Click here to load reader

Gabi Ogulin Počrvina - dk.fdv.uni-lj.sidk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_ogulin-pocrvina-gabi.pdf · PDF file iso obravna jskega uče na predstav ožjem lok ti izobraže e, vanje

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gabi Ogulin Počrvina -...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

  Gabi Ogulin Počrvina

  Uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja med

  starejšimi odraslimi iz ruralnega okolja

  Magistrsko delo

  Ljubljana, 2011

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

  Gabi Ogulin Počrvina

  Mentorica: izr. prof. dr. Valentina Hlebec

  Somentorica: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec

  Uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja med

  starejšimi odraslimi iz ruralnega okolja

  Magistrsko delo

  Ljubljana, 2011

 • Zahvala

  Magistrsko delo namenjam svojim najbližjim, hčerkama Ajdi in Brini ter možu Juretu.

  Iskreno se zahvaljujem mentoricama, izr. prof. dr. Valentini Hlebec in izr. prof. dr. Sabini

  Jelenc Krašovec, za strokovne nasvete in vzpodbude, direktoricam in posameznim strokovnim

  sodelavkam ljudskih univerz za sodelovanje v raziskavi in posredovanju drugih pomembnih

  informacij za nastalo delo ter starejšim odraslim, ki so izpolnili mojo anketo, za čas in

  mnenja, ki so jih prispevali.

  Marjeti Gašperšič dolgujem zahvalo, ker me je na moji začetni poklicni poti popeljala v delo s

  ciljno skupino starejših odraslih ter v vseh teh letih sodelovala pri izmenjavi mnenj in

  odstiranju strokovnih pogledov.

  Posebna zahvala je namenjena mojim staršem za neskončno potrpežljivost in čas, ki sta ga

  namesto mene preživela z Ajdo in Brino, ter mi kot vedno stala ob strani.

 • POVZ

  URESN

  ODRAS

  Družba

  in vklju

  tempo ž

  ruralneg

  koncept

  pozorno

  Slovenij

  da glav

  življenjs

  aktivni

  avtorica

  podeželj

  lokalnem

  ljudske

  raziskov

  izobraže

  ter izve

  spremin

  težišča o

  povezav

  segmen

  Ključne

  geronto

  ZETEK

  NIČEVANJE

  SLIMI IZ R

  se stara, zn

  učeni v druž

  življenja. V

  ga okolja) n

  ta vseživljen

  ost namenje

  ji kot tudi v

  vne možnos

  sko obdobj

  starejši od

  a s kombini

  lja za (ne)

  m okolju k

  univerze p

  valni vpraša

  evalne ponu

  dbenem na

  njanje vredn

  od starostno

  vi s politič

  nta izobražev

  e besede:

  logija, univ

  E KONCE

  RURALNEG

  nanje postaj

  žbeno dogaj

  Vendar pa v

  niso obravna

  njskega uče

  ena predstav

  v ožjem lok

  sti izobraže

  je, vanje pa

  drasli, kar j

  ranimi meto

  udeležbo v

  kot tudi v o

  prizadevajo,

  anji sta tud

  udbe, inali

  črtu izobraž

  not družbe in

  o diferencir

  čno voljo i

  vanja.

