FNH vežbe - teorijski uvod

 • View
  51

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ispitivanje kvaliteta vode

Transcript

 • FARMACEUTSKA NEORGANSKA HEMIJA - praktina nastava -

 • UKUPAN BROJ ESPB BODOVA - 4

  STRUKTURA ISPITA

  PREDISPITNE /ISPITNE

  OBAVEZE

  BROJ BODOVA

  POHAANJE PREDAVANJA 3

  AKTIVNOST NA PREDAVANJIMA 2

  PRAKTINI TEST 15

  TEST 1 40

  TEST 2 40

  UKUPNO

  100

 • FOND ASOVA PREDMETA

  PREDAVANJA

  30 asova

  PRAKTINA NASTAVA

  15 asova

 • MERE BEZBEDNOSTI U LABORATORIJI

  LABORATORIJSKI MANTIL uvek zakopan!

  ODGOVARAJUA OBUA

  ZATITNE NAOARE

  RUKAVICE

 • MERE BEZBEDNOSTI U LABORATORIJI

  DUGA KOSA POVEZANA POZADI zbog opasnosti od

  mehanikih povreda i plamena

  HRANA I PIE strogo zabranjeno unoenje i

  konzumiranje

  ZABRANJENO PUENJE

  POSLE RADA PALJIVO POSPREMITI RADNO MESTO

 • PRAKTINA NASTAVA - IV TERMINA I TERMIN

  Upoznavanje sa sadrajem laboratorijskih vebi (3 asa)

  II TERMIN

  Analiza vode I deo (4 asa)

  III TERMIN

  Analiza vode II deo (4 asa)

  IV TERMIN

  Odreivanje sadraja cinka u mastima kompleksometrijskom titracijom (4 asa)

 • I TERMIN

  Upoznavanje sa sadrajem laboratorijskih vebi

 • IZDVAJANJE MINERALNIH SASTOJAKA IZ VODE

  najee se primenjuju postupci:

  1. OMEKAVANJE VODE

  (uklanjanje soli tvrdoe vode)

  2. DEKARBONIZACIJA VODE

  3. DEMINERALIZACIJA VODE

  (uklanjanje jonski rastvorenih

  supstanci iz vode)

 • IZDVAJANJE MINERALNIH SASTOJAKA IZ VODE

  U zavisnosti od koliine izdvojenih sastojaka iz vode razlikuje se:

  1. DELIMINO PREIAVANJE

  2. POTPUNO PREIAVANJE

 • IZDVAJANJE MINERALNIH SASTOJAKA IZ VODE

  Prema prirodi primenjenih metoda razlikuju se:

  1. TERMIKI POSTUPCI

  2. HEMIJSKI POSTUPCI

  3. JONOIZMENJIVAKI POSTUPCI

  4. MEMBRANSKI POSTUPCI

 • 1. TERMIKI POSTUPCI DESTILACIJA VODE voda se odvaja od

  mineralnih supstanci i drugih neisparljivih sastojaka prevoenjem u gasovito stanje i zatim se dobijena para ponovo kondenzuje

  koriste se razliiti tipovi isparivaa

  PRIMENA: voda za laboratorije, u farmaceutskoj industriji (sterilni preparati), apotekarske ustanove (rastvaranje prakastih lekovitih supstanci)

 • 2. HEMIJSKI POSTUPCI DODATKOM POGODNOG REAGENSA rastvorene soli

  Ca i Mg se prevode u slabo rastvorne koje se zatim izdvajaju taloenjem, filtracijom ili drugim postupkom bistrenja

  OSNOVNI POSTUPCI:

  1. DEKARBONIZACIJA VODE KREOM

  2. OMEKAVANJE VODE PO POSTUPKU SODA-KRE

  3. OMEKAVANJE VODE NaOH

  4. OMEKAVANJE VODE SOLIMA FOSFORNE KISELINE

 • 3. JONOIZMENJIVAKI POSTUPCI

  MENJAI JONA makromolekulske supstance koje u svojoj strukturi imaju jon koji otputaju i zamenjuju za neki drugi jon iz rastvora

