Franko Anticevic - Dizajn Web Stranice

 • View
  290

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dizajn web stranice

Text of Franko Anticevic - Dizajn Web Stranice

 • SVEUILITE U RIJECIEKONOMSKI FAKULTET

  Franko Antievi

  DIZAJN, IMPLEMENTACIJA I TESTIRANJE KORISNIKOG SUELJA WEB STRANICA

  I WEB APLIKACIJA

  DIPLOMSKI RAD II

  Rijeka, 2010.

 • SVEUILITE U RIJECIEKONOMSKI FAKULTET

  DIZAJN, IMPLEMENTACIJA I TESTIRANJE KORISNIKOG SUELJA WEB STRANICA

  I WEB APLIKACIJA

  DIPLOMSKI RAD II

  Predmet: Informatika tehnologijaMentor: prof. dr. sc. Slavomir VukmiroviStudent: Franko Antievi

  Studijski smjer: MenedmentJMBAG: 19871

  Rijeka, rujan 2010.

 • SADRAJ 1 . UVOD.............................................................................................................1

  1.1 . Problem i predmet istraivanja.............................................................1

  1.2 . Svrha i ciljevi istraivanja....................................................................1

  1.3 . Hipoteza................................................................................................2

  1.4 . Znanstvene metode...............................................................................2

  1.5 . Struktura rada.......................................................................................2

  2 . RELEVANTNE ZNAAJKE INTERNET I WEB TEHNOLOGIJE. . .4

  2.1 . Definicija Interneta...............................................................................4

  2.2 . Povijesni osvrt i sadanje stanje Interneta............................................5

  2.3 . Web najvanija usluga Interneta.......................................................8

  2.4 . Utjecaj Web-a na dananjeg ovjeka.................................................13

  3 . OSNOVNA OBILJEJA WEB KORISNIKOG SUELJA...............15

  3.1 . Openito o korisnikom suelju ........................................................15

  3.2 . Web stranice ......................................................................................16

  3.2.1 . Osnovne karakteristike web stranica.............................................16

  3.2.2 . Specifinosti korisnikog suelja kod web stranica......................20

  3.3 . Web aplikacije....................................................................................23

  3.3.1 . Relevantne znaajke web aplikacija..............................................23

  3.3.2 . Korisniko suelje za potrebe interaktivnosti...............................26

  4 . PRISTUP RAZVOJU WEB SUELJA U TVRTKI DOMO PRO...28

  4.1 . Djelatnost i dosadanje iskustvo........................................................28

  4.2 . CMS sustavi i njihovo korisniko suelje..........................................30

  4.3 . Smjernice za daljnji razvoj................................................................33

  5 . PROCES RAZVOJA WEB SUELJA ...................................................34

  5.1 . Proces i princip dizajniranja web korisnikog suelja......................34

  5.2 . Tehnologije za implementaciju..........................................................39

  5.2.1 . HTML ...........................................................................................39

  5.2.2 . CSS ...............................................................................................41

  5.2.3 . JavaScript......................................................................................43

  5.2.4 . AJAX.............................................................................................45

 • 5.2.5 . Grafiki elementi...........................................................................46

  5.2.6 . Alati za izradu korisnikog suelja................................................47

  5.2.7 . Dobra praksa..................................................................................48

  5.3 . Testiranje korisnikog suelja .........................................................49

  6 . UTJECAJ WEB KORISNIKOG SUELJA NA USPJENOST

  POSLOVANJA PODUZEA .....................................................................54

  6.1 . Kriteriji mjerenja uspjenosti.............................................................54

  6.2 . Utjecaj upotrebljivosti web suelja na ROI........................................56

  6.3 . Primjeri iz prakse................................................................................57

  7 . ZAKLJUAK.............................................................................................58

  LITERATURA.............................................................................................61

  POPIS SLIKA..............................................................................................64

  POPIS TABLICA.........................................................................................65

  POPIS GRAFIKONA...................................................................................65

 • 1. UVOD

  1.1. PROBLEM I PREDMET ISTRAIVANJA

  Internet tehnologija, s posebnim naglaskom na Web, posljednjih je dvadesetak godina

  napravila najveu revoluciju u ljudskoj povijesti. Promijenjen je nain komunikacije meu

  ljudima kao i nain poslovanja tvrtki, od itanja dnevnih novosti, preko online kupovine

  dobara i usluga pa sve do obavljanja bankarskih transakcija.

  Ako bi se analiziralo internet tehnologiju, mogli bismo je okvirno podijeliti u nekoliko

  sastavnih cjelina:

  tehnoloka osnova (mrena oprema, serveri, preklopnici, itd.)

  skup servisa i standarda (http, ftp, e-mail, voip, itd.)

  korisnike aplikacije (web preglednici, e-mail klijenti, itd.)

  Predmet ovog rada obrauje jedan specifini, sastavni dio zadnje stavke gornjeg nabrajanja,

  a to je korisniko suelje. Upravo korisniko suelje predstavlja dodirnu toku korisnika1 i

  web globalne mree. Ono to korisnik vidi na ekranu i kako komunicira preko mia i

  tastature je ono to je njemu najbitnije. O tome to se nalazi u pozadini korisnikog suelja,

  veina korisnika zna malo ili gotovo nita. Budui da postoji globalni trend koritenja web

  tehnologije u sve veoj mjeri u odnosu na "klasine" desktop aplikacije, ovaj rad e se

  bazirati samo na web aplikacijama i web stranicama.

  1.2. SVRHA I CILJEVI ISTRAIVANJA

  Utvrivanje svrhe i cilja u uskoj je vezi s prethodno definiranim problemom istraivanja.

  Cilj ovog diplomskog rada je ukazati na ulogu i teinu korisnikog suelja u koritenju

  Interneta. Isto tako, detaljno e se analizirati proces izrade kvalitetnog korisnikog suelja

  kroz proces planiranja, implementacije i testiranja. Kao to je i u naslovu rada navedeno,

  napraviti e se i distinkcija izmeu neega to je vrlo esto predmet nerazumijevanja, a to su

  web stranice i web aplikacije.

  1 Rije "korisnik" se u ovom radu odnosi na bilo koju osobu koja se koristi uslugama web stranica ili web aplikacija

  1

 • 1.3. HIPOTEZA

  Iz prethodno navedenih problema i predmeta te svrhe i cilja istraivanja, izvedena je

  osnovna hipoteza diplomskog rada koja polazi od pretpostavke da korisniko suelje

  predstavlja najvaniji element svakog web rjeenja, jer upravo korisniko suelje

  predstavlja tu dodirnu toku izmeu korisnika i sustava koji stoji iza svega toga.

  1.4. ZNANSTVENE METODE

  U ovom radu koritene su sljedee znanstvene metode:

  metoda indukcije,

  metoda dedukcije,

  metoda analize i sinteze,

  metode dokazivanja,

  metoda klasifikacije,

  metoda deskripcije,

  metoda komparacije,

  metoda intervjuiranja,

  metoda promatranja.

  Takoer su koriteni podaci iz raspoloive literature, strunih lanaka i relevantnih internet

  stranica. Kombinacijom navedenih metoda dolo se do rezultata iznesenih u obradi teme.

  1.5. STRUKTURA RADA

  Diplomski rad se sastoji od 7 meusobno povezanih dijelova. U prvom dijelu, UVOD,

  definirani su problem i predmet istraivanja, svrha i cilj koji se eli postii ovim radom te

  hipoteza koja se eli dokazati. Navedene su znanstvene metode koje su pri tome koritene te

  je ukratko prikazana struktura diplomskog rada.

  U drugom dijelu s naslovom RELEVANTNE ZNAAJKE INTERNET I WEB

  TEHNOLOGIJE, ukratko je napravljen uvod u tehnoloku osnovu, koja je preduvjet za

  razvoj web stranica i web aplikacija. Napravljen je i kratki osvrt na povijest, tempo razvoja i

  trenutno stanje tih tehnologija kao i ono to moemo oekivati u budunosti.

  2

 • Trea cjelina OSNOVNA OBILJEJA WEB KORISNIKOG SUELJA detaljnije

  obrauje aplikacijski sloj web tehnologije. Radi se distinkcija izmeu web stranica i web

  aplikacija sa predstavljenim tipinim primjerima jedne i druge kategorije. Tu se navode

  osnovni elementi web korisnikog suelja te specifinosti ukoliko se ono aplicira na web

  stranice ili na web aplikacije.

  U etvrtom dijelu naslova PRISTUP RAZVOJU WEB SUELJA U TVRTKI DOMO

  PRO se navode iskustva izrade suelja u web studiju Domo Pro. Ta tvrtka ima

  viegodinju praksu intenzivnog rada na takvim poslovima te je napravila stotinjak

  projekata upravo na ovom podruju.

  Peti dio, naslova PROCES RAZVOJA WEB SUELJA, ujedno je i najopseniji dio ovog

  diplomskog rada. itatelja se upoznaje sa procesom koji se prakticira kod svakog

  profesionalnog projekta realizacije korisnikog suelja neke web stranice ili web aplikacije.

  Svaka se faza zasebno obrauje, navode se metodologije realizacije, prezentiraju se alati

  koji se koriste kod izrade te se ukratko analizira tehnologija koja slui za implementaciju.

  esta cjelina, UTJECAJ WEB KORISNIKOG SUELJA NA USPJENOST

  POSLOVANJA PODUZEA, e ukratko elaborirati poslovnu ulogu korisnikog suelja

  web aplikacija i web stranica te njihovu ulogu na uspjenost poslovanja poduzea.

  Prezentirat e se kvantitativni pokazatelji pomou kojih je mogue mjeriti postignute

  rezultate i na temelju toga donositi kvalitetne poslovne odluke.

  Diplomski rad zavrava estom cjelinom ZAKLJUKOM u kojem su iznesene spoznaje

  do kojih se dolo tijekom ovog istraivanja.

  3

 • 2 . RELEVANTNE ZNAAJKE INTERNET I WEB

  TEHNOLOGIJE

  2.1. DEFINICIJA INTERNETA

  Iako tema ovog rada nije detaljnije elaborirati Internet, bez te tehnoloke podloge ne bi bilo

  mogue koritenje web stranica i web aplikacija te je stoga napravljen kratki osvrt na taj

  fenomen koji je promijenio drutveni i poslovni ivot zadnja dva desetljea.

  Internet je javno dostupna globalna mrea koja zajedno povezuje raunala i raunalne mree

  koritenjem istoimenog protokola (IP internet protokol). To je "mrea svih mrea" koja se

  sastoji od milijuna kunih, akademskih, poslovnih i vladinih mrea koje meusobno

  razmjenjuju informacije i usluge kao to su elektronika pota, chat i prijenos datoteka te

  povezane stranice i dokumente World Wide Weba (Wikipedia.org, 2010).

  Slina definicija bi bila kako je Internet najvea raunala mrea na svijetu u koju su

  korisnici iz cijeloga svijeta spojeni pomou telefonske linije, modema i raunala, a koji na

  svojim raunalima imaju odreeni software s potrebnim protokolima za spajanje na Internet

  te koriste razne internet servise (Franji, 1999:1)

  Bill Gates, naglaava termin "povezivost" koju Internet donosi. Povezivost u digitalnom

  dobu ima ire znaenje od dovoenja dviju osoba u izravnu vezu. Internet stvara posve novi

  sveobuhvatni prostor za dijeljenje podataka, suradnju i trgovinu. Radi se o novom

  komunikacijskom sredstvu koje iskoritava dostupnost i spontanost tehnologije poput

  televizijske i telefonske te ih povezuje dubinom i irinom svojstvenom papirnatim

  komunikacijama (Gates, 1999: xiii).

