Fri̇gel Chiller Alarm Kodlari Çevi̇ri̇leri̇

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  1/12

  EK NOTLAR =

  RWT [OC] = Dn Su Scakl = Tin

  LWT [O

  C] = k Su Scakl = Tout

  S [!a"#]= $a% E&&' (a)nc = S

  D [!a"#]=*+l'&',k $a% (a)nc = D

  ST [OC] = $a% E&&' Scakl =ST

  OLASI ALARM

  LSTES EVRLERBREAKER FAULT ALTER-SGORTA HATASISSPS FAULT KOMPRESR KORUMA MODL HATASI

  SP TR. OUT OF RANGEEMME BASINCI TRANSDSER UYGUN DEER ARALIINDADEL

  DP TR. OUT OF RANGEBASMA BASINCI TRANSDSER UYGUN DEER ARALIINDADEL

  ST TR. OUT OF RANGEGAZ EMME SICAKLII TRANSDSER UYGUN DEER ARALIINDADEL

  EEV BOARD COMALARM GENLEME VALF KARTI-PANEL ALARMI

  SUCTION PRESS.LOW EMME BASINCI DKDISCHARGE PRESSHIGH BASMA BASINCI DK FAN PROTECTION FAN KORUMASISERIALCOMMUNICATION SER LETMAU ALARM YARDIMCI-YEDEK DEVRE ALARMIEEV IN OCILLATION GENLEME VALF SALINIMDADISCHARGE TEMP. HIGH GAZ BASMA SICAKLII YKSEKHIGH SUPERHEAT YKSEK SPERISITMA-KIZDIRMA

  LOW SUPERHEAT DK SPERISITMA-KIZDIRMA

  DT TR. OUT OF RANGEGAZ BASMA SICAKLIK TRANSDSER UYGUN DEERARALIINDA DEL

  WATER OVERTEMP. YKSEK SU SICAKLII

  LWT TR. OUT OF RANGE!IKI SU SICAKLII TRANSDSER UYGUN DEER ARALIINDADEL

  RWT TR OUT OF RANGEDN SU SICAKLII TRANSDSER UYGUN DEER ARALIINDADEL

  FREEZE PROTECTIONAL DONMA KORUMASINO WATER

  CIRCULATION SU SRKLASYONU YOK SERIALCOMMUNICATION SER LETM

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  2/12

  MEMORY FATAL ERROR HAFIZA HATASIPOWER OFF G! KAPALIPUMP" BREAKER FAULT POMPA " ALTER HATASIPUMP# BREAKER FAULT POMPA # ALTER HATASIPOWER SUPPLY G! BESLEME

  NO ALARM HATA YOK

  -RNEK ALAR. .ESA/LAR0 =

  12ALAR. .ASTER WATER O3ERTE.422

  12ALAR. CO.RESSOR N45 S6CT0ON RES4 LOW22

  12ALAR. .ASTER LWT TR4 O6T O7 RAN$E22

  ALARMIN OLUTUUBLGE HAKKINDA BLGVERR. $%MASTER%%ALARMIN GENEL SSTEMDEOLDUUNA ARET EDER.

  ALARMIN TRN ANLATIR.BU RNEKTE $%WATEROVERTEMP .%% YKSEK SUSICAKLIINA ARETTR.

  ALARMIN TRN ANLATIR.BU RNEKTE $% SUCTION

  PRES. LOW%% DK EMMEBASINCI OLDUU ANLAMINAGELR.

  ALARMIN OLUTUU BLGEHAKKINDA BLG VERR.

  $%COMPRESSOR N. $%KOMPRESR DEVRESNDE OLANARIZALARI ANLATIR.

  ARIZA TANIM KODU

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  3/12

  849 $ENEL S:STE. ALAR.LAR0

  84949 Anti+"i% Ala"&

  Eer k su scakl ve dn su scakl arasndaki fark 1 saniyeden fazla 5 OCnin altnda

  kalrsa;

  Genel alar !ster!e rlesinin devreye alnas

  " k#$resrlerin devreden karlas

  %esa&' ALARM MASTER FREEZE PROTECTON AL;

  E(C )ut#nuyla anual reset atlas

  "a*ini #lua nedenleri;

  +yar n#ktas dk, teral-ssal yk #k dk

  (u nitesinde )ulunan !lik#l yzdesi #k dk

  Eva$#ratr kirli

  Eva$#ratrden !een su ak dk, sirklasy#n $#$asnda s#run var

  8494; Scaklk 6alt'"i Ala"& ? 7lo@ S@itc Ala"&BEer ak alter-s8itc* k#nta 1. saniyeden fazla ak kalrsa;

