FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA - assemblee- ady atao amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona ; 3. ... amin’ny zaa vilana eo amin’ny sehatin’ny fampianaana sy ny asa.Vitsy dia vitsy ny

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • FOTOPOTOTRY NY FIVORIANA

  Natao ny

  Alarobia 9 Desambra 2015

  Tolakandro Pejy - Fitohizanny fivoriana ............................................................................................................ 01 - Fiantsoana anarana ............................................................................................................... 01 - Famakiana ny tatitra ............................................................................................................. 02 - Fanamarihana sy fanitsiana ny tatitra ................................................................................... 08 - Famelabelarana ny antonantonny Volavolan-dalna .......................................................... 09 - Adihevitra ankapobeny ......................................................................................................... 11 - Fandraisam-pitenenana ataonny Solombavambahoaka ..................................................... 29 - Fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny androsoana ny fandaharam-potoana ............ 37 - Tatitra momba ny raharahanny Solombavambahoaka NIARISY Mara ................................ 39 - Fiatoanny fivoriana ............................................................................................................... 40

 • 1

  FIVORIAMBE FILOHA : Andriamatoa RAKOTOMAMONJY Jean Max MPITANTSORATRA : Andriamatoa HELSON Brisson Erafa

  FOTOANA : Alarobia 9 Desambra 2015, taminny 3 ora sy 40 minitra, tolakandro. FANDAHARAM-POTOANA :

  - Fandinihana sy fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny volavolan-dalna laharana faha-043/2015 taminny 11 Novambra 2015 portant orientation de la Politique Nationale de lEmploi et de la Formation Professionnelle (PNEFP) .

  - Compte-rendu : Commission denqute Parlementaire (Affaire Dput MARA Niarisy)

  - 1 -

  - Fitohizanny fivoriana -

  - Lakolosy - Andriamatoa FILOHA Andriamatoa sy Ramatoa isany namana mpiara-mikambana ao aminny Birao Maharitry ny Antenimierampirenena ; Andriamatoa Minisitry ny Fampianarana Teknika ary ny Fanofanana arakasa; Andriamatoa sy Ramatoa isany Solombavambahoaka hajaina; Ianareo Teknisiana ambony manotrona anAndriamatoa Minisitra. Faly miarahaba anareo rehetra tonga manatrika izao fivoriana izao. Araka ny mahazatra, tokony hiroso aminny fiantsoana anarana isika kanefa heverina, mba hahaingana kokoa antsika aminny fanaovana ny raharaha dia ianareo Solombavambahoaka hajaina no angatahana samy hanonona ny laharany hanamarihana ny fahatongavana. Koa manainga am-panajana anao, Andriamatoa Solombavambahoaka, hanonona ny laharana sy ny anarana mba ahafahana manamarika izany.

  - 2 - - Fiantsoana anarana -

  Andriamatoa HELSON Brisson Erafa ABDILAH .. ................................................................. TSIVOULANGNE Maximin

 • 2

  Misaotra antsika taminny fandraisana anjara mavitrika taminny fiantsoana anarana teo. Andriamatoa FILOHA Tompokolahy sy Tompokovavy, Ny fandaharam-potoanantsika izao tolakandronny Alarobia 9 desambra 2015 izao dia fivoriambe handinihana sy handraisana fanapahan-kevitra mikasika ny volavolan-dalna laharana faha-043/2015 taminny 11 Novambra 2015 mikasika ny soridalana hitondrana ny politikam-pirenena momba ny asa sy ny fanofanana arakasa. Koa iangaviana avy hatrany ny Mpampakateninny Vaomieranny Fampianarana ara-teknika sy ny Fanofanana arakasa hiroso etz anoloana. Araka ny mahazatra antsika dia arahintsika tehaka izany.

  - Tehaka - Iangaviana ianao handray toerana, Ramatoa Mpampakateny ary omena anao avy hatrany ny fitenenana.

  - 3 - - Famakiana ny tatitra -

  Ramatoa RASOANOROMALALA Marie Horace Misaotra, Andriamatoa Filoha. Miarahaba antsika mianakavy. Nivory ny Zoma faha-4 Desambra 2015 taminny 3 ora sy sasany, hariva, ny Voamieranny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arakasa nandinika ny volavolan-dalna laharana faha-043/2015 taminny faha-11 Novambra 2015 portant orientation de la Politique Nationale de lEmploi et de la Formation Professionnelle. Andriamatoa RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny Jos, Filohanny Vaomieranny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arakasa no nitarika ny fivoriana. Ireto avy ireo mpikambana tonga nanatrika ny fivoriana: Ramatoa sy Andriamatoa isany:

  RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny Jos

  RASOANOROMALALA M.Horace

  RANDRIAMAMPIANINA Ramilison

  DINAH Romuald

  RAHANTASOA Lydia Ireto avy kosa ireo teknisiana tonga nisolo tena ny Governemanta, Andriamatoa sy Ramatoa isany: - RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina MINISTRE - RAKOTOMALALA Andrianjaka Miadana DIRECTEUR DES EXAMENS/MEETFP - RAZAFINDRIANIAINA Minosoa Anjaratiana Elia DAIPJSE/DGPE/MEETFP