  Ne uputajui se u tehnike detalje, vano je spomenuti na koji nain korisnici danas dolaze

  u dodir sa Internetom. Najvie koritene "toke neposrednog dodira" korisnika i Interneta

  su; osobno raunalo, mobilni ureaji, VOIP telefoni, GPS ureajii televizija (npr. MaxTV

  usluga). Moglo bi se rei da dananji korisnik, svijesno ili nesvijesno, sve vie i vie koristi

  infrastrukturu zvanu Internet.

  4

 • 2.2. POVIJESNI OSVRT I SADANJE STANJE INTERNETA

  Poetni motiv razmiljanja o unapreenju meusobne komunikacije meu raunalima datira

  iz Amerikih vojnih ureda. Povijesne okolnosti vezane za Hladni rat i potreba za

  umreavanjem i stabilnosti amerike vojno-obavjetajne mree uvjetovala je osnivanju

  agencije ARPA (Advanced Research Project Agency). Njen zadatak je bio osmisliti mreu

  koja treba zadovoljiti dva osnovna kriterija:

  Telekomunikacijska mrea ne smije ovisiti o centralnom serveru ve sustav treba biti

  vie disperzivan i meusobno neovisan,

  Mrena komunikacija mora biti mogua ak i u sluaju da je pojedini segment mree

  oteen i onemoguena je njegova djelomina ili potpuna funkcionalnost.

  ARPA je po tom nalogu 1969. godine izgradila mreu zvanu ARPANet (Petri, 2002.) .

  Tu novonastalu mreu ve u samim poecima poinju koristiti i akademske zajednice u

  Americi. Prvi akademski vor je postavljen u sveuilitu UCLA ( University of California

  Los Angeles), koji se povezao sa sveuilitem Barkley u istom gradu. U toj evoluciji bitno

  je spomenuti i 1971. godinu kada se toj mrei prikljuuje i prvi neovisni vor, a to je

  ALOHANet sveuilita sa Hawaii-a. Zbog prikljuivanja sve vee koliine novih mrea, iz

  sigurnosnih razloga Amerika vojska se povlai u svoju zasebnu mreu zvanu MILNET.

  ARPANet se 70-ih i 80-ih ubrzano iri te joj se prikljuuje sve vei broj, do tada, izoliranih

  mrea. Svi su htjeli u ARPANet; sveuilita, vladine agencije, korporacije, razne ostale

  organizacije, ali i pojedinci. 1973. godine ARPANet izlazi iz okvira SAD-a te poinje

  povezivati i University College u Londonu i Royal Rada Establishment u Norvekoj.

  Sve do poetka 90-ih godina prolog stoljea globalna mrea se intenzivno irila, ali i

  tehniki razvijala. Krajem osamdesetih se, tada ve zastarjeli ARPANet-ov sustav

  protokola, zamijenio NSFNet-ovim. On je predstavljao backbone (kraljenica mree

  struktura mree na koju su spojeni svi ostali dijelovi mree) link koji je dobio kapacitet od

  1.5 magabit po sekundi te su se standardizirali TCP/IP internet protokoli koji su

  predstavljali skup standarda (pravila) po kojima raunala meusobno komuniciraju.

  Iako je tehnika osnova ve postojala 20 godina, sve do poetka 90-ih ta globalna mrea

  nije dobila svoje "javno lice". To se promijenilo dolaskom World Wide Web projekta.

  5

 • Najvea revolucija na podruju Interneta, dogodila se 06. kolovoza 1991. kada je

  predstavljen World Wide Web, skraeno WWW ili WEB projekt. Web je osmislio britanski

  znanstvenik Tim Berners-Lee u institutu CERN (Organisation Europenne pour la

  Recherche Nuclaire) u vicarskoj.

  Web je sistem koji se sastoji od skupa hipertekst dokumenata koji su meusobno povezani i

  kojima se moe pristupiti preko Interneta (Wikipedia.org, 2010). Takvi dokumenti mogu

  sadravati tekst, slike, video i ostale multimedijalne elemente te su meusobno povezani

  hiperlinkovima to omoguava brzo i lako pretraivanja velikog broja informacija. Web je

  razvijen kako bi predstavljao more ljudskog znanja, ljudske kulture i kako bi omoguavao

  udaljenu suradnju za razmjenu ideja i raznih oblika zajednikih projekata ljudi (Wardrip-

  Fruin i Montfort, 2003).

  Kako bi se hipertekstualne dokumente moglo pregledavati potreban je neki od web

  preglednika. Prvi znaajniji preglednik bio je NCSA Mosaic koji je predstavljen

  1993.godine. Znaajan je po tome to je to bio prvi pretraiva s grafikim sueljem (do

  njega su preglednici koristili samo isti tekst) to je uvelike doprinijelo popularizaciji WEB

  servisa. Nakon njega uslijedio je cijeli niz pretraivaa raznih tvrtki i organizacija od kojih

  su najpoznatiji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari i Google Chrome.

  Sve usluge koje danas koristimo, rezultat su nekih od servisa koje Internet omoguuje.

  Najpoznatiji servisi Interneta su:

  WWW servis (World Wide Web),

  E-mail servis koristi se za elektroniku potu te je drugi po popularnosti uz web,

  FTP (File Transfer Protocol) servis prenoenje datoteka izmeu udaljenih raunala,

  VOIP (Voice Over IP) - telefonija koja koriti klasinu internet infrastrukturu,

  Telekonferencije/Videokonferencije.

  Kombinacijom navedenih glavnih servisa razvili su se i sljedei dodatni servisi:

  Dostavne liste,

  UseNet - diskusijske skupine,

  IRC - Internet relay chat.

  6

 • Internetom se danas koristi oko dvije milijarde svjetskog stanovnitva. Krivulja rasta broja

  korisnika kroz zadnjih 20 godina ima stalnu tendenciju pozitivnog uspona te e tako biti i

  ubudue. Sljedea tablica argumentirano upuuje na takav zakljuak:

  Tablica 1: Korisnici Interneta u svijetu

  REGIJE BROJ STANOVNIKA(2010. g.)

  BROJ KORISNIKA INTERNETA (2000. g.)

  BROJ KORISNIKA INTERNETA (2010. g.)

  PENETRACIJA (% POPULACIJE)

  RAST (2000-2010)

  Afrika 1,013,779,050 4,514,400 110,931,700 10.9 % 2,357.3 %

  Azija 3,834,792,852 114,304,000 825,094,396 21.5 % 621.8 %

  Europa 813,319,511 105,096,093 475,069,448 58.4 % 352.0 %

  Bliski Istok 212,336,924 3,284,800 63,240,946 29.8 % 1,825.3 %

  Sj. Amerika 344,124,450 108,096,800 266,224,500 77.4 % 146.3 %

  Lat. Amerika 592,556,972 18,068,919 204,689,836 34.5 % 1,032.8 %

  Australia/Oceania 34,700,201 7,620,480 21,263,990 61.3 % 179.0 %

  UKUPNO 6,845,609,960 360,985,492 1,966,514,816 28.7 % 444.8 %

  (Izvor: Internetworldstats.com, 2010 )

  Sukladno svijetskim tendencijama, broj korisnika Interneta u Hrvatskoj je u konstantnom

  rastu. Hrvati najvie koriste Internet za komunikaciju e- potom, itanje novina i magazina

  te pronalaenje informacija o proizvodima i uslugama. U porastu je i upotreba Interneta za

  informacije o putovanjima, traenje posla, informacija o zdravlju, edukacija, download

  igara, filmova i muzike, a u zadnje vrijeme najvie raste broj korisnika socijalnih mrea

  (Facebook, Twitter, ). Po dobnoj skupini, najvie ima mladih i to do 24 godine.

  Za nain pristupa najvie ima onih koji koriste irokopojasni pristup (ADSL linija).

  Grafikon 1: Svrha koritenja Interneta u Hrvatskoj u 2009. godini

  (Izvor: Izradio autor prema podacima Gfk [URL: www.gfk.hr], preuzeto 13.08.2010.)

  7

 • 2.3. WEB NAJVANIJA USLUGA INTERNETA

  Puno ljudi u svakodnevnom govoru koristi termin Internet i Web kao sinonime, ali oni to

  svakako nisu. Internet i Web su dva sasvim razliita, ali usko povezana termina.

  Dok je Internet mrea nad mreama i predstavlja infrastrukturu koja je temelj za

  funkcioniranje razliitih servisa, Web je nain kako koristiti informacije preko te

  infrastrukture (Webopedija.com, 2010). To je u biti model za razmjenu informacija koji se

  temelji na Internetu. Uz Web, postoje i drugi servisi koji isto tako omoguuju razmjenu

  informacija, ali koristei druga pravila (protokole) i neke druge aplikacije specijalizirane za

  tu vrstu usluge.

  Informacije koje Web servisira prikazuju se u obliku HTML dokumenata. HTML je kratica

  za HyperTekst Markup Language, to znai prezentacijski jezik za kreiranje web stranica

  (Wikipedija.com, 2010). Kako bi se dokument pogodan za Web servis mogao oblikovati,

  napravljen je HTML standard. Taj format omoguuje da se na istu stranicu integriraju razni

  elementi koji olakavaju prezentaciju eljenog sadraja. Danas HTML standard omoguava

  integraciju teksta, tablica, fotografija, zvuka i video materijala. No to nije uvijek bilo tako.

  Danas koristimo standard XHTML 1.0. Od poetka devedesetih do danas HTM standard je

  doivljavao promjene i sve veu funkcionalnost.

  1992. HTML 1.0. - osnovna funkcionalnost sa tekstom i hiperlinkovima.

  1994. HTML 2.0. - ograniena nadogradnja na prethodnu verziju sa dodavanjem

  mogunosti prezentiranja fotografija i formatiranja online interaktivnih obrazaca.

  1994. HTML 3.0 - dodana mogunost tablica. Tvrtke koje proizvode web

  pretraivae poinju dodavati svoje vlastite mogunosti i poinje se naruavati

  standard to oteava rad web developerima i meusobnu kompatibilnost.

  1996. HTML 3.2 W3C konzorcij preuzima ulogu HTML regulatora i standardizira

  HTML specifikaciju koju bi trebali potivati svi online pretraivai.

  1997. HTML 4.0 standardizirana verzija specifikacije uz brojna funkcionalna

  poboljanja u smjeru internacionalizacije i kaskadnih stilova.

  2000. XHTML 1.0 ne predstavlja velike novosti u smjeru funkcionalnosti, ve

  inzistira na striktnom potivanju jednoznanih standarda po uzoru na logiku XML

  specifikacije.

  Osim HTML standarda i njegove evolucije, bitno je ukratko elaborirati kako web servis

  funkcionira. Laikim pristupom reeno, korisnik upie adresu u web pretraiva (npr.

  8

 • www.efri.hr) i pritisne tipku enter. Nakon sekunde ili dvije, otvori mu se poetna stranica

  Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Drugi najei pristup je pomou trailica. Korisnik u

  Google trailicu upie termin Ekonomski fakultet u Rijeci i na prvom mjestu mu se

  prikae link pomou kojeg dolazi na istu destinaciju. Tehniki gledano, to se ovdje deava

  u pozadini? Na kojem modelu se temelji takva usluga? Rije je o klijent posluitelj

  modelu. Klijent-posluitelj model je distribuirana aplikacijska struktura koja odvaja zadae

  ili optereenja izmeu davatelja usluge, zvanog posluitelj ili server i primatelja usluge,

  zvanog klijent. esto klijenti i serveri komuniciraju preko raunalne mree na razliitim

  ureajima, ali klijent i server se mogu nalaziti u istom sistemu. Server slui kao domain

  koji obavlja jednu ili vie posluiteljskih programa koji dijele svoje resurse sa klijentima.

  S druge strane, klijent ne dijeli nikakve resurse ve samo zahtijeva od posluitelja sadraj ili

  odreeni servis (Reese, 1997).

