, spracovanie textuFormáty súborov obsahujúcich animáciuSoftvér na tvorbu animáciíTvorba a úprava animácií

10 Životné prostredieBiológiaChémia

Ovládať prácu so skenerom a príslušným softvéromNaskenovať obrázok a upraviť hoVedieť skenovať text a upraviť hoOvládať funkcie softvéru na tvorbu animáciíVytvoriť jednoduchú animáciu

Prezentácia informáciíZásady tvorby prezentácieTvorba prezentácie pomocou sprievodcuTvorba prezentácie použitím šablónyÚprava farebnej schémy prezentácieTextové pole, obrázky, WordArt, kreslené objekty v prezentáciiTabuľky, grafy, organizačné schémyhypertextové odkazyEfekty objektov

18 Životné prostredieBiológiaChémia

vytvoriť prezentáciu ako sled viacerých snímok nastaviť farebnú schému prezentácievložiť textové pole, obrázky, tabuľky, schémy a vhodne ich naformátovaťnastaviť efekty objektovnastaviť prechod snímok, časovanie prezentácievkladať hypertextové odkazytlačiť snímky prezentácie podľa potrebného rozsahu

212

Page 213: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Efekty prechodu snímok a časovaniePremietanie prezentácieTlač prezentácie

Záverečná komplexná prácasamostatná praktická práca zameraná na odbornú tematiku s využitím prezentačného programu tabuľkového procesora a grafického editora

10 Životné prostredieBiológiaChémia

vytvoriť komplexnú prácu, vhodne prezentujúcu informácie z daného odboru využiť nadobudnuté zručnosti pri práci s prezentačným programom, tabuľkovým procesorom a grafickým editorom pri vytvorení prezentácie

213

Page 214: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V predmete informatikasú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.6.

Názov predmetu Telesná a športová výchova

214

Page 215: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Časový rozsah výučby 2hodiny týždenne, spolu 66 hodín v 1., 2., 3.ročníku2hodiny týždenne, spolu 60 hodín v 4.ročníku

Ročník Prvý, druhý, tretí, štvrtýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk Slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Zdravie, telo a poruchy zdravia, „Zdravý životný štýl“, „pohybová výkonnosť a zdatnosť“, „Športové činnosti pohybového režimu“ ŠVP82 umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba.

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakovo svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvompohybových aktivít, telesnejvýchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologickýcha sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiakzíska kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj,zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam,metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhovšportových disciplín. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojhokomplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.

Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťamiby sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie.

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnostio pohybe,športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy. (Učebné osnovy pre zdravotnú telesnú výchovu sú spracované samostatne).

Ciele vyučovacieho predmetu:

Všeobecnýmcieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať,osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie,nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela,z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie.

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci: porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za svoje zdravie; vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca; osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s

aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;

215

Page 216: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;

porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení;

boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;

rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových činností;

osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej pomoci;

racionálne jednali pri prekonávaníprekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia;

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. Za klúčové kompetencie sa považujú - komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia v cudzích jazykoch, matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie a kultúrne kompetencie.

Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetovýchkompetencií:

Pohybové kompetencie - žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a zdravotný status; žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania pohybových zručností; žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže využívať v dennom pohybovom režime;

Kognitívne kompetencie - žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu poznatkov; žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza;žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje kriešeniu problémov; žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu;

Učebné kompetencie - žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a i.), vie si odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si celoživotné návyky (pravidelne športovanie, zdravé stravovanie a i);žiak má schopnosti získavať, triediť a systematicky využívať získané poznatky a športové zručnosti;žiak vie si organizovať čas, pozná životné priority a priority v starostlivosti o zdravie, vie sa podľa nich aj riadiť a dodržiavať základné pravidlá zdravého životného štýlu;žiak vie pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a športovéhoprostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko;

Postojové kompetencie - žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti; žiak vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody; žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera; žiak vie dodržiavať princípy fair-play; žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov.

Prehľad obsahových štandardov1. Zdravie a jeho poruchy.2. Zdravý životný štýl.3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť.4. Športové činnosti pohybového režimu.

216

Page 217: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Popis obsahových štandardov

Zdravie a jeho poruchy V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si

pohybových činností, ich rozvíjania a formovania charakterových a iných vlastností osobností. V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: zdravie, zdravotný stav, zdravotné návyky, hygiena, poruchy zdravia, zdravotné oslabenie, zdravotné postihnutie, civilizačné choroby, správne držanie tela, primárna a sekundárna prevencia, nebezpečie závislosti, prvá pomoc, životné prostredie, oporná a pohybová sústava, dýchacia sústava, obehová sústava a vplyv pohybu na ich rozvoj. Cieľom vyučovania je:

vysvetliť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť, sprostredkovať základné otázky vzniku civilizačných porúch zdravia, zdravotných oslabení

a princípov primárnej a sekundárnej prevencie, vysvetliť význam pohybových aktivít pre zdravie, odstraňovanie a stabilizovanie zdravotných

porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do každodenného života, sprostredkovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športu pri prevencií chorôb, ako

najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie, poukázať na nebezpečenstvo závislosti, ich biologické a sociálne následky (fajčenie, alkohol,

drogy, a p.) a vychovávať k eliminácii rizika, naučiť poskytovať prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci.

Obsahový štandard sprostredkuje poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi zdravotnými návykmi a zdravotným stavom, vzťahu medzi športom a zdravým, vzťahu človeka k životnému prostrediu. Žiaci sa naučia o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, o úprave funkcie tráviacej, dýchacej, obehovej, zmyslovej a nervovej sústavy, o všeobecných zásadách prvej pomoci, budú vedieť charakterizovať niektoré poruchy zdravia, ich vznik, ako majú dodržiavať bezpečnosť pri športovaní a úmerne zaťažovať ich organizmus. Získajú poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčnými a nešpecifickými chorobami, o prevencii pred drogovou závislosťou.

Tento obsahový štandard ponúka školám zaradenie nasledovných pohybových aktivít:

základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenia, relaxačné a dýchacie cvičenia,, cvičenia na držanie tela, technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičenia na lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, strečing, cvičenie s palicou, iné.

Poznatky v tomto obsahovom štandarde sa sprostredkovávajú žiakom priebežne počas vyučovacích hodín. Učiteľ môže na to využiť v každom ročníku 1 – 2 teoretických hodín. Pohybové činnosti tvoria cca 10 % celkového obsahu vzdelávania.

Prehľad výkonových štandardovAbsolvent má:

-definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné oslabenie a zdravotné oslabenie,-vysvetliť, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia,-mať schopnosť diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia a civilizačných chorôb, hľadať a realizovať riešenia pre túto problematiku,-vysvetliť pojem hygiena a definovať jej význam pre zdravie,-vysvetliť zásady primárnej a sekundárnej prevencie,-identifikovať telesné, psychické, duševné a sociálne aspekty pohybu, športu vo vzťahu k zdraviu,-vedieť prakticky poskytnúť prvú pomoc.

Zdravý životný štýl

217

Page 218: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: psychohygiena, stres, zloženie potravín, hodnota potravín, výživové doplnky, zdravý životný štýl, pohybový program, pohybový režim, zdravotne orientovaná pohybová aktivita, tvorba pohybového programu, kalokagatia, olympizmus a aktívny odpočinok. Cieľom vyučovania je:

vysvetliť základy správnej výživy a zdravého životného štýlu, vysvetliť význam jednotlivých telovýchovných a športových činností, ako súčasti optimálneho

pohybového režimu, sprostredkovať skúsenosť s využívaním adaptačných a kompenzačných tréningových

mechanizmov na podporu zdravého životného štýlu, vytvárať praktické zručnosti zdravotne orientovaných pohybových činností a naučiť ich využívať

v dennom režime, poukázať na vplyv prírodných síl na vykonávanie vybraných telovýchovných a športových

činností, starostlivosti o zdravie a viesť žiakov k ich využívaniu, naučiť žiakov organizovať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných pravidelných

pohybových aktivít, ako súčasti životného štýlu, viesť žiakov k využívaniu nadobudnutej pohybovej gramotnosti na ďalšiu aktívnu športovú

činnosť v ich vlastnom životnom štýle a spoluorganizovaní pohybového režimu iných osôb, naučiť žiakov vytvoriť si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových možnostiach, viesť žiakov k porozumeniu účinku pohybu na telesný, funkčný, psychický a motorický rozvoj

a na osvojenie si potreby pravidelnej pohybovej aktivity v dennom režime, vysvetliť význam aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov.

Obsahový štandard sprostredkuje poznatky o pohybovom režime, hygienických návykoch, režime dňa a o správnom stravovaní. Žiaci sa naučia základné pojmy vo výžive a zložení potravín v správnych stravovacích návykoch, osvoja si názvy a charakteristiky škodlivých látok v potravinovom reťazci a získajú informácie o poruchách príjmu potravy. Budú informovaní o životnom štýle pohybovej gramotnosti a zdravotne orientovanej telovýchovnej a športovej aktivite. Naučia sa vytvárať vlastný pohybový program, denný pohybový režim, získajú poznatky o režime práce, oddychu a o otužovaní, o prostriedkoch regenerácie, o psychohygiene, kalokagatií a olympizme.

Tento obsahový štandard ponúka školám zaradenie nasledovných pohybových aktivít:

všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém cvičení „Pozdrav slnku“, a „Päť Tibeťanov“, masáž, totálna relaxácia, jogging, chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, pohybové hry, didaktické hry, očná gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, prekážkové dráhy, iné.

Poznatky v tomto obsahovom štandarde sa sprostredkovávajú žiakom priebežne počas vyučovacích hodín. Učiteľ môže na to využiť v každom ročníku 1 – 2 teoretických hodín. Pohybové činnosti tvoria cca 10 % celkového obsahu vzdelávania.

Prehľad výkonových štandardovAbsolvent má:

-klasifikovať zloženie potravín a dokumentovať ich význam pre zdravú výživu,-vysvetliť hlavné charakteristiky alternatívnych foriem výživy,-poznať základné atribúty zdravého životného štýlu,-zostaviť program denného pohybového režimu,-ovládať zdravotne orientované cvičenia a vedieť ich primerane použiť,-porozumieť účinku pohybu na telesný, funkčný, psychický a pohybový rozvoj, -vytvoriť a zorganizovať svoj pohybový program, ako súčasť zdravého životného štýlu.

218

Page 219: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si

pohybových činností, ich rozvíjania a formovania charakterových a iných vlastností osobností. V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: sila, vytrvalosť, rýchlosť ako kondičné pohybové schopnosti, koordinačné schopnosti, rovnováha, stabilita a labilita tela, napnutie a uvoľnenie svalu tela, kĺbová pohyblivosť, ohybnosť chrbtice, priestorová orientácia, rozvoj pohybových schopností, motorické testy, testová batéria, pohybová výkonnosť, diagnostika telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti, telesná zdatnosť, aeróbna činnosť, anaeróbna činnosť, fitnes a wellness. Cieľom vyučovania je:

poskytnúť informácie o pôsobení rôznych telovýchovných a športových činností na telesný, funkčný a motorický rozvoj,

naučiť žiakov plánovať a aplikovať rôzne spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti,

formovať u žiakov správnu predstavu o objeme a intenzite, o pohybovom zaťažení pri telovýchovnej a športovej činnosti,

naučiť žiakov hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, ako aj pulzovú frekvenciu,

viesť žiakov k uplatňovaniu viacerých pohybových prostriedkov na rozvoj pohybových schopností,

viesť žiakov k potrebe dosiahnuť vlastnú optimálnu pohybovú výkonnosť, ako predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti.

Obsahový štandard sprostredkuje poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových schopností a rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Žiaci sa naučia zvyšovať svoju telesnú zdatnosť, zaťažovať organizmus v telovýchovnom a športovom procese, získajú poznatky o všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti a budú schopní sebahodnotenia.

Tento obsahový štandard ponúka školám zaradenie nasledovných pohybových aktivít:

športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv (možno ich merať v priestore, čase alebo v čase a priestore v štandardných podmienkach). Možno tu využiť cvičenia a prostriedky atletiky, lyžovania, korčuľovania, plávania, streľby, minigolfu, golfu a p.,

pohybové činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Sem patria rôzne telovýchovné a športové činnosti kondičnej gymnastiky (cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na náradí), aerobik, bodystyling, ropeskipping, cyklistika a p.

Poznatky v tomto obsahovom štandarde sa sprostredkovávajú žiakom priebežne počas vyučovacích hodín. Výučba sa realizuje priebežne alebo koncentrovane, odporúčaný rozsah vyučovania je do 30 % z celkovej hodinovej dotácie v každom ročníku. Počas 4-ročného štúdia by sa mali postupne rozvíjať všetky pohybové schopnosti, pričom na ich rozvoj sa môžu využívať rôzne športové činnosti štvrtého obsahového štandardu.

Prehľad výkonových štandardovAbsolvent má:

-diferencovane uplatniť pôsobenie veľkosti sily vzhľadom na svoju kondíciu a potrebu zdravia, poznať metódy a zásady rozvoja sily rôznych svalových skupín s využitím viacerých pohybových prostriedkov,-charakterizovať zásady rozvoja a rozdiel vo vykonávaní cvičení na rozvoj rýchlosti a vytrvalosti, dokázať preukázať zmenu rozvoja týchto pohybových schopností a zostaviť program ich rozvoja na udržanie a skvalitnenie zdravia,-poznať princípy rozvoja a hodnotenia koordinačných schopností, preukázať svoju úroveň rozvoja činnosťami pre denný režim, správne držať telo, uvedomiť si princípy stability a lability tela pri pohybe v rôznych situáciách, poznať zásady rozvoja kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti chrbtice a prevencie pred vznikom porúch, vedieť vybrať a uplatniť cvičenia rozvoja vo svojom pohybovom režime,-zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase, vykonávať pohyb s rôznym zaťažením a zhodnotiť svoju motorickú úroveň,-porozumieť svojmu fyzickému potenciálu a možnostiam zlepšovania telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti,

219

Page 220: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

-uplatniť osvojené športové zručnosti pri rozvoji jednotlivých pohybových schopností, dokázať si vytvoriť individuálny program ich rozvoja a prezentovať vzťah k pohybu.

