finansijski vodic

  • View
    68

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Mirko Dejanovi Jela Radii Zdravko Marinkovi

Finansijske, trgovinske i investicione eme za izvozno orijentisana preduzea

BANJA LUKA, 2005.

FINANSIJSKI VODI ZA IZVOZNIKEAutori: Mirko Dejanovi Jela Radii Zdravko Marinkovi Izdava: EDA Agencija za razvoj preduzea, Banja Luka Za izdavaa: Mr Zdravko Miovi, direktor Odgovorni urednik: Mr Zdravko Miovi Recezenti: Mr Simeun Vilendei Slavia Rakovi Lektor: Prof. Duanka Miovi Likovno grafika oprema: Nenad Savkovi tampa: "Grafid" Banja Luka Za tampariju: Branislav Ivankovi Tira: 550

Ovaj Vodi je izdat uz podrku Evropske unije. Sadraj ovog Vodia u potpunosti odraava miljenja autorskog tima Agencije za razvoj preduzea EDA-Banja Luka, te ne predstavlja zvanine stavove Evropske unije. This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication is the sole responsibility of Enterprise Development Agency EDA-Banja Luka and can in no way by taken to reflect the views of the European Union.

SADRAJ:

1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.2.7 10.2.8 11. 12. 13. 14.

UVOD .................................................................................. 1 ADMINISTRATIVNE PRETPOSTAVKE ZA REALIZACIJU IZVOZNIH POSLOVA.................................. 2 OSNOVNI PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSREU NAI IZVOZNICI.................................................................. 3 Generalni.............................................................................. 3 Indirektni............................................................................... 3 Direktni................................................................................. 4 CIJENA IZVOZA.................................................................. 4 ISTRAIVANJE TRITA.................................................... 6 PROMOTIVNE EME ZA NASTUP NA INOSTRANOM TRITU.............................................................................. 6 ULAZAK NA INOSTRANA TRITA................................... 8 Direktan izvoz....................................................................... 8 Indirektan izvoz.................................................................... 9 Partnerski odnosi................................................................. 9 PRIKUPLJANJE INFORMACIJA O KUPCIMA.................... 9 UGOVARANJE IZVOZNOG POSLA................................... 12 FINANSIJSKE EME ZA PODRKU IZVOZNOG POSLOVANJA..................................................................... 14 Komercijalne banke u finansiranju izvoznih poslova............ 16 IGA-specijalizovana agencija za finansijsku podrku izvozu................................................................................... 22 Kratkoroni krediti za pripremu izvoza................................. 24 Srednjorono finansiranjeuvoza kapitalne opreme.............. 27 Otkup potrivanja (faktoring)................................................ 27 Osiguranje naplate po zavrenom izvozu............................ 29 Osiguravanje uvoza............................................................. 31 Osiguranje od politikog i ratnog rizika................................ 32 Izdavanje garancija za izvravanje ugovora u inostranstvu (contrast bonds).............................. 32 Izdavanje garancija bankama za finansiranje obrtnih sredstava.................................................................. 35 INVESTICIONA I TEHNIKA PODRKA............................ 35 ULOGA PEDITERSKIH ORGANIZACIJA.......................... 38 OTPREMA ROBE INOSTRANOM KUPCU......................... 39 OSIGURANJE..................................................................... 41

15. 15.1. 15.2. 15.3.

MOGUNOST KORITENJA CARINSKIH OLAKICA U OBAVLJANJU IZVOZNIH POSLOVA........... Procedura unutranje obrade.............................................. Izvozne procedure-pojednostavljen postupak...................... Preferencijalni tretman......................................................... PRILOG 1- Kratak pregled Inkoterms termina..................... PRILOG 2- ista stopa premije rizika..................................... PRILOG 3- klasifikacija zemalja...........................................

42 42 43 44 47 57 61

Predgovor izdavaa Ovaj je Vodi jedan od prvih vanih rezultata projekta Jaanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzea u Sjeverozapadnoj regiji BiH, koji implementira EDA Agencija za razvoj preduzea iz Banjaluke, uz finansijsku podrku Delegacije Evropske komisije u BiH, u sklopu podrke Evropske unije regionalnom ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. Uz Finansijski i Tehniki vodi za izvoznike, koji e, i koncepcijski i praktino, pomoi velikom broju zainteresovanih preduzea da unaprijede svoje poslovanje kako bi lake, vie i bolje izvozili, predvidjeli smo sljedee vidove tehnike pomoi izvoznicima: Niz kreativnih sastanaka sa potencijalnim i aktuelnim izvoznicima u odabranim optinama, fokusiranih na promociju izvoznih prilika i identifikaciju izvoznih barijera; Niz seminara za direktore i strunjake izvozno orijentisanih preduzea, radi njihove detaljne i praktine pripreme za efektivno koritenje finansijskih i trgovinskih ema za podrku izvozu i uvoenju poslovnih standarda Evropske unije; Kompletnu ekspertsku pomo odabranim, najzainteresovanijim i izvozno najperspektivnijim preduzeima za uvoenje standarda Evropske unije (ISO 9000 i 14000, OHSAS 18000, CE, HACCP...); Posredovanje u uspostavljanju produktivnih i profitabilnih poslovnih veza sa inostranim partnerima; te Stvaranje domaeg poslovnog okruenja koje e podsticati izvozne aktivnosti preduzea. I Finansijski vodi i cjelokupan projekat predstavljaju nove iskorake Agencije EDA iz Banjaluke u njenom kontinuiranom, rastuem doprinosu razvoju preduzea i zapoljavanja, od 1998. godine, kada je osnovana kao prva domaa nevladina i neprofitna organizacija, specijalizovana za podrku ekonomskom razvoju. Danas EDA po nizu pokazatelja predstavlja domaeg lidera u oba svoja programska podruja: razvoj preduzetnitva i zapoljavanja, s jedne strane, i razvoj dobre uprave, s druge strane. Vodi je nastavak i izdavake djelatnosti agencije, koja je koncentrisana na doprinose vodeih domaih praktiara i eksperata,

