of 14 /14
FEVDALIZEM V SREDNJEM VEKU Z izrazom fevdalni sistem označujemo sistem, v katerem nekdo dobi zemljo, posestvo, v zameno za vojaške ali druge zasluge. Posestvo se je imenovalo fevd (latinsko feodum).

Fevdalizem v srednjem veku

  • Author
    yannis

  • View
    551

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fevdalizem v srednjem veku. Z izrazom fevdalni sistem označujemo sistem, v katerem nekdo dobi zemljo, posestvo, v zameno za vojaške ali druge zasluge. Posestvo se je imenovalo fevd (latinsko feodum ). Kdo ga je uvedel?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Fevdalizem v srednjem veku

Fevdalizem v srednjem veku

Fevdalizem v srednjem vekuZ izrazom fevdalni sistem oznaujemo sistem, v katerem nekdo dobi zemljo, posestvo, v zameno za vojake ali druge zasluge. Posestvo se je imenovalo fevd (latinsko feodum).

1Fevdalni sistem so uvedli Normani, bojeviti danski Vikingi, ki so zavzeli zdajnjo severno Francijo in se tam za stalno naselili.

Kdo ga je uvedel?Svoj viek je sistem dosegel v asu od 9. do 13. stoletja, okrog leta 1400 pa je postopoma zael izginjati.

Iz normanskega kraljestva Frankov se je fevdalizem postopoma raziril po vsej zahodni Evropi.

2

Kaken je bil sistem?Bil je , vendar uinkovit. Lastnik vse zemlje je bilEno je zadral zase kot svojo osebno last. Nekaj posesti je podaril

enostavenkralj.etrtinocerkvi.Ostalo je razdajal ali podarjal tako, da jo je e vedno lahko nadzoroval.3KRALJBARONIVITEZITLAANIDa del zemlje baronomNudijo kralju denar in vojake pod poveljstvom vitezovDajo del svoje zemlje vitezomNudijo zaito in vojako podporo baronomPridelujejo hrano zase in za viteze, obdelujejo vitezovo zemljoDajo del svoje zemlje podlonikom v obdelovanjeKako je deloval?4V fevdalnem sistemu je imel neomejeno mo in nadzor.

KRALJBil je lastnik vse zemlje in je sam odloal, komu jo bo dal v zaasen ali trajen najem. 5

Zemljo je ponujal le tistim, ki jim je lahko brezpogojno zaupal.

Vena zvestobaPreden so zemljo dobili v last ali v najem, so morali bodoi lastniki ali najemniki baroni kralju prisei veno zvestobo. Kralj jim je prepustil popoln nadzor nad dodeljeno zemljo ter njenimi prebivalci.

Bili so premoni in zelo vplivni.

6Fevdalna posest, ki so jo upravljali baroni, se je imenovala fevdalno posestvo ali graina.

GRAAKIBaron je torej postal graak, lan najvijega plemstva, takoj pod kraljem. 7Na svoji zemlji so baroni vzpostavili svoj sistem pravice.

TONIK IN SODNIKGraaki so prebivali v utrdbah, gradovih.Graak je bil navadno tudi sodnik, ki je odloal po svoji presoji. Imel je lasten denar in je pobiral davine od prebivalcev. 8

V zameno za zemljo, ki jo je kralj podaril ali dal v zaasno last, so bili baroni obvezni sluiti kraljevskemu dvoru, plaevati najemnino in kralja oskrbeti z vojaki, kadar je to zahteval.

Kadar je kralj potoval po deeli, so baroni morali zagotoviti hrano in prenoie zanj in njegovo spremstvo.

Daj - DAM9

Baroni so zadrali v osebni lasti toliko zemlje, kot so eleli, ostalo pa so razdelili vitezom. Bili so zelo bogati. Poloaj, zemlja, pravice in bogastvo je bilo dedno.Baroni VITEZOM10

Vitezi so spadali v nije plemstvo. Zemljo so dobili v zameno za vojako slubo, kadar je to zahteval baron ali kralj.

VITEZIPrav tako je bila dolnost nijega plemstva, da skrbi za varnost barona in njegove druine. Vitezi in njihovi vojaki so bili tisti, ki so branili graino pred napadi.11

Vitezi so obdrali toliko zemlje, kot so jo potrebovali ali eleli za svoje potrebe. Ostalo so podelili podlonikom. NIJE PLEMSTVOeprav niso bili tako bogati kot baroni, so bili vseeno kar premoni.

Poloaj, zemljo, pravice in bogastvo so dedovali otroci.

12Podloniki so bili preprosti ljudje, kmetje. Rekli so jim tudi prostaki ali tlaani.

Delati so morali na njegovi zemlji (tlaka).Tlaani niso imeli nobenih pravic. PROSTAKIZemljo so dobili od viteza, vendar le v najem. Dolni so bili oddajati del pridelane hrane in biti na razpolago, kadar je vitez to zahteval. 13

Posesti niso smeli zapustiti in morali so prositi svojega gospoda za dovoljenje, e so se eleli poroiti.

TLAANIBili so zelo revni.

Kadar je njihovemu gospodarju zmanjkalo denarja, je lahko povial davek.

14