Športové činnosti pohybového režimuCieľom vyučovania je:

využiť poznatky o štruktúre športovej činnosti a skúsenosti z ich osvojovania k osobnému pohybovému rozvoja k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti a naučiť žiakov ich demonštrovať,

viesť žiakov k pohybovej gramotnosti, k využívaniu poznatkov zručnosti a schopností v osobnom športovom výkone,

sprostredkovať poznatky o pravidlách športových disciplín a viesť žiakov k ich uplatňovaniu v športových disciplínach a pri organizovaní športových aktivít,

viesť žiakov k fair – play, naučiť žiakov využívať vlastné schopnosti pri premiestňovaní sa v prírodnom prostredí pomocou

rôznych lokomočných a športových prostriedkov, viesť žiakov k prezentovaniu osobného výkonu na verejnosti, v súťaži a k prípadnému

profesijnému uplatneniu sa v športe, rozvíjať hodnotovú orientáciu žiakov, ich tvorivosť, socializáciu, komunikáciu, motiváciu

a estetický prejav prostredníctvom pohybu.

Obsahový štandard sprostredkuje poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a taktike vykonávania športových disciplín, o pravidlách vo vybraných športoch, o športovej terminológií, športovom prostredí a športovom divákovi.

Tento obsahový štandard ponúka školám zaradenie nasledovných pohybových aktivít:

športové činnosti pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami. Vyžadujú ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť predvídať a vôľu víťaziť. Škola má možnosť výberu činnosti z viacerých kontaktných športov najmä úderové, chvatove a pákové systémy: džudo, zápasenie, aikido, karate a ďalšie úpolové športy. Výber je možný aj z kategórie individuálnych športov bez priameho kontaktu so súperom, ako sú: tenis, stolný tenis a bedminton. Poskytujú žiakom poznatky žiakom o niektorých bojových a individuálnych športoch. Žiaci si osvoja vybrané športové zručnosti s prekonávaním súpera s akcentom na možnosť ich uplatnenia v živote, zorientujú sa v základoch techniky a taktiky sebaobrany. V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: úpolové športy, etika boja, sebaobrana, chvaty, pákové a úderové systémy, bezpečnosť športu, športový výstroj, súper, protivník, športové súťaže, predvídanie, rýchlosť reakcie, protihráč a individuálna športy.

Prehľad výkonových štandardovAbsolvent má:

-zvládnuť individuálny zápas so súperom v jednom druhu úpolového a individuálneho športu,-chápať postoj voči súperovi alebo protivníkovi a prezentovať schopnosť predvídať priamym alebo sprostredkovaným spôsobom,-preukázať osvojené vybrané činnosti z bojových a sebaobranných techník,-rešpektovať pravidlá športov a zásady sebaobrany,-preukázať schopnosť zachovania bezpečnosti pri pádoch.

športové činnostiuskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. Charakteristickým znakom je súperenie medzi kolektívmi, kooperácia v družstve a rozvoj schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôľu víťaziť. Škola má možnosť výberu zo športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, vodné pólo, nohejbal, hokej, florbal, fresbeeultimate, futsal, hokejbal, indiaca, korfbal, plážový volejbal, ringo, softbal teeball, streedbasketbal, bejzbal, boccia, kolky, pentanque a iné. Hry prispievajú k rozvoju osobnosti žiaka, ku pracovnej kooperácií a komunikácií žiakov, zlepšujú anticipáciu partnerov, rozvíjajú toleranciu, vôľu, zdokonaľujú osvojené herné činnosti jednotlivcov a kolektívu. Žiaci vedia posúdiť kvalitu herných činností a herných kombinácií vo vzťahu k prevencií porúch a ochrane zdravia. Svoje vedomosti a zručnosti uplatňujú prostredníctvom herných činností a kombinácií v hre, v zápase, vo svojom pohybovom režime a rozvoji funkčnosti jednotlivých orgánov tela V rámci tohto tematického celku si žiak osvoja pojmy a symboly ako sú: herná činnosť jednotlivca, herné kombinácie, herná zručnosť, hra, pohybová hra, športová hra, raketa, pálka, bránka, kôš, individuálny výkon, kolektívny výkon, súťaž, zápas, fair – play, taktika, technika psychická príprava, súper a herné náčinie.

220

Page 221: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Prehľad výkonových štandardovAbsolvent má:

-chápať podstatu a súvislosť medzi jednotlivými hernými zručnosťami, činnosťami a kombináciami v danej hre a využívať ich v aktivitách pre zdravie,

-poznať pravidlá aspoň dvoch hier a uplatniť ich,-chápať rozdiel k individuálnej a kolektívnej taktike, medzi individuálnym a kolektívnym výkonom,

demonštrovať využitie komunikačných zručností, konať v zásadách fair – play a dokázať zaznamenať a analyzovať zo záznamu hernú situáciu,

-chápať podstatu herného športového výkonu a preukázať záujem aspoň o jednu športovú hru,-vykonať ukážku herných činností jednotlivca aspoň z dvoch hier,-demonštrovať základné zručnosti zvolených pohybových a športových hier s raketou alebo pálkou

a cit pre kooperáciu a komunikáciu,-vykonať ukážku zvolených herných činností jednotlivca s loptových hier s výsledným efektom

dosiahnutia gólu, koša a bodu,-zorganizovať cvičebnú skupinu a zapojiť sa do rozhodovania hry (súťaže).

športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na náradí, s náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené rozličné estetické prejavy a cit pre rytmus. Výber telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika, moderná gymnastika, základná gymnastika, plávanie, akvabely, jóga, pilates, krasokorčuľovanie, skoky na trampolíne, rope skiping, psychomotorické cvičenia, zdravotne orientované cvičenia, taichi, cvičenie vo vode, akvaerobik. Do vyučovania možno zaradiť aj aktivity charakteru súťaží ako napr.: gymteám, pohybové skladby, pódiové vystúpenia a iné. Všetky aktivity sledujú rozvoj tvorivosti a estetického prejavu, koordinácie pohybov celého tela v priestore, jednotlivých časti tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a pohybu, vnímanie rytmu pohybu, ako nástroj rytmu dýchania a činnosti srdcovo – cievnej sústavy, rozvoj myslenia a duševnej pohody, vytváranie pozitívnych zážitkov a vzťahu k pravidelnému pohybu na základe osvojených pohybových zručností kreatívnych individuálnych a estetických športov. Žiaci ich budú spoznávať, pociťovať a rozumieť im. V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: kreativita, estetika, estetický pohyb, estetické športy, hodnotová orientácia, hudba, rytmus, takt, melódia, hudobno – pohybová výchova výrazový prostriedok, zážitok a prežívanie.

Prehľad výkonových štandardovAbsolvent má:

-vykonať ukážku pohybu s vybraným náčiním a bez náčinia s rôznymi výrazovými prostriedkami na zlepšenie funkcie orgánov tela,

-demonštrovať vytváranie (zo zadaného cvičenia) adekvátnej kombinácie pohybových činností a prezentovať úroveň myslenia a stavu nervovej sústavy,

-zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu,-osvojiť si zásady a princípy tvorby pohybovej skladby, opísať a nakresliť túto pohybovú skladbu

(napr. grafický záznam pohybovej skladby),-chápať význam taktu, rytmu a melódie, vedieť ich využiť v spojitosti s pohybovou kultúrou tela,-dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich využiť v spojitosti z hudobnou ukážkou,-hodnotiť a prezentovať kvalitu pohybu, vedieť vyjadriť svoje zážitky z pohybu.

športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Škola má možnosť výberu činnosti z viacerých športov bežecké a zjazdové lyžovanie, snowbording, kanoistika, veslovanie, plávanie, turistika, kolieskové korčuľovanie, severská schôdza, biatlon, jogging, orientačný beh, lezenie, kempovanie, cyklistika, zlaňovanie a iné. Žiaci sa naučia spoznávať pôsobenie a využívanie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových činností, získajú schopnosť lepšej orientácie v prostredí a premiestňovaní sa v prirodzenom prostredí za použitia ľubovoľného lokomočného a priemiestňovacieho prostriedku, budú vedieť adaptovať svoj organizmus, otužovať sa a získavať schopnosť prekonávania prekážok. Zámerom vyučovania je zdokonalenie osvojených pohybových zručností žiakov aspoň z jedného zimného a jedného letného športu a jedného športu vo vode, získanie základných zručností z ďalších športov vykonávaných v prírode prostredníctvom ktorého si žiaci vytvoria vzťah k aktivite a poznaniu pohybových a prírodných vplyvov pri starostlivosti o zdravie. V rámci tohto tematického celku si žiak osvojí pojmy a symboly ako sú: prírodné prostredie, pohybová činnosť v teréne, druhy terénov, premiestňovanie a pobyt v prírode, ochrana človeka a prírody, adaptácia na prírodné

221

Page 222: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

prostredie, prírodné prostredie, vodné prostredie, pohyb vo vode, cvičenie vo vode, bezpečnosť pohybu v prírode, zelené hry, adrenalínové športy, zážitkové učenie a prvá pomoc.

Prehľad výkonových štandardovAbsolvent má:

-sa premiestniť špecifickou pohybovou činnosťou v teréne,-demonštrovať osvojenie si základných pohybových zručností vo vodnom prostredí v zimnej a letnej prírode,-chápať rozdielnosť zamerania a účinku pohybových aktivít vo vodnom prostredí a vedieť vykonať

ukážku zdolávania vodného prostredia,-sa orientovať v prírodnom prostredí a adaptovať na zaťaženie, predvídať riziko pobytu a športovej činnosti,-si osvojiť základy vybraného zimného športu a plávania,-vhodne využiť prírodné prostredie na prevenciu zdravia a špecifickú starostlivosť pri zdravotnej poruche,-porozumieť metodike nácviku vybraného športu v prírode a vedieť zorganizovať aktivitu v prírode.

Športové činnosti pohybového režimu predstavujú asi 50 % z celkovej hodinovej dotácie. Učiteľ si v každom ročníku vyberá aspoň z 2 ponúkaných oblastí tohto obsahového štandardu. V rámci oblasti si vyberá tie športové činnosti, na ktoré sú v škole vytvorené podmienky a žiaci majú o ne záujem, alebo sú tradičné pre danú školu, resp. učiteľ sa na ne špecializuje. Oblasť športové činnosti v prírodnom prostredí by mala byť zaradená aspoň 2 krát počas 3 alebo 4 rokov (napr. vo forme lyžiarskeho alebo snowboardového kurzu, kurzu plávania a p.). Počas 3 alebo 4 rokov by sa mali odučiť všetky 4 oblasti. Odporúčame diferencovať obsah v prvom a druhom polroku a najmä v 1 ročníku zaradiť širokú a pestrú škálu pohybových činností.

Učiteľ môže zaradiť do výučby iba tie športové činnosti, ktoré boli súčasťou jeho pregraduálnej vysokoškolskej prípravy alebo na ktoré získal trénerské vzdelanie popr. Certifikát z niektorej s foriem ďalšieho vzdelávania učiteľov a trénerov. V záujme každého učiteľa telesnej a športovej výchovy by mala byť účasť na ďalšom vzdelávaní učiteľov a postupné získavanie potrebnej kvalifikácie k plánovaným športovým činnostiam.

Výchovno-vzdelávací proces a jeho výsledky sú závislé najmä od osobnosti vyučujúceho, od jeho pedagogického prístupu a pedagogického majstrovstva, stratégie vyučovania, rozvoja kľúčových kompetencií a uplatňovania výchovných a vzdelávacích stratégií, uplatňovania pedagogických princípov, ale aj od úrovne schopnosti potrieb a požiadaviek žiakov, podmienok a prostriedkov, ktoré má škola k dispozícií.

Stratégia vyučovaniaPri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celky

Metódy aktivizácie a motivácie žiakovNa rozvoj poznávacej činnosti žiakovNa osvojovanie pohybových zručnostiVýchovné metódy

Frontálna výučbaFrontálna, skupinová aindividuálna práca žiakovDemonštrácia a pozorovanieSúťaže

222

Page 223: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu:TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 1. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

Úvod 2 Žiak má: Žiak:

Hygiena a bezpečnosť v telesnej výchove, poradové cvičenie

2 občianska náuka – držanie tela žiakov

Rozvoj základných koordinačných schopností

Zvládol základné koordinačné schopnosti

Praktické skúšanie

Praktické predvedenie

Ľahká atletika 16 Žiak má: Žiak:

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

2 občianska náuka – rozvoj morálnych a vôľových vlastnosti a výchova humanizmu, tolerancii, znášanlivosti. Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu k pohybovým aktivitám po celý život.

