12
XIX. évfolyam 02.szám 2009. február Csontig hatoló hideg, magas fûtés- számla, latyak. Bárhogy is lázadnak a nyárimádók, sokkal többrõl szól (ez) a tél. Elõször is a téli sportok szerelmese- inek hõn áhított pár hónapja ez, ami- kor elõ lehet kotorni a színes, vízhatlan overálokat és a porlepte síléceket, hogy meghódítsuk valamelyik síparadicso- mot. Határt csak a légnyomástûrõ-ké- pességünk és a pénztárcánk szabhat. Ez a vidék ugyan nem hegyes, de azért itt is ki lehet élvezni az évszak adta le- hetõségeket. A változó idõjárás ellenére ezen a télen is volt jégpálya például Zá- honyban. Akinek kedve szottyant, ki- próbálhatta magát korcsolyacipõben. Ha elfáradtunk csúszkálás közben, megpihentettünk a kispadon vagy a ZVSC aulájában, a melegre vágyók pe- dig új erõre kaphattak a közeli büfé forró teájától. A felnõttek "tengerész- italt" is kérhettek lélekmelegítõjükbe (ebbõl csak egy-két cent ajánlott, mert az ember könnyen orra bukhat, ha nem tudja bevenni a 400 m-es pálya kanyarjait idõben és kellõ ívvel). Azok, akik nem preferálják a vason csúszást, választhatják helyette a töl- tést és egy zsákot (a klasszikus megol- dások hívei a szánkóra esküsznek). Az árvízvédelmi "építményrõl" való lesik- lás legújabb formája a Trabant-tetõs megoldás, amikor a kelet-német csoda karosszériájának egy darabja járul hozzá az adrenalinszint biztos növeke- déséhez. Továbbá lehet még télen: hógolyót vagy hóembert gyúrni az udvaron, mé- zeskalácsot sütni a gyermekeinkkel vagy az unokáinkkal, gyertyafény mel- lett összebújni a kedvesünkkel egy nagy puha paplan alatt, házibulit szer- vezni az óév búcsúztatására, megnézni azokat a dvd-ket, amelyek nyár óra várnak ránk a polcon, éves munkater- vet készíteni, megfogadni, hogy jövõre kevesebbet költünk vagy nem károm- kodunk többé. Vagy lehet otthon gubbasztani és mor- golódni, hogy mikor lesz már tavasz. Ebben az esetben - a haspókoknak - ta- nácsos még az õsz végén elásni a spájz kulcsát vagy lakatot tenni a hûtõre, mert a bosszúság mellé néhány kiló is felrakódhat. Majláth Orsi Fázósok(k) A tartalomból: 2009 évi költségvetésünk 2. oldal Út a munkához 6. oldal Átrakásban továbbra sem ismerünk lehetetlent 7. oldal Ezt tervezzük 2009, a Mûvelõdési Ház éves kultúrális munkaterve 8. oldal Záhony Város Önkormányzatának lapja

Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

XIX. évfolyam 02.szám 2009. február

Csontig hatoló hideg, magas fûtés-számla, latyak. Bárhogy is lázadnak anyárimádók, sokkal többrõl szól (ez) atél. Elõször is a téli sportok szerelmese-inek hõn áhított pár hónapja ez, ami-kor elõ lehet kotorni a színes, vízhatlanoverálokat és a porlepte síléceket, hogymeghódítsuk valamelyik síparadicso-mot. Határt csak a légnyomástûrõ-ké-pességünk és a pénztárcánk szabhat.

Ez a vidék ugyan nem hegyes, de azértitt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenéreezen a télen is volt jégpálya például Zá-honyban. Akinek kedve szottyant, ki-próbálhatta magát korcsolyacipõben.Ha elfáradtunk csúszkálás közben,megpihentettünk a kispadon vagy aZVSC aulájában, a melegre vágyók pe-dig új erõre kaphattak a közeli büféforró teájától. A felnõttek "tengerész-italt" is kérhettek lélekmelegítõjükbe(ebbõl csak egy-két cent ajánlott, mertaz ember könnyen orra bukhat, hanem tudja bevenni a 400 m-es pályakanyarjait idõben és kellõ ívvel).

Azok, akik nem preferálják a vasoncsúszást, választhatják helyette a töl-tést és egy zsákot (a klasszikus megol-dások hívei a szánkóra esküsznek). Azárvízvédelmi "építményrõl" való lesik-lás legújabb formája a Trabant-tetõsmegoldás, amikor a kelet-német csodakarosszériájának egy darabja járulhozzá az adrenalinszint biztos növeke-déséhez.

Továbbá lehet még télen: hógolyótvagy hóembert gyúrni az udvaron, mé-zeskalácsot sütni a gyermekeinkkelvagy az unokáinkkal, gyertyafény mel-

lett összebújni a kedvesünkkel egynagy puha paplan alatt, házibulit szer-vezni az óév búcsúztatására, megnézniazokat a dvd-ket, amelyek nyár óravárnak ránk a polcon, éves munkater-vet készíteni, megfogadni, hogy jövõrekevesebbet költünk vagy nem károm-kodunk többé.

Vagy lehet otthon gubbasztani és mor-golódni, hogy mikor lesz már tavasz.Ebben az esetben - a haspókoknak - ta-nácsos még az õsz végén elásni a spájzkulcsát vagy lakatot tenni a hûtõre,mert a bosszúság mellé néhány kiló isfelrakódhat.

