friso 2011 week 38

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 38

Text of friso 2011 week 38

 • Floor HouseHoutdraaier 13

  Heerenveenwww.floorhouse.nl

  laminaat vloerenduoplank

  onderhoudzie onze waardebonnen!!!

  Polyester & Epoxy--- Kunststoffen en 2 comp. verf ---

  --- Polyurethaanlakken ------ Vloercoating voor betonvloeren ---

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrryyssllnn //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 11

  Nieuwe pastorvoor De Viersprong

  Pagina 13

  Rekke clubkampioen-schappen tennis

  Pagina 15

  Klassieke houtwerfin Workum

  Kijk ook op:www. .nl

  www.jantegel.nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Badkamers voor elk budgetCentrale verwarming, Waterleiding,

  Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,Eigen service- en onderhoudsdienst

  Pelletkachels en saunas

  Nieuwe wastafelkraanof wastafel?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  Dinsdag 20 september 2011 // 134e JAARGANG // week 38

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  HUIS-AAN-HUIS EDITIE

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl

  www.workum.nl

  Uitbreiding kantoortijdenKlameare vanaf 4 oktober

  iedere dinsdagvan 11.00-14.00 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Hoekseize 3 - 8711 HR Workum - 0515-543556info@polymat www.polymat.nl

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  0515 543888www.bleekerflapper.nl

  Eniggaburren 4-6 | 8711 HP Workumtel. 06-55331556

  Tevens leveren en leggen van natuursteen

  www.vannetten.nl

  Voor al uw tegelzetten:kamervloeren | badkamer | toilet | keuken

  Albert Schootstra

  Wat een gedenkwaardige middagwas het afgelopen woensdag voorHerma Visser-van Dijk (68) vande Hearewei in Workum. Liefst26 jaar is zij secretaris n wijk-hoofd geweest van de afdelingWorkum van KWF kankerbestrij-ding. Daarvr collecteerde zijal voor dit uiterst goede doel enzo komt haar aantal dienstjarengemakkelijk boven de dertig uit.Ettje Wassenaar-Stienstra uitOudeschoot, promotor van deafdeling Friesland van het KWF,dat zoals vast wel bekend staat voor Koningin WilhelminaFonds, was naar de Hearewei inonze stad gekomen waar de afde-ling Workum voor een gewonebestuursvergadering stond. EnEttje Wassenaar kwam niet metlege handen. Ze verraste HermaVisser met een prachtige minia-tuur collectebus van tin metdaarop het logo van de kankerbe-strijding: een krab met eenzwaard erdoor. Maar meer nogdan door dit geschenk voor-waar een hoge onderscheidingvoor de vrijwilligers van hetKWF zal Herma Visser wellichtgetroffen zijn door de woordenvan Ettje Wassenaar.

  Jo fiele jo miskien in bytsje oer-fallen, mar mei de jierren as kol-lektante derby komme jo oer detritich. Dat is sa geweldich, wantwy moatte dr ek by betinke datWarkum o sa twreide is. Yn estd binnen no mear as fyftichkollektanten en om dat allegear-re goed te regeljen, dat freget wisin bepaalde ynspanning. It is eknoch in lestige tiid omdat wy deearste kollekte nei de faknsjebinne en dan binne in soad mins-ken noch fuort. Snder pleatsli-ke fdielingen kinne wy netfunksjonearje. Wy hawwe troch-strings de bste kollekte, mar datjout dochs faak in dbeld gefoel,

  want de pine achter de kollekteis sa grut. Sa besjoen is it hie-lendal geweldich wat jo foar sdien hawwe en dy wurdearringwolle wy ek echt tsprekke,aldus Ettje Wassenaar. Zij weeser op dat Herma Visser de zilve-ren krab al heeft. Deze speld isook een belangrijke onderschei-ding van het KWF voor zijn vrij-willigers, maar dan toch voormensen die wat korter danmevrouw Visser actief zijngeweest. Ook deze speld, het is alin de naam opgesloten, toont dekrab met het zwaard erdoor.Ettje Wassenaar legde uit hoe dekankerbestrijding aan dit sym-bool komt. Als cellen in het men-selijk lichaam worden bekekenen deze cellen zijn rond, dan kaner desondanks wel iets aan dehand zijn, maar dan is de situatiegoedaardig. Als daarentegen decellen een stekelig profiel verto-nen als bij een krab dus danmoet er gevreesd worden dat dediagnose kwaadaardig wordtgesteld.

