folio geografi form 3-migrasi dalaman

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  1/23

  PENGHARGAAN

  S y u k u r k e h a d r a t I l a h i k e r a n a d e n g a n l i m p a h k u r n i a n N y a , s a y a

  t e l a h b e r j a y a m e n y i a p k a n k e r j a k h u s u s i n i d e n g a n l a n c a r .

  T e r l e b i h d a h u l u s a y a i n g i n m e r a k a m k a n s e t i n g g i - t i n g g i u c a p a n

  t e r i m a k a s i h d a n p e n g h a r g a a n s a y a k e p a d a T n H j S u r i m a i n B .

  G i m a n k e r a n a m e m b e r i k e l o n g g a r a n k e p a d a k a m i u n t u k m e m b u a t

  k a j i a n p a d a w a k t u s e l e p a s s e s i p e r s e k o l a h a n . s a y a j u g a i n g i n

  m e n g u c a p t e r i m a k a s i h k e p a d a g u r u m a t a p e l a j a r a n g e o g r a f i s a y a ,

  P u a n N o r i a n B i n t i J a m a l l u d i n k e r a n a t e l a h m e m b e r i b i m b i n g a n d a n

  t u n j u k a j a r k e p a d a s a y a d a l a m m e n j a l a n k a n K a j i a n G e o g r a f i

  T e m p a t a n ( K G T ) .

  S e t i n g g i - t i n g g i t e r i m a k a s i h j u g a s a y a t u j u k a n k e p a d a k e d u a

  d u a i b u b a p a s a y a ba n y a k t e l a h m e n g h u l u r k a n b a n t u a n t i d a k k i r a

  d a r i s e g i k e w a n g a n , c a d a n g a n , d o r o n g a n , d a n s e m a n g a t s e r t a s e b a g a i

  i n s p i r a s i s a y a s e p a n j a n g k a j i a n i n i d i j a l a n k a n . T i d a k l u p a j u g a

  k e p a d a a h l i k u m p u l a n s a y a y a n g b e r s a m a - s a m a s a y a m e n j a l a n k a n

  k a j i a n d i k a w a s a n B a n d a r B a r u B a n g i ( S e k s y e n 4 )

  A k h i r s e k a l i , u c a p a n t e r i m a k a s i h i n i j u g a s a y a t u j u k a n k e p d a

  p e n d u d u k d i S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i d i a t a s k e s u d i a n d a n

  k e r j a s a m a m e r e k a u n t u k m e n g i s i b o r i n g s o a l s e l i d i k d a n d i t e m u

  b e r s a m a a h l i k u m p u l a n k a m i .

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  2/23

  PENDAHULUAN

  B a g i m e m e n u h i k e p e r l u a n k e p e r l u a n m a t a p e l a j a r a n g e o g r a f i ,

  s a y a d i w a j i b k a n m e n j a l a n k a n k e r j a a m a l i d i l a p a n g a n i a i t u k a j i a n

  g e o g r a f i t e m p a t a n ( K G T ) . P a r a p e l a j a r d i b e r i p i l i h a n u n t u k

  m e m b u a t k a j i a n b e r d a s a r k a n d u a t a j u k y a n g d i b e r i .

  K a j i a n k e r j a k u r s u s i n i p e r l u d i l a k u k a n k e r a n a i a m e r u p a k a n

  s y a r a t u n t u k p e n s i j i l a n P e n i l a i a n M e n e n g a h R e n d a h ( P M R ) . S a y a

  A b d u l Ha d i B . N o r d i n t e l a h m e m i l i h t a j u k i a i t u M i g r a s i D a l a m a n

  P e n d u d u k . O l e h i t u , t e l a h d i a r a h k a n o l e h g u r u u n t u k m e m b u a t

  k a j i a n i n i d i t e m p a t t i n g g a l s e n d i r i m e m a n d a n g k a n i a a m a t s e s u a i

  d e n g a n t a j u k d i b e r i . D i B a n d a r B a r u B a n g i , s e m e m a n g n y a t e r d a p a t

  m i g r a s i y a n g b e r l a k u d i s i n i d i s e b a b k a n p e r k e m b a n g a n s e k t o r

  p e r i n d u s t r i a n d a n s e k t o r p e r k e r j a a n .

