of 62/62
წლიური ანგარიში ANNUAL REPORT 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი” Organization “Article 42 of the Constitution” article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge

წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური...

 • წლიური ანგარიშიAnnuAl RepoRt

  2011

  ორ გა ნი ზა ცია“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”

  Organization“Article 42 of the Constitution”

  www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge

 • ორ გა ნი ზა ცია“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”

  წლიური ანგარიში

  2011 წე ლი

  (ანგარიში მოიცავს 2010 წელსგანხორციელებულ საქმიანობას)

 • © “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი”, 2011

  გამოცემაზე პასუხისმგებელი პირები: ნაზი ჯანეზაშვილი, თამარ გაბისონია

 • მისალმება

  3

  მისალმება“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” არ ის ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც ბო ლო 10 წე ლია, აქ ტი ურ-

  ად მუ შა ობს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში და სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის გზით ხელს უწყობს ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და სა მარ თლის უზ ენა ეს ობ-ის დამ კვიდ რე ბას.

  “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის თვის” 2010 წე ლი, გა სუ ლი წლე ბის მსგავ სად, მნიშ-ვნე ლო ვა ნი და საკ მა ოდ დატ ვირ თუ ლი იყო. ეს წლი ური ან გა რი ში მო იც ავს 2010 წლის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხვა დო ნო რი და პარ ტნი ორი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხარ და ჭე რით გან ხო ცი ელ ებ ულ ღო ნის ძი ებ ებს.

  მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცია სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის კუთხით სამ პრო-ექ ტს ახ ორ ცი ელ ებ და, ეს ენია: “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება კავ კა სი აში”, “სტრა ტე-გი ული სა მარ თალ წარ მო ება მოწყვლა დი და მარ გი ნა ლუ რი ჯგუ ფე ბის თვის” და “სა ზო გა დო-ებ ის მოთხოვ ნის გაზ რდა უკ ეთ ეს კა ნონ მდებ ლო ბა ზე”. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ-ში ორ გა ნი ზა ცი ამ წა რად გი ნა სა ჩივ რე ბი ევ რო სა სა მარ თლო ში და სარ ჩე ლე ბი სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში. აღ ნიშ ნულ თე მა ტი კა ზე გა სულ წელს 21 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ება ჩა ტარ და: ტრე ინ ინ გე ბი, სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი, რე გი ონალური შეხ ვედ რე ბი და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა კონ ფე რენ ცი ები. ას ევე გან ხორ ცი ელ და 4 სას წავ ლო ვი ზი ტი — სა-ქარ თვე ლო ში, სომ ხეთ ში, აზ ერ ბა იჯ ან სა და მოლ და ვეთ ში.

  2010 წელს მომ ზად და და გავ რცელ და შემ დე გი გა მო ცე მე ბი: 2 სა ინ ფორ მა ციო ბი ულ-ეტ ენი, 2 ბრო შუ რა და გზამ კვლე ვი ქა ლე ბის თვის, ას ევე სა მარ თლებ რივ სა კითხებ ზე მომ-ზად და ან ალ იტ იკ ური სტა ტი ები, რომ ლე ბიც გან თავ სდა ორ გა ნი ზა ცი ის გა ნახ ლე ბულ ვებ-გვერ დზე. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის იც, რომ შე იქ მნა ორ გა ნი ზა ცი ის ახ ალი ვებ გვერ დი და ბლო-გი, სა დაც რე გუ ლა რუ ლად გა მოქ ვეყ ნდე ბა სი ახ ლე ები და პრაქ ტი კო სი იურ ის ტე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი სტა ტი ები.

  სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლში” სტა ჟი რე ბა გაიარა 15-მა დამ-წყებ მა იურ ის ტმა. ორ გა ნი ზა ცია თა ნამ შრომ ლობ და კავ კა სი ის სა მარ თლის სკო ლას თან იურ-იდი ული კლი ნი კის ფარ გლებ ში. ამ თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად სა ად ვო კა ტო საქ მი ან ობ ას დაეუფლა 50 სტუ დენ ტი.

  მად ლო ბას ვუხ დით დო ნორ და პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებს მხარ და ჭე რის თვის, რის გა-რე შეც შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ჩვე ნი საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ება. ას ევე, მად ლო ბას ვუხ-დით წევ რებს, თა ნამშრომლებს, სტა ჟი ორ ებს, ად გი ლობ რივ და უცხო ელ კონ სულ ტან ტებს მათ მი ერ გა წე ული გულ მოდ გი ნე შრო მი სა და დახ მა რე ბის თვის.

  თა მარ გა ბი სო ნია, გამ გე ობ ის თავ მჯდო მა რე.

  ნა ზი ჯა ნე ზაშ ვი ლი,აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი.

 • ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” შესახებ

  4

  ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” შესახებ

  ის ტო რია — “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” არ ის არ ას ამ თავ რო ბო, აპ ოლ იტ იკ ური, ად ამი-ან ის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც 1997 წლის 12 სექ ტემ ბერს და ფუძ ნდა. ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი არი ან პრო ფე სი ონ ალი ად ვო კა ტე ბი, რომ ლე ბიც ად ამი ან ის უფ ლე ბა-თა დარ ღვე ვის მსხვერ პლთ უფ ასო იურ იდი ული დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფენ ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლო ინ სტან ცი ებ სა თუ სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში. ორ გა ნი-ზა ცია მიზ ნად ის ახ ავს, ხე ლი შე უწყოს სა ქარ თვე ლოს სა მარ თლებ რივ სა ხელ მწი ფოდ ჩა მო ყა-ლი ბე ბას, ად ამი ან ის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი მარ თლშეგ ნე ბის ამ აღ ლე ბის გზით.

  ორ გა ნი ზა ცია აცხა დებს, რომ ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დაც ვა კვლავ მის უმ თავ რეს ამ-ოც ან ად რჩე ბა. ამ ას თან, ამ ამ ოც ან ის მი საღ წე ვად ორ გა ნი ზა ცია, სტრა ტე გი ული სა მარ თალ-წარ მო ებ ის გარ და, სწავ ლე ბას, კვლე ვა სა და ან ალ იზს გა მო იყ ენ ებს. უფ რო ინ ტენ სი ურ ად მი-იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას სა მარ თალ შე მოქ მე დე ბით პრო ცე სებ ში, რა მაც ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვე ბის პრე ვენ ცია და უფ ლე ბა თა დაც ვის მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის დამ კვიდ რე ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოს.