  Maar tegen deze kwaadaardig-heid van de vreselijke ziektekanker, die nog niet eens zo langgeleden eufemistisch met kwerd aangeduid of met degevreesde ziekte, een ramp ookwaardoor zo veel mensen en hungeliefden worden getroffen, trektde kankerbestrijding op allemogelijke manieren ten strijde.Vandaar dat zwaard dat door dekrab is gestoken. En die strijdheeft succes, want de behandel-methoden worden steeds beteren de levenskansen voor mensendie door deze ziekte wordengetroffen steeds groter. Maar hetis natuurlijk nooit goed genoegen vandaar ook het dbeldgefoel waarover mevrouw Was-senaar sprak.Mevrouw Visser-van Dijk zelf,geboren en opgegroeid in En-schede, vertelde dat ze sinds

  haar jeugd intens betrokken isgeweest bij de kankerbestrijding.Mijn vader is aan kanker overle-den toen ik dertien jaar was enlater is het in mijn familie nogveel vaker voorgekomen, onderanderen bij mijn moeder, al wasdie gelukkig ouder dan mijnvader toen ze overleed. Maar ikben er dus steeds heel erg bijbetrokken geweest en dan vooralom jongere mensen de kans tegeven te overleven. Intussenziet ze met veel vreugde terug opde lange periode die ze zich voordit prachtdoel in haar Workumheeft ingezet. Het is een fijne enleerzame periode geweest. Eerstzaten we met zijn drien in hetbestuur. Nadat de voorzitsterhaar functie had neergelegd,maar dat is alweer jaren her, iszij nooit vervangen. DeWorkumer afdeling wordt dusbestuurd door de secretaresse ende penningmeesteres. We heb-ben tien hele goede wijkhoof-den, zo vertelt mevrouw Visser.De wijkhoofden zorgen voor decollectanten en als een collec-tant er mee ophoudt dan moet hijof zij zelf voor een opvolger zor-gen. Dit jaar hadden wij bij decollectanten ook een stagiaire ener kan dus best worden bijgezegddat stagiaires van harte welkomzijn.

  Mevrouw Visser legt nu haarwerk voor het KWF in zekere zijnneer. In zekere zin inderdaad,want ze blijft collecteren. Ze wilhet nu eens wat rustiger aandoenen om eens een voorbeeld tenoemen eind augustus ook eensmet vakantie kunnen, vooral ooknu haar man zijn dagelijks werkal sinds enige tijd heeft neerge-legd. Maar een dergelijke vakan-tie in augustus/september waseigenlijk nooit mogelijk vanwegehaar functie bij het KWF afde-ling Workum. Toch is dit allesvoor haar niet het allerbelang-

  rijkste: Als je iets wilt afstotenmaak je je toch zorgen over devraag hoe het komt met de opvol-ging. En daarom ben ik zo blij datmijn opvolging zo goed geregeldis, dan kun je het overlaten.Ettje Wassenaar terecht overdie geruisloze opvolging: Drhawwe de minsken ek rjocht op.

  En over de opvolging lijkt HermaVisser zich inderdaad geen zor-gen te hoeven maken. Daar is inde eerste plaats penningmeeste-res Foke Wouda-Boschma enals gezegd: een voorzitter is erdus niet. Foke Wouda is ookalweer ruim 25 jaar actief voorhet KWF; begonnen als collec-tant beheert ze nu al zon twintigjaar de penningen van de afde-ling Workum. Ook al een gegevenom even stil van te worden. Hetsecretariaat wordt overgenomendoor Jeltsje Visser-Tjalma (denaam Visser blijft dus) die ookal jaren met het KWF annex is,en de functie van wijkhoofd vanmevrouw Visser wordt overge-dragen aan Woltsje Nijdam-Bokma die zich enthousiast ophaar nieuwe taak verheugt. Vande hier genoemde dames was ernog een fraaie bos bloemen voorhun collega Herma Visser.Intussen is het zeer verheugendte constateren dat er in een stadals Workum mensen zijn te vin-den en er zijn er gelukkig veelmeer als mevrouw Visser.Mensen als zij zijn in hun grotetrouw de dragers van eensamenleving. Petje heel diep af!

  Einde aan dertig jaar actie tegen kanker

  KWF huldigt Herma Visser

  Ettje Wassenaar (rechts) feliciteert Herma Visser. Ze heeft de prachtige onderscheiding, de miniatuur collectebus, al in de andere hand. FotoHenk Gorter.

  Nieuwe jasvoor de FrisoNa rijp beraad heeft de directievan Hunias Drukkerij, uitgeef-ster van deze krant, besloten deweg te volgen die zo veel dag- enweekbladen de afgelopen jaren met veel succes zijn gegaan.Vanaf vandaag over veertiendagen, dinsdag 4 oktober, zal deFriso namelijk op tabloid for-maat verschijnen. De voordelenhiervan zijn velerlei. In de eer-ste plaats leest het voor de abon-nees veel gemakkelijker. Maarook de diverse artikelen enadvertenties kome