friso 2011 week 19

 • View
  276

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 19

Transcript

 • Albert Schootstra

  De Wereldwinkel in de Begine inWorkum kan weer vooruit. Zater-dagmorgen werd het verkoop-punt van eerlijke waar her-opend door Ytsje Hettinga, nietalleen streekdichter maar ookiemand die haar sporen in desteunverlening aan de DerdeWereld al ruimschoots heeft ver-diend. Samen met een groep vanzeven boeren zijn Ytsje en haarman Maurits enkele jaren gele-den een zuivelfabriekje in Tan-zania gestart. Dit fabriekje heeftde naam Frisian Invest gekre-gen. Om de veestapel te verbete-ren is hieruit later de stichtingFarm Friends ontstaan, zo ver-telde Frearkje Wind-Katstra,voorzitter n pr-functionaris vande Wereldwinkel in onze stad, inhaar boeiende openingstoe-spraak. Ytsje is voor ons geenonbekende, zo vervolgdeFrearkje Wind. We kennen haarals schrijfster, dichteres, toneel-speler bij SULT (Sdwethoeklocatie theater, red.) en zoals aleerder genoemd voelt ze zich bij-zonder verbonden met deWereldwinkel. Ze is zelfs nog eenperiode voorzitter geweest vanonze Wereldwinkel. Met eenferme stap werkte Ytsje Hettingazich door het papier dat de win-

  kel afsloot en daarmee was deofficile (her)opening een feit.

  Maar alvorens dat te doen lasYtsje Hettinga eerst haar gedichtSwarte kofje voor en bovendieneen hertaling in het Fries vanhaar eigen hand van Hoe kun jede lucht bezitten, de zogenaam-de rede van Seattle uit 1854 doorde Indiaan Ted Perry. YtsjeHettinga heeft haar hertaling detitel De wurden fan de reademan meegegeven. Het paste welbijzonder bij een gelegenheid alsde opening van een Wereldwin-kel, zo was te horen in de zon-overgoten Begine. De blanke iskrekt in slang dyt syn eigen sturtoanfret om yn libben te bliuwen:in sturt dyt koarter en koarterwurdt. Ted Perry hield al in1854 de mensheid en dan in hetbijzonder dat deel van de mens-heid dat denkt de hele wereldnaar zijn hand te kunnen zetten een spiegel voor. Nergens yn destden fan de blanke man is it sastil dat je it iepenspringen fanfoarjiersknoppen hearre kinneof it gnzjen fan insekten. Yn destden fan de blanken is iderienaltyd op e rin. It lawaai liketallinne bestimd om earen sear tedwaan. Lear jo bern wat wy sbern learden: dat de ierde smem is. Wat der bart mei de

  ierde, bart der mei de bern fande ierde. As de minsk de grnbeflybket beflybket er himsels,zo kwam de diepgaande bood-schap van toen via Ytsje Het-tinga nog eens en helaas nietten overvloede tot ons.

  In haar, als gezegd boeiende,openingstoespraak verteldeFrearkje Wind dat de Wereldwin-kel een spannende tijd achter derug heeft. Een jaar geledenkwam naar buiten dat de toen-malige eigenaar het pand waarinde winkel is gehuisvest wildeverkopen. Naarstig werd er der-halve op zoek gegaan naar eenandere locatie. Dit viel nietmee, aldus Frearkje Wind, tot-dat er op een gegeven momenteen koper zich aanmeldde voorhet huidige pand met als prettigemededeling dat de Wereldwinkeler in mocht blijven. Vervolgenswerd nagedacht over winkeluit-breiding en in overleg met dehuidige eigenaar van het pandwerd overeengekomen het planuit te voeren, zo vertelde de voor-zitter. Dankzij een goede plan-ning van de bouwcommissie kondeze verbouwing in twee wekenworden uitgevoerd. De klus werdenerzijds geklaard door Wor-kumer bedrijven, het bouwkun-dig teken- en adviesbureau

  Nijdam, JMI-betimmering, Dijk-stras Bouwbedrijf en SanitiemVisser, en anderzijds door deinzet van vrijwilligers, aldusFrearkje Wind. Door deze ge-weldige medewerking van ieder-een kon deze grote klus zo snelklaar zijn. Een compliment ishier op zijn plaats. Inmiddelsdraait de winkel weer op volletoeren en dit naar ieders tevre-denheid.

  De voorzitter gaf vervolgens eenoverzicht van de geschiedenisvan het fenomeen Wereldwinkelin ons land. Wereldwinkelsschrijven geschiedenis, zo lietde kern van haar betoog zichsamenvatten. In 1969 werd inBreukelen de eerste Wereldwin-kel in Nederland geopend. Kof-fie is een hoofdproduct van dezewinkels en gelukkig, aldusFrearkje Wind, kunnen we tegen-woordig genieten van Fair Tradekoffie die op een eerlijke manieris verkregen. Dit met dank aande in 1986 opgerichte Neder-landse stichting Max Havelaar.Begin jaren zeventig werd inHindeloopen op initiatief vandominee Van Olst de eersteWereldwinkel binnen onze ge-meente geopend, zo vertelde

  ALLES OP HET GEBIED VANGRAFISCHE VORMGEVING, ONTWERP EN UITVOERING

  VAN ONTWERPTOT EN METDRUKWERK

  WIJ BIEDEN HETALLEMAAL!

  Spoardyk 56 8711 CK Workum 0515 - 541466info@huniadrukkerij.nl www.huniadrukkerij.nl

  Polyester & Epoxy--- Kunststoffen en 2 comp. verf ---

  --- Polyurethaanlakken ------ Vloercoating voor betonvloeren ---

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Forse woningbrandsnel geblust

  Pagina 6

  De hoop moet- en kan - leven

  Pagina 7

  Nostalgie alsbindende factor

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  www.jantegel.nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Nieuwbadkamermeubelof spiegelkast?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854VOOR AL UW SNOEIWERK

  BEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 10 mei 2011 // 134e JAARGANG // week 19

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Hoekseize 3 - 8711 HR Workum - 0515-543556info@polymat www.polymat.nl

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Vervolg op pagina 5

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  Het college van burgemeester enwethouders van Sdwest Fryslnlaat een plan van aanpak opstel-len om in Workum een BredeSchool te realiseren. Bij het zoe-ken naar een oplossing voor hethuisvestingsprobleem van de St.Ludgerusschool is door verschil-lende partijen de wens uitge-sproken voor de ontwikkelingvan een Brede School in dezestad.

  In maart ondertekenden alle

  betrokken parijen een intentie-verklaring om deel te nemen aanhet realiseren van een BredeSchool gekoppeld aan het sport-complex De Rolpeal. Het gaatdan om de St. Ludgerusschool,basisschool De Pipegaal, basis-school It Finster, kinderopvangZWF, Sportstichting Workum,Plaatselijk Belang Workum, voet-balvereniging Workum en degemeente.

  Het sportcomplex De Rolpeal is

  de enige geschikte locatie vooreen Brede School in de stad. De keuze voor deze locatie bete-kent dat n van de voetbalvel-den van de voetbalverenigingWorkum verloren gaat. Degemeente stelt voor dit te com-penseren met de aanleg van eenkunstgrasveld.Voor de nieuwbouw van de St.Ludgerusschool en de renova-tie/nieuwbouw van De Rolpeal isdoor de gemeente Nijefurd algeld gereserveerd. De verwach-

  ting is dat op termijn voor alleschoolgebouwen in Workumnieuwbouw nodig is. Dit alles bijelkaar maakt de ontwikkelingvan een Brede School in de stadwenselijk.

  Het ontw