  ორ გა ნი ზა ცი ის მი სია: “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” არ ის უფ ლე ბა დამ ცა ვი არ ას ამ თავ-რო ბო ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც ხელს უწყობს სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის, ას ევე სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით აღი არ ებ ული სხვა ფუნ და მენ ტუ-რი უფ ლე ბე ბის დაც ვას, სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კი სა და ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ჰარ მო-ნი ზა ცი ას სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან, სა ზო გა დო ებ ის სა მარ თლებ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბას ეფ ექ ტუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის, სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის გაძ ლი ერ ებ ის, სა მო ქა ლა-ქო მო ნი ტო რინ გის, კვლე ვი სა და ან ალ იზ ის და სა მარ თალ შე მოქ მე დე ბით ინ იცი ატ ივ ებ ში მო ნა წი ლე ობ ის გზით.

  ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბი: y სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლით და მე ორე თა ვის სხვა მუხ ლე ბით, აგ-

  რეთ ვე ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ითა და სხვა სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დამ კვიდ რე ბა და მა თი გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის ხელ შეწყო ბა;

  y სა მარ თლის უზ ენა ეს ობ ის პრინ ცი პის დამ კვიდ რე ბა; y მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა დამ ცველ პირ თა თა ნად გო მა მა თი საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ-

  ებ აში და მა თი პრო ფე სი ული დო ნის ამ აღ ლე ბის თვის ხელ შეწყო ბა; y სა ზო გა დო ებ ის სა მარ თლებ რი ვი კულ ტუ რი სა და მარ თლშეგ ნე ბის ამ აღ ლე ბა; y იურ იდი ული გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა.

  ორ გა ნი ზა ცი ის ამ ოც ან ები:“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ამ ოც ანაა, არ სე ბი თი წვლი ლი შე იტ ან ოს სა მარ თლის უზ-

 • ჩვენი ძირითადი საქმიანობა

  5

  ენა ეს ობ ის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, სა-დაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა, კერ-ძოდ:

  y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა, შე და-რე ბი თი ან ალ იზი და და ნერ გვა;

  y სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება ქვეყ ნის შიგ ნით და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც-ვის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნო ებ ში;

  y მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის ან ალ იზი და მის სრულ ყო ფა ზე ზრუნ ვა; y თა ნამ შრომ ლო ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა დამ ცველ ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო

  ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, მათ შო რის იურ ის ტთა პრო ფე სი ულ გა ერ თი ან ებ ებ თან; y სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ან ობა; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კითხებ ზე სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ებ ის წარ მო ება.

  ჩვენი ძირითადი საქმიანობა

  სტრატეგიული სამართალწარმოება

  ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრი ორ იტ ეტია სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება, რო გორც ერ ოვ ნულ დო ნე ზე, ას ევე სა ერ თა შო რი სო სა-სა მარ თლო ებ ში. სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება ის სა შუ ალ ებაა, რომ ლის სა ფუძ ველ-ზეც ხდე ბა სა ხელ მწი ფო ში დე მოკ რა ტი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და სა მარ თლის უზ ენა ეს ობ ის დამ კვიდ რე ბის ხელ შეწყო ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით ორ გა ნი ზა ცი ის გა მოც დი ლე ბა 2000 წლი დან იწყე ბა და დო ნო რე ბი სა და პარ ტნი ორი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხარ და ჭე რით სხვა დას ხვა პრო ექ-ტე ბის ფარ გლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა.

  საკონსტიტუციო სამართალწარმოება

  სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ება სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან კომ პო ნენ ტს წარ მო ად გენს. ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ერთ-ერ თი პრი ორ იტ ეტია ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის სრულ ყო ფა, მას ში არ სე ბუ-ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხვრა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გვის თვის ხელ შეწყო ბა. ორ გა ნი ზა ცია დი დი ხა ნია, აქ ტი ურ ად არ ის ჩარ თუ ლი სა კონ სტი ტუ ციო საქ მე თა წარ მო ებ აში, რის შე დე გა დაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი უკ ვე გან ხორ ცი ელ და.

 • ჩვენი ძირითადი საქმიანობა

  6

  იურიდიული დახმარება

  ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”, დღი დან და არ სე ბი სა, სო ცი ალ ურ ად და უც-ვე ლი მო სახ ლე ობ ის უფ ასო იურ იდი ულ დახ მა რე ბას აწ არ მო ებს. მო ქა ლა ქე ებს იურ ის ტე ბი სა-მარ თლის ყვე ლა დარ გში უწ ევ ენ ინ დი ვი დუ ალ ურ, სა ტე ლე ფო ნო და ონ-ლა ინ კონ სულ ტა ცი-ებს. სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, ახ ორ ცი ელ ებ ენ მათ წარ მო მად გენ ლო ბას ყვე ლა ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო სა და ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნო ებ ში.

  იურიდიული კლინიკა

  ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ახ ორ ცი ელ ებს იურ-იდი ული კლი ნი კის პროგ რა მას. 1998 წელს, ამ ერ იკ ის იურ ის ტთა ას ოცი აცი ის მხარ და ჭე რით, და არ სდა იურ იდი ული კლი ნი კა, რომ ლის ფარ გლებ შიც დღემ დე 500-ზე მე ტი სტუ დენ ტი დაეუფლა ად ვო კა ტის თვის სა ჭი რო პრაქ ტი კულ უნ არ-ჩვე ვებ სა და მა ღა ლე თი კურ პრო ფე სი-ულ სტან დარ ტებს. 2008 წლი დან ორ გა ნი ზა ცი ამ იურ იდი ული კლი ნი კის პროგ რა მის გან ხორ-ცი ელ ება და იწყო კავ კა სი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მარ თლის სკო ლას თან ერ თად, რომ ლის სტუ-დენ ტე ბი ყო ველ წლი ურ ად “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლში” ექ ვსთვი ან სტა ჟი რე ბას გა დი ან.

  სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება

  ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ერთ-ერ თი პრი ორ იტ ეტ ული მი მარ თუ ლე-ბაა სა ზო გა დო ებ ის სა მარ თლებ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა, მათ შო რის, ად ამი ან ის უფ ლე-ბე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე ად ვო კა ტე ბის პრო ფე სი ული უნ არ-ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა. ორ გა-ნი ზა ცია სის ტე მა ტუ რად ატ არ ებს ტრე ინ ინ გებს, სა მუ შაო შეხ ვედ რებ სა და კონ ფე რენ ცი ებს რო გორც თბი ლის ში, ას ევე სა ქარ თვე ლოს სხვა რე გი ონ ებ ში. ას ევე ამ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა ორ-გა ნი ზა ცი ის მი ერ სხვა დას ხვა ში ნა არ სის სა მარ თლებ რი ვი გზამ კვლე ვე ბის, ბრო შუ რე ბი სა და პე რი ოდ ული ბი ულ ეტ ენ ებ ის გა მო ცე მა.

