of 18 /18

FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³...

Page 1: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

���������� �����

����� ������ ������ "!#�%$'&)(*�+&)�-,-.�-/10#/#�2�435!#��

Page 2: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

6�78 9 :<;= : > ? @BA 8�CEDGF�8HDG6GIHJ64K�L�KM: > N A ? @ O PQRTS<UHVBW XGY[Z�\] ^M_ `�a bdcecefhg cEb i j k_ bl_mcEbi j k_ bli n�o _ prq�stfru v w<k_ bxBy�n a u y�u qdj z _ `Mi o n z u zBnr_ sB{Mv u _ z|_di q�_i n yn�n}i n z ~�u �a b i|a n ` j z _ u iB{M_ z _r_ra u yM_ y�n�y�bm��b z j b��l�Gi j n�{Mz b � n a j bmo bu4yMu ~�u y�u y�b�n s�j _ z n o _ i �j n `Mybl_ i�i qM_ i|{Mz n a n y<�n `�a u _ i�i u y�bmn i j _ ^<n v n a u y�_ i|n}bi|j n sB{<b i�y�n}n �n a q��a k_ bTsm�n yMu b i �enri n qMiyn i ~�u bi � {M_ yz k_ b���n i j u s|_ ybi ��E� � � � � � � � ����� � � � � �� �� � ��� � � �� �� ����� � � � � ���E� � � � � � � � � ��| � � � �¢¡�� � � �� �£� � � � � � � � � � ¤ � �¥ � � � � ¤ � � ¦ ¥ � � � � ¤ � � ¦¨§ � � � � � � � � � �©ª«ª�¬ � � ¤��� �� �e� ��­ � � � ¤M�� � ��� ��� ¬ � � � ® ¯ ª ��° ±H²|³M´Eµª � ª�¬ � � �E� �G� ­ � � � � �� �� �¶� �G� � � ·  ¸ � � � ¹ ¯ ¹ º º±H²»±¶� � � �� �� �¶� �4� � § � �� � ¯ ¼ ¡ �Eº ° ¡ ��±³M´Eµ½³�� � � � � � � � ¤ � �G��� � � � ¤ �e� � �E· � ¤ � � � ¤  � � � � � ¹ ¯ ¯ ±¡ �Eº¾¡�­ � ¤ � � � � ¤ � �4�G� ¿ � � � � �� �� �e� ��� ¤ · � � � � � � � � � � � � �À¹ Á ¯ º ºº ºÂº ¤ � � � ­ � �� �� �¶� ��� ¤ · � � � � � � � � � � � � � à ¯ º ±¡ ��±À¡�­ � ¤ � � � � ¤ � �4�G� ¿ � � � � �� �� �e� � � � ¬ � ­ �  � � � � ¯ ¼ ¯ º ±º ±Äº ¤ � � � ­ � �� �� �¶� � � � ¬ � ­ �  � � � � ¯ ¼ ±± ±¶� � � ¤M�� � ¹ ¼ ÅÆ Ç<È}É n i n `�w�nÊ_Bz n y�nÊynÊ_ a j u ~�u yM_ y�n iea b z z n i {<b`�y�n ` j nÊ_ b|{Mz b � n a j bM�Æ Ë�ÈrÌ _ v a q�v nÊ_ i4o b v Í_ iej b j _ u i4nBv u ~z n iGnÊy�n j n z s|u `�n¶b�a _ s|u `�w�b|a z �Î j u a b��Æ ÏÈmÐ q�_ ve�nB_B{�z b ^M_ ^Mu v u yM_ y�n¶y�nHb|{�z b � n a j b�i nÊ_ j z _ i _ zHÑ|i n s|_ `M_ i4bq}s|_ u i ÒÆ Ó�È}É qz _ ` j n�_�n �n a q��a k_ bry�b�{�z b � n a j bra b `Ma v q�u � i n�Ôq�n�_ iÊ_ a j u ~�u yM_ y�n iÊ]eÕ2n��<Õ¶f�i b o z n z k_ b_ j z _ i b i4y�neÖÊn¶×Êi n s|_ `M_ i �z n i {<n a j u ~ _ sBn ` j n �GØn zM�_H`�n a n i i��_ z u bB_ v j n z _ z4_Hn �n a q��a k_ bBy�n i i _ i_ a j u ~�u yM_ y�n iG{<_ z _BÔq�nÊ_By�_ j _B{�z n ~�u i j _Ê{M_ z _B_Ba b`�a v qMi k_ b�ybB{Mz b � n a j b�`<k_ b|i n � _|a b sB{Mz b �sBn j u y�_Ò�Ùq�i j u ÚMÔq�n �

Page 3: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

Û�ÜÝ Þ ß<àá ß â ã äBå Ý�æEçGè�ÝHçGÛGéHêÛ4ë�ì�ëMß â í å ã ä î ïMðñTò<óHôBõ öG÷[øtùúeûrüýMþ ÿ�� û�� � � ý�� � �� � �þ û�� � ��� � � � � þ ÿMþ �Bþ �Bþ � ��� ÿMþ ÿ�� �Êüý�� û���� � ý�� �5ý��5ÿ�� � � ��� ��þ ÿû��� û � � û�����þ � þ� þ ÿMþBý��|þ����� û � ��� � ÿMþÊþ�� ý�þBÿ�ý�� þ�� �þ û��Hþ �4þ � ��� ÿMþ ÿ�� �4üý���� ����� �þ û� ��� ÿ�� þ þ ��� � ���<û � � � � û � � � !