 • 3

  - ANDRIANTARIJAKA Christophe DIRECTEUR DES ETABLISSEMENT/MEETFP - RANDRIAMARO Jean Roland DGPE/MEETFP - RAKOTOZAFY Isabelle CONSEILLER TECHNIQUE MEETFP - MOUNTANAH Olivia INSPECTEUR MEETFP Rehefa avy niarahaba ny mpivory Andriamatoa Filoha dia nanome ny fitenenana anAndrimatoa Minisitra mba hitondrany fanazavana mikasika ity volavolan-dalna ity. Raha nandray fitenenana Andriamatoa Minisitra dia nilaza fa efa nandalo ambaratonga maro ity volavolan-dalna ity toy ny Filankevitry ny Governemanta sy ny Filankevitry ny Minisitra. Ity volavolan-dalna ity dia politikam-pirenena ho ani Madagasikara. Araka izany dia nofaritanny mpiantsehatra maro izy ity na avy aminny Fanjakana na avy aminny sehatra tsy miankina. Mandrakotra vanim-potoana lava ny fampiharana azy ity, mivelatra aminny 2015 ka hatraminny 2019. Miankina aminny fototra telo izao volavolan-dalna izao dia:

  Ny Vinanny Filohampirenena aminny teny hoe Madagascar Moderne et Prospre.

  Miankina aminny fanatratrarana ny Objectif du Dveloppement Durable na ODD.

  Teza stratejika goavana entina manatanteraka ny Paikady Natao Dinasa na PND ka ny valorisation ny capital humain no laharam-pahamehana aminizany.

  Araka izany dia tsy azo ihodivirana tokoa izany satria miantoka ny hisianny asa mendrika sy ny fampivoarana ny firenena. Efa nahazo fanampiana avy aminny mpiray antoka sosialy (Partenaires sociaux) ihany koa ny Fanjakana toy ireo fikambanana orinasa maro toy ny GEM, Confdration des Travailleurs Malagasy . Izany fanohanana ny fikambanana orinasa sy ny vondrona mpandraharaha izany dia mifototra aminny teboka stratejika 5 izay voarakitra ao aminny Accord national sur lemploi et la formation professionnelle dia ny :

  Tourisme, Htellerie et Restauration ;

  Btiment et Travaux Publics/Ressources stratgiques ;

  Technologies de lInformation et de la Communication ;

  Textile, Habillement, Accessoire ;

  Dveloppement Rural. Ahitana lohateny 5 izao volavolan-dalna izao ary andininy miisa 54. Ny tanjona lehibe kendrenity volavolan-dalna ity dia ny fanananny tsirairay asa mendrika (emploi dcent), ny fitoviana isam-paritra, fampivoarana ny fahaiza-manaonny tsirairay ary ny fidirana aminny sehatra ara-dalna (secteur formel). Raha ny taloha no jerena dia Formation-Emploi no nampiharina teto aminny firenena. Raha ity volavolan-dalna ity kosa no jerena izay miresaka ny Politique Nationale de lEmploi et de la Formation Professionnelle na PNEF, dia lasa Emploi-Formation izany hoe ny asa hatao no ianarana. Izany fijery izany dia nohamafisinny fifanakolazana teo aminireo mpiantsehatra maro voakasikizay. Natao izany mba hampifanojo ny tolotra sy ny tinady eo

 • 4

  aminny asa. Olona maro, noho izany, no nandrafitra azy. Narafitra izany taminny nanaovana ny statgie sectorielle de dveloppement de comptence sy ny tats gnraux de lemploi et de la formation. Manarakizany dia efa nisy ihany koa ny mpamatsy vola maro tonga taminizany. Mifototra aminny teboka telo ny PNEF dia ny :

  ODD;

  Ny Vinanny Filohampirenana;

  Ny PND na Paikady natao dinasa. Heverina ho fanovana ara-drafitra goavana izy ity satria tokony ho mora hahita asa ny tsirairay avy ary tokony hampivelatra ny capacit daccueil ny orinasa tsirairay izany aminny alalanny fanofananana arakasa omenny orinasa. Hita ato ary ny atao hoe:

  Gouvernance partenariale

  Investissement prioritaire du pays dans lemploi et la formation des jeunes

  Reconnaissances des comptences acquises

  Implication renforce des professionnels et des entreprises Misy rantsana lehibe roa ny PNEF dia ny: Systme de dveloppement des comptences sy ny Mesures favorables la cration et la protection de lemploi . Ny rantsana voalohany dia mizara teza (axe) enina:

  1. Gouverner de manire partenariale la mise en oeuvre de lETFP/DC izay ifarimbonanny Fanjakana sy ny sehatra tsy miankina.

  2. Financer la rforme de lEETFP/DC la hauteur des dfis relever , izay mametraka tahirim-bola iombonana entina miatrika izany PNEF izany. Marihana fa efa nisy ny fanadihadiana nataonny AFP entina manangana azy io.

  3. Mise en place dun systme dinformation pertinent sur le march du travail et la formation professionnelle izay ahitana ny fiaraha-miasanny Minisitera sy ny INSTAT.

  4. Concevoir et instituer une ingnirie harmonise de certification et de formation : Azo hamarinina foana ny fahaizanilay olona na dia tsy manana marim-pahaizana aza izy. Misy ny rafitra nasionaly entina mampihatra izany sy ny Vaomiera manara-maso.

  5. Promouvoir des dispositifs dETFP/DC quitables et adapts aux dfis relever : tsy tokony havangongo eto Antananarivo daholo ny toeram-piofanana fa haparitaka any aminny faritany ihany koa. Manaraka izany dia ampitomboina ny capacit daccueil anireo toerana ireo.

  6. Former pour insrer et rinsrer : apetraka aminizany ny fifandraisanny toeram-piofanana sy ny tsenanny

Recommended

View more >