Fietsparkeren Stationsgebied nov. 2010

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Commissiebrief Fietsparkeren inclusief 6 bijlagen

Transcript

 • Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030 286 10 00 Fax 030 286 12 24 www.utrecht.nl

  Aan de raadscommissie Stad en Ruimte

  Behandeld door Siert de Vos Datum 3 november 2010 Doorkiesnummer

  030 - 286 9607 Ons kenmerk 10.070053 E-mail s.de.vos@utrecht.nl Onderwerp Bijlage(n) notitie fietsparkeren

  fietsparkeren in het Stationsgebied

  Uw kenmerk - Verzonden 3 november 2010 Uw brief van - Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

  Geachte commissie, Hierbij informeren wij u over een aantal besluiten die wij hebben genomen om te komen tot fietsparkeerbeleid in het Stationsgebied n realisatie van de OV-terminal. De besluiten zijn de volgende: 1. Als pilot een integrale businesscase voor het fietsparkeren in het Stationsgebied op te laten stellen op basis van de volgende uitgangspunten: a. n beheerregime op basis van betaald fietsparkeren; b. doorvoeren scopewijzigingen ten opzichte van het standaard programma van eisen conform het besluit van de Stuurgroep UOK, d.d. 24 september 2009; c. de handhavingskosten op maaiveld maken onderdeel uit van de businesscase; d. de businesscase dient financieel sluitend te zijn; e. uitvoering door een op te richten integrale fietsparkeerorganisatie; 2. Het opdrachtgeverschap en de rapportage over (tussen)resultaten op te dragen aan directeur POS. 3. Het restantbedrag voor de tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld ad ! 486.000 - voor een bedrag van ! 254.000 te besteden aan de gezamenlijke business fietsparkeren in de definitieve situatie en een en ander financieel technisch te regelen bij de bestedings-en dekkingsvoorstellen Verantwoording 2010. 4. De directeur van de dienst StadsOntwikkeling opdracht te geven om de gevolgen van deze aanpak voor het stedelijk (fiets)parkeerbeleid in beeld te brengen, onder andere het 'waterbedeffect' voor onbetaald parkeren. Aan onze besluiten liggen uitgebreide overwegingen ten grondslag. Die overwegingen staan in bijgevoegde notitie over fietsparkeren. Voor verdere onderbouwing verwijzen wij u naar de bijlagen. Over het bedrag van ! 254.000 melden wij nog het volgende. De totale kosten van het onderzoek Berenschot/ businesscase bedragen !250.000. De kosten daarvan worden gelijkelijk verdeeld over ProRail, NS Fiets en gemeente (! 85.000 per partij). Daarnaast zijn er gemeentelijke regie- en begeleidingskosten van ! 100.000. Totale gemeentelijke kosten zijn dus geraamd op ! 185.000. Er resteert dus een reserve van ! 254.000 - !185.000 is !69.000.

 • Pagina 2/2 Datum 3 november 2010 Kenmerk 10.070053

  Wij willen deze reserve voorlopig aanhouden ingeval er bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken nodig zijn voor deze businesscase. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben genformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders secretaris burgemeester Bijlagen (digitaal bijgevoegd; 1 set in de leeskamer, ter inzage) 1. notitie fietsparkeren 2. overzicht aantallen fietsenstallingplaatsen OVT Utrecht 3. managementsamenvatting rapport Fietsparkeren bij Stations 4. memo Modellen regimes fietsparkeren Utrecht CS, d.d. 17 juni 2009 5. aanpak voor opzet beheerorganisatie Stationsgebied 6. besluitenhistorie