  K a j i a n i n i t e l a h y a n g d i b e r i k a n m a s a s e l a m a 4 m i n g g u

  m e n g i k u t t e m p o h y a n g d i t e t a p k a n d a r i 1 A p r i l 2 0 1 0 h i n g g a 3 0

  A p r i l 2 0 1 0 . S e g a l a h a s i l m a k l u m a t y a n g s a y a p e r o l e h i t e l a h s a y a

  g u n a k a n b a g i m e l e n g k a p k a n k a j i a n i n i .

  S a y a b e r h a r a p a g a r k a j i a n d a n l a p o r a n i n i a k a n m e n d a t a n g k a n

  m a n f a a t k h u s u s n y a k e p a d a s a y a d a n s e l u r u h m a s y a r a k a t d i s i n i

  a m a n y a .

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  3/23

  OBJEKT IF K AJIAN

  -Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan..

  (a)Mendefinisi Konsep migrasi dalaman penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi,Selangor.

  (b)Menyatakan dan menghuraikan pola migrasi penduduk di Seksyen 4, Bandar BaruBangi ,Selangor.

  (c)Mengkaji dan menghuraikan kesan migrasi dan kepadatan penduduk di Seksyen 4,Bandar Baru Bangi ,Selangor.

  (d) Menghurai kan cadangan dan langkah untuk mengatasi kesan migrasi dalamanpenduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi ,Selangor.

  (e)Menyatakan dan menghuraikan factor-faktor mempergaruhi migrasi penduduk diSeksyen 4, Bandar Baru Bangi ,Selangor.

  (f) Penerapan nilai dan unsure patriotism terhadap penduduk di Seksyen 4, Bandar BaruBangi ,Selangor.

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  4/23

  KAEDAH KAJIAN

  B a g i m e n d a p a t k a n m a k l u m a t u n t u k m e n g h a s i l k a n K e r j a

  K u r s u s . G e o g r a f i P M R i n i , s a y a t e l a h m e n g g u n a k a n b e b e r a p a

  k a e d a h y a n g s e s u a i d e n g a n k a j i a n s a y a . B e r i k u t i a l a h k a e d a h -

  k a e d a h y a n g s a y a g u n a k a n :

  (a) Kaedah Pemerhatian :

  - Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlakudi kawasan Seksyen 4, Bandar Baru Bangi,Selangor..

  (b) Kaedah Soal Selidik :

  - Saya dan rakan-rakan telah menyediakan 21 borang soal selidik yang perlu diisioleh penduduk seksyen 4 yang akan menjadi responden terhadap kajian yang

  dilakukan..

  (c) Kaedah Temu Bual:

  - Seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kawasan saya.Temu bual

  dijalankan kepada penduduk seksyen 4 yang telah lama menetap kerana mereka

  lebih berpengalaman.

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  5/23

  (d) Kaedah Rujukan:

  y Buku :Saya telah merujuk buku untuk mengetahui dan memahami istilah

  dan untuk mendapat panduan mengenai kawasan kajian

  y Internet :Saya telah melayari internet untuk mendapat

  tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi

  yang berlaku di Malaysia

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  6/23

  SENARAI KANDUNGAN

  BIL. PERKARA HALAMAN

  1 TAJUK

  2 SENARAI KANDUNGAN

  3 PENGHARGAAN

  4 PENDAHULUAN

  5 OBJKTIF KAJIAN

  6 KAWASAN KAJIAN

  7 KAEDAH KAJIAN

  8 DAPATAN KAJIAN

  9 RUMUSAN

  1 0R U J U K A N

  1 1 LA M P IR A N

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  7/23

  KAWASAN KAJIAN

  (a) LatarBelakang Dan Sejarah BandarBaru Bangi.

