Física acústica i audiologia - UAB .- Característiques acústico-perceptives dels sons: intensitat,

Embed Size (px)

Text of Física acústica i audiologia - UAB .- Característiques acústico-perceptives dels sons:...

Utilitzaci didiomes

NoAlgun grup ntegre en espanyol:

SAlgun grup ntegre en catal:

NoAlgun grup ntegre en angls:

catal (cat)Llengua vehicular majoritria:

Professor de contacte

DavidG.Quintana@uab.catCorreu electrnic:

David Garcia QuintanaNom:

2013/2014Fsica acstica i audiologia

Codi: 101708Crdits: 6

Titulaci Tipus Curs Semestre

2500893 Logopdia FB 1 1

Prerequisits

s que els alumnes procedents d'mbits diferents al del batxillerat cientfic-sanitari facin unESSENCIALesfor inicial per comprendre i/o refrescar els segents punts:

- Matemtiques: representacions grfiques, logaritmes, potncies, angles, sinus.

- Fsica: fora, pressi, energia, potncia, moviment oscillatori, ones.

De no fer aquest treball de base, la comprensi i superaci de l'assignatura estar seriosament dificultada.

Objectius

Els objectius generals de l'assignatura sn: comprendre les bases fsiques de la Logopdia de la veu, de laparla i de l'audici; aplicar les tcniques d'anlisi acstica per valorar la veu normal i alterada.

Els objectius especfics sn:

- Entendre la naturalesa del so i de la veu.

- Entendre el procs de generaci de la veu.

- Saber analitzar els trets acstics que defineixen els sons de la veu mitjanant mtodes d'anlisi espectral.

- Comprendre les caracterstiques acstico-perceptives dels sons i les seves variacions en veus sanes.

- Entendre les pertorbacions acstiques de diferents tipus d'alteracions de la veu.

- Ser capa d'identificar aquestes alteracions a travs del mtodes d'anlisi acstica i correlacionar-lesperceptivament.

- Comprendre els mecanismes de modificaci de la intensitat, el to i el timbre de la veu.

- Entendre les claus acstiques que intervenen en la definici i comprensi dels diferents sons de la parla.Conixer-ne els corresponents espectrogrames.

- Entendre els mecanismes que intervenen en la transmissi auditiva fins l'orella interna.

- Entendre els mecanismes que intervenen en la conversi del so en un senyal nervis.

Fsica acstica i audiologia 2013 - 2014

1

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

8.

9. 10.

- Entendre les bases psicofsiques de la percepci de la intensitat i del to.

- Conixer les proves audiomtriques ms habituals i comprendre la informaci que pot obtenir-se ambcadascuna d'elles.

Competncies

LogopdiaAnalitzar i sintetitzar informaci.Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autnom.Demostrar que es comprenen els trastorns de la comunicaci, el llenguatge, la parla, l'audici, la veu iles funcions orals no verbals.Desenvolupar un pensament i un raonament crtics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant enles llenges prpies com en una tercera llengua.Integrar els fonaments biolgics (anatomia i fisiologia), psicolgics (processos i desenvolupamentevolutiu), lingstics i pedaggics de la intervenci logopdica en la comunicaci, el llenguatge, la parla,l'audici, la veu i les funcions orals no verbalsTenir una actitud d'aprenentatge estratgica i flexible.Utilitzar les tcniques i els instruments d'exploraci propis de la professi i registrar, sintetitzar iinterpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informaci.Valorar de manera crtica les tcniques i els instruments d'avaluaci i diagnstic en logopdia, aix comels procediments de la intervenci logopdica.Valorar les produccions cientfiques que sostenen el desenvolupament professional del logopeda.

Resultats daprenentatge

Analitzar i sintetitzar informaci.Aplicar els coneixements sobre mtodes audiomtrics objectius i subjectius per interpretar-ne elsresultats.Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autnom.Descriure la relaci entre les caracterstiques anatmiques dels rgans fonadors i les caracterstiquesfsiques del so vocal.Descriure les caracterstiques fsiques de la veu normal i de la veu patolgica.Descriure les tcniques i els instruments d'avaluaci de la veu i l'audici, i valorar de manera crtica laimplicaci que tenen per a la logopdia.Desenvolupar un pensament i un raonament crtics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant enles llenges prpies com en una tercera llengua.Explicar els aspectes essencials de les produccions cientfiques en l'mbit de l'audiologia i valorar-neles implicacions per a la logopdia.Identificar les bases fsiques de la producci de la veu i la parla, i de l'audici.Tenir una actitud d'aprenentatge estratgica i flexible.

Continguts

Acstica de la veu i de la parla

- Fonaci: generaci del so glotal a la laringe per vibraci dels plecs vocals (teoriaaerodinmica-mioelstica).

- L'atac vocal. Mecanismes vocals.

- El so glotal com a ona complexa harmnica pluripotencial.

- Naturalesa fsica de la veu. Ones de pressi. Ones simples i ones complexes. Ones harmniques.L'oscillograma. Anlisi de Fourier. L'espectre de freqncies.

- Ressonncies al tracte vocal. Formants. Camps de dispersi.

