62
წლიური ანგარიში ANNUAL REPORT 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი” Organization “Article 42 of the Constitution” article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge

წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

წლიური ანგარიშიAnnuAl RepoRt

2011

ორ გა ნი ზა ცია“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”

Organization“Article 42 of the Constitution”

www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge

Page 2: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ორ გა ნი ზა ცია“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”

წლიური ანგარიში

2011 წე ლი

(ანგარიში მოიცავს 2010 წელსგანხორციელებულ საქმიანობას)

Page 3: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

© “კონსტიტუციის 42-ე მუხლი”, 2011

გამოცემაზე პასუხისმგებელი პირები: ნაზი ჯანეზაშვილი, თამარ გაბისონია

Page 4: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მისალმება

3

მისალმება“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” არ ის ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც ბო ლო 10 წე ლია, აქ ტი ურ-

ად მუ შა ობს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში და სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის გზით ხელს უწყობს ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და სა მარ თლის უზ ენა ეს ობ-ის დამ კვიდ რე ბას.

“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის თვის” 2010 წე ლი, გა სუ ლი წლე ბის მსგავ სად, მნიშ-ვნე ლო ვა ნი და საკ მა ოდ დატ ვირ თუ ლი იყო. ეს წლი ური ან გა რი ში მო იც ავს 2010 წლის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხვა დო ნო რი და პარ ტნი ორი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხარ და ჭე რით გან ხო ცი ელ ებ ულ ღო ნის ძი ებ ებს.

მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცია სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის კუთხით სამ პრო-ექ ტს ახ ორ ცი ელ ებ და, ეს ენია: “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება კავ კა სი აში”, “სტრა ტე-გი ული სა მარ თალ წარ მო ება მოწყვლა დი და მარ გი ნა ლუ რი ჯგუ ფე ბის თვის” და “სა ზო გა დო-ებ ის მოთხოვ ნის გაზ რდა უკ ეთ ეს კა ნონ მდებ ლო ბა ზე”. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ-ში ორ გა ნი ზა ცი ამ წა რად გი ნა სა ჩივ რე ბი ევ რო სა სა მარ თლო ში და სარ ჩე ლე ბი სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში. აღ ნიშ ნულ თე მა ტი კა ზე გა სულ წელს 21 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ება ჩა ტარ და: ტრე ინ ინ გე ბი, სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი, რე გი ონალური შეხ ვედ რე ბი და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა კონ ფე რენ ცი ები. ას ევე გან ხორ ცი ელ და 4 სას წავ ლო ვი ზი ტი — სა-ქარ თვე ლო ში, სომ ხეთ ში, აზ ერ ბა იჯ ან სა და მოლ და ვეთ ში.

2010 წელს მომ ზად და და გავ რცელ და შემ დე გი გა მო ცე მე ბი: 2 სა ინ ფორ მა ციო ბი ულ-ეტ ენი, 2 ბრო შუ რა და გზამ კვლე ვი ქა ლე ბის თვის, ას ევე სა მარ თლებ რივ სა კითხებ ზე მომ-ზად და ან ალ იტ იკ ური სტა ტი ები, რომ ლე ბიც გან თავ სდა ორ გა ნი ზა ცი ის გა ნახ ლე ბულ ვებ-გვერ დზე. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის იც, რომ შე იქ მნა ორ გა ნი ზა ცი ის ახ ალი ვებ გვერ დი და ბლო-გი, სა დაც რე გუ ლა რუ ლად გა მოქ ვეყ ნდე ბა სი ახ ლე ები და პრაქ ტი კო სი იურ ის ტე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი სტა ტი ები.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლში” სტა ჟი რე ბა გაიარა 15-მა დამ-წყებ მა იურ ის ტმა. ორ გა ნი ზა ცია თა ნამ შრომ ლობ და კავ კა სი ის სა მარ თლის სკო ლას თან იურ-იდი ული კლი ნი კის ფარ გლებ ში. ამ თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად სა ად ვო კა ტო საქ მი ან ობ ას დაეუფლა 50 სტუ დენ ტი.

მად ლო ბას ვუხ დით დო ნორ და პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებს მხარ და ჭე რის თვის, რის გა-რე შეც შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ჩვე ნი საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ება. ას ევე, მად ლო ბას ვუხ-დით წევ რებს, თა ნამშრომლებს, სტა ჟი ორ ებს, ად გი ლობ რივ და უცხო ელ კონ სულ ტან ტებს მათ მი ერ გა წე ული გულ მოდ გი ნე შრო მი სა და დახ მა რე ბის თვის.

თა მარ გა ბი სო ნია, გამ გე ობ ის თავ მჯდო მა რე.

ნა ზი ჯა ნე ზაშ ვი ლი,აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი.

Page 5: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” შესახებ

4

ორგანიზაცია “კონსტიტუციის 42-ე მუხლის” შესახებ

ის ტო რია — “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” არ ის არ ას ამ თავ რო ბო, აპ ოლ იტ იკ ური, ად ამი-ან ის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც 1997 წლის 12 სექ ტემ ბერს და ფუძ ნდა. ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი არი ან პრო ფე სი ონ ალი ად ვო კა ტე ბი, რომ ლე ბიც ად ამი ან ის უფ ლე ბა-თა დარ ღვე ვის მსხვერ პლთ უფ ასო იურ იდი ული დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფენ ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლო ინ სტან ცი ებ სა თუ სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში. ორ გა ნი-ზა ცია მიზ ნად ის ახ ავს, ხე ლი შე უწყოს სა ქარ თვე ლოს სა მარ თლებ რივ სა ხელ მწი ფოდ ჩა მო ყა-ლი ბე ბას, ად ამი ან ის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გვი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი მარ თლშეგ ნე ბის ამ აღ ლე ბის გზით.

ორ გა ნი ზა ცია აცხა დებს, რომ ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დაც ვა კვლავ მის უმ თავ რეს ამ-ოც ან ად რჩე ბა. ამ ას თან, ამ ამ ოც ან ის მი საღ წე ვად ორ გა ნი ზა ცია, სტრა ტე გი ული სა მარ თალ-წარ მო ებ ის გარ და, სწავ ლე ბას, კვლე ვა სა და ან ალ იზს გა მო იყ ენ ებს. უფ რო ინ ტენ სი ურ ად მი-იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას სა მარ თალ შე მოქ მე დე ბით პრო ცე სებ ში, რა მაც ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვე ბის პრე ვენ ცია და უფ ლე ბა თა დაც ვის მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის დამ კვიდ რე ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოს.

ორ გა ნი ზა ცი ის მი სია: “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” არ ის უფ ლე ბა დამ ცა ვი არ ას ამ თავ-რო ბო ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც ხელს უწყობს სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის, ას ევე სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით აღი არ ებ ული სხვა ფუნ და მენ ტუ-რი უფ ლე ბე ბის დაც ვას, სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კი სა და ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ჰარ მო-ნი ზა ცი ას სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან, სა ზო გა დო ებ ის სა მარ თლებ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბას ეფ ექ ტუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის, სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის გაძ ლი ერ ებ ის, სა მო ქა ლა-ქო მო ნი ტო რინ გის, კვლე ვი სა და ან ალ იზ ის და სა მარ თალ შე მოქ მე დე ბით ინ იცი ატ ივ ებ ში მო ნა წი ლე ობ ის გზით.

ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბი: y სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლით და მე ორე თა ვის სხვა მუხ ლე ბით, აგ-

რეთ ვე ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ითა და სხვა სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დამ კვიდ რე ბა და მა თი გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის ხელ შეწყო ბა;

y სა მარ თლის უზ ენა ეს ობ ის პრინ ცი პის დამ კვიდ რე ბა; y მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა დამ ცველ პირ თა თა ნად გო მა მა თი საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ-

ებ აში და მა თი პრო ფე სი ული დო ნის ამ აღ ლე ბის თვის ხელ შეწყო ბა; y სა ზო გა დო ებ ის სა მარ თლებ რი ვი კულ ტუ რი სა და მარ თლშეგ ნე ბის ამ აღ ლე ბა; y იურ იდი ული გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა.

ორ გა ნი ზა ცი ის ამ ოც ან ები:“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ამ ოც ანაა, არ სე ბი თი წვლი ლი შე იტ ან ოს სა მარ თლის უზ-

Page 6: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ჩვენი ძირითადი საქმიანობა

5

ენა ეს ობ ის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, სა-დაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა, კერ-ძოდ:

y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა, შე და-რე ბი თი ან ალ იზი და და ნერ გვა;

y სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება ქვეყ ნის შიგ ნით და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც-ვის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნო ებ ში;

y მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის ან ალ იზი და მის სრულ ყო ფა ზე ზრუნ ვა; y თა ნამ შრომ ლო ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა დამ ცველ ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო

ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, მათ შო რის იურ ის ტთა პრო ფე სი ულ გა ერ თი ან ებ ებ თან; y სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ან ობა; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კითხებ ზე სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ებ ის წარ მო ება.

ჩვენი ძირითადი საქმიანობა

სტრატეგიული სამართალწარმოება

ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრი ორ იტ ეტია სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება, რო გორც ერ ოვ ნულ დო ნე ზე, ას ევე სა ერ თა შო რი სო სა-სა მარ თლო ებ ში. სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება ის სა შუ ალ ებაა, რომ ლის სა ფუძ ველ-ზეც ხდე ბა სა ხელ მწი ფო ში დე მოკ რა ტი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და სა მარ თლის უზ ენა ეს ობ ის დამ კვიდ რე ბის ხელ შეწყო ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით ორ გა ნი ზა ცი ის გა მოც დი ლე ბა 2000 წლი დან იწყე ბა და დო ნო რე ბი სა და პარ ტნი ორი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხარ და ჭე რით სხვა დას ხვა პრო ექ-ტე ბის ფარ გლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა.

საკონსტიტუციო სამართალწარმოება

სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ება სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან კომ პო ნენ ტს წარ მო ად გენს. ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ერთ-ერ თი პრი ორ იტ ეტია ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის სრულ ყო ფა, მას ში არ სე ბუ-ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხვრა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გვის თვის ხელ შეწყო ბა. ორ გა ნი ზა ცია დი დი ხა ნია, აქ ტი ურ ად არ ის ჩარ თუ ლი სა კონ სტი ტუ ციო საქ მე თა წარ მო ებ აში, რის შე დე გა დაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი უკ ვე გან ხორ ცი ელ და.

Page 7: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ჩვენი ძირითადი საქმიანობა

6

იურიდიული დახმარება

ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”, დღი დან და არ სე ბი სა, სო ცი ალ ურ ად და უც-ვე ლი მო სახ ლე ობ ის უფ ასო იურ იდი ულ დახ მა რე ბას აწ არ მო ებს. მო ქა ლა ქე ებს იურ ის ტე ბი სა-მარ თლის ყვე ლა დარ გში უწ ევ ენ ინ დი ვი დუ ალ ურ, სა ტე ლე ფო ნო და ონ-ლა ინ კონ სულ ტა ცი-ებს. სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, ახ ორ ცი ელ ებ ენ მათ წარ მო მად გენ ლო ბას ყვე ლა ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო სა და ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნო ებ ში.

იურიდიული კლინიკა

ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ახ ორ ცი ელ ებს იურ-იდი ული კლი ნი კის პროგ რა მას. 1998 წელს, ამ ერ იკ ის იურ ის ტთა ას ოცი აცი ის მხარ და ჭე რით, და არ სდა იურ იდი ული კლი ნი კა, რომ ლის ფარ გლებ შიც დღემ დე 500-ზე მე ტი სტუ დენ ტი დაეუფლა ად ვო კა ტის თვის სა ჭი რო პრაქ ტი კულ უნ არ-ჩვე ვებ სა და მა ღა ლე თი კურ პრო ფე სი-ულ სტან დარ ტებს. 2008 წლი დან ორ გა ნი ზა ცი ამ იურ იდი ული კლი ნი კის პროგ რა მის გან ხორ-ცი ელ ება და იწყო კავ კა სი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მარ თლის სკო ლას თან ერ თად, რომ ლის სტუ-დენ ტე ბი ყო ველ წლი ურ ად “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლში” ექ ვსთვი ან სტა ჟი რე ბას გა დი ან.

სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება

ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ერთ-ერ თი პრი ორ იტ ეტ ული მი მარ თუ ლე-ბაა სა ზო გა დო ებ ის სა მარ თლებ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა, მათ შო რის, ად ამი ან ის უფ ლე-ბე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე ად ვო კა ტე ბის პრო ფე სი ული უნ არ-ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა. ორ გა-ნი ზა ცია სის ტე მა ტუ რად ატ არ ებს ტრე ინ ინ გებს, სა მუ შაო შეხ ვედ რებ სა და კონ ფე რენ ცი ებს რო გორც თბი ლის ში, ას ევე სა ქარ თვე ლოს სხვა რე გი ონ ებ ში. ას ევე ამ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა ორ-გა ნი ზა ცი ის მი ერ სხვა დას ხვა ში ნა არ სის სა მარ თლებ რი ვი გზამ კვლე ვე ბის, ბრო შუ რე ბი სა და პე რი ოდ ული ბი ულ ეტ ენ ებ ის გა მო ცე მა.

Page 8: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

7

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

“სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში”

2006-2010 წლებ ში “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლმა” ნი დერ ლან დე ბის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს, ბრი ტა ნე თის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო სა და სა ქარ თვე ლო ში ბრი ტა ნე თის სა ელ ჩოს ფი ნან სუ რი მხარ დჭე რით გა ნა ხორ ცი ელა პრო ექ ტი “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ-მო ება კავ კა სი აში”. პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი ორ გა ნი ზა ციაა “ნი დერ ლან დე ბის ჰელ სინ კის კო მი ტე ტი”. ორ გა ნი ზა ცი ის პარ ტნი ორ ები არი ან: “ინ ტე რა ით სი” (დი დი ბრი ტა ნე თი), ად ამი-ან ის უფ ლე ბა თა პო ლო ნე თის ჰელ სინ კის ფონ დი, სომხური ინსტიტუტი განვითარებისათვის (სომ ხე თი), სა მარ თლებ რი ვი გა ნათ ლე ბის სა ზო გა დო ება (აზ ერ ბა იჯ ანი). პრო ექ ტი ერ თდრო-ულ ად მიმ დი ნა რე ობ და 3 ქვე ყა ნა ში — სა ქარ თვე ლო ში, აზ ერ ბა იჯ ან სა და სომ ხეთ ში.

პრო ექ ტის მი ზა ნი: ად ამი ან ის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვის გა-უმ ჯო ბე სე ბა ერ ოვ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის დახ ვე წი სა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ-გვის გზით სა ქარ თვე ლო ში, სომ ხეთ სა და აზ ერ ბა იჯ ან ში და ამ ქვეყ ნებ ში სტრა ტე გი ული სა-მარ თალ წარ მო ებ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა.

პრო ექ ტის სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი: ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი ად გი ლობ რი ვი ორ-გა ნი ზა ცი ები, რომ ლე ბიც ახ ორ ცი ელ ებ ენ სტრა ტე გი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ ას; ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი ად ვო კა ტე ბი; ხე ლი სუფ ლე ბა-პარ ლა მენ ტი, სა სა მარ თლო და პრო-კუ რა ტუ რა, რომ ლე ბიც ვალ დე ბულ ნი არი ან, და ნერ გონ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი.

პრო ექ ტის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ანი:

� სპეციალური სატრეინინგო პროგრამები და სტაჟირების პროგრამები

პრაქტიკოსი ადვოკატებისთვის

2010 წლის გან მავ ლო ბა ში ქარ თვე ლი პრაქ ტი კო სი ად ვო კა ტე ბის თვის სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტარ და ორი სატ რე ინ ინ გო პროგ რა მა ევ რო პის სა სა მარ თლო ში სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა-ხებ. ტრე ინ ინ გებს ატ არ ებ დნენ უცხო ელი ექ სპერ ტე ბი: დი ნა ვე დერ ნი კო ვა, კა რი ნა მოს კა ლენ-კო, ჯო ანა ევ ან სი, ჯე მა იმა სტრატ ფორ დი. ტრე ინ ინ გის ძი რი თა დი თე მე ბი იყო ად ამი ან ის უფ-ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-5 მუხ ლი და რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ მო ქა ლა ქე თა საქ მე ებ ის სა მარ თალ წარ მო ება ევ რო პის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა სა მარ თლო ში. ტრე ინ ინ გი გაიარა 40-ზე მეტ მა პრაქ ტი კოს მა ადვოკატმა სა ქარ თვე ლო ში.

პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში ქარ თვე ლი, სო მე ხი და აზ ერ ბა იჯ ან ელი იურ ის ტე ბის თვის ხორ-ცი ელ დე ბო და სტა ჟი რე ბის პროგ რა მე ბი. მათ მი ეც ათ შე საძ ლებ ლო ბა, ემ უშ ავ ათ ბრი ტა ნულ და პო ლო ნურ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, გაც ნო ბოდ ნენ მათ საქ მი ან ობ ას სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო-

Page 9: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

8

ებ ის კუთხით. 2010 წელს გან ხორ ცი ელ და სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა დიდ ბრი ტა ნეთ ში, ორ გა ნი ზა-ცია “ინ ტე რა ით სში”, სა დაც 6 თვის გა ნამ ვლო ბა ში სტა ჟი რე ბას გა დი ოდა ქარ თვე ლი იურ ის ტი.

� კვალიფიციური ადვოკატების ქსელი სტრატეგიული

სამართალწარმოების კუთხით

სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის კუთხით კვა ლი ფი ცი ური ად ვო კა ტე ბის ქსე ლის ჩა-მო ყა ლი ბე ბი სა და გაძ ლი ერ ებ ის მიზ ნით სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნა ად ვო კატ თა ქსე ლი, რო მელ-შიც გა ერ თი ან ებ ულ ნი არი ან ად ვო კა ტე ბი რო გორც დე და ქა ლა ქი დან, ას ევე სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ებ იდ ან. ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრომ ლე ბი ად ვო კა ტებ თან ყო ველ წლი ურ ად ატ არ ებ დნენ რე გუ ლა რულ შეხ ვედ რებს და უზი არ ებ დნენ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის და საქ მის წარ მო ებ ის პრაქ ტი კულ ნიუანსებს, აც-ნობ დნენ მიმ დი ნა რე სი ახ ლე ებს. აღ ნიშ ნულ ქსელ ში გა ერ თი ან ებ ულია 100-ზე მე ტი ად ვო კა-ტი. 2010 წელს ორ გა ნი ზა ცი ამ სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი გა მარ თა რუს თავ ში, ბორ ჯომ ში, ბა თუმ-ში, ზუგ დიდ ში, გორ სა და თბი ლის ში. ამ შეხ ვედ რებ ში 70-ზე მე ტი ად ვო კა ტი მო ნა წი ლე ობ და.

� კონფერენციები და რეგიონალური შეხვედრები

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო და ერ ოვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, გა-დაწყვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღებ პირ თა ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბი სა და ამ პირ თა სტრა ტე გი ულ სა-მარ თალ წარ მო ებ აში ჩარ თვის მიზ ნით პრო ექ ტის გან მავ ლო ბა ში რამ დე ნი მე კონ ფერ ნე ცია ჩა ტარ და. 2010 წელს გა იმ არ თა კონ ფე რენ ცია სამ ხრეთ კავ კა სი აში გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე-ბის, შეკ რე ბი სა და გა ერ თი ან ებ ის უფ ლე ბის დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის თე მა ზე. კონ ფე რენ ცი ის მუ შა ობ აში მო ნა წი ლე ობ დნენ არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი სა ქარ-თვე ლო დან, სომ ხე თი დან და აზ ერ ბა იჯ ან იდ ან. გარ და ამ ისა, შეხ ვედ რა ზე ექ სპერ ტე ბად მიწ-ვე ულ ნი იყ ვნენ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი.

2010 წლის აგ ვის ტო ში თურ ქეთ ში რე გი ონალური შეხ ვედ რა გა იმ არ თა, რო მელ შიც ქარ-თუ ლი, სომ ხუ რი და აზ ერ ბა იჯ ან ული არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი და ად ვო კა ტე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ. შეხ ვედ რა ძი რი თა დად მი ეძ ღვნა კავ კა სი აში სტრა ტე გი-ული სა მარ თალ წარ მო ებ ისა და მო მა ვალ ში თა ნამ შრომ ლო ბის გაგ რძე ლე ბის სა კითხებს. გარ-და ამ ისა, ღო ნის ძი ებ აზე მიწ ვე ულ ნი იყ ვნენ ექ სპერ ტე ბი ნი დერ ლან დე ბი დან, ბრი ტა ნე თი დან და პო ლო ნე თი დან. შეხ ვედ რა ში სა ქარ თვე ლო დან 6 წარ მო მად გე ნე ლი მო ნა წი ლე ობ და.

� სტრატეგიულ საქმეთა წარმოება

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, 2006 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ყო ველ წლი ურ ად ხდე ბო და სტრა-ტე გი ულ საქ მე თა შერ ჩე ვა, რომ ლებ ზეც სა მარ თლებ რი ვი და ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა იყო გათ-

Page 10: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

9

ვა ლის წი ნე ბუ ლი. კერ ძოდ, ბრი ტა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია “ინ ტე რა ით სის” იურ ის ტი პრაქ ტი კოს ად ვო კა ტებს სა მარ თლებ რივ კონ სულ ტა ცი ებს უწ ევ და და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში საქ მის კვა ლი ფი ცი ურ ად წარ მარ თვა ში ეხ მა რე ბო და. გარ და ამ ისა, პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ორ გა ნი ზა ცი ას თან თა ნამ შრომ ლობ და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი ცენ ტრი. ცენ ტრის დახ მა რე ბით, ქარ თველ ად ვო კა ტებ თან ერ თად, მომ ზად და ად ამი ან ის უფ-ლე ბა თა ევ რო პის სა სა მარ თლოს 2 გა ნაცხა დი იმ საქ მე ებ ზე, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლო ში 2008 წლის აგ ვის ტო ში გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს ეხ ებ ოდა.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობ და მუ შა ობა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა-სა მარ თლოს ქვემ დე ბა რე 12 საქ მე ზე.

� ინტერნეტ რესურსების განვითარება

შე იქ მნა ორ გა ნი ზა ცი ის ახ ალი ვებ გვერ დი, რო მელ ზეც რე გუ ლა რუ ლად გან თავ სდე ბა ევ-რო პის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა სა მარ თლო ში მი ღე ბუ ლი პრე ცე დენ ტუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე-ბი, ინ ფორ მა ცია პრო ცე დუ რუ ლი სი ახ ლე ებ ის შე სა ხებ, ას ევე უცხო ელი ექ სპერ ტე ბის მი ერ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის ცალ კე ული მუხ ლე ბის შე სა ხებ მომ ზა-დე ბუ ლი მა სა ლე ბი ინ გლი სურ და ქარ თულ ენ ებ ზე. გარ და ამ ისა, ორ გა ნი ზა ცი ამ შექ მნა ბლო-გი, სა დაც მო მა ვალ ში ქარ თვე ლი ად ვო კა ტე ბი შეძ ლე ბენ, გა ნა თავ სონ სტა ტი ები მათ წარ მო-ებ აში არ სე ბულ საქ მე ებ სა და ას ევე სხვა სა მარ თლებ რივ სა კითხებ ზე.

� საგამომცემლო საქმიანობა

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზად და და გა მო იცა ბრო შუ რე ბი, რომ ლე ბიც ეძ ღვნე ბა ად-ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის და ნერ გვას სა-ქარ თვე ლო ში. მიმ დი ნა რე სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა მო იცა 2 ბრო შუ რა და ვებ გვერ დის მეშ-ვე ობ ით გავ რცელ და ქარ თვე ლი ექ სპერ ტე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი სხვა დას ხვა სტა ტი ები.

“სტრატეგიული სამართალწარმოება მოწყვლადი და მარგინალური

მოსახლეობისთვის”

2010 წლის ივ ლი სი დან “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”, “ღია სა ზო გა დო ებ ის ინ სტი ტუ-ტის” (OSI-ბუ და პეშ ტი) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, ახ ორ ცი ელ ებს პრო ექ ტს “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება მოწყვლა დი და მარ გი ნა ლუ რი მო სახ ლე ობ ის თვის”. პრო ექ ტი სამ წლი-ანია და 2013 წლის ივ ლი სამ დე გრძელ დე ბა.

პრო ექ ტის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი: y სა ქარ თვე ლო ში ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის მხრივ მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა; y აგ ვის ტოს მოვ ლე ნე ბის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ პირ თა სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბა.

Page 11: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

10

პრო ექ ტის ამ ოც ან ები: y 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის უზ რუნ ველ ყო-

ფა სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბით. ამ მიზ ნით დევ ნი ლე ბის თვის უფ ასო იურ იდი ული კონ სულ ტა ცი ებ ის გა წე ვა მა თი კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბის პუნ ქტებ ში, სა ჩივ რე-ბის გაგ ზავ ნა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში და სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის იმ პლე მენ-ტა ცია ერ ოვ ნულ დო ნე ზე;

y მოწყვლა დი და მარ გი ნა ლუ რი მო სახ ლე ობ ის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ-ლე ბა სა სა მარ თლო ში მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით;

y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლი სა და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა ერ ოვ ნულ დო ნე ზე;

y ად ამი ან ის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში მო ქა ლა ქე თა ინ ტე-რე სე ბის დაც ვა და წარ მო მად გენ ლო ბა, რო გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში.

ამ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ება გა ნა პი რო ბა სა ქარ თვე ლო ში 2008 წლის აგ ვის ტოს თვე-ში გან ვი თა რე ბულ მა სამ წუ ხა რო მოვ ლე ნამ — ე.წ. რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ომ მა. ორ გა ნი ზა-ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” 2008 წლის აგ ვის ტოს თვი დან მო ყო ლე ბუ ლი აქ ტი ურ ად ჩა ება რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს შეიარაღებული კონ ფლიქ ტის შე დე გად კონ ფლიქ ტის ზო ნი დან იძ ულ ებ ით გა და ად გი ლე ბულ პირ თათ ვის სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის გა წე ვა ში. ამ დრო იდ-ან მო ყო ლე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი ახ ორ ცი ელ ებ დნენ და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის გა მო კითხვას მა თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ, ძი რი თა დად ქ. თბი ლი სის მას-შტა ბით და ზა რა ლე ბულ თა კო ლექ ტი ური და სახ ლე ბის პუნ ქტებ ში მო ნა ხუ ლე ბით. გა მო იკ ითხა 100-ზე მე ტი და ზა რა ლე ბუ ლი.

დევ ნილ თა გა მო კითხვის შე დე გად გა მოვ ლე ნილ მა სა მარ თალ დარ ღვე ვებ მა გა ნა პი რო-ბა ორ გა ნი ზა ცი ის ად ვო კა ტე ბის და ინ ტე რე სე ბა დევ ნილ თათ ვის სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე-ბის გა წე ვის თვალ საზ რი სით, რის შე დე გა დაც მომ ზად და სა ჩივ რე ბი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გა საგ ზავ ნად, ას ევე და ვეხ მა რეთ დევ ნი-ლი მო სახ ლე ობ ის გარ კვე ულ რა ოდ ენ ობ ას ერ ოვ ნულ დო ნე ზე სა მარ თლებ რი ვი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში.

აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ებ ები გან ხორ ცი ელ და ფონდ “ღია სა ზო გა დო ება–სა ქარ თვე ლოს” (OSGF) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, ჯერ კი დევ 2008 წელს და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის — “დევ ნი ლი მო სახ ლე ობ ის სა მარ-თლებ რი ვი დახ მა რე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო-ში” — ფარ გლებ ში.

მი თი თე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 30 საქ მე შე ირ ჩა, რომ ლე ბიც 2009 წლის იან ვრის პირ ველ რიცხვებ ში ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გა იგ ზავ ნა.

Page 12: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

11

აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ებ ის ნა წი ლი ევ რო სა სა მარ თლო ში გაგ ზავ ნილ ინ დი ვი დუ ალ ურ, ხო ლო ნა წი ლი კო ლექ ტი ურ სა ჩი ვარს წარ მო ად გენს. ამ ას თა ნა ვე, ორ გა ნი ზა ცი აში სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის თვის სულ უფ რო და უფ რო მე ტი მო მარ თვა შე მო დი ოდა, იზ რდე ბო და აგ ვის ტოს ომ ის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ პირ თა რიცხვი. უფ ლე ბა დარ ღვე ულ პირ თა რიცხოვ ნო ბი სა და მათ მი მართ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ორ გა ნი ზა ცია არ შე მო ფარ გლუ ლა მხო ლოდ პრო ექ ტით გათ-ვა ლის წი ნე ბუ ლი საქ მე ებ ის რა ოდ ენ ობ ით და დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობ ით წარ მო ებ აში აქ ვს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 76 საქ მე და იც ავს 407 და ზა რა ლე ბუ ლი პი რის ინ ტე რე სებს.

2010 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” დევ ნი ლი მო-სახ ლე ობ ის სა მარ თლებ რივ ინ ტე რე სებს იც ავს პრო ექ ტის — “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ-მო ება მოწყვლა დი და მარ გი ნა ლუ რი მო სახ ლე ობ ის თვის” — ფარ გლებ ში, რო მე ლიც ფონდ “ღია სა ზო გა დო ებ ის ინ სტი ტუ ტის” ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ხორ ცი ელ დე ბა. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ობა 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ის შე დე გად დევ ნილ თა ევ რო-პულ სა სა მარ თლო ში გა საგ ზავ ნი სა ჩივ რე ბის სრულ ვერ სი აზე.

ამ მიზ ნით ორ გა ნი ზა ცი ის ად ვო კა ტებ მა 2010 წლის ივ ლი სი დან დე კემ ბრის ჩათ ვლით გა ნა ხორ ცი ელ ეს 11 ვი ზი ტი დევ ნილ თა კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ პუნ ქტებ ში მა თი ჩვე ნე-ბე ბის და სა ზუს ტებ ლად, ხე ლა ხა ლი და კითხვე ბის სა წარ მო ებ ლად და სხვა აუც ილ ებ ელი მტკი-ცე ბუ ლე ბე ბის მო სა პო ვებ ლად. გარ და ამ ისა, დევ ნილ თა კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ პუნ-ქტებ ში მუდ მი ვად ტარ დე ბა უფ ასო იურ იდი ული კონ სულ ტა ცი ები დევ ნილ თა სა მარ თლებ რი-ვი ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის თვალ საზ რი სით.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა სტა ჟი რე ბა – ამ ეტ აპ ზე 15 სტუ დენ ტი აქ ტი ურ ად არ ის ჩარ თუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე საქ მე ებ ში.

გარ და ე.წ. ომ ის საქ მე ებ ისა, პრო ექ ტის ად ვო კა ტებს წარ მო ებ აში აქ ვთ სის ხლის, სა მო-ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ული კა ტე გო რი ის 16 სტრა ტე გი ული საქ მე, რომ ლებ ზეც სა მარ-თალ წარ მო ება ერ ოვ ნულ დო ნე ზე მიმ დი ნა რე ობს.

აღ სა ნიშ ნა ვია ოსი ერ ოვ ნე ბის ქალ ბა ტო ნის ეკა კო ზა ევ ას საქ მე. ამ ად ამი ან მა ორ გა ნი-ზა ცი ას სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის თვის მო მარ თა, რად გან ვერ ად გენ და თა ვი სი ოჯ ახ ის წევ რე ბის გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტს, რის გა მოც ვერ იღ ებ და კომ პენ სა ცი ას. იგი და იბ ადა და გა-იზ არ და ქ. ცხინ ვალ ში, სა დაც თა ვის შვილ თან, მშობ ლებ თან და ბე ბი ას თან ერ თად 2007 წლის ნო ემ ბრის თვემ დე ცხოვ რობ და. 2007 წლის ნო ემ ბრის თვი დან ეკა კო ზა ევა, თა ვის მცი რეწ-ლო ვან შვილ თან ერ თად, საცხოვ რებ ლად გო რის რაიონის სო ფელ ხე ით ში გა და ვი და, სა დაც სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ოსი ერ ოვ ნე ბის ხალ ხთან შე რი გე ბის ნიშ ნად აშ ენ ებ ულ საცხოვ რე ბელ კომ პლექ სში შე სახ ლდა. ამ ის შემ დეგ მან ვე ღარ შეძ ლო ცხინ ვალ ში დაბ რუ ნე-ბა, რად გან იგი კო კო ით ის დე ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბამ მო ღა ლა ტედ მი იჩ ნია და მის წი ნა აღ-მდეგ სის ხლის სა მარ თლის საქ მე აღ ძრა.