  VRSTE MENJAA JONA:

  1. MENJAI KATJONA ILI KATJONITE

  2. MENJAI ANJONA ILI ANJONITE

 • 4. MEMBRANSKI POSTUPCI

  MEMBRANSKA FILTRACIJA je proces potiskivanja rastvora kroz polupropustljivu membranu pod pritiskom

  TOKOM PROCESA: niskomolekulske frakcije prolaze kroz membranu dok se visokomolekulska jedinjenja zadravaju i koncentriu

  procesi koji se pokreu pritiskom su:

  MIKROFILTRACIJA

  ULTRAFILTRACIJA

  NANOFILTRACIJA

  REVERZNA OSMOZA

 • TVRDOA VODE - definicija

  TVRDOU VODE predstavljaju sve soli zemnoalkalnih metala rastvorene u vodi

  u praksi su to uglavnom: Ca i Mg

  UKUPNA TVRDOA (UT) ine je sve soli Ca i Mg rastvorene u vodi

  UT= CaT+ MgT

 • NEDOSTACI TVRDE VODE

  KAMENAC nastaje kao posledica tvrde vode

  KAMENAC se taloi u svim aparatima koji koriste vodu u industriji, u domainstvu (maine za ve i sudove, bojleri, aparati za kuvanje vode i kafe, u cevima za vodu i radijatorima) ...

  vode u RS najee spadaju u grupu srednje tvrdih i tvrdih voda

 • NEDOSTACI TVRDE VODE

  TETNOST U RADU I DUGOTRAJNOSTI ureaja i tehnike u domainstvu, industriji i drugim proizvodnim granama

  stvara trajne mrlje na ploicama i sanitarijama u kupatilima, tvrd ve nakon pranja, smanjen ivotni vek membrana za reverznu osmozu

 • NEDOSTACI TVRDE VODE

  SUVA KOA I KOSA oteava kupanje i tetno deluje na kosu i kou

  MANJA EFIKASNOST SAPUNA, jer reaguje sa njima:

  2 C17H35COO- + Ca2+ (C17H35COO)2Ca

  najoiglednija manifestacija tvrdoe vode je taloenje sapuna u tvrdoj vodi.

 • TVRDOA VODE PROLAZNA TVRDOA VODE (PT) deo tvrdoe

  vode koji se gubi prilikom zagrevanja nastaje vodeni kamenac

  - Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

  Ca2+ + 2HCO3- CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O

  Mg2+ + 2HCO3- MgCO3 (s) + CO2 (g) + H2O

  STALNA TVRDOA (ST) je ostatak tvrdoe vode nakon zagrevanja

  - CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2, Ca(NO3)2,

  Mg(NO3)2, CaSiO3, MgSiO3

  UT= PT+ ST

 • TVRDOA VODE

  KARBONATNA TVRDOA (KT) deo tvrdoe vode koji potie od bikarbonata kalcijuma i magnezijuma (Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2)

  NEKARBONATNA TVRDOA (NT) ine je ostale soli Ca i Mg rastvorene u vodi jednaka je razlici ukupne i karbonatne tvrdoe

  UT= KT+ NT

  PT = KT ???

  ST = NT ???

 • TVRDOA VODE

  ANJONSKA TVRDOA (AT) ukupni sadraj anjona jakih mineralnih kiselina

  AT=T(Cl-)+T(SO4 2-)+T(NO3-)

  BAZNA TVRDOA (BT) ukupni sadraj svih anjona u vodi

  BT=KT+AT+AKT (ABK)

