Click here to load reader

Föreningen Norden Skånedistriktet · PDF file 2019-04-01 · Föreningen Norden Skånedistriktet Kallelse till Föreningen Norden i Skånes distriktsstämma Lördagen den 18 mars

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Föreningen Norden Skånedistriktet · PDF file 2019-04-01 ·...

 • Föreningen Norden

  Skånedistriktet

  Distriktsstämma Landskrona 2017-03-18 Innehåll Kallelse/inbjudan Dagordning Verksamhetsberättelse + verksamhetsplan Resultaträkning/balansräkning Revisionsberättelse

  Valberedningens förslag

  Bilagor Budget 2017

  Antal medlemmar i Skåne

  Välkomna!

 • Föreningen Norden Skånedistriktet

  Kallelse till Föreningen Norden i Skånes distriktsstämma

  Lördagen den 18 mars 2017 klockan 9.00 – 11.20

  Lokal: Pumphuset i Borstahusens hamn, Nedre gatan 97, Landskrona.

  Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast 7 dagar på hemsidan och delas dessutom ut på plats.

  Dagens program

  9.00 Samling med kaffe/te och fralla

  09.30 (senast) Stämmoförhandlingar

  11.20 Distriktsstämman avslutas

  Direkt efter Distriktsstämman följer årets Gästabud till vilket inbjudan skickats ut separat.

  Lokalavdelning har rätt att utse 1 ombud med rösträtt för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

  Distriktsstyrelsen, revisorer och valberedning kallas till distriktsstämman. Medlemmar utan rösträtt är också

  välkomna.

  Motioner till distriktsstämman skall vara distriktsstyrelsens tillhanda senast den 4 mars.

  Anmälan om deltagande ska ske senast 28 februari på e-mail [email protected]

  Avgift för förmiddagskaffe m.m. uppgår till 100 kr per person. Beloppet inbetalas avdelningsvis till distriktets

  konto, plusgiro 536876-6, samtidigt med anmälan.

  Välkomna

  Fredrik Jakobsen Kerstin Persson

  Ordförande Sekreterare

  Vägbeskrivning: avfart 26 (Landskrona Norra) från E6. Följ sedan vägvisning BORSTAHUSEN samt

  BORSTAHUSENS HAMN

  Med tåg till Landskrona station: stadsbuss 4 med byte till 5 vid hållplats Drottningen. Gå av vid

  hållplats Övre gatan. Promenera ca 8 min mot Borstahusens hamn.

 • FÖRENINGEN NORDEN

  Skånedistriktet

  Dagordning vid distriktsstämman på Pumphuset i Landskrona den 18

  mars 2017

  § 1 Stämmans öppnande

  § 2 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande

  § 3 Fastställande av röstlängd

  § 4 Godkännande av dagordningen

  § 5 Val av ordförande och sekreterare för stämman

  § 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

  § 7 Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut för 2016

  § 8 Behandling av revisionsberättelse för 2016

  § 9 Fråga om fastställande av balansräkning

  § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  § 11 Behandling av motioner

  § 12 Ärenden som styrelsen förelägger stämman

  § 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017

  § 14 Fastställande av avgift från avdelning till distrikt för 2018

  § 15 Fastställandet av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen

  § 16 Val av ordförande (1 år)

  § 17 Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen (2 år)

  § 18 Val av två revisorer och ersättare för dem

  § 19 Val av ombud till fullmäktige och ersättare för dem

  § 20 Tillsättande av valberedning om minst tre personer, varav en utses till

  sammankallande

  § 21 Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till behandling

  § 22 Stämmans avslutande

 • Verksamhetsberättelse för Föreningen Norden i Skåne för verksamhetsåret

  2016

  Styrelsen Distriktsstyrelsen har under året bestått av följande personer:

  Fredrik Jakobsen (ord.) Johan Lindblad (vice ordf.), Yvonne Mortiér (kassör) Kerstin Persson

  (sekr.) Gun-Inger Arvidsson (hemsidesansvarig), Daniel Olsson (ansvarig sociala medier) och

  Mikael Rudesjö ( fr.o.m. November 2016)

  Protokollförda styrelsemöten

  Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under år 2016, varav två före distriktsstämman.

  Kommentar

  Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete med att försöka väcka liv i avdelningar i Skåne, som

  insomnat. Som ett led i denna ambition förlades 2016 års stämma och gästabud till Kristianstad.

  Även Rådslaget, som tyvärr pga. bristande intresse från avdelningarna fick ställas in, planerades

  till Kristianstad. Brev har också skickats ut till f.d. medlemmar bland annat i Kristianstad för att

  locka till pånyttfödelse och nybildning av avdelningar. Styrelsen måste tyvärr konstatera ett

  uteblivet resultat.

