Filosofie mysli PSY 481

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Filosofie mysli PSY 481. Kognitivní věda. Kognitivní věda je založena epistemologicky, jelikož zkoumá poznávací procesy. Problematické místem je ontologický statut. Souvislost můžeme hledat v oblasti jsoucen (světů). Jsou poznávací procesy svébytné jsoucna? Je nutné je diferencovat? - PowerPoint PPT Presentation

Text of Filosofie mysli PSY 481

 • Filosofie mysli PSY 481

 • Kognitivn vdaKognitivn vda je zaloena epistemologicky, jeliko zkoum poznvac procesy.Problematick mstem je ontologick statut.

  Souvislost meme hledat v oblasti jsoucen (svt).

  Jsou poznvac procesy svbytn jsoucna?

  Je nutn je diferencovat?

  Co vede a k filosofick otzce jsoucen. Kolik jich je?

 • Zkladn dlenMonismus - v zkladu svta stoj jedin princip, jedin substanceMaterialist - za zklad svta povauj hmotuIdealist - za zklad svta povauj ideu (mylenku)objektivn - zklad svta je idea, existuje nezvisle na naich mylenkchsubjektivn - byt je odvozeno z naeho vdom Dualismus - 2 nesluiteln principy uznv duchovn a hmotn princip - na sob nezvisl nad nimi existuje jet neomezen substance - Bh Pluralismus - uznv za zklad byt vce ne 2 principy

 • Metody zkoumn mysli1. vnitn provn - fenomenologie - subjektivn2. prodn vdy - neuropsychologie 3. modelovn - vrn model, metaforick model

  Pokud abstrahujeme od subjektivity, jedn se vtinou o pstupy shora dol nebo zdola nahoru (body 2. a 3.).

  Pokud od subjektivity neabstrahujeme, je nutn se (dle I.M.Havla) soustedit na fenomenln a performan komponentu.

  V kognitivn psychologii i v CS obecn hovome o hork a studen metodologii.

 • SubjektivitaKomponenty mentlnch proces

  performan a fenomenln komponenta (odpovd objektivn viditelnmu a subjektivn zakouenmu)

  Souasn uml inteligence je prv takovm modelovnm, kter od subjektivn komponenty a obecn od subjektivity abstrahuje. V takovm ppad lze rozliit mylen pirozen a uml.

  Uml mylen - je realizace mentlnho procesu, kter se vztahuje pouze k jeho perfoman komponent.

 • Teorie mysliSnaha o formulaci hranice, kter odliuje, zda vdom jedinec doke poznat, zda subjekt i objekt se kterm interaguje, ma tak mysl.

  Teorii obsahuje dva zkladn kroky:1. Schopnost pochopit, e ostatn maj tak mysl, s vlastnmi vrami, tubami a zmry.2. Schopnost formulovat teorii, ve kter by se ve zmnn objevovaly nap. ve form mentlnch stav.

  Koeny teorie mysli se objevily v tchto lncch:Premack a Woodruff (1978) - Maj impanzi teorii mysli?"Baron-Cohen, Leslie a Frith Maj autistick dti teorii mysli?"asto se vyuv psychologick test Sally-Anne

 • Mind-body problemFilosofie mysli se v zkladech zabv studiem podstaty mysli, mentlnch stav, mentlnch funkc a vdom.Ji v samotnm potku se ped nmi vynouje obtn otzka.

  mind-body problem - psychofyzick problemmentln (duevn) versus fyzick (materiln)

 • Sally Anne test

 • Mind-body problem Zkladn otzky:

  Jakm zpsobem me hmota nabvat mentln vlastnosti? Mohou bt tyto vlastnosti kauzln? (Rey,1997)

  Jsi mysl s tlem, nebo jsi tlem s mysl? (Priest, 1991)

  Je mysl toton s tlem, nebo je od nj rzn? (Jacquette, 1994)

  Meme rozumt svm vlastnm myslm a mozkm?(Hofstadter, 1979)

  Jsou mentln stavy zcela odlin od fyzickch stav?

  Jak je kauzln vztah mezi mentlnmi a fyzickmi stavy?