" � ��� ÿMþ ÿ��$#Hý�� þ%� �þ û " � ��� ÿ�þ ÿ�� ����� ÿ�� þ&� ��� ÿ�� þ þ ��� � �' � � �|þ �Mþ � ()�<û � � � � û � � �

" * +, - ./ 0 132�4 2 ,# 5 " 2�61 5 +6 5 4 2 ,+ - 77 8 .4 9 7

#�� � � �����Hþ�� � ÿ��Hÿ��Hþ � ��� ÿMþ ÿ�� �4þ � � û� � þ ÿ�þBþ�� � ����� û � � û��Hÿ�� � � ��� ���¶û� þ ��� ���û� � �: � û�Êþ �;� û � �þ �3 û þ � �;��� � ��� � �4ÿ��� û�ÿMþ �eþ �eþ � ��� ÿMþ ÿ�� �4ÿ�û���� û � � û��

Page 4: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

<>=�? @ A%BC A D E F�G ?IHKJ�LM?�J�<�N�O<;P�Q�P�A D R G E F S T�S

UWV%X�Y�Z [�\^]`_

a�b c�d e f�g h g�bd g i j�e c k g�l�h b m g n k b�o

p n k e q�e f�r f�g$s�j�h r%tn ur bvs�g d q�e b w p n k e q�e f�r f�g dx�yg f�e r{z|r f�h ur b}e x g f�e r k r x g c k g~ d g x r c�r d � ~ d g x r c�r d ��l�h g n g f�g c k g d

p � � s� � � �a � � �s � � �� � � � a���s� � � �� � � � ��� ���� � � p � �� � � s� � � p � �

� �%��� h r n g�r�h g f�g�f�g�r n k e q�e f�r f�g d;l%r h r�g d k g�l�h b m g n k b��� �>� s�g ��c�r�bn r x e c���b�n h y� k e n b ~ g x k g h x b d�f�g�f�j�h r%tn ub g d x�yg f�e r d � �� ��� s�g ��c�r�r d3� b � i�r d x yg f�e r d ~ k b k r �%g�� e q�h g ��f�r d3r n k e q�e f�r f�g d � ����g�� �� ¡>� s�g k g h x e c�g3r�l�h b ¢�r ¢�e � e f�r f�g�f�g;b�l�h b m g n k b�g d k r h�n b�c�n � j y� f�b�r c k g d�f�r�d g x r c�r ��£ ~ r f x e k r¤ j�g>b�l�h b m g n k b�r h h r c�n r3c�b�e c y� n e b3f�r3d g x r c�r � � ��a�h e k e ¤ j�g>r3g d k e x r k e q r3f�r;l�h b ¢%r ¢%e � e f�r f�gb ¢�k e f�r��

� ¥���¦ j�r �|r�l�h b ¢�r ¢�e � e f�r f�g�f�g�bl�h b m g n k bg d k r h�n b�c�n � j y� f�b�g c k h g�bIe c y� n e bf�rd g x r c�r � £ g�b� x f�r�d g x r c�r � ��§

� ¨ ��¦ j�gf�r k r�f�g�n b�c�n � j�d ur b�f�bIl�h b m g n k b�f�g q g h yr�d g h�l�h b l%b�d k r��Kl�r h r ¤ j�g��r m r�r l%g c�r d�� ©f�g�l�h b ¢%r ¢%e � e f�r f�g�f�g�cKur br�n j x l�h e h §

� ª%��« b�� x f�r�d g x r c�r � � ��b�g d k r f�bf�g�g ¬�g n j>tn ur bIf�r d3f�e � g h g c k g d3r n k e q�e f�r f�g d yg�bd g i�j�e c k g o

­ r n k e q�e f�r f�g d3n b x l%� g k r d o;aWg�s­ r n k e q�e f�r f�g d;g x g ¬�g n j>tn ur b�o® � ~ q r � b h3g d l%g h r f�b�f�r�f�j�h r%tn ur b�h g d k r c k g o � d g x r c�r��® p ~ q r � b h3g d l%g h r f�b�f�r�f�j�h r�tn ur b�h g d k r c k g o � d g x r c�r��® � ~ q r � b h3g d l%g h r f�bf�r�f�j�h r�tn ur b�h g d k r c k g o � d g x r c�r �® r n k e q�e f�r f�g d3c%ur be c�e n e r f�r d o|r d;h g d k r c k g d

¯ g f�g �%c�r�r�h g f�g �;� c�f�e ¤ j�g�d b ¢�h g�r�h g f�g�b�d3q r � b h g d3g d l%g h r f�b d�f�r d3f�r k r d�f�g�e c y� n e b x r e dn g f�bg�f�r d�f�r k r d�f�g�� x°x r e d3k r h f�g�l�r h rr d�r n k e q�e f�r f�g d�c%ur bk g h x e c�r f�r d ��¢%g x n b x bb ~ d �3n r x e c���b ~ d �;n h y� k e n b ~ d � ��c�r�c�b q r�d e k j�r�tn ur b��

Page 5: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

±>²�³ ´ µ%¶· µ ¸ ¹ º�» ³I¼K½�¾M³�½�±�¿�À±;Á�Â�Á�µ ¸ à » ¹ º Ä Å�Æ

ÇWÈ%É�Ê�Ë Ì�Í^ÎÐÏ

Ñ�ÒÔÓ�Õ Ó�Ö�×�Ø Ö Ù Ú Û Ü Ö�Ú Ý Þ Ö ß Þ Ú�Õ à3á�Õ Û Ü â Þ�â Ó�Õ Ó�Ú à3ã�ä�Ú�à Ú�Û Õ Ø Õ Û Ü Ú Ø â å Õ Ò°Ý�Õ�Ü Õ æ%Ú ß Õ�à Ú ç�ä�â Ý Ü Ú è

é Û Ü â Þ�â Ó�Õ Ó�Ú$ê�ä�Ø Õ%ëÛ ìÕ Övê�Ú à Þ�â Ö í é Û Ü â Þ�â Ó�Õ Ó�Ú àÒ�îÚ Ó�â Õ{ï|Õ Ó�Ø ìÕ Ö}â Ò�Ú Ó�â Õ Ü Õ Ò�Ú Ý Ü Úð à Ú Ò�Õ Ý�Õ à ñ ð à Ú Ò�Õ Ý�Õ à ñòÕ Ý Ü Ú Ø â Ö Ø Ú à

é ó ô õ ö÷ ø ó öù ó ú û öê ó õ ó éü ý ó ÷þ ó õ õ ÷ÿ � õ ü���ê� ó ô õ þ���ü���ê� � õ ÿ ���

� � ê�Ú ��Ý�ÕÖ�à�Ý�îä�Ò�Ú Ø Ö à�Ó�Ú�Ö Ø Ó�Ú Ò^Ó�Õ à�Õ Û Ü â Þ�â Ó�Õ Ó�Ú à �|Ó�Ú à Ú Ý ��Ú�ÕIØ Ú Ó�ÚÛ Ö Ø Ø Ú à ×%Ö�Ý�Ó�Ú Ý Ü Ú�ÚÓ�Ú íÜ Ú Ø Ò�â Ý�Ú�ÖÛ Õ Ò�â Ý ��Ö�Û Ø î� Ü â Û Ö��

� �� ù Õ ß Û ä�ß Ú�Õ à�� Ö�ß ç Õ à�Ò îÚ Ó�â Õ à�Ü Ö Ü Õ ß3Ú�ß â Þ�Ø Ú�Ó�Õ à�Õ Û Ü â Þ�â Ó�Õ Ó�Ú à�þ���÷ Ú�ê�����ä�Õ ß;Ö â Ý Ü Ú Ø Ú à à ÚÓ�Ú à à Ú à;Þ Õ ß Ö Ø Ú à3Ý�ÖÛ Ö Ý Ü Ø Ö ß ÖÓ�Ú�ä�Ò ×�Ø Ö Ù Ú Û Ü Ö �

� �� ù Õ ß Û ä�ß Ú�Õ�×�Ø Ö æ�Õ æ�â ß â Ó�Õ Ó�Ú;Ó�Ú3Ö�×�Ø Ö Ù Ú Û Ü Ö�Ý%ìÕ Ö�Ú à Ü Õ Ø;Û Ö�Ò�×�ß Ú Ü Ö�Õ Ö��%Ò Ó�Ú�ý ô à Ú Ò�Õ Ý�Õ à ����ä�ÚÛ Ö�Ý��%Õ Ý>ëÛ Õ�Ü Ú Ò°Ý�Ö�Þ Õ ß Ö Ø3Ú Ý�Û Ö Ý Ü Ø Õ Ó�Ö��

Page 6: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

�����! "�#%$'& (*)+-,/.'0�1324 165�738:9;.=<?>[email protected]>A+EDEFDG.'8H7!I�JLK1NM7N.'8

Page 7: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

O�P�Q R STU S V W X�Y Q%Z\[�]3Q�[�O�^�_^�Q X W ` a b ScW Q X d e efhgi�j�k l�mon3pq rsut�v w vux�y z y {�| v w�v}w y x y~x y~v � � � � � x v x�y zu�y}{�y � y z z �v w � �u� � ��y �� v w��� w�v � w � ����� w�� �o{��� ��y w �x y�� w x�y �6v~� v x�v~v � � � � � x�v x y � z y ��� � {�x����}v � � � w � � ���}x v x��}{ v z�v ��� v z�� y\�� w � � v z �

� � � � � � x v x�y z�� ��y x � v � v ��y { � y�z ���z y ����y { � y z�� ���z � y w � � w y z � �������y w �� � � � � � x�v x y ��� � � �u� ����� t ��� � � t ��� � � � x�y�� w x�y ���� � � � �� � �  �u� � �  ����� �  t ��� � ¡� � � ¢t ��� � ¡� � � £� ¤¥ y � ��� x v ��y { � y � x y z y { |�v ��¦ z y ¤§ ��¨ª©�� � { |�v z\� y w � � � v � z�y�� � {�z � w ��� ¦ z y�v�w y x y��v w � � { x ��x �« �¬��v w v�����w � { � �­ �� � ®���� {�­ � � ��x�y�� v x v�v � � � � � x�v x y�� � � {�� � x�y�� � �¯v�� � {�| v�� y w � � � v ��� � w w y z ¦���{ x y { � y�v �%z y �%{��� ��y w �}x�y�� w x y �%® � z � v�° v z y�x��}x y z y { | �}x v�w y x�y�y z � �v~w y � w y z y { � v x�v{�v « ����w v�z y ��� � { � y ®

LO ME

PAI II

IM M

1 2 3 4 5 6 7

OA

RTF

PAM

¥ � ����� � « � v {�x��%v%w y x y}v ��w y z y { � v x v±{ v « ����w vuv { � y w � � w ��� �����y ��¦ z y%v%w y x y~w y � w y z y { � v x�v{�v « ����w v�z y ��� � { � y ®

Page 8: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

²�³�´ µ ¶·¸ ¶ ¹ º »�¼ ´%½\¾�¿3´�¾�²�À�ÁÀ�´ » º Â Ã Ä ¶Åº ´ » Æ Ç�È

LO(5)

PAM(10)

Notação: -Nós

-Actividades i jDesignação (dij)

i

1 2 3 4 5 6 7ME(1) PAI(24) II(7) IM(1) M(2)

RTF(21)

OA(21)

É Ê�ËuÌ�ÍÏÎ Ð�Ñ�Ò ÍÏÓ Ô Ð Ñ�Õ Ö × Ô±Ô Ó × ØÍ ÙÏÒ Ô Ú�Ò Ô Ó Ô Ö × Í Û Í Ó}Í Ó~Ü Ù�Ý Ð Í Ó~× Ù × Í Õ Ó}Ô�Ý Õ Þ�Ò Ô Ó~Û Ô±ß Í Û ÍÏÑ�à~ÍÏÛ Í ÓÍ ß × Õ Þ Õ Û�Í Û Ô Ó á}âãß Í à~Õ Ö ä Ù%ß Ò åæ × Õ ß Ùuß Ù Ò Ò Ô Ó ÚÙ Ö�Û�ÔuçÍ Ó�Í ß × Õ Þ Õ Û Í Û�Ô Ó�è�éãêìë¬í'êïî�ð�ñuêñ�ñ�êòñ�ëìêNë