  BT= AT+CO2 (svi oblici)+ SiO2

  AKT (ABK) - tvrdoa koja potie od alkalnih

  bikarbonata

 • TVRDOA VODE

  Tvrdoa vode u sluaju da je koncentracija HCO3- manja od ukupne tvrdoe vode

 • TVRDOA VODE Tvrdoa vode u sluaju da je koncentracija HCO3- vea

  od ukupne tvrdoe vode

 • IZRAAVANJE TVRDOE VODE

  NEMA opte prihvaene jedinice za merenje tvrdoe vode

  pojedini oblici tvrdoe vode preraunavaju se u ekvivalentne koliine mg CaCO3 ili CaO /l

  koliine mg CaCO3 ili CaO /l se mogu izraavati u jedinicama tvrdoe vode stepen tvrdoe

  1o nemaki = 1o N (o dH) = 10 mg CaO/ dm3 vode

  1o francuski = 1o F =10 mg CaCO3/ dm3 vode

  1o engleski =1oE =10 mg CaCO3/ 0,7dm3 vode

  1dH = 17.9 mgCaCO3/l = 1.29E = 1.79F

 • IZRAAVANJE TVRDOE VODE

 • KLASIFIKACIJA VODE PREMA TVRDOI

  1o N (o dH) mg CaCO3/l o F oE

  VEOMA MEKA VODA

  0 - 4 0 - 71.6 0 - 5.16 0 - 7.16

  MEKA VODA

  4 - 8 71.6 - 143.2 5.16 - 10.32 7.16 -14.32

  SREDNJE MEKA VODA

  8 - 12 143.2 - 214.8 10.32 - 15.48 14.32 - 21.48

  SREDNJE TVRDA VODA

  12 - 18 214.8 - 332.3 15.48 - 23.22 21.48 - 32.22

  TVRDA VODA

  18 - 30 332.3 - 537 23.22 - 38.7 32.22 - 53.7

  VEOMA TVRDA VODA

  > 30 > 537 > 38.7 > 53.7

 • Klasifikacija vode prema tvrdoi u skladu sa U.S. Department of Interior and the Water Quality Association

  mg/l CaCO3 STEPEN TVRDOE

  0-60 Soft water

  61-120 Moderately hard water

  121-180 Hard water

  >180 Very hard water

 • II-III TERMIN

  Analiza vode

 • ANALIZA VODE spisak vebi 1. Odreivanje alkaliteta vode

  2. Odreivanje aciditeta vode

  3. Odreivanje karbonatne tvrdoe vode

  4. Odreivanje ukupne tvrdoe vode

  5. Odreivanje sadraja Ca 2+ jona

  6. Odreivanje sadraja ukupnih organskih materija utroak kalijum-permanganata

 • UZIMANJE UZORKA VODE ZA ANALIZU

  VODA ZA HEMIJSKU ANALIZU puni se u iste boce (isprane 2-3 puta vodom za analizu), zatvorene plutanim ili staklenim epom

  NAPISATI PODATKE o mestu, vremenu, temperaturi vazduha i vode u trenutku uzorkovanja vode (vodovodska, izvorska, bunarska, iz povrinskih tokova)

  boca se stavlja pod mlaz poto je prethodno isticala 10 minuta

 • VOLUMETRIJSKA (ANALITIKA ) METODA TITRACIJA

  TITRACIJA osnovna operacija u volumetriji u kojoj se rastvor (poznate koncentracije) jedne

  supstance, dodaje iz birete rastvoru (tano odmerene zapremine, ali nepoznate koncentracije) druge supstance, do zavretka reakcije, u cilju odreivanja

  nepoznate koncentracije titranda

 • VOLUMETRIJSKA (ANALITIKA ) METODA TITRACIJE

  TITRAND supstanca, rastvor koji se titrie

  TITRANT titraciono sredstvo, reaktant kojim se titrie

  INDIKATOR jedinjenje koje se u volumetrijskoj analizi koristi za VIZUELNO ODREIVANJE ZAVRNE TAKE TITRACIJE (ZTT)

  u blizini EKVIVALENTNE TAKE dolazi do nagle i uoljive promene nekog fiziko-hemijskog svojstva indikatora (najee boje)

 • HVALA NA PANJI!