  B a n d a r B a r u B a n g i b e r a s a l d a r i p a d a s e b u a h l a d a n g k e l a p a

  s a w i t ( W e s t C o u n t r y E s t a t e ) y a n g b e r k e l u a s a n 5 , 1 1 8 e k a r d a n m u l a

  d i b a n g u n k a n p a d a t a h u n 1 9 7 4 s e t e l a h p r o s e s p e n g a m b i l a n t a n a h

  d i b u a t o l e h k e r a j a a n n e g er i s e l a n g o r m u l a i 1 9 7 2 -

  1 9 7 8 . P e n g a m b i l a n d i l a k u k a n s e c a r a b e r p e r i n g k a t - p e r i n g k a t

  b e r m u l a d e n g a n s e k s y e n 1 y a n g m e l i b a t k a n p e m b i n a a n r u m a h k o s

  r e n d a h , s e d e r h a n a d a n t i n g g i y a n g b e r j u m l a h 2 0 0 u n i t . K e r j a - k e r j a

  m e m b a n g u n k a n k a w a s a n i n i b e r a k h i r p a d a 2 0 0 7 , d e n g a n p e m b i n a a n

  1 1 , 0 4 0 u n i t k e d i a m a n , 3 0 8 u n i t k e d a i , 4 3 u n i t k i l a n g d a n s e b u a h

  k o m p l e k s p e j a b a t .

  B a n d a r B a r u B a n g i j u g a d i s e b u t B a n g i k e r a n a j i k a i b u b a p a

  m e r u j u k b a u a n a k k e c i l m e r e k a y a n g b a r u m a n d i . s e l a i n i t u , n a m a

  B a n g i b e r k a i t a n d e n g a n B a n g o r y a n g b e r m a k s u d b a u b u s u k

  m e l a n t u n g d a r i i k a n - i k a n k e l i k e r i n g y a n g d i j e m u r d i t e p i a n s a w a h

  p a d i . s e b e l u m s u n g a i s e m e n y i h d i l u r u s k a n k e s e k i t a r 1 9 6 5 , k a w a s a n

  B a n g i l a m a p e r n a h d i t a n a m s i k i t - s i k i t d e n g a n p a d i s a w a h .

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  8/23

  ( b ) L o k a s i D a n K ed u d u k a n Se k s yen 4 , Ba n d a r Ba ru Ba n g i

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  9/23

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  10/23

  L

  A

  MP

  I

  RA

  N

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  11/23

  RUJUKAN

  1 . B u k u i l m i a h

  B u k u t e k s G e o g r a f i T i n g k a t a n D u a ,

  C h o n g M u i S e n d a n D r A z i z a n b i n H j . A b u S a m a h ,

  T a h u n 2 0 0 3 , K u a l a L u m p u r , P e r c e t a k a n S u f i S d n B h d .

  T a n L i m T o n g d a n W o o S i n Y o o n , 2 0 0 7 , A t l a s ,

  E k s p l o r a s i , G e o g r a f i K B S M T i n g k a t a n 1 - 5 , O x f o r d F a j a r

  S d n B h d .

  2 . O r a n g s u m b e r

  E n c i k N o r d i n B i n S h a a r i , 5 2 t a h u n

  N o . 8 , J a l a n 4 / 7 H , 4 3 6 5 0 , B a n d a r B a r u B a n g i , S e l a n g o r

  P u a n N o r a z i a h B i n t i H a m z a h , 4 9 t a h u n

  N o . 7 , J a l a n 4 / 5 G , 4 3 6 5 0 , B a n d a r B a r u B a n g i , S e l a n g o r

  3 . M e l a w a t t e m p a t k a j i a n

  K a w a s a n p e r u m a h a n S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i

  4 . In t e r n e t

  ht t p : / / ms . wi k i pe d i a . or g / wi k i / Ba nd ar _B ar u_ Ba n g i

  h t t p : / / ma ps . go o g l e . co m/

  h t t p : / / ww w. se l ang or . go v . my/ hu l u l an ga t / ma i n

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  12/23

  MIGRASI DALAMAN

  PENDUDUK

  DI SEKSYEN 4,

  BANDAR BARU BANGI,

  SELANGOR.