2008 წლის აგ ვის ტოს თვე ში სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე გან ვი თა რე ბუ ლი სა ომ არი

Page 13: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

12

მოქ მე დე ბე ბის შემ დეგ ეკა კო ზა ევა იძ ულ ებ ული გახ და, სო ფე ლი ხე ითი თა ვის მცი რეწ ლო ვან შვილ თან ერ თად და ეტ ოვ ებ ინა და ქა ლაქ თბი ლის ში ჩა მო სუ ლი ყო. 2008 წლის 8 აგ ვის ტოს, გამ თე ნი ის ას, რო დე საც ქა ლა ქი ცხინ ვა ლი იბ ომ ბე ბო და, ეკა კო ზა ევ ას სახ ლის ეზ ოში ჭურ ვი ჩა ვარ და, რომ ლის აფ ეთ ქე ბა საც ეკ ას მშობ ლე ბის ალ ბერტ კო ზა ევ ისა და ბე ლა ხა დუ რის, ას-ევე ბე ბი ის მა რია ზა სუ ხო ვას გარ დაც ვა ლე ბა მოჰ ყვა.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით გა ნი საზღვრა ფუ ლა დი კომ პენ სა ცია პი რე-ბის თვის, რომ ლებ საც ომ ის შე დე გად ოჯ ახ ის წევ რე ბი გარ და ეც ვა ლათ, თუმ ცა ეკა კო ზა ევა აღ ნიშ ნულ კომ პენ სა ცი ას ვერ იღ ებ და, რად გან სა ჭი რო დო კუ მენ ტე ბის უქ ონ ლო ბის გა მო ოჯ-ახ ის გარ დაც ვლილ წევ რებ თან ნა თე სა ურ კავ შირს ვერ ად გენ და.

ამ საქ მე ში ორ გა ნი ზა ცი ის ად ვო კა ტი ჩა ერ თო, რო მელ მაც სა სა მარ თლო ში გან ცხა დე ბა შე იტ ანა და ეკა კო ზა ევ ას სა ჭი რო დო კუ მენ ტე ბის მო პო ვე ბა სა და იურ იდი ული ფაქ ტის დად-გე ნა ში და ეხ მა რა. სა ბო ლო ოდ, მას მი ეცა უფ ლე ბა, ოჯ ახ ის წევ რე ბის გარ დაც ვა ლე ბის გა მო ფუ ლა დი კომ პენ სა ცი ის მი სა ღე ბად პრე ტენ ზია წა რად გი ნოს.

ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გაგ ზავ ნი ლია სტრა-ტე გი ული საქ მე ები — კერ ძოდ, 42 სა ჩი ვა რი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო კონ ვენ ცი ის სხვა დას ხვა მუხ ლე ბის სა ვა რა უდო დარ ღვე ვის შე სა ხებ.

მათ შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ავ ად ებ ული პა ტიმ რე ბის საქ მე ები: ჯა ში სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ; მე ლი ქიშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ; ცა გუ რიშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს წი ნა-აღ მდეგ. აღ ნიშ ნულ საქ მე ებ ზე ევ რო პულ სა სა მარ თლოს დრო ებ ითი ღო ნის ძი ებ ის გა მო ყე ნე-ბის მოთხოვ ნით მივ მარ თეთ, რის შე დე გა დაც და ავ ად ებ ულ პა ტიმ რებს და მა ტე ბით უტ არ დე-ბათ სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბე ბი, ჯა შის შემ თხვე ვა ში კი ად ეკ ვა ტუ რი მკურ ნა ლო ბის ჩა ტა რე ბას მი სი ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ ის მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბა მოჰ ყვა.

2010 წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და კო მუ ნი კა ცია ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გაგ-ზავ ნილ რამ დე ნი მე საქ მე ზე. საქ მე ები შე ეხ ება კონ ვენ ცი ის სხვა დას ხვა მუხ ლე ბის დარ ღვე-ვას, მათ შო რის არ ის მომ ჩი ვან თა წა მე ბის ფაქ ტე ბი, მათ მი მართ არ ად ამი ან ური მოპყრო-ბი სა და სი ცოცხლის უფ ლე ბის შე ლახ ვის ფაქ ტე ბი, სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის დარ ღვე ვა და მომ ჩი ვან თა თა ვი სუფ ლე ბის უკ ან ონო აღ კვე თა. ამ დე ნად, ევ რო სა სა მარ თლო ში გა გა ზავ ნილ 5 საქ მე ზე წარ მო ება დას რულ და და ორ გა ნი ზა ცია გა დაწყვე ტი ლე ბას ელ ოდ ება.

2010 წელს პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გა მო იცა ბი ულ ეტ ენი, რო მელ შიც ორ გა ნი ზა ცი ის ად-ვო კა ტე ბის მი ერ წარ მო ებ ულ საქ მე ებ ზე მიღ წე ული სი ახ ლე ები აის ახა.

“საზოგადოების მოთხოვნის გაზრდა უკეთეს კანონმდებლობაზე”

ორ გა ნი ზა ცია 2007 წლის 1-ლი ოქ ტომ ბრი დან ახ ორ ცი ელ ებს პრო ექ ტს “სა ზო გა დო ებ ის მოთხოვ ნის გაზ რდა უკ ეთ ეს კა ნონ მდებ ლო ბა ზე”. პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და ორ გა ნი ზა ცი ის “ერ ოვ ნუ ლი წვლი ლი დე მოკ რა ტი ის თვის” ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით.

Page 14: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

13

პრო ექ ტის მიზ ნე ბი: სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის კონ სტი ტუ ცი ას თან შე სა ბა მი-სო ბა ში მოყ ვა ნა და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ ის ამაღლე ბა.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2009-2010 წლებ ში მუ შა ობა რა მო დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით წა რი-მარ თა. აქ ტი ვო ბე ბი მი მარ თუ ლი იყო რო გორც ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის კენ, ას ევე კა ნონ-მდებ ლო ბის სრულ ყო ფი სა კენ.

მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან აქ ტი ვო ბას წარ მო ად გენ და ტრე ინ ინ გე ბი ჟურ ნა ლის ტე ბის თვის თე მა ზე “სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ება და მე დი ის რო ლი სა-მარ თლი ანი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბა ში”. ტრე ინ ინ გებ ში, რომ ლე ბიც ქ. თე ლავ ში და ქო ბუ-ლეთ ში ჩა ტარ და, ცენ ტრა ლუ რი და რე გი ონ ული მე დი ის წარ მო მად გე ნე ლი 30 ჟურ ნა ლის ტი მო ნა წი ლე ობ და. ტრე ინ ინ გე ბის მო ნა წი ლე ებ მა და ექ სპერ ტებ მა გა ნი ხი ლეს ის ეთი სა კითხე-ბი, რო გო რიც არ ის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს რო ლი, საქ მი ან ობ ის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, და ნერ გი ლი სი ახ ლე ები, შე დე გე ბი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი. ჟურ ნა ლის ტებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და უთ მეს მე დი ის როლს სა მარ თლი ანი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ-ლო ბა ში. შე დე გად მო ნა წი ლე ებ მა აიმ აღ ლეს ცოდ ნა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს რო ლის შე სა ხებ სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში.

2010 წლის 10 მა ისს სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცველ მა და არ ას ამ-თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა: “ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრმა”, კავ შირ მა “21-ე სა უკ უნ ემ”, “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლმა”, “კონ სტი ტუ ცი ურ უფ-ლე ბა თა დაც ვის ცენ ტრმა” და “სა ქარ თვე ლოს ახ ალ გაზ რდა იურ ის ტთა ას ოცი აცი ამ” ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და გან მტკი ცე ბის თვის სა-კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბე ბი სა და სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ-ის სფე რო ში ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გა აფ ორ მეს.

სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებ ში ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა შე-სა ხებ არ სე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის დახ ვე წის მიზ ნით მხა რე ები, შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, ერ-თობ ლი ვად შე იმ უშ ავ ებ ენ სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბებს და გან სა ხილ ვე ლად სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტს წა რუდ გე ნენ. ით ან ამ შრომ ლე ბენ სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ებ ის გზით ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი სა და ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის გან მტკი ცე ბის თვის და მო ამ ზა დე ბენ სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში წარ სად გენ სარ ჩე ლებს და მე გობ რის წე რი ლებს.

კა ნონ მდებ ლო ბის სრულ ყო ფის მიზ ნით და მას ში არ სე ბუ ლი არ აკ ონ სტი ტუ ცი ური ნორ-მე ბის გა მო სავ ლე ნად და აღ მო საფხვრე ლად სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში მომ ზად და სა კონ სტი-ტუ ციო სარ ჩე ლე ბი. გარ და ამ ისა, ორ გა ნი ზა ცი ის სა პარ ლა მენ ტო მდი ვა ნი აქ ტი ურ ად იყო ჩარ თუ ლი სა კონ სტი ტუ ციო კო მი სი აში. მან არა ერ თი კა ნონ პრო ექ ტი სა და მოქ მე დი სა კა ნონ-მდებ ლო აქ ტის ან ალ იზი მო ამ ზა და და შე სა ბა მის ორ გა ნოს წა რუდ გი ნა.

Page 15: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

14

სა ერ თო ჯამ ში კი, უნ და ით ქვს, რომ პრო ექ ტის თვის წე ლი შე დე გი ანი იყო, ვი ნა იდ ან: მომ ზად და და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში შე ტა-ნილ იქ ნა 4 სარ ჩე ლი; ჩა ტარ და 4 მრგვა ლი მა გი და გან სხვა ვე ბუ ლი თე-მე ბით; სო ცი ალ ურ ად და უც ველ 318 პირს გა ეწია იურ იდი ული კონ სულ-ტა ცია; პრო ექ ტის თა ნამ შრომ ლებ მა მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს 3 რა დიო და 2 ტე ლე გა და ცე მა ში; ჩა ტარ და 2 ტრე ინ ინ გი რე გი ონ ში, რომ ლებ შიც 34 ჟურ ნა ლის ტი მო ნა წი ლე ობ და; მომ ზად და და ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ-გვერ-დზე გან თავ სდა 10 სტა ტია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის კონ კრე ტუ-ლი მუხ ლე ბის გან მარ ტე ბე ბით.

გარ და ამ ისა, მომ ზად და ან ალ იზ ები და რე კო მენ და ცი ები, რო გორც მოქ მედ სა კა ნონ-მდებ ლო აქ ტებ ზე, ისე კა ნონ პრო ექ ტებ ზე; მომ ზად და რე კო მენ და ცი ებ ის მთე ლი პა კე ტი სის-ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სსა და პა ტიმ რო ბის კო დექ სზე. გარ და ამ ისა, სა პარ ლა-მენ ტო მდი ვა ნი იყო უშუ ალო მო ნა წი ლე და წევ რი სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე სა ხელ მწი ფო სა კონ სტი ტუ ციო კო მი სი ისა.

“ქალთა უფლებების სამაგიდო წიგნის შექმნა,

გავრცელება და შედეგების შეფასება”

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი “გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება” (GTZ) ფი-ნან სუ რი მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ და და 2010 წლის ივ ნი სი დან ნო ემ ბრამ დე მიმ დი ნა რე ობ და.

პრო ექ ტის მი ზა ნი — ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის ხელ შეწყო ბა და სა მარ თლებ რი ვი ცნო-ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზად და სა მარ თლებ რი ვი გზამ კვლე ვი, რო მე ლიც მო იც ავს ცალ კე ულ იურ იდი ულ სა კითხებ ზე ქა ლე ბის თვის სა ჭი რო და აუც ილ ებ ელ ინ ფორ მა ცი ას.

გზამ კვლევ ში გან ხი ლუ ლია ქა ლის უფ ლე ბე ბი ოჯ ახ ში, ქა ლის შრო მი თი უფ ლე ბე ბი, ქო-ნებ რი ვი სა კითხე ბი, უფ ლე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა ზე. წიგ ნი მო იც ავს ას ევე სო ცი ალ ურ სა კითხებს: სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფას, შემ წე ობ ებს და სხვ. გზამ კვლე ვი სა ინ ტე რე სოა იმ მხრი ვაც, რომ მას ში გან ხი ლუ ლია პრო ცე სუ ალ ური სა კითხე ბი, რო გო რიც არ ის გან ცხა დე ბით ან ად მი ნის ტრა ცი ული სა ჩივ რით მი მარ თვა შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ებ ის ად მი, სარ ჩე ლის შედ გე ნა და უფ ლე ბა თა დაც ვა სა სა მარ თლოს გზით. გზამ კვლევ ში ას ევე მო ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცია უფ-ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ. გა მო ცე მა ში ად გი ლი ეთ მო ბა და ნა შა-ულ თა სა ხე ებს ქა ლე ბის მი მართ და მათ უფ ლე ბებს სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ აში.

წიგ ნს თან ერ თვის დის კი, რო მელ ზეც ჩა წე რი ლია სხვა დას ხვა სა ჩივ რე ბი სა და გან ცხა-დე ბე ბის ნი მუ შე ბი, სარ ჩე ლის ფორ მე ბი, ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი, რაც პრაქ ტი კუ ლი და ნიშ ნუ-ლე ბი საა და სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში მომ ხმა რე ბელს იურ იდი ული დო კუ მენ ტე ბის და მო უკ-იდ ებ ლად შედ გე ნას გაუადვილებს.

Page 16: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

15

გა მო ცე მა ორ ენ ოვ ანია და სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ ერ ოვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო-მად გენ ლებს შე უძ ლი ათ, მას რუ სულ ენ აზე გა ეც ნონ.

პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს ას ევე სპე ცი ალ ური კითხვა რის სა ფუძ ველ ზე იმ ქალ ბა ტო ნე ბის გა-მო კითხვას, რო მელ თაც გზამ კვლე ვი და ურ იგ დათ. აღ ნიშ ნუ ლის მი ზა ნია ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა გა მო ცე მის ეფ ექ ტუ რო ბის, მი სი პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბი სა და ხა რის ხის შე სა ხებ, რა თა შემ დგომ-ში მსგავ სი ტი პის გა მო ცე მე ბი უფ რო სრულ ყო ფი ლი და რე ალ ური სა ჭი რო ებ ებ ის ამ სახ ვე ლი იყ ოს.

გზამ კვლე ვის ქარ თუ ლი ვერ სი ის ტი რა ჟია 2500 ცა ლი, ხო ლო რუ სუ ლის – 500. იგი უფ ას-ოდ ვრცელ დე ბა და ორ გა ნი ზა ცი ის ოფ ის ში მი სი მი ღე ბა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ-ლია. ელ ექ ტრო ნუ ლი ვერ სია კი ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ -გვერ დზეა ხელ მი საწ ვდო მი.

“საერთაშორისო სამართალი: ელექტრონული სწავლება

ადამიანის უფლებათა სფეროში იურისტებისთვის”

პრო ექ ტს ახ ორ ცი ელ ებს “ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი”, რო მელ საც პარ ტნი ორ ობ ას უწ ევს “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”. პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ება 2009 წლის სექ ტემ ბერ ში და იწყო და მი სი ხან გრძლი ვო ბა 2 წე ლია.

პრო ექ ტის მიზ ნე ბი: y პოსტ-საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ად ამი ან ის ძი რი თად უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ-

ლე ბა თა ეფ ექ ტუ რი დაც ვა სა სა მარ თლოს თვის მი მარ თვის გზით; y სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და სა კონ სტი ტუ ციო ნორ მე ბის და ნერ გვა ში და სა-

ხელ მწი ფო ებ რივ სის ტე მებ ში; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის უფ რო ეფ ექ ტუ რი

გა მო ყე ნე ბა ის ეთ ქვეყ ნებ ში, რო გო რიც არ ის სა ქარ თვე ლო, ბე ლა რუ სი, აზ ერ ბა იჯ-ანი, რუ სე თი;

y ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის და პრაქ ტი კის ჰარ მო ნი ზა ცია სა ერ თა შო რი სო სტან-დარ ტებ თან, მათ შო რის ის ეთ ძი რი თად უფ ლე ბებ ზე, რო გო რიც არ ის სა მარ თლი-ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა, წა მე ბის აკ რძალ ვა, გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, პი რა-დი ხელ შე უხ ებ ლო ბის უფ ლე ბა;

y კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სფე რო ში მო მუ შა ვე იურ ის ტებ სა და ად ვო კა ტე ბის შო რის;

y უფ რო ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლის წევ რთა შო რის.

დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ები: y ნორ ვე გი ის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო; y სკან დი ნა ვი ის მი ნის ტრთა საბ ჭო; y შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გერ მა ნი ის მარ შა ლის ფონ დი; y ნი დერ ლან დე ბის სა ელ ჩო ვარ შა ვა ში; y ერ ოვ ნუ ლი წვლი ლი დე მოკ რა ტი ის თვის, აშშ.

Page 17: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

16

პარ ტნი ორ ები: y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლის ფონ დი (ნორ ვე გია) — პრო ექ ტის ინ იცი ატ ორი და

ძი რი თა დი კო ორ დი ნა ტო რი; y სომ ხე თის ჰელ სინ კის ას ოცი აცია – რე გი ონალური პარ ტნი ორი სომ ხეთ ში; y ბე ლა რუ სის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლი – რე გი ონალური პარ ტნი ორი ბე ლა რუს ში; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის ბი ურო – რე გი ონ ული პარ ტნი ორი

ტა ჯი კეთ ში; y ევ რო პის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი (ლიტ ვა) – დის ტან ცი ური სას წავ ლო ცენ-

ტრი იურ ის ტე ბის თვის; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლის ფონ დის სა ერ თა შო რი სო გან ყო ფი ლე ბა – რე გი-

ონალური პარ ტნი ორი აზ ერ ბა იჯ ან ში; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა პო ლო ნე თის ჰელ სინ კის ფონ დი – სა ერ თა შო რი სო სას წავ ლო

ცენ ტრი; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა რუ სე თის კვლე ვის ცენ ტრი – რე გი ონალური პარ ტნი ორი

რუ სეთ ში; y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი (სა ქარ თვე ლო) – რე გი ონალური პარ ტნი ორი სა ქარ-

თვე ლო ში.

� პროექტი ერთდროულად მიმდინარეობს 4 ქვეყანაში: საქართველოში,

ბელარუსში, რუსეთსა და აზერბაიჯანში.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა ელ ექ ტრო ნუ ლი ბიბ ლი ოთ ეკა, და იწ ერა ლექ ცი ებ ის კურ-სი, რომ ლის მეშ ვე ობ ით ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე იურ ის ტებს მი ეც-ათ შე საძ ლებ ლო ბა, ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ობ ით, სა მუ შაო პრო ცე სის გან მო უწყვეტ ლად, თა ვი ან-თთვის სა სურ ველ დროს მი იღ ონ და მა ტე ბი თი იურ იდი ული გა ნათ ლე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში. შე იქ მნა ფო რუ მი, რომ ლის მეშ ვე ობ ით პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ად ვო კა ტებს მი ეც ათ სა შუ ალ ება, ემ სჯე ლათ სა დის კუ სიო თე მებ ზე. პირ ვე ლი ეტ აპ ის წარ მა ტე ბით დამ თავ-რე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო დან 4 ად ვო კატს მი ეცა შე საძ ლებ ლო ბა, მო ნა წი ლე ობა მი ეღ ოთ ვილ ნი უს ში 2010 წლის სექ ტემ ბერ ში ჩა ტა რე ბულ (ლიტ ვა) სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი აში. ას ევე პრო ექ ტის მო ნა წი ლე იურ ის ტე ბის მო ვა ლე ობ აში შე დი ოდა შუ ალ ედ ური და ფი ნა ლუ რი ტეს ტე ბის ჩა ბა რე ბა და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მა ტურ სა კითხზე ნაშ რო მის და წე რა. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს სწავ ლე ბის მე ორე ეტ აპი და გრძელ დე ბა იურ ის-ტე ბის სას წავ ლო პრო ცე სი, რომ ლის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ დეგ 2 იურ ის ტს მი ეც ემა შე საძ ლებ ლო ბა, პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მილ მე ორე სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი აში მი იღ ონ მო ნა წი ლე ობა. მე ორე ეტ აპი სწავ ლე ბის უფ რო პრაქ ტი კუ ლი მე თო დით გა მო იჩ ევა, ვიდ რე პირ ვე ლი ეტ აპი, რო მე ლიც თე ორი ულ ხა სი ათს ატ არ ებ და. ამ ჟა მად მო ნა წი ლე იურ ის-ტე ბის და ვა ლე ბაა, ტეს ტე ბის გარ და, კონ კრე ტუ ლი საპ რო ცე სო დო კუ მენ ტე ბის შედ გე ნა და პრაქ ტი კუ ლი კა ზუ სე ბის ამ ოხ სნა სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

Page 18: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები

17

“ადამიანის უფლებები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში _ წარმატებული

მიდგომები და სიძნელეები”

2010 წლის მა ის იდ ან ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”, სა ერ თა შო რი სო პარ-ტნი ორ ებ თან ერ თად, ახ ორ ცი ელ ებს პრო ექ ტს “ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში — წარ მა ტე ბუ ლი მიდ გო მე ბი და სიძ ნე ლე ები”. პრო ექ ტის ხან გძრლი ვო ბაა 11 თვე.

პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა “ფონდ ღია სა ზო გა დო ება – სა ქარ თვე ლოს” “EAST-EAST” პროგ რა მის მხარ და ჭე რით.

ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მულ ხის” პარ ტნი ორ ები არი ან: აზ ერ ბა იჯ ან ული უფ ლე ბა დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცია “Public Interest Citizen Initiative” და მოლ და ვუ რი უფ ლე ბა-დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცია -”PROMO-LEX”, ხო ლო სომ ხეთ ში – ღია სა ზო გა დო ებ ის ინ სტი ტუ ტის დახ მა რე ბის ფონ დი (Open Society Institute Assistance Foundation).

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 4 სას წავ ლო ვი ზი ტი გან ხორ ცი ელ და — სა ქარ თვე ლო ში, სომ­ხეთ ში, აზ ერ ბა იჯ ან სა და მოლ და ვეთ ში. ამ ქვეყ ნე ბის უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ მო მად გენ ლებ მა ვი ზი ტე ბის დროს ერ თმა ნეთს გა უზი არ ეს გა მოც დი ლე ბა ად ამი ან ის უფ-ლე ბა თა დაც ვის კონ კრე ტუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის ეფ ექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბი სა და და ნერ გვის მხრივ. ას ევე ჩა ტარ და მრა ვა ლი შეხ ვედ რა ზე მოთ აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებ ში მოქ მედ არ ას ამ თავ რო ბო და სამ თავ რო ბო ინ სტი ტუ ცი ებ ში, მო ეწყო სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ები ად ამი ან ის უფ ლე ბე-ბის დაც ვის, სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის და სხვა აქ ტუ ალ ურ თე მებ ზე.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია ქარ თულ და რუ სულ ენ ებ ზე ბრო შუ რის მომ ზა დე ბა და გა მო ცე მა. ბრო შუ რა ში გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კა და აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბის ან ალ იზი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის კუთხით.

Page 19: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

იურიდიული კლინიკა

18

იურიდიული კლინიკა

2009 წლის თე ბერ ვლი დან ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” კავ კა სი ის უნ ივ-ერ სი ტე ტის კავ კა სი ის სა მარ თლის სკო ლას თან თა ნამ შრომ ლო ბით ახ ორ ცი ელ ებს “იურ იდი-ული კლი ნი კის” პროგ რა მას.

იურ იდი ული პროგ რა მა 2 ეტ აპ ად ხორ ცი ელ დე ბა: ონ ლა ინ სწავ ლე ბი სა და ინ ტენ სი ური პრაქ ტი კუ ლი კურ სის ეტ აპ ებ ად. ონ ლა ინ სწავ ლე ბის ეტ აპი გუ ლის ხმობს სტუ დენ ტე ბის მი ერ სა მარ თლის 5 დარ გში: სა მო ქა ლა ქო, ად მი ნის ტრა ცი ულ, სის ხლის, სა კონ სტი ტუ ციო და სა ერ-თა შო რი სო სა მარ თალ ში პრაქ ტი კუ ლი წე რი თი უნ არ-ჩვე ვე ბის და უფ ლე ბას, ხო ლო პრაქ ტი კუ-ლი კურ სი მო იც ავს მო ქა ლა ქე ებ ის კონ სულ ტი რე ბას, სა მარ თლებ რივ დახ მა რე ბას, სტა ტი ებ ის მომ ზა დე ბას, კა ნონ პროექტების ან ალ იზს, საქ მე ებ ის პრე ზენ ტა ცი ებს და სხვა აქ ტი ვო ბებს.

პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ობ ის ას სტუ დენ ტე ბი ად ვო კა ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბით “კონ სტი-ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ოფ ის ში მო ქა ლა ქე ებს უწ ევ ენ სა მარ თლებ რივ კონ სულ ტა ცი ებს სა მარ-თლის ყვე ლა დარ გში. ას ევე აქ ტი ურ ად არი ან ჩარ თულ ნი საქ მე ებ ის წარ მო ებ აში რო გორც ში და, ას ევე სა ერ თა შო რი სო დო ნე ებ ზე.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში სტუ დენ ტებ მა მო ამ ზა დეს სა მარ თლებ რი ვი ან ალ იზი რო გორც კა ნონ პროექტებზე, ას ევე მოქ მედ ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ზე და წარ მო ად გი ნეს თა ვი ან თი მო საზ-რე ბე ბი სა კონ სტი ტუ ციო სარ ჩე ლე ბის შე სა ხებ. პროგ რა მის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და იმ იტ რე-ბუ ლი პრო ცე სე ბი სა მარ თლის ყვე ლა დარ გში. იმ იტ ირ ებ ულ პრო ცე სებ ზე მო და ვე მხა რე ებ სა და სა სა მარ თლოს შე მად გენ ლო ბას პროგ რა მის მო ნა წი ლე ნი წარ მო ად გენ დნენ. ას ევე მოწ ვე-ულ ები იყ ვნენ სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე ები, ექ სპერ ტე ბი სა მარ-თლებ რივ სა კითხებ ში, პრაქ ტი კო სი ად ვო კა ტე ბი, პრო კუ რო რე ბი. იმ იტ ირ ებ ული პრო ცე სე ბი სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს სხდო მა თა დარ ბა ზებ ში წა რი მარ თა.

პროგ რა მის ფარ გლებ ში სტუ დენ ტე ბი სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის და სირ თუ ლის საქ მე ებ­ში იყ ვნენ ჩარ თულ ნი. კერ ძოდ, სა მო ქა ლა ქო, ად მი ნის ტრა ცი ულ, სის ხლის, სა კონ სტი ტუ ციო და სა ერ თა შო რი სო საქ მე ებ ში.

პროგ რა მის და სას რულს სტუ დენ ტებ მა სა კუ თა რი საქ მე ებ ის პრე ზენ ტა ცია გა მარ თეს. პროგ რა მის ფარ გლებ ში 2009-2010 წლებ ში კავ კა სი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის კავ კა სი ის სა მარ თლის სკო ლის იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის 50 კურ სდამ თავ რე ბუ ლი დაეუფლა სა ად ვო კა ტო საქ მი ან-ობ ას და გუნ დუ რი მუ შა ობ ის პრინ ცი პებს. სტუ დენ ტებ მა 170-ზე მე ტი კონ სულ ტა ცია გა წი ეს და 60-მდე საქ მის წარ მო ებ აში მი იღ ეს მო ნა წი ლე ობა.

Page 20: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ადამიანის უფლებათა სახლი

19

ადამიანის უფლებათა სახლი

2010 წლის ივ ლის ში “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” გახ და ორ გა ნი ზა ცია “ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლი — თბი ლი სის” ერთ-ერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლი სხვა ცნო ბილ არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად, რო გო რიც არ ის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი, წა მე ბის მსხვერ-პლთა ფსი ქო ლო გი ური და სა მე დი ცი ნო რე აბ ილ იტ აცი ის ცენ ტრი, “სა ფა რი” –ოჯ ახი ძა ლა დო-ბის გა რე შე და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და კონ ფლიქ ტო ლო გი ის ცენ ტრი “კავ კა სია”. “ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლის” ფარ გლებ ში ამ ორ გა ნი ზა ცი ათა გა ერ თი ან ებ ის ძი რი თა დი მიზ ნე ბია:

y უფ ლე ბა დამ ცველ თა საქ მი ან ობ ის ხელ შეწყო ბა და მა თი გაძ ლი ერ ება; y უფ ლე ბა დაც ვით სფე რო ში მდგრა დი ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნის ხელ შეწყო ბა; y არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ათა მხარ და ჭე რა; y გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის, შეკ რე ბე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი გა ერ თი ან ებ ის უფ ლე-

ბის დაც ვა;

“ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლი — თბი ლი სი” გახ და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლე ბის სა­ერ თა შო რი სო ქსე ლის წევ რი, რო მელ შიც გა ერ თი ან ებ ულია 70­ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცია მსოფ­ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ბი დან.

“ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლმა” მო იპ ოვა ნორ ვე გი ის მთავ რო ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე-რა, რომ ლის მი ზა ნია თბი ლის ში რე ალ ური შე ნო ბის შე ძე ნა, სა დაც გან თავ სდე ბა “ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლი — თბი ლი სის” ოფ ისი და ყვე ლა წევ რი ორ გა ნი ზა ცია, მათ შო რის “კონ სტი-ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი”. ეს ხელს შე უწყობს ამ ორ გა ნი ზა ცი ათა კო ორ დი ნი რე ბულ მუ შა ობ ას და ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის უფ რო ეფ ექ ტუ რად გან ხორ ცი ელ ებ ას.

2010 წელს “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლმა”, სახ ლის წევრ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად, გა-ნა ხორ ცი ელა არა ერ თი აქ ტი ვო ბა, რო გო რიც არ ის 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ ის შე დე გად და ზა-რა ლე ბულ დევ ნილ თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვა და მა თი მდგო მა რე ობ ის მო ნი ტო რინ გი; ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში წარ მო ებ ულ დევ ნილ თა საქ მე ებ ის და ომ ის და ნა შა ულ-თა დო კუ მენ ტი რე ბა; წა მე ბის სა წი ნა აღ მდე გო სა ერ თა შო რის დღი სად მი მიძ ღვნი ლი ღო ნის ძი-ება 26 ივ ნისს; ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო დღი სად მი მიძ ღვნი ლი კვი რე-ული 3-10 დე კემ ბერს, რომ ლის ფარ გლებ შიც “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ად ვო კა ტებ მა პრაქ ტი კო სი ად ვო კა ტე ბის თვის ჩა ატ არ ეს ტრე ინ ინ გი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-მარ თლო სად მი მი მარ თვის პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ.

Page 21: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

თანამშრომლობა მედიასთან

20

თანამშრომლობა მედიასთან

ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის თვის” სტრა ტე გი ული მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, რო-გორც მე დი ას აშუ ალ ებებ თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბი თი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბას, ას ევე და მო უკ იდ ებ ელი მე დი ის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას, რო მელ საც მო სახ ლე ობ ის სწო რი ინ ფორ-მი რე ბა ევ ალ ება. ამ მიზ ნე ბის რე ალ იზ აცი ის თვის ჩვენ ვცდი ლობთ ამ ომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცია მი-ვა წო დოთ მე დი ის წარ მო მად გენ ლებს ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ, და ვამ ყა-როთ თა ნამ შრომ ლო ბი თი და მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბა მათ თან და მე დი ას აშუ ალ ებ ებ ის მეშ ვე-ობ ით ხე ლი შე ვუწყოთ ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის თე მა ზე სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ამ აღ ლე ბას. ას-ევე, ორ გა ნი ზა ცი ის ამ ოც ანაა და ვიც ვათ მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბის უფ ლე ბე ბი და და ვეხ მა როთ მათ, რა თა ქვე ყა ნა ში სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბის რე ალ იზ აცია შე უზღუ და ვად გან ხორ ცი ელ დეს.