  Verksamhet 2016

  Distriktsstämman och Gästabudet 2016

  Distriktsstämman och Gästabudet 2016 hölls på Regionsmuseet i Kristianstad. På stämman

  deltog 20 personer utöver styrelsen. Gästabudet lockade betydligt fler. Gästabudet inleddes med

  samling i Rådhus Skåne där vi lyssnade till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon, som

  talade om Greater Copenhagen. Efter detta trakterades vi en Nordisk välsmakande och spännande

  buffé på Café Miró. Musikskolans harpensemble underhöll till kaffet. Gästabudet avslutades med

  att Anna Rodman från Skånes auktionsverk berättade om verksamheten och om temat Nordisk

  Form. Den som sen önskade kunde lämna in föremål för värdering eller diskutera med personer

  från auktionsverket. Vi fick också möjlighet att vandra runt i det spännande muséet.

  Rådslaget

  Som nämnts tidigare planerade styrelsen ett Rådslag och skickade ut inbjudan i god tid.

  Dessvärre visade det sig att avdelningarna inte var intresserade. Alltför få anmälningar gjorde att

  vi valde att ställa in.

  Distriktets hemsida

  Distriktets hemsida är förändrad och hålls uppdaterad

  Debattinlägg

  Distriktsstyrelsen har också genom debattinlägg i media försökt öka föreningens synlighet utåt.

  Vår förhoppning har varit att locka nya medlemmar genom att synas i samhällsdebatten.

 • Nyhetsbrev

  Styrelsen beslutade att som ett led i att öka kontakten med lokalavdelningarna skicka ut ett

  nyhetsbrev med regelbundna mellanrum. Detta arbete har påbörjats.

  Distriktets samarbete med Föreningen Norden på Själland.

  Föreningen Nordens Skåne-Själlands arbetsgrupp arrangerade den 15 december 2016 ett möte i

  Köpenhamn under rubriken Norden idag-hvordan udvikles det officielle nordiske samarbeide og

  hvordan udvikles Foreningerne Norden? Ett mycket intressant möte med föredragshållare från

  Föreningarna Nordens Förbund, Nordiska ministerrådet, Nordiska kulturfonden och från

  Föreningen Norden i Skåne och Själland. Möte var välbesökt, både från svenskt och dansk sida.

  Totalt kom 43 personer, varav ca 8 st. från Skåne. Medlemmar i skånedistriktet informerades och

  inbjöds att delta via mejl.

  Facebookgrupp

  Den gemensamma Facebookgruppen mellan Skåne och Själland har fortsatt vara igång under

  året.

  Medlemsantal

  Antalet medlemmar i Skånedistriktet uppgick vid årsskiftet 2016/17 till

  Status

  Huvudmedlemmar 963

  Familjemedlemmar 289

  Hedersmedlemmar 3

  Ständiga medlemmar 19

  Stödjande medlemmar 1

  Skolmedlemmar 24

  Biblioteksmedlemmar 9

  Totalt 1308

  Totalt har 73 medlemmar lämnat föreningen och 94 tillkommit.

 • Distriktet i Förbundet

  Christina Husmark Pehrsson och Fredrik Jakobsen från Skånedistriktet är vice ordförande resp.

  ledamot i förbundsstyrelsen. Johan Lindblad representerar Skånedistriktet i valberedningen.

  Distriktet hade också ett par motioner på Fullmäktigemötet på Biskops-Arnö i juni. Dessa

  handlade om möjligheten att bilda tematiska avdelningar, kopplade till distrikten, samt om

  förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för att se på Skånedistriktets verksamhetsplan. Gällande den

  första motionen beslutade Fullmäktige att avslå att tematiska föreningar preciseras som kategori i

  distriktens normalstadgar, samt att förslaget på tematiska föreningar från Skåne läggs in i

  stadgegruppens arbete inför Fullmäktige 2018. Vad gäller den andra motionen, om distriktet, så

  avslogs motionen med hänvisning till att frågan kan lösas pragmatiskt genom kontakter med

  kansliet.

  Förslag till Verksamhetsplan 2017

  Fokus kommer att läggas på att arrangera avdelningsgemensamma aktiviteter, som

  Distriktsstämma, Gästabud och Rådslag. Distriktet önskar även delta i något större offentligt

  arrangemang, som samlar många medlemmar och allmänheten, för att där synliggöra föreningen

  Norden och dess verksamhet.

  Därutöver läggs arbete på att ha en uppdaterad hemsida, att skriva debattinlägg i massmedia och

  samarbete med Själland. Bland annat föreslår vi att distriktet, tillsammans med avdelningarna på

  Själland, arrangerar en ordförandeträff för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter, såväl

  mellan avdelningarna i Skåne som över sundet. Detta kunde exempelvis ske i samband med

  höstens Rådslag.

  Vi tänker också utveckla vårt nyhetsb

Search related