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  7

  მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  “სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში”

  2006-2010 წლებ ში “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლმა” ნი დერ ლან დე ბის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს, ბრი ტა ნე თის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო სა და სა ქარ თვე ლო ში ბრი ტა ნე თის სა ელ ჩოს ფი ნან სუ რი მხარ დჭე რით გა ნა ხორ ცი ელა პრო ექ ტი “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ-მო ება კავ კა სი აში”. პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი ორ გა ნი ზა ციაა “ნი დერ ლან დე ბის ჰელ სინ კის კო მი ტე ტი”. ორ გა ნი ზა ცი ის პარ ტნი ორ ები არი ან: “ინ ტე რა ით სი” (დი დი ბრი ტა ნე თი), ად ამი-ან ის უფ ლე ბა თა პო ლო ნე თის ჰელ სინ კის ფონ დი, სომხური ინსტიტუტი განვითარებისათვის (სომ ხე თი), სა მარ თლებ რი ვი გა ნათ ლე ბის სა ზო გა დო ება (აზ ერ ბა იჯ ანი). პრო ექ ტი ერ თდრო-ულ ად მიმ დი ნა რე ობ და 3 ქვე ყა ნა ში — სა ქარ თვე ლო ში, აზ ერ ბა იჯ ან სა და სომ ხეთ ში.

  პრო ექ ტის მი ზა ნი: ად ამი ან ის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვის გა-უმ ჯო ბე სე ბა ერ ოვ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის დახ ვე წი სა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ-გვის გზით სა ქარ თვე ლო ში, სომ ხეთ სა და აზ ერ ბა იჯ ან ში და ამ ქვეყ ნებ ში სტრა ტე გი ული სა-მარ თალ წარ მო ებ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა.

  პრო ექ ტის სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი: ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი ად გი ლობ რი ვი ორ-გა ნი ზა ცი ები, რომ ლე ბიც ახ ორ ცი ელ ებ ენ სტრა ტე გი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ ას; ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი ად ვო კა ტე ბი; ხე ლი სუფ ლე ბა-პარ ლა მენ ტი, სა სა მარ თლო და პრო-კუ რა ტუ რა, რომ ლე ბიც ვალ დე ბულ ნი არი ან, და ნერ გონ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი.

  პრო ექ ტის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ანი:

  სპეციალური სატრეინინგო პროგრამები და სტაჟირების პროგრამები

  პრაქტიკოსი ადვოკატებისთვის

  2010 წლის გან მავ ლო ბა ში ქარ თვე ლი პრაქ ტი კო სი ად ვო კა ტე ბის თვის სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტარ და ორი სატ რე ინ ინ გო პროგ რა მა ევ რო პის სა სა მარ თლო ში სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა-ხებ. ტრე ინ ინ გებს ატ არ ებ დნენ უცხო ელი ექ სპერ ტე ბი: დი ნა ვე დერ ნი კო ვა, კა რი ნა მოს კა ლენ-კო, ჯო ანა ევ ან სი, ჯე მა იმა სტრატ ფორ დი. ტრე ინ ინ გის ძი რი თა დი თე მე ბი იყო ად ამი ან ის უფ-ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-5 მუხ ლი და რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ მო ქა ლა ქე თა საქ მე ებ ის სა მარ თალ წარ მო ება ევ რო პის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა სა მარ თლო ში. ტრე ინ ინ გი გაიარა 40-ზე მეტ მა პრაქ ტი კოს მა ადვოკატმა სა ქარ თვე ლო ში.

  პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში ქარ თვე ლი, სო მე ხი და აზ ერ ბა იჯ ან ელი იურ ის ტე ბის თვის ხორ-ცი ელ დე ბო და სტა ჟი რე ბის პროგ რა მე ბი. მათ მი ეც ათ შე საძ ლებ ლო ბა, ემ უშ ავ ათ ბრი ტა ნულ და პო ლო ნურ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, გაც ნო ბოდ ნენ მათ საქ მი ან ობ ას სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო-

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  8

  ებ ის კუთხით. 2010 წელს გან ხორ ცი ელ და სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა დიდ ბრი ტა ნეთ ში, ორ გა ნი ზა-ცია “ინ ტე რა ით სში”, სა დაც 6 თვის გა ნამ ვლო ბა ში სტა ჟი რე ბას გა დი ოდა ქარ თვე ლი იურ ის ტი.

  კვალიფიციური ადვოკატების ქსელი სტრატეგიული

  სამართალწარმოების კუთხით

  სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის კუთხით კვა ლი ფი ცი ური ად ვო კა ტე ბის ქსე ლის ჩა-მო ყა ლი ბე ბი სა და გაძ ლი ერ ებ ის მიზ ნით სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნა ად ვო კატ თა ქსე ლი, რო მელ-შიც გა ერ თი ან ებ ულ ნი არი ან ად ვო კა ტე ბი რო გორც დე და ქა ლა ქი დან, ას ევე სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ებ იდ ან. ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრომ ლე ბი ად ვო კა ტებ თან ყო ველ წლი ურ ად ატ არ ებ დნენ რე გუ ლა რულ შეხ ვედ რებს და უზი არ ებ დნენ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის და საქ მის წარ მო ებ ის პრაქ ტი კულ ნიუანსებს, აც-ნობ დნენ მიმ დი ნა რე სი ახ ლე ებს. აღ ნიშ ნულ ქსელ ში გა ერ თი ან ებ ულია 100-ზე მე ტი ად ვო კა-ტი. 2010 წელს ორ გა ნი ზა ცი ამ სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი გა მარ თა რუს თავ ში, ბორ ჯომ ში, ბა თუმ-ში, ზუგ დიდ ში, გორ სა და თბი ლის ში. ამ შეხ ვედ რებ ში 70-ზე მე ტი ად ვო კა ტი მო ნა წი ლე ობ და.

  კონფერენციები და რეგიონალური შეხვედრები

  ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო და ერ ოვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, გა-დაწყვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღებ პირ თა ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბი სა და ამ პირ თა სტრა ტე გი ულ სა-მარ თალ წარ მო ებ აში ჩარ თვის მიზ ნით პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში რამ დე ნი მე კონ ფერ ნე ცია ჩა ტარ და. 2010 წელს გა იმ არ თა კონ ფე რენ ცია სამ ხრეთ კავ კა სი აში გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე-ბის, შეკ რე ბი სა და გა ერ თი ან ებ ის უფ ლე ბის დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის თე მა ზე. კონ ფე რენ ცი ის მუ შა ობ აში მო ნა წი ლე ობ დნენ არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი სა ქარ-თვე ლო დან, სომ ხე თი დან და აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან. გარ და ამ ისა, შეხ ვედ რა ზე ექ სპერ ტე ბად მიწ-ვე ულ ნი იყ ვნენ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი.