Page 9: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

ó�ô�õ ö ÷øù ÷ ú û ü�ý õ%þ\ÿ��3õ�ÿ�ó������õ ü û � ��� ÷û õ ü � ��

LO(5)0/0

PAM(10)21/21

0 0

ESi. LF.j

Notação: -Nós

-Actividades

-Actividades críticas

i jDesignação (dij)FT ij/FL ij

i j

i

1 2 3 4 5 6 7ME(1)

0/0PAI(24)

0/0II(7)0/0

IM(1)0/0

M(2)0/0

RTF(21)12/12

OA(21)4/4

5 5 6 6 30 30 37 37 38 38 40 40

� ��������� ��� �� ��� � � � � ���"!�� � # $ � � �&%$(' )���� ��*�"+ � ,-�"��� +.����� ���� �� $ +.��� +.� � � ' /�' ��� ��$ +.��� � � ,-' 0�1��� � %2 � ' � ��34658794-:<;=4->�;=4-?�;&@ @ @ ;A46BC7ED F

G ��,(�8� +(����� ��� �� $ +-��� +(� � � ' /�' ��� ��$ +(+ �� �8/ � � ' %� / $ ' +(� � $ � ��%� � ' � + H 465 � � ,�IJ%$ ,K+ $ ��%�8��,-�/ � � ' %� / $ �L� � $ � ��%� � ' � � ��,M,=%$ ��' �(N 5 ��� ���6!� � 3N 5�7 N :<; N ><; N ?�;&@ @ @ ; N B-7&D F

O ��,-' � ' 0����6P���$.� +������ ��� �� $ +J��� +�� � � ' /�' ��� ��$ +�+ �� �6/ � � ' %� / $ ' +�� � $ � ��%� � ' � +J' 0���$ !$ 0���$ 0 � $ + H��/ � � ' Q� 0 � ' �-���-����� ���� �� �-� � � � �LR >5 + $ ��%��3R >5 7 R >: ; R >> ; R >? ;9@ @ @ ; R >B 7ES > ;=F > ;&S > ;&S > ;=F > 79T

����� ��� �� �(� � � � ������!�� � # $ � � �6!����$U+ $ �J��$ + � � ' � ��!� �J��,-����' + � � ' I���' �� �� �60�� � ,-� � � � ,V,8%$ ��' �N 5 $�/ � � ' Q� 0 � ' �(R >5�WO !�� � I� I' � ' ��� ��$6��$6��!�� � # $ � � �C+ $(� � � � + � �6X�+ $ ,-� 0�� +.����,-� ' + H � � � � $ + !��0���$�*�"!�� � I�� YI' � ' ��� ��$���$6�-����� ���� �� �-���-!�� � # $ � � �"+ $ �6Z D X W[-\ 4 Z D X�] 79[E^ _9`ba > c�d ef ehg 79[b^ _i` a > c a jk ? g 79["\ _ Z S @ S l ]�m F�@ S X l�S m S X @ l n

� o<�C��� ���(P���$U�(� � � � + �(��$ D + $ ,-� 0�� +�0���� � � ' /�' ��� ��$.p O H<%$ ` P���$.�.q ��� ) ��� � � � ���$�p O H $ + + $� � � � + �"0 �� � � ��,(!�� ��,($ � $(�-��� � �-��$�r�,M���(!�� � # $ � � � W��� ���-P���$.�-� � � � + �"��$�s(+ $ ,-� 0�� +J0��6� � � ' /�' ��� ��$�t O.u H�%$ ` P���$6�6q � � )��6� � � � ���$�t O.u H$ + + $(� � � � + ��0 �� � � ��,(!�� ��,($ � $(�-��� � �-��$�r,V���-!�� � # $ � � � W

Page 10: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

v<w�x y z{| z } ~ �(� x��L����x���v�����Jx � ~ � ��� z�~ x � � �L��&����(� �����K�� � � �=��� � � ����� ���8� � ���������   ¡ ¢ £�¢ ��� ��� �A¤�8���   � � ��¤� � ¢ ¥=  ¥�¦(��§  � ��¨¥ �"� ¡ � ¢ ©ª�¢ �"ª�¦��.¤ª�¦(� � ¥=���¥ � ��� ¦M�-  � ���-�   ¡ ¢ £�¢ ��� ��� «�� � ¬ ª�¢ ����¥(¥"� ­ ¬ ¥ � ¢ ¡ ¦(¥-��� ��¥"��� �U� ª�­ � �J¡ �L¤¥ � ¢   � � ®

¯   ¡ ¢ £°�¢ ¦(� ��¢ � ¡ � ¦(� � ¡ �6¨¥ � ¡ � � ¢ ¥ � � � ±8¤ª�¦(� � ¥¯   ¡ ¢ £�¢ ��� ��� ¯ ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ ����¥ � ��� ¦¯ º »² ¼³ º º º ½´ º º ½µ º »¶ º º »· º ¼¸ ¾¹ º ¼¿ � ¬ ª�¢ ��� ¦(� � ¡ � «���� � � ����� ¦(À � � ¾.Á&½.Â9à ­ ¢ ����� ��£ � � ¡ ¢   � ¢ �J�6  ¥���� ¡ � ¥ ¢ À � �6�(� � ���.¨� � ¡ ¢ ����¥(��¥Ä ¦V¨�� � �6¥-¨�� ¢ ��  ¤Å ¨¢ ¥�°<Æb¢ �¤Å   ¢ ¥-���6  � ���-�   ¡ ¢ £�¢ ��� ����  ¥�¢ ��  ¢ ���6  ¥ ¦M�-­ ¢ �����6£ � � ¡ ¢   � ­L  ¥ � � � � ¨¥ ��À��� � ¡ �6� ¥"� � ª��.¤ª�¦(� � ¥"����¥ � ��� ¦�° µ � ¡ �(Ç � � �6��¥-��� � � ����¥-���6� � ����� � ¡�¤�-� � ¨�� � � � � ¡ � ���-��� Ä ¬�ª�� �� � ¬ ª�¢ � ¡ � °

