Fiber Laser trabajo sobre láseres

Embed Size (px)

Text of Fiber Laser trabajo sobre láseres

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  1/15

  FIBER LASER

  Antoni Vives Sureda

  Llicenciatura Física

  Física del Làser

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  2/15

  Un poc d’història

  1961: Prier làser de !"ra# ions de

  19$%: end puped !"er laser  &ncreent de

  pot'ncia

  An(s )*: +re"alls a" !"res dopades de terresestran(es

  19)$: Làser !"ra dopada a" ,-.FLs/

  Se0le &: Làser dopat a" &ter"i2 Alts nivells deot'ncia

   

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  3/15

  -structura del làser de !"ra

   4odel siple:

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  4/15

  4odel de !"ra de do"le reco"rient:

  -structura del làser de !"ra

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  5/15

  -leents de terres estran(es:

  5aracterístiues del edi actiu

  ElementLongitud d’ona

  sortida(nm)

  Longitud d’ona

  de bombeig

  (nm) Yterbi 1*%* a 11** 91* a 9$7

  Erbi 177* 18)* a 19)*

  Neodimi 1*68 a 1*)) )*)

  Tuli 19** a 1** $9%

  Holmi-

  raseodimi

  )$8 1*68

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  6/15

  Fa"r( Perot:

  .issen( de la cavitat

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  7/15

  5avitat en ora d’anell:

  .issen( de la cavitat

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  8/15

  Làsers de díodes de seiconductor

  4;ltiples díodes làser  &ncreentar pot'ncia"o"ei0

  Fonts de "o"ei0

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  9/15

  Làsers de !"ra 5<

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  10/15

  Làser d’&ter"i:

    Apli 0uan(

    Alts nivells de pot'ncia

    =o"e>ar l’-r"i

  ?o "o"e>ar en el seu pic d’a"[email protected] i [email protected]ài

  Làsers de !"ra 5<

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  11/15

  Làser d’er"i:

  [email protected] en dierents lon0ituds d’ona

  [email protected] 1277  =aies p'rdues de les !"res desilici

  4illores si "o"ei0 a *29)

  Làser de Doli: Aplicacions 'diues

   

  Làsers de !"ra 5<

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  12/15

  EsGitched

  Aarrat0e de odes  i0ualar ases odes [email protected]

   

  Làsers de !"ra en r'0i polsat

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  13/15

   +allat làser

  Soldadura làser

  4arcat làser

  -spectroscòpia

  Se0uretat

  Sensors reots de 0as

  Aplicacions

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  14/15

  Flei"ilitat de processaent

  5ost reduHt de uncionaent

  =ona !a"ilitat i vida ;til

   +aan( petit

  Alt nivell tecnolò0ic

  Preu inerior a un làser de pot'ncia euivalent

  Possi"ilitat de uncionaent a" sotGare eistent

  Possi"ilitat d’au0entar el rendient it>anIant illoresperiòdiues

  Avantat0es

 • 8/18/2019 Fiber Laser trabajo sobre láseres

  15/15

  FIN