friso 2011 week 39

 • View
  236

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 39

Transcript

 • NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrryyssllnn //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Workumersschetsen toekomst

  Pagina 6

  Daverend dierendag-concert op 4 oktober

  Pagina 7

  Volleybaltoernooizeer gezellig

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem Visser

  Grohe 3000thermostaatkraan(cooltouche) incl. glijstangset

  van 663,85 nu voor 359,-Winkel en sanitair showroom iedere dag geopend!

  Met complete badkamers voor elk budget!

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  Dinsdag 27 september 2011 // 134e JAARGANG // week 39

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Uitbreiding kantoortijdenKlameare vanaf 4 oktober

  iedere dinsdagvan 11.00-14.00 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  0515 543888www.bleekerflapper.nl

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Laatste Friso opgroot formaatZoals vorige week al vermeldverschijnt de Friso metingang van volgende week,dinsdag 4 oktober, op tabloidformaat. Na 45 jaar stapt dekrant over op het op alle fron-ten zowel betreffende depresentatie van nieuws alsvan advertenties handza-mer weekendformaat. DeFriso die onze abonnees opdit moment ter hand nemenis dus een bijzondere in het134-jarig bestaan van dekrant. Voor het laatst eengrote krant en volgendeweek vol goede moed de toe-komst tegemoet met hetkrantenformaat van deze tijd.Redactie en uitgeefster heb-ben er alle vertrouwen in!

  Hunias Drukkerijis morgen geslotenHunias Drukkerij aan de Spoar-dyk in Workum, onder meer uit-geefster van deze krant, is in ver-band met de bekende feekeu-ringsdei morgen de gehele daggesloten. Dit geldt ook voor dealdaar eveneens gevestigderedactie van de Friso. Het feitdat het redactiekantoor morgendicht is wil uiteraard niet zeggendat de verslaggevers van de kranter niet op uittrekken. Donder-dagmorgen om 08.00 uur hopendrukkerij en redactie weer hele-maal voor de relaties klaar testaan.

  op=op

  Wat een prachtige start van deWorkumer feestweek. Na eendaverend voorschot op vrijdag-avond met de Hollandse avondvan Septemberpop in de feest-tent op de Stedsple, was hetzaterdag op het parkeerterreinvan de voormalige vestiging vanSuper de Boer en het aanpalen-de terrein al raak tijdens de eer-ste dag die onder verantwoorde-lijkheid stond van de jubileren-de, want al twintig jaar een feest-week organiserende, StichtingFeestcommissie Workum. En decommissie had weer een prach-tig programma in elkaar gezetwaarvan iedereen met volle teu-gen kon genieten en dat vooralvoor de jeugd onvergetelijk moetzijn geweest. De kindermarkt, debungee trampoline, de street-dance om slechts een beperktegreep te doen , het was allemaaleven geslaagd. En het weer, enook dat is uiteraard zo belang-rijk, werkte mee als nooit tevo-ren in deze zomer. Na de ook allerecords brekende tweede avondvan Septemberpop, het was bom-vol, en het altijd weer geani-meerde volleybaltoernooi in desporthal van zondag, kan inder-daad de start van de festiviteitenin de Workumer feestweek alsgewoon super worden omschre-ven.

  De officile start was zaterdag-morgen gewoontegetrouw op deMerk waar de peuters en de kin-deren in de basisschoolleeftijdde oranje en groene ballonnenweer oplieten in het kader vande Poiesz-ballonnenwedstrijd.Altijd weer een prachtig schouw-spel en wie niet helemaal verte-derd raakt door de enthousiastekinderen moet wel een hart vansteen hebben. Het was zaterdag-morgen niet anders. En toen washet genieten op het voor de acti-viteiten van de feestcommissiezo geschikte parkeerterrein enomliggende contreien. De showvan en door de politiehondentrok zeer veel volk, maar ook bijde streetdance was het genietengeblazen. Aagje Harkema enAnna Marije de Jong, een doch-ter van feestcommissielid Johande Jong en zijn echtgenoteHenny, tekenden voor dit onder-

  deel. Aagje Harkema vertelt dater iedere woensdagmiddag van15.30 uur tot 19.30 uur met zevengroepen wordt getraind in sport-en gezondheidscentrum Zuid-west-Friesland van Klaas JanSemplonius. De groepen zijn ver-deeld in zowel leeftijd als quavaardigheden in de streetdance.Het begint met de kinderen vangroep 1 en gaat zo door tot dan-sers van zon jaar of 22. Er zijnbovendien twee selectiegroepen,tot en met 12 jaar en vanaf 13jaar. Aagje Harkema is basis-schoollerares in Bolsward enheeft haar hart aan de (street)-dans verpand. Anna Marije deJong ook, zozeer zelfs dat zebezig is van haar hobby haarberoep te maken.