ქარ თულ მე დი ას ივ რცე ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის დი აგ ნოს ტი კი სას უამ რავი სა კითხი იკ ვე თე ბა, რო მელ თა გა დაჭ რა შიც ქმე დი თი ინ სტრუ მენ ტე ბის შე ტა ნა “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის თვის” უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. კონ კრე ტულ ამ ოც ან ებს შო რის, რო მე ლიც ორ გა-ნი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის არე ალ ში მოხ ვდა, ერთ-ერთ ძი რი თად თე მას ჟურ ნა ლის ტე ბის-თვის სამ რთლებ რი ვი დახ მა რე ბის გა წე ვა წარ მო ად გენს. თა ვი სუ ფა ლი მე დი ის არ სე ბო ბა ამ-ოს ავ ალი წერ ტი ლია დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ებ ის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ მწი-ფოს მშე ნებ ლო ბის თვის. მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხი კი ხში რად ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ინ დი კა ტო რია, რომ ლის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვი საც ორ ან იზ აცია აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლობს მე დი ის ცალ კე ულ წარ მო მად გენ ლებ თან.

ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის რე ალ იზ ებ ის თვის ჩვენ სა ფუძ ვლი ან ად ვთა ნამ შრომ ლობთ, რო-გორც ტრა დი ცი ულ მე დი ას აშუ ალ ებ ებ თან, ას ევე ახ ალი მე დი ის წარ მო მად გენ ლებ თან. ამ დე-ნად, “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” ზრუ ნავს სა მარ თლებ რი ვი თე მა ტი კით და ინ ტე რე სე ბუ ლი, თა ვი სუ ფა ლი ინ ტერ ნეტ მე დი ის გან ვი თა რე ბა სა და ხელ შეწყო ბა ზეც, რომ ლის მხარ და ჭე რაც ერთ-ერ თი აქ ტუ ალ ური სა კითხია ქარ თულ მე დი ას ივ რცე ში.

ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ-გვერ დზე სა შუ ალ ება აქ ვთ და მო უკ იდ ებ ელ ავ ტო რებს, იურ ის ტებს, თა ვი სუ ფალ ჟურ ნა ლის ტებს და რე გი ონ ალ ური მე დი ის წარ მო მად გენ ლებს ბლო გის სა შუ ალ-ებ ით თა ვი მო უყ არ ონ და გა ავ რცე ლონ ინ ფორ მა ცი ები ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში არ-სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ. ეს შე საძ ლებ ლო ბა კი სა მარ თლებ რი ვი თე მა ტი კით და ინ ტე-რე სე ბუ ლი ავ ტო რე ბის თვის კი დევ ერთ წინ გა დად გმულ ნა ბიჯს წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლო-ში ონ ლა ინ მე დი ის გან ვი თა რე ბის, მი სი რო ლის და მუ შა ობ ის ხა რის ხის ამ აღ ლე ბის საქ მე ში ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის კუთხით.

სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე ზრუნ ვის პა რა ლე ლუ რად, ორ გა-ნი ზა ცი ის თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე დი ას თან კო მუ ნი კა ცია, რა თა მოხ დეს სა ზო გა-დო ებ ის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა იმ საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ, რო მელ საც ჩვე ნი ორ გა ნი ზა-ცია ახ ორ ცი ელ ებს და რო მელ თა შე სა ხებ მო სახ ლე ობ ის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა დე მოკ რა ტი ული და სა მარ თლებ რი ვი ფა სე ულ ობ ებ ის გა ზი არ ებ ას უწყობს ხელს.

Page 22: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

2010-2013 წლების სტრატეგიული გეგმა

21

2010-2013 წლების სტრატეგიული გეგმა

ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი მა” შე იმ უშ ავა სამ წლი ანი სტრა ტე გი ული გეგ მა, რო მე ლიც ეფ უძ ნე ბა ორ გა ნი ზა ცი აში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი ური თვით შე ფა სე ბის ან ალ იზს და ას ახ ავს “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ხელ მძღვა ნე ლე ბის, გამ გე ობ ის წევ რე ბის, პრო ექ ტე ბის კო ორ დი ნა ტო რე ბი სა და აქ ტი ური წევ რე ბის მო საზ რე ბებს ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი-ან ობ ის პრი ორ იტ ეტ ულ მი მარ თუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით. სტრა ტე გი ული გეგ მის შე მუ შა ვე-ბა ში ორ გა ნი ზა ცი ას ად გი ლობ რი ვი სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია “ი-ემ-სი” და ეხ მა რა. სტრა ტე-გი ული გეგ მის ელ ექ ტრო ნუ ლი ვერ სია გან თავ სე ბუ ლია ვებ. გვერ დზე: www.article42.ge

მომ დევ ნო რამ დე ნი მე წლის თვის, ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან ობ ის პრი ორ იტ ეტ ები გა ნი-საზღვრა 2010-2013 წლე ბის მი სი აში, რო მელ საც ოთხი სტრა ტე გი ული მი ზა ნი უდ ევს სა ფუძ-ვლად:

y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა ერ თა შო-რი სო და ად გი ლობ რივ ინ სტან ცი ებ ში, სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის გზით;

y ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის შე-სა ხებ გა ნათ ლე ბის კომ პო ნენ ტის მდგრა დო ბი სა და ხა რის ხის ამ აღ ლე ბა;

y ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის ხელ შეწყო ბა;

y ორ გა ნი ზა ცი ული შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ერ ება.

“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ხედ ვა შემ დე გი ფორ მუ ლი რე ბით ჩა მო ყა ლიბ და:

“საქართველოში დაცული და უზრუნველყოფილია ადამიანის უფლებები

და სამართლის უზენაესობის პრინციპები”

ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი ხედ ვის მი ხედ ვით, “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი სა” და მი სი სტრა-ტე გი ული თუ სა მოქ მე დო გეგ მე ბი სა და პროგ რა მე ბის სა ბო ლოო ამ ოც ანაა, ორ გან ზი აცი ამ არ სე ბი თი წვლი ლი შე იტ ან ოს სა მარ თლის უზ ენა ეს ობ ის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მარ-თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, სა დაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ად ამი ან ის უფ-ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა.

Page 23: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

პარტნიორები და მედია ჩვენს შესახებ

22

ნი დერ ლან დე ბის ჰელ სინ კის კო მი ტე ტი

“ნი დერ ლან დე ბის ჰელ სინ კის კო მი ტე ტი “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლთან” თა ნამ-შრომ ლო ბას აფ ას ებს, რო გორც ძა ლი ან კონ სტრუქ ცი ულს. ჩვენ თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე-ლო ვა ნია, რომ გვყავს სა იმ ედო და პრო აქ ტი ული პარ ტნი ორი, რო მელ საც შე უძ ლია, პრო-ექ ტი მა ღალ დო ნე ზე გა ნა ხორ ცი ელ ოს. სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის პრო ექ ტის ხუთ წლი ანი მუ შა ობ ის შე დე გი მრა ვალ ფე რო ვა ნია. კერ ძოდ, მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით შე იქ მნა ად ვო კატ თა ქსე ლი, “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” ჩა მო ყა ლიბ და ექ სპერტ ორ გა-ნი ზა ცი ად ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა მარ თალ წარ მო ებ ის კუთხით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრა-ტე გი ული საქ მე ებ ის დი დი რა ოდ ენ ობა წარ დგე ნილ იქ ნა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში. ვფიქ რობთ, კარ გი იქ ნე ბა, თუ ეს აქ ტი ვო ბე ბი გან ვი თარ დე ბა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს გა ნა ჩე ნე ბის აღ სრუ ლე ბის კუთხით.”

ჰა რი ჰა მე ლიაღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

სა ხალ ხო დამ ცვე ლი

“უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია, ქარ თუ ლი არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ-ცი ის 42-ე მუხ ლის” საქ მი ან ობ ას ვიც ნობ. ჯერ კი დევ ევ რო პის უს აფ რთხო ებ ისა და თა-ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი აში (ეუთო) საქ მი ან ობ ის პე რი ოდ ში “კონ სტი ტუ ცი ის 42–ე მუხ ლი” ეუთ ოს და ფი ნან სე ბით ახ ორ ცი ელ ებ და პრო ექ ტს, რო მე ლიც პა ტი მარ თა უფ ლე-ბე ბის დაც ვას ემ სა ხუ რე ბო და. მე, რო გორც ეუთ ოს მხრი დან პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი, ყო ველ თვის აღ ვნიშ ნავ დი ამ ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელ თა პრო ფე სი ონ ალ იზ მსა და მათ თავ და დე ბას და სიყ ვა რულს სა კუ თა რი საქ მი სად მი. ჩვე ნი თა ნამ შრომ ლო ბა და პარ-ტნი ორ ობა მას შემ დე გაც გაგ რძელ და, რაც მე სა ხალ ხო დამ ცვე ლის თა ნამ დე ბო ბა და-ვი კა ვე და მინ და, გან სა კუთ რე ბით აღ ვნიშ ნო ამ ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფ ის ის მრა ვალ წლი ანი წარ მა ტე ბუ ლი პარ ტნი ორ ობა, გან სა კუთ რე ბით კი თა ნამ შრომ-ლო ბა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო სა და თა ვი სუფ ლე ბა აღ კვე თილ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბე ბით. არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42–ე მუხ ლი” იყო და დარ ჩე ბა სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ინ სტი ტუ ტის პარ ტნი ორ ად და ერთ-ერთ მო წი ნა-ვე ად გი ლობ რივ უფ ლე ბა დამ ცველ ორ გა ნი ზა ცი ად. ჩვე ნი მო მა ვა ლი თა ნამ შრომ ლო ბა კი არ სე ბი თად აის ახ ება ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე სა-ქარ თვე ლო ში.”

გი ორ გი ტუ ღუ ში

Page 24: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

პარტნიორები და მედია ჩვენს შესახებ

23

ორ გა ნი ზა ცია “ინ ტე რა ით სი”

“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” არ ის ცნო ბი ლი ქარ თუ ლი არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი-ზა ცია და მი სი თა ნამ შრომ ლო ბა ორ გა ნი ზა ცია “ინ ტე რა ით სთან” უკ ან ას კნე ლი 10 წლის გან მავ ლო ბა ში ძა ლი ან წარ მა ტე ბუ ლია. “ინ ტე რა ით სმა” ორ გა ნი ზა ცი ის ად ვო კა ტებს იურ-იდი ული კონ სულ ტა ცი ები გა უწია 15-ზე მეტ საქ მე ზე, რომ ლე ბიც ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო შია წარ დგე ნი ლი. გარ და ამ ისა, “ინ ტე რა ით სის” ექ სპერ ტე ბი წლე-ბის გან მავ ლო ბა ში ატ არ ებ დნენ ტრე ინ ინ გებ სა და სა მუ შაო შეხ ვედ რებს ად ამი ან ის უფ-ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის სხვა დას ხვა მუხ ლე ბის შე სა ხებ. ჩვენ გვსურს, სტრა ტე-გი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის კუთხით ურ თი ერ თო ბა გან ვაგ რძოთ და მო მა ვალ ში უფ რო მე ტად გან ვა ვი თა როთ.”

დი ნა ვე დერ ნი კო ვაევ რო პის პროგ რა მის იურ ის ტი

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი ცენ ტრი (EHRAC)

“ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი ცენ ტრი 2005 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი მუ შა ობს ერ თობ ლივ პრო ექ ტებ ზე სა ქარ თვე ლო ში KTP (Knowlidge Transfer Partnerships) პროგ რა მის ფარ გლებ ში. ჩვე ნი ძი რი თა დი მი ზა ნია სა მარ თლებ რი ვი კონ სულ ტა ცი ებ ის გა-წე ვა ად ვო კა ტე ბის თვის, ცალ კე ული პი რე ბის თვის და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის-თვის ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში სა მარ თალ წარ მო ებ ის სა კითხებ ზე. ამ ავ დრო ულ ად, ჩვე ნი მი ზა ნია, სხვა დას ხვა ტრე ინ ინ გე ბის ინ იც ირ ებ ით და ვეხ მა როთ ად-ამი ან ის უფ ლე ბა თა სფე რო ში მო მუ შა ვე ქარ თულ სა ზო გა დო ებ ას პრო ფე სი ული უნ არ-ჩვე-ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში. გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში სხვა დას ხვა სა კითხებ ზე და გან სა კუთ რე ბით კონ ფლიქ ტის საქ მე ებ ზე მუ შა ობ ის შე დე გად დაგ ვიგ როვ და, ძა ლი ან სა სარ გებ ლოა “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლთან” თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბის თვის. ძა ლი ან დი დი იმ ედი გვაქ ვს, რომ თა ნამ შრომ ლო ბას მო მა ვალ შიც გან ვაგ რძობთ.”

ვა ლენ ტი ნა დე ვა და სა ნიპრო ექ ტის მე ნე ჯე რი

Page 25: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

პარტნიორები და მედია ჩვენს შესახებ

24

სა ქარ თვე ლოს ად ვო კატ თა ას ოცი აცი ის სის ხლის სა მარ თლის კო მი ტე ტი

“არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლთან” ვთა ნამ შრომ ლობ, და ახ ლო ებ ით, 10 წე ლია. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში მო ნა წი ლე ობა მი ვი ღე აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა-ნი ზა ცი ის მი ერ და გეგ მილ და ორ გა ნი ზე ბულ არა ერთ კონ ფე რენ ცი ასა და ტრე ინ ინ გში, რომ ლე ბიც ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ისა და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტე ბის შეს წავ ლა სა და პრაქ ტი კა ში და ნერ გვას ეძ-ღვნე ბო და. ამ ავე დროს, ჩემს წარ მო ებ აში არ სე ბუ ლი ერთ-ერ თი საქ მე — “მო ლაშ ვი ლი სა-ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ” — “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლმა” და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი-ზა ცი ამ “ინ ტე რა ით სმა” შე არ ჩი ეს პროგ რა მის თვის “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება კავ კა სი აში”, რომ ლის ფარ გლებ შიც სის ტე მა ტუ რი ურ თი ერ თო ბა მაქ ვს ად ამი ან ის უფ ლე-ბა თა ევ რო პუ ლი სა მარ თლის ცნო ბილ სპე ცი ალ ის ტებ თან. “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” საქ მი ან ობა მე ტად სა სარ გებ ლოდ მი მაჩ ნია, ვი ნა იდ ან ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ისა და ევ რო პის სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტე ბის შეს წავ ლას და სა ქარ თვე ლოს სა მარ თალ წარ მო ებ აში და ნერ გვას დი დი რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლია ჩვე ნი მარ თლმსა-ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან და ახ ლო ებ აში და ზო გა დად სა მარ თალ წარ-მო ებ ის გან ვი თა რე ბა ში. ცალ კე აღ ნიშ ვნას იმ სა ხუ რებს ის ფაქ ტი, რომ “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლში” საქ მი ან ობ ენ უაღ რე სად გუ ლის ხმი ერი ად ამი ან ები, რომ ლე ბიც და კის რე-ბულ მო ვა ლე ობ ებს მა ღალ პრო ფე სი ულ ად ას რუ ლე ბენ.”

იოს ებ ბა რა თაშ ვი ლიად ვო კა ტი, თავ მჯდო მა რე

ქ. ქუ თა ისი

“2008 წლი დან ჩარ თუ ლი ვარ პრო ექ ტში “სტრა ტე გი ული სა მარ თალ წარ მო ება კავ-კა სი აში”, რო მელ საც ახ ორ ცი ელ ებ და ორ გა ნი ზა ცია “კონ სი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლი” და რომ-ლის ფარ გლებ შიც და ფი ნან სდა ჩემს წარ მო ებ აში არ სე ბუ ლი სის ხლის სა მარ თლის საქ-მე. ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ად გი ლობ რივ მა და სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტებ მა გა მი წი ეს კონ სულ ტა ცი ები ევ რო სა სა მარ თლოს გა ნაცხა დის მომ ზა დე ბის პრო ცე ში. ეს ჩემ თვის დი-დი გა მოც დი ლე ბა იყო, რაც შემ დგომ ევ რო სა სა მარ თლოს ქვემ დე ბა რე საქ მე ებ ზე მუ შა-ობ ის პრო ცეს ში და მეხ მა რა. ას ევე, ვმო ნა წი ლე ობ დი “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ინ ინგ-სე მი ნა რებ ში, რა მაც ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე იტ ანა ჩემს სა ად ვო კა ტო მუ შა ობ აში.”