Majláth Orsi

Fázósok(k)

A t a r t a l o m b ó l :

2009 évi költségvetésünk2. oldal

Út a munkához6. oldal

Átrakásban továbbra semismerünk lehetetlent

7. oldal

Ezt tervezzük 2009, aMûvelõdési Ház éveskultúrális munkaterve

8. oldal

Záhony Város Önkormányzatának lapja

Page 2: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

2. oldal Önkormányzati hírek 2009. február

A költségvetés készítése soránlényegében azon felelõsség-teljes elvárásnak kell megfe-lelni, hogy a szükségletek, azellátandó feladatok és a ren-delkezésre álló források össz-hangba, rendszerbe kerülje-nek.

Erre tett kísérletet a város kép-viselõ-testülete, amikor kidol-gozásra került a lehetségesforrások (bevételek) és a fel-adatellátáshoz szükséges ki-adások terve, mindkét oldalon1.442.700 e/Ft nagyságrend-ben.

A bevételek egyik "eleme"mûködési és felhalmozási hi-telként került megjelölésre,összesen 236.101 e/Ft összeg-ben, amely összeg nem állugyan a költségvetés készítéseidején rendelkezésünkre, de akiadási oldalon konkrét fel-adat van e bevételi elemhez isrendelve a tartalék jogcím ki-vételével. Adódik a kérdés, hogy milyenmértékben sikerül ezt az ûrt,ezt a forráshiányt kiegészítõállami támogatásokból pótol-ni, s milyen nagyságrendbenlesz szükség mûködési és fej-lesztési hitel felvételére, illet-ve sikerül-e a méretarányos ésracionálisan mûködõ intézmé-nyi háttér megteremtésére irá-nyuló törekvésekbõl realizálnipénzeszközöket a komplexönkormányzati gazdaság vite-léhez.

Fontos kiemelni, hogy a for-ráshiányt enyhítheti esetlege-sen a 23.072 e/Ft nagyság-rendben tervezett általános éscéltartalék összege, de az ed-digi tapasztalatok azt mutat-ják, hogy az év során adódhat-

nak olyan helyzetek, felmerül-hetnek olyan feladatok, ame-

lyeknek fedezetét a tartalék-ban van lehetõség megtalálni.

E gondolatok mellett alkottameg a Képviselõ-testület aköltségvetési rendeletét, agazdálkodással kapcsolatosszabályozást annak elõtérbehelyezésével, hogy fontos a

lakosság szolgálata, a közügyének rangján kezelése,fontos a városkép, fontos afejlõdés, s mindezekért szük-séges az összefogás, azegyüttmunkálkodás.

Lesku Miklóspolgármester

2009 évi költségvetésünk2009 évi költségvetésünkA helyi önkormányzatok feladatai között kitüntetett szere-pe van a költségvetés elkészítésének. A költségvetés pénz-ügyi keretet ad a kötelezõ és önként vállalt feladatok meg-valósításához, alapdokumentumként szolgál, hisz a városönkormányzati képviselõi a költségvetésben határozzákmeg a gazdálkodással kapcsolatos teendõket, az egyes ellá-tási helyeken a szükséglet-kielégítés mértékét.

Page 3: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

3. oldalÖnkormányzati hírek2009. február

Tájékoztató a szociálisTájékoztató a szociálisés gyermekvédelmi és gyermekvédelmi kiadások 2009. évi kiadások 2009. évi

tervezéséheztervezéséhez

* Szt.: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény * Gyvt: A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény** Egyéb szociális kiadás körében az iskolatej költsége, valamint alogopédiai díj és a szociális étkeztetés térítési díja nem szerepel, mi-vel ezek költsége még nem tisztázott.

I. Aktív korúak ellátása:

A 2008. évi számadatok, vala-mint a 2009. január 1-jétõl ha-tályba lépõ változások figye-lembevételével került a segé-lyezés éves költsége megter-vezésre.

2008. évben 30.602 e Ft kerültrendszeres szociális segélyjogcímen kifizetésre. 2008.december hónapban 124 fõ ré-szesült az ellátásban, ezenfelül 16 fõ ellátásának folyósí-tása közfoglalkoztatás miattszünetelt.

A 2009. 01. 01. napjától ha-tályba lépõ változások értel-mében megoszlik a segélyrejogosultak köre, s a részükrefolyósított ellátás összege isváltozik:

- a keresõképtelen munkanél-küliek (egészségkárosodott,55 év feletti, 14 év alatti gyer-meket nevelõ stb.) részére to-vábbra is rendszeres szociálissegély kerül megállapításra ésfolyósításra, melynek összegeváltozatlan (1.000 Ft és57.815 Ft között változhat);

- a keresõképes munkanélkü-liek részére ún. rendelkezésreállási támogatás kerül megál-lapításra, melynek havi össze-ge megegyezik az öregséginyugdíj mindenkori legkisebbösszegével, vagyis 28.500 Ft-tal.

Azonban a költségvetésnél fi-gyelembe kell venni azon át-meneti rendelkezést, melyszerint annak a jogosultnak,akinek a 2008. december hó-napban folyósított rendszeresszociális segélye meghaladtaa 2009. évben megállapítható

rendelkezésre állási támoga-tás összegét, 2009. december31-ig a magasabb összegû el-látást kell folyósítani. (Pl. ha asegély összege 2008. 12. hó-ban 56.190 Ft volt, 2009. 12.31-ig ezt az ellátás kapja, snem a 28.500 Ft-ot.)

Mindemellett az is tény, hogya 2008. decemberben segély-ben részesülõk közel 60%-aegyedülálló, az õ segélyükösszege 2008. évben 25.650Ft volt, amely 2009. 01. 01-tõl28.500 Ft-ra emelkedik.

