friso 2011 week 16

 • View
  240

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 16

Transcript

 • Kopij eerderZoals bekend is het volgendweekeinde Pasen. Op zich-zelf mooi natuurlijk, maareen en ander houdt wel indat onze krant aanstaandevrijdag al moet wordengemaakt om vandaag overeen week op tijd bij onzeabonnees op de mat te plof-fen. Dit houdt in dat zowelkopij als advertenties uiter-lijk op vrijdag 22 april smorgens om 11.00 uur bijons binnen moeten zijn. Wevragen begrip voor dit onge-mak, maar in verband metde vrije Paasmaandag, ookter drukkerij, kan het nueenmaal niet anders.

  Directie en redactie Friso

  Het verzetsmonument dat na een jaar - gelukkig - al niet meer weg te denken is uit de wijk Thomashof.

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Raad en collegeleren Workumkennen

  Pagina 8

  Eenvriendinnendagin Workum

  Pagina 9

  Jubilerende ledenvan CPB krijgenoorkonde

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Badkameraccessoires

  of badkamerkast?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 19 april 2011 // 134e JAARGANG // week 16

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  It giet oan!It opkreazjen fan s winkel

  is no klear!

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  OPEN DAGENop vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2011om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.

  Oant sjen!Jan en Stiny van der Weit en meiwurkers

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  It giet oan!It giet oan!is no klear!

  It opkreazjen fan s winkelis no klear!

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  It opkreazjen fan s winkel

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  Jan en Stiny van der WOant sjen!

  om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201OPEN D

  eit en meiwurkersJan en Stiny van der WOant sjen!

  om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201

  GENAOPEN Dom u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.

  1op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201GEN

  Jan en Stiny van der W

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  eit en meiwurkersJan en Stiny van der W

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  Ebo Reitsma

  Vorig jaar was het een bijzonderjaar voor de 4 mei-herdenking inWorkum. Toen werd in de nieuwewijk Thomashof in Workum hetverzetsmonument onthuld datnaar een ontwerp en onder lei-ding van kunstenares Ruth VultoGaube door een paar honderdleerlingen van de drie basisscho-len in Workum is gemaakt.

  Inmiddels heeft dit monumenteen waardevol plekje ingenomenin de harten van vele Worku-mers, vooral natuurlijk ook indie van al die leerlingen dieieder voor zich maandenlang aandie stenen hebben staan beite-len. Een betere manier om kin-deren te betrekken bij en bewustte maken van datgene wat er in40-45 is gebeurd, is er niet.Maar het gaat daarbij niet alleenom die periode. Het verzetsmo-nument is ook nadrukkelijk eensymbool voor datgene wat er n

  plaatsvindt.Oorlog en de vreselijke gevolgendaarvan behoren helaas nogsteeds tot de waan van deze tijd.En niet alleen in Afghanistan,Libi of het Midden-Oosten, ookin de eigen directe omgeving,zoals het pesten op het school-plein of het zogenaamde zinloosgeweld (zou niet alle geweld zin-loos moeten zijn?)

  Daarom is het belangrijk om kin-deren op zeer jonge leeftijdbewust te maken van deze zaken. Daarom ook staat er dat verzets-monument met zijn drie symbo-len: Onderdrukking, Verzet enVrijheid (en dat in die volgor-de). Daarom tenslotte is dit eenmonument dat door de driebasisscholen in Workum isgeadopteerd. Het onderhoud (endan voornamelijk het schoon-houden van de stenen en van deomgeving) is dan ook een verant-woordelijkheid die de basisscho-len op zich hebben genomen. Elk

  jaar even met emmers, water enzeep een uurtje poetsen en dezaak is weer klaar voor de her-denking. Want dat is uiteraard ook eenonderdeel van de 4 mei-herden-king in Workum. Het is al langerde gewoonte om, voorafgaandeaan de herdenking, op school inde lessen daar aandacht aan tebesteden. Vaak gingen klassen inde week voorafgaande aan demeivakantie naar de begraaf-plaats om daar letterlijk even stilte staan bij het aldaar gelegenmonument en bij de graven vangeallieerde militairen die tij-dens de Tweede Wereldoorlog inde omgeving van Workum zijngesneuveld. Nu ligt het voor dehand om in die herdenking ookhet verzetsmonument te betrek-ken. En dat gebeurt voor de kin-deren vanmiddag om 15.00 uur.