  Slika 1: Klijent-posluitelj model

  (Izvor: izradio autor)

  Kako bi gore spomenuti model mogao nesmetano raditi potreban je neki sistem adresiranja

  klijenata i posluitelja kako bi posluitelj znao kojem klijentu treba to isporuiti. Kad ne bi

  bilo tog sistema, klijent bi mogao poslati jedan zahtjev prema posluitelju, a moda bi

  mogao dobiti neto to uope nije traio. Sistem adresiranja raunala, servisa ili bilo kojeg

  resursa zove se DNS sistem (Domain Name System). esto koritena analogija za lake

  shvaanje DNS sistema je princip rada telefonskog imenika. Kada se telefonom treba dobiti

  osobu A, pogleda se u telefonski imenik prezime te osobe te se na taj nain dobije njen broj

  telefona, nakon ega se osobu moe telefonski nazvati. Na istom principu funkcionira i DNS

  sustav. Ako se eli web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeci, DNS sustav potrai IP

  9

 • adresu na temelju web adrese i uputi se zahtjev tono tom posluitelju. Zajedno sa

  zahtjevom za poetnom stranicom fakulteta, alje se i IP adresa klijenta kako bi posluitelj

  znao kome tono vratiti odgovor. DNS sustav slui kako bi omoguio korisnicima da ne

  pamte fizike IP adrese pojedinog posluitelja kojem trebaju poslati zahtjev ve je dovoljno

  znati itljiv naziv domene (npr. www.efri.hr).

  Svako raunalo koje je spojeno na Internet dobiva svoju jedinstvenu adresu IP adresu.

  To je niz od etiri troznamenkasta broja odvojena tokom. Primjer jedne IP adrese je

  174.121.14.165. DNS sustav povezuje tu IP adresu sa domenom www.index.hr te tako

  korisnici ne trebaju pamtiti ove sloene kombinacije brojeva kad ele proitati dnevne

  novosti tog portala. Bitno je istaknuti da posluitelji moraju imati statine odnosno stalne IP

  adrese. Klijenti, s druge strane, obino imaju promjenjive IP adrese. Na primjer, T-com u

  Hrvatskoj svakih 24 sata mijenja IP adresu svakog korisnika koji se spaja preko njihove

  MaxADSL usluge.

  Pojedini elementi globalnog informacijskog prostora, npr. pojedini web posluitelji,

  pojedina raunala ili pojedine osobe prepoznatljivi su na Internetu po svojem nazivu (npr.

  www.carnet.hr) ili elektronikoj adresi (npr. [email protected]). Kljuni dio svakog

  takvog naziva ili adrese uvijek ini Internet domena, npr. carnet.hr (CARNet, 2001). Svaka

  unikatna domena sastoji se od jednog ili vie dijelova koji su meusobno odvojeni tokom.

  Uzeti e se za primjer domena knjinica.efri.hr.

  1. Krajnji desni dio oznake hr koji se naziva top-level-domena i predstavlja nacionalnu

  vrnu domenu. Svaka zemlja ima svoju vrnu nacionalnu domenu. Osim toga postoje

  i meunarodne komercijalne domene od kojih je najpoznatija com domena.

  2. Tipina domena je u biti subdomena vrne domene i nalazi se lijevo od nje. U naem

  sluaju to je efri.

  3. Ukoliko postoji potreba, Ekonomski fakultet Rijeka moe kreirati i svoju

  poddomenu - knjinica.efri.hr i slino. Takva hijerarhija moe ii do 127 nivoa od

  ega svaka daljnja lijeva oznaka ne moe imati vie od 63 ASCII znaka. Ukupno,

  domena ne moe imati vie od 253 znaka dok neki registrari koji upravljaju

  domenama mogu biti i restriktivniji oko duine domene koju odobravaju.

  Pravo na dobivanje odreene domena povjereno je ustanovama zvanim registrarima domena

  (eng. domain name registrars). Registrari moraju biti odobreni od strane Internet

  10

 • Corporation for Assigned Names and Numbers (ICAAN). Za nacionalne vrne domene

  uvijek postoji vrna institucija koja administrira tom domenom. U Hrvatskoj ta institucija je

  CARNet koja definira pravilnik po kojem se ureuju pravila dodjeljivanja hr domene.

  Veina domena koje se koriste za web servis poinju sa www zbog prakse da se posluitelje

  naziva po servisu kojeg pruaju. Posluitelji za Web servis imaju www oznaku, posluitelji

  za FTP servis imaju ftp oznaku itd. Ovisno kako je podeen posluitelj, domena sa i bez

  www oznake moe isto ili razliito funkcionirati. Veina web servera je podeena da radi na

  oba naina. Paralelno s tim, neki web preglednici su podeeni da sami nadodaju www

  oznaku na poetku web adrese, ako ona nije eksplicitno navedena.

  Uz HTML dokumente koji su fiziki nosioci podataka, DNS sustav koji regulira promet tih

  podataka, trei nuan element Web-a su web pretraivai bez kojih usluge Weba ne bi bile

  mogue. Web pretraiva je softwerska aplikacija koja slui slanju, primanju i prezentaciji

  informacija koje posluitelj poalje. Informacijski izvori se identificiraju sa unificiranim

  identifikatorom izvora (engl. Uniform Resource Identifier ili skraeno URI) i mogu biti

  stranice, fotografije, video ili druga vrsta sadraja ( Jasobs & Walls, 2009). Upravo pomou

  URI-a mogue je jednoznano adresirati bilo koju vrstu datoteke i otvoriti je pomou web

  pretraivaa. Meusobno povezivanje vie dokumenata mogue je klikom mia na onaj

  element koji predstavlja hipervezu i povezuje se na drugi dokument.

  S vremenom je zapoet rat meu proizvoaima koji su uvodili vlastite standarde u nainu

  prikazivanja i interpretiranja HTML pravila. Danas se svi vei proizvoai dre HTML i

  XHTML standarda te tako omoguuju skoro identino renderiranje prikaza HTML

  dokumenata. Vaniji podaci danas najkoritenijih web pretraivaa prikazani su u tablici.

  Tablica 2: Usporedba danas vodeih Web pretraivaa, 2010

  Pretraiva Proizvoa Trenutna verzija

  Udio na tritu Podrani operativni sustavi

  Internet Explorer Microsoft 8.0 52,68% Windows

  Firefox Mozilla 3.6 30,69% Windows, Mac OS, Linux

  Chrome Google 6.0 9,80% Windows, Mac OS, Linux

  Safari Apple 5.0 5,09% Windows, Mac OS

  Opera Opera software ASA 10.6 1,91% Windows, Mac OS, Linux

  (Izvor: izradio autor prema podacima www.en.wikipedia.org [URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers ])

  11

 • Broj korisnika Web usluga i njihovo vrijeme provedeno surfajui, konstatano raste u

  cijelom svijetu. S druge strane, veliki broj web stranica i web aplikacija sve vie uvjetuje

  registraciju prilikom koje se daje vei ili manji broj osobnih podataka. Takve baze podataka

  koje broje na stotine tisua, nekad i milijune korisnika, predstavljaju veliku vrijednost u

  svijetu marketinga. Postoje opravdane sumnje kako neki web servisi ustupaju baze podataka

  svojih korisnika drugim korporacijama uz velike naknade. Problem privatnosti dolazi do

  izraaja i kod zapisa koji ostaju memorirani na web pretraivaima. Ukoliko korisnik

  iskljuivo koristi samo svoje raunalo to i nije neki problem, no ukoliko vie osoba koristi

  isto raunalo, ovaj problem dolazi do izraaja. Moderni web pretraivai su doskoili tome

  izradom posebnih tzv. Private mode naina pretraivanja. Na taj nain, gaenjem

  pretraivaa, svi podaci o njegovu koritenju (na kojim stranicama je bio, to je tamo gledao

  i to je upisivao) se automatski briu.

  S aspekta sigurnosti potrebno je istaknuti i prijetnju zlonamjernog skeniranja prometa.

  Kada klijent ili posluitelj meusobno komuniciraju i alju jedan drugome podatke, uz

  nezatieni promet, isti se moe bez veih problema presresti i proitati. Kod online

  plaanja i slanja ostalih slinih podataka to predstavlja ozbiljnu prijetnju. U tom sluaju

  postoje dvije razine zatite koje su se pokazale vrlo uspjene, a to su kriptiranje prometa

  preko HTTPS protokola i koritenje SSL certifikata. Promet osjetljivog sadraja trebao bi

  svakako koristiti ove metode zatite. Svaka ozbiljnija web trgovina takve mjere ve i koristi.

  Uz privatnost i sigurnost kod Web-a se insistira i na jo jednoj karakteristici, a to je

  pristupanost (eng. accessibility). Princip pristupanosti se odnosi na praksu omoguavanja

  koritenja Web usluga bez obzira na fizike i mentalne sposobnosti korisnika.

  Kada su web stranice i web aplikacije dobro dizajnirane, implementirane i ureene svi ili

  gotovo svi korisnici e imati jednaku priliku koritenja sadraja i funkcionalnosti.

  Osim za vrijeme izrade sadraja, istom problemu idu u susret i web pretraivai sa svojim

  dodatnim mogunostima u smjeru pristupanosti. Tako na primjer, ako web stranice imaju

  premaleni font, sam pretraiva ima mogunost poveavanja fonta kako bi osobe sa slabijim

  vidom ipak mogle itati takav sadraj. Osniva Web-a Tem Berners-Lee jednom je istaknuo

  kako je snaga Web-a u njegovoj univerzalnosti. Dostupnost i iskoristivost Web-a od strane

  svakoga bez obzira na njegove mogunosti je jedna od najvanijih karakteristika tog medija

  (W3C, n.d.).

  12

 • 2.4. UTJECAJ WEB-A NA DANANJEG OVJEKA

  U toki 2.2. ovog rada prezentirani su podaci i statistika koja govori kako gotovo dvije

  milijarde ljudi na svijetu koristi Internet. Velika veina njih Internet koristi na dnevnoj bazi

  te sve vie vremena troe na konzumiranje usluga koje Internet, posebice web servis,

  omoguuje. Takva, relativno nova pojava u ivotu ljudi izaziva viestruke efekte koje

  strunjaci raznih znanstvenih podruja pokuavaju prouavati i interpretirati.

  S neuropsiholokog aspekta znanstvenici govore kako koritenje Interneta uzrokuje

  prilagodbe mozga koje omoguuju bolje filtriranje mnotva dostupnih informacija te lake

  donoenje brzih odluka. Na taj nain ta tehnologija moe uvelike ubrzati uenje i poveati

  osobnu kreativnost. Neka istraivanja govore kako iskusni korisnici Interneta imaju

  dvostruko veu aktivnost u podrujima mozga koja su odgovorna za donoenje odluka i

  kompleksnije prosuivanje. Tako se za starije osobe preporuuje surfanje Web-om, umjesto

  da se puno vremena troi na pasivno gledanje televizora.