Zistiť úroveň svojich pohybových výkonnosti a zlepšenie pohybovej výkonnosti v závere štúdia

Zistil úroveň svojich pohybových výkonnosti a zlepšenie pohybovej výkonnosti v závere štúdia

Nácvik a zdokonaľovanie nízkeho štartu

2 Žiak má zvládnuť nízky štart

Žiak zvládol nízky štart Praktické

skúšaniePraktické prevedenie

Technika behu 2 Žiak má zvládnuť techniku šliapavého a švihového behu

Žiak zvládol techniku šliapavého a švihového behu

Rozvoj bežeckej vytrvalosti

2 Žiak má zvládnuť 12 min. beh

Žiak zvládol 12 min. beh

Rozvoj bežeckej rýchlosti

2 Žiak má zvládnuť 100 m načas z nízkeho štartu

Žiak zvládol 100 m načas z nízkeho štartu

Rozvoj švihovej sily

2 Žiak má zvládnuť hod granátom na diaľku

Žiak zvládol hod granátom na diaľku

Rozvoj výbušnej sily dolných a horných končatín

4 Žiak má zvládnuť skok ďaleký

Žiak zvládol skok ďaleký

223

Page 224: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Športová gymnastika

12 Žiak má: Žiak:

Akrobatické cvičenia

4 Občianska náuka – dodržiavanie disciplíny

Zvládnuť základne akrobatické cvičenie – kotúľ vpred, vzad, letmo, stoj na hlave, na rukách, premet bokom

Zvládol základne akrobatické cvičenie – kotúľ vpred, vzad, letmo, stoj na hlave, na rukách, premet bokom

Praktické skúšanie

Praktické prevedenie

Preskoky 4 Roznožka, skrčka Zvládol roznožka, skrčka

Hrazda 4 Výmyk z visu Zvládol výmyk z visu

Športové hry 18 Žiak má: Žiak:

Basketbal 6 občianska náuka – formovanie vlastnosti osobnosti ako je sebaovládanie, cieľavedomosť, rozhodnosť, húževnatosť a upevňovanie odolnosti voči únave

Zvládnuť základy hry basketbalu, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol základy hry basketbalu, pravidlá a rozhodovanie Praktické

skúšanie

Písomné skúšanie

Praktické predvedenie

Písomný test

Volejbal 6 Zvládnuť základy hry volejbalu, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol základy hry volejbalu, pravidlá a rozhodovanie

Futbal 6 Žiak má zvládnuť základné herné činnosti jednotlivca, zápasy družstiev a pravidlá a rozhodovanie

Žiak zvládol základné herné činnosti jednotlivca a zápasy družstiev

Netradičné športové hry

12 Žiak má: Žiak:

224

Page 225: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Florbal 8 Zvládnuť základné herné činnosti jednotlivca, súťaž družstiev

Zvládol základné herné činnosti jednotlivca, súťaž družstiev

Praktické skúšanie

Praktické prevedenie

Badminton 2 Dvojhra jednotlivcov, štvorhra

Zvládol dvojhru jednotlivcov, štvorhru

Stolný tenis 2 Zvládnuť dvojhru jednotlivcov a štvorhru, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol dvojhru jednotlivcov a štvorhru, pravidlá a rozhodovanie

Posilňovanie 6 Žiak má: Žiak:

Posilňovanie 6 Zvládnuť cvičenia na posilňovacích strojoch

Zvládol cvičenia na posilňovacích strojoch

225

Page 226: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu:TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 2. ročník študijný odbor 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celkuTémy

Hodi-ny

Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

Úvod 2 Žiak má: Žiak:

Hygiena a bezpečnosť v telesnej výchove, poradové cvičenie

2 Náuka o spoločnosti – držanie tela žiakov

Rozvoj základných koordinačných schopností

Zvládol základné koordinačné schopnosti Praktické

skúšaniePraktické predvedenie

Ľahká atletika 12 Žiak má: Žiak:

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

2Občianska náuka – rozvoj morálnych a vôľových vlastnosti a výchova humanizmu, tolerancii, znášanlivosti. Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu k pohybovým aktivitám po celý život.

Zistiť úroveň pohybových výkonnosti žiakov a zlepšenie pohybovej výkonnosti v závere štúdia

Zistil úroveň pohybových výkonnosti žiakov a zlepšenie pohybovej výkonnosti v závere štúdia

Technika behu-atletická abeceda

2 Žiak má zvládnuť techniku švihového behu

Žiak zvládol techniku švihového behu

Rozvoj bežeckej vytrvalosti

2 Žiak má zvládnuť 12 min. beh

Žiak zvládol 12 min. beh

Rozvoj bežeckej rýchlosti

2 Žiak má zvládnuť 100 m načas z nízkeho štartu

Žiak zvládol 100 m načas z nízkeho štartu

Rozvoj švihovej sily 2 Žiak má zvládnuť hod granátom na diaľku

Žiak zvládol hod granátom na diaľku

Rozvoj výbušnej sily dolných a horných končatín

2 Žiak má zvládnuť skok ďaleký

Žiak zvládol skok ďaleký

Športová gymnastika 6 Žiak má: Žiak:

Akrobatické cvičenia 4 Občianska náuka – dodržiavanie disciplíny

Zvládnuť základne akrobatické cvičenie – kotúľ vpred, vzad, letmo, stoj na hlave, na rukách, premet bokom

Zvládol základne akrobatické cvičenie – kotúľ vpred, vzad, letmo, stoj na hlave, na rukách, premet bokom

Praktické skúšanie

Praktické prevedenie

Preskoky 2 Roznožka, skrčka Zvládol roznožku, skrčku

Športové hry 22 Žiak má: Žiak:

Basketbal 6 Náuka o spoločnosti – formovanie vlastnosti osobnosti ako je

Zvládnuť základy hry basketbalu, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol základy hry basketbalu, pravidlá a rozhodovanie

226

Page 227: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

sebaovládanie, cieľavedomosť, rozhodnosť, húževnatosť a upevňovanie odolnosti voči únave

Praktické skúšanie

Písomné skúšanie

Praktické predvedenie

Písomný test

Volejbal 6 Zvládnuť základy hry volejbalu, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol základy hry volejbalu, pravidlá a rozhodovanie

Futbal 10 Žiak má zvládnuť základné herné činnosti jednotlivca, zápasy družstiev a pravidlá a rozhodovanie

Žiak zvládol základné herné činnosti jednotlivca a zápasy družstiev

Netradičné športové hry

18 Žiak má: Žiak:

Florbal 10 Zvládnuť základné herné činnosti jednotlivca, súťaž družstiev

Zvládol základné herné činnosti jednotlivca, súťaž družstiev

Praktické skúšanie

Praktické prevedenie

Badminton 4 Dvojhra jednotlivcov, štvorhra

Zvládol dvojhru jednotlivcov, štvorhru

Stolný tenis 4 Zvládnuť dvojhru jednotlivcov a štvorhru, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol dvojhru jednotlivcov a štvorhru, pravidlá a rozhodovanie

Posilňovanie 6 Žiak má: Žiak:

Posilňovanie 6 Zvládnuť cvičenia na posilňovacích strojoch

Zvládol cvičenia na posilňovacích strojoch

227

Page 228: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu:TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 3. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celkuTémy

HodinyMedzipredmetové

vzťahyOčakávanévzdelávacie

výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

Úvod 2 Žiak má: Žiak:

Hygiena a bezpečnosť v telesnej výchove, poradové cvičenie

2 Náuka o spoločnosti – držanie tela žiakov

Rozvoj základných koordinačných schopností

Zvládol základné koordinačné schopnosti

Praktické skúšanie Praktické predvedenie

Ľahká atletika 10 Žiak má: Žiak:

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

2 Občianska náuka – rozvoj morálnych a vôlových vlastnosti a výchova humanizmu, tolerancii, znášanlivosti. Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu k pohybovým aktivitám po celý život.

Zistiť úroveň pohybových výkonnosti žiakov a zlepšenie pohybovej výkonnosti v závere štúdia

Zistil úroveň pohybových výkonnosti žiakov a zlepšenie pohybovej výkonnosti v závere štúdia

Technika behu 2 Žiak má zvládnuť techniku šliapavého a švihového behu

Žiak zvládol techniku šliapavého a švihového behu

Rozvoj bežeckej vytrvalosti 2 Žiak má zvládnuť 12 min. beh

Žiak zvládol 12 min. beh Praktické skúšanie Praktické prevedenie

Rozvoj bežeckej rýchlosti 2 Žiak má zvládnuť 100 m načas z nízkeho štartu

Žiak zvládol 100 m načas z nízkeho štartu

228

Page 229: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozvoj švihovej sily 2 Žiak má zvládnuť hod granátom na diaľku

Žiak zvládol hod granátom na diaľku

Pohybové hry na rozvoj pohybových schopností

2 Žiak má zvládnuť pohybové hry

Žiak zvládol pohybové hry

Športová gymnastika 6 Žiak má: Žiak:

Akrobatické cvičenia 2 Občianska náuka – dodržiavanie disciplíny

Zvládnuť základne akrobatické cvičenie – kotúľ vpred, vzad, letmo, stoj na hlave, na rukách, premet bokom

Zvládol základne akrobatické cvičenie – kotúľ vpred, vzad, letmo, stoj na hlave, na rukách, premet bokom

Preskoky 2 Roznožka, skrčka

Zvládol roznožka, skrčka Praktické skúšaniePraktické prevedenie

Hrazda 2 Výmyk – hrazda po čelo

Zvládol výmyk

Športové hry 20 Žiak má: Žiak: Basketbal 6 Náuka o spoločnosti –

formovanie vlastnosti osobnosti ako je sebaovládanie, cieľavedomosť, rozhodnosť, húževnatosť a upevňovanie odolnosti voči únave

Zvládnuť základy hry basketbalu, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol základy hry basketbalu, pravidlá a rozhodovanie

Volejbal 8 Zvládnuť základy hry volejbalu, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol základy hry volejbalu, pravidlá a rozhodovanie

Praktické skúšaniePísomné skúšanie Praktické

predvedenie

Písomný testFutbal 6 Žiak má

zvládnuť základné herné činnosti jednotlivca, zápasy družstiev a pravidlá a rozhodovanie

Žiak zvládol základné herné činnosti jednotlivca a zápasy družstiev

Netradičné športové hry 22 Žiak má: Žiak: Florbal 12 Zvládnuť

základné herné činnosti jednotlivca, súťaž družstiev

Zvládol základné herné činnosti jednotlivca, súťaž družstiev

229

Page 230: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Badminton 2 Dvojhra jednotlivcov, štvorhra

Zvládol dvojhru jednotlivcov, štvorhru

Praktické skúšaniePraktické prevedenie

Nohejbal 2 Zvládnuť hru trojíc a pravidlá

Zvládol hru trojíc a pravidlá

Stolný tenis 6 Zvládnuť dvojhru jednotlivcov a štvorhru, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol dvojhru jednotlivcov a štvorhru, pravidlá a rozhodovanie

Posilňovanie 6 Žiak má: Žiak: Posilňovanie 6 Zvládnuť

cvičenia na posilňovacích strojoch

Zvládol cvičenia na posilňovacích strojoch

230

Page 231: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu:TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 4. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín Názov tematického celkuTémy

Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

Úvod 1 Žiak má: Žiak:

Hygiena a bezpečnosť v telesnej výchove

1 Náuka o spoločnosti – hygiena a pravidlá bezpečnosti na hodinách TSV

Osvojenie základných hygienických návykov a pravidiel bezpečnosti

Zvládol základné hygienické zásady a bezpečnostné pravidlá

Praktické predvedenie

Ľahká atletika 9 Žiak má: Žiak:

Testy pohybovej výkonnosti

1 Občianska náuka – rozvoj morálnych a vôľových vlastnosti a výchova humanizmu, tolerancii, znášanlivosti. Motivovať žiakov ku kladnému vzťahu k pohybovým aktivitám po celý život.

Zistiť úroveň pohybových výkonnosti žiakov a zlepšenie pohybovej výkonnosti v závere štúdia

Zistil úroveň pohybových výkonnosti žiakov a zlepšenie pohybovej výkonnosti v závere štúdia

Rozvoj bežeckej vytrvalosti

2Žiak má zvládnuť 12 min. beh Žiak zvládol 12 min. beh

Rozvoj švihovej sily 2 Žiak má zvládnuť hod granátom na diaľku a vrh guľou

Žiak zvládol hod granátom na diaľku a vrh guľou Praktické

skúšaniePraktické prevedenie

Rozvoj odrazovej sily 2 Žiak má zvládnuť techniku skoku vysokého

Žiak zvládol techniku skoku vysokého

Pohybové hry na rozvoj pohybových schopností

2 Žiak má zvládnuť pohybové hry

Žiak zvládol pohybové hry

Športová gymnastika 6 Žiak má: Žiak:

Akrobatické cvičenia 2 Občianska náuka – dodržiavanie disciplíny

Zvládnuť základne akrobatické cvičenie – kotúľ vpred, vzad, letmo, stoj na hlave, na rukách, premet bokom

Zvládol základne akrobatické cvičenie – kotúľ vpred, vzad, letmo, stoj na hlave, na rukách, premet bokom

Preskoky 2 Roznožka, skrčka, odbočka Zvládol roznožka, skrčka a

odbočku Praktické skúšanie Praktické prevedenie

Hrazda 2 Výmyk – hrazda po čelo Zvládol výmyk

231

Page 232: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Športové hry 22Žiak má: Žiak:

Basketbal 6 Náuka o spoločnosti – formovanie vlastnosti osobnosti ako je sebaovládanie, cieľavedomosť, rozhodnosť, húževnatosť a upevňovanie odolnosti voči únave

Zvládnuť základy hry basketbalu, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol základy hry basketbalu, pravidlá a rozhodovanie

Volejbal 10 Zvládnuť základy hry volejbalu, pravidlá a rozhodovanie

Zvládol základy hry volejbalu, pravidlá a rozhodovanie

Praktické skúšanie

Písomné skúšanie

Praktické predvedenie

Písomný test

Futbal 6 Žiak má zvládnuť základné herné činnosti jednotlivca, zápasy družstiev a pravidlá a rozhodovanie

Žiak zvládol základné herné činnosti jednotlivca a zápasy družstiev

Netradičné športové hry 16Žiak má: Žiak:

Florbal 10 Zvládnuť základné herné činnosti jednotlivca, súťaž družstiev

Zvládol základné herné činnosti jednotlivca, súťaž družstiev

Badminton 2 Dvojhra jednotlivcov, štvorhra Zvládol dvojhru jednotlivcov, štvorhru Praktické skúšanie Praktické prevedenie

Stolný tenis 4 Zvládnuť hru trojíc a pravidlá Zvládol hru trojíc a pravidlá

Posilňovanie 6Žiak má: Žiak:

Posilňovanie 6 Zvládnuť cvičenia na posilňovacích strojoch

Zvládol cvičenia na posilňovacích strojoch

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.V predmete telesná a športová výchova sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.8.

232

Page 233: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

UUčebné osnovyčebné osnovyodborných predmetovodborných predmetov

Názov a adresa školy Spojená škola, Nám. SNP 5, 958 23 Partizánske,

organizačná zložka Stredná priemyselná škola

Názov školského vzdelávacieho programu Farmakológia

Kód a názov ŠVP 28 Technická a aplikovaná chémia

Kód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia

Stupeň vzdelania úplné stredné odbonré vzdelanie - ISCED 3A

Dĺžka štúdia 4 roky

Forma štúdia denná

233

Page 234: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu ChémiaČasový rozsah výučby pre prvý ročník 5/1 hodina týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín,

z toho 33 hodín cvičení

Časový rozsah výučby pre druhý ročník 5/1 hodina týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín,

z toho 33 hodín cvičení

Časový rozsah výučby tretí ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín

Ročník prvý, druhý, tretí

Kód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia

Vyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Predmet chémia je odborným profilujúcim predmetom. Obsahom učiva chémie v prvom

ročníku je všeobecná a anorganická chémia, v druhom ročníku je organická chémia a v treťom ročníku

je fyzikálna chémia. Na základe teoretických vedomostí a vlastnou dedukciou žiaci prichádzajú k

podstate vysvetľovaného deja a jeho využitia pre prax. Chémia je významným integrujúcim činiteľom

prípravy stredne kvalifikovaných odborníkov. Súčasťou vyučovania sú otázky bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany proti požiaru i starostlivosť o životné prostredie.

