FIȘA DISCIPLINEI - locomotor. Anatomia și fiziologia ... Anatomia și fiziologia sistemului respirator. Anatomia și fiziologia sistemului excretor. Anatomia și fiziologia

 • View
  233

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • ..MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMIC.

  FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea de Vest din Timisoara

  1.2. Facultatea Facultatea de Fizica

  1.3. Departamentul Departamentul de fizica

  1.4. Domeniul de studii Fizica

  1.5. Ciclul de studii Licenta

  1.6. Programul de studii / calificarea Fizica Medicala 248101 cercetator in fizica 248105

  cercetator in fizica tehnologica

  2. Date despre disciplin

  2.1. Denumirea disciplinei Anatomia si Fiziologia Omului

  2.2. Titularul activitilor de curs

  2.3. Titularul activitilor de seminar

  2.4. Anul de studii III 2.5.

  Semestrul

  I 2.6. Tipul de

  evaluare

  E 2.7. Regimul

  disciplinei

  O

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  3.1. Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3.

  seminar/laborator

  2

  3.4. Total ore din planul de

  nvmnt

  56 din care: 3.5 curs 28 3.6.

  seminar/laborator

  28

  Distribuia fondului de timp* ore

  Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 29

  Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate/pe

  teren

  10

  Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 25

  Examinri 5

  3.7. Total ore studiu

  individual

  69

  3.8. Total ore pe semestru 125

  3.9. Numr de credite 5

  4. Precondiii (acolo unde e cazul)

  4.1. de curriculum -

  4.2. de competene -

  5. Condiii (acolo unde e cazul)

  5.1. de desfurarea a cursului Sal cu capacitatea de aprox. 40 locuri, tabl neagr, cret, material didactic tridimensional,

  videoproiector.

  5.2. de desfurare a

  seminarului/laboratorului Sal cu capacitate de minim 20 locuri,

  planete, material didactic tridimensional

 • ..MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMIC.

  6. Competene specifice acumulate

  Competene profesionale nelegerea unitar i pe aparate i sisteme a elementelor de structur ale

  anatomiei corpului uman

  nelegerea fiziologiei umane corespunztoare aparatelor i sistemelor

  nsuirea terminologiei de specialitate

  Identificarea i recunoaterea n suport vizual a elementelor de anatomie a

  corpului uman

  Competene transversale Managementul portofoliului personal de prezentare

  Folosirea platformelor virtuale de documentare

  Utilizarea limbilor de circulatie internaional pentru documentarea

  personal

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaterea, nelegerea i corelarea datelor

  de anatomie cu elementele de fiziologie

  uman

  7.2. Obiectivele specifice Recunoaterea n imagine a unitilor

  morfofunconale ale corpului uman, cu

  utilizarea terminologiei de specialitate.

  8. Coninuturi

  8.1. Curs Metode de predare Observaii

  Anatomia i fiziologia

  aparatului locomotor.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului digestiv.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului circulator.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului respirator.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului excretor.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului endocrin.

  prelegerea,

  conversaia.

  prelegerea,

  conversaia,

  exemplificarea cu

  material video

  Prelegerea va fi interactiv, de-a

  lungul activitii studenii fiind

  implicai prin solicitarea rspunsului

  la cinci ntrebri cheie:

  1. rolul structural in sustinerea

  functiei

  2. sinergii structurale si redundanta

  functionala

  Referine:

  D. Miscalencu, Anatomia Omului,

  Editura Didactic i Pedagogic,

  Bucureti, 1991

  V. Papilian, Anatomia Omului, vol 1,

  Editura Didactic i Pedagogic,

  Bucureti, 1998

 • ..MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMIC.

  v. Papilian, anatomia Omului, vol 2,

  Editura Didactic i Pedagogic,

  Bucureti, 1998

  Bibliografie:

  D. Miscalencu, Anatomia Omului, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1991

  V. Papilian, Anatomia Omului, vol 1, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1998

  V. Papilian, anatomia Omului, vol 2, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1998

  8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observaii

  Anatomia i fiziologia

  aparatului locomotor.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului digestiv.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului circulator.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului respirator.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului excretor.

  Anatomia i fiziologia

  sistemului endocrin.

  Exerciiul, studiul de caz

  1. Studenii vor fi solicitai s

  selecteze pentru diferite

  propuneri ale suportului

  structural posibile sustineri

  functionale.

  2. Studenii vor analiza studii

  de caz i vor identifica

  argumentele care au stat la

  baza suportului imagistic,

  argumentatiei structurale si

  finalitatii functionale.

  Pentru derularea

  seminarului este necesar ca

  studenii s studieze

  referinele aferente cursului.

  Referine:

  D. Miscalencu, Anatomia

  Omului, Editura Didactic

  i Pedagogic, Bucureti,

  1991

  V. Papilian, Anatomia

  Omului, vol 1, Editura

  Didactic i Pedagogic,

  Bucureti, 1998

  V. Papilian, anatomia

  Omului, vol 2, Editura

  Didactic i Pedagogic,

  Bucureti, 1998

  Bibliografie:

  D. Miscalencu, Anatomia Omului, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1991

  V. Papilian, Anatomia Omului, vol 1, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1998

  V. Papilian, anatomia Omului, vol 2, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1998

  9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii

  epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent

  programului

  Identificarea elementelor de curs comune cu elementele de curricul din universitile de

  profil naionale i din cadrul partenerilor Erasmus i exploatarea acestora.

  10. Evaluare

  Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode

  de evaluare

  10.3. Pondere

  din nota final

  10.4. Curs Utilizarea terminologiei de

  specialitate i recunoaterea

  structurilor anatomice ale

  corpului uman. nelegerea

  uniatar a morfofuniei pe

  aparate i sisteme.

  Exeminare

  scris i

  prezentare

  oral.

  50

 • ..MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA.I CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMIC.

  10.5.

  Seminar/laborator

  Recunoaterea n imagine a

  datelor de structur a

  anatomiei corpului uman.

  Calitatea prezentrilor i a

  nteraciunilor din cadrul

  activitilor de seminar.

  Colocvii,

  prezentri de

  caz.

  50

  10.6. Standard minim de performan

  Recunoaterea elementelor de structura anatomic i utilizarea corect a terminologiei medicale.

  Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

  Semntura directorului de departament