  U zadnje vrijeme jaa i socijalni utjecaj Web-a na obinog ovjeka. Raniji je Internet bio

  poput dananje televizije, uglavnom jednostran te je postojala jasna crta izmeu onih koji

  publiciraju informacije i onih koji informacije konzumiraju. Glavna karakteristika novije

  generacije Web-a, za koji se esto koristi naziv Web 2.0, je micanje te granice izmeu

  njih i nas. Sve vie maha uzimaju oni sadraji i servisi gdje su autori i korisnici

  informacija meusobno isprepleteni. Noviji formati web stranica kao to su blog i forum ne

  vre razliku izmeu urednika i itatelja. Svi su ravnopravni i svatko se moe izraziti na

  slobodan, besplatan i jednostavan nain. ak i velike medijske kue sve vie integriraju

  socijalne alate u svoja online izdanja pa tako danas skoro da i ne moemo nai vei portal

  koji ne omoguava komentiranje svakog lanka koji je na portalu publiciran. Danas, najvea

  imena na Web-u prikazuju sadraj iji su autori iskljuivo posjetioci, a ne zaposleni urednici

  neke medijske kue koji bi taj sadraj trebali pisati. Primjer takvog web sjedita je

  YouTube.com koji omoguava posjetiocima da samostalno publiciraju svoj video uradak i

  omogue posjetiocima irom svijeta da taj uradak pogledaju, komentiraju, oznae ga da im

  se svia itd. Osim spomenutog portala slinu popularnost su doivjeli i slini servisi poput

  Flicker.com (dijeljenje fotografija), Scribid.com (dijeljenje dokumenata) i drugi. Sve

  navedeno uvelike omoguava prosjenom korisniku da komunicira, identificira se sa

  odreenim sadrajima, istrauje i aktivno se ukljui u odreenu socijalnu sferu sukladno

  13

 • njegovom interesu. Zadnje dvije godine najveu popularnost su dobile takozvane socijalne

  mree. Najpoznatija meu njima je Facebook.com. Neki korisnici Web poistovjeuju sa

  Facebook-om i razlika izmeu toga im nije previe jasna. Podijeliti svoja iskustva,

  fotografije, diskutirati o nekoj temi, grupno se ukljuiti u odreenu kampanju i stvoriti

  respektabilno javno mijenje o nekoj drutvenoj temi danas predstavlja vanu mo koja je

  dokazala da moe ozbiljno utjecati i na politike reime neke drave te jaati informiranost i

  demokraciju nekog drutva.

  Internet je sa svojim mogunostima utjecao i na nain uenja. Nakon dostupnosti Internet

  mree i funkcionalnosti koje je Web omoguavao, krajem prolog desetljea termin e-

  learning ili e-uenje se sve ee poeo spominjati. Uenje na daljinu, kako ga se esto

  nazivamo, ima nekoliko oitih prednosti:

  Poveani pristup vrsni strunjaci pojedinog podruja dostupni su globalnom

  auditoriju koji ele uiti sadraj njihova podruja.

  Prilagodljivost i fleksibilnost za polaznika jer su izvori najee dostupni po

  principu 24x7 te omoguavaju polazniku veliku prilagodbu.

  Razvoj dodatnih vjetina sam proces e-uenja trai od korisnika savladavanje

  stanovitih tehniko-edukativnih vjetina koji uvelike pomau ueniku u kasnijem

  traenju i obavljanju svog posla.

  Vie od svega, Web je promijenio nain dananjeg poslovanja. Neki vaniji elementi

  poslovanja na koje je ova revolucija utjecala su sljedei:

  brzina i niski trokovi komunikacije,

  komuniciranje sa globalnim tritem gotovo bez teritorijalnog ogranienja,

  mogunost direktne prodaje dobara i usluga preko online trgovine,

  mogunost rada od kue za veliki broj zaposlenika.

  14

 • 3 . OSNOVNA OBILJEJA WEB KORISNIKOG

  SUELJA

  3.1. OPENITO O KORISNIKOM SUELJU

  Korisniko suelje ini prostor izmeu ovjeka i stroja. Bilo da je rijei o industrijskom

  stroju, kuanskom aparatu, automobilu ili raunalnom programu, korisnikom suelju je cilj

  efikasno koritenje i kontrola objekta s kojim korisnik radi, kao i povratna informacija koju

  korisnik dobiva od tog objekta. Discipline usko povezane sa kreiranjem i testiranjem

  korisnikog suelja su ergonomija i psihologija. Glavni elementi komunikacije su:

  ulaz koji omoguava korisniku da upravlja svojim objektom i daje mu naredbe i

  izlaz koji omoguava prikazivanje efekta korisnikova rada od strane tog objekta.

  Objekt koji je predmet ovjekova upravljanja, moemo kategorizirati u dvije skupine;

  hardware i software. Ova zadnja kategorija zauzima posebno mjesto u novije vrijeme s

  obzirom na konstantno poveanje koritenja elektronikih ureaja koji imaju upravljake

  programe kojima ovjek moe upravljati. Najpoznatiji primjeri takvih ureaja su osobno

  raunalo, mobilni telefoni, GPS ureaji, putna raunala u automobilima i brojni drugi.

  U svijetu raunala najee se spominju dvije grupe suelja (Wikipedia.org, 2010):

  grafika korisnika suelja (Graphical User Interface GUI) omoguavaju

  ulazne naredbe preko tastature i mia te svoj izlaz realiziraju preko grafikog prikaza

  na monitoru. Pretea ovog tipa suelja je komandni redak koji je omoguavao ulaz

  iskljuivo preko tastature i izlaz u obliku obinog teksta. Upravo je komercijalizacija

  GUI suelja unijela revoluciju u koritenju osobnih raunala kad je tvrtka Apple

  proizvela svoj prvi operativni sustav s takvim sueljem.

  web bazirana korisnika suelja ili web korisnika suelja slino kao i kod gornjeg sluaja samo to je izlaz uvijek manifestiran u obliku web stranice . Taj izlaz

  moe biti manifestiran na klasian nain, a to je ponovno uitavanje stranice ili

  putem modernijih tehnologija koje omoguavaju asinkronu komunikaciju korisnika i

  korisnikog suelja.

  15

 • 3.2. WEB STRANICE

  3.2.1. Osnovne karakteristike web stranica

  Uzevi u obzir temu ovog rada kao i injenicu da termini poput web stranice, web sjedite

  (engl. website) i web aplikacija veini ljudi esto slue kao sinonimi, potrebno je definirati

  ove pojmove s obzirom da svaki od njih ima svoje posebno znaenje i nalazi se u nekom

  odnosu prema ostalim terminima.

  Web stranica je HTML dokument koji omoguava prezentaciju informacija u razliitim

  oblicima kao to je tekst, fotografija, video ili zvuk. Svaka web stranica je dostupna preko

  svoje jedinstvene web adrese. Primjer web adrese jedne web stranice koja prezentira

  informacije o pristupu Internetu u Hrvatskoj je http://www.carnet.hr/pristup_internetu.

  Do web stranice se moe doi unoenjem njene tone adrese direktno u traku za adresu u

  nekom web pretraivau ili pomou hiperlinkova na nekim drugim stranicama koji pozivaju

  tu web adresu. Ti hiperlinkovi mogu biti na nekoj web stranici istog web mjesta ili nekog

  drugog web mjesta.

  Web mjesto je kolekcija web stranica. Web stranica je dio web mjesta. Jedno web mjesto

  moe imati samo jednu ili nekoliko tisua web stranica. Web adresa web mjesta je obino

  ista web domena, npr www.carnet.hr. Ta domena otvara prvu web stranicu tog web mjesta.

  Razlika web stranice i web mjesta izraena je u fizikom odnosu cjeline i njegova djela.

  Razlika izmeu web stranica2 i web aplikacija lei u funkcionalnoj razlici. Web stranice su

  kolekcija dokumenata koji sadre statian sadraj, slike i video sa ogranienom ili nikakvom

  funkcionalnou. Primarna uloga web stranica je da informira korisnike. S druge strane, web

  aplikacije su dinamini i interaktivni sistemi koji omoguuju korisniku izvravanje

  odreenih poslova. Znai glavna uloga web stranica je pruanje informacija dok je primarna

  uloga web aplikacija omoguavanje funkcionalnosti svojim korisnicima. Web adresa

  tipinih web stranica je www.pbz.hr dok je net.pbz.hr/pbz365/ web adresa tipine web

  aplikacije koja omoguava internet bankarstvo Privredne banke Zagreb.

  2 Na Hrvatskom jeziku se zadrao termin web stranice umjesto web mjesta. Iz tog razloga u nastavku ovog rada e se koristiti termin web stranice kao mnoina, a podrazumjevati e se web mjesto (eng. website)

  16

 • Vrstom sadraja, ciljanom publikom i svojom funkcionalnou razvile su se razliite vrste

  web stranica koje bi se mogle podijeliti u sljedee tipove (Rocketface.com, n.d.):

  1. Komercijalno prezentacijske web stranice u komercijalnom sektoru, ovaj tip

  stranica je najei. Stranice mogu imati osnovni sadraj o svojoj djelatnosti i ponudi

  a mogu prezentirati i kompletan katalog svojih proizvoda i usluga.

  2. Komercijalno transakcijske web stranice prvenstvena svrha ovog tipa web

  stranica je prodaja proizvoda ili usluga. Osim kvalitetne prezentacije proizvoda,

  omoguena je kupnja procesom stavljanja proizvoda u virtualnu koaricu i njegovo

  plaanje klasinim nainima (bankarski nalog ili pouzee) ili putem kreditne kartice.

  Najpoznatiji primjer ovakvog tipa web stranica je www.amazon.com.

  3. Osobne web stranice - svrha ovog tipa je pruanje informacija o pojedincu ili

  manjoj grupi ljudi (obitelj ili slino). Sadraj je veinom predmet interesa vlasnika

  kao na primjer njegov hobi. Auriranje i administriranje stranice je preputeno

  vlasniku. Tipian primjer osobne web stranice je http://www.jakubkrcmar.cz.

  4. Web stranice organizacija slui prezentiranju i zagovaranju zajednikog

  miljenja o nekoj temi ili nekom podruju. Na ovakvim stranicama se nalaze

  korisnici slinih razmiljanja o istoj temi. Osim iste prezentacije sadraja, ove

  stranice esto imaju mogunost interakcije njihovih korisnika. Interakcija se obino

  postie pomou foruma i chata. Primjer je www.suza.hr.

  5. Edukacijske web stranice glavni fokus sadraja ovih stranica bi trebao biti

  edukativnog karaktera. Naglasak je na kvaliteti edukacijskog sadraja, a ne na

  njegovoj koliini ili na estetskom dojmu stranica. Primjer je www.w3schools.com.

  6. Zabavne web stranice prvenstvena svrha ovih web stranica je zabavljanje

  korisnika prilikom koritenja. Sporije uitavanje stranice, nekonvencionalni pristup

  izgledu i navigaciji kroz ove stranice je prihvatljivo. Primjer je gamebox.net.hr.

  7. Informacijske web stranice esti termin koji se koristi za ovaj tip web stranica je

  web portal. Svrha je omoguiti korisniku veliku koliinu aktualnog sadraja

  grupiranog u neke okvirne teme. Ove web stranice mogu biti opeg tipa, npr.

  www.index.hr ili se mogu temeljiti na nekoj temi kao npr. www.zdravakrava.hr.

  8. Blog veliku popularnost zadnjih est-sedam godina doivio je uptavo ovaj tip web

  stranica. Naglasak je na aurnom publiciranju vlastitog sadraja autora s

  mogunou javnog komentiranja svakog lanka. Primjer je www.blog.hr.

  9. Hibridne web stranice predstavljaju kombinaciju gore navedenih glavnih tipova.

  17

 • Tone kriterije po kojima bi se mjerila i ocjenjivala kvaliteta web stranica je vrlo teko

  utvrditi. Neke od njih bi mogle biti sljedee: (Panian, 1999):

  stranice se trebaju brzo uitavati,

  stranice trebaju biti to manje veliine mjereno u kilobajtima,

  tablice i okvire koji se upotrebljavaju za izgled stranica treba upotrebljavati prema

  nekim pravilima,

  izbjegavati slijepe stranice,

  poveati preglednost,

  izbjegavati pretjeranu upotrebu slika i animacija ako nisu relevantna za sadraj,

  stranice treba testirati u svim veim pretraivaima,

  odgoditi registraciju korisnika,

  interaktivne obrasce treba uiniti to jednostavnijima,

  omoguiti dostupnost stranica bez obzira na sistem njegova auriranja.

