File 1401258649

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.wbooks.com/media/custom/upload/File-1401258649.pdf

Text of File 1401258649

 • Wapenregistervan de Nederlandse adel

  Het Wapenregister van de Nederlandse adel geeft een compleetoverzicht van alle geslachten die tot de Nederlandse adel behoren.De erfelijke adeldom van alle personen die door de Koning zijnbenoemd, verheven, ingelijfd en erkend in de in 1814 ingesteldeNederlandse adel, wordt op basis van nieuw onderzoek en archief materiaal getoetst aan het adelsrecht en van deskundigcommentaar voorzien. De pracht en praal van deze ooit uitverkoren stand wordt

  zichtbaar in de familiewapens die bij soeverein of koninklijkbesluit zijn vastgesteld. De kleurenafbeeldingen van de wapen -tekeningen uit het ocile register zijn voorzien van modernebeschrijvingen en toelichtingen. Voor het eerst worden ook deregistertekeningen van de wapens van het Koninklijk Huisgepubliceerd. De wapentekeningen bieden een fraaie kijk op het artistieke werk van de verschillende heraldische tekenaars.

  Wapen

  register van de N

  ederlandse adel

  cmyk + lu xor 4 29 mat l am iner en

  Wapenregister-omslag-TPD_Opmaak 1 23-05-14 13:01 Pagina 1

 • WAPENREGISTER VAN DE NEDERLANDSE ADEL

  HOGE RAAD VAN ADEL 1814 - 2014

  Coen Schimmelpenninck van der Oije

  Egbert Wolleswinkel

  Jos van den Borne

  Conrad Gietman

  WBOOKS

 • 5

  Inhoud

  Voorwoord 7 Inleiding 9

  Coen Schimmelpenninck van der Oije Adeldom, een creatie van de Vorst 17

  Egbert Wolleswinkel Registratie van wapens door de Hoge Raad van Adel 61

  Jos van den Borne Heraldiek van het Koninklijk Huis 91

  Egbert Wolleswinkel Wapenregister van de Nederlandse adel 117

  Verantwoording en toelichting 119 Besluiten, registertekeningen en wapenbeschrijvingen 127

  Oranje-Nassau 127 Adellijke geslachten A - Z 145

  Bijlagen 629

  Voorzitters, leden, secretarissen en locaties van de Hoge Raad van Adel 629 Wapentekenaars van de Hoge Raad van Adel 633 Heraldische figuren (systematisch overzicht) 641 Wapenspreuken (alfabetische lijst) 657 Geraadpleegde bronnen 661 Samenvatting / Summary / Zusammenfassung / Rsum 666 Auteurs 669 Colofon 670

  Rangkronen vastgesteld bij Kon. Dispositie van 4 febr. 1816 (gravure, RA, inv.nr. 8, not. 1816-85)

  Jonkheer Jacob van der Lely van Oudewater (1769-1825), eerste secretaris van de Hoge Raad van Adel, werd in 1815 koning van wapenen (aquarel, 30 24 cm, J.B. Robart, 1815; collectie Hoge Raad van Adel)

  Pagina 6

 • 6

 • 7

  Voorwoord

  In 2014 worden verschillende gebeurtenissen herdacht die zich tweehonderd jaar geleden af-speelden. In het jaar 1814 kwam ook de Hoge Raad van Adel tot stand: de instelling van de Raad op 24 juni, de bediging op die dag, de eerste bijeenkomst op 25 juli en als eerste tastba-re resultaat het Soevereine Besluit van 28 augustus, waarin de benoemingen in de ridderschap-pen werden gedaan. Was aanvankelijk de taak van de Raad gelegen op het terrein van adelsza-ken, al in december 1814 kwam daar de overheidsheraldiek bij. Wij kunnen met bewondering terugkijken op het vele werk dat de Raad in korte tijd op beide terreinen verrichtte. De Raad heeft bij zijn honderdvijftigjarig bestaan De Hoge Raad van Adel, geschiedenis en werk-zaamheden doen verschijnen, waarin de leden van de Raad de verschillende taken van de Raad in historisch perspectief behandelden. Bij het 175-jarig bestaan liet de Raad van de hand van zijn medewerker G.P. Nijkamp De Nederlandse adel. Besluiten en wapenbeschrijvingen verschijnen. In hetzelfde jaar (1989) verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten van de hand van mr. J.H. Keuzenkamp, Gemeentewapens in Neder-land. Zo kon aandacht worden besteed aan beide taken van de Raad. In de negentiende eeuw is het bij uitstek mr. W.J. baron dAblaing van Giessenburg geweest lid van de Raad van 1848-1852, vervolgens secretaris en referendaris van Staat belast met adel-zaken tot 1866 die door een reeks van nog steeds waardevolle publicaties op beide werkter-reinen van de Raad aandacht aan adelsgeschiedenis en overheidsheraldiek heeft besteed. Mr. O. Schutte, secretaris van de Raad van 1968-2003, heeft onder andere door omvangrijke en uiterst nuttige publicaties biografisch materiaal van edellieden bewerkt en toegankelijk ge-maakt. Zijn opvolger mr. E.J. Wolleswinkel, uitgenodigd door de Raad om in het kader van de viering van het tweehonderdjarig bestaan belangrijke beslissingen van de Raad systematisch bijeen te brengen, zag kans in korte tijd een samenhangend werk uit te brengen, Nederlands adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut, waarop hij in 2012 promoveerde. Nu deed zich de vraag voor waaraan in 2014 behoefte bestond. W.J.J.C. Bijleveld publiceerde in 1949 Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het Nederlands Adelsboek. Een antiquaar be-schrijft het zeldzame boekje als een geruchtmakende uitgave met kritische opmerkingen van deze grimmige redacteur. Diverse geslachten werden volgens Bijleveld ten onrechte in de adel opgenomen. In de loop der jaren is door kritische bestudering van genealogische bronnen een beter inzicht verkregen in de afstamming van de bestaande en uitgestorven Nederlandse con-stitutionele adel. De vrijwel voltooide historische reeks van Nederlands Adelsboek toont het profijt aan van de wetenschappelijke beoefening van deze belangrijke hulpwetenschap. De Raad besloot om aan de hand van niet eerder gebruikt materiaal uit het eigen archief onder meer de achtergrond van adelsgunsten zoveel mogelijk te achterhalen. Als onderdeel van de beschrijving van elk geslacht worden in dit boek ook de vastgestelde, beschermde wapens opgenomen en modern beschreven. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de vraag naar het openbaar maken van deze bronnen. Aan overheidsheraldiek wordt in dit jubileumjaar aandacht geschonken in de vorm van een nieuwe website, die de wapens toont van bestaande en opgeheven gemeenten volgens het wa-penregister van de Raad. Het wapenregister en de website vormen een passende bekroning van tweehonderd jaar Hoge Raad van Adel.