  Ze volgt namelijk een dansoplei-ding aan het Friesland College inLeeuwarden. Het zal duidelijkzijn dat de straatdans het metdeze twee bevlogen leraressenbijzonder getroffen heeft en datbleek ook zaterdagmiddag zooverduidelijk, onder meer tij-dens de clinics. Do wiest altydwol yn beweging, zo kijkt moe-der Henny desgevraagd terug opde jeugd van dochter AnnaMarije. Eerst heeft Anna Marijede Jong twee jaar aan hetCentraal Instituut OpleidingSportleiders gestudeerd en daar-na stapte ze over naar de dansop-leiding in Leeuwarden. Eenopleiding die bepaald nietgemakkelijk is. Anna Marije zitnu in het vierde en laatste jaaren ze hoopt derhalve binnenafzienbare tijd af te studeren. Zevertelt dat er auditie moet wor-den gedaan voordat je tot dedansopleiding kunt worden toe-gelaten. Er komen allerlei vak-ken aan de orde zoals klassiekballet, choreografie, musical,jazz en moderne dans. Als je bentafgestudeerd kun je, om maareen greep te doen, choreografeworden, een eigen dansschoolbeginnen of dansdocent in hetbasisonderwijs worden. Eenveelomvattende opleiding dusdie veel deuren in de danswe-reld opent. Moeilijk? As je itleuk fine dan slagget it ek. Ik kinfan myn hobby myn wurk meitsjeen dat is fansels prachtich,

  aldus de pas 21 geworden, nu inGreonterp wonende Anna Marijede Jong.

  En dan de Highland games, ookal zo mooi om mee kennis temaken. In Workum kwamenbepaald niet de minste sportersin deze discipline aan de start.En dan wordt het nog zachtjesuitgedrukt. Zo was er HansLolkema uit Sloten, de enige pro-fessionele Highland sporter inNederland wiens ranking zohoog is dat hij op de grote kampi-oenschappen overal ter wereldwordt uitgenodigd. Ook PieterKarst Bouma uit Winsum maaktezijn opwachting. Hij is deNederlands en Europees kampi-oen bij de amateurs. WietzeRosier uit Welsrijp tenslotte, diein het dagelijks leven bij land-bouw mechanisatiebedrijf Bos inEasterein werkt, was ook inWorkum; hij werd op het laatsteNederlands kampioenschapderde en is bovendien Fries kam-pioen gewichtheffen. Het ver-schil tussen Highland games en

  wedstrijden voor de sterksteman zit volgens Bouma, boer vanberoep, in het feit dat dezeHighland games dichter bij eensport als de atletiek liggen. Bijsterkste man-wedstrijden zijn ertoch elementen, het trekken vaneen vrachtauto bijvoorbeeld, diewat meer statisch zijn. Hoe datook zij, iedereen zal vol bewon-dering hebben gekeken naar deverrichtingen van deze drie top-sporters. Het geestige commen-taar van Marcel Dijkstra viel bijhun demonstraties op.Een prachtig begin dus van deWorkumer feestweek. We mogendaarbij niet vergeten hoezeerook Septemberpop weer de aan-dacht trok. De Hollandse avondwas als gezegd weer een grootsucces. Dat is it moaie fan dizzemuzyk, dy ferbroedert en datdie no ek wer bliken, aldus pre-sentator Taeke Wouda. Het zalduidelijk zijn: we mogen alsWorkumers alleen maar blij zijndat ons nog bijna een week feesten activiteiten te wachten staat!(AS)

  Stralende start van feestweek

  De bungee trampoline kreeg geen ogenblik rust en deze foto laat overduidelijk zien waarom dit toestel zo populair bij de Workumer jeugd was.Lekker hoog springen en saltos in de lucht maken, heerlijk! Fotos Cor Hunia.

  De mannen van de Highland games in actie. Gooi eens een lood-zwaar gewicht over de op ruim 4 meter liggende lat. Vakwerk van dedrie topsporters.

  Man aangehoudenna mishandelingDe politie heeft in de nacht vanzaterdag op zondag een 20-jarigeman uit Reduzum aangehoudenop verdenking van mishandeling.Een groep vrienden liep na eenavond stappen via het Sd inWorkum terug naar de boot in dehaven, toen de vrienden een zoe-nend stel in een auto zagen zit-ten. Hier werden wat opmerkin-gen over gemaakt, waarna de ver-dachte uit de auto stapte en een