Obsah odborného vzdelávania v predmete Chémia je orientovaný na získanie uceleného

prehľadu v oblasti aplikovanej chémie, technologických postupov, chemických postupov, v oblasti

technológie životného prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon

v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo

predpísané obsahovými štandardmi.

Súčasťou vyučovania sú cvičenia, ktoré majú charakter precvičovania učiva, práce s

modelmi, výpočtových cvičení, riešení komplexných problémových úloh a referátov.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy

budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti

bezpečnej práce a manipulácie s chemickými látkami, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote,

hlavne schopnosti poskytnúť prvú pomoc pri popálení kyselinami alebo zásadami, aby si uvedomili

pozitívny a negatívny dopad chemických látok na zdravie a životné prostredie človeka.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také

stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka

k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu

v rámci študijného odboru.

234

Page 235: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu

chémia proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné

a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto

predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné,

interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať

informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou

teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania

a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva

jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať

poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú

sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v triede, niektoré tématické celky budú žiakom predvedné v multimediálnej učebni chémie.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vyučovacieho predmetu chémia v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a

farmakológia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o chemických látkach,

javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti,

zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci získajú

poznatky o základných chemických pojmoch, vedieť ich správne aplikovať, poznať priebeh

chemických reakcií, osvoja si chemické názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti

práce s chemickými látkami. Pre zvládnutie učiva odborných predmetov študijného odboru 2840 6

biochémia a farmakológia je kľúčové pochopenie podstaty chemických látok a ich vzájomných

premien.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:

Vo vyučovacom predmete chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

sprostredkovať informácie vhodným spôsobom

vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver

kriticky hodnotiť informácie

správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

235

Page 236: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére

osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve

hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých

Schopnosti riešiť problémy

vyjadriť alebo formulovať problém

hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli

prispieť k riešeniu daného problému

posudzovať riešenie daného chemického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti

alebo efektívnosti

korigovať nesprávne riešenia problému

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku

Stratégia vyučovania pre prvý ročník

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práce

Chémia ako vedná disciplína Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – riadený

rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Periodická sústava prvkov Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Stavba atómu Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

236

Page 237: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Chemická väzba Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Chemické reakcie Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Roztoky Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Fyzikálne a chemické

vlastnosti prvkov

Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Stratégia vyučovania pre druhý ročník

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práce

Pre všetky tématické celky Informačnoreceptívna - výklad

Reproduktívna – riadený

rozhovor

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

237

Page 238: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Heuristická - rozhovor, riešenie

úloh

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Stratégia vyučovania pre tretí ročník

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práce

Pre všetky tématické celky Informačnoreceptívna - výklad

Reproduktívna – riadený

rozhovor

Heuristická - rozhovor, riešenie

úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Učebné zdroje

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov

tematického celku

Odborná literatúra Didaktická

technika

Materiálne

výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje

(internet,

knižnica, ...

Chémia ako vedná

disciplína

ŠIROKÁ , J.: Chémia

pre 1.ročník SPŠCH.

Bratislava: PRÍRODA,

2005

Dataprojektor

PC

Tabuľa

Chemické

tabuľky

Mendelejevova

periodická

sústava prvkov

Internet

CHEMagazín

Zborníky

FCHPT STU

Periodická sústava

prvkov

ŠIROKÁ , J.: Chémia

pre 1.ročník SPŠCH.

Bratislava: PRÍRODA,

2005

DAUČÍK, P. a kol.:

Chemické laboratórne

tabuľky. Bratislava:

PROXIMA PRESS,

2001

Dataprojektor Chemické

tabuľky

Mendelejevova

periodická

sústava prvkov

Internet

CHEMagazín

Zborníky

FCHPT STU

238

Page 239: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Stavba atómu ŠIROKÁ , J.: Chémia

pre 1.ročník SPŠCH.

Bratislava: PRÍRODA,

2005

PC Chemické

tabuľky

Mendelejevova

periodická

sústava prvkov

Internet

CHEMagazín

Zborníky

FCHPT STU

Chemická väzba ŠIROKÁ , J.: Chémia

pre 1.ročník SPŠCH.

Bratislava: PRÍRODA,

2005

DAUČÍK, P. a kol.:

Chemické laboratórne

tabuľky. Bratislava:

PROXIMA PRESS,

2001

Tabuľa Chemické

tabuľky

Mendelejevova

periodická

sústava prvkov

Internet

CHEMagazín

Zborníky

FCHPT STU

Chemické reakcie ŠIROKÁ , J.: Chémia

pre 1.ročník SPŠCH.

Bratislava: PRÍRODA,

2005

DAUČÍK, P. a kol.:

Chemické laboratórne

tabuľky. Bratislava:

PROXIMA PRESS,

2001

Dataprojektor Chemické

tabuľky

Mendelejevova

periodická

sústava prvkov

Internet

CHEMagazín

Zborníky

FCHPT STU

Roztoky ŠIROKÁ , J.: Chémia

pre 1.ročník SPŠCH.

Bratislava: PRÍRODA,

2005

DAUČÍK, P. a kol.:

Chemické laboratórne

tabuľky. Bratislava:

PROXIMA PRESS,

2001

PC Chemické

tabuľky

Mendelejevova

periodická

sústava prvkov

Internet

CHEMagazín

Zborníky

FCHPT STU

Fyzikálne a

chemické vlastnosti

prvkov

ŠIROKÁ , J.: Chémia

pre 1.ročník SPŠCH.

Bratislava: PRÍRODA,

2005

Dataprojektor

PC

Tabuľa

Chemické

tabuľky

Mendelejevova

periodická

Internet

CHEMagazín

Zborníky

FCHPT STU

239

Page 240: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

DAUČÍK, P. a kol.:

Chemické laboratórne

tabuľky. Bratislava:

PROXIMA PRESS,

2001

sústava prvkov

Pre všetky témy

2.ročníka

Učebné zdroje pre 2.ročník

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje

Názov tematického

celku

Odborná

literatúra

Didaktická

technika

Materiálne

výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje

Pre všetky tématické

celky

Široká, J.:

Chémia pre

2.ročník SPŠCH.

Bratislava,

PRÍRODA, 2006

Tabuľa

Meotar

PC

Dataprojektor

Chemické

tabuľky,

Mendelejevova

periodická

sústava prvkov

Internet,

Zborníky FCHPT

STU Bratislava

:

Učebné zdroje pre 3.ročník

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického

celku

Odborná

literatúra

Didaktická

technika

Materiálne

výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje

Pre všetky tématické

celky

Daučík, K.:

Fyzikálna

chémia. ALFA,

Bratislava, 1980

Tabuľa

Meotar

PC

Dataprojektor

Chemické

tabuľky,

Mendelejevova

periodická

sústava prvkov,

fyzikálno-

Internet,

Zborníky FCHPT

STU Bratislava

240

Page 241: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

chemické

prístroje

241

Page 242: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 5/1 (165/33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Chémia ako vedná disciplína 2 fyzika Charakterizovať chémiu ako vednú disciplínu Poznať klasifikáciu látokPochopiť význam chémie v každodennom živote

Periodická sústava prvkov 8 Žiak má:

Stavba PSP 5 fyzika Pochopiť princíp postavenia jednotlivých prvkov v PSP - periodický zákon

Značky prvkov 3 Poznať značky chemických prvkovStavba atómu 16 Žiak má:

Elementárne častice 2 fyzika Poznať stavbu atómu

Jadro atómu 2 Charakterizovať štruktúru jadra atómu

Elektrónový obal 6 Pochopiť štruktúru elektrónového obaluPochopiť význam valenčnej vrsty atómu pri vzniku chemických väzieb

Kvantové čísla 6 Charakterizovať orbitál, kvantové číslaChemická väzba 24 Žiak má:

Vznik chemickej väzby 4 fyzika Pochopiť princíp vzniku chemickej väzby

Ionizačná energia, afinita, elektornegativita 2 Charakterizovať interakcie medzi časticami

Typy chemických väzieb 9 Poznať a charakterizovať jednotlivé typy chemických väzieb

Medzimolekulové sily 5 Poznať princíp vzniku medzimolekulových interakciíPoznať jednotlivé typy medzimolekulových interakcií

Zloženie a štruktúta molekúl 4 Poznať zloženie a štruktúru molekúl

Chemické reakcie 32 Žiak má:

242

Page 243: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Chemická rovnica, stechiometria 4 fyzika Vedieť zapísať chemickú reakciu

Rýchlosť a rovnováha chemických reakcií 11 Pochopiť princíp rýchlosti chemických reakciíPochopiť rovnováhu chemickej reakciePoznať možnosti ovplyväovania rýchlosti a rovnováhy chemických reakcií

Klasifikácia reakcií 1 Poznať jednotlivé typy chemických reakcií

Protolytické reakcie 6 Charakterizovať protolytické reakcie

Oxidačno-redukčné reakcie 6 Charakterizovať oxidačno-redukčné reakcie

Vylučovacie reakcie 2 Charakterizovať vylučovacie reakcie

Komplexotvorné reakcie 2 Charakterizovať komplexotvorné reakcie

Roztoky 10 Žiak má:

Rozpustnosť 4 fyzika Charakterizovať rozotky a ich vznik

Vyjadrenie zloženia roztokov 6 Poznať spôsoby vyjadrenia zloženia roztokov

Fyzikálne a chemické vlastnosti prvkov 40 Žiak má:

Vodík, voda 3 fyzika Pochopiť význam vodíka a vody ako najdôležitejšej zlúčeniny

Prvky hlavných podskupín 27 Poznať vlastnosti, zlúčeniny, použitie a bioplogický význam

Prvky vedľajších podskupín 10 Poznať vlastnosti, zlúčeniny, použitie a bioplogický význam

ROČNÍK: PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – CVIČENIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 5/1 (165/33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Práca s odbornou literatúrou 1 Vedieť sa orientovať v odbornej liuteratúre

Periodická sústava prvkov 2 fyzika Zvládnuť orientáciu v PSPNázvoslovie anorganických zlúčenín 12 Ovládať názvoslovie anorganických zlúčenín

243

Page 244: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Chemická väzba 5 fyzika Vedieť určiť jednotlivé typy chemických väzieb v zlúčeninách

Chemické reakcie 13 fyzika Vedieť určiť typ chemickej reakcieVedieť správne zapísať chemickú rovnicu

ROČNÍK: DRUHÝ

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 5/1 (165/33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Organická chémia ako vedná disciplína 2 chémia – 1.ročník Poznať význam organickej chémie Väzby v organických zlúčeninách 10Štruktúra chemickej väzby 6 chémia – 1.ročník

fyzikaPochopiť vznik a štruktúru chemickej väzby

Indukčný a mezomérny efekt 4 Pochopiť princíp posunu elektrónov v molekuláchSústava a názvoslovie organických zlúčenín 15Vzorce organických zlúčenín 2 Pochopiť princípy tvorby vzorcov organických zlúčenín Klasifikácia organických zlúčenín 2 Poznať rozdelenie organických zlúčenínPrincípy tvorby názvoslovia 4 Poznať princíp tvorby názvosloviaRozdelenie a názvoslovie derivátov uhľovodíkov 7 Charakterizovať jednotlivé deriváty uhľovodíkovStereochémia organických zlúčenin 10Izoméria 3 chémia – 1.ročník

fyzikaanalytická chémia

Pochopiť princíp izomérie látokPriestorové usporiadanie organických molekúl 4 Pochopiť a poznyť priestorové usporiadanie látokOptická izoméria 3 Vysvetliť optickú izomériu

Pochopiť význam optickej izomérie organických látok v analytickej chémií

Reakcie organických zlúčenín 10Zápis chemického deja 1 chémia – 1.ročník Pochopiť priebeh chemických dejov

244

Page 245: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Termodynamika a kinetika chemických reakcií 2 Pochopiť princípy priebehu chemických reakciíKatalýza chemických reakcií 3 Vysvetliť možnosti ovplyvňovania rýchlosti chemických

reakciíKlasifikácia reakcií 4 Charakterizovať jednotlivé typy chemických reakciíSústava organických zlúčenín 55Ropa 5 biológia Vysvetliť význam ropy ako dôležitej strategickej

suroviny pre výrobu chemických látokUhľovodíky a deriváty uhľovodíkov 50 Pochopiť štruktúru, rozdelenie, význam a použitie

uhľovodíkov a ich derivátovHeterocyklické zlúčeniny 8 biológia Poznať názvoslovie, vlastnosti, použitie a význam

heterocyklických zlúčenínMakromolekulové látky 8Prírodné makromolekulové látky 2 fyzika Pochopiť význam a využitie prírodných

makromolekulových látokSyntetické makromolekulové látky 6 Charaktertizovať syntetické makromolekulové látky

Pochopiť význam syntetických makromolekulových láotk

Povrchovoaktívne zlúčeniny 4 fyzika Charakterizovaty, zmáčadlá a emulgátoryFarbivá 4 Vysvetliť princíp farebnosti látokFyziologicky aktívne látky 6 biológia Charakterizovať fyziologicky aktívne látky

Pochopiť vplyvy na organizmus

245

Page 246: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: DRUHÝ

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA - CVIČENIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 5/1 (165/33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Väzby v organických zlúčeninách 2 Vedieť určiť väzby v organických zlúčenináchNázvoslovie uhľovodíkov 6 Osvojiť si tvorbu názvoslovia uhľovodíkovNázvoslovie derivátov uhľovodíkov 12 Osvojiť si tvorbu názvoslovia derivátov uhľovodíkovKonfigurácia opticky aktívnych látok 3 Zvládnuť konfiguráciu opticky aktívnych látokReakcie organických zlúčenín 7 Osvojiť zápis chemických reakciíFyziologicky aktívne látky 3 Poznať vplyv fyziologicky aktívnych látok na

organizmus

ROČNÍK: TRETÍ

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 3 (99)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do fzyikálnej chémie 2 chémia – 1.ročníkfyzika