  C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter van de Hoge Raad van Adel

 • 144

  Prinses Catharina-Amalia en haar zusters

  2003 WAPENVASTSTELLING

  Koninklijk Besluit, s-Gravenhage 21 nov. 2003 (Stb. 487) tot vaststelling van het wapen van kinderen, die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oran-je-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg. Wapen (546-21). Gevierendeeld: I en IV in azuur, be-zaaid met blokjes van goud, een leeuw van goud, ge-kroond met een kroon van drie bladeren en twee parel-punten van hetzelfde, getongd en genageld van keel, in de rechtervoorklauw opgeheven houdende in schuinlinkse stand een zwaard van zilver met gevest van goud en in de linker- een bundel van zeven pijlen van zilver met punten van goud, de pijlen tezamen gebonden met een lint mede van goud (Nassau-Nederland); II en III in goud een jacht-hoorn van azuur, gesnoerd en geopend van keel, beslagen van zilver (Oanje). In een hartschild van goud, komende uit een golvende schildvoet van azuur, een gekanteelde burcht, waarop drie gekanteelde torens, de middelste hoger dan de andere, het geheel van keel, en vergezeld van twee toegewende wolven van sabel, elk gaande over een uitgerukte cipres van natuurlijke kleur (Zorreguieta). Het schild gedekt met de Koninklijke kroon. Schildhou-ders: twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.

  546-21. Wapen van Prinses Catharina-Amalia en haar zusters 2003-heden Alles geplaatst op een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd met hermelijn, opgebonden met koorden, eindigende in kwasten, beide van goud, gedekt door de Koninklijke kroon. Wapen 546-21 (papier, 48 36 cm, P. Bultsma-Vos, febr. 2004; regis-tertekening Hoge Raad van Adel). De tekening van P. Bultsma-Vos, die in december 2003 in de Staatscourant is gepubliceerd, is een (nog) niet geauthoriseerd exemplaar, dat in vormgeving afwijkt van de regis-tertekening.

 • 145

  A DAblaing van Giessenburg

  1814 BENOEMING

  Souverein Besluit, Brussel 28 aug. 1814, nr. 14. Benoeming van Jean Daniel Cornelis Carel Willem dAblaing de Giessenburg (1779-1859) in de Ridderschap van Holland. Akte van bewijs 27 juli 1816, afgegeven 16 okt. 1816.

  501-A-1 Wapen (501-A-1; 510-A-1, niet afgebeeld). Gevierendeeld; I en IV in rood een gouden leeuw, blauw getongd en genageld (DAblaing-Weicourt); II en III in blauw een ke-per, vergezeld van drie wassenaars, alles goud (Tumbelot); in een zilveren hartschild, uitgetand rood gezoomd, drie groene leeuwen, rood getongd (DAblaing). Het schild gedekt met een kroon van drie bladeren en twee maal drie parels; schildhouders twee omziende gouden leeuwen, rood getongd, houdende een zilveren [kopieakte van be-wijs bruine] toernooilans met een banier, rechts volgens het eerste kwartier (de leeuw gericht naar de vluchtzijde), links volgens het tweede kwartier; wapenspreuk CASSIS TUTISSIMA VIRTUS (De veiligste helm is de deugd) in zwarte letters op een wit lint.

  1816 TITELERKENNING

  Koninklijk Besluit, s-Gravenhage 8 juli 1816, nr. 60. Erkenning van de titel baron voor jonkheer Johan Daniel Cornelis Carel Willem dAblaing van Giessenburg (1814), ka-merheer en hofmaarschalk van de Kroonprins der Neder-landen, lid Ridderschap van Holland.

  Dit Koninklijk Besluit was een verzamelbesluit op rekwesten van de hofdignitarissen J.D.C.C.W. dAblaing van Giessenburg, A.C. Snou-ckaert van Schauburg (en twee broers) en M.L. dYvoy van Mijdrecht (mede voor twee broers en de drie zonen van een overleden derde broer)