A fentieken túlmenõen azt isszámításba kell venni, hogy a2008. december hónapra járóellátások 2009. januárban ke-rültek kiutalásra, amely már a2009. évi költségvetést terhe-li.

Az aktív korúak ellátása ese-tén a rendszeres szociális se-gély 90%-a, a rendelkezésreállási támogatásnak pedig80%-a visszaigényelhetõ aközponti költségvetésbõl, te-hát az önkormányzatot a rend-szeres szociális segély 10%-a,a rendelkezésre állási támoga-tás 20%-a terheli, vagyis a ter-vezett költségekbõl várhatóan8.686.800 Ft.

II. Az ápolási díj költsége amár megállapított ellátások fi-gyelembevételével kerültmegtervezésre.

Ezen ellátás esetében az ala-nyi jogon, tehát a Szt 41. § és43/A. § alapján megállapítottellátások 90%-a visszaigé-nyelhetõ a központi költség-vetésbõl, azonban a méltá-nyossági, tehát a Szt. 43/B. §-a alapján megállapított ellátásteljes mértékben

Page 4: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

4. oldal Önkormányzati hírek 2009. február

az önkormányzatot terheli.Összességében a tervezettköltségekbõl 2.363.428 Ft ter-heli az önkormányzatot.

III. A normatív lakásfenntartá-si támogatás tervezésekor fi-gyelembe kell venni, hogy2009. 01. 01. napjától hatá-lyos rendelkezések szerint azegy négyzetméterre jutó havielismert költség 425 Ft-ról450 Ft-ra emelkedett, amelynemcsak a jogosultak körénekbõvülését eredményezheti, ha-nem az ellátás összegénekemelkedését is, hiszen az ellá-tás havi összegének megálla-pítása a lakásfenntartás elis-merhetõ költsége alapján tör-ténik.

A normatív lakásfenntartásitámogatás 90%-a visszaigé-nyelhetõ a központi költség-vetésbõl. A tervezett költsé-gekbõl várhatóan 532.580 Ftterheli az önkormányzatot.

IV. Az óvodáztatási támogatás2009. 01. 01. napjától hatály-ba lépõ ellátási forma, mely-nek lényege a szociálisan rá-szorult - rendszeres gyermek-védelmi kedvezményben ré-szesülõ - családok három, il-letve négy éves gyermekeinekóvodáztatásának az ösztönzé-se.

A támogatás összege a 2009.évben gyermekenként elsõ al-kalommal húszezer forint, eztkövetõn esetenként és gyer-mekenként tízezer forint

V. A kiegészítõ gyermekvé-delmi támogatás, valamint aGyvt. 20/A. és 20/B. §-a sze-rinti pénzbeli támogatás, azóvodáztatási támogatás, vala-mint a közlekedési támogatása központi költségvetéstõl tel-jes mértékben visszaigényel-hetõ.

VI. A külön nem említett ellá-tások a 2008. évi felhasználásalapján kerültek megtervezés-re. A költségtervezetben az is-kolatej-program, a logopédiai

díj, valamint a szociális étkez-tetés térítési díja nem szere-pel, mivel ezek várható költ-ségei nem tisztázottak.Az egyéb szociális és gyer-mekvédelmi kiadások teljesköltsége az önkormányzatotterheli.

Összességében a szociális ésgyermekvédelmi kiadások2009. évi tervezett költsége:64.854.516 Ft, melybõl az ön-kormányzatot 23.160.808 Ftterheli, melyre a központiköltségvetésbõl az önkor-mányzat - 4.539 fõ lakosság-

számmal, 7.110 Ft/fõ hozzájá-rulással számolva -32.272.290 Ft normatív hoz-zájárulást kap.

Polgármesteri Hivatal

Page 5: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

5. oldal2009. február Önkormányzati hírek

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEKZáhony Város Önkormányzati Képviselõ-testülete megvételreajánlja a tulajdonában lévõ, Záhony, Nyugati városrészen elhe-lyezkedõ alábbi térmértékû, családi lakóházzal beépíthetõ tel-keit:

Sorszám Helyrajzi szám Terület (m2)1./ 795/20 8172./ 818/2 8233./ 795/21 8184./ 795/22 8205./ 818/30 8396./ 818/31 7007./ 818/32 6968./ 818/33 11769./ 818/28 77710./ 818/27 70011./ 818/26 69712./ 818/22 856A telkek induló minimumára: bruttó 3.000,-Ft/m2.A hatályos önkormányzati rendeletek értelmében a telkeklicitálás útján kerülhetnek értékesítésre. Az értékesítéssel és a beépíthetõséggel kapcsolatban rész-letes tájékoztatást nyújt Daku Attila építésügyi és mûsza-ki osztályvezetõ személyesen, vagy telefonon az alábbiszámon: 45/525-501-es mellék. Mûszaki Osztály

Page 6: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

6. oldal Önkormányzati hírek 2009. február

Erre nyílt most lehetõségZáhonyban is az 'ÚT a Mun-kához' program keretében. Zá-hony város önkormányzatanapi 8 órás munkát kínál a je-lenleg az 'Aktív korúak ellátá-sa' ismertebb nevén a 'Szociá-lis Segélyen' élõ minden lakosszámára. Szakmai képesítés-tõl, végzettségtõl és egészség-ügyi alkalmasságtól függõentakarítási, karbantartási, vá-rosszépítési illetve megfelelõvégzettség esetén irodai mun-kát is kínál a hivatal. Tisztes-séges munkáért magasabb il-letmény is jár. Hiszen az eddi-gi 53.195 Ft -os segély helyett71.500 Ft, magasabb iskolaiképesítés esetén 81.500 Ft fi-zetéssel lesz elismerve a mun-kavégzés. Természetesen, akinem kíván részt venni a közöstehervállalásba, attól az eddigialanyi jogon járó 'Szociális

Segélyt' is megvonja a tör-vény.