Pochopiť význam fyzikálnej chémieCharakterizovať sústavu SI

Skupenské stavy látok 10 Žiak má:Skupenské stavy 8 chémia – 1.ročník

fyzikaCharakterizovať plyny, kvapaliny a tuhé látky

Skupenské premeny 2 Charakterizovať skupenské premeny látokTermodynamika 15 Žiak má:Práca, teplo, energia sústavy 3 chémia – 1.ročník

fyzikaPochopiť pojmy: práca, teplo, energia sústavy

Prvý zákon termodynamiky 4 Pochopiť prvý zákon termodynamikyVedieť použiť prvý zákon termodynamiky

246

Page 247: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Druhý zákon termodynamiky 4 Pochopiť druhý zákon termodynamikyVedieť použiť druý zákon termodynamiky

Tretí zákon termodynamiky 4 Pochopiť tretí zákon termodynamikyVedieť použiť tretí zákon termodynamiky

Chemická rovfnováha 5 Žiak má:Rozsah reakcie a stupeň premeny 2 chémia – 1.ročník

fyzikaPochopiť základné pojmy

Rovnovážna konštanta 2 Charakterizovať rovnovážnu konštantuZávislosť rovnováhy od reakčných podmnienok 1 Poznať možnosti ovplyvňovania chemických reakciíFázové rovnováhy 15 Žiak má:Jednozložkové sústavy, fázové diagrami 4 chémia – 1.ročník

fyzikaCharakterizovať Gibbsov fázový zákon, fázové diagrami

Dvojzložkové sústavy, roztoky, destilácia 6 Pochopiť podstatu procesu destilácieTrojzložkové sústavy, extrakcia 3 Pochopiť podstatu procesu extrakcieAdsorpčné rovnováhy 2 Charakterizovať adsorpčné rovnováhyElektrochémia 30 Žiak má:Vlastnosti elektrolytov, elektorlýza, galvanické články

22 chémia – 1.ročník fyzikaanalytická chémia

Pochopiť princíp elektorlýzy a možnosti aplikácií

Iónový súčin vody, pH 6 Charakterizovať iónový súčin vodyPochopiť definíciu pH

Tlmivé roztoky a indikátory 2 Charakterizovať tlmivé roztoky, indikátory a ich význam v analytickej chémií a biochémií

Chemická kinetika 6 chémia – 1.ročník fyzika

Žiak má:

Rýchlosť a klasifikácia chemických reakcií 4 chémia – 1.ročník fyzika

Charakterizovať rýchlosť a typy chemických reakciíOvplyvňovanie reakčnej rýchlosti 2 Pochopiť význam ovplyvňovania rýchlosti chemickej

reakcie

247

Page 248: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Koloidné sústavy 12 chémia – 1.ročník fyzika

Pochopiť disperzné sústavy a ich vlastnosti

Jadrová chémia 4 chémia – 1.ročník fyzikabiológiaekológia

Pochopiť podstatu jadrových reakciíVyužitie a vplyvy jadrových reakcií na organizmus a životné prostredie

248

Page 249: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.V predmete chémia sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.9

249

Page 250: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu Analytická chémiaČasový rozsah výučby pre druhý ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín,Časový rozsah výučby pre tretí ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín,Ročník druhý, tretíKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Predmet analytická chémia je odborným predmetom. Vytvára základné vedomosti o metódach a postupoch chemickej kontroly v analytickom laboratóriu Obsahom učiva analytickej chémie v druhom ročníku je prehľad a význam analytickej chémie, metódy odberu a úpravy vzoriek, kvalitatívna chemická analýza anorganických a organických látok, kvantitatívna chemická analýza – gravimetria a odmerná analýza. V druhom ročníku v predmete analytická chémia sú náplňou učiva separačné metódy, elektroanalytické metódy, spektrálne a optické metódy. Na základe teoretických vedomostí a vlastnou dedukciou žiaci prichádzajú k podstate vysvetľovaného deja a jeho využitia pre prax. Súčasťou vyučovania sú otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany proti požiaru i starostlivosť o životné prostredie. Obsah odborného vzdelávania v predmete Analytická chémia je orientovaný na získanie uceleného prehľadu v oblasti aplikovanej chémie, chemických postupov, v oblasti technológie životného prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti, uvedomili si pozitívny a negatívny dopad chemických látok na zdravie a životné prostredie človeka.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania analytickej chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu analytická chémia proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v triede, niektoré tématické celky budú žiakom predvedené v multimediálnej učebni chémie.

250

Page 251: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vyučovacieho predmetu analytická chémia v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí o analytických metódach o ich význame pri hodnotení surovín, kontrole výrobných procesov, kontrole produktov, v oblasti životného prostredia. Dôraz sa kladie na význam analytických metód v oblasti vývoja a výroby liečiv. Významnou súčasťou vyučovacieho procesu v predmete analytická chémia je formovanie logického myslenia žiakov, schopnosti hľadať súvislosti medzi chemickými látkami ich premenamim, formulovať presne získané poznatky, spracovávať získané výsledky a vedieťich uplatniť v praxi. Žiaci budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s chemickými látkami. Predmet analytická chémia tvorí dôležitú súčasť odborného vzdelávania v odbore 2840 6 biochémia a farmakológia.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete analytická chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti sprostredkovať informácie vhodným spôsobom vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver kriticky hodnotiť informácie správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých

Schopnosti riešiť problémy vyjadriť alebo formulovať problém hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli

prispieť k riešeniu daného problému posudzovať riešenie daného chemického problému z hľadiska jeho správnosti,

jednoznačnosti alebo efektívnosti korigovať nesprávne riešenia problému

Spôsobilosti využívať informačné technológie získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie

Spôsobilosť byť demokratickým občanom formulovať a prezentovať svoje postoje preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku

Stratégia vyučovania pre druhý ročník

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovaniaNázov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práceÚvod do predmetu analytická Informačnoreceptívna - Frontálna výučba

251

Page 252: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

chémia výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou

Odber a úprava vzoriek pre analýzu vzoriek

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou

Kvalitatívna chemická analýza Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Kvantitatívna chemická analýza

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Spracovanie analytických údajov

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné ućebné zdroje.Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Úvod do predmetu analytická chémia

ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 1 pre 3.ročník SPŠCH. Bratislava: ALFA, 1986. DAUČÍK, P. a kol.: Chemické laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

Dataprojektor PCTabuľa

Mendelejevova periodická sústava prvkov

Internet CHEMagazínZborníky FCHPT STU

Odber a úprava vzoriek pre analýzu vzoriek

ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 1 pre 3.ročník SPŠCH. Bratislava: ALFA, 1986. DAUČÍK, P. a kol.: Chemické

Dataprojektor Mendelejevova periodická sústava prvkov, chemická technika

Internet Zborníky FCHPT STU

252

Page 253: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

Kvalitatívna chemická analýza

ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 1 pre 3.ročník SPŠCH. Bratislava: ALFA, 1986. DAUČÍK, P. a kol.: Chemické laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

PC Mendelejevova periodická sústava prvkov, vzorky chemických látok

Internet

Kvantitatívna chemická analýza

ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 1 pre 3.ročník SPŠCH. Bratislava: ALFA, 1986. DAUČÍK, P. a kol.: Chemické laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

Tabuľa Mendelejevova periodická sústava prvkov, vzorky chemických látok

Internet

Spracovanie analytických údajov

ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 1 pre 3.ročník SPŠCH. Bratislava: ALFA, 1986. DAUČÍK, P. a kol.: Chemické laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

Dataprojektor Výpočtová technika

Internet Zborníky FCHPT STU

Stratégia vyučovania pre tretí ročník

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovaniaNázov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práceÚvod do predmetu Informačnoreceptívna -

výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou

Separačné metódy Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou

Elektroanalytické metódy Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor,

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakov

253

Page 254: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

riešenie úloh Práca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Spektrálne a optické metódy Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné ućebné zdroje.Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Úvod do predmetu ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 2 – inštrumentálna analýza pre 4.ročník SPŠCH. Bratislava: ALFA, 1987. DAUČÍK, P. a kol.: Chemické laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

Dataprojektor PCTabuľa

Internet CHEMagazínZborníky FCHPT STU

Separačné metódy ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 2 – inštrumentálna analýza pre 4.ročník SPŠCH. Bratislava: ALFA, 1987DAUČÍK, P. a kol.: Chemické laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

Dataprojektor chemická technika

Internet Zborníky FCHPT STU

Elektroanalytické metódy

ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 2 – inštrumentálna analýza pre 4.ročník SPŠCH. Bratislava: ALFA, 1987DAUČÍK, P. a kol.: Chemické laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

PC fyzikálne prístroje

Internet

Spektrálne a optické metódy

ČERMÁNKOVÁ, L. a kol.: Analytická chémia 2 – inštrumentálna analýza pre 4.ročník SPŠCH.

Tabuľa Fyzikálne prístroje

Internet

254

Page 255: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Bratislava: ALFA, 1987DAUČÍK, P. a kol.: Chemické laboratórne tabuľky. Bratislava: PROXIMA PRESS, 2001.

255

Page 256: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: DRUHÝRozpis učiva predmetu: ANALYTICKÁ CHÉMIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2 (66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahyOčakávané

vzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do predmetu analytická chémia 3 Žiak má:

Význam analytickej chémie 1 chémia Pochopiť význam analytickej chémie

Rozdelenie analytických metód 2 Poznať analytické metódy

Odber a úprava vzoriek pre analýzu 3 Žiak má:

Technika odberu vzoriek 1 chémia Poznať metódy odberu vzoriek

Úprava vzoriek 2 Vedieť prípravu vzoeriek na anlýzu

Kvalitatívna chemická analýza 23 Žiak má:

Analýza anorganických látok 12 chémia Charakterizovať princípy a metódy analýzy anorganických

látok

Analýza organických látok 8 Charakterizovať princípy a metódy analýzy organických

látok

Molekulárne analytické metódy 3 Poznať molekulárne analytické metódy

Kvantitatívna chemická analýza 35 Žiak má:

Vážková anaýza 12 chémia Poznať princíp gravimetrie

256

Page 257: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Poznať metodiku výpočtov pri gravimetrickom stanovení

Vedieť spracovať namerané hodnoty

Odmerná analýza 23 Charakterizovať základné pojmy

Vedieť vyjadriť koncentráciu, faktor a množstvo

stanovovanej zložky

Poznať princíp neutralizačnej, komplexometrickej, redoxnej

odmernej analýzy

Vedieť spracovať namerané hodnoty

Spracovanie analytických údajov 2 chémia Vyhodnotiť získané analytické údaje

257

Page 258: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: ANALYTICKÁ CHÉMIAROČNÍK: TRETÍ Počet týždenných vyučovacích hodín: 2 (66)

Názov tematického celku HodinyMedzipredmetové

vzťahy

Očakávané

vzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do predmetu 1 Poznať význam inštrumentálnych analytických

metód

Separačné metódy 20 Žiak má:

Charakteristika a rozdelenie sep. metód 2 Charakterizovať sep. metódy

Extrakcia 8 chémia Charakterizovať extrakciu poznať metódy, spôsoby

extrakcie

Chromatografia 10 Charakteriz. Chromatografiu, poznať rozdelenie ch.

metód, popísať jednotlivé ch. metódy

Elektroanalytické metódy 25 Žiak má:

Prehľad elektroanalytických metód 2 chémia Charakterizovať elektroanalytické metódy

Potenciometria 10 Poznať princíp potenciometrie

Pochopiť princíp potenciometrických titrácií

Vedieť stanoviť pH roztokov

Voltampérometria - polarografia,

elektrogravimetria a coulometria

6 Opísať princíp voltampérometrických metód

Charakterizovať jednotlivé metódy

258

Page 259: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Kondiuktometria 7 Poznať princíp konduktometrických titrácií

Spektrálne a optické metódy 20 Žiak má:

Princíp absorpcie žiarenia 2 chémia Opísať princíp absorpcie žiarenia

Pochopiť Lambertov – Beerov zákon

Spektrálne metódy – emisná a absorpčná

analýza

10 Charakterizovať jednotlivé spektrálne metódy

Pochopiť princípy emisnej a absorpčnej spektrálnej

analýzy

Optické analytické metódy – refraktometria,

polarometria

8 Charakterizovať jednotlivé optické metódy

Pochopiť princípy optických analytických metód

ROČNÍK: TRETÍ

259

Page 260: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynu č. 21/2011

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.V predmete analytická chémia sú pravidlá

hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor

2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.9.

260

Page 261: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu Farmaceutická chémiaČasový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích

hodín,

Ročník štvrtý

Kód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológia

Vyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Predmet farmaceutická chémia je odborným profilujúcim predmetom. Obsahom učiva farmaceutickej

chémie sú teoretické poznatky o syntéze liečív jednotlivých farmakologických skupín. Obsah predmetu

nadväzuje na poznatky z predmetu chémia, biológia, farmakológia a latinský jazyk.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali

na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnej

práce a manipulácie s chemickými látkami, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote.

Obsah odborného vzdelávania v predmete Farmaceutická chémia je orientovaný na získanie

uceleného prehľadu v oblasti aplikovanej chémie, technologických postupov, chemických postupov, v

oblasti technológie životného prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal

výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať

učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Obsah odborného vzdelávania v predmete Analytická chémia je orientovaný na získanie uceleného

prehľadu v oblasti aplikovanej chémie, chemických postupov, v oblasti technológie životného

prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej

oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými

štandardmi.

