friso 2011 week 09

 • View
  245

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 09

Transcript

 • Onder leiding van de Dixieland Crackerjacks uit Garyp lopen de vele bezoekers van de jaarvergadering van de Klameare naar het museum.Foto Cor Hunia.

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 4

  Kinderen BSOop zoeknaar piraten

  Pagina 5

  RenieElfstedentochtvan 1986

  Pagina 7

  Alberts veelmeer danschildersbedrijf

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  LAATSTE WEEK OPRUIMINGo.a. nog enkele badkamer meubels

  voor zeer scherpe prijzen!Grohe Thermostatische doucheset

  Van 333,50 nu voor 249,-

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354

  Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 1 maart 2011 // 134e JAARGANG // week 09

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Markstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Financinfusiegemeentezijn op ordeDe gemeente Sdwest Fryslnheeft hard gewerkt om een solidebegroting te krijgen. Dat zei wet-houder financin Maarten Of-finga tijdens een werkbezoek vangedeputeerde Sjoerd Galema.Die bezocht de gemeente om tepraten over de financin.De financile perikelen vanSdwest Frysln vr de fusiebaarden Galema zorgen. Offingatoonde begrip voor de lijn die deprovincie volgde voor de herin-deling en de samenbundelingvan de vijf gemeentelijke begro-tingen. Het provinciebestuurstelde de gemeente voor de uit-daging te komen tot een solidebegroting voor 2011 en het meer-jarenprogramma 2012-2014.Offinga heeft zich met zijn amb-tenaren sterk gemaakt om eenstevig financieel huis neer te zet-ten. Daarmee won hij het ver-trouwen van de provincie.Galema sprak zijn waarderinguit voor de wijze waarop hetgemeentebestuur de herindelingheeft opgepakt. Ook is hij vol lofover hoe het bestuur nu bouwtaan de nieuwe gemeente. Zowelde gemeente als de provinciemoeten de begroting nog goed-keuren.

  Arumer metslok op ramtbrugleuningDe politie heeft zaterdag-avond rond 22.00 uur opSburch te Workum een 37-jarige inwoner van Arumaangehouden op verdenkingvan het veroorzaken van eenverkeersongeval, de plaatsverlaten van dat ongeval envoor het rijden onder in-vloed.

  De man was met zijn autotegen een leuning van deKettingbrge aangereden enreed vervolgens door. Deagenten die de melding had-den ontvangen steldendirect een onderzoek in. Zijtraceerden de verdachtedoor het spoor van gelektekoelvloeistof te volgen. Toenzij de bestuurder een eindverder bij zijn beschadigdeauto aantroffen, bleek dezeonvast ter been te zijn ennaar alcohol te ruiken.

  De verdachte werd overge-bracht naar het politiebu-reau voor een ademanalysewaar hij 675 ug/l blies.Vervolgens moest hij zijn rij-bewijs inleveren en werdproces-verbaal tegen hemopgemaakt. Daarnaast kreegde verdachte een rijverbodvan 7 uur.

  Albert Schootstra

  Het mag dan zo zijn dat de huidi-ge recessie ook en misschienwel juist sporen achterlaat inde wereld van kunst en cultuur,het Jopie Huisman Museum inWorkum is zaterdag vol vuurbegonnen aan het nieuwe (toeris-ten)seizoen. Het museum heeftde wind duidelijk in de zeilen enbovendien is het ook nog eens zodat het helemaal zonder subsidiedraait. En wat je nooit gehadhebt mis je natuurlijk kort doorde bocht gezegd ook niet. Maarhoe dat zij, zaterdag werd doorhet museum, en wat is dat eenbelangrijke aanjager van deWorkumer economie, eigenlijkop drie fronten afgetrapt voorwr een seizoen. De verenigingVrienden van het Jopie HuismanMuseum hield haar jaarvergade-ring in een bomvolle grote zaalvan de Klameare, de nieuwemuseummanager, Zwier Kroese(60), werd gepresenteerd en ten-slotte werd de tentoonstellingSchoonheid van de Soberheid,met als ondertitel Landschappenvan Jopie Huisman, geopend.Tussen alles door werd ook nogstilgestaan bij het 25-jarigbestaan van het Jopie HuismanMuseum dat van 1986 tot 1992onderdak vond in het Slees-wyckhuys aan het Noard en datsinds het laatstgenoemde jaar isgehuisvest in een speciaalgebouwd museum tegenover deeerste locatie. Tenslotte werdook nog afscheid genomen vanmuseummanager Jan Stedehou-der die met pensioen gaat.

  De opening van de tentoonstel-ling was echt een gebeurtenis opzichzelf die helemaal aanslootbij de sfeer die het museum zoeigen is. Een sfeer trouwens dieook gistermorgen door de schei-dende museummanager JanStedehouder nog naar vorenwerd gebracht als een van deopvallendste kenmerken van hetmuseum. Stedehouder deed datin een interview voor Omrop

  Frysln radio dat hem weerhieldvan zijn voornemen om op deeerste morgen van zijn pensioeneens uit te slapen. Stedehouderleek er niet rouwig om te zijn enbracht zijn museum weer naarvoren op de manier die iedereenvan hem kent: vol vuur en passieen met een aanstekelijk enthou-siasme. Jan van der Meer, de eer-ste burgemeester van de gemeen-te Nijefurd n de eerste voorzit-ter van de Stichting JopieHuisman Museum, viel de eer tebeurt de openingstoespraak bijde start van de expositie temogen houden. Wie met Jopie temaken heeft gehad, die komtdaar nooit meer los van, aldusde oud-voorzitter. Hij ging in opde boeiende ontstaansgeschiede-nis van het Jopie HuismanMuseum. De oude, en per 1januari 1984 opgeheven, gemeen-te Workum had nog een potjemet 25.000 gulden dat bestemdwas voor een speciaal museummet het werk van Jopie Huisman.Toen de nieuwe gemeenteNijefurd de eerst kinderziektenhad overwonnen en redelijk opde rails stond, begonnen vooralgemeenteraadsleden die hunwortels hadden in de oudeWorkumer raad er steeds meerop aan te dringen eens wat metdit potje te doen. Van der Meeren Jopie Huisman bleken elkaargoed te liggen, zo vertelde de eer-ste. Ook roemde hij wijlen wet-houder Andries de Jong die eenvan de belangrijkste motorenwas achter het idee om het gere-serveerde geld nu ook daadwer-kelijk voor een museum tegebruiken. Maar met 25.000oude guldens begin je natuur-lijk niet zo veel, aldus Van derMeer. Welnu, het kwam allemaalgoed. De stichtingsvorm werdgekozen zodat de werken vanJopie Huisman niet hoefden teworden gekocht maar slechtsstatutair te worden beheerd engexposeerd, de Stichting Hen-drik de Keyser was bereid hetSleeswyckhuys voor minimaalvijf jaar te verhuren, enzovoorts.

  Toen was er nog geld tekort enwerd de vereniging Vrienden vanhet Jopie Huisman Museum inhet leven geroepen. Dit waseerst een noodsprong maar bleeklater een gouden greep, zo ver-telde Van der Meer.

  Ook Pepy Huisman, zoon vanJopie, voerde nog kort het woord.Hij richtte zich vooral op denieuwe expositie op zichzelf enop de werken die daar te bezich-tigen zijn. Hij noemde in datkader met nadruk de elementengrond, aarde en landschap.Het is een heel gewoon thema,aldus Huisman jr., het is eigen-lijk niks en toch ook weer alles.Het heeft te maken met dewereld om ons heen, de HolleMar, de Workumerwaard, ItHeidenskip. Het