Záhony városban 107 fõ aktívkorúan ellátásában részesülõlakos van. Ezen városlakókrészére 2009. február 13-ánszervezett az önkormányzategy átfogó tájékoztatót ésadategyeztetõ gyûlést az Ön-kormányzati Hivatal tanács-termében. A 107 meghívottból77 fõ jelent meg. S meghall-gatva a lehetõségeket a megje-lentekbõl 3 fõ kivételével,akik egészségügyi, vagy csa-ládi problémáik miatt nemtudták vállalni a munkába já-rást, mindenki csatlakozott az'Út a munkához' programhoz.A következõ hét feladata lesz,hogy minden jelentkezõvelegyeztessék az iskolai vég-zettségüket és egészségügyi

ellenõrzés után aláírásra ke-rüljenek a munkavállalói szer-zõdések.

Sikeres volt a péntek 13-imegbeszélés. Remélhetõleg anépi hiedelmekkel ellentétbenez egy szerencsés nappá váliksok záhonyi lakos számára.

S ezek után március 1-jétõl,az önkormányzati hivatalszervezésében és ellenõrzésemellett több csoportba állhat-nak munkába a jelentkezõk. -tájékoztatta szerkesztõségün-ket Dr. Karmanóczki AndrásZáhony város jegyzõje.

Szekeres István

Emlékszünk még?

“ZÁHONYVASUTASVÁROS 1989"

Ezt a feliratot olvashattuk a várossá avatásielnökség feje fölött azon a napon.

Elérkezett számunkra az az idõ, amikor a falusi jelle-gét kinövõ, 1965-tõl nagyközségként mûködõ település

méltó legyen városi rangjára.A Záhonyt várossá nyilvánító oklevelet 1989 április 30-án ünne-

pélyes keretek között adta át az akkori miniszterelnök Grósz Károly,Borbély Károly polgármesternek.

Így lett címerünk és zászlónk, amely kuriózumként szolgált országunkban,hiszen elsõk voltunk a vasúti motívum szerepeltetésében.

A mozdonykereket közrefogó két madár, a Tiszát jelképezõ hullámok és a pajzsalak színvilága, Hérics Nándor képzõmûvész munkája.Azon a jeles napon mindannyian ünnepeltük e páratlan eseményt, tudva, hogy ezta megtiszteltetést adottságaink miatt kaptuk.

A városunk ma is ugyanott áll!!!

Megteremteni a lehetõséget, visszavezetni az embereketa munka világába, ez az egyik legfontosabb feladat ko-runkban egy társadalom számára. Fontos ez a társadalomrészére, hiszen minél többen toljuk az ország szekerét an-nál könnyebben tudjuk mozgásban, lendületben tartani agazdaságunkat. Ez fontos az egyén részére is, hiszen mindenki számára lét-fontosságú az, hogy szellemi és fizikai képességeit hasznosés értékteremtõ tevékenységek érdekében tudja kamatoz-tatni. Természetesen nélkülözhetetlen az is, hogy szükségle-teit ezen tevékenységek ellenszolgáltatásaként keresett ja-vakkal ki tudja elégíteni, de ugyanilyen fontos az is, hogyhasznosnak érezze magát a társadalomban.

Út a munkához,Út a munkához,VVisszavezetni az isszavezetni az

embereket a munkához.embereket a munkához.

Lesku Miklós polgármester tájékoztatta az érdeklõdõket.

Záhony Város Polgármesteri Hivatala és a VOKE Vasutas Mû-velõdési Ház és Könyvtár közös pályázatának célja az alábbivolt:"A 3000-5000 lakos közötti települések nyilvános könyvtárai-nak infrastrukturális fejlesztése, könyvtári épület felújítása,ill., könyvtári szolgáltatások végzésére alkalmas terek kialakí-tása és berendezése. KÖZKINCS-II/2."A több, mint 500.000Ft értékû "nyereménybõl" kicseréltük ésbõvítettük a könyvtári polcokat, színes multifunkciós lézernyomtatót, projektort,, és egy videokamerát szereztünk be,melyek segítségével nem csak látogatóinknak tudunk széle-sebb és minõségibb szolgáltatást nyújtani, de lehetõségünk vanprogramjaink technikai lebonyolítására, a rendezvényekarchíválására, a médiában való megjelentetésére.

NYERTES PÁLNYERTES PÁLYÁZAYÁZATT

Page 7: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

7. oldal2009. február Záhonyi kikötõ hírei

A záhonyi átrakó több minthatvan éve a térség egyik leg-nagyobb munkaadó szerveze-te. Speciálisan átrakással és azahhoz kapcsolódó egyéb ér-téknövelõ tevékenységekkelfoglalkozik. 2007 nyaránutódszervezetként megalakulta Záhony-Port Zrt. és egy év-vel késõbb az átrakó céghezkapcsolódott a MÁV RaktárKft. szervezete is. Így aZáhony-Port Zrt. 481 fõs lét-számával és a hozzá csatlako-zott MÁV Raktár Kft 79 fõsmunkaerõ gárdájával a térséglegnagyobb szervezetévé vált.