D

1 2 3 4 5

C

E

I

B

A

F

G

H

G

I

B

¿ ¢ ¦(¨�­ ¢ Ä   � ����¥-�-� � ���(� ¨�� � � � � ¡ � ���"��� Ä ¬ ª�� �-� � ¡ � � ¢ ¥ � «�¥ ©�¡�¤� ¦(À � �-�-� � ���(� � ¨�� � � � � ¡ � ���-���Ä ¬�ª�� �-� � ¬ ª�¢ � ¡ � °

Page 11: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

È<É�Ê Ë ÌÍÎ Ì Ï Ð Ñ(Ò Ê�ÓLÔ�Õ�Ê�Ô�È�Ö�×ÖJÊ Ñ Ð Ø Ù�Ú ÌÛÐ Ê Ñ Ü Ý�Þ

D(3)

1

2

3

4 6

7

C(7)

E(3)

5

A(2)

F(3)

G(4)

H(5)

B(4)

Notação: -Nós

-Actividades i jDesignação (dij)

i

I(9)

ß.à"á�â�ã�ä à"å æ â�ã�ç è é æ6æ å é êà ë�ä æ ì�ä æ å æ è é à í�à å�à å.î ë ï â�à å.é ë é à ç å.æ-ï ç ð�ä æ å.í�æ-ñ à í�à"ã�ò-à"í�à å.à ñ é ç óð�ç í�à í�æ å ô(õöñ à ò-ç è�÷�ë�ñ ä øù é ç ñ ë�ñ ë ä ä æ å ìë è�í�æCúà å�à ñ é ç ð�ç í�à í�æ å6ûöüþý�üþÿ æ(é æ ò�ã�ò-à"í�ã�ä à �ñ êà ëò8øæ í�ç à-í�æ����6å æ ò-à è�à å ô

D(3)1/0

1

2

3

4 6

7

C(7)0/0

E(3)2/0

5

A(2)7/5

F(3)1/1

G(4)2/2

H(5)0/0

I(9)0/0

B(4)10/10

7 7

0 0

10 12 16 16

21 21

3 4 7 7

ESi. LF.j

Notação: -Nós

-Actividades

-Actividades críticas

i jDesignação (dij)FTij/FL ij

i j

i

Page 12: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

��� � �� � � � � ��� ����������������� � � !�" ��#� � $ %'&

(*)�+�,�- .�/1032

4 5�687�9 : 98;< = < >'?�9 :�9@: < ;�<A;�<A9 B C D E�D ;�9 ;< =8F<@>< B < = =�F9 : D G8B G H�<�IB 9 :�J�G :�9 C : D K'L'D :�L�H1>MFL�H�< : G;�<�G : ;< HN9AB 9 ;'9A9 B C D E�D ;'9 ;�< O�= < PL�D >';G�G@9 Q P G : D C H�G@;�9 ;G@>�9 =R9 L'Q 9 =�C <�FG : D B 9 = S

T B C D E�D ;�9 ;< =RD H�< ;�D 9 C 9 H�< > C <�J�G = C < : D G : < = UVFL�H�< : GT B C D E�D ;'9 ;�< T W X Y Z [ \ ] ^ _ ;<�G : ;< H

T ` ` aW ` bX ` cY ` ` ` cZ ` ` a[ b\ d] ` ` e^ ` a_ ` e

f < P L'D ;�9 H�< > C < O ;�< = < >�?'9 H�g = < d�h@c�ikj Q D >�?'9 =�E < : C D B 9 D =l<RB G >'= C : GD g = <R9R: < ;�<�J�9 : C D >�;�GM;�Gm HnJ'9 : 9RG�J': D >�B Fo J�D G�plqkD >�Fo B D G�;<RB 9 ;�9�9 B C D E�D ;'9 ;�<RB G D >'B D ;<RB G Hr9MQ D >'?�9RE < : C D B 9 Q'B G : : < = gJ�G>�;�< > C <�9 G�= < L�>MFL�H�< : G@;<�G : ;�< H�p Z = C 9�s 9 = <�;G@;�< = < >�?�G@;�9�: < ;<�< = C�F9A: < J�: < = < > C 9 ;'9>'9 m PL: 9�= < PL�D > C < p

C

1 2 3 4 5

D A H

BE

6

J

I

G

F

f D H�J'Q D m B 9 >';G�9�: < ;�<@9 J': < = < > C 9 ;�9V>�9 m PL: 989 > C < : D G : OlG K'CF< H�g = <�9�: < ;�<A: < J�: < = < > C 9 ;'9>'9 m PL: 9�= < PL�D > C < p

Page 13: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

t�uv w x�yz x { | }�~ v�������v���t������v } | � ��� x��| v } � � �

Notação: -Nós

-Actividades i jDesignação (dij)

i

C(5)

1

3

2 4 5

6

D(8)

A(8)

H(5)

B(1)

E(10) 7

J(2)

I(9)

G(4)

F(6)

� ���8�M������� ��� � � �'� � � �V� � � �� ��� � �'� � � � � � � ��� �@� �A� �� � � �A� � � � � �@� � � ¡� � �A���V¢ � �����'£A����� �� ¢ � � ¡�� �'� ��� � ¤�¥¦¢ � £A� �'§�A¢ � ¨© � � ¢ �A¢ � � � � � ��� �'��@ª� �R� ¢ � � ¡�� �'� ��� ��«N¬3­¦¬3®1¬3¯¦��� � £�'£A���'�� ��°¢ �� �@£�¨� ��� �A����± ²A� � £A� ��� � ¤

ESi. LF.jNotação: -Nós

-Actividades

-Actividades críticas

i jDesignação (dij)FTij/FLij

i j

i

C(5)3/3

1

3

2 4 5

6

D(8)0/0

A(8)2/2

H(5)0/0

B(1)1/0

E(10)0/0

7

J(2)5/4

I(9)8/7

G(4)1/1

F(6)0/0

0 0

8 8 18 18 23 23 29 29

24 258 8

� ³�8´�� �M����� �A� � � � � � � � ¤� µ��8¶·����� �'°¢ �� ��� � � � �������� � ¸ � ¢ � � ¨�M� ���� ��ª��� �£A���'� ���'�� ��°¢ �� � ���'� ��� ¢ � � ¡�� �'� ��� �����¢ � £A� �'§�

¢ � ¨© � � ¢ ��¹

Page 14: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

º�»¼ ½ ¾�¿À ¾ Á  Ã�Ä ¼�Å�Æ�Ç�¼�Æ�º�È�ÉÈ�¼ Ã Â Ê Ë�Ì ¾�Í ¼ Ã Î Ï Î

Ð�ÑVÒkÐ@Ó�Ô�Ð�Õ�ÔÖÐ�×�ÔkØ Ø Ø Ô�Ð�ÙAÒkÚ Û

Ü�ÝÞ�Ý ß à�á'âã ß�äå æÝ ç àAá�ß à�ß å è é ê�é á'ß á�ç à�à æß Ý ê ß ã é ëß ê ç é à�ß ì ç ß è'ëÝ ã é ß à í Ð�Ñ è ß Þ�î ëç Þïà ç ã ëß â�ÞAßê ß ã é ëß ê ç ì�ß ì ç ß è'ëÝ ã é ß å ÝÞNÞ ëç á é ß�ð Ñ á'ß á'ß�ñ�Ý ã ò

ð ÑVÒ ð ÓlÔ ð Õ�Ô ð ×�Ô*Ø Ø Ø Ô ð ÙAÒkóMÔ*ô õMÔ�öMÔÖ÷�ÒkÚ Û

ø á'Þ é è é ù áÝ�úâ�çMß à�á'âã ß�äå æÝ ç à�á'ß à�ß å è é ê�é á'ß á�ç à�à æß Ý ê ß ã é ëß ê ç é à�ß ì ç ß è'ëÝ ã é ß à é ù á�ç ñ�ç ù á�ç ù è ç à íßê ß ã é ûß ù�å é ßAá�ßAá�â�ã ß'äå æß Ý è Ý è ß ì�ü ÕÑ à ç ã ëßò

ü ÕÑ Ò ü ÕÓ Ô ü ÕÕ Ô ü Õ× Ô*Ø Ø Ø Ô ü ÕÙ ÒkÚ Õ ÔÖý Õ Ôkô Õ ÔÖÚ Õ Ònô ó

þ âã ß�äå æß Ý è Ý è ß ì'á�Ý�ñ'ã Ý ÿ ç å è Ý�ñ�Ý�á�çRà ç ã�á�ç à å ã é è ß�ñ�Ý ã�â'ÞAß�á é à è ã é î'â é äå æß Ý ù Ý ã ÞAß ì å Ý Þ Þ ëç á é ßð Ñ ç ê ß ã é ûß ù'å é ß�ü ÕÑ �� ç à è ç å ß à Ý è ç ã ç Þ�Ý àRç ù è æß Ý'ò��� Ð��*Ú� �Ò�� � ��� Õ � ��� �� ��� Ò���� ��� Õ � �'Õ �� � Õ � �Ò���� �����MõØ �� ��kõØ ö � õ�Ø ô ó õ ó!�õ�Ø ý Ú

ø ñ�ã Ý î'ß î é ì é á'ß á�çRá�çMÝ�ñ'ã Ý ÿ ç å è ÝAç à è ß ã å Ý ù'å ì â ë" á�Ý�ß ù è ç àRá�ß�à ç ÞAß ù ß Ú� ëç�á�ç�ß ñ'ã Ý # é ÞAß á'ß $Þ�ç ù è ç ý õ% �& Ý é á é è ÝAúâ�ç�ßAá�â�ã ß'äå æß ÝAáÝ å ß Þ é ù�' Ý å ã ë" è é å Ý è é ù�' ß�â'ÞAß�á é à è ã é î'â é äå æß Ý�úâ�ç è ç ù á é ß�ñ'ß ã ß�ßá é à è ã é î�â é äå æß Ý ù Ý ã ÞAß ì �)( à à ÝAà é *ù�é +�å ß�úâ�ç�ßAà â�ßAá é à è ã é î'â é äå æß Ý ù�æß ÝAà ç ã ëß�ç #�ß å è ß Þ�ç ù è ç ù Ý ã $ÞAß ì í è ß ì å ÝÞ�Ý ùRëÝ à�ß å Ý ù à é áç ã ß Þ�Ý à �-, à è ß Þ�Ýà�ñ�Ý é à�ñ�ç ã ß ù è ç�â'ÞAß�ñ�Ý à à ë" ê ç ì�. Ý ù è ç�á�çMç ã ã Ýñ�ß ã ß�ß�ç à è é ÞAß è é ê ß�á'ß�ñ�ã Ý î'ß î é ì é á'ß á�çRç ù�å Ý ù è ã ß á�ß �0/ â è ã Ý�ñ�ã ç à à â�ñ�Ý à è Ý�úâ�çMñ�Ý�á�ç1. ß ì à ç ß ãÝà�ã ç à â'ì è ß áÝà ëç�á�ç�úâç�ßAá�â�ã ß'äå æß Ý@áÝAñ�ã Ý ÿ ç å è Ý ëç�ßAá�â�ã ß'äå æß ÝAá�Ý å ß Þ é ù�' Ý å ã ë" è é å ÝAç ù�å Ý ù $è ã ß á�Ý �1/ ã ß�ç à è ç ëç�Ý å ß Þ é ù2' Ý å ã ë" è é å Ý@úâ'ß ù áÝ@ß àMß å è é ê�é á�ß áç àMáç Þ�Ý ã ß ÞNç #�ß å è ß Þ�ç ù è çAßà â'ß�á'âã ß�äå æß ÝVÞ ëç á é ß �43 ç é à à Ý ù�æß ÝVß å Ý ù è ç å ç ã�ñ�Ý�á�ç�Ý å ß Þ é ù2' Ý å ã ë" è é å Ý8à ç ã�ß ì è ç ã ß á�Ý8ç@ßá'âã ß�äå æß Ý@á�Ý�ñ'ã Ý ÿ ç å è Ý ù�æß Ý å Ý ã ã ç à ñ�Ý ù áç ã!5ßAá�â�ã ß'äå æß Ý@áÝ å ß Þ é ù2' Ý å ã ë" è é å Ý76 Þ ëç á é Ý8 �9 :�; ø ñ'ã Ý î�ß î é ì é á�ß áçRáçMÝ�ñ'ã Ý ÿ ç å è Ý�ç à è ß ã å Ý ù'å ì â ë" á�Ý�ç ù è ã çMÝ é ù�ë" å é Ý�á'ß�à ç ÞAß ù ß Ú � çMÝ + Þrá'ßà ç ÞAß ù ß ý õ ëßAß�ñ�ã Ý î'ß î é ì é á'ß á�çMá�ç�ßAá�â�ã ß'äå æß ÝAá�ÝAñ�ã Ý ÿ ç å è ÝAç à è ß ãRç ù è ã ç Ú� ç ý�ô ���� Ú �!�*Ð<�*ý�ô �Ò���= Õ � �'Õ �� � Õ � ����� × Ó ��Õ �� � Õ �4> Ò���� �Rõ�Ø ���!�����*õØ �� �ÒkÚ�?�õ�Ø ô ó õ ó!�õ�Ø ý ÷