  2010 წლის აგ ვის ტო ში თურ ქეთ ში რე გი ონალური შეხ ვედ რა გა იმ არ თა, რო მელ შიც ქარ-თუ ლი, სომ ხუ რი და აზ ერ ბა იჯ ან ული არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი და ად ვო კა ტე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ. შეხ ვედ რა ძი რი თა დად მი ეძ ღვნა კავ კა სი აში სტრა ტე გი-ული სა მარ თალ წარ მო ებ ისა და მო მა ვალ ში თა ნამ შრომ ლო ბის გაგ რძე ლე ბის სა კითხებს. გარ-და ამ ისა, ღო ნის ძი ებ აზე მიწ ვე ულ ნი იყ ვნენ ექ სპერ ტე ბი ნი დერ ლან დე ბი დან, ბრი ტა ნე თი დან და პო ლო ნე თი დან. შეხ ვედ რა ში სა ქარ თვე ლო დან 6 წარ მო მად გე ნე ლი მო ნა წი ლე ობ და.

  სტრატეგიულ საქმეთა წარმოება

  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, 2006 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ყო ველ წლი ურ ად ხდე ბო და სტრა-ტე გი ულ საქ მე თა შერ ჩე ვა, რომ ლებ ზეც სა მარ თლებ რი ვი და ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა იყო გათ-

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  9

  ვა ლის წი ნე ბუ ლი. კერ ძოდ, ბრი ტა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია “ინ ტე რა ით სის” იურ ის ტი პრაქ ტი კოს ად ვო კა ტებს სა მარ თლებ რივ კონ სულ ტა ცი ებს უწ ევ და და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში საქ მის კვა ლი ფი ცი ურ ად წარ მარ თვა ში ეხ მა რე ბო და. გარ და ამ ისა, პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ორ გა ნი ზა ცი ას თან თა ნამ შრომ ლობ და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი ცენ ტრი. ცენ ტრის დახ მა რე ბით, ქარ თველ ად ვო კა ტებ თან ერ თად, მომ ზად და ად ამი ან ის უფ-ლე ბა თა ევ რო პის სა სა მარ თლოს 2 გა ნაცხა დი იმ საქ მე ებ ზე, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლო ში 2008 წლის აგ ვის ტო ში გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს ეხ ებ ოდა.

  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობ და მუ შა ობა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა-სა მარ თლოს ქვემ დე ბა რე 12 საქ მე ზე.

  ინტერნეტ რესურსების განვითარება

  შე იქ მნა ორ გა ნი ზა ცი ის ახ ალი ვებ გვერ დი, რო მელ ზეც რე გუ ლა რუ ლად გან თავ სდე ბა ევ-რო პის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა სა მარ თლო ში მი ღე ბუ ლი პრე ცე დენ ტუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე-ბი, ინ ფორ მა ცია პრო ცე დუ რუ ლი სი ახ ლე ებ ის შე სა ხებ, ას ევე უცხო ელი ექ სპერ ტე ბის მი ერ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის ცალ კე ული მუხ ლე ბის შე სა ხებ მომ ზა-დე ბუ ლი მა სა ლე ბი ინ გლი სურ და ქარ თულ ენ ებ ზე. გარ და ამ ისა, ორ გა ნი ზა ცი ამ შექ მნა ბლო-გი, სა დაც მო მა ვალ ში ქარ თვე ლი ად ვო კა ტე ბი შეძ ლე ბენ, გა ნა თავ სონ სტა ტი ები მათ წარ მო-ებ აში არ სე ბულ საქ მე ებ სა და ას ევე სხვა სა მარ თლებ რივ სა კითხებ ზე.

  საგამომცემლო საქმიანობა

  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზად და და გა მო იცა ბრო შუ რე ბი, რომ ლე ბიც ეძ ღვნე ბა ად-ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის და ნერ გვას სა-ქარ თვე ლო ში. მიმ დი ნა რე სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა მო იცა 2 ბრო შუ რა და ვებ გვერ დის მეშ-ვე ობ ით გავ რცელ და ქარ თვე ლი ექ სპერ ტე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი სხვა დას ხვა სტა ტი ები.

  “სტრატეგიული სამართალწარმოება მოწყვლადი და მარგინალური

  მოსახლეობისთვის”

  2010 წლის ივ ლი სი დან “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”, “ღია სა ზო გა დო ებ ის ინ სტი ტუ-ტის” (OSI-ბუ და პეშ ტი) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, ახ ორ ცი ელ ებს პრო ექ ტს “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება მოწყვლა დი და მარ გი ნა ლუ რი მო სახ ლე ობ ის თვის”. პრო ექ ტი სამ წლი-ანია და 2013 წლის ივ ლი სამ დე გრძელ დე ბა.

  პრო ექ ტის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი: y სა ქარ თვე ლო ში ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის მხრივ მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა; y აგ ვის ტოს მოვ ლე ნე ბის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ პირ თა სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბა.

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  10

  პრო ექ ტის ამ ოც ან ები: y 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის უზ რუნ ველ ყო-

  ფა სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბით. ამ მიზ ნით დევ ნი ლე ბის თვის უფ ასო იურ იდი ული კონ სულ ტა ცი ებ ის გა წე ვა მა თი კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბის პუნ ქტებ ში, სა ჩივ რე-ბის გაგ ზავ ნა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში და სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის იმ პლე მენ-ტა ცია ერ ოვ ნულ დო ნე ზე;

  y მოწყვლა დი და მარ გი ნა ლუ რი მო სახ ლე ობ ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ-ლე ბა სა სა მარ თლო ში მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით;

  y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლი სა და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა ერ ოვ ნულ დო ნე ზე;

  y ად ამი ან ის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში მო ქა ლა ქე თა ინ ტე-რე სე ბის დაც ვა და წარ მო მად გენ ლო ბა, რო გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში.