Az átrakási tevékenységek-hez kapcsolódóan az évek so-rán nagyon sok kiegészítõ fel-adatot meg kellett oldani azátrakó térségben. Ezért az át-rakást biztosító törzs létszámmellett nagyon komoly aszta-los, ács, vasipari munka, ésépület karbantartási munkákraképes szakember gárda alakultki Záhony-Port Zrt. berkeinbelül. Az egész világot sújtó gazda-sági válság hatása elõször a

logisztikai tevé-k e n y s é g e k e tvégzõ cégeknéljelentkezett. Anagy nyersanyagfelhasználó cé-gek a raktárkész-leteik felhaszná-lásával próbáltákmérsékelni aválság hatásaités ezért csök-kentették nyers-anyag behozata-lukat. Ez termé-szetesen azonnal

érintette az átrakást végzõ cé-geket, így Záhony-Port Zrt. is. Záhony-Por Zrt. vezetéseminden megtesz annak érde-kében, hogy a speciálisan kép-zett munkaerõt a válság hó-napai alatt is megtartsa. Ezértszeretné felkínálni a környezõtelepülések polgármesterei-nek, pillanatnyilag felszaba-dult szakipari és gépi kapaci-tását. Nagyon sok település atérségben sikeres pályázatok-kal rendelkezik városközpon-tok, utak felújítására, közterü-letek kialakítására. Ezen pá-lyázatokhoz és a településenfelmerülõ egyéb szakiparimunkák elvégzéséhez kínál-juk fel például a következõ le-hetõségeinket:

- Homlokrakodókkal végez-hetõ nem szilárd burkolatúutak sár és kátyú-mentesítést.- Salak-, zúzottkõ borítást, tü-kör készítést.- Forgórakodókkal (Liebherr,T174) berendezésekkel vízel-vezetõ csatornák építését,

tisztítását,nyárigátak karban-tartását.- Közüzemi, önkormányzatifenntartásban lévõ épületeképületgépészeti, karbantartási,javítási munkái elvégzését.- Asztalos, ács szakipari mun-kák elvégzését.- Vasipari munkák, hegesztésimunkák elvégzését, vasiparigyártás.- Szakipari mûvezetés.Közös érdek a foglalkoztatott-ság biztosítása, a Záhony-PortZrt. és a munkaterületeihezkapcsolódó önkormányzatokszámára. Hiszen a termelésvisszaesésének hatására, a he-lyi adóként befizetett össze-gek is arányosan megcsappan-nak. Ezen felül, a települések-

rõl dolgozni járó Záhony-PortZrt. munkavállalók munka-helyének megszûnése esetén,az önkormányzatok munka-nélküli réteg eltartásához kap-csolódó terhei is növekedné-nek.

Ezért kereste meg a Záhony-Port Zrt. vezetése a környezõtelepülések önkormányzatait,hogy legyenek lokálpatrióták.S keressék meg az átrakó cé-get is a fent felsorolt, vagyegyéb olyan tevékenység el-végzésével kapcsolatosan,amelyet a településen pályá-zat, vagy helyi technikai esz-köz hiányában külsõ beruhá-zóval, vagy alvállakozókkalkíván elvégeztetni.

A munkaerõ megtartása, a folyamatos munka biztosításavolt a célja Záhony-Port Zrt. vezetésének, amikor 2009.február 16-án megkeresték a Záhony Kistérség polgármes-teri tanácsát. A 11 települést tömörítõ kistérségi társulásfebruári tanácskozásán Balláné Kertész Ildikó Záhony-Port Zrt. gazdasági vezetõje, Pecze Ervin értékesítési veze-tõ és Szekeres István marketinges kínálta fel az átrakó cégsokszínû szabad kapacitását.

Helyben kínáljuk fel aHelyben kínáljuk fel aszakipari és gépi szakipari és gépi kapacitásainkat kapacitásainkat

Kistérségi gyûlésen, a polgármestereket BallánéKertész Ildikó tájékoztatta a Záhony-Port Zrt

szabad kapacitásairól.

Átrakásban továbbra semÁtrakásban továbbra semismerünk lehetetlent!ismerünk lehetetlent!

A Záhony Átrakó körzet legnagyobb átrakási ésraktározási vasúti szervezete, a MÁV Zrt. leány-vállalataként mûködõ ZÁHONY-PORT Zrt. a2009-évben is töretlenül várja, a szállítmányozók

átrakási, raktározási megrendeléseit. Szerteágazó szolgáltatá-saival az Ukrajna, Oroszország vagy akár Kína felõl érkezõbármilyen méretû és tömegû áru szakszerû átrakására képes,szakembergárdája és átrakó-berendezés parkja segítségével.A gazdasági válság negatívan éreztette hatását a Záhony Átra-kókörzetben is. A nagy tömegárut exportáló cégek, csökkentet-ték behozatalukat, ezért csökkent az átrakásra, raktározásra vá-ró áruk mennyisége is.Ezért 2009 évben a szolgáltatás bõvítésével, a fuvaroztatóklatens igényeinek kiszolgálásával és piacképes árakkalpróbáljuk a forgalomkiesést ellensúlyozni. A gyors, pontos,árukár nélküli átrakás az alap, ehhez kapcsolódik még igényesetén "egyablakos" ügyfélkiszolgáló rendszeren keresztülegyéb logisztikai szolgáltatások, vám elé állítás, vámkezel-tetés, mérlegelés és közúti szállítás megszervezése partnereinkkérésére.Ebben az évben is elsõdleges feladatunknak tekintjük, hogy aszállítmányozó cégek átrakási, raktározási igényét azonnal ésmaradéktalanul ki tudja szolgálni. Nem jelenhet átrakási, rak-tározási gondot hirtelen nagymennyiségû tömegáru, veszélyes,vagy nagy speciális áru befutása sem. Továbbra is töretlenül várja Záhony-Port átrakó centrum azügyfelei megrendeléseit, amit az elõzõ hatvan év tapasztalatá-val, a fiatal mérnökeink és átrakási szakembereink lendületé-vel és MÁV támogatásával továbbra is minden fennakadásnélkül el tud végezni.