9 @ ; þ ç ê ç Þ!$ à ç�ñ�ã Ý ñ�Ý ã ý ÷ à ç ÞAß ù ß à�ß èëç�5ß å Ý ù'å ì â�à æß ÝAáÝ�ñ'ã Ý ÿ ç å è Ý'íñ�ß ã ß�úâ�ç ' ß ÿ ß�ß ñ�ç ù ß à ö %á�ç�ñ'ã Ý î�ß î é ì é á�ß áç�áç ù�æß Ý å â�Þ�ñ'ã é Þ�ç ù è Ý �

��� Ð<ACB��Òkõ�Ø õ ö!D���= ��AFE ��Õ �� � Õ �0> ÒkõØ õ ö!DGE ��Õ �� � Õ � Ònô Ø ÷ õ ö!D�B�Òký ÷ à ç ÞAß ù ß à9 HI; ø à é è â'ß'äå æß Ý é ù è ç ã Þ ëç á é ß�ã ç . ç ã é á�ß ù ÝAç ù â ù'å é ß á�Ý�í�ç à è�ëß�ã ç ñ'ã ç à ç ù è ß á�ß ù ß +2* â�ã ß�à ç * â é ù è ç �

Page 15: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

J-KL M NIOP N Q R S!T LVUXW�YZL W�J�[ \[0L S R ] ^�_ NI`R L S a b c

ESi. LF.jNotação: -Nós

-Actividades

-Actividades críticas

i jDesignação (dij)

i j

i

3

2 4 5

6

A*(1)

H(5)

B(1)

E*(1) 7

J(2)

I*(8)

G(4)

F(6)

0 0 1 1 6 6 12 12

8 80 0

d e!f g h�i j2klemf n op q i f l e!f l n n r e sIlj�t�r hZug e!g f q i v�i t�g tr e!wyx{z|x{}!~���x{z�x�}<r� x�� r q �r h���h�g�t���n g2�f �g l�h�or t2i g�tr�� ��e r h�g j2g e� e r h�g j2g���t�r e q g�n r tr!f l n n r e sIlj�t�r�ug�e r h�g j2gV� �Vt�g!n r t�rmi j2i f i g � ~l����rme i �j�i �If g!���rl�s�n l � r f q l�sIl�tr q r n h�i j�g n1j�l�i jIop f i l�t�g�e r h�g j�g�� ��� l �V�Ih<t2g�e r h�g j�g�� �� ~2r e q g j2tlV�e r h�g j�g e�g t�i g j q g tl�� g f r�ug!s2n r v�i e �g l�i j�i f i g � �

Page 16: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

�-�� �  I¡¢   £ ¤ ¥!¦ �V§X¨�©Z� ¨���ª «ª0� ¥ ¤ ¬ ­�®  I¯¤ � ¥ ° ± ²³C´Iµ ¶!· ¸�¹»ºy¼½ ¾I¿4À-Á  Á4ÃÄ Å Ä Æ2Ç�Á  Á�Â Ä Ã�Ä�Ã�Ä�Á È É Ê Ë�Ê Ã�Á ÃÄ Å4ÌÄ�ÆÄ È Ä Å Å�ÌÁ Â Ê Í4È Í Î!Ä�ÏÈ Á ÂmÐIÍ ÂmÁ É Â Ê Ñ2Ò2Ê Â Ò�λÆ1ÌÒ�Î!Ä Â ÍÃ�Ä Í Â ÃÄ Î<Á�È Á Ã2Á�Á È É Ê Ë�Ê Ã2Á Ã�Ä Ó�Å Ä ÔÒ�Ê Æ2ÃÍ!Í�Á Õ Ô Í Â Ê É Î!Í�Ã�Á ÃÍ�Æ�Á Å�Á Ò2Õ Á Å0É ÄXÌÍ Â Ê È Á Å Ö