ანა ჩა ფი ძეად ვო კა ტი

Page 26: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

პარტნიორები და მედია ჩვენს შესახებ

25

“კავ კა სი ის ინ ტერ ნეტ მე დია ჯგუ ფი”

“ბო ლო 10 წლის მან ძილ ზე სხვა დას ხვა მე დი ას აშუ ალ ებ ებ ში რე დაქ ტო რის პო ზი ცი-აზე მუ შა ობ ის ას აქ ტი ურ ად ვა დევ ნებ დი თვალს “კონ სტი ტუ ცი ის 42–ე მუხ ლი” და სა შუ-ალ ება მო მე ცა კარ გად გა მეც ნო თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან ობა. რგა ნი ზა ცია გა მო ირ-ჩე ვა, რო გორც არ ას ამ თავ რო ბო სექ ტო რის ერთ-ერ თი ლი დე რი, რო მე ლიც მუდ მი ვა დაა ჩარ თუ ლი დე მოკ რა ტი ული სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბის და სა მარ თლებ-რი ვი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბის საქ მე ში. “კონ სტი ტუ ცი ის 42–ე მუხ ლი” და არ სე ბის დღი დან იც ავს სა ქარ თვე ლოს თი თოეული მო ქა ლა ქის უფ ლე ბებს ად გი ლო ბივ და ევ რო-პის სა სა მარ თლო ებ ში. ას ევე მი სა სალ მე ბა ლია ორ გა ნი ზა ცი ის აქ ტი ურ ობა სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ თან და არ ას ამ თავ რო ბო ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით იმ სა კონ-სტი ტუ ციო და სა კა ნონ მდებ ლო ცვი ლე ბე ბის გა სა ტა რებ ლად, რო მელ თა მი ზა ნიც დე მოკ-რა ტი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და სა მარ თლის უზ ენა ეს ობ ის დამ კვიდ რე ბაა.”

გი ორ გი კა პა ნა ძეგე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი

ქ. ახ ალ ცი ხე

“კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლში” მუ შა ობა მო მი წია საქ მე ებ ზე, რომ ლებ ში ჩარ თუ ლო-ბა მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა აღ რმა ვა ჩე მი თე ორი ული ცოდ ნა. გარ და ამ ისა, ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩატ რე ბულ მა ტრე ინ ინ გებ მა, რომ ლებ შიც აქ ტი ურ ად ვმო ნა წი ლე ობ დი, დი დი გავ-ლე ნა მო ახ დი ნა პრაქ ტი კუ ლი უნ არ-ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. ჩე მი საქ მი ან ობა მო იც ავ და ას ევე იურ იდი ულ კონ სულ ტა ცი ებს, რი თიც სხვა საც ვუ წევ დი იურ იდი ულ დახ მა რე ბას და ამ ავ დრო ულ ად ჩემ თვი საც ნა ყო ფი ერი იყო.

დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, “კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლში” მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა და-მეხ მა რე ბა, რომ ერთ-ერთ სა უკ ეთ ესო და პერ სპექ ტი ულ იურ ის ტად ჩა მოვ ყა ლიბ დე.”

ნა თია ჩა ჩა ნი ძესტა ჟი ორი

Page 27: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

პარტნიორები და მედია ჩვენს შესახებ

26

ახ ალი ამ ბე ბის სა აგ ენ ტო GHN (ჯი-ეიჩ-ენი)

“წლე ბია თვალ ყურს ვა დევ ნებ მე ტად ავ ტო რი ტე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის — “კონ სტი-ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” საქ მი ან ობ ას. ჩვენ თვის ყვე ლა ზე მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ის რა საც ეს ორ გა ნი ზა ცია აკ ეთ ებს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის კუთხით. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში მრა ვა ლი უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის “სა ხელ-დი დე ბა” დრომ შთან თქა. “42-ე მუხ ლმა” კი, მას ში გა ერ თი ან ებ ული პრო ფე სი ონ ალ ებ ისა და ჰუ მა ნის ტე ბის მეშ ვე ობ ით, ქვე ყა ნა ში ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა შე უპ ოვ არი დამ ცვე ლის სა ხე ლი და იმ კვიდ რა. მა ხსოვს არა ერ თი გახ მა ურ ებ ული საქ მე, რო დე საც ად ამი ან ებს სა მარ თლი ან ობ ის იმ ედი გა და წუ-რუ ლი ჰქონ დათ და “42-ე მუხ ლმა” მათ, პირ ველ როგ ში, სწო რედ რომ სა მარ თლი ან ობ ის გან ცდა და უბ რუ ნა. ნამ დვი ლად მი სა სალ მე ბე ლია, რომ ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს ას ეთი ავ ტო-რი ტე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცია. ნე ბის მი ერი მო ქა ლა ქის თვის “42-ე მუხ ლი” არ ის მა თი უფ ლე-ბე ბის დაც ვი სა და სა მარ თლი ან ობ ის იმ ედი.”

გო ჩა მირ ცხუ ლა ვაგე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი

ჟურ ნა ლი “ლი ბე რა ლი”

“ჟურ ნა ლის ტუ რი საქ მი ან ობ ის ას ხში რად ვმო ნა წი ლე ობ დი “42-ე მუხ ლის” მი ერ სხვა დას ხვა სა ზო გა დო ებ რი ვად აქ ტუ ალ ურ თე მებ ზე ორ გა ნი ზე ბულ მრგვა ლი მა გი დებ-ში, პრეს კონ ფე რენ ცი ებ სა და აქ ცი ებ ში, რაც, ზო გა დად, არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის ცხოვ რე ბის ნა წი ლია. ამ პე რი ოდ ში სა შუ ალ ება მო მე ცა ახ ლო დან გავ ცნო ბო დი ორ გა ნი-ზა ცი ის საქ მი ან ობ ას. ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვა, ბრალ დე ბუ ლის და მსჯავ რდე ბუ ლის უფ ლე ბე ბი, ფი ზი კუ რი პი რი სა და სა ხელ მწი ფოს ურ თი ერ თო ბა – არ-ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია “კონ სტი ტუ ცი ის 42–ე მუხ ლი”, ქვეყ ნის უზ ენა ესი იურ იდი-ული დო კუ მენ ტის ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი პუნ ქტე ბის დაც ვი სათ ვის მუ შა ობს. სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ ში “კონ სტი ტუ ცი ის 42–ე მუხ ლი”, სა ინ ტე რე სო გა მო ცე მე ბი თაც გა მო ირ ჩე ვა. ორ-გა ნი ზა ცი ის მი ერ გა მო ცე მუ ლი ბრო შუ რა “პა ტი მარ თა უფ ლე ბე ბი” სა ერ თა შო რი სო სტან-დარ ტე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის და სა ქარ თვე ლოს სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის სის ტე მის ხარ ვე-ზე ბის სა ინ ტე რე სო შე და რე ბას გვთა ვა ზობს. ქალ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ მომ ზა დე ბუ ლი კრე ბუ ლი “სა მარ თლებ რი ვი გზამ კვლე ვი ქა ლე ბის თვის”, ფაქ ტობ რი ვად, უნ იკ ალ ური გა-მო ცე მაა ამ ტი პის ქარ თულ, იურ იდი ულ ლი ტე რა ტუ რა ში და რო გორც მე დი ის, ას ევე სა-ზო გა დო ებ ის წევ რე ბის თი საც სა სარ გებ ლო სა ხელ მძღვა ნე ლოა.”

ნა თია გუ ლი აშ ვი ლიკო რეს პონ დენ ტი

Page 28: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

27

მონაცემები 2010 წლის ფინანსური რესურსების შესახებ

დაფინანსების წყარო თანხის ოდენობალარში

პროცენტული მაჩვენებლები

ფონდი “დემოკრატიული განვითარების ეროვნული ფონდი (NED) 100289 17,88%

ფონდი “ღია საზოგადოება” (OSI) 89995 16,04%

ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო” (OSGF) 33165 5,91%

ფონდი “გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება” (GTZ) 31635 5,64%

ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო 287500 51,25%

საწევრო შენატანები 1205 0,21%

სხვა შემოსავლები 17200 3,07%

სულ 560988

Page 29: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ჩვენი დონორები და პარტნიორები:

ბრი ტა ნე თის სა ელ ჩო სა ქარ თვე ლო ში

ბრი ტა ნე თის საბ ჭო

ბრი ტა ნე თის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო

ნი დერ ლან დე ბის სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო

გერ მა ნი ის ტექ ნი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ება

კა ნა დის სა ელ ჩო

ამ ერ იკ ის იურ ის ტთა ას ოცი აცია

ერ ოვ ნუ ლი წვლი ლი დე მოკ რა ტი ის ათ ვის

აირ ის-სა ქარ თვე ლო

ფონ დი “ღია სა ზო გა დო ება სა ქარ თვე ლო”

ღია სა ზო გა დო ებ ის ინ სტი ტუ ტი-ბუ და პეშ ტი

გა ერ ოს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა სა ქარ თვე ლო ში

ევ რო კო მი სი ის წარ მო მად გენ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში

ევ რო პის საბ ჭოს სა ინ ფორ მა ციო ბი ურო სა ქარ თვე ლო ში

ეუთო-ს მი სია სა ქარ თვე ლო ში

წი თე ლი ჯვრის სა ერ თა შო რი სო კო მი ტე ტი

ნი დერ ლან დე ბის ჰელ სინ კის კო მი ტე ტი

ნორ ვე გი ის ჰელ სინ კის კო მი ტე ტი

“ინ ტე რა ით სი”-დი დი ბრი ტა ნე თი

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი ცენ ტრი

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ჰელ სინ კის ფონ დი, პო ლო ნე თი

სა მარ თლებ რი ვი სწავ ლე ბის სა ზო გა დო ება, აზ ერ ბა იჯ ანი

მე დი ის უფ ლე ბა თა ინ სტი ტუ ტი, აზ ერ ბა იჯ ანი

სომ ხუ რი ინ სტი ტუ ტი გან ვი თა რე ბი სათ ვის

პრო მო ლექ სი, მოლ დო ვა

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სახ ლის ფონ დი

სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლი

კავ კა სი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის სა მარ თლის სკო ლა

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი

წა მე ბის მსხვერ პლთა ფსი ქო სო ცი ალ ური და სა მე დი ცი ნო რე აბ ილ იტ აცი ის ცენ ტრი

“სა ფა რი”- ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის სა წი ინა აღ მდე გო ცენ ტრი

ორ გა ნი ზა ცია “მწვა ნე ალ ტერ ნა ტი ვა”

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და კონ ფლიქ ტის შეს წავ ლის კავ კა სი ური ცენ ტრი

Page 30: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

იურიდიული კლინიკის მონაწილეთა პირველი შეხვედრა

FiRst mEEting oF pARtiCipAnts oF tHE LEgAL CLiniC

ადვოკატთა ქსელის შეხვედრა აჭარაში

nEtwoRk LAwyERs mEEting in AdjARA

ტრეინინგი ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატებისათვის

tRAining FoR HumAn RigHts LAwyERs

Page 31: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ადვოკატთა შეხვედრა საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ

LAwyERs mEEting About ConstiotutionAL LitigAtion

ადვოკატთა ქსელის შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთში

nEtwoRk LAwyERs mEEting in sAmtskHE-jAvAkHEti

ადვოკატთა ქსელის შეხვედრა გორში

nEtwoRk LAwyERs mEEting in goRi

Page 32: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

კონფერენცია გამოხატვის თავისუფლების თემაზე სამხრეთ კავკასიაში

stAkEHoLdER ConFEREnCE on FREEdom oF ExpREssion in soutH CAuCAsus

რეგიონალური შეხვედრა თურქეთში

REgionAL mEEting in tuRkEy

კონფერენცია საქართველოს საკონსტიტუციიო ცვლილებების შესახებ

ConFEREnCE About AmEndmEnts to tHE Constitution oF gEoRgiA

Page 33: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

შეხვედრა საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ

mEEting on AmEndmEnt to LEgisLAtion

პრეს-კონფერნეციები

pREss-ConFEREnCEs

Page 34: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

OrganizatiOn“article 42 Of the

cOnstitutiOn”

annual repOrt

2011

(The report covers the activities implemented in 2010)

Page 35: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

© “Article 42 of the Constitution”, 2011

Persons in charge:Nazi Janezashvili, Tamar Gabisonia

Page 36: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

FoREwoRd

35

FoREwoRd

Throughout last 10 years Organization “Article 42 of the Constitution” has been actively working in the field of the protection of human rights and the supporting of the establishment of democratic values and the rule of law in the country, by means of strategic litigation.

As recent years, 2010 was important and laboring. This annual report includes review of activities accomplished by support of different donor and partner organizations.

In current year, the organization has been executing three projects in direction of strategic litigation: “Strategic litigation in Caucasus”, “Strategic litigation for vulnerable and marginalized population” and “Building Public Demand for Better Legislation”. Within the above-mentioned projects, organization submitted applications to the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of Georgia. 21 important events were dedicated to these projects last year: trainings, workshops, regional meetings and stakeholder conferences. Besides, organization arranged 4 educational visits to Georgia, Armenia, Azerbaijan and Moldova.

Following publications were prepared and spread in 2010: 2 information bulletins, 2 brochures and a “Legal manual for women”; also analytical articles on legal issues were prepared and published on the organization’s website. It also should be noted, that a new website and blog of the organization were created. They are regularly updated with new information and articles written by practitioner lawyers.

In the reporting period 15 beginning lawyers took an internship at “Article 42 of the Constitution”. Organization collaborated with Caucasus school of law within the legal clinic and 50 students gained experience in advocacy.

We would like to express our gratitude towards donor and partner organizations for their support, without whom we would not be able to achieve so much. We also thank the members, employees, interns, local and foreign experts for their perfect work and support.

Tamar GabisoniaHead of the Board

Nazi JanezashviliExecutive Director

Page 37: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

About “ARtiCLE 42 oF tHE Constitution”

36

About “ARtiCLE 42 oF tHE Constitution”

History – Article 42 of the Constitution is a non-governmental, non-political, human rights advocacy organization founded on September 12, 1997. The members of the organization are professional lawyers providing free of charge legal assistance to the victims of human rights abuses in local and international courts and other state agencies. The organization aims at promoting the establishment of the rule of law in Georgia through introduction of international standards for the protection of human rights and freedoms, and increase of legal awareness of the public.

The Organization states, that protection of human rights still remains one of its main goals. Besides strategic litigation, organization will apply to trainings, researches and analysis in order to support mentioned goal. Its participation in creative-legal processes will become more active, will contribute to the prevention of human rights violations and high standards of protection of their rights.

Mission of the Organization: Article 42 of the Constitution is a non-government organization operating in the sphere of the protection of human rights, facilitating the protection of civic and political rights and freedoms, as well as protection of other fundamental rights recognized by international law; harmonization of state policy and national legislation with international standards; and improvement of public legal awareness through efficient litigation, supporting target groups, and participating in civic monitoring, surveys, analysis, and lawmaking initiatives.

Our goals: y Facilitate the introduction and implementation of the rights specified in article 42 and

other articles of the Constitution of Georgia, European Convention on Human Rights and other international agreements;

y Introduce the principle of rule of law; y Support the improvement of the Justice system of Georgia; y Support human rights advocates in performing their work, including improvement of

professional level of lawyers; y Improve legal culture and awareness; y Facilitate legal education.

Our objectives:The objective of Article 42 of the Constitution is to significantly contribute to the formation of

rule of law that will be based on the principles of supremacy of the law, where protection of human rights will be guaranteed. The activities shall include:

y Study of international experience in the sphere of human rights protection; y Strategic litigation within the country and protection of human rights in international

organizations; y Analysis of legislation in force and efforts directed to its improvement;

Page 38: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ouR mAin ACtivitiEs

37

y Cooperation with local and international human rights protection organizations, including professional associations of lawyers;

y Carry out educational activities; y Carry out information campaign related to human rights protection.

Our main activities

Strategic Litigation

Strategic litigation represents one of the priorities of Article 42 of the Constitution in national and international courts. Strategic litigation is the means based on which the democratic values and rule of law can be facilitated and promoted in the country. The experience of the organization in this sphere dates back to 2000, including its participation in different programs with the support of donor and partner organizations.