  ამ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ება გა ნა პი რო ბა სა ქარ თვე ლო ში 2008 წლის აგ ვის ტოს თვე-ში გან ვი თა რე ბულ მა სამ წუ ხა რო მოვ ლე ნამ — ე.წ. რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ომ მა. ორ გა ნი ზა-ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” 2008 წლის აგ ვის ტოს თვი დან მო ყო ლე ბუ ლი აქ ტი ურ ად ჩა ება რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს შეიარაღებული კონ ფლიქ ტის შე დე გად კონ ფლიქ ტის ზო ნი დან იძ ულ ებ ით გა და ად გი ლე ბულ პირ თათ ვის სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის გა წე ვა ში. ამ დრო იდ-ან მო ყო ლე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი ახ ორ ცი ელ ებ დნენ და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის გა მო კითხვას მა თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ, ძი რი თა დად ქ. თბი ლი სის მას-შტა ბით და ზა რა ლე ბულ თა კო ლექ ტი ური და სახ ლე ბის პუნ ქტებ ში მო ნა ხუ ლე ბით. გა მო იკ ითხა 100-ზე მე ტი და ზა რა ლე ბუ ლი.

  დევ ნილ თა გა მო კითხვის შე დე გად გა მოვ ლე ნილ მა სა მარ თალ დარ ღვე ვებ მა გა ნა პი რო-ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ად ვო კა ტე ბის და ინ ტე რე სე ბა დევ ნილ თათ ვის სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე-ბის გა წე ვის თვალ საზ რი სით, რის შე დე გა დაც მომ ზად და სა ჩივ რე ბი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გა საგ ზავ ნად, ას ევე და ვეხ მა რეთ დევ ნი-ლი მო სახ ლე ობ ის გარ კვე ულ რა ოდ ენ ობ ას ერ ოვ ნულ დო ნე ზე სა მარ თლებ რი ვი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში.

  აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ებ ები გან ხორ ცი ელ და ფონდ “ღია სა ზო გა დო ება–სა ქარ თვე ლოს” (OSGF) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, ჯერ კი დევ 2008 წელს და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის — “დევ ნი ლი მო სახ ლე ობ ის სა მარ-თლებ რი ვი დახ მა რე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო-ში” — ფარ გლებ ში.

  მი თი თე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 30 საქ მე შე ირ ჩა, რომ ლე ბიც 2009 წლის იან ვრის პირ ველ რიცხვებ ში ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გა იგ ზავ ნა.

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  11

  აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ებ ის ნა წი ლი ევ რო სა სა მარ თლო ში გაგ ზავ ნილ ინ დი ვი დუ ალ ურ, ხო ლო ნა წი ლი კო ლექ ტი ურ სა ჩი ვარს წარ მო ად გენს. ამ ას თა ნა ვე, ორ გა ნი ზა ცი აში სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის თვის სულ უფ რო და უფ რო მე ტი მო მარ თვა შე მო დი ოდა, იზ რდე ბო და აგ ვის ტოს ომ ის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ პირ თა რიცხვი. უფ ლე ბა დარ ღვე ულ პირ თა რიცხოვ ნო ბი სა და მათ მი მართ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ორ გა ნი ზა ცია არ შე მო ფარ გლუ ლა მხო ლოდ პრო ექ ტით გათ-ვა ლის წი ნე ბუ ლი საქ მე ებ ის რა ოდ ენ ობ ით და დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობ ით წარ მო ებ აში აქ ვს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 76 საქ მე და იც ავს 407 და ზა რა ლე ბუ ლი პი რის ინ ტე რე სებს.

  2010 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” დევ ნი ლი მო-სახ ლე ობ ის სა მარ თლებ რივ ინ ტე რე სებს იც ავს პრო ექ ტის — “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ-მო ება მოწყვლა დი და მარ გი ნა ლუ რი მო სახ ლე ობ ის თვის” — ფარ გლებ ში, რო მე ლიც ფონდ “ღია სა ზო გა დო ებ ის ინ სტი ტუ ტის” ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ხორ ცი ელ დე ბა. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ობა 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ის შე დე გად დევ ნილ თა ევ რო-პულ სა სა მარ თლო ში გა საგ ზავ ნი სა ჩივ რე ბის სრულ ვერ სი აზე.

  ამ მიზ ნით ორ გა ნი ზა ცი ის ად ვო კა ტებ მა 2010 წლის ივ ლი სი დან დე კემ ბრის ჩათ ვლით გა ნა ხორ ცი ელ ეს 11 ვი ზი ტი დევ ნილ თა კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ პუნ ქტებ ში მა თი ჩვე ნე-ბე ბის და სა ზუს ტებ ლად, ხე ლა ხა ლი და კითხვე ბის სა წარ მო ებ ლად და სხვა აუც ილ ებ ელი მტკი-ცე ბუ ლე ბე ბის მო სა პო ვებ ლად. გარ და ამ ისა, დევ ნილ თა კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ პუნ-ქტებ ში მუდ მი ვად ტარ დე ბა უფ ასო იურ იდი ული კონ სულ ტა ცი ები დევ ნილ თა სა მარ თლებ რი-ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის თვალ საზ რი სით.

  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა სტა ჟი რე ბა – ამ ეტ აპ ზე 15 სტუ დენ ტი აქ ტი ურ ად არ ის ჩარ თუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე საქ მე ებ ში.

  გარ და ე.წ. ომ ის საქ მე ებ ისა, პრო ექ ტის ად ვო კა ტებს წარ მო ებ აში აქ ვთ სის ხლის, სა მო-ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ული კა ტე გო რი ის 16 სტრა ტე გი ული საქ მე, რომ ლებ ზეც სა მარ-თალ წარ მო ება ერ ოვ ნულ დო ნე ზე მიმ დი ნა რე ობს.

  აღ სა ნიშ ნა ვია ოსი ერ ოვ ნე ბის ქალ ბა ტო ნის ეკა კო ზა ევ ას საქ მე. ამ ად ამი ან მა ორ გა ნი-ზა ცი ას სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის თვის მო მარ თა, რად გან ვერ ად გენ და თა ვი სი ოჯ ახ ის წევ რე ბის გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტს, რის გა მოც ვერ იღ ებ და კომ პენ სა ცი ას. იგი და იბ ადა და გა-იზ არ და ქ. ცხინ ვალ ში, სა დაც თა ვის შვილ თან, მშობ ლებ თან და ბე ბი ას თან ერ თად 2007 წლის ნო ემ ბრის თვემ დე ცხოვ რობ და. 2007 წლის ნო ემ ბრის თვი დან ეკა კო ზა ევა, თა ვის მცი რეწ-ლო ვან შვილ თან ერ თად, საცხოვ რებ ლად გო რის რაიონის სო ფელ ხე ით ში გა და ვი და, სა დაც სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ოსი ერ ოვ ნე ბის ხალ ხთან შე რი გე ბის ნიშ ნად აშ ენ ებ ულ საცხოვ რე ბელ კომ პლექ სში შე სახ ლდა. ამ ის შემ დეგ მან ვე ღარ შეძ ლო ცხინ ვალ ში დაბ რუ ნე-ბა, რად გან იგი კო კო ით ის დე ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბამ მო ღა ლა ტედ მი იჩ ნია და მის წი ნა აღ-მდეგ სის ხლის სა მარ თლის საქ მე აღ ძრა.

