Click here to load reader

G H E P E Y S E N K L O E K E D A E T - Donatie Vedo-Indonesia Mocht u een donatie aan Vedo-Indonesia willen geven dan kunt u die overmaken op rekening 51.28.15.666 t.n.v. W.R. Burger

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of G H E P E Y S E N K L O E K E D A E T - Donatie Vedo-Indonesia Mocht u een donatie aan...

 • G H E P E Y S E N K L O E K E D A E T

  Nr. 1, maart 2014

  Vereniging van Oud-Leerlingen van het Christelijk Lyceum te Bandoeng

  Indien onbestelbaar s.v.p. retourneren naar: Mw. T. Holleman-Bangert Merelhof 42 2251 DD Voorschoten Nederland

 • VOORWOORD ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 1 MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR ................................ ................................ ................................ .. 1

  Algemene Ledenvergadering 13 september 2014................................ ................................ ........... 1 Adreswijziging................................ ................................ ................................ ................................ . 2 Rectificatie ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2

  IN MEMORIAM ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 2 INGEZONDEN MEDEDELINGEN................................ ................................ ................................ ............ 3

  Donatie Vedo-Indonesia ................................ ................................ ................................ ................. 3 Celebrities-serie................................ ................................ ................................ .............................. 3

  RENDEZ-VOUS IN KUPANG (27/01/ 13 T/M 31/01/ 13) Joke Hol ................................ ........................ 4 BRAMMETJE - Mary Hens ................................ ................................ ................................ ..................... 6 KRUISENDE WEGEN Otto de Wiljes................................ ................................ ................................ .... 9 LIEF INDIË................................ ................................ ................................ ................................ ............. 13 ENGELSE GEZEGDEN................................ ................................ ................................ ......................... 15 MUTATIES OP ADRESLIJST 2013, PERIODE 01/08/2013 T/M 01/03/2014 ................................ ......... 16

  Nieuwe leden................................ ................................ ................................ ................................ 16 Adreswijzigingen................................ ................................ ................................ ........................... 16 Email-adressen................................ ................................ ................................ ............................. 16 Overleden ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 16

  ALGEMENE GEGEVENS................................ ................................ ................................ ...................... 17 Bestuur en Redactie ................................ ................................ ................................ ..................... 17 Lidmaatschap ................................ ................................ ................................ ............................... 17 Specificatie van uw betaling................................ ................................ ................................ .......... 17 Bankrekening................................ ................................ ................................ ................................ 17

  Verzoeke kopij voor de volgende uitgave vóór 1 mei 2014 te zenden naar de redactie. N.B. De redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud, stijl en spelling van ingezonden stukken.

  Controleer dus zelf uw documenten vóór inzending!

  Adreswijzigingen en berichten van overlijden gelieve u te zenden naar de secretaris. Adressen van bestuursleden en redactie vindt u op het achterblad.

  ++ ++ ++ LL EE TT OO PP DD EE AA DD RR EE SS LL AA BB EE LL ++ ++ ++

  daar staan uw lidnummer en eventueel nog te betalen contributie. Staat daar geen bedrag, dan heeft u uw contributie t/m dit jaar al betaald.

  Specificeer uw betaling als aangegeven op het achterblad. Vergeet vooral niet uw lidnummer te vermelden. U verlicht daarmee het werk van de penningmeester

  Ongespecificeerde extra betalingen boven de verschuldigde contributie worden geboekt als éénmalige donatie.

 • 1

  VOORWOORD Beste Vedoanen,

  Toen Walter Burger die al jaren tot mijn vaste vriendenkring behoort mij vorig jaar wederom vertelde over de problemen rond het voorzitterschap van VEDO en mij vroeg of dit niet iets voor mij was, heb ik in eerste instantie gedacht hier niet op in te moeten gaan gezien mijn nog steeds bestaande werkzaamheden als praktiserend cardioloog.

  Er schieten dan allerlei gedachten door je hoofd en bijna allemaal met voors en tegens . In die fase herinnerde ik me een legendarische uitspraak van John F. Kennedy die overigens wel meer kernachtige uitspraken heeft gedaan. U zult zich nog wel herinneren dat hij zijn landgenoten het advies gaf niet te vragen wat hun land voor hen kan doen maar wat in plaats daarvan zij voor hun land kunnen doen. Hoewel de vergelijking natuurlijk verder geheel mank gaat ging de strekking van het gezegde wel door mijn hoofd.