Régi - új szlogenük:

Átrakásban nem ismerünk lehetetlent!Záhony-Port Zrt vezetése

Page 8: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

8. oldal 2009. februárMûvelõdési Ház programja

2009. Kazinczy Ferenc,Benedek Elek és a

Kulturális Turizmus Éve

Ennek szellemében, valaminta világ és magyar évfordulósnapok figyelembevételéveltervezzük és valósítjuk megrendezvényeinket a követke-zõképpen:

Március: - "NÕK HETE" rendezvény-sorozat 2-6 közöttTársszervezõ: Nõszövetség- Felnõtt színházi elõadás / színház világnapja/ vígjáték - Március 15. megemlékezés- Roma festõk kiállítása- Gyermekszínház

az évad III. elõadása

Április.11 -én A Magyar költészetnapjának megünneplése -Megemlékezés "Kazinczyrólés Benedek Elekrõl"- Hagyományos versillusztrá-ciós pályázat kiírása Kazinczyés Benedek Elek mûveibõl-Ebbõl kiállítás szervezése- Húsvéti játszóház-A tánc világnapja rendezvény- Gyermekszínházi elõadás -az évad IV. elõadása- Április 30. Este -Hagyományos Éjféli Koncertmegtartása

Május: - " Születés Hete rendezvény-sorozat 16-tól 24-ig- Felnõtt színházi elõadás- Nemzetközi GyermeknapiprogramokTársszervezõ: Önkormányzat- Anyáknapi játszóház -ajándékkészítés- VOKE Amatõr MusicalSzíntársulat éves vizsgaelõ-adásaJúnius :- Határon túli vasutas nyugdí-jas klubok gála mûsora- Szünidei tábor 6 -14 éveskorig ,egy hétig munkana-pokon 9-tõl 16 óráig.

Társ szervezõ: Gyermekjólétiszolgálat.

Július: - Szünidei tábor 6 -14 éveskorig ,egy hétig munkanap-okon 9-tõl 16 óráig. Társ szer-vezõ: Gyermekjóléti szolgá-lat.- Szünidei táncház / érdeklõ-dés szerint/- Helyi Vasutasnapi rendez-vény - játszóház

Augusztus:- Ünnepi megemlékezés a kó-rusaink részvételével- Szünidei táncház

Szeptember:- Szüreti kavalkád /szüretifelvonulás, szüreti bál /Társ szerv. Nõszövetség.- Vasutas kiállítás 15-tõl / Zá-hony, Csap és Tiszacsernyõrészvételével 6- szept.30 A népmese napjadiafilmvetítés

Október.:Új színházi évad gyermek -színházi elõadások szervezése- Kaktusz kiállítás

- Nyugdíjas találkozó

November: - Helytörténet - Prevencióselõadások, foglalkozások- Új színházi évad felnõtt -színházi elõadások szervezése

December: - Adventi játszóház- Mikulás várás /VasutasMikulás/- Óévbúcsúztató rendezvény

Mûvelõdési Ház

Ezt tervezzük 2009-benEzt tervezzük 2009-ben

- Vasutas Nyugdíjas Klubunk - hétfõnként 16 órától - 18 óráig - Arany Õsz Népdalkör - / a nyugdíjas klub tagjaiból/ - Fõnix Kórusunk - kedd és csütörtök 17 órától -19 óráig- Reiki Kör- hétfõként 18 órától - 20 óráig - VOKE Amatõr Musical Színtársulatunk - Péntek 18 órától

- 20-ig; szombaton 10 órától - 13 óráig- Baba-Mama Klubunk - minden hét csütörtökén találkoznak 10-12-ig.- A Kötõ-Horgoló Kör - csütörtökönként 17-19-ig - VOKE Varázs Hastánc Klub - kedden és csütörtökön 17-órától találkoznak.- LOGI -Klub - péntekenként 14-tõl 16 óráig- NAVA Film Klub mûködik minden második hét kedd 18 órától.

Ide csatlakozhatszIde csatlakozhatsz

- Könyvtár Kedd-péntek: 9 órától - 13 óráig és 14 órától - 18 óráigSzombat: 9 órától - 13 óráig

- Mozi Hétfõn 17. 30-tól- A MÁV ZRt. szakmai oktatásai hétfõtõl -péntekig

7 órától 14 óráig esetenként 16 óráig. - Báthory István Szakközépiskola és Szakiskola Záhonyi Tagintézménye - Yamaha Zeneiskola szerda - csütörtök 17 órától - 18 óráig- Street Dance Tánciskola kedd 16 órától - 18 óráig- Felnõtt Társastánc Tanfolyam péntek 18.30-tól - 20 óráig - Gyógytorna csütörtök 17.30-tól - 18 30-ig- Kezdõ Hastánc Tanfolyam szerda 17.30-tól - 19-ig- Önvédelmi edzés hétfõ és péntek 17 órától - 18 óráig - Felnõttképzés keretében: Tanfolyamok érdeklõdés szerint

- E-ON Ügyfélszolgálat: kedd 8 órától - 12 óráig és csütörtökön 16 órától - 20 óráig

Valamint intézményeink rendezvényeit, vásárokat, termékbemutatókat,fórumokat, konferenciákat,véradásokat…

Ezt találod meg nálunkEzt találod meg nálunk

Page 9: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

9. oldal2009. február Farsangi rendezvények

Mint minden évben, idén is színvonalas mûsorral szórakoztat-ták az érdeklõdõket az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfo-kú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei farsang alkalmá-ból.