  2008 წლის აგ ვის ტოს თვე ში სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე გან ვი თა რე ბუ ლი სა ომ არი

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  12

  მოქ მე დე ბე ბის შემ დეგ ეკა კო ზა ევა იძ ულ ებ ული გახ და, სო ფე ლი ხე ითი თა ვის მცი რეწ ლო ვან შვილ თან ერ თად და ეტ ოვ ებ ინა და ქა ლაქ თბი ლის ში ჩა მო სუ ლი ყო. 2008 წლის 8 აგ ვის ტოს, გამ თე ნი ის ას, რო დე საც ქა ლა ქი ცხინ ვა ლი იბ ომ ბე ბო და, ეკა კო ზა ევ ას სახ ლის ეზ ოში ჭურ ვი ჩა ვარ და, რომ ლის აფ ეთ ქე ბა საც ეკ ას მშობ ლე ბის ალ ბერტ კო ზა ევ ისა და ბე ლა ხა დუ რის, ას-ევე ბე ბი ის მა რია ზა სუ ხო ვას გარ დაც ვა ლე ბა მოჰ ყვა.

  სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით გა ნი საზღვრა ფუ ლა დი კომ პენ სა ცია პი რე-ბის თვის, რომ ლებ საც ომ ის შე დე გად ოჯ ახ ის წევ რე ბი გარ და ეც ვა ლათ, თუმ ცა ეკა კო ზა ევა აღ ნიშ ნულ კომ პენ სა ცი ას ვერ იღ ებ და, რად გან სა ჭი რო დო კუ მენ ტე ბის უქ ონ ლო ბის გა მო ოჯ-ახ ის გარ დაც ვლილ წევ რებ თან ნა თე სა ურ კავ შირს ვერ ად გენ და.

  ამ საქ მე ში ორ გა ნი ზა ცი ის ად ვო კა ტი ჩა ერ თო, რო მელ მაც სა სა მარ თლო ში გან ცხა დე ბა შე იტ ანა და ეკა კო ზა ევ ას სა ჭი რო დო კუ მენ ტე ბის მო პო ვე ბა სა და იურ იდი ული ფაქ ტის დად-გე ნა ში და ეხ მა რა. სა ბო ლო ოდ, მას მი ეცა უფ ლე ბა, ოჯ ახ ის წევ რე ბის გარ დაც ვა ლე ბის გა მო ფუ ლა დი კომ პენ სა ცი ის მი სა ღე ბად პრე ტენ ზია წა რად გი ნოს.

  ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გაგ ზავ ნი ლია სტრა-ტე გი ული საქ მე ები — კერ ძოდ, 42 სა ჩი ვა რი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო კონ ვენ ცი ის სხვა დას ხვა მუხ ლე ბის სა ვა რა უდო დარ ღვე ვის შე სა ხებ.

  მათ შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ავ ად ებ ული პა ტიმ რე ბის საქ მე ები: ჯა ში სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ; მე ლი ქიშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ; ცა გუ რიშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს წი ნა-აღ მდეგ. აღ ნიშ ნულ საქ მე ებ ზე ევ რო პულ სა სა მარ თლოს დრო ებ ითი ღო ნის ძი ებ ის გა მო ყე ნე-ბის მოთხოვ ნით მივ მარ თეთ, რის შე დე გა დაც და ავ ად ებ ულ პა ტიმ რებს და მა ტე ბით უტ არ დე-ბათ სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბე ბი, ჯა შის შემ თხვე ვა ში კი ად ეკ ვა ტუ რი მკურ ნა ლო ბის ჩა ტა რე ბას მი სი ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ ის მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბა მოჰ ყვა.

  2010 წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და კო მუ ნი კა ცია ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გაგ-ზავ ნილ რამ დე ნი მე საქ მე ზე. საქ მე ები შე ეხ ება კონ ვენ ცი ის სხვა დას ხვა მუხ ლე ბის დარ ღვე-ვას, მათ შო რის არ ის მომ ჩი ვან თა წა მე ბის ფაქ ტე ბი, მათ მი მართ არ ად ამი ან ური მოპყრო-ბი სა და სი ცოცხლის უფ ლე ბის შე ლახ ვის ფაქ ტე ბი, სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის დარ ღვე ვა და მომ ჩი ვან თა თა ვი სუფ ლე ბის უკ ან ონო აღ კვე თა. ამ დე ნად, ევ რო სა სა მარ თლო ში გა გა ზავ ნილ 5 საქ მე ზე წარ მო ება დას რულ და და ორ გა ნი ზა ცია გა დაწყვე ტი ლე ბას ელ ოდ ება.

  2010 წელს პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გა მო იცა ბი ულ ეტ ენი, რო მელ შიც ორ გა ნი ზა ცი ის ად-ვო კა ტე ბის მი ერ წარ მო ებ ულ საქ მე ებ ზე მიღ წე ული სი ახ ლე ები აის ახა.

  “საზოგადოების მოთხოვნის გაზრდა უკეთეს კანონმდებლობაზე”

  ორ გა ნი ზა ცია 2007 წლის 1-ლი ოქ ტომ ბრი დან ახ ორ ცი ელ ებს პრო ექ ტს “სა ზო გა დო ებ ის მოთხოვ ნის გაზ რდა უკ ეთ ეს კა ნონ მდებ ლო ბა ზე”. პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და ორ გა ნი ზა ცი ის “ერ ოვ ნუ ლი წვლი ლი დე მოკ რა ტი ის თვის” ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით.

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  13

  პრო ექ ტის მიზ ნე ბი: სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის კონ სტი ტუ ცი ას თან შე სა ბა მი-სო ბა ში მოყ ვა ნა და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ ის ამაღლე ბა.

  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2009-2010 წლებ ში მუ შა ობა რა მო დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით წა რი-მარ თა. აქ ტი ვო ბე ბი მი მარ თუ ლი იყო რო გორც ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის კენ, ას ევე კა ნონ-მდებ ლო ბის სრულ ყო ფი სა კენ.

  მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან აქ ტი ვო ბას წარ მო ად გენ და ტრე ინ ინ გე ბი ჟურ ნა ლის ტე ბის თვის თე მა ზე “სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ება და მე დი ის რო ლი სა-მარ თლი ანი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბა ში”. ტრე ინ ინ გებ ში, რომ ლე ბიც ქ. თე ლავ ში და ქო ბუ-ლეთ ში ჩა ტარ და, ცენ ტრა ლუ რი და რე გი ონ ული მე დი ის წარ მო მად გე ნე ლი 30 ჟურ ნა ლის ტი მო ნა წი ლე ობ და. ტრე ინ ინ გე ბის მო ნა წი ლე ებ მა და ექ სპერ ტებ მა გა ნი ხი ლეს ის ეთი სა კითხე-ბი, რო გო რიც არ ის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს რო ლი, საქ მი ან ობ ის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, და ნერ გი ლი სი ახ ლე ები, შე დე გე ბი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი. ჟურ ნა ლის ტებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და უთ მეს მე დი ის როლს სა მარ თლი ანი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ-ლო ბა ში. შე დე გად მო ნა წი ლე ებ მა აიმ აღ ლეს ცოდ ნა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს რო ლის შე სა ხებ სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში.

  2010 წლის 10 მა ისს სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცველ მა და არ ას ამ-თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა: “ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრმა”, კავ შირ მა “21-ე სა უკ უნ ემ”, “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლმა”, “კონ სტი ტუ ცი ურ უფ-ლე ბა თა დაც ვის ცენ ტრმა” და “სა ქარ თვე ლოს ახ ალ გაზ რდა იურ ის ტთა ას ოცი აცი ამ” ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და გან მტკი ცე ბის თვის სა-კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბე ბი სა და სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ-ის სფე რო ში ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გა აფ ორ მეს.

  სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებ ში ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა შე-სა ხებ არ სე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის დახ ვე წის მიზ ნით მხა რე ები, შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, ერ-თობ ლი ვად შე იმ უშ ავ ებ ენ სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბებს და გან სა ხილ ვე ლად სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტს წა რუდ გე ნენ. ით ან ამ შრომ ლე ბენ სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის გზით ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი სა და ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის გან მტკი ცე ბის თვის და მო ამ ზა დე ბენ სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში წარ სად გენ სარ ჩე ლებს და მე გობ რის წე რი ლებს.

  კა ნონ მდებ ლო ბის სრულ ყო ფის მიზ ნით და მას ში არ სე ბუ ლი არ აკ ონ სტი ტუ ცი ური ნორ-მე ბის გა მო სავ ლე ნად და აღ მო საფხვრე ლად სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში მომ ზად და სა კონ სტი-ტუ ციო სარ ჩე ლე ბი. გარ და ამ ისა, ორ გა ნი ზა ცი ის სა პარ ლა მენ ტო მდი ვა ნი აქ ტი ურ ად იყო ჩარ თუ ლი სა კონ სტი ტუ ციო კო მი სი აში. მან არა ერ თი კა ნონ პრო ექ ტი სა და მოქ მე დი სა კა ნონ-მდებ ლო აქ ტის ან ალ იზი მო ამ ზა და და შე სა ბა მის ორ გა ნოს წა რუდ გი ნა.

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  14

  სა ერ თო ჯამ ში კი, უნ და ით ქვს, რომ პრო ექ ტის თვის წე ლი შე დე გი ანი იყო, ვი ნა იდ ან: მომ ზად და და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში შე ტა-ნილ იქ ნა 4 სარ ჩე ლი; ჩა ტარ და 4 მრგვა ლი მა გი და გან სხვა ვე ბუ ლი თე-მე ბით; სო ცი ალ ურ ად და უც ველ 318 პირს გა ეწია იურ იდი ული კონ სულ-ტა ცია; პრო ექ ტის თა ნამ შრომ ლებ მა მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს 3 რა დიო და 2 ტე ლე გა და ცე მა ში; ჩა ტარ და 2 ტრე ინ ინ გი რე გი ონ ში, რომ ლებ შიც 34 ჟურ ნა ლის ტი მო ნა წი ლე ობ და; მომ ზად და და ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ-გვერ-დზე გან თავ სდა 10 სტა ტია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის კონ კრე ტუ-ლი მუხ ლე ბის გან მარ ტე ბე ბით.

  გარ და ამ ისა, მომ ზად და ან ალ იზ ები და რე კო მენ და ცი ები, რო გორც მოქ მედ სა კა ნონ-მდებ ლო აქ ტებ ზე, ისე კა ნონ პრო ექ ტებ ზე; მომ ზად და რე კო მენ და ცი ებ ის მთე ლი პა კე ტი სის-ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სსა და პა ტიმ რო ბის კო დექ სზე. გარ და ამ ისა, სა პარ ლა-მენ ტო მდი ვა ნი იყო უშუ ალო მო ნა წი ლე და წევ რი სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე სა ხელ მწი ფო სა კონ სტი ტუ ციო კო მი სი ისა.

  “ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა,

  გავრცელება და შედეგების შეფასება”

  აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი “გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება” (GTZ) ფი-ნან სუ რი მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ და და 2010 წლის ივ ნი სი დან ნო ემ ბრამ დე მიმ დი ნა რე ობ და.

  პრო ექ ტის მი ზა ნი — ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის ხელ შეწყო ბა და სა მარ თლებ რი ვი ცნო-ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა.

  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზად და სა მარ თლებ რი ვი გზამ კვლე ვი, რო მე ლიც მო იც ავს ცალ კე ულ იურ იდი ულ სა კითხებ ზე ქა ლე ბის თვის სა ჭი რო და აუც ილ ებ ელ ინ ფორ მა ცი ას.

  გზამ კვლევ ში გან ხი ლუ ლია ქა ლის უფ ლე ბე ბი ოჯ ახ ში, ქა ლის შრო მი თი უფ ლე ბე ბი, ქო-ნებ რი ვი სა კითხე ბი, უფ ლე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა ზე. წიგ ნი მო იც ავს ას ევე სო ცი ალ ურ სა კითხებს: სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფას, შემ წე ობ ებს და სხვ. გზამ კვლე ვი სა ინ ტე რე სოა იმ მხრი ვაც, რომ მას ში გან ხი ლუ ლია პრო ცე სუ ალ ური სა კითხე ბი, რო გო რიც არ ის გან ცხა დე ბით ან ად მი ნის ტრა ცი ული სა ჩივ რით მი მარ თვა შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ებ ის ად მი, სარ ჩე ლის შედ გე ნა და უფ ლე ბა თა დაც ვა სა სა მარ თლოს გზით. გზამ კვლევ ში ას ევე მო ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცია უფ-ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ. გა მო ცე მა ში ად გი ლი ეთ მო ბა და ნა შა-ულ თა სა ხე ებს ქა ლე ბის მი მართ და მათ უფ ლე ბებს სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ აში.