  Profesorica Marina iin-ain govori o sljedeih pet kriterija:Tablica 3: Kriterij za procjenu kvalitete web stranica

  Kriteriji Pitanja za laku procjenu

  Tonost Tko je napravio taj dokument? Moe li se kontaktirati autora? Usporediti sadraj s drugim izvorima. Moe li se pronai greke na prvi pogled? Gdje je dokument objavljen?

  Autoriziranost Da li je autor kvalificiran za davanje tih informacija? Da li je autor strunjak na tom podruju? Da li je dokument pristran? Koja je svrha dokumenta?

  Objektivnost Da li je informacija miljenje ili injenica? Da li stranica ima poveznice na srodne stranice? Da li srodna stranica ima poveznicu na ovu stranicu Da li je sadraj rasistiki, nacionalistiki ili seksistiki?

  Vaenje Da li je informacija datirana? Da li je informacija objavljena? Koliko je stara informacija? Da li poveznica upuuje na postojeu stranicu?

  Dostupnost Da li je vrijeme odaziva brzo? Da li je stranica dosljedna? Da li se lako kretati stranicom? Da li se moe pristupiti stranici za raznih pretraivaa? Da li se potrebno registrirati? Da li je slobodna ili se plaa?

  (Izvor: iin-ain, 2003)

  18

 • Bez obzira na prije navedene tipove stranica, svima je zajedniki cilj privui to veu panju

  odnosno to veu posjeenost. Nain na koji korisnici mogu doi na neke web stranice su:

  direktnim unosom web adrese u web pretraiva,

  pomou linka na nekoj drugoj web stranici koji je povezan sa vlasitiom,

  pomou web pretraivaa traenjem eljenih web stranica po kljunoj rijei.

  Upravo ova zadnja stavka predstavlja sve vei udio naina dolaska posjetioca na eljene

  web stranice. Web pretraivai i nain njihova pretraivanja web prostora uzimaju sve veu

  panju marketing strunjacima koji ele vei trini udio. Iz to razloga razvila se cijela jedna

  disciplina koja se bavi optimizacijom web stranica za bolju poziciju na rezultatima pretrage

  Search engine optimizing (SEO). SEO ukljuuje analizu eljenih kljunih rijei i

  optimiziranje web stranica za te termine kako bi se postigla vea posjeenost web stranica.

  Za rezultat SEO aktivnosti kao i za druge podatke potrebne za analizu posjeenosti slue

  razni alati. Danas postoje brojni naini i brojne aplikacije koje mogu vrlo tono mjeriti i

  prikazati rezultate posjeenosti stranica. Od brojnih, najvie se istie Google Analytics -

  besplatna usluga koju je Google omoguio svojim korisnicima. Za njeno koritenje potrebno

  je otvoriti svoj raun na Google-u, postaviti na stranice odreeni kod i usluga je aktivirana.

  Podaci mjerenja se prikazuju preko web korisnikog suelja. Mogue je analizirati

  posjetioce, pojedinu grupu sadraja kao i izvore sa kojih su doli na stranice.

  Slika 2: Prikaz suelja Google Analytics usluge mjerenja posjeenosti web stranica

  (Izvor: www.google.com/analytics )

  19

 • 3.2.2. Specifinosti korisnikog suelja kod web stranica

  Web stranice su namjenjene prvenstveno pretraivanju sadraja te su principi dizajniranja

  njihova suelja zbog toga neto drugaiji u odnosu na web aplikacije. Za razliku od

  klasinih windows aplikacija, gdje su elementi suelja vrlo standardizirani, na sueljima

  web stranica imamo sasvim drugi sluaj. Svaka web stranica eli biti unikatna, ljepa i bolja

  od konkurencije. Iz tog razloga neupueni dizajneri znaju napraviti sasvim neproduktivna

  suelja, koja nisu previe korisna posjetiocima koji ne znaju gdje traiti neki sadraj, ne

  znaju gdje se trenutno nalaze i slino.

  Bez obzira na injenicu da nema pravila, mogu se izdvojiti neke cjeline koje ine svako

  profesionalno suelje web stranice.

  Slika 3: Anatomija tipine web stranice

  (Izvor: Bearid, 2007:7)

  Glavni blok sadraja svaka web stranica mora imati jedan blok koji povezuje sav

  sadraj. To je obino prvi element HTML dokumenta. Kad ne bi bilo ovog elementa,

  sadraj bi se rasprostirao po itavoj irini web preglednika to bi naruilo njenu estetsku

  dimenziju i preglednost sadraja. Glavni blok moe biti definiran apsolutnom irinom

  izraenom u mjernoj jedinici (najee piksel) ili apsolutno u postotku.

  20

 • Logo se preporua pozicionirati u lijevi gornji kut web stranice. Zajedno sa bojama, logo

  predstavlja vizualni identitet vlasnika pa je zbog marketinkih razloga bitno da je

  konzistentan sa vizualnim identitetom tvrtke. Prema logotipu, posjetioc odmah shvati da li

  se nalazi na eljenom mjestu ili ne. Logotip bi cijelo vrijeme trebao biti identian kroz sve

  stranice jednog web mjesta. Po praksi i standardima, logo bi trebao biti i link na poetnu

  stranicu web mjesta. Uz logo se esto pozicionira i slogan tvrtke koji daje izjavu o tome

  ime se tvrtka bavi.

  Navigacija su vrata kroz koje se ulazi na ostali sadraj web stranica. Korisnici oekuju

  glavnu navigaciju poravnatu horizontalno odmah ispod logotipa ili vertikalno ispod

  logotipa. Ako je ikako mogue, glavna navigacija bi trebala biti iznad podruja do kojeg se

  dolazi sputanjem mia (skrolling), a to znai unutar gornjih 500-600 piksela stranice.

  Ukoliko su web stranice opsene, dolazi do potrebe kreiranja drugog ili ak i treeg nivoa

  izbornika. Ima raznih nain za kreiranje podizbornika kao to su padajui izbornici,

  sekudarni izbornici horizontalno ispod primarnih, sekundarni izbornici vertikalno u desnoj

  ili lijevoj koloni i slino

  Slika 4: Primjer organizacije navigacije sa primarnim i sekundarnim izbornicima

  (Izvor: http://www.applereviews.com)

  Sadraj je najvaniji dio web stranice. Posjetioc dolazi na stranicu da bi proitao ono to

  je u glavnom sadraju. Ukoliko on nije jasno vidljiv i ukoliko nije jasno to je glavni

  sadraj, posjetioc e ugasiti pretraiva ili e otii na drugo web mjesto gdje moe nai ono

  to ga interesira. Poeljno je da sadraj ima jasno istaknuti naslov, ispisan veim fontom,

  ispod kojeg dolazi sadraj u obliku teksta, fotografija i videa.

  Podnoje nalazi se na dnu stranice. To je uobiajeno mjesto za izjavu prava o koritenju

  sadraja i za kontakt podatke tvrtke. Trenutno je trend ponavljanja glavnih ili svih linkova i

  u podnoju. Na taj nain se omouvaa posjetiocu da prilikom zavretka itanja sadraja

  trenutne stranice odmah ima mogunost prelasna na neku drugu. U pogledu dizajna,

  21

 • podnoje treba jasno sugerirati da je to mjesto zavretka glavnog sadraja, a to se postie

  drugom bojom, horizontalnom crtom ili nekom drugom tehnikom.

  Slika 5: Primjer podnoja koji sadri kompletnu navigaciju web stranica

  (Izvor: http://www.productivedreams.com)

  Prazan prostor je vrlo vaan isto kao i svi gore navedeni elementi. Web stranica mora

  imati praznog mjesti, reklo bi se da die, a ne da je svaki njen centimetar popunjen

  tekstom, fotografijama, tablicama ili drugim sadrajem. Prazan prostor daje dizajnu

  prozranost i preglednost, a time i veu ugodu posjetiocu koji ita sadraj.

  Ovisno o kojem tipu web stranice je rije ili kojem se tipu i koliini sadraja radi, raspored

  elemenata e biti drugaije organiziran. Osnovnim stranicama je dovoljna jedna kolona gdje

  su na vrhu izbornici , a ispod sadraj. Poveavanjem razine navigacije, izdvajanjem liste

  nekog tipa sadraja (npr. novosti, povezane vijesti, blog postovi i sl.), prikazivanje banera i

  ostalih elemenata, ukazuje se potreba za sloenijom organizacijom.

  Slika 6: Tipini primjeri organizacije sadraja web stranica

  (Izvor: izradio autor)

  22

 • 3.3. WEB APLIKACIJE

  3.3.1. Relevantne znaajke web aplikacija

  Kao to je ranije spomenuto, web aplikacije imaju naglasak na funkcionalnost.

  One su interaktivni sistemi koji pomau korisnicima da odrade eljene zadae i time

  poveaju njihovu produktivnost. Primarna zadaa web aplikacija je odraditi posao koji slui

  njihovim korisnicima za obavljanje zadataka, sukladno definiciji poslovnog pravila za koji

  je web aplikacija i napravljena.

  Dok web stranice trebaju biti to jednostavnije i omoguavati svakome brzo snalaenje i

  koritenje, web aplikacije od njihovih korisnika zahtijevaju vei stupanj ukljuenosti i

  znanja o sistemu kojeg web aplikacija obrauje. Korisnici rabe web aplikaciju kao alat za

  obavljanje kritinih poslovnih zadataka u njihovom svakodnevnom poslu. Ukoliko se

  posjetiocima web stranice ne sviaju i ne pruaju informacije na nain i u koliini koju bi

  htjeli, oni mogu svoju potrebu, vrlo lako, zadovoljiti na nekoj drugoj web stranici. To nije

  sluaj sa web aplikacijama. Ponajvie u sluaju poslovnih web aplikacija, korisnik je

  primoran koristiti upravo tu jednu koja mu je na raspolaganju i ne postoji nekoliko drugih

  alternativa.

  Jedna od vanijih podjela je ona na web aplikacije otvorenog tipa i web aplikacije

  zatvorenog tipa. Glavna odlika onih otvorena tipa je da su dostupni svima onima koji

  otvore svoj raun kod pruatelja takve usluge. Korisnici mogu slobodno pristupati takvoj

  aplikaciji putem web-a kao to to ine i pregledavajui web stranice. Neke od takvih web

  aplikacija otvorena tipa su potpuno besplatne dok je za koritenje nekih potrebno platiti

  odreeni iznos. U praksi su to vrlo esto mali iznosi koji se plaaju periodino, obino

  mjeseno. Kao obraun naplate se obino koristi broj korisnika koji pristupaju preko istog

  rauna, broj koritenih serverskih resursa (broj megabajta) ili neka druga jedinica ovisno o

  tipu aplikacije. Web aplikacije zatvorena tipa su najee iskljuivo poslovne aplikacije koje

  nisu dostupne svima preko javne mree, ve se koriste za interne potrebe neke tvrtke od

  strane njihovih zaposenika i eventualno njihovih partnera. Takve aplikacije su esto

  dizajnirane i realizirane da zadovolje specifine potrebe odreene tvrtke te se njih radi po

  narudbi. Te aplikacije se najee pokreu preko lokalne raunalne mree tvrtke ili preko

  njene virtualne privatne mree ukoliko su dijelovi tvrtke dislocirani.

  23

 • S obzirom na naglasak na funkcionalnost koju trebaju odraivati web aplikacije, njihovo

  tehnoloko dizajniranje i impementacija zahtijevaju odreeni stupanj sloenosti. Aplikacije

  su obino podjeljene u logike slojeve gdje svaki sloj ima svoju dodjeljenu ulogu. Pomalo

  zastarjele tradicionalne desktop aplikacije sastoje se od samo jednog sloja koji se odvija na

  jednom raunalu. Web aplikacije zahtijevaju vie slojeva koji se odrauju na barem dva

  raunala: posluitelju i klijentu. Iako postoje razliite varijante, u praksi se najee nailazi

  na web aplikacije koje imaju tri sloja.