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  13/23

  Bil Nama Jantina Bangsa

  Tempat

  Asal Pekerjaan

  Sebab

  Berhijrah

  1

  Nurul izzati

  bt. Nordin

  p/puan Melayu Bidor,perak Pelajar Ikut keluarga

  2 Ruzana bt

  Halim

  p/puan Melayu Kuala Lumpur Sektor swasta Arahan majikan

  3 Kamarudin b

  Hassan

  Lelaki Melayu Segamat ,johor Sektor awam Meningkat taraf

  hidup

  4 Saifol b.

  Bahari

  lelaki Melayu Ipoh,perak Sektor awam Arahan majikan

  5 Rosnani bt.

  Salleh

  p/puan Melayu Kota bharu Sektor awam Peluang pekerjaan

  6 Aqil Arif b.

  Azhar

  Lelaki Melayu Bangi,Selangor Pelajar Ikut kelaurga

  7 Siti Hasmah

  bt Harun

  p/puan Melayu Baling,kedah Sektor awam Arahan majikan

  8 Nurul hanim

  bt.Johari

  p/puan Melayu Teras jernang, Kerja sendiri Peluang pekerjaan

  9 Baktiar

  b.Mean

  Lelaki Melayu Pontian,johor Pesara Ikut keluarga

  10 Zahratul

  bt.Radiah

  p/puan Melayu Jenka ,Pahang Suri rumah Peluang pekerjaan

  11 Azauddin b.

  Zainal

  Lelaki Melayu Sungai merab luar Sektor awam Ikut keluarga

  12 Mohamad

  amin.

  Lelaki Melayu Bangi ,Selangor Sektor awam Meningkatkan

  taraf hidup13 Rohayati b.

  Haroun

  p/puan Melayu Bangi ,Selangor Kerja sendiri Meningkatkan

  taraf hidup

  14 Nordin b.

  Shaari

  Lelaki Melayu Tapah ,Perak Sektor swasta Meningkatkan

  taraf hidup

  15 Noraziah bt.

  Hamzah

  p/puan Melayu Kg.tualang

  sekah,perak

  Sektor awam Meningkatkan

  taraf hidup

  16 Sazali b.

  Ismail

  Lelaki Melayu Pasir

  mas,Kelantan

  Sektor awam Peluang pekerjaan

  17 Marsila bt.

  Borhan

  P/puan Melayu Alor Gajah Sektor awam peluang pekerjaan

  18 Fatimah bt.

  Samad

  p/puan Melayu Tanjung malim Kerja sendiri Peluang pekerjaan

  19 Hasimah

  bt.Adam

  p/puan Melayu Tanjung bidara Sektor Swasta Peluang pekerjaan

  20 Razali b. Md

  Nor

  Lelaki Melayu Tangga batu Kerja sendiri Peluang pekerjaan

  21 Mohd zaki Lelaki Melayu Pendang,johor Sektor awam Arahan majikan

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  14/23

  DAPATAN KAJIAN

  (a)Konsep Migrasi Penduduk

  Secara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang.Terdapat 2 jenis migrasi

  yang berlaku di Malaysia,antaranya ialah Migrasi Dalaman ialah penghijrahan penduduk

  yang melintasi sempadan negeri atau kawasan,sebagai contoh Ipoh ke Kuala

  Lumpur.Selain itu,Migrasi Antarabngsa pula ialah penghijrahan melintasi sempadan

  antarabangsa atau Negara.

  (b) Pola Migrasi Penduduk Di Bandar Baru Bangi

  Terdapat empat pola migrasi iaitu, Bandar ke Bandar , luar Bandar ke Bandar ,luar bandar ke

  luar bandar , bandar ke luar bandar.setelah memebuat kajian dijalankan,saya dapati terdapat

  beberapa pola migrasi yang sering berlaku di seksyen 4,Bandar Baru Bnagi ialah bandar ke

  bandar dan luar bandar ke bandar. Berikut ialah pola migrasi yang wujud:

  i) Migrasi luar bandar ke bandar

  Terdapat 12 orang responden yang berhijrah dari kampong asal ke seksyen 4, Bandar

  Baru Bangi .sebagai contoh,dari kampong segamat ,kg tualang sekah,kg malim nawar,

  berhijrah ke Bandar Baru Bangi kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan

  yang lebih baik sama ada di sektor awam dan sektor swasta seperti perkilangan,

  pembinaan, perniagaan dan perkhidmatan.