  წიგ ნს თან ერ თვის დის კი, რო მელ ზეც ჩა წე რი ლია სხვა დას ხვა სა ჩივ რე ბი სა და გან ცხა-დე ბე ბის ნი მუ შე ბი, სარ ჩე ლის ფორ მე ბი, ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი, რაც პრაქ ტი კუ ლი და ნიშ ნუ-ლე ბი საა და სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში მომ ხმა რე ბელს იურ იდი ული დო კუ მენ ტე ბის და მო უკ-იდ ებ ლად შედ გე ნას გაუადვილებს.

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  15

  გა მო ცე მა ორ ენ ოვ ანია და სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ ერ ოვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო-მად გენ ლებს შე უძ ლი ათ, მას რუ სულ ენ აზე გა ეც ნონ.

  პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს ას ევე სპე ცი ალ ური კითხვა რის სა ფუძ ველ ზე იმ ქალ ბა ტო ნე ბის გა-მო კითხვას, რო მელ თაც გზამ კვლე ვი და ურ იგ დათ. აღ ნიშ ნუ ლის მი ზა ნია ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა გა მო ცე მის ეფ ექ ტუ რო ბის, მი სი პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბი სა და ხა რის ხის შე სა ხებ, რა თა შემ დგომ-ში მსგავ სი ტი პის გა მო ცე მე ბი უფ რო სრულ ყო ფი ლი და რე ალ ური სა ჭი რო ებ ებ ის ამ სახ ვე ლი იყ ოს.

  გზამ კვლე ვის ქარ თუ ლი ვერ სი ის ტი რა ჟია 2500 ცა ლი, ხო ლო რუ სუ ლის – 500. იგი უფ ას-ოდ ვრცელ დე ბა და ორ გა ნი ზა ცი ის ოფ ის ში მი სი მი ღე ბა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ-ლია. ელ ექ ტრო ნუ ლი ვერ სია კი ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ -გვერ დზეა ხელ მი საწ ვდო მი.

  “საერთაშორისო სამართალი: ელექტრონული სწავლება

  ადამიანის უფლებათა სფეროში იურისტებისთვის”

  პრო ექ ტს ახ ორ ცი ელ ებს “ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი”, რო მელ საც პარ ტნი ორ ობ ას უწ ევს “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”. პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ება 2009 წლის სექ ტემ ბერ ში და იწყო და მი სი ხან გრძლი ვო ბა 2 წე ლია.

  პრო ექ ტის მიზ ნე ბი: y პოსტ-საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ად ამი ან ის ძი რი თად უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ-

  ლე ბა თა ეფ ექ ტუ რი დაც ვა სა სა მარ თლოს თვის მი მარ თვის გზით; y სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და სა კონ სტი ტუ ციო ნორ მე ბის და ნერ გვა ში და სა-

  ხელ მწი ფო ებ რივ სის ტე მებ ში; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის უფ რო ეფ ექ ტუ რი

  გა მო ყე ნე ბა ის ეთ ქვეყ ნებ ში, რო გო რიც არ ის სა ქარ თვე ლო, ბე ლა რუ სი, აზ ერ ბა იჯ-ანი, რუ სე თი;

  y ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის და პრაქ ტი კის ჰარ მო ნი ზა ცია სა ერ თა შო რი სო სტან-დარ ტებ თან, მათ შო რის ის ეთ ძი რი თად უფ ლე ბებ ზე, რო გო რიც არ ის სა მარ თლი-ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა, წა მე ბის აკ რძალ ვა, გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, პი რა-დი ხელ შე უხ ებ ლო ბის უფ ლე ბა;

  y კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სფე რო ში მო მუ შა ვე იურ ის ტებ სა და ად ვო კა ტე ბის შო რის;

  y უფ რო ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლის წევ რთა შო რის.

  დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ები: y ნორ ვე გი ის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო; y სკან დი ნა ვი ის მი ნის ტრთა საბ ჭო; y შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გერ მა ნი ის მარ შა ლის ფონ დი; y ნი დერ ლან დე ბის სა ელ ჩო ვარ შა ვა ში; y ერ ოვ ნუ ლი წვლი ლი დე მოკ რა ტი ის თვის, აშშ.

 • მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

  16

  პარ ტნი ორ ები: y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლის ფონ დი (ნორ ვე გია) — პრო ექ ტის ინ იცი ატ ორი და

  ძი რი თა დი კო ორ დი ნა ტო რი; y სომ ხე თის ჰელ სინ კის ას ოცი აცია – რე გი ონალური პარ ტნი ორი სომ ხეთ ში; y ბე ლა რუ სის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლი – რე გი ონალური პარ ტნი ორი ბე ლა რუს ში; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის ბი ურო – რე გი ონ ული პარ ტნი ორი

  ტა ჯი კეთ ში; y ევ რო პის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი (ლიტ ვა) – დის ტან ცი ური სას წავ ლო ცენ-

  ტრი იურ ის ტე ბის თვის; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლის ფონ დის სა ერ თა შო რი სო გან ყო ფი ლე ბა – რე გი-

  ონალური პარ ტნი ორი აზ ერ ბა იჯ ან ში; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა პო ლო ნე თის ჰელ სინ კის ფონ დი – სა ერ თა შო რი სო სას წავ ლო

  ცენ ტრი; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა რუ სე თის კვლე ვის ცენ ტრი – რე გი ონალური პარ ტნი ორი

  რუ სეთ ში; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი (სა ქარ თვე ლო) – რე გი ონალური პარ ტნი ორი სა ქარ-

  თვე ლო ში.

  პროექტი ერთდროულად მიმდინარეობს 4 ქვეყანაში: საქართველოში,

  ბელარუსში, რუსეთსა და აზერბაიჯანში.

  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა ელ ექ ტრო ნუ ლი ბიბ ლი ოთ ეკა, და იწ ერა ლექ ცი ებ ის კურ-სი, რომ ლის მეშ ვე ობ ით ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე იურ ის ტებს მი ეც-ათ შე საძ ლებ ლო ბა, ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ობ ით, სა მუ შაო პრო ცე სის გან მო უწყვეტ ლად, თა ვი ან-თთვის სა სურ ველ დროს მი იღ ონ და მა ტე ბი თი იურ იდი ული გა ნათ ლე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში. შე იქ მნა ფო რუ მი, რომ ლის მეშ ვე ობ ით პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ად ვო კა ტებს მი ეც ათ სა შუ ალ ება, ემ სჯე ლათ სა დის კუ სიო თე მებ ზე. პირ ვე ლი ეტ აპ ის წარ მა ტე ბით დამ თავ-რე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო დან 4 ად ვო კატს მი ეცა შე საძ ლებ ლო ბა, მო ნა წი ლე ობა მი ეღ ოთ ვილ ნი უს ში 2010 წ