Constitutional litigation

Constitutional litigation is one of the most important components of strategic litigation. One of the priorities of Article 42 of the Constitution is the improvement of the legislation in force, elimination of its drawbacks, and facilitation of introduction of international standards. The organization has been for a long time actively involved in constitutional litigation that resulted in several important legislative amendments.

Legal counseling

Since the day of its establishment, Article 42 of the Constitution has been rendering legal counseling to socially unprotected people. The lawyers provide individual legal counseling, give advice in person and through telephone or on-line. In the case of necessity, the lawyers represent the clients in all court instances and administrative bodies.

Page 39: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

38

Legal clinic

Article 42 of the Constitution has been implementing Legal Clinic program for years. The Clinic was founded in 1998, with the assistance of ABA. Within the framework of the Legal Clinic about 500 students acquired the skills and professional level of high standards important for a lawyer. The organization started the implementation of the Legal Clinic program together with the Law School of the Caucasus University. The students of this University are offered six-month annual internships at the organization.

Improving legal awareness

One of the priorities of Article 42 of the Constitution is the improvement of legal awareness, being implemented through various programs, assistance of various donors, and cooperation of international human rights advocacy organizations. The goal of the organization is to develop the skills and knowledge of the lawyers working in the sphere of human rights, and to improve legal awareness of different target groups, including journalists. In order to do so, the organization works on different publications, holds training sessions, workshops and conferences in Tbilisi and other regions of Georgia on a regular basis.

Page 40: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

OngOing and implemented prOjects

39

OngOing and implemented prOjects

“Strategic litigation in Caucasus”

In 2006-2010, with the financial support of Netherlands Ministry of foreign affairs, British Foreign & Commonwealth office and British Embassy, a project “Strategic litigation in Caucasus” was implemented. Project implementing organizations were “Netherlands Helsinki Committee” (The Hague), Interights (London), Helsinki foundation for Human Rights (Warsaw), Armenian Institute for Development (Yerevan), Legal Education Society (Baku), Article 42 of the Constitution (Georgia) The project was carried out in three countries simultaneously – Georgia, Armenia and Azerbaijan.

Purpose of the project: Improvement of the protection of human rights and freedoms by enhancement of national mechanisms and implementation of international standards in Georgia, Armenia and Azerbaijan; also provision of strategic litigation functionality in these countries.

Project target groups: local organizations protecting human rights, which carry out strategic litigation; lawyers protecting human rights; governmental institutions; courts and prosecutor’s office which are responsible for implementation of international standards of human rights protection.

Following activities have been executed for reaching project goals:

� Special training and internship programs for practitioner lawyers

During 2010, two training programs about litigation before the European Court of Human Rights were provided to practitioner lawyers in Georgia by foreign experts: Dina Vedernikova, Karina Moskalenko, Joana Evans, Jemaima Stratford. Main subjects of the training were article 5 of the European Convention on Human rights and litigation of Georgian citizens’ cases, victims of Russian-Georgian conflict in the European Court of human rights. More than 40 practitioner lawyers from Georgia participated in the trainings.

During project implementation internship programs were arranged for Georgian, Armenian and Azerbaijanian lawyers. They had opportunity to work with British and Polish organizations, become familiar with their activities in the direction of strategic litigation. In 2010 an internship program was held in London, at the organization “Interights”, attended by a Georgian lawyer during 6 months.

Page 41: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

40

� Network of qualified lawyers in the field of strategic litigation

For the purposes of developing and enhancing Network of qualified lawyers in the field of strategic litigation a lawyer’s network was created and developed in Georgia, which unites lawyers from the capital, as well as from other regions of Georgia. Members of the Organization arranged regular meetings with lawyers every year and shared current news and practical details about the litigations and case-law of the European Court of Human Rights. Mentioned network unifies more than 100 lawyers. In 2010, organization had held workshops in Rustavi, Borjomi, Batumi, Zugdidi, Gori and Tbilisi. These workshops were attended by more than 70 lawyers.

� Conferences and regional meetings

According to international and national standards of Human Rights, in order to raise awareness of decision maker persons and ensure their inclusion in strategic litigation, several conferences had been held within the framework of the project. One of the conferences, arranged in 2010, contributed to improvement of rights of freedom of expression, assembly and manifestation in South Caucasus. The Conference was attended by representatives of nongovernmental organizations from Georgia, Armenia and Azerbaijan. Besides, representatives of international organizations were invited as experts.

In August, 2010 a regional meeting was held in Turkey, which was attended by representatives of Georgian, Armenian and Azerbaijanian nongovernmental organizations and lawyers. The meeting was mainly dedicated to strategic litigation in Caucasus and issues of future cooperation. The same meeting was also attended by invited experts from Netherlands, Great Britain and Poland. Six representatives from Georgia participated in the meeting.

� Strategic litigation

Starting from 2006, every year, selection of strategic cases was made, which considered legal and financial support within the framework of the project. Specifically, lawyer of British organization “Interights” has been providing legal consultations to practitioner lawyers and assisted them in qualified litigation of the case at European Court of Human Rights. Besides, European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC) cooperated with the organization within the project. With their assistance, Georgian lawyers prepared 2 applications for the cases related to the events taken place in August 2008, in Georgia.

We have been actively working on 12 cases, being under consideration of European Court of Human rights within the project.

Page 42: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

41

� Development of Internet resources

Organization has created a new website, which will be regularly updated by publishing information about case-law of the European Court of Human Rights, information about procedural news, also materials prepared by foreign experts in English and Georgian language, concerning specific articles about ECtHR.

Moreover, organization has created a blog, where Georgian lawyers can upload their articles and discuss cases being under their proceeding or other legal issues.

� Publishing activities

Different brochures related to the implementation of the European Court of Human Rights standards in Georgia, were prepared and published within the project. During current reporting period brochures “Council of Europe, European Convention and its Implementation in Georgia” & “Georgia and International Courts” were published, besides different articles were spread using the organizations website. Materials were prepared by foreign and Georgian experts.

“Strategic litigation for vulnerable and marginalized population”

Since July 2010 Article 42 of the Constitution with financial support of “Open Society Institute” (OSI Budapest) is carrying out a project “Strategic litigation for vulnerable and marginalized population”. This is a three year project and will last till July 2013.

Main goals of the project are: y Improvement of conditions of protection of Human Rights in Georgia. y Provision of legal aid to people suffering after August events.

Objective of the project: y Providing legal aid and free legal consultations to population suffering from August

war in compact settlement areas; submitting applications to the European Court and implementation of international norms at national level.

y Raising awareness of vulnerable and marginalized groups about protection of their rights at the court.

y Implementation of case-law of the European Court of Human rights and international mechanisms of Human rights protection at national level.

y Protection of citizens in case of violation of their fundamental rights and representation before the national institutions and courts, as well as European Court of Human Rights.

Execution of this project was caused by unfortunate facts that took place in August 2008 in Georgia, so called Russian-Georgian war. Since August 2008, “Article 42 of the Constitution” has been actively providing legal aid to people forcibly displaced from conflict zones as a result of

Page 43: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

42

armed conflict between Russia and Georgia. Since then members of the organization have been making public inquiries concerning facts of violation of sufferer’s rights. This was made mainly by visiting collective centers areas within Tbilisi and questioning more than 100 sufferers.

Violations revealed from IDP’s interviews rose organization’s interest to give them legal aid and applications were prepared to be sent to the ECtHR. As well we helped some IDPs to solve legal problems at national level.

Mentioned actions were implemented with financial support of OSGF within the project “IDPs legal assistance to the European Court of Human Rights” funded in 2008. 30 cases were chosen within the above-mentioned project and were sent to the European Court in early January 2009.

Some of these cases are individual complaints and others represent collective complaints. As well the number of applicants, who suffered from conflict and were seeking a legal aid at the organization, was increasing continuously. Besides undergoing cases, the organization under the project took over the cases of people, whose rights and human rights as stated in European convention were violated. For today it has 76 cases in process registered at ECtHR and protects the rights of 407 victims.

The organization “Article 42 of the Constitution” has been protecting population’s interests since 2010 within the project “Strategic Litigation for vulnerable and marginalized population” implemented with the financial support of “Open Society Institute”. Organization has been working on the complaints of IDPs who suffered from 2008 conflict and the applications are to be sent to the ECHR. With that purpose, from July 2010 to December 2010, organization lawyers visited IDP’s compact settlement areas 11 times, in order to obtain more precise statements and other important evidences and to re-question IDPs. Besides, with purpose to improve IDP’s legal awareness, free juridical consulting is provided constantly in IDP’s compact settlement areas.

Internship is carried out under the project - currently 15 students are actively involved in project related issues.

Besides so called War cases, project lawyers have 16 criminal, civil and administrative strategic cases in progress and legal proceedings are carried out at national level.

It is worth to mention Ms. Eka Kozaeva’s case. This person addressed to organization for legal aid as she was not able to establish death fact of her family members and could not get compensation respectively. She was born and raised in Tskhinvali city where she lived with her child, parents and grandmother until 2007. In November 2007 Ms. Eka Kozaeva moved to Kheiti village in Gori region with her minor child, where she was displaced in house complex built by Georgian government with purpose of reconciliation with Ossetian people. After above-mentioned fact she was not able to go back to Tskhinvali as Kokoiti’s de facto authority considered her as betrayer and initiated criminal case against her.

Page 44: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

43

After the War of August 2008 in Georgia Ms. Eka Kozaeva had to leave Kheiti village with her minor child and moved to Tbilisi. On 8th of August 2008 at daybreak, during Tskhinvali city bombing, grenade fell into Eka kozaeva’s garden and explosion resulted in death of Eka Kozaevas’s parents - Albert Kozaev and Bela Khaduri, as well grand mother Maria Zasuxova. According to statement of Georgian government a pecuniary compensation was defined in order to re-mediate persons who lost their family members during the war. Though Eka Kozaeva could not get this compensation as she was not able to prove her relation with died family members due to absence of appropriate documents. Organization lawyers took over the case under this project and submitted statement to court and helped Eka Kozaeva in obtaining all necessary documents and proving legal fact. Finally she got right to claim for compensation due to death of her family members.

Strategic cases are sent to the European Court of Human Rights within this project, specifically 42 complaints about possible violation of different articles of European convention.

Regarding this fact, several cases of afflicted prisoner’s are important - Jashi vs. Georgia, Melikishvili vs. Georgia, Tsagurishvili vs. Georgia. The latter cases were referred to European Court with request of using temporary actions that resulted in additional medical examination. Regarding to case of Jashi, due to adequate treatment, his health has significantly improved.

Communication was in progress regarding to several cases sent to European Court in 2010. Cases refer to the violation of different articles of the Convention including facts of torture of prosecutors, inhuman treatment and violation of right to life, an infringement of the right for fair trial and suppression of prosecutor’s freedom illegally. Thus, legal proceeding on 5 cases sent to European Court is finished and organization is waiting for the decision.

In 2010 under the project a bulletin was published. The bulletin covers news on cases litigated by organization lawyers.

Building Public Demand for Better Legislation

Organization is implementing project Building Public Demand for Better Legislation since 2007. Project is implemented with financial support of organization National Endowment for Democracy (NED), USA.

Project goal: To harmonize Georgian legislation with the Constitution, and increase the awareness on the Constitutional Court as a mechanism of human rights protection.

The work was done in several directions in 2009-2010 within the project. Some actions were directed towards improvement of awareness and as well perfection of legislation. In current period one of the significant actions were trainings for journalists on topic “Constitutional legislation and

Page 45: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

44

media role in building a rule of law state” held in Kobuleti. 30 journalists, who represented central and regional media, participated in training. Participants and experts discussed such issues as the role of Constitutional Court, specifics of its operation, implemented novelties, outcomes and significant decisions.

Journalists paid particular attention to media role in building of the State of the rule of law. As a result, participants increased their knowledge on the role of Constitutional court within the development of the State of rule of law.

On 10 May 2010, Public Defender of Georgia and non-governmental organizations: “Human Rights Center”, Union “21Century”, “Article 42 of the Constitution”, “Center of Protection of Constitutional Rights” and “Georgian Young Lawyers Association” signed a memorandum of co-operation in the field of legislative initiatives and constitutional litigation for the purpose of protection and enhancement of human rights.

The purpose of the memorandum is to improve provisions of Georgian legislative acts related to the human rights and freedoms. On the basis of agreement, the parties will jointly elaborate legislative initiatives and submit it to Parliament of Georgia for the consideration. Trough constitutional legislation they will cooperate and prepare constitutional claims and amicus curiae briefs to strengthen human rights and fundamental freedom.

Constitutional suits were prepared during reporting period for the purpose of perfection of legislation and detection and eradication of existing unconstitutional norms. Besides, parliamentary secretary of the organization was actively involved in constitutional committee. A lot of reviews were prepared by parliamentary secretary regarding bills and active legislative act and were submitted to appropriate organ.

As a result we should state that the year was successful for the project as 4 claims were prepared and submitted to the constitutional court; 4 times round tables with different topics were organized ; 318 socially unprotected people received legal consultation; project co-workers took part in 3 radio and 2 television broadcast; 2 trainings were held in region, where 34 journalists participated; 10 articles were prepared and published on organization’s web site with definitions of specific articles of the constitution.

Besides, reviews and recommendations were prepared about active legislative acts and bills; full package of recommendations were prepared regarding criminal procedure code and code of imprisonment. Besides, parliamentary secretary was an immediate participant and a member of the government constitutional committee working on constitutional changes.

Page 46: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

45

“Development, distribution and evaluation of the results of women’s rights manual”

This project was implemented with the financial support of “German Society for Technical Cooperation” (GTZ). The project was carried out from June 2010 till November 2010.

Project objective - facilitate protection of women’s rights and improve legal awareness. Women’s rights manual was prepared within the project, which contains all important

information regarding different legal issues.There are discussed topics like women’s rights in family, women’s labour rights, property

issues, health protection rights. The book also contains social issues: pension benefit guaranty, financial aid and other. Manual is also interesting because there can be found a discussion on procedural issues, such as the referring to appropriate bodies with application or administrative claim, making claims and protecting right through the court. The book as well contains information about international mechanisms for the protection of women’s rights; types of offense against women and their rights in criminal law.

Together with manual a CD was created where different complaints/applications samples and normative acts are recorded. This information is very practical in use and if necessary helps user to make legal documents independently.

Publication is made in two languages and the national minorities living in Georgia can get familiar with it in Russian language.

On basis of specific questionnaire, project allows to interview the women who were given manuals. The aim of the interview is to gain information about efficacy, practical use and quality of publication that will help the next editions to reflect the real needs and be improved.

Edition of Georgian version of manual provided 2500 prints and 500 in Russian. They are distributed free of charge and any interested person can get it at the organization’s office.

“International Law: on-line education of lawyers in human rights sphere”

Project is implemented by “Human Rights Center” with partnership of “Article 42 of the constitution”.

Duration of the project is 2 years. Implementation of the project started in September 2009. Project objectives:

y Effective protection of fundamental human rights and freedoms in former Soviet Union countries by means of referring to the court;

y Implementing international standards and constitutional norms in interstate system; y More effective use of international standards in human rights field in countries such as:

Page 47: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

46

Georgia, Belorussia, Azerbaijan, Russia; y Comply of national legislation and practice with international standards including such

fundamental rights as: right or fair trial, prohibition of torture, freedom of expression, liberty and security of the person;

y Communication between lawyers working in human rights field and advocates; y More effective communication between Human Rights House members.

Donor organizations are: y Ministry of Foreign Affairs of Norway; y Scandinavian Council of Ministers; y German Marshall fund of United States; y Embassy of Netherlands in Warsaw; y National Endowment for Democracy (NED), USA.

Partner organizations are: y Human Rights House foundation (Norway) - initiator of the project and main coordinator; y Helsinki Association of Armenia - regional partner in Armenia; y Human Rights House of Belorussia - regional partner in Belorussia; y Bureau for Human Rights and Rule of Law - regional partner in Tajikistan y Humanitarian institute of Europe (Lithuania) - center for distance learning for lawyers; y International department of Human Rights Foundation - regional partner in Azerbaijan; y Helsinki foundation for Human Rights in Poland - international training center; y Research Center for Human Rights In Russia - regional partner in Russia; y Human Rights Center (Georgia) - regional partner in Georgia.

Project is simultaneously implemented in 4 countries: Georgia, Belorussia, Russia and Azerbaijan.

