friso 2011 week 24

 • View
  221

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 24

Transcript

 • NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Twee keer zilvervoor zwemster Ylsa

  Pagina 5

  Kom Lekker naar deBoer op 18 en 19 juni

  Pagina 7

  GezondheidscentrumBolsward ingevuld

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  www.jantegel.nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Nieuwe toiletbrilof

  hangtoilet?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354

  Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 14 juni 2011 // 134e JAARGANG // week 24

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  Heamiel Bolsward krant

  Deze week bij

  Wijd & Zijd:

  De strippenkaart verdwijnt per30 juni op de bussen in Frysln.De OV-chipkaart is nu in het heleNoorden te gebruiken als bus-vervoermiddel. Busabonnemen-ten blijven voorlopig gewoon gel-dig. De strippenkaart zou oor-spronkelijk per 23 december2010 verdwijnen. Begin decem-ber besloot minister MelanieSchultz van Haegen echter omhet uitzetten van de strippen-kaarten tijdelijk op te schorten.De reden was dat de provincieFrysln wilde wachten tot ook inGroningen en Drenthe met deOV-chipkaart gereisd zou kunnenworden. Dat is nu mogelijk endus zijn er geen belemmeringen

  meer om de OV-chipkaart in tevoeren in plaats van de strippen-kaart.

  Restanten strippenkaarten kun-nen tot 30 juni nog in Fryslngebruikt worden. Daarna alleennog in de provincies Groningen,Drenthe en in sommige andereplaatsen. Restitutie of hetomwisselen van strippenkaartenis niet mogelijk. De provincieroept daarom strippenkaartge-bruikers op om deze zo snelmogelijk op te maken en tijdigover te stappen op de OV-chip-kaart. Het blijft ook na 30 junimogelijk een los kaartje bij debuschauffeur te kopen. Dit kaart-

  je is wel duurder dan reizen metde OV-chipkaart.Met het oog op de vele buiten-landse toeristen wordt op deWaddeneilanden e-ticketingingevoerd in plaats van de OV-chipkaart. Reizigers kunnen inde bus een kaartje blijven kopentegen het normale tarief. Destrippenkaart is vanaf 30 juniook niet meer geldig in de bussenop de Waddeneilanden. Binnen-kort is er een speciaal e-ticket tekoop voor bus en boot dat viainternet besteld kan worden.

  De provincie Frysln helpt haarinwoners graag weer op weg metde OV-chipkaart. Daarom start

  de provincie opnieuw een cam-pagne om mensen attent temaken op het verdwijnen van destrippenkaart. De provincieheeft een actie waarbij mensenanonieme OV-chipkaarten kun-nen kopen met 5 euro reistegoeden 2,50 euro korting. De kaartenzijn te koop voor 10 in plaats van12,50 euro. Deze chipkaarten zijnal opgeladen met 5 euro reissal-do en dus direct te gebruiken. Deanonieme OV-chipkaarten metkorting zijn van dinsdag 22 junitot en met dinsdag 5 juli te koopbij diverse promoteams en dechauffeurs van Qbuzz. Ziewww.frieseovchipkaart.nl voorhet complete overzicht.

  Na 30 juni alleen in bus met OV-chip

  Strippenkaart nu echt fini

  Elite zaterdagavond in It Heidenskip

  Aanstaande zaterdag, s avondsom 19.00 uur, is de eerste eerste-klas fierljepwedstrijd in ItHeidenskip. De beste fierljep-pers uit Friesland strijden danom de dagtitels. Bij de jongens isSytse Bokma uit Hindeloopen totnu toe veruit de beste. Hij heeftal in twee wedstrijden zijn per-soonlijk record verbeterd. Hetstaat nu op 16.88 meter. Hij zalzijn uiterste best doen om ook inIt Heidenskip zijn persoonlijkrecord te verbeteren en zal graagop zijn thuisschans voor heteerst verder dan 17 meter willenljeppen.

  Ysbrand Galama uit It Heiden-skip heeft dit jaar al vroeg in hetseizoen een dagtitel gewonnen.In Winsum werd hij kampioenmet een knappe afstand van19.67 meter. Hiermee toont hijaan dat hij in vorm is en dat BartHelmholt wel degelijk te ver-slaan is. Thewis Hobma van devereniging IJlst heeft tot nu toehet verst gesprongen. De eerstewedstrijd van het seizoen wonhij met een afstand van 19.96meter. De tweede wedstrijd, inJoure, is gewonnen door de grotecrack Bart Helmholt met eenafstand van 18.80 meter. Het zalook in It Heidenskip een span-nende wedstrijd worden. Mo-gelijk wordt er verder dan 20meter gesprongen.

  Tijdens de jeugdsponsoractievan de supermarktketen Poieszhebben klanten in ruil voor tiensponsormunten een vrijkaartjeontvangen voor deze eerste wed-strijd. Daarnaast heeft de fier-ljepvereniging ook een aantalvrijkaarten beschikbaar gesteldaan het personeel van Poiesz, alsdank voor de financile bijdragedie de fierljepvereniging doordeelname aan de sponsoractieheeft mogen ontvangen. Ruimhonderd klanten en personeels-leden van Poiesz kunnen hier-door gratis naar de fierljepwed-strijd van 18 juni, aanstaandezaterdagavond.

  Topfierljeppers gaan los

  Ysbrand Galama op weg naar zijn overwinning in Winsum.

  Zomertoervan RadioNLin WorkumNa een succesvolle RadioNL enTV Oranje zomertoer in 2009 zaldit Nederlandstalige muziekspektakel op 23 juli aanstaandeweer op evenemententerrein deStedsple plaats gaan vinden.

  Vanaf s ochtends 10 uur komt delive uitzending vanuit Workumen van 12.00-17.00 uur zullen zon25 bekende Nederlandstaligeartiesten een live optreden ver-zorgen. De radio uitzending is in(bijna) heel Nederland recht-streeks te beluisteren. De mid-dag zal afgesloten worden meteen live mini concert van eenzeer bekende artiest(en).

  Dit evenement is gratis toegan-kelijk voor het publiek. De orga-nisatie kan nu alvast een paarnamen van artiesten bekendmaken die 23 juli langs komen.Zo zullen onder anderen DennieChristian, De Deurzakkers, Sie-neke, Dries Roelvink, Ren Karsten Mooiwark naar Workumkomen. De rest van het program-ma zal volgende week in de huisaan huis Friso te lezen zijn.

  De lokale omroepen A7FM (voor-heen van Bolsward en Wnsera-diel) en RTN (voorheen vanNijefurd) zijn officieel gefuseerdtot de Stichting Lokale Media-instelling Sdwest-Frysln, roep-naam SWFlokaal.

  Vr de gemeentelijke herinde-ling, waarbij vijf gemeenten zijnsamengevoegd tot de gemeenteSdwest-Frysln, bestonden er

  in het gebied van de nieuwegemeente drie lokale omroepen.Naast A7FM en RTN is dat ookRadio Markant (Sneek en Wym-britseradiel). Volgens de Media-wet kan er in een gemeente maarn lokale omroep zijn. Daaromzijn de drie omroepen al in 2009gestart met een gezamenlijkfusietraject.

  Enkele maanden geleden is

  Radio Markant uit het fusiepro-ces gestapt. A7FM en RTN zijnsamen verder gegaan en nu dusgefuseerd. Het Commissariaatvoor de Media moet nu beslissenwelke van de omroepen, SWF-lokaal of Radio Markant, zal wor-den aangewezen als d lokalemedia-instelling van Sdwest-Frysln. De gemeenteraad heeftdaarin