Február 20-án az alsósok nyitották a télûzést. Kezdésként nép-táncot jártak a nebulók, majd Pócsikné Papp Enikõ köszöntõje

után társastánc következett. Harmadikként a 4.a osztály lányaidiszkóztak a színpadon, õket pedig a 3.a és 3.b osztály modernLudas Matyija követte. A jelmezesek felvonulása után tombo-lasorsolás zárta a kellemes délutánt.

Február 27-én a felsõsök is megmutathatták, hogy mit tudnak.A táncmûvészeti ág alapfokú növendékei csacsacsáztak csillo-gó ruhákban, majd az 5.b osztály jóvoltából megtudhattuk, miis az a "Farsang farka". A 6.a osztály a híres Abba együttes da-laiból szemezgetett, a 7.a tagjai pedig "discogirl" és "discoboy"jelmezbe bújva táncoltak. Õket követte az 5.a "Rém tv"-je,majd a 6.c Dance-mixszel lépett a színpadra.

A 7.c-sek eltáncolták, hogy milyenek a fiúk, míg a 6.b-sek aMacskák címû musical rövid részletével kedveskedtek a kö-zönségnek. Az elõadások zárásaként a 7.b osztályosok táncosmûsorát tekinthettük meg, õket már csak a tombolasorsolás ésa disco követte.

Mindkét napon teltház volt az eseményeknek otthont adóVOKE Mûvelõdési Ház és Könyvtár színháztermében, a soktaps és a nagy nevetések pedig bizonyítékként szolgáltak, hogyZáhony ifjai nagyon tehetségesek, és méltán lehetünk büszkékrájuk!

Molnár Tímea,AZaFõ

Az oviban is voltak rendõrök, királylányok és boszorkák.

A Lúdas Matyi-t a 3. osztályosok vitték színpadra.

A discogirl -õk lõadása.

FarsangokFarsangok

Az ‘alsósok’ tánca.

Tombola sorsolás.

Page 10: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

10. oldal 2009. februárJótékonysági bál

Gyertyaszentelõi jótékonysági bálGyertyaszentelõi jótékonysági bálA Görög Katolikus Egyházközség immár hagyományos

gyertyaszentelõi jótékonysági báljára január 31-én kerültsor. A köszöntõ alapgondolata szerint a szentelt gyertyákjelképezik a 40 napos kis Jézust, aki egy sötét világbanfényt és reményt adott, aki szegénnyé lévén gazdagította azembereket. Nem mindig adunk másoknak elég szeretetetés fényt, nem mindig sikerül többé tennünk embertársain-kat. De amíg Krisztus kiolthatatlan reményében bízunk,újra felragyoghat bennünk a béke, a hit és a szeretet láng-ja.

Szeretettel köszönjük a bál lebonyolításához nyújtott segítséget!

Támogatói jegyetvásároltak:

Bakajsza AndrásMÁV Transped - Takács TibornéBoros István (Komoró) Barabás Jánosné Molnár IstvánBogdán Györgyné Molnár LászlónéCsobay József Pelsõczi JózsefErdei György ifj. Plesu IstvánGoller Ákos és neje Pokolné Pisák GabriellaHuszti Andrásné (Tuzsér) Radóczi ZoltánnéJónyer István (Nyírtass) Dr. Radvánszki JánosKaczur Dénes Rozinka Mihály (Ajak)Kerekes Miklós (Ajak) Rusznák AndrásKirályné Aradvári Erzsébet Simon ZsuzsannaKurucz Sándor Sohajda Barnabásö. Labanics Józsefné Szántó AlbertDr. Lenyu András Tótin Sándorné (Tuzsér)Mártha Tibor (Fényeslitke) Tóth Tiborné (Tuzsér)

Sási János

Tombola ajándék felajánlást hoztak:

Árpád Vezér Általános Iskola Orosz JózsefnéBartha Tamás és családja OTP Bank

- Simon ZsuzsannaBodnár István Dr. Papp SzabolcsBodnár Margit Plószné Dr. Sallai MargitCserpák András Pócsik GézaCsobay József Simon PéterDallosné Rozgonyi Mária Sohajda BarnabásErdei Árpád - ZVSC Dr. Somogyi IldikóErste Bank Szabados CsabaFöldvári Attiláné Szónok JózsefGere Sándor Takács Tiborné Góré Tibor Dr. Tõkés LeventeKáplár István Dr. Vadász ÁgnesLakatos Tibor Vadász JózsefLesku Miklós Veres IldikóMártha Tibor Veres ZoltánnéMecseki Zoltán konzul és felesége Vincze CsabaNagy Angéla Vincze EgonNyirán János Záhony Város Oláh Béla Önkormányzata

A pályázat témája:

"Az Én Városom" Pályázni lehet: rajz-, festménymûvészeti alkotásokkal,fotókkalPályázatra jelentkezhet: Bármely lelkes záhonyi lakos Díjazottak: Elsõ, második és harmadik helyezett pálya-munkák, minden korcsoportból.

A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni:Polgármesteri Hivatal 4625 Záhony, Ady Endre u. 35. Fsz. 5.

Feltétlenül fel kell tüntetni a következõ információkat:- A pályamunka alkotójának neve, kora,

- telefonszáma, ( szülõ telefonszáma)- e-mail címe(ha van), levelezési címe,

A pályázatok beküldési határideje: 2009. április 15.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás idõpontjárólminden résztvevõt értesítünk.

