FRAIILOR GRIMM FABIANA EiTENESIO C7 - cdn4.libris.ro ca Zapada - Carte de... · Albi ca Zapada alerga veseli in pidure, in timp ce vin[torul mergea cu capul plecat gi cu un singur

 • Upload
  leminh

 • View
  229

 • Download
  2

Embed Size (px)

Citation preview

 • adaptare dupl capodoperaFRAIILOR GRIMM

  ilustratii deFABIANA EiTENESIO

  C7

  --- 'l-..-

  .-'

 • ulgii de zdpadd cldeau ugor in acea dimineali de iarn[. Reginabroda lAngl fereastri, insi gindurile ei erau undeva departe.

  Era atit de absorbitl de ginduri, incit s-a infepat in deget gi opiciturd de sdnge a cilzutpe material, dindu-i un nou gAnd:

  - Mi-ag dori o fati cu buzele rogii ca singele, p[rul negru caabanosul gi pielea albi ca zitpada.

  Pesemne o z?ndi-aauzitrug[ciunea, deoarece dorinfa ei s-a

  indeplinit, iar regina a n[scut o fetil[ pe care a numit-o Alb[ ca Zipada.Din nefericire, intr-o ziregina s-a imbolnivit gi nu mai era nicio

  speranf[ pentru a-i salva via{a. Luni intregi, regele a avut grij[de Alb[ caZapada de unul singur, dar avea atdtea indatoriri deindeplinit carege, incAt s-a decis s[ se rec[sltoreascl, degi gtia c[nimeni nu ii va lua locul preaiubitei sale solii.

  intr-o zi r[coroasi de toamni, trlsura noii regine a ajuns lacastel. CAnd s-a oprit in mijlocul gr[dinii, din ea a ieqit o femeiefrumoasi care, inainte de a intra in castel, a fhcut o pleclciune infala regelui. Avea cu ea un pachet mare gi misterios. CAnd a fost

  singuri in camerl, noua regin[ a desfrcut pachetul gi a scos din

  el o oglind[ mare. De fapt, noua regini era o vrljitoare puternic[,insi nimeni nu gtia nimic despre puterea sa incredibili, cu excep[iaoglinzii, care o inso[ea oriunde mergea. indatl ce o scoase din cutie,regina o intrebl:

  - Oglind[, oglinjoarl, cine e cea mai frumoasd. din !ar[?Iar oglinda i-a rlspuns:

  - Regina mea, nimeni din regat nu este mai frumoasl ca tine.$i tot aga, in fiecare sear6, proaspita regini punea aceeaqi

  intrebare oglinzii gi se bucura cind primea acelagi r[spuns.Timpul a trecut gi Alb[ caZilpada cregtea, semln6nd din ce in

  ce mai mult cu mama sa, fiind b.un[, veseli gi frumoasi. in ziua

 • in care a implinit optsprezece ani, Albi caZdpada era in grldinicu prietenele sale apropiate. Auzind risete, mama vitregl a aplrutpe terasi gi ceea ce avizut i-a t[iat respiralia. Alb[ ca ZLpada eraincAntltoare. Purta o rochie speciall, cu decoralii strilucitoare

  care ii luminau ochii. Pentru prima dati, regina gi-a dat seama, cutristefe, c[ acel copil a crescut gi a devenit o tAn[r[ frumoasl.

  - Este incAnt[toare, dar cu siguranli nu poate fi mai frumoas[ca mine! a exclamat ea furioasi.

  Exista o singurl solulie pentru a afla adev[rul: si intrebe oglinda.

  - Oglindn, oglinjoari, cine e cea mai frumoasi din !ar[?- Egti frumoasi, Majestate, dar Albi caZilpada este mult mai

  frumoasi decit tine, i-a r[spuns oglinda.

  Cind a aazlt acest lucru, regina s-a infuriat.

  - Nu ii voi permite acestei fete s[ mi inlocuiascl! a spushotirAtl.

  L-a chemat pe vinitorul regelui gi i-a spus:

  - Am o sarcin[ special[ pentru tine.- Majestate, fac tot ce imi cereli.- Vreau s[ o ucizi pe Albi caZitpadal a goptit. Si o duci in

  pldure, ca si par[ a fi un accident. $i si imi aduci inima ei inaceasti casetl, a adiugat ea.

  Albi ca Zapada alerga veseli in pidure, in timp ce vin[torulmergea cu capul plecat gi cu un singur gAnd in minte: trebuie si oucidi pe Albl caZdpada, dar cum poate s[ faci aEa ceva? insi gtiac[ regina il va ucide, dacl nu va reugi, aga c[ qi-a luat culitul qi s-aapropiat de ea. Alb[ ca Zbpada s-a intors qi a vlzut cufitul in mAinilelui. VAn[torul a clzut in genunchi gi a mirturisit totul.

  - Mama mea vitregl? Nu... nu pot si cred! a spus Alb[ caZitpada.

 • WA\3 ar

  P- dn

 • lF

 • 1p

  i