  Prezentacijski sloj

  Odvija se u web pretraivau. Ovdje korisnik vri interakciju sa web aplikacijom; unosi

  potrebne podatke i dobija rezultate rada koje sustav odradi. Klasine web aplikacije

  zahtijevaju nanovo uitavanje same stranice nakon korisnikove akcije (npr. klik na gumb

  Unesi) to zakida kvalitetu korisnikog iskustva zbog vremena koje je potrebno da se

  stranica ponovno uita. Novije tehnologije izale su tome u susret i omoguavaju asinhrono

  odvijanje procesa to omoguava koritenje web aplikacija na nain kao to je to kod

  klasinih stolnih aplikacija. Neke od tih tehnologija su Microsoft Silverlight, Adobe Flex i

  Java FX. Tako za koritenje Adobe Flex-a potrebna je instalacija Adobe Flash programa.

  Najvie je u praksi zaivjela AJAX tehnologija koja je nezavisan tehnoloki standard i

  kompatibilan je sa svim postojeim tehnologijama.

  Aplikacijski sloj

  Veina funkcionalnog dijela posla odvija se na serverskoj strani web aplikacije, gdje se

  koristi neke od brojnih dinaminih web tehnologija, koje omoguuje web server ili

  aplikacijski server. Primjeri tehnologja su : PHP, ASP.Net, Python, Ruby on Rails, JSP/Java

  i druge. Neke od tih tehnologija su zatvorenog tipa dok su druga rjeenje otvorenog tipa i

  odvijaju se na svim platformama odnosno na svim operativnim sustavima.

  Sloj baze podataka

  Gotovo svaka web aplikacija ima potrebu za trajnim spremanjem vee ili manje koliine

  podataka. Spremanjem podataka se bave sustavi zvani kao baze podataka. Baze podataka se

  nalaze na strani posluitelja te mogu, ali i ne trebaju fiziki biti na istom posluitelju kao i

  aplikacijski sloj web aplikacije. Najpoznatije baze podataka za potrebe web aplikacija su

  MySQL, PostgreSQL, SQL server, Oracle itd.

  24

 • Slika 7: FreshBooks web aplikacija za slanje, praenje i evidenciju poslovnih rauna

  (Izvor: http://www.freshbooks.com)

  Osnovne prednosti koritenja web aplikacija u odnosu na tradicionalna desktop rjeenja su

  (Wikipedia.org, 2010):

  Web aplikacije ne zahtijevaju kompleksne procedure za njihovo uvoenje u velike

  organizacije. Sve to treba je instaliran web pretraiva i pristup mrei.

  Nema potrebe za kupovanjem skupih radnih stanica sa visokim performansama rada

  budui da se veina sistemskih zahjeva odvija na posluiteljima.

  Skupih procedura za auriranje i nadogradnju sustava ovdje nema jer se sve odvija

  centralizirano na posluitelju.

  Laka integracija sa ostalim uslugama koje se temelje na web tehnologiji kao to je

  email servis ili usluge pretraivanja i indeksiranja sadraja te mobilne tehnologije.

  Nema ogranienja u koritenju razliitih operativnih sustava budui da svaki od njih

  ima web pretraiva koji je jedini uvijet za rad sa web aplikacijama.

  Neki vaniji nedostaci web aplikacija:

  Web pretraiva mora biti kompatibilan sa zahtjevima web aplikacije.

  U sluaju prekida veze izmeu klijenta i posluitelja rad je potpuno onemoguen.

  Kompletna ovisnost o centralnom posluiteljskom raunalu.

  este nadogradnje i nedovoljno uklanjanje greaka svake verzije.

  Tvrtke mogu pratiti kompletan promet i imati uvid to svako radno mjesto radi to u

  nekim sluajevima stvara problem privatnosti.

  25

 • 3.3.2. Korisniko suelje za potrebe interaktivnosti

  Svaka web aplikacija je unikatna i polazna osnova njena kreiranja je funkcija koju treba

  zadovoljavati. Web aplikacija koja slui za upravljanje sadrajem web stranica (CMS web

  aplikacija) ili webmail aplikacija, slue sasvim razliitim svrhama. Ipak postoje zajedniki

  elementi koje takva suelja koriste i dobra praksa njihove upotrebe slui kao osnova za

  kreiranje svakog korisnikog suelja.

  Web forme su sastavni dio svake web aplikacije. Za sam ulaz u aplikaciju potrebno se

  prijaviti preko web forme.Unos podataka se uvijek obavlja preko web forme kroz jedno ili

  vie polja za unos. Istraivanja meu korisnicima govore kako nitko ne voli ispunjavati web

  forme te je nuno maksimalno ih pojednostaviti i uiniti ih user friendly. Dobra praksa je

  postavljanja sustava pomoi koji daje kratke upute to se u koje polje treba upisati. Sustav

  povratne informacije je isto tako jako bitan. Poeljno je da on bude interkativan. Ukoliko

  korisnik u polje za email adresu unese neto drugo, suelje bi trebalo dati naznaku da je

  podatak kriv odmah nakon to se fokus kursora makne iz tog polja. Za validaciju takvih web

  formi potrebno je intenzivno korisiti JavaScript mogunosti koje pruaju napredne

  mogunosti po pitanju validacija.

  Prikaz lista-detalja je integralni dio svake web aplikaciji. Kada je potrebno prikazati

  kumulativni prikaz skupa podataka istog tipa, poeljno ih je prikazati u obliku liste sa

  najvanijim informacijama tog tipa podatka. Informacije tog zapisa se prikazuju u kolonama

  tablice. Na listi su bitne sljedee karakteristike:

  sortiranje zapisa po ulaznom ili silaznom kriteriju neke kolone,

  filtriranje koliine podataka po odreenim kriterijima,

  listanje stranica, budui da se na jednom prikazu nalazi ograniena koliina zapisa.

  Poeljno je da listanje bude numerirano s jasnom naznakom na kojoj stranici te liste

  se korisnik nalazi u datom trenutku.

  Naprednije mogunosti liste su:

  grupiranje zapisa po nekom kriteriju,

  reorganizacija poretka kolona liste,

  mogunost pokretanja akcije nad svim selektiranim zapisima.

  Ukoliko lista ne prikazuje sve informacije tog tipa podatka potrebno je omoguiti prikaz

  detalja tog zapisa u zasebnoj formi. Prikaz liste i detalja moe biti na istoj stranici ili na

  26

 • dvije stranice ovisno koliko su liste velike, koliko imaju kolona i koja koliina polja postoji

  u prikazu detalja.

  Radne ploe sastavni su dio svih kvalitetnijih web aplikacija. Radna ploa predstavlja

  ulaznu toku u aplikaciju, prikazuje najvanije informacije u obliku tablice ili ee

  grafikone i slui kao jedan zbirni pregled svih vanijih podataka u sustavu. Neke web

  aplikacije dozvoljavaju prilagodbu u smilsu samostalnog odabira koje podatke korisnik eli

  vidjeti na radnoj ploi. Ta prilagodba se radi na razini svakog korisnika.

  Slika 8: Prikaz radne ploe web aplikacije Google Analytics

  ( Izvor: http://www.google.com/analytics )

  Izvjetaji posebice poslovne aplikacije zahtijevaju razne izvjetaje koji se moraju

  prikazivati na ekranu, ali i prikazati se u obliku prlagoenom za ispis na pisau . Neke tvrtke

  koriste vie web aplikacija specijaliziranih za odreene zadatke. Nekada se podaci moraju

  izvesti iz jedne aplikacije, odnoso uvesti u drugu aplikaciju to moe biti povezano i sa

  izvjetajima.

  Kod korisnikog suelja web aplikacija, korisnici su neto drugaijeg profila od korisnika

  web stranica. Posjetioci web stranica su obino tamo jednokratno ili vrlo rijetko i provode

  na tom suelju nekoliko sekundi do par minuta. Kod web aplikacija to nije sluaj. Neki

  korisnici cijelo radno vrijeme imaju otvoreno suelje neke web aplikacije i intenzivno ga

  koriste dui vremenski period. Zbog toga dolaze do izraaja i performanse takvih suelja.

  AJAX tehnologija se ovdje intenzivno koristi kako bi sprijeila nepotrebno ekanje i

  eliminirala potrebu za ponovnim uitavanjem prikaza na suelju.

  27

 • 4. PRISTUP RAZVOJU WEB SUELJA U TVRTKI

  DOMO PRO

  4.1. DJELATNOST I DOSADANJE ISKUSTVO

  Tvrtka je u svojih pet godina postojanja prevenstveno bila orjentirana na proizvode i usluge

  vezane za vizualnu komunikaciju koristei web tehnologiju. Prvi proizvod je bio Visual

  Card koji je bio ponuen prvenstveno turistikom, graevinskom i sektoru posredovanja u

  prometu nekretnina. Radi se o zaokruenoj prezentaciji objekta kroz nekoliko naina kao to

  su virtualno interaktivno razgledavanje prostora u 360 stupnjeva, klasine fotografije, 3D

  prikaz objekta i interaktivna mapa za geografsko pozicioniranje lokacije objekta.

  Cilj proizvoda je bio na jedinstven i iskljuivo vizualan nain, omoguiti korisniku

  jednostavan i zabavan nain upoznavanja odreenog objekta; hotela, kue za odmor,

  nekretnine za kupnju i slino. Visual Card se dostavljao naruiocu na CD mediju te se

  postavljao i na web stranice kao multimedijalni dodatak na ve postojee web rjeenje.

  Od samih poetaka, paralelno za ovim proizvodom, poelo se raditi na jednostavnijim i

  neto sloenijim prezentacijskim web stranicama koje su bile statinog karaktera. U zadnjoj

  fazi razvoja poslovanja pristupilo se i razvoju web aplikacija koje su prenstveno sustavi za

  upravljanje sadrajem web stranica. Danas tvrtka nudi sljedee usluge:

  Konzultantski poslovi vezani za izradu novog ili reorganizaciju postojeeg web

  rjeenja, bilo da je rije o web stranicama ili web aplikacijama.

  Osmiljavanje, izrada prototipa i implementacija korisnikog suelja.

  Prilagoavanje postojeih ili izrada novih web aplikacija i programiranje za web.

  Optimizacija web stranica za potrebe bolje pozicioniranosti na web trailicama.

  Veina web stranica su klasine prezentacijske naravi koje omoguuju vlasniku prezentaciju

  svoje djelatnosti, proizvoda i usluga te omoguuju interakciju putem online formulara za

  upit. Moe se rei da je konani cilj ovakvih web stranica ostvarivanje to veeg broja

  konverzija to znai pretvoriti posjetioce u kontakte s konanim ciljem realizacije suradnje.

  Iako su trenutno u manjini, u konstantnom su porastu zahtjevi za naprednijim web

  stranicama u smjeru publiciranja kataloga ponude s mogunou narudbe i online plaanja

  28

 • kreditnim karticama, povezivanje sadraja na socijalne mree, integracija stranica sa

  newsletter sustavima i slino. Od web aplikacija najvie se realiziraju one koje omoguuju

  samostalno upravljanje sadrajem web stranica. Klijenti danas ele samostalno i aurno

  upravljati svojim online marketingom i prodajom, a ne traiti konstantne intervencie od

  strane svog dobavljaa. Osim navedene vrste web aplikacija, u ponudi su i newsletter

  sustavi za marketing putem elektronike pote i CRM (Customer relationship management)

  sustavi za grupno i organizirano upravljanje marketing potencijalnim i postojeim kupcima.

  Klijenti su preteno male i srednje velike tvrtke u privatnom sektoru i to najvie iz

  djelatnosti turizma i prometa nekretnina. Takvim tvrtkama se omoguuje proizvod i usluga

  po sistemu klju u ruke te se svi zahtjevi odrauju u potpunosti; od faze savjetovanja pa

  sve do implementacije i odravanja.