 • Mentln stavyCo o nich vme:

  Nejsou "veejn" pozorovateln

  Nedaj se prostorov lokalizovat

  Je obtn urit pesn jejich fyzick vlastnosti (hmotnost, rychlost, rozmr, sloen)

  Jejich subjektivn aspekt je neredukovateln na nco jinho.

 • Zkladn pstupyMind-Body problm

  -jak je vztah mentlnch fenomn a fyziklnho substrtu

  Podle K.Pstruiny existuj 4. zkladn pstupy k problematice:

  1. Fyzikalismus

  2. Mentalismus

  3. Dualismus

  4. Identismus

 • Zkladn pstupyPodle I.M. Havla meme pstupy dlit nsledovn:

 • MaterialismusMaterialismus je filosofick smr, podle kterho jedin existujc vc je hmota a vechny vci, jsou nsledn tvoeny matri.Zjednoduen - ve mentln je fyzick.

  Stoj v opozici jak proti Descartov nemateriln substanci tak mentalismu. V praxi bv asto prezentovn jako forma fyzikalismu.

  Jeho nejtvrd forma je toton s metodologickm principem redukcionismu - tedy e objekt popsateln v jedn rovni, je popsateln i v rovni obecnj.

  Nereduktivn materialismus tato tvrzen popr.Podle Jerryho Fodora, jsou principy, kter pouvme pro vysvtlen v oblastech psychologie i podobnch specilnch vd neviditeln pro pedmty jako je fyzika.

 • Behaviorismus

  Tvrd behaviorismus (Hempel). Mentln stavy jsou stavy tla a lze je popsat pomoc nementalistickho slovnku. Veker jevy jsou odvoditeln z pozorovatelnho chovn - hod se pro Turingv test

  Mkk, logick behaviorismus (Ryle) - roziuje koncepci o dispozice k jednn, ty jsou ale deterministick.

 • FyzikalismusFyzikalismus je zaloen na teorii reflex - mylen jako sloit reflexn dje. Reflexy nsledn diferencovan na podmnn a nepodmnn, prvn a druhou signln soustavu apod.

  Due je pebyten pro vysvtlovac mechanismy.

  Dennett zachycuje vvoj mozkovch mechanism na 4 rovnch:

  darwinovsk - prodn vbrskinnerovsk - posilovn spnch reakcpopperovsk - testovn hypotzgregoryovsk - skupinov spoluprce

 • FyzikalismusVhody a nevhody fyzikalismu:

  Pro:Neurobiologie PET ukazuje aktivitu mozku pi rznch innostech. Experimenty W.R. Hesse elektrickou stimulac mozkovch center vybudme mentln aktivitu.

  Proti:Fyzikalismus nedoke vysvtlit otzky souvisejc se svobodnou vl.

  Mon een: Experiment, kter uke hranice volnch proces pi stimulaci.

 • Varianty materialismu

  Paul a Patricia Churchlandovi - eliminativn materialismus. Podle nich mentln fenomny neexistuj, jsou pouze pozstatkem folkov psychologie, bez monosti oven v rovni fakt.

  Epifenomenalismus bv azen pod substann dualismus nebo jako forma materialismu.

  Flanagan - Vdom je nco podobnho jako hluk motoru. Tento zvuk meme rozpoznat, ale nem dn vliv na funkci motoru. Je jen jeho vedlejm produktem. Mentln procesy jsou v kauzln souvislosti nsledkem, kter ji nen pinou dalho aktu. Jsou mrtvm koncem - slepou ulic. Jedn se o jednosmrnou kauzalitu.

 • MentalismusMentalismus (fenomenalismus, subjektivn idealismus)fyzick stavy nejsou nic vc ne mentln stavy.

  Mentalismus (Berkeley) - materiln svt je produktem mysli a je konstruovn (totln matrix). Nemme dkaz o materilnu - pouze intersubjektivn shodu.

  Mentln fenomny jsou nezvisl na innosti centrln nervov soustavy. V tvrd variant j dokonce ovlivuj.Objevuje se zde pojem due, vle, intencionality, podvdom.

 • Mentln fenomnyPklady mentlnch fenomn: piji, i kdy nemm ze (vysvtliteln na rovni monosti a propojen kognitivnho apartu)sebevrada (vysvtliteln jako malfunkce systmu).