Under the project an electronic library was developed, a course for classes providing training for lawyers working on Human rights issues was written, and the acquisition of additional knowledge related to human rights was permitted to lawyers by means of Internet, at suitable time and without leaving their offices . A Forum where lawyers involved in the project discuss different topics was established. After successful completion of 1 level, 4 lawyers from Georgia got chance to participate in an international conference held in Lithuania in September 2010. As well project lawyers were obliged to pass sub-tests and final tests and write an essay on existing problems in human rights field. Currently the second level of education is under process and after successful completion lawyers will get a chance to participate in the 2nd international conference planned within the project.

The second level is notable with its practical method of learning in comparison with the first one, which was more theoretical. At present, besides tests, participant lawyer’s task is to prepare specific procedural documents and make considerations in accordance with international norms.

Page 48: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

ongoing And impLEmEntEd pRojECts

47

“The Human Rights’ Observance in Countries of Eastern Partnership: Good Practices and Difficulties Faced”

Since May 2010 the organization “Article 42 of the constitution” is implementing project “Human Rights in Eastern European countries - successful approaches and difficulties” with international partners. Project duration is set for 11 months. Project is implemented with the support of program “EAST-EAST” through the “Open Society Georgia Foundation” (OSGF).

Partners of “Article 42 of the constitution” are organization for protection of human rights of Azerbaijan “Public Interest Citizen Initiative” and organization for protection of human rights in Moldova “Promo-Lex” and in Armenia - “Open Society Institute Assistance Foundation”.

Within the project 4 study visits were carried out in Georgia, Armenia, Azerbaijan and Moldova.

During the visit, the organization representatives for protection of human rights, from above mentioned countries, shared their experience concerning effective use and implementation of specific mechanisms of human rights protection. As well there were several meetings in above-mentioned countries with non-governmental and governmental institutions in form of international conferences on the topics such as the protection of human rights, strategic litigation and other important topics.

It is planed to prepare and publish brochure in Georgian and Russian languages under the project. Brochure will contain information about practice of participant countries and analysis of Human rights protection.

Page 49: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

LEgAL CLiniC

48

legal clinic

Since February 2009 the organization “Article 42 of the constitution” with cooperation of Caucasus University school of law has been implementing the program “Legal Clinic”.

Legal program is carried out in 2 phases: on-line learning and intensive practical course. On-line learning phase consists in learning of writing skills in 5 field of law: civil, administrative,

criminal, constitutional and international law. Practical course includes consulting citizens, legal aid, preparation of articles and analyzing bills, case presentations and other activities.

Within the program students provide legal consultation for individuals under the supervision of lawyers. Consultations are provided in various fields of law at the office of “Article 42 of the constitution”.

Under the project students prepared legal analysis of bills, current normative acts and presented their ideas about constitutional claims. Moot courts were held under the project in every field of law. Prosecutors and Court members were program participants on the Moot courts. There were invited as well judges from Supreme Court. Moot courts were held in Supreme Court Hall. Prosecutors and Court members were represented by program participants on the Moot courts. Experts in legal issues, legal practitioners, attorneys, judges were invited to the event.

Students were involved in various types of cases within the project, especially civil, administrative, criminal, constitutional and international cases.

By the end of the program students presented their cases. In 2009-2010 50 students graduated from law faculty of Caucasus University, School of Law acquired legal experiences and principles of team work. Students rendered more then 170 consultations, took part in about 60 proceeding.

Page 50: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

HumAn RigHts HousE

49

Human rigHts HOuse

In July 2010 “Article 42 of the constitution” became one of the founders of “Human Rights House - Tbilisi” with other famous NGOs such as the Human rights Center, Georgian Center for Psychological and Medical Rehabilitation of Torture Victims, “Saphari” - Family without violence, and the Caucasian Center for Human Rights and Conflict Studies (CAUCASIA).

The key objectives for integration of this organization under the “Human Rights House” are: y Support and strengthening of activities of human rights protectors; y Support development of stable institutions in human rights field; y Support of NGOs; y Protection of the rights of meetings, freedom of expression and free alliance.

“Human Rights House - Tbilisi” became the member of international network of Human Rights Houses, where are integrated more then 70 organizations from different countries.

Human Rights House obtained financial support from Norway government. The actual aim of Human Rights House is to buy a building in Tbilisi, where will be located the offices of “Human Rights House -Tbilisi”, other member organizations including “Article 42 of the Constitution”, that would facilitate more coordinated work of these organizations and would help to accomplish joint projects more effectively.

In 2010 “article 42 of the constitution” with member organizations of the House accomplished several activities: protection of IDPs interests who suffered from the War of August 2008, monitoring of their condition, documentation of War offense facts, IDPs cases proceeded in the European Court of Human Rights, arrangement of the event dedicated to International Day against Torture on 26 of June; Human Rights Week dedicated to International Day for protection of Human Rights held 3-10 of December. The workshops, regarding the litigation before the ECtHR, were carried out for legal practitioners by the “Article 42 of the Constitution”.

Page 51: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

CoopERAtion witH mEdiA

50

cOOperatiOn witH media

Establishment of close cooperation with media, as well as the promotion of the development of independent media, which would broadcast exact facts and information, has a strategic meaning for the “Article 42 of the constitution”. For the accomplishment of these objectives we try to provide full information to the media regarding the status of Human Rights, establish cooperative and friendly relation with media and promote public awareness about human rights through it. The mission of the organization is as well to protect rights of media representatives and help them to ensure freedom of expression in the country.

Many problems have been discovered in Georgian media during analysis and it is very important for the “Article 42 of the Constitution” to provide effective tools for solving these problems. Among the specific issues which appeared to be in organization’s concern and it would like to deal with is legal support for journalists.

The existence of free media contributes to the building of a State based on principles of public democracy. Mostly, freedom of media is the indicator for state development. The organization actively cooperates with media representatives to improve development process.

For accomplishment of organization’s objectives, we closely collaborate as with traditional media, as with new media representatives.

Thus, “Article 42 of the Constitution” cares for development of free on-line media, interested in legal issues and providing support to its development. It is considered to be one of the main issues for Georgian media.

Freelance authors, lawyers, journalists and regional media representatives have a chance to bring together and spread information about the current status of human rights through the blogs. This possibility is another step towards successful development of on-line media and its role and quality in human rights field for authors interested in legal issues.

Besides the taking care for the quality of freedom of expression and communication is a very important part for the organization, it as well permits to inform society about activities implemented by the organization and to promote sharing of democracy and legal values.

Page 52: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

stRAtEgiC pLAn 2010-2013

51

strategic plan 2010-2013

The middle-term Strategic Plan is based on the institutional self-evaluation conducted within the organization; the Plan reflects the positions and opinions of the management, Board and other active members of the organization, as well as those of the project coordinators. It should be noted that while developing the present Strategic plan, each employee and member of the organization had a chance to present his/her approach regarding the ways the organization could further perfect its goals, tasks and program outcomes, as well as the activities specified in the Strategic Plan. “EMC” - a local company - assisted the organization in the development of the Strategic Plan. The electronic version of the strategic plan is placed on the organization’s web site: www.article42.ge

The main priorities for the 2010-2013 years were defined in the Mission of the organization based on four strategic goals:

y Ensuring high standards of human protection through strategic litigations in the international and local instances;

y Increasing and improving sustainability of education component focused on local and international mechanisms of human rights protection;

y Facilitating harmonization of national legislation with international standards; y Strengthening of the organizational capability.

The vision of “Article 42 of the Constitution” has been worded as follows:

“Georgia is state where human rights and the principles of rule of law are protected and guaranteed”

In accordance with the above vision, the final goal of “Article 42 of the Constitution”, its Strategic and Action Plans and programs is to contribute to the creation of the Rule of Law based on the principles of the Rule of law that will ensure the protection of human rights and freedoms.

Page 53: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

pARtnERs And mEdiA About us

52

NETHERLANDS HELSINKI COMMITTEE“The Netherlands Helsinki Committee evaluates the cooperation with Article 42 of the

Constitution as very constructive. For us it is very important to have a reliable partner who is pro-active and can take a project to a higher level. The results of their work on the 5-year project on Strategic Litigation are manifold: the lawyers network has expanded throughout the whole country, the organization has established itself as an expert organization concerning human rights litigation, a significant amount of strategic human rights cases have been lodged to the ECtHR. We consider it to be favorable that activities will be developed in relation to the execution of judgments of the European Court of Human Rights.”

Harry HamelExecutive Director

PUBLIC DEFENDER“It is several years already that I am familiar with activities of Georgian non-governmental

organization “Article 42 of the Constitution”. As early as during work with the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) “Article 42 of the Constitution” had been implementing a project serving to protection of prisoners’ rights. As OSCE project manager, I have always been mentioning professionalism and deduction of representatives of this organization to the work they are doing. Our cooperation continued after I took a position of Public Defender and I would like attract your attention to long-term successful partnership of this organization with Public defender’s office, especially cooperation with Constitutional Court and activities directed to protection of freedom of abridged persons. Non-governmental organization “Article 42 of the Constitution” has been and will always stay a partner of Public Defenders Institute and one of leading local organizations protecting human rights. Our future partnership still will be reflected in improvement of conditions of human rights protection In Georgia.”

Giorgi Tugushi

Page 54: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

pARtnERs And mEdiA About us

53

ORGANIZATION “INTERIGHTS”“Article 42 of the Constitution” is a prominent Georgian NGO and its collaboration with

Interights for the last 10 years has been extremely successful. Interights advised the lawyers of the organization on preparation of over 15 cases submitted before the European Court of Human Rights. Also Interights’ experts provided trainings and workshops on various articles of the Convention. We would like to continue the relationship and develop it in the future with more emphasis on strategic litigation.”

Dina VedernikovaLawyer of European Program

EUROPEAN HUMAN RIGHTS ADVOCACY CENTER (EHRAC)“EHRAC has been in ‘knowledge transfer partnerships’ and working on joint projects in

Georgia since 2005. Our primary aim is to provide expert assistance to lawyers, individuals and NGOs with ECHR litigation whilst simultaneously building the capacity of the Georgian human rights community by providing varied training initiatives. The experience we have gained in relation to issues particular to Georgia and the conflict cases, would be of great benefit for our partnerships with Article 42 of the Constitution and enhance any future cooperation. We very much hope to continue working together.”

Valentina DevedasaniProject Manager

Page 55: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

pARtnERs And mEdiA About us

54

GEORGIAN BAR ASSOCIATION“I have been cooperating with nongovernmental organization “Article 42 of the

Constitution” for 10 years now and during this period I have participated in many conferences or trainings planned and arranged by this organization dedicated to study of European Convention of Human Rights and its implementation in practice. At the same time one of the cases “Molashvili vs. Georgia” proceeded by me has been selected by nongovernmental organizations “Article 42 of the Constitution” and “Interights” within the program “Strategic litigation in Caucasus”, where I often communicate with famous specialists of European Court of Human Rights. I assume that activities of “Article 42 of the Constitution” are very essential, as studies of precedents of European Court of Human Rights and European Convention and their implementation in Georgian legal procedures can play significant role in harmonization our justice with international standards and in development of legal procedure in general. It should be separately mentioned, that organization “Article 42 of the Constitution” is staffed with delicate persons, who highly-professionally fulfill responsibilities undertaken by them”.

Ioseb BaratashviliLawyer, Head of Criminal law committee

KUTAISI“Since 2008I have been participating in the project “Strategic litigation in Caucasus”,

carried out by organization “Article 42 of the Constitution”, within this project was financed the criminal case proceeded by me. Local and international experts have consulted me in the process of preparation of a suit for submission to European Court. This was a great experience for me, which later helped me in working on cases of European Court. I have also attended training-seminars, organized by organization “Article 42 of the Constitution”, which fact brought important contributions to my experience as a lawyer”.

Ana ChapidzeLawyer

Page 56: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

pARtnERs And mEdiA About us

55

AKHALTSIKHE“I work at “Article 42 of the Constitution” on different cases that had significantly

deepened my theoretical knowledge. Besides, trainings we actively participated in, held by the organization had a great influence on development of my practical skills. My responsibility at the organization also included providing legal consultations and this process was productive for me as well. I believe experience gained at the organization “Article 42 of the Constitution” will help me to become one of the most perspective and successful lawyers.”

Natia ChachanidzeIntern

CAUCASUS INTERNET MEDIA GROUP“For the last ten years while working as a editor in different media I have been actively

watching “Article 42 of the Constitution” and was able to get familiar with activities of the organization. “Article 42 of the Constitution” is one of the leaders in NGO sector which constantly is involved in development of civil society and building rule of law state. From the very day of its foundation “Article 42 of the Constitution” protects rights of each citizen at local or European Court. Cooperation of the organization with different government agencies and NGOs is also appreciable for implementation of legislative and constitutional amendments, which aim establishment of democratic values and rule of law.”

Giorgi KapanadzeGeneral Director

Page 57: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

pARtnERs And mEdiA About us

56

NEWS AGENCY GHN“It had been years I watch the activities accomplished by the competent organization

“Article 42 of the Constitution” - and it is very important for me. Throughout this time the glory of many organizations protecting human rights disappeared while the “Article 42 of the Constitution” has gained the name of obstinate protector of human rights through the professionals and humanists working in this organization. I can recall several divulgated cases, when people did not have any hope left regarding justice and it was exactly the hope for justice , “Article 42 of the Constitution” gave back them. It is really very pleasant that we have organization like “Article 42 of the Constitution” in the country. For each person “Article 42 of the Constitution” represents the guarantee for protection of their rights.”

Gocha MirtskhulavaGeneral Director

MAGAZINE “LIBERAL”“During my journalistic activities I have often been involved in round tables organized

by “Article 42 of the Constitution” on different actual topics, press conferences, which are part of activities of NGOs in general. Throughout this period I had an opportunity to become familiar with organization’s activities. “Article 42 of the Constitution” works for protection of fundamental human rights and freedoms, rights of accused and imprisoned persons, relations between physical person and government and Article 42 of the Constitution, important articles of this supreme legal document. “Article 42 of the Constitution” is notable with interesting publications on public sector. The brochure “Prisoners’ Rights” published by the organization reviews an interesting comparison of international standards and experience and gaps existing in Georgian penal system. An edition concerning women’s rights - “Legal Guide book for women” represents a unique publication in these types of Georgian legal literature and is useful manual for media as well as for society members.”

Natia GuliashviliCorrespondent

Page 58: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

57

Financial resOurces in 2010

FinAnCiAL souRCEs Amount inLARI pERsEntAgE

National endowment for democracy 100289 17,88%

Open society institute 89995 16,04%

Open Society Georgia Foundation (OSGF) 33165 5,91%

German Technical Cooperation - GTZ 31635 5,64%

Ministry of Foreign Affairs of Netherlands 287500 51,25%

Membersheep fee 1205 0,21%

Other incomes 17200 3,07%

Total 560988

Page 59: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

Donors and Partners:

British Embassy Tbilisi

British Council Georgia

Foreign and Commonwealth Office of UK

Ministry of Foreign Affairs of Netherlands

German Technical Cooperation (GTZ)

Embassy of Canada

American Bar Association

National Endowment for Democracy

Open Society Georgia Foundation

Open Society Institute – Budapest

UNDP in Georgia

European Commission Delegation to Georgia

Council of Europe Information office in Georgia

OSCE Mission to Georgia

International Committee of the Red Cross

Netherlands Helsinki Committee

Norwegian Helsinki Committee

Interights (UK)

European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC)

Helsinki Foundation for Human Rights (Poland)

Legal Education Society (Azerbaijan)

Media Rights Institute (Azerbaijan)

Armenian Institute for Development (Armenia)

Promo-LEX (Moldova)

Human Rights House Foundation

Public Defender’s Office (Georgia)

Caucasus School of Law

IRIS-Georgia

The Georgian Centre for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims (GCRT)

The Human Rights Centre (HRIDC)

Union Sapari - Family without Violence

The Caucasian Centre for Human Rights and Conflict Studies (CAUCASIA)

Page 60: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

კომენტარებისთვის | FOr cOmments

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Page 61: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Page 62: წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt · წლიური ანგარიში AnnuAl RepoRt 2011 ორგანიზაცია “კონსტიტუციის

www.article42.ge

www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge www.article42.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:მის.: თბილისი, 0108, შევჩენკოს ქ №12, მე-5 სართულიელ.ფოსტა: [email protected]ტელ.: +995 32 998856; ფაქსი: +995 32 932859

ContaCt information:Address: 12, Shevchenko str, Tbilisi, 0108, GeorgiaE-mail: [email protected]: +995 32 998856; Fax: +995 32 932859