  Danas ve postoje tvrtke koje su specijalizirane samo za osmiljavanje web korisnikog

  suelja. Dakle nije rije o usluzi kompletne realizacije, ve samo o osmiljavanju i dizajnu

  suelja web stranica i web aplikacija. Takve tvrtke to obino rade iskljuivo za velike

  klijente kod inicijalne izrade novih projekata ili, neto ee, kod analize postojeeg rjeenja

  i njihova poboljanja u smjeru estetike i upotrebljivosti. S obzirom na veliinu tipinih

  klijenata i njihova budeta, Domo Pro nastoji primjenjivati iste principe kad je rije o

  korisnikom suelju te potivati standarde vezane za profesionalnu izradu tog dijela svojih

  proizvoda. Uzevi u obzir da, gotovo u pravilu, svaki projekt podrazumijeva rad nad

  korisnikim sueljem, lako je zakljuiti kako taj dio posla zahtijeva najvie znanja, iskustva

  i vremena u realiziaciji dosadanjih projekata.

  Iskustvo je pokazalo da najvanija komponenta gotovo svakog rjeenja je upravo korisniko

  suelje. To je toka u kojoj naruioc, ukoliko je zadovoljan, daje zeleno svijetlo projektu

  ili ga osporava i trai izmjene. To posebno dolazi do izraaja kod web stranica odnosno

  njenih estetskih karakteristika. Ovdje treba posebnu panju i energiju usmjeriti na edukaciju

  naruioca na sve aspekte koji su bitni kod web stranica te naglasiti kako nije najvanije

  zadovoljiti estetske kriterije samog naruioca, ve napraviti suelje koje e zadovoljiti

  prosjenu ciljanu publiku kojoj se eli prezentirati sadraj. Kod web aplikacija sluaj je

  neto drugaiji. Estetska komponenta je minimalna. Najvanije je omoguiti intuitivno

  snalaenje u procesima kojima se upravlja, kvalitetu validacije sadraja koji se unosi i

  smanjiti vrijeme koje je potrebno za obaviti odreeni zadatak.

  29

 • 4.2. CMS SUSTAVI I NJIHOVO KORISNIKO SUELJE

  Ranije je spomenuto kako Domo Pro u pravilu na svakom projektu izrade web stranica

  implementira prateu web aplikaciju za potrebe samostalnog upravljanja sadrajem tih

  stranica. Ta vrsta aplikacije se u pravilu naziva Content management system (CMS).

  Generalno gledajui, CMS sustavi upravljaju sadrajem kao to su dokumenti, fotografije,

  tekstualni podaci i slino. Sustav slui za pohranu, kontrolu, uvid u revizije i publiciranje

  sadraja. Takvi sustavi su evoluirali, tako da se danas spominju dvije osnovne kategorije:

  Enterprise sustavi upravljanja sadrajem (ECMS),

  Web sustavi upravljanja sadrajem (WCMS).

  Dok ECMS prvenstveno slui za upravljanje nestrukturiranim podacima nekog poduzea i

  namjena je iskljuivo inteterne naravi, WCMS se koristi za pojednostavljivanje publiciranja

  sadraja na javnim web stranicama (Wikipedia.org, 2010.). Takvi sustavi omoguuju

  odvajanje sadraja, njegova dizajna i procesa publiciranja. Na taj nain, autor sadraja ne

  treba imati nikakvo tehniko predznanje da bi mogao upravljati bilo kakvim sadrajem

  svojih web stranica.

  Iako postoje rjeenja gdje nema razlike u izgledu korisnikog suelju izmeu web stranice i

  CMS web aplikacije, postoji snana potreba za razlikovanjem tog dvoje. Razlog tomu su

  dva razliita pristupa i potrebe koje imaju korisnici koji s jedne strane informativno gledaju

  web stranice za razliku od urednika sadraja koji njime upravlja kroz CMS web aplikaciju.

  Slika 9: Razlika suelja javne web stranice (lijevo) i pripadajueg CSM sustava (desno)

  (Izvor: izradio autor prema web stranici: http://www.san-rocco.hr)

  30

 • Na temelju viegodinjeg iskustva rada sa korisnicima, dolo se do zakljuka kako su glavni

  razlozi izrade zasebnog korisnikog suelja za potrebe CMS aplikacija viestruki.

  Navigacija

  Urednik sadraja ima drugaiji pristup prilikom konzumiranja sadraja od posjetitelja.

  Glavne potrebe su sistematinost, preglednost, mogunost pretrage i opcija za grupnim

  radnjama nad vie zapisa istog tipa sadraja. S druge strane, navigacija javnih web stranica

  je uvelike orjentirana po sasvim drugim kriterijima, najvie marketing principima.

  Raspored sadraja

  Slino kao i u sluaju navigacije, organizacija suelja za potrebe CMS korisnika potpuno se

  razlikuje od potrebe posjetitelja web stranice. Dok se kod web stranica esto prikazuju

  podruja stranice sa oglasnim prostorom, formularima za pretplatu na newsletter,

  izdvojenim sadrajima i slino, u CMS sustavima to je potpuno nepotrebno i stvara

  konfuziju uredniku sadraja te takvi elementi trebaju biti uklonjeni iz CMS suelja.

  Estetski elementi

  Web stranice trebaju pratiti vizualni identitet tvrtke. Ukoliko je rije o sadraju vezanom za

  zabavu, muziku i djecu, tada e vizualni doivljaj web stranica biti areni, multimedijalni i

  nekonvencionalni. Ukoliko takve web stranice imaju CMS sustav, njegovo suelje treba biti

  potpuno drugaije i predstavljati maksimalnu jednostavnost i preglednost gdje je sve

  podreeno funkcionalnosti i sadraju kojim se upravlja.

  Kada je rije o CMS sustavima Domo Pro koristi dvije vrste rjeenja:

  Drupal platforma je sustav otvorenog koda kojeg razvija zajednica na razini

  cijelog svijeta koja radi na nadogradnjama i podrci prema svim svojim korisnicima.

  Taj sustav nije najbolje rjeenje u pogledu korisnikog suelja za krajnjeg korisnika

  ve ga je trebalo posebno prilagoditi kako bi zadovoljio kriterije koji su definirani od

  strane tvrtke Domo Pro. Suelje je prilagoeno internim standardima te predstavlja

  kvalitetno rjeenje koje je mogue u relativno kratko vrijeme implementirati.

  Individualna rjeenja po narudbi ukoliko su funkcionalni zahtjevi dosta

  sloeniji te je budet klijenata za projekt vei, pristupa se prilagoenom razvoju

  cijele web aplikacije kao i cijelog korisnikog suelja koji se prilagoava svrsi te

  aplikacije. Primjer takvog rjeenja nalazi se na sljedeoj ilustraciji.

  31

 • Slika 10: Prikaz suelja web aplikacije po narudbi za interno voenje lagera vozila

  (Izvor: intranet mrea naruitelja iz Zagreba)

  Jedan od najvanijih elemenata kada je rije o web aplikacijama i korisnikom suelju je

  sustav pomoi unutar samog suelja. Pomo se odnosi na upute koje korisniku sugeriraju u

  koje polje treba neto upisati ukoliko je rije o poetnicima ili manje vjetim korisnicima

  raunala. Bitna je i povratna informacija koju sustav daje korisniku nakon to se odradila

  neka akcija. Na primjer, nakon to korisnik klikne na potvrdu auriranja sadraja sustav

  treba, nakon uspjenog provoenja procesa auriranja podataka u svoju bazu, potvrditi

  korisniku porukom kako je radnja uspjeno izvrena. Ukoliko to nije sluaj, treba na vidnom

  mjestu istaknuti kako radnja nije odraena i koji je uzrok tome. Drugi esti sluaj je unos

  krive email adrese u polje u kojem se to trai. Pomou JavaScripta suelje se moe napraviti

  dovoljno pametno da netom nakon krivog unosa korisnik dobije upozorenje da e-mail

  adresa nije ispravno upisana. Na taj nain, korisnik stekne odreenu razinu komocije u radu

  sa tom aplikacijom to je svakako jedna od vanijih karakteristika dobrog suelja.

  Bez obzira na napore oko pojednostavljivanja naina upravljanja i kontekstualne pomoi u

  samoj aplikaciji, neposredna edukacija je vrlo bitna. Preko edukacije, korisnik postepeno

  stie znanja o upravljanju aplikacijom te na brz i interaktivan nain stjee potrebne vjetine

  koje e mu trebati u kasnijem radu. Edukacija se prakticira neposrednim fizikim sastankom

  ili pomou telefona i programa za udaljeno pristupanje raunalu korisnika preko Interneta.

  32

 • 4.3. SMJERNICE ZA DALJNJI RAZVOJ

  Nakon viegodinjeg rada sa web korisnikim sueljima u tvrtki Domo Pro prilino je

  logian zakljuak kako e njihova ulaga biti sve znaajnija. Ostale web tehnologije koje su

  isto tako sastavni dio svakog web rjeenja, ne doivljavaju bitniju evoluciju. Ako se za

  primjer usporedi tehnologija u domeni relacijske baze podataka ili razvoj programskih

  jezika, vidi se kako ovi segmenti ne doivljavaju bitnije promjene u kraem vremenskom

  razdoblju. U domeni tehnologije korisnikih suelja ubrzana evolucija je prilino oigledna.

  Razlog tomu bi mogao biti u sljedeim injenicama:

  Sve vea upotreba web stranica i web aplikacija u poslovnoj i socijalnoj domeni

  Novi ureaji, poput mobitela, pomou kojih se moe pristupiti Internetu, a koji

  predstavljaju nove izazove kako napraviti optimalno korisniko suelje.

  Sve vea brzina Interneta koja omoguava nove tehnologije razvoja web suelja.

  Potvrena veza izmeu poslovno uspjenih web stranica i aplikacija s jedne strene i

  kvalitete njihovog korisnikog suelja s druge strane.

  Zbog navedenog, Domo Pro ima cilj daljnje poboljanje kvalitete izrade web korisnikih

  suelja web stranica i aplikacija za svoje klijente. Posebno se to odnosi na sljedee stavke:

  Konstantno praenje standarda i primjera dobre prakse novih istraivanja i

  preporuka vrhunskih strunjaka u ovom podruju ima sve vie. Praenje tih sadraja

  na konstantnoj bazi je uvijet za poslovanje na profesionalnoj razini u ovom poslu.

  Sve vea upotreba AJAX tehnologije i HTML 5 standarda - te dvije tehnologije

  otvaraju neke nove mogunosti kako lake i efikasnije rijeiti neke poznate

  probleme. One omoguavaju i neke sasvim nove karakteristike web suelja.

  Vea primjena tehnologije otvorenog koda (Open Source) globalne zajednice

  koje se okupljaju oko pojedinih rjeenja postaju sve vee i snanije. Web sustavi koji

  proizlaze iz takvog pristupa imaju znaajne prednosti u odnosu na zatvorene sustave

  iza kojih stoje korporacije poput tvrtki kao to su Microsoft, Oracle i druge.

  Praenje rezultata koritenja i njihova analiza posebice se to odnosi na web

  stranice i praenje analize njihove posjeenosti te stupnja konverzije u odnosu na

  kvalitetu njihova web suelja kakvo je za njih inicijalno napravljeno.

  33

 • 5. PROCES RAZVOJA WEB SUELJA

  5.1 PROCES I PRINCIP DIZAJNIRANJA WEB KORISNIKOG SUELJA

  Kvalitetno suelje se fokusira na korisnika i na njegove radne zadatke. Iako ovo izgleda

  prilino oigledno i samo po sebi jasno, puno web developera nije uspjelo zadovoljiti

  potrebe svojih korisnika iako je web stranica ili web aplikacija tehniki zadovoljila unapred

  definirane ciljeve. Web developeri vole kompleksnost i istraivanje, pritom zaboravljajui

  da u konanici korisniko suelje njihova proizvoda mora zadovoljavati ovjeka i olakati

  mu koritnjenje tog sustava na maksimalno jednostavan nain.