  Het wordt een kleine herden-kingsplechtigheid, speciaal voorde bovenbouwklassen. De vlag

  halfstok, er worden enkele ge-dichten voorgelezen, een minuutstilte en dan, net als bij de her-denking op 4 mei, het Wilhelmus,gespeeld door Siebe Bokma.

  Natuurlijk is deze plechtigheidook bedoeld voor ouders enandere belangstellenden, netzoals de kinderen die dat willen,ook in de stille tocht op 4 meikunnen meelopen naar debegraafplaats (opgave via demeester of juf op school).

  Overigens, die stille tocht op 4mei gaat er ook anders uitziendan tot nu toe gebruikelijk. Dietocht begint nu bij het verzetsmo-nument en voert dan naar debegraafplaats voor de herden-kingsplechtigheid. Daarna is deplechtigheid afgelopen en kaniedereen zijns weegs gaan. Meerhierover leest u hieronder.Iedereen is van harte welkomvanmiddag om 15.00 uur bij hetverzetsmonument in Thomashof.

  Vanmiddag om 15.00 uur bij verzetsmonument

  De stille tocht op 4 mei verlooptdit jaar - zie boven - anders. Vorigjaar werd het nieuwe verzets-monument in de wijk Thomashofonthuld. Een monument dat isgemaakt door kinderen van dedrie Workumer basisscholen.Een prachtig monument dat vooriedere Workumer een belangrij-ke emotionele functie kan heb-ben. Daarom leek het de organi-satie logisch, dat ook dit monu-ment in de stille tocht zou wor-den opgenomen. Maar dat lever-de wel enige praktische proble-men op. De route net als anderste laten beginnen bij het gemeen-tehuis en dan via het verzets-monument naar de AlgemeneBegraafplaats te laten gaan,bleek een te lange route. Ook de

  plechtigheid bij het verzetsmo-nument te laten plaatsvinden inplaats van op de AlgemeneBegraafplaats was geen optie.Daarom is besloten om de stilletocht te laten beginnen bij hetVerzetsmonument.De route is dan als volgt: Heare-wei Bterikkers Stienikkers Fgelikkers Vicariswei. Op debegraafplaats vindt dan de her-denkingsplechtigheid plaats.Daarna is de herdenking afgelo-pen. Er wordt dus niet terugge-lopen naar het beginpunt: dieroute is gevoelsmatig te lang.Teruglopen na de plechtigheid isimmers anders dan er naar toe,in die zin dat de spanning danmin of meer is verdwenen. Datmerkte je soms ook al in de afge-

  lopen jaren bij het teruggaannaar het gemeentehuis. De routenaar het verzetsmonument isanderhalf keer zo lang, dus is datook geen goede oplossing.

  Dat betekent dat men na deplechtigheid naar huis of naarhet concert kan gaan. Het vereistdus enig creatief denkwerk watbetreft de plaats van fiets of auto.Alleen wanneer men alleslopend doet, hoeft dat denkwerkniet plaats te vinden. De aan-vangstijd van de stille tocht isook veranderd: die begint nu om19.34 uur. Verzamelen bij het ver-zetsmonument nu dus even vrhalf acht. Ook nu weer kunnenkinderen meelopen die vervol-gens bloemen leggen op graven

  van gesneuvelde Workumers. Deopgave hiervoor loopt via de des-betreffende school.De kranslegging - dit jaar doortwee kinderen van de Pipegaal,samen met wethouder WigleSinnema namens het college vanb. en w. - vindt dan zoals gewoon-lijk plaats bij het oorlogsmonu-ment. Daar-na kan iedereenlangs het monument lopen eneventueel ook bloemen leggen.Dan in stilte terug naar de uit-gang, waarna iedereen zijnsweegs kan gaan.

  Een nieuwe opzet wat betreft destille tocht, waarvan de organisa-tie hoopt dat ook deze waardigen naar ieders tevredenheid zalverlopen. (ER)

  Nieuwe opzet van stille tocht op 4 mei

  Het voorjaarspat binnen

  Bij de familie Opmeer aan deBter