Fsica acstica i audiologia 2013 - 2014

2

- Caracterstiques acstico-perceptives dels sons: intensitat, to, timbre.

- Mecanismes de regulaci de la intensitat i del to de la veu.

- Anlisi acstica del timbre de la veu mitjanant mtodes espectrals. Correlaci perceptiva.

- Variables acstiques al timbre de veus sanes. Mordent i eficcia de la veu. E rillant,ficincia fontica. Bcobertura i compacitat.

- Pertorbacions acstiques al timbre de veus disfniques: atac vocal dur, buf, rogall-aspror, rogall-ronquera,interrupcions de la fonaci, jitter, shimmer, relaci harmnic-soroll.

- Producci final dels sons de la parla: Articulaci.

- Claus acstiques que intervenen en la definici i reconeixement dels diferents sons de laparla. Sonsvoclics, oclusius, fricatius, rtics, nasals, laterals, africats, aproximants. Sons sonors i sons sords. Les clausespectrals a l'espectrograma.

Audiologia

- Orella externa. Ressonncia al canal auditiu extern.

- Orella mitjana. Adaptaci d'impedncies. Reflex acstic.

- Orella interna. Anlisi de freqncies: distribuci tonotpica de la membrana basilar. Discriminaci de laintensitat. rgan de Corti. Resposta electromotora de les cllules ciliades externes. Generaci del senyalnervis per les cllules ciliades internes.

- Bases psicofsiques de la percepci de la intensitat i del to. Escala de decibels. Llindars auditius. Corbesisofniques. Alteracions a les hipoacsies ms prevalents.

- Proves audiomtriques ms habituals. Audiometria tonal liminar-Audiograma. Timpanometria. Emissionsotoacstiques.

Metodologia

Aprenentatge dirigit:

Classes en grup complet (20 sessions d'1,5 h). Es presentaran els principals conceptes terics de fsicaacstica de la veu, de la parla i d'audiologia-audiometria. A ms de l'exposici magistral (participativa) s'hidiscutiran qestions plantejades al llarg del curs o es faran demostracions prctiques dels conceptesestudiats. A cada sessi es dedicar tamb temps per discutir qestions i dubtes plantejats pels alumnes. Alfinal d'algunes sessions es portaran a terme proves curtes de comprensi, avaluables.

Seminaris en grup complet (3 sessions d'1,5 h). Presentaci del projecte iVEU. Seminari sobre l's delsmtodes d'anlisi acstica per part de professionals de la Logopdia. Seminari de presentaci dels millorsTreballs de Camp del curs passat.

Classes en grup partit (6 sessions de 2 h). Prctiques de laboratori en equips de 2-3. Mitjanant el programade referncia per a l'anlisi de la veu (Praat) s'abordar l'anlisi de sons simples, sons complexosharmnics, sorolls, sons voclics i sons consonntics. S'identificaran espectralment les claus dereconeixement dels diferents sons de la parla. I s'abordar l'anlisi acstica de veus patolgiques.

Aprenentatge supervisat:

Treball de Camp. Enregistrament i anlisi de diferents veus d'inters. El treball integra el conjunt decompetncies en acstica de la veu.

Aprenentatge basat en la resoluci de qestions i problemesplantejats al llarg de les classes. Algunsd'aquests treballs, tal i com s'indicar oportunament, sn avaluables.

Fsica acstica i audiologia 2013 - 2014

3

d'aquests treballs, tal i com s'indicar oportunament, sn avaluables.

Tutories. Els alumnes poden sollicitar tutories, per aclarir dubtes, identificar punts febles o demanar guiatge.Les tutories poden ser consultes a travs del la missatgeria del Campus Virtual o b presencials, a la Unitatde Biofsica, Facultat de Medicina. Per a les tutories presencials cal concertar dia i hora, tamb travs de lamissatgeria del Campus Virtual.

Aprenentatge autnom:

Estudi. Inclou: La cerca d'informaci a llibres i a la internet. La realitzaci d'esquemes, mapes conceptuals iresums. L'experimentaci lliure en l'anlisi dels sons de la veu, mitjanant el programa Praat (freeware).

Altres:

Al Campus Virtual de l'assignatura s'obriran frums de discussi dels conceptes estudiats. S'hi incorporarana ms materials d'utilitat, tant per part del professor com dels alumnes.

Activitats formatives

Ttol Hores ECTS Resultats daprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes a grup complet (magistrals, discussions, demos) 30 1,2 2, 5, 6, 8, 9

Classes a grup partit (prctiques d'anlisi de veus) 12 0,48 1, 3, 5, 6, 7

Seminaris 4,5 0,18 1, 3, 7, 9, 10

Tipus: Supervisades

Resoluci de qestions i problemes 10 0,4 1, 3, 7, 9, 10

Treball de camp 20 0,8 1, 3, 5, 6, 7, 10

Tutories 3,5 0,14 1, 3, 7, 10

Tipus: Autnomes

Estudi 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10

Avaluaci

Evidncies d'aprenentatge:

A- Avaluaci parcial dels resultats d'aprenen