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  15/23

  ii) Migrasi bandar ke bandar

  Terdapat 9 orang responden yang berhijrah dari Bandar lain ke seksyen 4 Bandar

  Baru Bangi.Sebagai contoh, dari bandar Ipoh,Tapah,Alor gajah,Kuantan ke

  Bandar Baru Bangi.Ini kerana keadaan di Bandar Baru Bangi lebih tenang dan

  kuramg penduduk daripada di bandar lain.

  (c) Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk Di

  Seksyen 4, Bandar Baru Bangi.

  Terdapat banayak faktor-faktor migrasi yang berlaku di Bandar Baru Bangi ,seksyen

  4.setelah menyemak borang soal selidik didapati faktor tersebut ialah:

  i) Melanjutkan Pelajaran

  Kebanyakan pelajar telah menghabiskan persekolahan telah meninggalkan kampong untuk

  melanjut pelajaran di Bandar Baru Bangi,kerana disisni banyak menawarkan banyak

  peluang pendidikan seperti Maktab Perguruan Islam(MPI) , Malayan France

  Institute(UNIKL-MFI),Kolej Poly-tech MARA(KPTM),Universiti Tenaga

  Nasional(UNITEN),Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan(ILKAP), German

  Malaysian Institute(GMI),Aviation Management College(AMC)

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  16/23

  ii) Peluang Pekerjaan

  Bandar Baru Bangi telah banyak menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk Seksyen

  4 sehingga menjadi tumpuan penduduk .Antaranya d i k a w a s a n p e r k i l a n g a n

  s e p e r t i di Z o n Ka w a s a n P e r i n d u s t r i a n di S e k s y e n 1 6 m e n e m p a t k a n

  b a n y a k k i l a n g s e p e r t i S o n y , H i t a c h i , U p h a , S a p u r a , O n k y o , D e n s o

  d a n s e b a g a i n y a .

  i i i ) M e n i n g k a t T a r a f H i d u p

  Terdapat 4 orang responden yang saya soal selidik datang ke seksyen 4 ,Bandar Baru Bangi

  adalah kerana ingin meningkat taraf hidup mereka yag sebelum ini tidak beberapa menentu

  dan ingin menjamin masa depan.

  i v ) Ik u t K e l u a r g a

  T e r d a p a t 3 o r a n g d a r i p a d a b o r a n g s e l i d i k , s a y a m e n d a p a t i t e r d a p a t

  b e b e r a p a b u a h k e l u a r g a y a n g d a t a n g k e s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u

  B a n g i . I n i d i s e b a b k a n k e r a n a m e n g i k u t k e l u a r g a d a n b e r k a h w i n

  d e n g a n p e n d u d u k d i s e k s y e n 4 . S e c a r a t i d a k l a n g s u n g i n i a k a n

  m e n y e b a b k a n b i l a n g a n p e n d u d u k d i s e k s y e n 4 s e m a k i n b e r t a m b a h

  s e c a r a s e m u l a j a d i .

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  17/23

  N ILA I

  S a y a s a n g a t b e r s y u k u r k e r a n d i k a w a s a n s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u

  B a n g i m e m p u n y a i p e n d u d u k y a n g h i d u p d a l a m k e a d a a n a m a n , d a m a i

  d a n s e n t o s a w a l a u p u n b i l a n g a n p e n d u d u k s e r i n g b e r u b a h

  d i s e b a b k a n o l e h f a k t o r m i g r a s i d a l a m a n i n i

  (d) Kesan Migras i Penduduk d i Kawasan kaj ian .