Obsah odborného vzdelávania v predmete Analytická chémia je orientovaný na získanie uceleného

prehľadu v oblasti aplikovanej chémie, chemických postupov, v oblasti technológie životného

prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej

oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými

štandardmi.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností

žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie

vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať

261

Page 262: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším

výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného

odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu chémia

proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné

a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto

predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné,

interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať

informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou

teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania

a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva

jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať

poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú

sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v triede, niektoré tematické

celky budú žiakom predvedené v multimediálnej učebni chémie.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vyučovacieho predmetu farmaceutická chémia v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a

farmakológia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí o syntéze liečív jednotlivých farmakologických

skupín chemických látkach a o ich vplyve na organizmus. Žiaci získajú poznatky o základných

pojmoch farmaceutickej chémie, schopnosť ich správne aplikovať. Žiaci sa oboznámia s rizikami

nevhodného dávkovania alebo zneužívania liečív.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:

Vo vyučovacom predmete farmaceutická chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

sprostredkovať informácie vhodným spôsobom

vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver

kriticky hodnotiť informácie

správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére

osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve

262

Page 263: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých

Schopnosti riešiť problémy

vyjadriť alebo formulovať problém

hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli

prispieť k riešeniu daného problému

posudzovať riešenie daného farmaceutického problému z hľadiska jeho správnosti,

jednoznačnosti alebo efektívnosti

korigovať nesprávne riešenia problému

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku

Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práce

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – riadený

rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Základy organickej syntézy Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Liečivá s účinkom na CNS Informačnoreceptívna - Frontálna výučba

263

Page 264: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Liečivá s účinkom na

obehovú, krvnú sústavu

Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Liečivá s účinkom na

respiračnú sústavu

Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Liečivá s účinkom na tráviacu

sústavu

Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Liečivá s účinkom na

vylučovaciu sústavu

Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Antiinflektíva Informačnoreceptívna -

výklad

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Cytostatiká Informačnoreceptívna -

výklad

Frontálna výučba

Frontálna a

264

Page 265: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Reproduktívna – rozhovor

Heuristická - rozhovor,

riešenie úloh

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Deramatologiká Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Homeopatiká Frontálna výučba

Frontálna a

individuálna práca žiakov

Skupinová práca žiakov

Práca s odbornou literatúrou

Demonštrácia

Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné ućebné zdroje.

Názov

tematického celku

Odborná literatúra Didaktická

technika

Materiálne

výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje

(internet,

knižnica, ...

Úvod do predmetu DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

Dataprojektor

PC

Vzorky liečív Internet

Propagačné

materiály

farmaceutických

firiem

Základy organickej

syntézy

DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

Dataprojektor,

PC

Vzorky liečív Internet

Liečivá s účinkom

na CNS

DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

PC Vzorky liečív Propagačné

materiály

farmaceutických

firiem

Liečivá s účinkom DEVÍNSKY, P. a kol.: PC Vzorky liečív Internet

265

Page 266: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

na obehovú, krvnú

sústavu

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

Liečivá s účinkom

na respiračnú

sústavu

DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

Dataprojektor Vzorky liečív Propagačné

materiály

farmaceutických

firiem

Liečivá s účinkom

na tráviacu sústavu

DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

PC Vzorky liečív Internet

Liečivá s účinkom

na vylučovaciu

sústavu

DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

Dataprojektor

PC

Tabuľa

Vzorky liečív Internet

Antiinflektíva DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

Dataprojektor Vzorky liečív Propagačné

materiály

farmaceutických

firiem

Cytostatiká DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

PC Vzorky liečív Internet

Deramatologiká DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

Dataprojektor Vzorky liečív Propagačné

materiály

farmaceutických

firiem

Homeopatiká DEVÍNSKY, P. a kol.:

Organická chémia pre

farmaceutov. Martin:

OSVETA, 2001

Dataprojektor Vzorky liečív Internet

Propagačné

materiály

farmaceutických

266

Page 267: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

firiem

267

Page 268: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: ŠTRTÝRozpis učiva predmetu: FARMACEUTICKÁ CHÉMIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 1 (30)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahyOčakávané

vzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do predmetu 2 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Charakterizovať vznik a vývoj syntézy liečív

Základy organickej syntézy 6 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Pochopiť podstatu organickej syntézy

Liečivá s účinkom na CNS 6 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Charakterizovať jednotlivé typy liečív s účinkom na

CNS

268

Page 269: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Liečivá s účinkom na obehovú, krvnú

sústavu3 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Charakterizovať jednotlivé typy liečív s účinkom na

obehovú, krvnú sústavu

Liečivá s účinkom na respiračnú sústavu 2 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Charakterizovať jednotlivé typy liečív s účinkom na

respiračnú sústavu

Liečivá s účinkom na tráviacu sústavu 2 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Charakterizovať jednotlivé typy liečív s účinkom na

tráviacusústavu

Liečivá s účinkom na vylučovaciu sústavu 2 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

Charakterizovať jednotlivé typy liečív s účinkom na

vylučovaciu sústavu

269

Page 270: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

latinský jazyk

Antiinflektíva 2 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Charakterizovať antimykotiká, antivirotiká,

antibakteriálne chemoterapeutiká a imunologické

prostriedky

Cytostatiká 1 chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Charakterizovať cytostatiká

Deramatologiká 1 Chémia

biológia

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Charakterizovať dermatologiká

Homeopatiká 3 Chémia

biológia

Charakterizovať homeopatiká ako alternatívny

spôsob liečby

270

Page 271: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

biochémia

farmakológia

latinský jazyk

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov

stredných škôl.V predmete farmaceutická chémia sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná

zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.9.

271

Page 272: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu Chemické výpočtyČasový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín,

v 1., aj v 2.ročníkuRočník Prvý ,druhýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetuOdborný predmet chemické výpočty v študijnom odbore 2840.6 00 biotechnológia a farmakológia rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo chémie. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete využijú vo vyšších ročníkoch v odborných predmetoch. Učivo poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti v oblasti riešenia základných úloh s chemickou problematikou, vytvára základ na riešenie úloh spojených s prípravou a výrobou biotechnologických a farmaceutických produktov. Využíva vedomosti a zručnosti žiakov nadobudnuté v predmetoch matematika, fyzika a chémia. Učivo sa skladá z poznatkov o základných pojmoch ako sú látkové množstvo, mólová hmotnosť, mólový objem ,hustota so správnym použitím jednotiek a ich prepočtom, z vyjadrenia zloženia viaczložkových sústav, z poznatkov o bilanciách bez chemického deja a z výpočtov pomocou chemických rovníc. V druhom ročníku sa výpočty z chemických rovníc rozširujú o špeciálne prípady. Získané poznatky a zručnosti z prvého ročníka sa aplikujú vo výpočtoch potrebných na izoláciu a úpravu surovín a produktov, prehlbuje sa učivo o chemických rovnováhach. Pri výbere učiva sme zohľadňovali aj jeho aplikáciu v ďalších odborných predmetoch a prihliadali na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu, na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. Obsah odborného vzdelávania v predmete Chemické výpočty je orientovaný na získanie uceleného prehľadu v oblasti aplikovanej chémie, chemických procesov, v oblasti technológie životného prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby vedeli urobiť rozbor zadanej úlohya zvoliť správny algoritmus riešenia, aby získali,a osvojili si a prehĺbili teoretické vedomosti a najmä praktické zručnosti v oblasti riešenia úloh s chemickou problematikou.Vedie žiakov k hospodárnemu využívaniu surovín.k posudzovaniu technologických operácii z hľadiska zaťaženia životného prostredia a šetrenia prírodných zdrojov.

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi chémia,laboratórne cvičenia, základy technológie,technológia liekových foriem. Uplatňovanie medzipredmetových vzťahov, hlavne z matematiky,fyziky a chémie je podmienkou pre pochopenie chemických dejov, procesov a pre praktickú použiteľnosť vedomostí.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chemické výpočty majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami. Ťažiskovou formou sú cvičenia,na ktorých majú žiaci možnosť riešiť konkrétne zadania a konzultovať zvolený postup.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba sa realizuje formou cvičení,trieda sa delí na skupiny podľa platných predpisov MŠ SR.Vyučovanie bude prebiehať v bežnej triede.

272

Page 273: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Ciele vyučovacieho predmetuCieľom vyučovacieho predmetu chemické výpočty v študijnom odbore 2840..6 00 biotechnológia a farmakológia je poskytnúť žiakom schopnosti využívať základné chemické pojmy vo výpočtoch,poznať základné princípy chemických výpočtov.Uplatniť v praktických výpočtoch základné fyzikálno- chemické zákony a chemické poznatky.Získať čo najväčšie zručnosti v chemických výpočtoch.Vedieť urobiť rozbor úlohy,zvoliť správny algoritmus riešenia.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete chemické výpočty využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,porovnávať rôzne riešenia daného problému,korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti

spôsobilosť získavať ďalšie vedomosti a zručnosti,sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (hovorené slovo, schémy, diagramy) aby každý každému porozumelvyjadriť vlastný názor a záversprávne interpretovaťzískané fakty vyvodzovať z nich závery a dôsledky

273

Page 274: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tématické celkyInformačno receptívna-výkladHeuristická- riešenie úlohReproduktívna- riadený rozhovor,logickáPraktické riešenie úlohUpevňovaciaPreverovacia

Frontalna výučba

Frontálna a indiuválna práca žiakovŚkupinová práca žiakovPráca sknihouDemonštrácia a pozorovanie

Učebné zdroje

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická

technikaMateriálne výučbové

prostriedky

Ďalšie zdroje(internet,

knižnica, ...

Všetky tématické celky

Ing.AlicaMacejková:Chemické a ekonomické výpočty pre 1. roč.SOŚP.Daučík a kolektív:Chemické laboratórne tabulkyPROXIMA PRESS 2001Ján Kadrnáč, Anton Sirota:Výpočty v stredoškolskej chémiiIng. Jana široká:Chémia pre 1. roč. SPŠCHA.Ďuricová,E.Glosová:Chemické a ekonomické Výpočty pre 3.roč.SOŠIng.Elena Kulichová: Chemická výroba 1,2,3 ročník

Spätný projektorData projektorPCBiela tabula

Chemické tabuľky

Shémy

Internet,Knižnica,CD

274

Page 275: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: CHEMICKÉ VÝPOČTY 1.ročník Počet týždenných vyučovacích hodín: 2(spolu ) 66

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Základné pojmySústava jednotiek SI

Zaokrúhľovanie čísel

4FyzikaMatematika

Definovať fyzikálnu veličinuVymenovať základné veličiny a jednotky sústavy SI , veličiny najviac používané pri chemických výpočtoch,poznať ich symboly a jednotky Určovať počet platných číslic,zaokrúhľovať čísla pri výpočtoch

Množstvá chemických látokLátkové množstvo,hmotnosť ,objem látkyLátkové množstvo a počet častíc látkyLátkové množstvo a hmotnosť látkyLátkové množstvo a objem látkyHmotnosť a objem látky

8Chémia 1.roč.

Definovať látkové množstvo,,jednotku látkového množstva,mólovú hmotnosť ,molový objem,hustotuVyjadriť množstvo látky počtom častíc, látkovým množstvom,hmotnosťou ,objemom

Vyjadrenie zloženia viaczložkovej sústavyMólový zlomokHmotnostný zlomokObjemový zlomokLátková koncetráciaHmotnostná koncetráciaVýpočet stechiometrického vzorcaVýpočet hmotnostného zlomku prvkov vzlúčenine

14Chémia 1.roč.

Chemické laboratórne cvičenia 1.roč.

Definovať mólový ,hmotnostný,objemový zlomok, látkovú koncetráciu,hmotnostnú koncetráciu,vzťah

pre výpočet hmotnostného zlomku prvkov zlúčenine.Vypočítať mólový,hmotnostný, objemový

zlomok zmesi,látkovú koncetráciu,hmotnostnú koncetráciu roztoku,hmotnostný zlomok prvkov v zlúčenine.

Bilancia látok v sústavách bez chemických reakcií

Bilancia,bilančná sústava,bilančné rovniceRoztokyPríprava roztokovZmiešavanie roztokovRiedenie roztokovZahusťovanie roztokov

16Chemické laboratórne cvičenia 1.roč.

Zostaviť bilančnú schému,bilančné rovnice pre celú sústavu,bilančné rovnice pre jednotlivé zložky sústavy

Pri príprave roztokov Zmiešavaní roztokov Riedení roztokov Zahusťovaní roztokov Vyriešiť bilančné rovnice

275

Page 276: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Výpočty pomocou chemických rovnícZákladné pojmyZápis chemickej reakcie chemickou rovnicouVýpočet stechiometrických koeficientov bilanciou atómovPravidlá určovania oxidačných číselVyčíslovanie stechiometrických koeficientov v rovniciach redoxnýchreakciíVýpočet množstva reaktantov a produktov reakcie Stechiometrické výpočty

Špecifické učivo

20

4

Chémia 1.roč. Vysvetliť pojmy chemická reakcia,rovnica, stechiometrické koeficienty

Zapísať chemické reakcie rovnicou Vypočítať koeficienty bilanciou Určovať oxidačné čísla atómov Zapísať oxidáciu a redukciu prvkov chemickej rovnici Vyčísliť stechiometrické koeficienty Charakterizovať kľúčovú zložku,určovať kľúčovú zložku Vyriešiť požadované veličiny reaktantov a produktov

276

Page 277: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu:CHEMICKÉ VÝPOČTY 2. ročník Počet týždenných vyučovacích hodín:2(spolu ) 66 vyučovacích hodín

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Výpočty pomocou chemických rovnícVýpočty pri nestechiometrických množstvách reaktantovVýpočty pri postupných reakciáchTeoretický a praktický výťažok reakcieJednoduchá látková bilanciaRiešenie sústav s chemickými reakciami bilančnou schémou

24

Laboratórne cvičenia

Vedieť určiť kľúčovú zložku pri nestechiometrických množstvách reaktantovVedieť výpočet teoretického a praktického výťažkuZapísať bilančnú schému v sústave s chemickou reakciou

Aplikácia výpočtov k izolácii a čisteniu surovín a produktov

KryštalizáciaDestiláciaExtrakcia

20 Laboratórne cvičenia

Technológia liekových foriem 3.ročník

Využiť bilancovanie, ako univerzálnu operáciu pri-kryštalizácii-destilácii-extrakciiCharakterizovať kryštalizáciu, destiláciu,extrakciu ,

Chemické rovnováhyZákladné pojmy –rovnovážna konštantaProtolytické rovnováhy,disociačná konštanta

Zrážacie rovnováhy, súčin rozpustnosti

Komplexotvorné rovnováhy, konštanta stability

22 Chémia 1. ročník

Chémia 3.ročník, Laboratórne cvičenia 2. ročníkLaboratórne cvičenia 3.ročník

Charakterizovať rovnovážny stav, rovnovážnu konštantuVyjadriť rovnovážnu konštantu chemickej reakcieCharakterizovať protolyt. reakcie, pH silných kyselín a zásadVypočítať pHCharakterizovať zrážacie reakcie, súčin rozpustnostiVypočitať súčin rozpustnosti,rozpustnosťCharakterizovať komplexné zlúčeniny,komplexotvorné reakcie,konštantu stabilityZapísať konštantu stability komplexuCharakterizovať redoxné reakcie,elektródový

277

Page 278: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Redoxné rovnováhy,rovnovážna konštanta Laboratórne cvičenia4. ročníkpotenciálZapísať oxidáciu a redukciuVypočítať stechiometrické koeficienty

Všeobecné pokyny hodnotenia:Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.V predmete chemické výpočty sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.9.