További információk: A képzõmûvészeti munkák maximum A/3-as méretûeklegyenek, szabadon választott technikával készíthetõk, ( grafi-ka, festés, zsírkréta, filctoll, üvegfesték….).

A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk, valamint közzétesszük õket Záhony internetes oldalán.

KELLEMES ALKOTÁST KÍVÁNUNK!

Pályázati felhívásPályázati felhívásRajz és fotópályázatRajz és fotópályázat

Záhony város 20 évesZáhony város 20 évesévfordulója alkalmábólévfordulója alkalmából

Page 11: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

11. oldal1%2009. február

1%1%

A Záhony Unplugged Projekt (ZUP) tagjai nagy sike-rû koncertet adtak január 24-én a budapesti Petõfi Csarnokban.Az együttes egy tribute fesztivál keretein belül szórakoztathat-ta a nagyérdemût, ahol olyan csapatok léptek fel, amelyek régivagy még ma is élõ elõadók számaiból játszanak feldolgozáso-kat (pl. Eric Clapton, Doors, Metallica, stb.).

Majláth Orsi

Tisztelt Városlakók!Településünk civil szervezetei, alapítványai az önmagukáltal megfogalmazott célok megvalósítása érdekében jöt-tek létre, hogy a tagságuk, vagy szervezetük által a városlakosságának életét tartalmasabbá, színesebbé, gazdagab-bá tegyék. Ki-ki a maga módján és lehetõségei szerint, devalamennyien a mi városunk gyermekeiért, felnõtteiért,idõseiért végzik önként megfogalmazott feladataikat.Tisztelet -és elismerés illet minden alapítványt és civilszervezetet, akik önmaguk és mások testi-lelki épülésére,lelki békéjére, nyugalmára, a hétköznapi élet tartalma-sabbá tételére törekszenek. Sok esetben tevékenységükhírnevet szerez Záhony nevének. Köszönetüket fejezik kivalamennyien azoknak az aktív dolgozóknak, akik szja.1% -át nekik ajánlották, s kérik, hogy továbbra is támo-gassák szervezeteiket.

Petrika Józsefné

Záhonyi zenekar aZáhonyi zenekar aPeCsábanPeCsában

Hétfõ: de. 08.00 – 12.00 -igKedd: de. 08.00 – 12.00 –igSzerda: de. 08.00 – 12.00 -ig

du. 13.00 – 16.00 -igCsütörtök: ügyfélfogadás nincsPéntek: de. 08.00 – 12.00 –ig

Polgármesteri Hivatal

Záhony Város Záhony Város ÖnkormányzatánakÖnkormányzatának

Ügyfélfogadási rendjeÜgyfélfogadási rendje

www.zahony.hu

avagy nem hivatalos kézmunka klub mûködik - a ko-rábbi kötõ-horgoló tanfolyam folytatásaként - a VOKE VasutasMûvelõdési Ház és Könyvtárban egy maroknyi záhonyi asz-szony "összeülése" révén. A társaság alapítója, Szabóné CsiszárHajnalka minden csütörtök este teával várja az ügyes kezû höl-gyeket a könyvtár olvasótermében, ahol szebbnél szebb alkotá-sok - pl. terítõk, táskák, különbözõ használati tárgyak - szület-nek a fürge ujjak által.

Majláth OrsiMajláth Orsi

Egy láncszem, Egy láncszem, egy rövid pálca, egy rövid pálca,

Page 12: Fázósok(k) - Záhonyzahony.hu/zona/2009/z0902.pdfEz a vidék ugyan nem hegyes, de azér t itt is ki lehet élvezni az évszak adta le-hetõségeket. A változó idõjárás ellenér

Záhonyi MozimûsorZáhonyi MozimûsorMárciusMárcius

02.HÉTFÕCincin lovag

színes magyarul beszélõ angol-amerikai animációs film,

87 perc, 2008 korhatárra tekintet nélkül megtekinthetõ

09.HÉTFÕNégy karácsony

színes magyarul beszélõ amerikai vígjáték, 89 perc,2008 12 éven aluliak számáraa megtekintése nagykorú felü-gyelete mellett ajánlott

16.HÉTFÕEsti mesék

színes magyarul beszélõamerikai vígjáték,100 perc, 2008

korhatárra tekintet nélkülmegtekinthetõ

23.HÉTFÕAz igenember

színes feliratos amerikaivígjáték, 104 perc, 200812 éven aluliak számára amegtekintése nagykorú felü-gyelete mellett ajánlott

30.HÉTFÕUnderworld

A vérfarkasok lázadásaszínes feliratos amerikai akciófilm,110perc,2009

16 éven aluliak számára nem ajánlott

Elõadás kezdete: 17:30-órától.JEGY ÁRA: 400 Ft

További információ: telefon: 45-426-303, 45-425-277e-mail:[email protected]

12. oldal Mozi, programok 2009. február

Z Á H O N Y IZ Á H O N Y I Z Ó N AZ Ó N AZáhony város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta.Felelõs kiadó: Záhony Polgármesteri Hivatal, Szerkesztõséglevélcíme: 4625 Záhony, Ady E. 35. Telefon:06 45 525-528

www.zahony.hu E-mail: [email protected]õk: Hutás József, Petrika Józsefné, Szekeres István

Lapzárta: minden hónap 27-én!Nyomtatás: Fuzyon Nyomda, Nyíregyháza

Jogpont címe:Záhony,Európa tér 5.Ügyfélfogadási idõ:csütörtök: 9.00-11.00

Fogad:Dr.Vilman Barnabás ügyvéd