  In een eerdere ontboezeming heb ik laten weten hoe fijn ik het persoonlijk heb gevonden op het Christelijk Lyceum school te hebben genoten. Het is een van de meest gelukkige delen van mijn leven geweest. Het onderwijs stond op een hoog peil, door de leraren werd goed les gegeven. Je kon je naar hartenlust ontplooien en wellicht dat dit misschien alleen door mij werd ervaren maar ik vond dat er een soort vredige en blijde sfeer hing. Het is mogelijk dat dit in een periode viel dat men de naweeën van de oorlog volstrekt beu was en snakte naar een periode van rust en vrede. In ieder geval speelde het onze levensfase in de kaart en hielden wij ons niet dagelijks bezig met oorlog en de consequenties daarvan. Hoe dan ook, er zijn zeker meerdere factoren verantwoordelijk voor deze rimpelloze periode en naar mijn mening heeft het gros van de Vedoanen alleen maar goede herinneringen aan zijn schooltijd aan de Djalan Dago.

  In de loop der jaren heb ik, uit gesprekken met vrienden en kennissen die hun middelbare schooltijd in Nederland hebben doorgebracht, begrepen dat wat wij met elkaar hebben heel uniek is. Velen van ons hebben los van de 1- of 2-jaarlijkse bijeenkomsten ook daarnaast nog regelmatig contact met elkaar. En het belangrijkste raakvlak is die school daar ver weg. Dat is naar mijn menig het wezenlijke wat ons Vedoanen bindt. Een speciaal bevoorrecht verleden waar wij trots op zouden moeten zijn en zouden moeten koesteren. Dat was voor mij de reden om het voorzitterschap ondanks het mogelijke tijdgebrek te accepteren.

  Gedachtig aan de overtuiging dat een ieder van ons op zijn eigen manier een of meerdere herinneringen heeft overgehouden uit die fantastische schooltijd, zou ik jullie willen vragen deze jaarlijks tezamen te herbeleven door trouw de koempoelans te bezoeken. Ik reken op jullie.

  Donald Düren

  MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR Algemene Ledenvergadering 13 september 2014 De Algemene Ledenvergadering zal op 13 september a.s. worden gehouden in het congres- en reüniecentrum KUMPULAN op het landgoed BRONBEEK, Velperweg 147 in Arnhem. Telefoonnummer van de Kumpulan: 026 364 9294.

  Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: vanaf 12:00 uur Ontvangst deelnemers 13:30 - 15:00 uur Algemene Ledenvergadering 15:00 - 16.00 uur Borreltijd 16:00 - 17:00 uur Lezing 17:00 - 17:30 uur Pauze 17:30 - 19:00 uur Indisch buffet ca. 20:00 uur Einde bijeenkomst

  Victor de Vries zal, evenals vorige keer, voor de muzikale omlijsting zorgen.

  Nadere informatie over het definitieve programma en de kosten zal in G&KD nr. 2, 2014 volgen.

 • 2

  Adreswijziging Wij wonen al drie jaar in Voorschoten, maar nog steeds wordt voor ons bestemde Vedo-post naar ons oude adres in Bussum gezonden. Het is erg vervelend voor de nieuwe bewoners deze post iedere keer weer te moeten doorzenden. Wilt u alstublieft ons nieuwe adres dat op het achterblad van iedere G&KD staat noteren en dit ook aan uw familie en/of zaakwaarnemers doorgeven.

  Eric en Tineke Holleman Rectificatie Onder de foto rechts beneden op pagina 4 G&KD 2013 nr. 3 staat Margot Hens. Dit is een vergissing, het moet zijn Mary Hens.

  IN MEMORIAM In de afgelopen periode vernamen wij dat de volgende ex-lyceïsten zijn overledenen:

  Overleden Ineke v.d. Meijden-Rietema 28-03-2013 Tilly Leihitu 01-12-2010 Marga Kerkhoven 12-09-2013 Eric Marcus 06-10-2013 Chris Poelman 18-10-2013 Anton van Leeuwen 31-10-2013 Gary Flohr 08-11-2013 Willem van der Laaken 16-11-2013 Anton Harting 22-11-2013 Wim Lindeijer 06-12-2013 Rudi Heidinga 16-12-2013 Ayso Raven 18-12-2013 Thelma Siem-Liauw 22-12-2013 Wally Bossert-Barkey 26-12-2013 Henk Bartels 09-01-2014 Koen Kwee 29-01-2014 Leendert Verhagen 31-01-2014 Jane v.d. Engh-Bronkhorst 12-02-2014 Maud Hondius van Herwerden-Mackay 18-02-2014 Han Forbes 02-03-2014 Namens de Vedo-leden condoleert het bestuur alle nabestaanden en wenst hen kracht bij het dragen van hun verlies. In memoriam: Evert Willem Lindeijer (Bandung, 8 april