278

Page 279: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu BiochémiaČasový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín,Ročník ŠtvrtýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Predmet biochémia je odborným predmetom. Vytvára základné vedomosti o zložení živých organizmov a o biochemických procesoch, ktoré prebiehajú v živých sústavách. Obsah predmetu nadväzuje na poznatky z predmetov chémia a biológia z predchádzajúceho štúdia. Obsahom učiva biochémie sú základné poznatky o zložení živých organizmov, o chemických procesoch, o spôsoboch regulácie týchto procesov , o metabolických premenách sacharidov, lipidov, aminokyselín, bielkovín, o biotransformáciach a špecifickom metabolizme mikroorganizmov a rastlín. Na základe teoretických vedomostí a vlastnou dedukciou žiaci prichádzajú k podstate vysvetľovaného deja a jeho využitia vo farmakológii a medicíne.Obsah odborného vzdelávania v predmete Biochémia je orientovaný na získanie uceleného prehľadu v oblasti aplikovanej chémie, aplikovanej biológie, v oblasti chemických procesov, v oblasti technológie životného prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie a aby získané a osvojené teoretické vedomosti vedeli uplatniť pri tvorbe zdravého životného štýlu a tvorbe životného prostredia.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania analytickej chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu analytická chémia proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v triede, niektoré tematické celky budú žiakom predvedené v multimediálnej učebni chémie.

Ciele vyučovacieho predmetu

279

Page 280: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Cieľom vyučovacieho predmetu biochémia v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí o zložení živých organizmoch, o chemických procesoch, ktoré v nich prebiehajú a o spôsobe regulácie týchto procesov. Dôraz sa kladie na význam biochémie v oblasti vývoja a výroby liečiv. Významnou súčasťou vyučovacieho procesu v predmete biochémia je formovanie logického myslenia žiakov, schopnosti hľadať súvislosti medzi chemickými látkami ich premenami v živom organizme, formulovať presne získané poznatky a vedieť ich uplatniť v praxi. Predmet biochémia tvorí dôležitú súčasť odborného vzdelávania v odbore 2840 6 biochémia a farmakológia.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete analytická chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti sprostredkovať informácie vhodným spôsobom vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver kriticky hodnotiť informácie správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých

Schopnosti riešiť problémy vyjadriť alebo formulovať problém hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli

prispieť k riešeniu daného problému posudzovať riešenie daného biochemického problému z hľadiska jeho správnosti,

jednoznačnosti alebo efektívnosti korigovať nesprávne riešenia problému

Spôsobilosti využívať informačné technológie získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie

Spôsobilosť byť demokratickým občanom formulovať a prezentovať svoje postoje preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku

Stratégia vyučovania pre štvrtý ročník

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovaniaNázov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práceÚvod do predmetu biochémia Informačnoreceptívna -

výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou

280

Page 281: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Organizácia a chemické zloženie organizmov.

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou

Enzýmy a katalýza biochemických reakcií

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Energetický metabolizmus Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Metabolizmus sacharidov Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Metabolizmus lipidov Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Metabolizmus aminokyselín Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Metabolizmus cudzorodých látok

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Regulácia metabolických procesov

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Imunitný systém Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor,

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakov

281

Page 282: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

riešenie úloh Práca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Biochémia a životné prostredie

Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úloh

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s odbornou literatúrou Demonštrácia

Učebné zdroje

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné ućebné zdroje.Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Úvod do predmetu biochémia

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

Dataprojektor PCTabuľa

Výpočtová technika

Internet

Organizácia a chemické zloženie organizmov.

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

Dataprojektor Výpočtová technika

Internet

Enzýmy a katalýza biochemických reakcií

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

PC Výpočtová technika

Internet

Energetický metabolizmus

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

Tabuľa Výpočtová technika

Internet

Metabolizmus sacharidov

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

Dataprojektor Výpočtová technika

Internet

Metabolizmus lipidov

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

PC Výpočtová technika

Internet

Metabolizmus aminokyselín

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

PC Výpočtová technika

Internet

Metabolizmus cudzorodých látok

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

Dataprojektor Výpočtová technika

Internet

282

Page 283: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Regulácia metabolických procesov

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

Dataprojektor Výpočtová technika

Internet

Imunitný systém ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

PC Výpočtová technika

Internet

Biochémia a životné prostredie

ŠKÁRKA, B., SZEMES, V.: Biochémia. Bratislava: PROMP, 2005

Meotar Výpočtová technika

Internet

283

Page 284: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: ŠTVRTÝ

Rozpis učiva predmetu: BIOCHÉMIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2 (60)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy

Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do predmetu biochémia 2 Žiak má:

Biochémia ako vedný odbor 1 chémiabiológia

Pochopiť význam biochémie Vzťah biochémie k iným vedným odborom 1 Poznať súvislosti medzi jednotlivými vednými disciplínami

Organizácia a chemické zloženie organizmov 19 Žiak má:

Úloha vody v organizme 2 chémiabiológia

Pochopiť úlohu vody v organizme

Biogénne prvky 3 Charakterizovať biogénne prvkyPochopiť význam biogénnych prvkov pre organizmus

Minerálne látky 3 Charakterizovať minerálne látkyPochopiť význam minerálnych látok pre organizmus

Sacharidy 3 Charakterizovať sacharidyPochopiť význam sacharidov pre organizmus

Lipidy a steroidy 3 Charakterizovať lipidy a steroidyPochopiť význam lipidov pre organizmus

Aminokyseliny, peptidy, bielkoviny 3 Charakterizovať aminokyseliny, peptidy, bielkovinyPochopiť význam aminokyselín, peptidov a bielkovín pre organizmus

Nukleotidy, nukleové kyseliny 2 Charakterizovať nukleotidy a nukleové kyselinyPochopiť význam nukleotidov a nukleových kyselín pre organizmus

Enzýmy a katalýza biochemických reakcií 8 Žiak má:

Rýchlosť enzýmových reakcií a princíp katalýzy 4 chémiabiológia

Pochopiť princípa význam katalýzy enzýmových reakcií

Klasifikácia enzýmov 3 Charakterizovať jednotlivé enzýmy

Vitamíny a ich biologický význam 1 Pochopiť význam vitamínov ako katalyzátorov chemických dejov v organizme

284

Page 285: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Energetický metabolizmus 8 Žiak má:

Typy biochemických reakcií 3 chémiabiológia

Charakterizovať typy biochemických reakcií

Biologické oxidácie 3 Poznať princíp oxidačných reakcií v organizme

Citrátový cyklus 2 Poznať princíp a význam citrátového cyklu

Metabolizmus sacharidov 5 Žiak má:

Trávenie a vstrebávanie sacharidov 2 chémiabiológia

Charakterizovať trávenie sacharidov

Syntéza glukózy 2 Poznať princíp a význam syntézy glukózy

Vzťah metabolizmu sacharidov k iným metabolizmom

1 Charakterizovať vzťah metabolizmu sacharidov k iným metabolizmom

Metabolizmus lipidov 5 Žiak má:

Trávenie a vstrebávanie lipidov 2 chémiabiológia

Charakterizovať vstrebávanie lipidov

Syntéza mastných kyselín, lipidov a cholesterolu 2 Poznať princíp a význam syntézy lipidov

Vzťah metabolizmu sacharidov k iným metabolizmom

1 Charakterizovať vzťah metabolizmu lipidov k iným metabolizmom

Metabolizmus aminokyselín 5 Žiak má:

Trávenie a vstrebávanie bielkovín a aminokyselín 2 chémiabiológia

Charakterizovať vstrebávanie bielkovín a aminokyselín

Základné reakcie aminokyselín 2 Poznať princíp a význam syntézy aminokyselín

Vzťah metabolizmu aminokyselín k iným metabolizmom

1 Charakterizovať vzťah metabolizmu aminokyselín k iným metabolizmom

Metabolizmus cudzorodých látok 2 Žiak má:

Biotransformačné a konjugačné reakcie 1 chémiabiológia

Pochopiť princíp metabolizmu cudzorodých látok

Význam detoxikačných reakcií 1 Pochopiť význam detoxikačných reakciíRegulácia metabolických procesov 3 Žiak má:Regulácia metabolických procesov v organizme 2 chémia

biológiaCharakterizovať reguláciu metabolických procesov

Hormóny 1 Poznať a pochopiť význam hormónov v organizme

285

Page 286: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Imunitný systém 2 Žiak má:Bunky a orgány imunitného systému 1 chémia

biológiaPoznať imunitný systém

Prirodzená a získaná imunita 1 Charakterizovať prirodzenú a získanú imunituBiochémia životného prostredia 1 chémia

biológiaPoznať vzťah medzi biochémiou a životným prostredím

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.V predmete biochémia sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.9.

286

Page 287: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu BiológiaČasový rozsah výučby 1. – 3. ročník , 2 hodiny týždenne po 66 hodínRočník prvý - tretíKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk Slovenský jazyk

Charakteristika predmetuObsah predmetu biológia rozširuje poznatky žiakov v nadväznosti na učivo prírodopis zo základných škôl. Posilňuje systémový prístup na odbornej, ekologickej a environmentálnej úrovni, z pohľadu možnosti prípravy žiakov na ďalšie štúdium a prax v odbore.

Predmet biológia v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so zabezpečovaním výživy, všeobecného prehľadu o rastlinnom a živočíšnom tele. O experimentálnych činnostiach rozhodne učiteľ s ohľadom na záujmy žiakov a regionálne možnosti. Žiaci si musia uvedomiť, že biológia poskytuje ľuďom nielen nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale taktiež ovplyvňuje spôsob života a výživu . Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. Obsah odborného vzdelávania v predmete Biológia je orientovaný na získanie uceleného prehľadu v oblasti aplikovanej biológie, v oblasti technológie životného prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a praktické vedomosti, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania biológie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu biológia proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu biológia patria aj laboratórne cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické a priestorové vybavenie. Mnohé biologické pomôcky sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto je nevyhnutné používanie videa a internetu.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v multimediálnej učebni a v bežnej triede.

Ciele vyučovacieho predmetuCieľom vyučovacieho predmetu biológia v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o živej prírode ako celku, vnímanie organizmov vrátane človeka z pohľadu dynamického systému v interakcii so životným prostredím, poznanie celistvosti a vzájomných súvislostí biologických procesov, postavenia organizmov v systéme prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia a na získanie schopnosti aplikovať teoretické poznatky v odbornej praxi. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si biologické názvoslovie, nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že biologické poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na zemi.

287

Page 288: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete biológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému porozumel,

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať problémy v priebehu ich biologického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie a pod.),

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich biologickom vzdelávaní,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,posudzovať riešenie daného biologického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia biologických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich biologického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich biologického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

ROČNÍK: PRVÝNázov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práceÚvod do biológie Informačnoreceptívna - výklad

Reproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Biológia bunky Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívnaIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Nebunkové a prokaryotické Informačnoreceptívna - výklad Frontálna výučba

288

Page 289: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

organizmy Reproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívnaIlustratívno-výkladová

Frontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Huby a lišajníky Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívnaIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Učebné zdroje Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Úvod do biológie Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 1. SPN. Bratislava 2003

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

MikroskopObrázkový materiál

Internet Encyklopédia

Biológia bunky Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 1. SPN. Bratislava 2003

DataprojektorPCTabuľaVideotechnika

MikroskopObrázkový materiálMaketa rastlinnej a živoč. bunky

Internet Encyklopédia

Nebunkové a prokaryotické organizmy

Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 1. SPN. Bratislava 2003

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

MikroskopObrázkový materiál

Internet Encyklopédia

Huby a lišajníky Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 1. SPN. Bratislava 2003

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

MikroskopObrázkový materiál

Internet Encyklopédia

ROČNÍK: DRUHÝStratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Biológia rastlín Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohIlustratívno-výkladováDemonštratívna

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Rastlinný organizmus Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívnaIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna prácaPríprava natívnych preparátov

Systém rastlín Informačnoreceptívna - výkladRozprávanie

Frontálna výučbaFrontálna a

289

Page 290: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Demonštratívna individuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna prácaPríprava natívnych preparátov

Genetika Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – riadený rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohIlustratívno-výkladová

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Biológia rastlín Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 2. SPN. Bratislava 2004Bobák M : Botanika- anatómia a morfológia rastlín . SPN. Bratislava 1992

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

MikroskopObrázkový materiálModel rastlinnej bunky

Internet Encyklopédia

Rastlinný organizmus Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 2. SPN. Bratislava 2004Bobák M : Botanika- anatómia a morfológia rastlín . SPN. Bratislava 1992

DataprojektorPCTabuľaVideotechnika

MikroskopObrázkový materiálMaketa rastlinnej bunky

Internet Encyklopédia

Systém rastlín Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 2. SPN. Bratislava 2004Bobák M : Botanika- anatómia a morfológia rastlín . SPN. Bratislava 1992

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

Obrázkový materiál

Internet Encyklopédia

Genetika Ušáková . K a kol.: Biológia pre gymnáziá 5. SPN. Bratislava 2003

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

Obrázkový materiál

Internet Encyklopédia

290

Page 291: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK: TRETÍNázov tematického celku Stratégia vyučovania

Metódy Formy práceBiológia živočíchov Informačnoreceptívna - výklad

RozprávanieDemonštratívna

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Biológia človeka Informačnoreceptívna - výkladReproduktívna – rozhovorHeuristická - rozhovor, riešenie úlohDemonštratívna