  LOKASYON KODU

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  4/12

  %esa&'ALARM MASTER NO WATER CIRCULATION

  (istein duras

  +lar #luturan k#ullarn #rtadan kalasndan 9. saniye s#nra #t#atik reset

  "a*ini #lua nedenleri;

  Eva$#ratrden !een su aknn desi, eva$#ratrn kir nedeniyle tkanas

  (u nitesinde dk !lik#l yzdesi; eva$#ratrn d#nas

  (irklasy#n $#$asnn dz!n alaas

  3#ru *attnda *ava )al#nlar

  3#ru tesisatnda )ulunan filtrenin tkanas

  Giri veya k valflerinin ka$al #las 6#$a ykleesi iin yeterli suyun #laas

  2iferansiyel su ak s8itc* inin *asar !resi

  8494 S'"i,S"al :l'tii& Ala"&

  Eer ana sistele k#ntr#l edilen yan sistein sral iletiii k#$usa, k#ntr#l eden ana

  siste yan sisteden ayrlr

  %esa&' ALARM COMPRESSOR N.X SERIAL COMMUNICATION

  +na siste *ata veren yan sisteden ayr #larak alr Ot#atik reset

  Eer yan siste 1 dakika )#yunca ana sisteden *i)ir sinyal-esa& alaazsa;

  :E2 la)a frekansnn arttrr

  #$resrler devreden kar

  Ot#atik reset

  "a*ini #lua nedenleri;

  +na siste yan siste ka)l#laa sisteinin *asar alas 3alayclarn duruu

  Elektrik $aneli f#nksiy#nlar

  Elektrik $aneli v#lta& )esleesi

  2ardan elektr#anyetik etkilerin da*alesi

  8494 S't,u Ala"&

  #ntr#l ay!tnn-kuandasnn altrlas srasnda kurulu $araetreleri k#ntr#l edilir

  6araetre nuaras

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  5/12

  %esa&'ALARM MAKE SET UP:YXXX PRESS TO START

  %akine durur

  urulu !zden !eirilerek anual reset atlr ve k#ntr#l ay!t resetlenir

  3u alarn #luas duruunda =>?GE:le iletiie !einiz

  8494F Al#la

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  6/12

  84948 $H (')l'&' Ala"&

  Eer faz detektr #dl yardc k#nta 1 saniyeden fazla ak kalrsa ;

  %esa&'ALARM MASTER POWER SUPPLY

  Genel alar !ster!e rlesini devreye aln

  %akine durur

  #$resrler durur

  6#$alar devre d kalr E(C )ut#nuyla anual reset atn

  "a*ini #lua nedenleri;

  "ek faz eksiklii

  A#lta& )eslee deerleri standardn dnda

  G )eslee k#ntr#l #dl *asar al

  Elektrik ka)l# )alantlar

  84; KO.RES-R DE3RES: ALAR.LAR0

  84;49 Ko&"')" .an

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  7/12

  Eer >D+ /k#$resr k#rua #dl-C6% alar k#nta 1 saniyeden fazla ak

  kalrsa;

  #$resrler durur

  %esa&' ALARM COMPRESSOR N.# SSPS FAULT

  E(C )ut#nuyla anual #larak reset atlr

  2?+"' +larn ardndan k#$resr reseti kurulu $araetrelerine )al #larak kilitlenir

  >eset ata)ilek iin nce k#$resrn kilidi alaldr

  "a*ini #lua nedenleri;

  #$resr v#lta& )esleesi

  %#t#run fazla snas

  7a scaklnn #k yksek #las

  #$resr k#rua #dlnn/C6% *asar alas #$resr k#rua #dlnn/C6% elektrik alaaas

  #$resr k#rua #dl/C6% in +na kart )alantsnn *asar alas

  84;4 "o!la"n D'I"' Ala"&

  Eer devre k#ntr#lndeki $r#)larn )ir veya )irka ksa devre ya$arsa veya ak devre

  #lursa;

  #$resr durur

  %esa&' ALARM COMPRESSOR N.# X TR.OUT OF RANGE

  +lar #luturan k#ul !iderildikten s#nra #t#atik #larak reset atlr

  2?+"' Gaz eii )asn transf#ratrleri iin )u duru k#$resrn Finiu #n tie

  /%O"duruu s#nuna kadar atlanr

  "a*ini #lua nedenleri;