  K e g i a t a n m i g r a s i y a n g b e r l a k u d i k a w a s a n s e k s y e n 4 B a n d a r B a r u

  B a n g i s e b e n a r n y a t e l a h m e m b e r i k e s a n p o s i t i f d i k a w a s a n s e k s t e n

  4 , B a n d a r B a r u B a n g i . A n t a r a k e s a n y a n g d a p a t d i l i h a t i a l a h : -

  A. Kesan Pos i t i f .

  1 ) P e n d u d u k B e r t a m b a h

  M i g r a s i d a l a m a n y a n g b e r l a k u i n i m e n y e b a b k a n b i l a n g a n p e n d u d u k

  d i B a n d a r B a r u B a n g i , t e l a h m e n i n g k a t w a l a u p u n p e n d u d k t e l a h

  b e r h i j r a h k e l u a r . I n i d i s e i m b a n g k a n o l e h k e m a s u k a n p e n d u d u k

  d i s e b a b k a n o l e h f a k t o r y a n g b e r i k u t , i a i t u i k u t k e l u a r g a , p e l u a n g

  p e k e r j a a n , m e l a n j u t k a n p e l a j a r a n a t a u p e r k a h w i n a n .

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  18/23

  2 ) T a r a f H i d u p M e n i n g k a t

  M e m a n d a n g d i B a n d a r B a r u B a n g i t e r d a p a t b a n y a k k i l a n g d a n

  p e j a b a t , t e n t u l a h p e n d u d u k d i s i n i m e m p u n y a i p e k e r j a a n d a n

  m a m a p u h i d u p d e n g a n s e l e s a . I n i m e m b u k t i k a n t a r a f p e n d u d u k

  B a n d a r B a r u B a n g i , s e k s y e n 4 .

  B. KESAN NEGATIF .

  1 ) M a s a l a h s o s i a l

  H a l i n i s e b e n a r n y a d i s e b a b k a n o l e h m a s a l a h ya n g d i t i m b u l k a n

  o l e h r e m a j a y a n g d a t a n g k e s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i u n t u k

  b e k e r j a d a n y a n g d a t a n g u n t u k m e n y a m b u n g k a n p e l a j a r a n

  d i s i n i . m e r e k a i n i s e l a l a u m e n i m b u l k a n m a s a l a h s o s s i a l s p e r t i k e s

  p e c a h r u m a h , m e r e m p i t , m e l p a k d a n m e n g g a n g u a n a k g a d i s d i

  s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i . K e a d a a n i n i t e l a h m e n y e b a b k a n

  p e n d u d u k d i s i n i t i d a k s e l e s a d e n g a n k e a d a a n k u r a n g

  m e n y e n a n g k a n .

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  19/23

  2 ) P e r s a i n g a n P e k e r j a a n / P e n g g a n g g u r a n

  K e m a s u k a n t e r l a l u r a m a i p e n d u d u k d i k a l a n g a n p e n d u d u k k a w a s a n

  s e k i t a r d a n w a r g a a s i n g t e l a h m e n y e b a b k a n b e r l a k u p e r s a i n g a n

  m e n d a p a t p e k e r j a a n d i k a l a n g a n p e n d u d u k B a n d a r B a r u

  B a n g i . A p a b i l a b e r l a k u n y a p e r s a i n g a n i n i a k a n me n y e b a b k a n

  b e r l a k u n y a m a s a l a h p e n g a n g g u r a n .

  3 ) M a s a l a h p e r u m a h a n

  A p a b i l a r a m a i o r a n g y a n g m e n e t a p d i S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u

  B a n g i . O l e h i t u , p e m i n t a a n r u m a h m e n i n g k a t d a n h a r g a r u m a h

  t i n g g i . B a g i o r a n g y a n g p e n d a p a t a n r e n d a h d a n s e d e r h a n a t i d a k

  m a m p u u n t u k m e m b e l i r u m a h a t a u m e m i l i k i r u m a h u n t u k m e n e t a p .