 • !"#$#$%&'$%#()*+,%+%-&.#*#$"-(/%0$%12$34*/%&0$3&5%#&0%(46$#&7*-&26+/%8%%(#%+&%-&9%#5"61%+(&7*-&:#+%;5#&")&
 • !"# $%&'()(%*#+,%-'*'#)'#.'%/0,&'#&(**(%*#(%#1'/#1,0/#2,%#1'/#&,%)#1''3/#4/0'.1/#''%#5&'6/'&785(/('#/655'%#)'#9,%)5/,)#'%#)'#0'5/#2,%#:')'0&,%)"#;'#&(**(%*#87#''%#%#6%(')5#'%#)'#80*,%(5,/('#'%#3(%,%.('0(%*#2,%#1'/#='1''0#,%)'0@(>)5"#MB),/#)'#16()(*'#3('/57,03#='88*)'#5/,&&(%*'%#08%)8B#1'/#5/,/(8%

  #####################################################!#V'/#='/0'3/#.(0.,#!W"DDD#%('6-#/'#=86-'%#7&,,/5'%#'%#.(0.,#X"DDD#/'#0'%82'0'%#='5/,,%)'#7,0&,*'#!#=(>*'28'*)"#

 • Z08>'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###

  C"# A8%/'[/#'%#,.1/'0*08%)#+'0*'&(>3/#-,,08B#)'##3('/57,0

 • Z08>'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###

  ;'#=86-#2,%#CC"DDD#3('/57,0,0'%#*'.8%5/,/''0)#),/#-,%%''0#)'#CC"DDD#3('/57,0-'@'

 • Z08>'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###

  F"# M%/-'07#'%#(%0(.1/(%*5

 • Z08>'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###

  -,,05.1(>%&(>)'&(>,,0&(>8'%#'608#=')0,*'%"#M88'%#'608"#L&'.1/5#''%#

 • Z08>'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###

  i"# M0*,%(5,/('#'%#08&2'0)'&(%*#;'#16()(*'#80*,%(5,/('#'%#08&2'0)'&(%*#08%)8B#1'/#='1''0#'%#)'#'[7&8(/,/('#2,%#3('/57,0#5/,/(8%5#'%#-80)/#2880*'5/'&)#8B#)'#6(/-'0'%#%#87*'%8B'%#(%#=(>&,*'#!"#

  icd#

 • Z08>'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###

  *'B''%/'='*08/(%*#&(>

 • Z08>'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###

  dcd#

  d"# L,B'%2,//(%*#'%#.8%.&65('#M7#1'/#*088/5/'#M+E#5/,/(8%5"#M8

 • !"#$%&"'($$)(*$+$),-.$'(&-/"0#-/%&$(1)(.#0$-$),$(/"2,3((4#0$-(+#22."(05(+$#)-$67-).($)(6-"8#$-,-).3(922#05(7$#:"(,$(.$5$$)"$(!"#$%&"(/25$)(5$"(&22#(;2#")$#/(22)($$)()-$67(
 • Bijlage 2 Overzicht aantallen fietsenstallingplaatsen OVT Utrecht De totale opgave voor openbaar fietsparkeren binnen het stationsgebied betreft circa 33.000 fietsenstallingplekken. Van de 33.000 openbare stallingplekken vallen er 22.000 onder het programma van de nieuwe OV-terminal 1. Dit aantal is bepaald op basis van de huidige parkeerbehoefte inclusief een groeiprognose door de verwachte toename van het aantal treinreizigers. Het aantal van 22.000 is berekend voor de situatie in 2025. Bij de oplevering van het project OV-terminal in 2015 zijn volgens de groeiprognose 17.000 fietsparkeerplekken nodig. De onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de OV-gerelateerde stallingplekken over de vijf verschillende stallingen. Daarbij worden twee scenarios weergegeven:

  scenario A betreft de oorspronkelijke verdeling op basis van het programma van eisen van de OV-terminal.

  scenario B betreft het scenario waarbij de fietsflat is vervangen door een fietsenstalling onder Stationsplein-Oost.

  o De uitbreiding van de Noorderstalling is in dit scenario niet meer noodzakelijk. o Het parkeren van alle brommers is in dit scenario ondergebracht in de

  Sijpesteijnstalling die zowel vanuit de oostzijde als vanuit de westzijde goed bereikbaar is.

