أƒأ’أ‚آ§أ’آ¹آ»أƒأگآ¨أ“ آ» â€ڑ 2562 ANNUAL REPORT 2019 1 أƒأ’أ‚آ§أ’آ¹آ»أƒأگآ¨أ“ آ» â€ڑ 2562 7 annual

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of أƒأ’أ‚آ§أ’آ¹آ»أƒأگآ¨أ“ آ» â€ڑ 2562 ANNUAL REPORT 2019 1...

 • 1ÃÒ§ҹ»ÃÐ¨Ó »‚ 2562ANNUAL REPORT 2019

  11PB

 • 2 ÃÒ§ҹ»ÃÐ¨Ó »‚ 2562ANNUAL REPORT 2019

  322

 • 3ÃÒ§ҹ»ÃÐ¨Ó »‚ 2562ANNUAL REPORT 2019

  332

 • คํานํา

  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพื่อพัฒนาประเทศไทย ใหกาวไปขางหนาดวยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจไทยแข็งแกรงและมีความสามารถในการแขงขันควบคูกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  จากแนวนโยบายและเปาหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล จังหวัดเลยได กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดดวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกันทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการมุงเนนการพัฒนาจังหวัดในทุก ๆ ดาน ทั้งดาน การสงเสริมการทองเท่ียว การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร การคา การลงทุน การสงเสริมและ สนับสนุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเสริมสรางและ รักษาความมั่นคง โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนอง ตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหจังหวัดเลยเปนเมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยว การคาและการลงทุนภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน

  จังหวัดเลย ไดจัดทําหนังสือรายงายงานประจําป พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อรวบรวมผล การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 โดยหนังสือฉบับนี้ เปน การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานตอหนวยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป สําหรับใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป

  จังหวัดเลย กันยายน 2562

  544

 • สารบญั หนา

  ขอมูลท่ัวไปจังหวัดเลย 6 - ลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ - ลักษณะทางการปกครอง ดานประชากร ดานทรัพยากรธรรมชาติ - ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมและขนสง ขอมูลดานเศรษฐกิจ การลงทุน และแรงงาน 21 - สภาพท่ัวไปดานเศรษฐกิจ - ดานการเกษตร ดานปศุสัตว ดานการประมง - ดานการคาและการลงทุน ดานการคาชายแดน - ดานอุตสาหกรรม ดานแรงงาน - ดานการทองเท่ียวและบริการ ขอมูลดานสังคมและคุณภาพชวีิต 47 - ดานการศึกษา ดานศาสนา - ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต - โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ แผนพัฒนาจังหวัดเลย 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 72 โครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ป พ.ศ.2562 (งบจังหวัด) โครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ป พ.ศ.2562 (งบกลุมจังหวัด) งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือ กรณฉีุกเฉินหรือจําเปนในอํานาจของรองนายกรัฐมนตรี ผลการดําเนินโครงการตามงบประมาณตาง ๆ ของจังหวัดเลย

  554

 • 6 ÃÒ§ҹ»ÃÐ¨Ó »‚ 2562ANNUAL REPORT 2019 ตราประจําจังหวดัเลย

  ความหมายของตราประจําจงัหวัดเลย

  เปนภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย สรางเปนอนุสรณการปกปนเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จ พระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยากับพระเจาไชยเชษฐาแหงกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน) กอสราง เมื่อ พ.ศ. 2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ตั้งอยูวัดพระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงเปนวัดที่ไมมีพระภิกษุสงฆพํานัก ริมแมน้ําหมัน บานหัวนายูง ตําบลดานซาย อําเภอดานซาย องคพระธาตุกออิฐกอปูน มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวางดานละ 10.47 เมตร สูง 19.19 เมตร บนยอดพระธาตุมีแกวครอบเปนโคมมีกระดิ่ง ลูกเล็กๆ แขวนอยูเหนือโคมกรมศิลปากรประกาศใหเปนโบราณสถานแหงชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 1

  คําขวัญของจังหวัดเลย

  “เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไมงามสามฤด ู ถิ่นที่อยูอรยิสงฆ มั่นคงความสะอาด”

  ภูมิประเทศของจังหวัดเลย เกิดจากการเคลื่อนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเปนเวลา หลายรอยลานปมาแลว เกิดภูเขาลดหล่ันกันมากมาย เปนภูเขาที่มีพื้นที่ราบหลายแหง ( Table Land ) เกิดพันธุไมนานาพันธุ จากการที่ภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือ จึงทําใหอากาศแผปกคลุมหนาวเย็น เพราะไมมีแนวเขาสูงกั้น

  1 ที่มา:เอกสาร กองโบราณคดี หมายเลข 21/2534

  766

 • 7ÃÒ§ҹ»ÃÐ¨Ó »‚ 2562ANNUAL REPORT 2019

  ธงประจําจงัหวัดเลย

  ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผาสีฟา มีตราประจําจังหวัดเลยเปนรูปพระธาตุศรีสองรักอยูในวงกลมบนพื้นผา ทั้งสองดาน

  ตนไมประจําจังหวัด

  ชื่อ พรรณ

Recommended

View more >