  (e ) La n g k a h -La n g k a h M e n g a t a s i K e s a n M i g ra s i

  D a l a m a n P e n d u d u k :

  B a g i m e m a s t i k a n k e a d a a n s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i i n i

  s e l a m a t d a r i p a d a s e b a r a n g m a s a l a h . O l e h i t u , a d a b e b e r a p a

  t i n d a k a n b o l e h d i a m b i l . A n t a r a n y a i a l a h : -

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  20/23

  i ) M e w u j u d k a n P e l u a n g p e k e r j a a n

  U n t u k m e n g a t a s i m a s a l a h p e r s a i n g a n p e k e r j a a n , p i h a k

  k e r a j a a n p e r l u l a h m e n y e d i a k a n l e b i h b a n y a k p e l u a n g p e k e r j a a n

  u n t u k m e n g e l a k p e n g a n g g u r a n . S e b a g a i c o n t o h , m e n d i r i k a n k i l a n g

  a t a u p e j a b a t a d a l a h c a r a u n t u k m e n d a p a t p e k e r j a a n . K e a d a a n i n i

  p e n t i n g b a g i m e n g a t a s i m a s a l a h s o s i a l y a n g s e r i n g b e r l a k u d i s i n i

  d a r i p a d a p e n g a n g u r a n .

  i i ) M e m b i n a R u m a h K o s R e n d a h .

  P i h a k k e r j a a n p e r l u l a h m e n y e d i a k a n b a n y a k r u m a h k o s

  r e n d a h u n t u k m n e g a t a s i m a s a l a h p e r u m a h a n i n i . P r o j e k i n i a d a l a h

  d e n g a n m e m b i n a r u m a h k o s r e n d a h s e p e r t i f l a t , p a n g s a , d a n

  s e b a g a i n y a . L a n g k a h i n i a d a l a h b e r t u j u a n u n t u k g o l o n g a n

  b e r p e n d a p a t a n r e n d a h a t a u s e d e r h a n a m e n y e w a a t a u m e m b e l i

  r u m a h s e n d i r i

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  21/23

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  22/23

  Rumusan

  H a s i l d a r i p a d a k a j i a n i n i , s a y a d a p a t i b a h a w a s e k s y e n 4 , B a n d a r

  B a r u B a n g i t e r d a p a t d u a j e n i s m i g r a s i d a l a m a n i a i t u m i g r a s i

  d a l a m a n l u a r b a n d a r k e b a n d a r d a n b a n d a r k e b a n d a r . T e r d a p a t

  b e b e r a p a f a k t o r y a n g m e m p e r g a r u h i m i g r a s i d a l a m a n d i s e k s y e n

  4 , B a n d a r B a r u B a n g i . A n t a r a n y a i a l a h p e l u a n g p e k e r j a a n , i k u t

  k e l u a r g a , a r a h a n m a j i k a n , d a n m e n i n g k a t k a n t a r a f h i d u p . S e l a i n i t u ,

  t e r d a p a t k e s a n p o s i t i f d a n n e g a t i f m i g r a s i d a l a m a n . A n t a r a n y a

  i a l a h p e n d u d u k b e r t a m b a h , t a r a f h i d u p m e n i n g k a t , m a s a l a h

  s o s i a l , m a s a l a h p e r u m a h a n , d a n p e r s a i n g a n p e k e r j a a n . O l e h i t u , s a y a

  t e l a h m e n c a d a n g b e b e r a p a l a n g k a h u n t u k m e n g a t a s i m a s a l a h

  m i g r a s i d a l a m a n p e n d u d u k . A n t a r a n y a i a l a h m e w u j u d k a n l e b i h

  b a n y a k p e k e r j a a n , w u j u d k a n r u k u n t e t a n g g a , d a b m e m b i n a r u m a h

  k o s r e n d a h . S a y a a m a t b e r b a n g g a k e r a n a d a p a t t i n g g a l d i B a n d a r

  B a r u B a n g i . P e m b a n g u n a n y a n g p e s a t d a n j u g a e k o n o m i d a n p o l i t i k

  y a n g s t a b i l m e n j a d i B a n d a r B a r u B a n g i s e b u a h b a n d a r y a n g a m a n

  d a n m a k m u r . . . . .

 • 8/6/2019 folio geografi form 3-migrasi dalaman

  23/23

  Jenis peker jaan B i langan

  S e k t o r A w a m 1 0

  S e k t o r S w a s t a 4

  B e r n i a g a 0

  B u r u h / k i l a n g 0

  K e r j a s e n d i r i 4

  L a i n - l a i n 3

  J u m l a h 2 1