4
moduLe 11 - Dode hoek Fiche Leerlingen - Dode hoek 1. Experiment: wat is de dode hoek? Wat heb je nodig? • Een lessenaar of tafel met stoel • Een voorwerp (boek, pennenzak,…) Hoe ga je te werk? Leg het voorwerp vlak voor je bank of tafel op de grond. Ga achter de bank zitten en kijk naar de grond. Zie je het voorwerp liggen? m Ja m Neen Leg het voorwerp nu 1 meter voor je bank en ga weer achter je bank zitten. Zie je het voorwerp nu op de grond liggen? m Ja m Neen Wat kan je hieruit leren? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Kan je het al raden? Hetzelfde geldt voor een vrachtwagenchauffeur in de cabine van een vrachtwagen. Teken op de tekening hieronder de kijklijn van de chauffeur en arceer de dode hoek-zone met rood. Opgelet! Ook naast en vlak achter de vrachtwagen bevinden zich dode hoeken. Wist je dat ook auto’s en bussen dode hoeken hebben? We onthouden: ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Fiche Leerlingen - Dode hoek 1. Experiment: wat is de dode ...2010+-+module+11.pdf · 2. Dode hoeken: voor, naast en achter de vrachtwagen Kijk goed naar de tekening hieronder. Kleur

Embed Size (px)

Citation preview

moduLe 11 - Dode hoek

Fiche Leerlingen - Dode hoek1. Experiment: wat is de dode hoek?Wat heb je nodig?•Eenlessenaaroftafelmetstoel•Eenvoorwerp(boek,pennenzak,…)

Hoe ga je te werk?Leghetvoorwerpvlakvoorjebankoftafelopdegrond.Gaachterdebankzittenenkijknaardegrond.Ziejehetvoorwerpliggen?

mJa mNeen

Leghetvoorwerpnu1metervoorjebankengaweerachterjebankzitten.Ziejehetvoorwerpnuopdegrondliggen?

mJa mNeen

Wat kan je hieruit leren?......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kan je het al raden? Hetzelfdegeldtvooreenvrachtwagenchauffeurindecabinevaneenvrachtwagen.Teken op de tekening hieronder de kijklijn van de chauffeur en arceer de dode hoek-zone met rood. Opgelet! Ook naast en vlak achter de vrachtwagen bevinden zich dode hoeken.

Wist je dat ook auto’s en bussen dode hoeken hebben?

We onthouden:......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Dode hoeken: voor, naast en achter de vrachtwagenKijk goed naar de tekening hieronder.Kleur de dode hoeken van de vrachtwagenchauffeur rood (de lijnen op de tekening helpen je op weg). Teken een hondje op een plaats waarvan je zeker bent dat de chauffeur het daar kan zien.

vervoLg FICHE LeerLingen - Dode hoek

Welke fietser is veilig, welke loopt gevaar?Kleur de fietsers die op een veilige plaats staan groen.Kleur de fietsers die zich in de dode hoek-zone van de vrachtwagen bevinden rood.

Fiets je in de buurt van een vrachtwagen? Denk dan zeker aan deze vuistregels! VUL IN:1.Maak........................................................metdechauffeur.Alsjijdechauffeurziet,kanhijjouookzien.

2.Stopnooitonderofterhoogtevande..................................................................

3.Valop:draagreflecterendeen.............................................kledij.Zobenjebeter.............................................

4.Fietsnooitvlakvoor,achterof...................................................eenvrachtwagen.

5.Geefveiligheidvoorrangenletgoedopderichtingaanwijzersvaneen

.......................................................................................

moduLe 11 - Dode hoek

Fiche Leerkracht - Dode hoek1. Experiment: wat is de dode hoek?Deleerlingenontdekkenzelfwateendodehoekpreciesinhoudt.Opdezemanierwordtditschijnbaarvageconceptvisueelduidelijkvoorhen.

Wat heb je nodig?•Eenlessenaaroftafelmetstoel•Eenvoorwerp(boek,pennenzak,…)

Hoe ga je te werk?Leghetvoorwerpvlakvoorjebankoftafelopdegrond.Gaachterdebankzittenenkijknaardegrond.Ziejehetvoorwerpliggen?NEEN

Leghetvoorwerpnu1metervoorjebankengaweerachterjebankzitten.Ziejehetvoorwerpnuopdegrondliggen?JA

Wat kan je hieruit leren?De lessenaar zorgt ervoor dat je niet alles kan zien dat zich voor je bevindt. De lijn op de tekening hieronder is de kijklijn. Je kan er enkel boven kijken, niet onder. Alles wat zich onder de kijklijn bevindt, ligt in de dode hoek van de lessenaar.

Kan je het al raden? Omditzelfdeconceptnutevertalennaardeautoendevrachtwagen,werdenhiertweetekeningenopgenomendieduidelijkmakenhoededodehoekbijvoertuigeninelkaarzit.Deautowerdookopgenomen,omdatertevaakenkeloverdevrachtwagengesprokenwordtwanneerhetoverdedodehoekgaat.

Let op: ook bussen hebben dode hoeken. Omdatdegroottehiervanfelverschiltnaargelangofhetomoudeofnieuwetypesvanbussengaat,hebbenwehierbewustgeentekeningbijgestoken.Welishetbelangrijkomdeleerlingenookophetgevaarvandedodehoekbijeenbustewijzen.

We onthouden:De dode hoek is de zone waar de chauffeur je niet kan zien staan.

vervoLg FICHE Leerkracht - Dode hoek

2. Dode hoeken: voor, naast en achter de vrachtwagenControleerdetekeningenvandeleerlingenomtewetendatzehethondjeopdegoedeplaatstekenden.Erzijnimmersmeerderemogelijkheden.

Fiets je in de buurt van een vrachtwagen? Denk dan zeker aan deze vuistregels! Herinnerdeleerlingenaandezevuistregelswanneerjetevoeteenuitstapmaaktmetdeklas.

1.Maakoogcontact metdechauffeur.Alsjijdechauffeurziet,kanhijjouookzien.

2.Stopnooitonderofterhoogtevandespiegels

3.Valop:draagreflecterendeenfluorescerende kledij.Zobenjebeterzichtbaar.

4.Fietsnooitvlakvoor,achterofnaast eenvrachtwagen.

5.Geefveiligheidvoorrangenletgoedopderichtingaanwijzersvaneenvrachtwagen.

Ter informatie:Vaakgeeftdelokalepolitiecursussenoverdedodehoek.BijdeFietsersbond(www.fietsersbond.be)kanjeeenleskofferinverbandmetdedodehoekaanvragen.BijColruytenSAVkanjeookeentruckeneenopleggeraanvragen.

Welke fietser is veilig, welke loopt gevaar?