  Mentalist vtinou tvrd, e fyzikalisticky nevysvtliteln jsou vy kognitivn schopnosti (abstraktnj) - nap. morlka, sociln ctn, presti apod.

 • DualismusSubstann dualismus (Descartes) - res cogitas, res extensa O materilnu lze pochybovat, o mentlnm nelze. Proto je teba je dlit.

  Materiln - rozprostrannost Mentln - nedlitelnost

  Zjednoduen: Mentln se neme rozprostrat v prostoru (je bezrozmrn) a materiln neme myslet.

  Substann dualismus m coby filosofick pozice blzko k teologii, jeliko postuluje nesmrtelnou dui obvajc smrteln tlo.

 • Mentln stavyDualismus a mentln stavyMezi nejjednodu argumenty proti redukci mentlnch stav na materiln je mitelnost. Napklad emoce nelze vyjdit pomoc men jejich hmotnosti i rychlosti (i kdy napklad psychologie je rda kvantifikuje)). Argumentem proti me bt, e as je tak nehmotn a pesto jej mme. Rozdl je spe v kvantifikovatelnosti a subjektivit ne v samotn substanci.

  Problematika zce souvis z otzkou quali. V lnku Thomase Nagela z roku 1970 "Jak je to bt netoprem?" nar autor na hranice subjektivity a nemonosti penst proitek. Kvalita je oproti kvantit nepenositeln.. D se pouze zprmrovat.

 • Mylenkov experimentChalmersv "Matrix" pklad funknho substannho dualismu

  David Chalmers navrhl metafyzick scn, kter byl inspirovn filmem Matrix, ve kterm je mon uskutenit substann dualismus. Pedstavme si potaovou simulaci, ve kter jsou tlo kad bytosti kontrolovno mysl, lec mimo simulaci. Takov bytosti mohou dlat cokoliv, napklad vytvoit vdu, ale nikdy nebudou schopn pijt na to, kde le jejich mysl, protoe tak nele v pozorovatelnm vesmru. Pokud bychom provedli simulaci, ve kter by mysl byla jej soust, jednalo by se o substann monismus.

 • Dualismus vlastnostDualismus vlastnost - teorie dvojho aspektu Due a tlo jsou vzjemn neredukovateln aspekty te bytosti (z eho je ale bytost?). Odsunut dualismu pouze do rovn predikace - piknut vlastnost. Bv tak spojovn s emergentismem, mylenkou e pi dostaten konstituci fyzickho substrtu se zanou vynoovat psychick stavy.

  Dualismus mdu byt - neprav dualismus Searlv (nepovauje se za dualistu). Jde o rozdl mezi subjektivnm a objektivnm.

 • Dualismus - shrnutJe i nen kompromisem mezi mentalismem a fyzikalismem (materialismem) - sna se najt vztah mezi tmito dvma substancemi. Pokud se piklnme vce na tu i onu stranu, dostvme se k umrnnmu fyzikalismu i mentalismu.

  D se zasteit pomoc absolutn substance (paralelismus)

  Souasnost substannho dualismu badatel se sna najt njakou jemnj formu, vysvtlit kauzln interakci jinak ne Descartes epifzou.

 • ParalelismusSpojeno se jmnem Gottfried Leibnitz Idea pedzjednan harmonie. Nkdy tak psychofyzick paralelismus nebo occasionismus (Nicolas Malebranche).Mentln i fyzick procesy probhaj paraleln - tak to chtl Bh. Interakce je jen zdnliv, jsou pouze synchronizovan.

 • Teorie identityIdentitismus (Lorenz) Klade draz na evolun hledisko. Podle Lorenze jsou mentln a neurofyziologick procesy jednou vc, kterou pouze jinak pojmenovvme. Jde o identitu mentlnho a fyziklnho.

  Vede k otzkm o prostorov lokalizovatelnosti mysli.

  Dokeme skldnm neuron vytvoit mysl?

  Existuj v mozku specializovan centra odpovdn za vdom?

 • EmergentismusZobecnn teze:Mentln stavy a procesy lze pojmout jako emergentn jevy, nad rozshlou mnoinou vzjemn vzanch kauzlnch domn.

  Emerge