s jedne strane, i razvojne izazove sa kojima se suoavaju preduzea i optinske uprave, s druge strane. Autorski tim, koji ine dokazani domai praktiari i strunjaci za podrku izvozu, uradio je jedan prijeko potreban, kvalitetan, praktino upotrebljiv i koristan posao. Dakle, vie nego dobar poetak nae meusobne saradnje i naeg partnerstva sa izvoznicima. Kao voa projekta, elim posebno da istaknem dragocjen doprinos najueg projektnog tima, kojeg sainjavaju Vid Jovievi, Dragan uput, Mirko Dejanovi i Sinia Pratljai, i kreativnu, istinski timsku atmosferu zajednikih sastanaka odravanih, u pravilu, ponedjeljkom ujutro. itaoce ovog Vodia pozivam da nas posjete u Banjaluci, Ravnogorska 24 (telefon 051 318 838), ili na web-sajtu www.edabl.org (e-mail: eda@inecco.net), gdje nastojimo da uspostavimo pravu adresu za izazove sa kojima se suoavaju izvoznici. Vaa pomo u tome bie nam dragocjena. U Banjaluci, krajem februara 2005. godine Zdravko Miovi, voa projekta i direktor Agencije EDA

1.

UVOD

Ovaj vodi je rezultat rada na Projektu podrke razvoju izvoznih potencijala malih i srednjih preduzea, u Sjeverozapadnom regionu Bosne i Hercegovine. Projekat je podran od strane kancelarije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Kao jedna od osnovnih konstatacija uoenih prilikom analize izvoznih potencijala, jeste nedostatak adekvatnog prirunika koji bi izvozno orjentisanim preduzeima posluio za laku realizaciju konkretnih izvoznih poslova. Ciljevi izrade Vodia su: Upoznavanje sa raspoloivim, najpovoljnijim emama za pokretanje, proirenje i razvoj izvoznog poslovanja, kao i za njegovo kontinuirano odravanje; Upoznavanje sa trgovakim i marketinkim emama za ulazak na ino-trita; Upoznavanje sa specifinim vidovima finansijske i druge podrke razvoju i odravanju izvoznih poslova; Davanje praktinih savjeta o svim aspektima realizacije izvoznih poslova; Uputiti na korisne izvore informacija koji se mogu kontinuirano koristiti u obavljanju izvozne aktivnosti. Vodi je namjenjen preduzeima koja su ve otpoela svoje izvozne aktivnosti ili se pripremaju da ih otponu. Dakle, registrovana su za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti. Uglavnom su to proizvodna preduzea- donijela su strateke odluke i poslovne planove, kojima su se orijentisali na inostrano trite. Prema tome nema, potrebe za posebnom obradom tema kao to su: Donoenje odluke o otpoinjanju biznisa; Sainjavanje poslovnog plana; Donoenje strateke odluke o orijentaciji na inostrana trita. Isto tako, ovaj Vodi se nee posebno osvrtati na analizu neophodnosti razvoja izvoza za ekonomiju zemlje u cijelini, niti teoretski niti praktino na iskustvima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, ili Sjeverozapadne regije. Smatramo da je nunost izvozne orijentacije naih preduzea prihvaena kao dokazana injenica, te da su najbitniji praktini koraci u tom pravcu. Pojedini korisnici ovog Vodia smatrae neka poglavlja ili informacije, suvinim. Vodi je namijenjen razliitim profilima zainteresovanih. Svi koji neka poglavlja ili informacije smatraju suvinim neka ih preskoe i usresrede se na ono to smatraju bitnim.

Isto tako, neka poglavlja e imati vie a neka manje praktian znaaj. Bez ozira to prirunik treba biti prije svega praktine prirode, nuno je objasniti i neke osnove teoretskog karaktera. Stoga emo razliito oznaiti poglavlja i to: Poglavlja sa vie praktinog, informativnog, a manje teoretskog znaaja oznakom Poglavlja sa vie teoretskog, a manje praktinog znaaja oznakom 2. ADMINISTRATIVNE PRETPOSTAVKE ZA REALIZACIJU IZVOZNIH POSLOVA

Spoljnotrgovinskim poslovima, samim tim i poslovima izvoza, mogu da se bave pravni subjekti, preduzea koja su u svojo