× È É Ê ËIØ�Ê Î!Ä Ã�Ê Á É Á Î!Ä Æ É ÄmÐIÍ Å É Ä Â Ê Í Â Ä Å Ù�ÌÒ�Î!Ä Â Í× È É Ê Ë�Ê Ã2Á Ã�Ä × Ú Û Ü Ý Þ ß à á ÃÄ Í Â ÃÄ Î× â ãÚ â â ãÛ ãÜ â â äÝ â â äÞ â äß â åà â åá æç Ä Ô Ò2Ê Ã�Á Î!Ä Æ É Ä Ó Ã�Ä Å Ä Æ�Ç2Á Î!è Å Ä æXé�ã ê�ë Õ Ê Æ�Ç2Á ÅXË Ä Â É Ê È Á Ê Å)Ä�È Í Æ2Å É Â ÍÊ è Å Ä�Á�Â Ä Ã�Ä�ÐIÁ Â É Ê Æ�Ã�Í1Ã�Íì Î Ð2Á  Á�Í Ð2Â Ê Æ�È Ìí ÐIÊ Í�Ø)î�Ê ÆIÌí È Ê Í ÃÄ�È Á Ã�Á Á È É Ê Ë�Ê Ã2Á Ã�Ä�È Í Ê Æ2È Ê ÃÄ�È Í ÎFÁ1Õ Ê Æ2Ç�Á�Ë Ä Â É Ê È Á Õ2È Í Â Â Ä Å èÐIÍÆ�Ã�Ä Æ É Ä!Á ÍVÅ Ä ÒVÆ1ÌÒ�Î!Ä Â Í�ÃÄmÍ Â Ã�Ä ÎVØ Ý Å É Á!ï Á Å Ä!ÃÍ�Ã�Ä Å Ä Æ�Ç�Í�Ã�Á!Â Ä ÃÄmÄ Å É�ÌÁ�Â Ä Ð�Â Ä Å Ä Æ É Á Ã2ÁÆ2Á ì ÔÒ Á!Å Ä ÔÒ�Ê Æ É Ä Ø

1 2 3 4 5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ç Ê Î!Ð2Õ Ê ì È Á Æ2ÃÍVÁVÂ Ä Ã�Ä�Á Ð2Â Ä Å Ä Æ É Á Ã�Á�Æ�Á ì ÔÒ Á4Á Æ É Ä Â Ê Í Â Ó)Í Ñ2ÉÌÄ Î!è Å ÄVÁVÂ Ä Ã�Ä�Â Ä Ð�Â Ä Å Ä Æ É Á Ã2ÁÆ2Á ì ÔÒ Á!Å Ä ÔÒ�Ê Æ É Ä Ø

Page 17: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

ð-ñò ó ôIõö ô ÷ ø ù!ú òVûXü�ýZò ü�ð�þ ÿþ0ò ù ø � ��� ô��ø ò ù � � �

A(10)

B(7)

C(16)

D(12)

E(5)

F(12)

G(8)

H(10)

I(8)

Notação: -Nós

-Actividades i jDesignação (dij )

i

� � �� ������ � �� � � �� � � � � � ������������ ��� � � ��� � � ��� �"!$#&%'#&()#&*�� � � '+ �����+�� � , -� � .�� ��� �����0/ 1�� � �� ��� � 2

A(10)

B(7)

C(16)

D(12)

E(5)

F(12)

G(8)

H(10)

I(8)

Notação: -Nós

-Actividades

-Actividades críticas

i jDesignação (dij)

i

0 0

ESi. LF.j

10 10

7 17

22 22 32 32 40 40

22 22

i j

3 46587 �.9�:�+�� �.� � : + � � � �;� � � -� �.� � � � � � � � � � ��� �<� ��= ��> : � � � � � � � �<�?> � ��� � �����; � ���.+ ��.��� �� � � ��� � � ��� � 2

Page 18: FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Portomac/ensino/docs/IO19992000/IO...±>² ³ ´ µ% · µ ¸ ¹ º » ³I¼K½ ¾M³ ½ ± ¿ À ±;ÁÂÁµ ¸ à » ¹ º Ä ÅÆ

@6A�B C D�EF D G H I�J BLKNMPOQB0MP@PR0SR"B I H T U�V D�WH B I X Y Y

A(10)0/0

B(7)10/0

C(16)

D(12)0/0

E(5)10/10

F(12)3/3

G(8)2/2

H(10)0/0

I(8)0/0

Notação: -Nós

-Actividades

-Actividades críticas

i j

i

0 0

ESi. LF.j

10 10

7 17

22 22 32 32 40 40

22 22

i j

Designação (dij)FTij/FLij

Z [�\;]$^�_�` a bc da e0f e f a g�^�eih�` e j k c f e?lknm o�_�a gNpaiq e�r�a0^ a qP^ _�` a�bc de k qP^ a qPa c f m s�m ^ a ^�k qP^�e c a r�m t u�ec ` lv f m c e�wx�y;z{x<|6}.x�~P}�x��P}{� � � }.x���z����

� e�r�e?a q�^ _�` a�bc de k q�^�a q�a c f m s�m ^ a ^�k q�q da e?s a ` m la s k m q�a g k a f le ` m a q � xiy f a r0�"lk r�q k ` la?_�r�as a ` m la s k gNa g k a f le ` m a c e�r�r.lk ^�m a�� y ^ a ^ aih�e ` w� y;z � |�} � ~P} � �P}�� � � } � ��z�� �n}�� �n}�� �n}.��z�� �

]n^ r�m f m t ^�ei��_�kna qP^ _�` a�bc de k q"^ a qPa c f m s�m ^ a ^�k qPq da eis a ` m la s k m qPa g k a f le ` m a q"m t�^�k h�k t�^�k t f k q ��as a ` m �a t c m a�^�a�^�_�` a bc da e�f e f a gN� ~y q k ` la�w� ~y z � ~| } � ~~ } � ~� }�� � � } � ~� z{� ~ }{� ~ }�� ~ }�� ~ z�� �

� _�` a�bc da e�f e f a g ^�e0h ` e j k c f eih�e�^�k�q k `"^�k q c ` m f a0h�e `"_ r�a0^�m q f ` m � _ m bc da eit�e ` r�a g c e r'r?lk ^ m a� y k0s a ` m �a t c m a�� ~yP�� k q f k c a q e�f k ` k r�e q�k t f da e w��� x������ �6z{��� �{� � | ¡ ¢ £¤ £¦¥ z{�<� �$� � | ¡ § ¨� © ª | �Pz{��� �$����� � ���P«���¬?��� �0¬.��� � ­ � ­�«��� � ��� �]�h ` e ��a ��m g m ^�a ^�k0^�k0e<h�` e j k c f e<t da e<k q f a ` c e t c g _�lv ^�e�a e�®�r�^�k � � q k r�a t�a qLlk�^�k�a h ` e ¯° m r�a ^�a r�k t f k � ± �