Frontálna výučbaFrontálna aindividuálna práca žiakovSkupinová práca žiakovPráca s knihouDemonštrácia a pozorovanieLaboratórna práca

Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Biológia živočíchov Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 3. SPN. Bratislava 2001Eliaš P. Ekológia. Vydavateľstvo SPU. Nitra 2003

Dataprojektor PCMagnetická tabuľaTabuľa

Obrázkový materiál

CD- ľudské teloInternet Encyklopédia

Biológia človeka Ušáková K a kol.: Biológia pre gymnáziá 6. EXPOL pedagogika. Bratislava 2005Eliaš P. Ekológia. Vydavateľstvo SPU. Nitra 2003

DataprojektorVideotechnika PCTabuľa

MikroskopObrázkový materiálTorzo človeka

Internet Encyklopédia

291

Page 292: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK : PRVÝ

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA Počet týždenných vyučovacích hodín: 2 (spolu 66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do biológiepredmet biológiebiologické metódy, vedydejiny biológie, významní predstavitelia

6

Prehĺbiť základné biologické poznatky a pochopiť základy života vo vzťahu k podmienkam života na Zemi

Biológia bunkyvšeobecné vlastnosti živých sústavorganizácia živých systémovcytológia - história a význam bunkovej teórievšeobecné vlastnosti bunkychemické zloženie bunkyzákladné organické látky bunkyštruktúra eukaryotickej bunkyštruktúra prokaryotickej bunkyrozmnožovanie a bunkový cyklusdelenie bunky – mitózadelenie bunky – meiózapríjem a výdaj látok bunkouprenos energie v bunke

40 Toxikológiapríjem a výdaj látok bunkou

nadviazať na doterajšie poznatky z prírodopisucharakterizovať všeobecné vlastnosti živých sústavvedieť rozlíšiť zložitosť vnútorného usporiadania živých systémovpoukázať na základný princíp stavby bunkypochopiť odlišnosť živej prírody od neživej z hľadiska ich vlastnostíopísať štruktúru a funkciu bunky ako základnú jednotku živej sústavyvysvetliť pojem cytológia a pochopiť základy tejto vednej disciplýnyobjasniť chemické zlúčeniny, ktoré sú stálou súčasťou všetkých buniek, od ktorých závisí existencia živej hmoty

Nebunkové a prokaryotické organizmyvírusybaktériearcheóny

10 Ekológiapôvod vzniku organizmov

vedieť charakterizovať nebunkové organizmyrozlíšiť bunkové a nebunkové formy životapopísať štruktúru vírusov, baktérií a archeónovvedieť mikroskopovať

Huby , lišajníkyštruktúravýživasymbiózadruhy

10 Farmakológiazdroj surovín pre výrobu liečiv charakterizovať základné znaky húb a lišajníkov

poukázať na ekologický význam z hľadiska spolužitia

vysvetliť spôsob ochrany proti hubovým ochoreniam

292

Page 293: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

ROČNÍK : DRUHÝ

Rozpis učiva predmetu: Biológia Počet týždenných vyučovacích hodín: 2 (spolu 66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Biológia rastlínvšeobecná štruktúra rastlinnej bunkyanatomická a morfologická stavba rastlinného telarastlinné pletivá - histológiazáklady fyziológie rastlínmetabolizmus rastlínfotosyntéza, dýchanievýznam vody a minerálnych látokvýživa rastlínrast a vývinpohlavné a nepohlavné rozmnožovanie rastlínrodozmena

20

Ekológiajedinec, populácia, spoločenstvopodmienky prostrediapodnety prostrediazdroje prostrediaprispôsobenie sa organizmov prostrediuautotrofné, heterotrofné organizmypotravné vzťahy

vysvetliť štruktúru rastlinnej bunkydefinovať rastlinné pletivásprávne vymenovať stavbu rastlínopísať metabolizmus rastlín – fotosyntéza, dýchanie, vodný režimcharakterizovať spôsoby výživy, poukázať na rozdielyvysvetliť základné princípy a priebeh fyziologických procesov rastlínsamostatne pripraviť preparát

Rastlinný organizmusvegetatívne orgánykoreň, stonka , listkvet, súkvetiesemená a plody

13 Farmakológiahomeopatiká

poznať anatomickú a morfologickú stavbu telacharakterizovať základné funkcie kvetu a jeho častirozlíšiť primárnu a sekundárnu stavbu koreňaurčovať typy listov, súkvetí a plodovsprávne písať kvetný vzorec

Systém rastlínríša rastlín - klasifikácianižšie rastlinyriasyvyššie rastlinyvýtrusné cievnatésemenné rastlinydvojklíčnolistové, jednoklíčnolistovévýznamní zástupcovia čeľadí

13 Ekológiasukcesiadynamikavznik a vývoj ekosystémov

vymenovať taxonomické kategórieopísať základnú stavbu rias , ich systém a významsprávne definovať systém výtrusných cievnatých rastlín, semenných rastlínvedieť vysvetliť rozdiel medzi jedno a dvojklíčnolistovými rastlinamicharakterizovať vybrané čeľade

Genetikazákladné pojmymolekulové základy dedičnostibunkové základy dedičnosti

20 Biochémianukleové kyselinymetabolizmus, enzýmy

definovať základné pojmyvysvetliť štruktúru a funkciu nukleových kyselínpopísať prenos genetickej informácievedieť princíp chromozómového určenia

293

Page 294: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

mendelove zákonymutáciegenetika človeka

pohlaviavymedziť platnosť Mendelových zákonovcharakterizovať mutácie, ich klasifikáciu

ROČNÍK : TRETÍ

Rozpis učiva predmetu: Biológia Počet týždenných vyučovacích hodín: 2 (spolu 66)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Biológia živočíchovživočíšna bunka a tkanivástavba jednobunkových a mnohobunkových živočíchovrozmnožovanie a ontogenéza živočíchovorgány, sústavy orgánov a ich funkciesystém a fylogenéza živočíchovpôvod a vývoj živočíchov

22

Ekológia správanie – etológia živočíchovautekológia, demekológiapopulácia, spoločenstvo

Farmatológiahomeopatiká

vysvetliť rozdiely v stavbe živočíšnej a rastlinnej bunkycharakterizovať typy tkanív z hľadiska stavby a funkciepríprava preparátov živočíšnych tkanívcharakterizovať živočíšny organizmuspopísať rozdiely medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovanímvysvetliť zárodočný vývin živočíchovvysvetliť procesy príjmu, premeny a výdaja látok a energiesprávne popísať fyziológiu živočíšnych orgánovsystematické členenie živočíchovvymenovať zástupcov taxonómie živočíchov

Biológia človekaoporná a pohybová sústavatráviaca sústavadýchacia sústavatelové tekutinysrdce a cievna sústava obehová sústava sústavavylučovacia a kožná riadiaca sústavaregulačná sústavareprodukcia a ontogenetický vývojčlovek a zdravý životný štýl

44 Ekológiaautekológia, demekológiapopulácia, spoločenstvoochrana prírody

Základy výživyčlovek a zdravý životný štýl

charakterizovať anatomickú stavbu jednotlivých orgánov

charakterizovať zdravý životný cyklus a faktory, ktoré ho ovplyvňujúvysvetliť imunitný systém človekavysvetliť funkčnú závislosť opornej a pohybovej sústavycharakterizovať typy spojivových tkanív, mechanizmus činnosti svalovpoukázať na zásady správnej životosprávypopísať zloženie a funkciu krvivýznam transfúzie a darcovstvocharakterizovať stavbu a funkciu srdcapoznať nepriaznivý vplyv nevhodnej

294

Page 295: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

životosprávy, prevencia pred infarktom

Všeobecné pokyny hodnotenia:

Výchovno – vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa platného Metodického pokynuč. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.V predmete biológia sú pravidlá hodnotenia definované v ŠKVP Spojenej školy v Partizánskom organizačná zložka SPŠ pre odbor 2840 6 Biotechnológia a farmakológia v kapitole 9.1.9

295

Page 296: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Názov predmetu Základy technológieČasový rozsah výučby 1 hodina týždenne (prvý ročník, spolu 33 hodín) Ročník prvýKód a názov študijného odboru 2840 6 biotechnológia a farmakológiaVyučovací jazyk slovenský jazyk

Charakteristika predmetu

Výučba odborného predmetu základy technológie je orientovaná do prvého ročníka študijného odboru biotechnológia a farmakológia v rozsahu 33 hodín.

Vyučovací predmet základy technológie v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológiaposkytuje žiakom základné poznatky o surovinách, fyzikálnych a fyzikálno-chemických zákonitostiach pretvárania surovín na hotový výrobok. Žiaci získajú prehľad o základných technologických pojmoch, surovinovej základni pre chemický priemysel a o princípoch základných technologických procesov chemických výrob. Pri štúdiu si osvoja sled jednotlivých technologických úkonov, ktoré na seba nadväzujú a ktorých cieľom je získať požadovaný produkt. Obsah učiva vychádza z aplikácie poznatkov technickej chémie na konkrétne výroby. Obsahuje aj učivo o procesoch a zariadeniach daných výrob, ktoré umožní plne pochopiť prebiehajúcu výrobu nielen z technologického hľadiska, ale aj po procesnej stránke.

Obsah odborného vzdelávania v predmete Základy technológie je orientovaný na získanie uceleného prehľadu v oblasti technologických postupov, v oblasti technológie životného prostredia. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.

Obsah predmetu základy technológie je štruktúrovaný do tematických celkov (tém a podtém). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko nadväzujú na poznatky získané v predmetoch chemickélaboratórne cvičenia, biochémia, biotechnológia, prax a technológia liekových foriem.

Metódy, formy a prostriedky vyučovania farmakológie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s danou tematikou.

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu základy technológie zastúpenie a prepojeniepraktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese v danom predmete patria aj ukážky jednotlivých technologických procesov a návštevy zariadení s nimi súvisiacimi. Mnohé technologické procesy sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú v rámci výučby aj exkurzie do vybraných zariadení zaoberajúcich sa rôznymi technologickými procesmi z danej problematiky.

Ciele vyučovacieho predmetu

Page 297: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Cieľom predmetu základy tehcnológie v študijnom odbore 2840 6 biotechnológia a farmakológia je:

- vedieť vysvetliť pojmy surovina, reaktor, operácia, proces,- viesť žiakov k pochopeniu princípov chemických výrob a procesov a ich aplikácii na konkrétnu výrobu,- dokázať vysvetliť a zdôvodniť technologicky postup pri chemickej výrobe,- porozumieť fyzikálno-technologickým princípom výrobných postupov,- vedieť sa orientovať v základnej výrobnej dokumentácii, normách a odbornej literatúre, - vedieť znázorniť chemické pochody pomocou schém a vedieť ich aplikovať, - vedieť sa orientovať v technologických parametroch chemických výrob s dodržiavaním

bezpečnostných, ekologických a hygienických predpisov

Na poznatky získané v tomto predmete nadväzujú niektoré tematické celky v predmetoch chémia, chemické výpočty, fyzika a matematika.

Vyučovací predmet je orientovaný nielen na teoretickú prípravu žiakov, ale je potrebné ho doplniť odbornými exkurziami do chemických prevádzok, na čističky odpadových vôd, spaľovne tuhého komunálneho odpadu ap.

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:Vo vyučovacom predmete farmakológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:

Schopnosti riešiť problémy

rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (identifikácia a pod.),

vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu,posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému,korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.

Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

Page 298: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Stratégia vyučovania

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Názov tematického celku Stratégia vyučovaniaMetódy Formy práce

Všetky tematické celkyInformačnoreceptívna -výklad Reproduktívna–riadený rozhovor Heuristická - rozhovor, riešenie úloh Pozorovanie Experiment Modelový experimentProjektové vyučovanie

Frontálna výučba Frontálna a individuálna práca žiakov Skupinová práca žiakov Práca s knihou a odborným časopisom Demonštrácia, experiment, pozorovanie Práca s PC a IKT technikou Exkurzia

Učebné zdroje

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:

Názov tematického celku

Odborná literatúra Didaktická technika

Materiálne výučbové prostriedky

Ďalšie zdroje(internet, knižnica, ...

Všetky tematické celkyZbirovský, M.: Chemická technológia I, Alfa, Bratislava 1986

Kulichová, E.: Chemická výroba 1, PROXIMA PRESS, Bratislava 2005

Kulichová, E.: Chemická výroba 2, PROXIMA PRESS, Bratislava 2006

Kulichová, E.: Chemická výroba 3, PROXIMA PRESS, Bratislava 2007

Dataprojektor PCTabuľaVideotechnika

obrázkový materiálmodely

Internet CD – zdroje knižnicavideokazety

Page 299: Farmakológia - EduPage · Web view- vedieť žánrovo-tematicky interpretovať diela významných predstaviteľov prózy 20. storočia - rozlíšiť brakovú a komerčnú literatúru

Rozpis učiva predmetu: ZÁKLADY TECHNOLÓGIE (prvý ročník) Počet týždenných vyučovacích hodín: 1(spolu 33)

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávanévzdelávacie výstupy žiakov

Úvod do predmetuZákladné technologické pojmy (chemická výroba, chemický proces, suroviny, reaktor, produkt)Technologický reglement, normySchematické znázornenie chemickej výrobySurovinová základňa chemickej výroby 3

Chémia Chemická výroba

Vedieť vysvetliť základné technologické pojmy (chemická výroba, surovina, chemický proces, produkt)Objasniť význam technologického reglementu a noriem pri každej technologickej výrobeVedieť popísať jednotlivé kroky v proces chemickej a technologickej výrobe

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – hygiena práce na pracovisku

Pracovný režim v chemických prevádzkachPracovný režim v prevádzkových laboratóriách

1

Chemické laboratórne cvičeniaLaboratórny poriadok

Oboznámiť študentov o bezpečnosti pri práci v zariadeniach technologickej výroby a laboratóriách

Suroviny pre anorganické výroby a mechanické operácie

Priemyselné suroviny a ich zdrojeDoprava a skladovanie surovínÚprava surovín - charakteristikaMechanické operácie s tuhou fázou – drvenie, mletie, granulácia, triedenie

6

Technológia liekových foriemZákladné farmaceutické operácie a zariadenia

Vymenovať zdroje surovín používaných v priemyselnej výrobeUviesť a charakterizovať spôsoby a zariadenia určené na