  6r#)un elektriksel )alants

  (ensrn *asar alas

  +nakartn anal#! kanalnn *asar alas

  84;4 E&i (a)nH Ala"&

  Eer k#$resr ee )asnc @ )arn altnda 9. saniyeden fazla kalrsa/ )u k#ul

  k#$resrn %O"/iniu #n tie #dunun s#nuna kadar aranaz ;

  %esa&'ALARM COMPRESSOR N.X SUCTION PRES.LOW

  #$resr durur

  +lar k#ulunun #rtadan kalkasnn ardndan E(C )ut#nuyla anual #larak

  reset atlr

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  8/12

  "a*ini #lua nedenleri;

  Gaz kaaklar

  +ntifriz yzdesinin dk #las

  (u aknn dk #las

  2k teral yk

  2k evre scakl

  Elektr#nik re!latr-!enlee valfinin dz!n alaas

  Gaz ee transf#ratrnn yanl #kuas

  84;4 k,*+l'&' (a)nc Ala"&

  Eer k )asnc @95 3ardan fazla #lursa;

  #$resrler durur

  %esa&'ALARM COMPRESSOR N.X ISC!ARGE PRES.!IG!

  +lar k#ulunun !iderilesinin ardndan E(C )ut#nuyla anual reset atlr

  "a*ini #lua nedenleri;

  Bevre scakl fazla yksek

  =ann devresinin duras / fan alar duruu

  #ndenserden !een *ava aknn desi

  Bk )asnc transf#ratrnn yanl #kuas

  (v s#utucu filtresinin kirlenesi

  #ndenser ak taknn kirlilii

  84;4F Jk)'k (a)nH Ala"&

  Eer yksek )asn s8itc* Fi aksa / k )asnc @5 3ardan fazla;

  %esa&' ALARM COMPRESSOR N.X !IG! PRES. SWT FAULT

  (iste durur

  E(C tuuyla anual #larak reset atlr

  2?+"' 7ksek )asn k#rua s8itc*i H6 s8itc* kutusunun iinde )ulunan reset

  )ut#nuna elle )aslarak resetlenelidir

  "a*ini #lua nedenleri;

  7ksek )asn s8itc*inin *atal #las

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  9/12

  84;4G R'#lat",$'nl'&' 3al+i S'"i :l'tii& Ala"&

  Eer EEA/ re!latr-!enlee valfi kart seri )alysa ve iletii k#$usa;

  %esa&'ALARM COMPRESSOR N.X EEV BOAR ERROR;

  #$resr durur

  Ot#atik reset

  "a*ini #lua nedenleri;

  +nakart ve valf kart-$aneli aras )alant ka)l#larnda s#run #nektrlerin ve $inlerin duruu

  +nakart ve valf $aneli-kartnda ilev )#zukluklar

  84;48 7an Ko"u&a Ala"&

  Eer fan k#rua #dl alar k#nta aksa;

  %esa&'ALARM COMPRESSOR N.X FAN PROTECTION

  #$resr duraz/Iyardr

  Ot#atik reset

  2?+"' =rasz fan iten elektr#nik k#ntr#l sisteiyle k#runaktadr =ann tekrar

  #t#atik #larak alaas duruunda ,fann ! ka)l#sunu 1.-@. saniyeliine karak i

  k#rua sisteini resetleek iin yeterlidir

  "a*ini #lua nedenleri;

  %#t#r kutusu iinde )ulunan elektr#nik $aralarn fazla snas

  %#t#run fazla snas

  2#ru #layan r#t#r $#zisy#nu 2k v#lta&

  ilitleni r#t#r k#ruas

  =az *atas

  84;4 Au Ala"& ?E'" Ja"M&c,

 • 7/24/2019 Frgel Chiller Alarm Kodlari evrler

  10/12

  E(C )ut#nuyla anual reset atlr

  84;49 Jk)'k $a% k Scakl Ala"& ?E'" Si)t'&M' $a% k

  Scakl "o!u 3a")aB

  Eer k scakl @. saniye )#yunca 11. OCden fazlaysa;

  %esa&'ALARM COMPRESSOR N.X !IG! ISC!ARGE TEMP

  #$resr durur

  +lar k#ulunun #rtadan kaldrlasnn ardndan E(C )ut#nuyla anual reset

  atlr

  "a*ini #lua nedenleri;

  Bevre scaklnn yksek #las

  (#utucu eksiklii

  #$resr iinde ya eksiklii

  +kkan en&ekte selen#id valfi aly#r

  84;499 R'#lat",$'nl'&' 3al+i Saln&,Tit"'i& Ala"&

  Eer s$er sta-kzdra deeri "su$)elirlenen kriterlerin dnda 5 dakikadr $eriy#dik

  #larak salndaysa;

  %esa