  U nekim sluajevima identifikacija korisnika je prilino oigledna. Ako je rije o naruenoj

  poslovnoj web aplikaciji za neku kompaniju, korisnici su njihovi zaposlenici. Ukoliko je

  rije o javnim web stranicama ili otvorenoj web aplikaciji stvari nisu tako jednostavne.

  Najprije je potrebno od strane web developera shvatiti da oni sami nisu konani korisnici i

  ne treba zakljuke temeljiti iskljuivo na njihovu sudu. Korisnici web stranice ili web

  aplikacije nisu ni naruitelji. Iako e oni u veoj ili manjoj mjeri utjecati na konaan izgled

  suelja, moraju biti svijesni da oni sami nee raditi s tim sueljem i koristiti ga nekoliko sati

  dnevno. Najvaniji su konani korisnici te se njih najvie treba uzeti u obzir.

  Identifikacija korisnika i njihovih potreba se moe obaviti koristei nekoliko metoda

  (Slideshare.net, n.d.)

  kontekstualni dizajn kao polazna toka,

  metoda posmatranja,

  kontekstualni interview,

  fokusne grupe.

  Metode modeliranja korisnika i njihovih potreba su

  kreiranje scenarija,

  kreiranje Persona.

  Bez obzira na rezultat procesa identifikacije korisnika, jedno je sigurno: mora se uzeti u

  obzir iskusni korisnici kao i oni poetnici. Poetnicima se mora omoguiti da se prilagode i

  34

 • upoznaju suelje to je prije i to je bre mogue. Naprednim korisnicima treba omoguiti

  da poznate radnje omoguiti obavljaju to efikasnije mogue. Neki strunjaci tome

  pristupaju na nain da u biti rade dva korisnika suljelja, ali u mnogim sluajevima je to

  bolje izvesti preko jedinstvenog suelja, a pomou raznih tehnika kao to je metoda

  stupnjevitog otvaranja.

  Postoje razni procesi po kojima se moe realizirati korisniko suelje. Danas

  najinteresantniji je Agilni pristup. Njegova glavna prednost je to to se temelji na

  konstantnoj interaktivnosti. Svaka interacija se sastoji od svih faza definiranih u tom

  procesu. To znai da na kraju prve inteakcije, ve postoji proizvod koji moe biti testiran, a

  to je prototip. Proces se moe podjeliti u etiri cjeline: skiciranje, izrada prototipa, testiranje.

  Skiciranje

  Ovo je jednostavna i vrlo efikasna metoda istraivanja i ilustriranja razliitih ideja s kojima

  dizajner poinje svoj rad. Cilj je napraviti rjeenje pomou skiciranja razliith koncepata.

  Veina skica e biti vrlo brzo baena u smee, ali to nije nikakav problem budui da

  njihovo kreiranje nije ni novano ni vremenski skupo. Upravo ova injenica je ono to

  skiciranje ini vrlo monom metodom u ovom procesu. Jednom kad se napravi prava

  skica ili barem prava s aspekta autora, moe se pristupiti detaljnijoj analizi i razraivanju

  detalja a to znai izrada wireframe-a i kasnije prototipa

  Slika 11: Primjer skice za izradu novog web korisnikog suelja

  (Izvor: izradio autor)

  35

 • Izrada prototipa

  Prototip je konceptualni model koji prikazuje namjeru odnosno ideju dizajna (Warfel,

  2009). Nakon skiciranja, sljedei korak je izrada pravog prototipa koji e simulirati

  konano korisniko suelje. Prototip moe imati implementirane neke ili sve mogunosti u

  smjeru funkcionalnosti koje su planirane za konano rjeenje, ali te funkcije u biti ne rade

  nita trajno pozdadinski programski kod ne postoji, kao ni pripadajua baza podataka.

  Bitno je da korisnici koji testiraju prototip dobiju dojam kako e se obavljati pojedina

  radnja. Na primjer, ukoliko se radi o web aplikaciji koja obavlja kalkulativne zadatke, moe

  se omoguiti generini unos podataka i prikaz rezultata kalkulacije.

  Ukoliko je rije o pasivnim web stranicama, prototip moe biti u obliku fotografije koja je

  rezultat rada u nekom od foto editora kao to je npr. Photoshop. Ako je rije o web

  aplikaciji, prototip je bolje napraviti u obliku statinog HTML-a bez pozadinskog

  programskog koda. Tada ja samo bitno da se omogui koritenje online formi za potrebe

  rada sa podacima ulaz i izlaz rezultata operacije. Ovdje je glavni cilj omoguiti korisniku

  to kvalitetniji i realniji uvid u konano rjeenje, kako bi se eventualne greke ili propusti

  mogli korigirati. Istovremeno, cilj je to manje resursa potroiti za izradu prototipa budui

  da e on doivljavati vee ili manje promjene. Osim to se prototip moe raditi u nekom

  foto editoru (npr. Photoshop) ili nekom HTML editoru (npr. Dreamweaver), postoje i

  specijalizirani alati za izradu prototipa.

  Slika 12: Izrada sloenijeg interaktivnog prototipa pomou specijalne aplikacije Axure

  (Izvor : http://www.axure.com/ )

  36

 • Testiranje

  Faza koja nikako ne bi trebala biti zanemarena je faza testiranja. To je i najvanija faza u

  procesu izrade korisnikog suelja. Ovdje dolazi do upoznavanja krajnjeg korisnika sa

  izgledom i mogunostima suelja. Osnovno pravilo, to se testiranja tie, je: testirati treba

  od samog poetka i to vrlo esto. Detaljnije o metodama testiranja govoriti e se u

  narednim poglavljiva ovog rada.

  Uz navedeni proces, bitno je naglasiti i principe dobrog korisnikog suelja kojih bi se

  trebalo drati prilikom njegova dizajniranja i implementacije. Slijede najvaniji principi.

  Konzistentnost - korisnika suelja bi trebala biti konzistentna kroz sve dijelove rjeenja;

  od navigacije preko odabira boje pa sve do vrste odnosno tipa koritene terminologije koja

  se nalazi na samom suelju. Ovo se zove interna konzistencija. Ali, korisnika suelja bi

  trebala biti konzistentna i unutar iste grupe proizvoda i unutar grupe proizvoda istog

  proizvoaa. Najbolji primjer toga su aplikacije Microsoft Office paketa. Svi programi koji

  ulaze u ovaj paket imaju korisniko suelje koje je vrlo blisko jedno drugom.

  Familijarnost se vrlo esto mjea sa konzistentnou. Bit ovog principa je da elementi

  korisnikog suelja ili cijela koncepcija bude bliska standardima koje korisnik ve

  prepoznaje i time olakava svoje snalaenje u suelju. Npr. standard je da se klikom na

  glavni logo web stranica dolazi na njegovu poetnu stranicu ili da se klikom na link kontakt

  dolazi do adrese i broja telefona vlasnika web stranice.

  Efikasnost korisnik treba to bre i to lake odraditi aktivnosti za koje web rjeenje slui.

  Posebice to dolazi do izraaja kod web aplikacija gdje korisnik vri intenzivnu dvosmjernu

  interakciju sa posluiteljem. Za ovaj princip vano je rano identificirati sve radne zadatke

  koji e se obavljati preko tog suelja. Efikasnost je mogue unaprijediti i pomou

  personalizacije korisnikog suelja ukoliko to suelje omoguava.

  Povratne informacije sistem povratne informacije je bitan kod svakog suelja koje

  ukljuuje ulaz od strane korisnika. Korisniku treba omoguiti informaciju koja upuuje na

  trenutno stanje sistema. Ako je dolo do greke, to treba uoljivo pisati na ekranu. Ukoliko

  je unesen krivi podatak, poruka mora biti jasno upuena korisniku. Kad aplikacija obrauje

  podatke, i za to joj treba vremena, poruka o trenutnom stanju treba biti javljena korisniku.

  37

 • Estetska strana korisnikog suelja je vrlo vana u konanom iskustvu korisnika i njegovom

  zadovoljstvu. Estetika kod web-a je vrlo esto i krivo shvaena te je neki percipiraju kao

  najvaniju stvar. Ukoliko je dojam u prvih par sekundi zadovoljavajui web stranica ili

  web aplikacija je dobra i suprotno, ukoliko naruitelja rjeenje ne obori s nogu na prvi

  pogled potrebno je sve ponoviti. Ovo je potpuno krivi pristup. Web stranice i web

  aplikacije nisu umjetnika djela. Da li je cilj web rjeenja da ga se gleda i divi se njegovoj

  poetnoj stranici? Prvenstveni cilj svakog web suelja je naglasak na jednostavnosti i

  korisnosti te sve to nema veze s tim je potrebno zadrati podalje od njega i suzdrati se od

  nepotrebnog kienja i nagomilavanja estetskih detalja koji su sami sebi svrha. Ako vizaulni

  elementi ne pomau toj jednostavnosti i korisnosti ne bi trebali biti implementirani.

  Estetika web korisnikog suelja moe se podjeliti u nekoliko elemenata (Bearid, 2007):

  Raspored i kompozicija - Postoje neki sastavni djelovi web suelja kao to su: logo,

  navigacija, glavni sadraj, podnoje i prazan neispunjen prostor. Njihov omjer, organizacija

  i raspored su vrlo bitni i uvelike ovise o tipu sadraja koji se prikazuje na tom rjeenju.

  Boje - Paleta koritenih boja gotovo uvijek proizlazi iz vizualnog identiteta tvrtke.

  Kombinacija boja bi trebala potivati dobru praksu i ne naruavati preglednost sadraja.

  Tipine sheme slaganja boja su akromatine, monokromatine, analogne, komplementarne i

  triadine. Glavna podjela boja je na tople i hladne boje.

  Tipografija - Budui da se suelje veinom sastoji od tekstualnog sadraja - veliina, boja i

  tip fonta ini veliku razliku u doivljaju i ugodi koritenja takvog suelja. Fontovi koji se

  koriste na web-u moraju biti web-safe fontovi. Dijele se u dvije skupine: serifni i neserifni

  fontovi. Za izlaze na ekran se preporua koritenje neserifnih fontova zbog njihove vee

  preglednosti.

  Fotografije O odluci da li neki foto materijal stavit na web treba se pitati da li je taj

  materijal relevantan, da li je interesantan, da li je ugodan. Izvori fotografija mogu biti

  izraeni u vlastitoj reiji, kupljeni na Internetu ili narueni od profesionalnog fotografa.

  Teksture Predstavljaju sve ostale grafike elemente i uzorke koji se koriste u estetici

  suelja; tokice, linije, okvire, krivulje itd. esto se isti koriste kao pozadinski elementi.

  Njihovom kombinacijom, veliinom i odnosom, mogu se efikasno naglasiti eljeni elementi.

  38

 • 5.2. TEHNOLOGIJE ZA IMPLEMENTACIJU

  5.2.1. HTML

  HTML (Hyper Text Markup Language) je jezik za opisivanje web stranica

  (W3schools.com, n.d.). Za razliku od mnogih tumaenja, HTML nije programski jezik,

  nego jezik za oznaavanje (markup). To znai da se sastoji od kolekcije oznaka zvanih

  tagovi pomou kojih se omoguuje definiranje prikaza sadraja na samoj stranici. Ve je

  reeno kako je web stranica i HTML dokument ista stvar. Zadnji izraz je vie tehniki i

  naglaava HTML tehnologiju koja je osnova za izradu web stranice.

  HTML tagovi su kljune rijei okruene sa znakovima kao to je npr. tag .

  Tagovi veinom dolaze u paru pa se tako govori o otvaranju taga i zatvara