  Scenario A

  (Op basis van PvE OV-Terminal) Scenario B

  (Stationsplein-Oost i.p.v. Fietsflat)

  Herinrichting Noorderstalling 1.950 Herinrichting Noorderstalling2 1.500 Uitbreiding Noorderstalling 1.570 Fietsflat 10.480 Stationsplein Oost 12.500 Totaal Oost 14.000

  Totaal Oost 14.000

  Herinrichting Sijpesteijnstalling 1.400 Herinrichting Sijpesteijnstalling3 500 Stationsplein west 5.000 Stationsplein west4 4.200 Knoopkazerne 1.600 Knoopkazerne5 3.500 Totaal West 8.000

  Totaal West 8.300

  EINDTOTAAL

  22.000

  EINDTOTAAL

  22.200

  Afhankelijk van het te kiezen scenario A of B zal conform de vigerende APS-planning de Fietsflat als eerste gereed zijn (scenario A, oplevering medio 2012) of de fietsenstalling onder Stationsplein-West (scenario B, oplevering medio 2013).

  1 Vanwege de beperkte ruimte en de tussentijdse uitbreiding van het aantal te realiseren fietsenstallingplaatsen van 17.500 naar 22.000 worden niet alle stallingen daadwerkelijk binnen de grenzen van de scope OVT gerealiseerd. 2 De oorspronkelijk geplande aantallen voor de herinrichting Sijpesteijnstalling en Noorderstalling bleken niet haalbaar en zijn aangepast op basis van de huidige inzichten. 3 Door de Adviesgroep Fiets wordt sterk betwijfeld of de huidige Sijpesteijnstalling kostenefficient tot de gewenste hooge kan worden gebracht om daar dubbellaags parkeren te kunnen realiseren. Door de Sijpesteijnstalling zoveel mogelijk te benutten voor fietsen en brommers die sowieso niet dubbellaags kunnen parkeren heeft dit een gunstig effect op de efficiency van de andere stallingen. 4 Bij Stationsplein-West zijn 200 plekken opgenomen voor bezoekers van het Stadskantoor. Deze extra plekken worden gefinancierd door NS Poort. Het totale programma wordt hierdoor 22.200 plekken. 5 De ontwikkelingen op de Knoopkazerne zijn nog onzeker. Op basis van de huidige visie die door de ontwikkelaars is opgesteld lijkt een stalling tussen de 3.000 en 4.000 plekken mogelijk.

 • Memo

  Onderwerp Modellen regimes fietparkeren Utrecht CS

  Datum 17 juni 2009 Opsteller Adviesgroep Fiets Paginas Memo 3 paginas + overzichtstabellen 2 paginas (in kleur) + bijlagen 10 paginas

  Ten behoeve van: Agendering in Directieoverleg GUO

  Introductie Het OVT Utrecht project omvat de realisatie van 22.000 trein-gerelateerde fietsplekken. Dit memo is bedoeld om inzichtelijk te maken welke regimes mogelijk zijn deze 22.000 plekken. Hierbij schetsen we allereerst de vigerende uitgangspunten uit het OVT Utrecht project. Vervolgens schetsen we drie mogelijke regimes voor fietsparkeren. We laten de uitgangspunten van het OVT Utrecht project daarbij in de eerste instantie buiten beschouwing. Per model worden voor- en nadelen benoemd. Ook wordt benoemd welke besluiten en investeringen nodig zijn om het model te realiseren. Daarbij komt ook aan de orde hoe de uitgangspunten van het OVT Utrecht project zouden moeten wijzigen, om het betreffende model mogelijk te maken.

  Vigerende uitgangs-punten

  Vigerende uitgangspunten fietsparkeren stationsgebied Er moeten 22.000 fietsplekken inpandig worden gerealiseerd. Aan de oostzijde moeten 4.100 betaalde en 9.900 onbetaalde plekken komen. Aan de westzijde moeten 2.700 betaalde en 5.300 onbetaalde plekken komen. Er wordt verwezen naar de standaard inric