  starejši od

  verza za tretj

  EPTA VSE

  GA OKOLJ

  ja orožje ra

  janje, moraj

  v evropskih

  avani kot en

  enja, kar av

  vitviizobraž

  kalnem oko

  vanja za st

  a se vključ

  e v skladu

  odološkimi

  v izobražev

  okviru univ

  , da bi čim

  di, ali bi akt

  si starejši o

  ževalnih de

  n primeren

  ane k staros

  in posluhom

  drasli, vsež

  je življenjsk

  EŽIVLJENJ

  JA

  azvoja. Če ž

  ajo pridobiti

  kot tudi na

  na izmed pr

  vtorica pred

  ževalnih mo

  olju, jugovz

  tarejše odra

  čujejo predv

  u s teorijo

  pristopi raz

  vanju ter (

  verz za tret

  m bolj zado

  tivna vloga

  odrasli splo

  ejavnosti. V

  socialni po

  stno integrir

  m za sistem

  življenjsko

  ko obdobje

  SKEGA U

  želijo biti st

  i nova znanj

  acionalnih d

  rednostnih c

  dstavi z ana

  ožnosti, ki ji

  zhodni regij

  asle trenutn

  vsem bolj

  kontinuitete

  ziskujemoti

  (ne)ustrezno

  tje življenjs

  ostile potreb

  starejših o

  oh želijo ak

  V prihodnje

  ložaj izbori

  rani družbi,

  msko uredi

  učenje in

  UČENJA M

  tarejši odra

  ja, ki jih po

  dokumentih

  ciljnih skupi

  lizo dokum

  ih imajo sta

  i Slovenije.

  no ponujajo

  izobraženi

  e. V empir

  ive in ovire

  ost izobraž

  sko obdobje

  bam starejš

  draslih vpli

  ktivnejše vlo

  si bodo sta

  ti sami, in s

  toda, kot u

  itev in fina

  izobraževa

  MED STAR

  asli dejavni,

  ogojuje nap

  h starejši od

  in pri uresn

  mentov. Prav

  arejši odras

  .Ugotovitve

  o univerze

  in na splo

  ričnem delu

  e starejših o

  ževalne pon

  e, pa tudi,

  ših odraslih

  ivala na izb

  oge pri vse

  arejši odrasl

  sicer s prem

  ugotavlja av

  anciranje tu

  anje, izobra

  REJŠIMI

  koristni

  predek in

  drasli (iz

  ničevanju

  v tako je

  li tako v

  e kažejo,

  za tretje

  šno bolj

  u naloge

  draslih s

  nudbe v

  kako si

  h.Ključni

  boljšanje

  binskem

  li morali

  mikanjem

  vtorica, v

  udi tega

  aževalna

 • Uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja med starejšimi odraslimi iz ruralnega okolja Povzetek Družba se stara, znanje postaja orožje razvoja. Če želijo biti starejši odrasli dejavni, koristni in vključeni v družbeno dogajanje, morajo pridobiti nova znanja, ki jih pogojuje napredek in tempo življenja. Vendar pa v evropskih kot tudi nacionalnih dokumentih starejši odrasli (iz ruralnega okolja) niso obravnavani kot ena izmed prednostnih ciljnih skupin pri uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja, kar avtorica predstavi z analizo dokumentov. Prav tako je pozornost namenjena predstavitvi izobraževalnih možnosti, ki jih imajo starejši odrasli tako v Sloveniji kot tudi v ožjem lokalnem okolju, jugovzhodni regiji Slovenije. Ugotovitve kažejo, da glavne možnosti izobraževanja za starejše odrasle trenutno ponujajo univerze za tretje življenjsko obdobje, vanje pa se vključujejo predvsem bolj izobraženi in na splošno bolj aktivni starejši odrasli, kar je v skladu s teorijo kontinuitete. V empiričnem delu naloge avtorica s kombiniranimi metodološkimi pristopi raziskuje motive in ovire starejših odraslih s podeželja za (ne)udeležbo v izobraževanju ter (ne)ustreznost izobraževalne ponudbe v lokalnem okolju kot tudi v okviru univerz za tretje življenjsko obdobje, pa tudi, kako si ljudske univerze prizadevajo, da bi čim bolj zadostile potrebam starejših odraslih. Ključni raziskovalni vprašanji sta tudi, ali bi aktivna vloga starejših odraslih vplivala na izboljšanje izobraževalne ponudbe, in ali si starejši odrasli sploh želijo aktivnejše vloge pri vsebinskem ter izvedbenem načrtu izobraževalnih dejavnosti. V prihodnje si bodo starejši odrasli morali spreminjanje vrednot družbe in primeren socialni položaj izboriti sami, in sicer s premikanjem težišča od starostno diferencirane k starostno integrirani družbi, toda, kot ugotavlja avtorica, v povezavi s politično voljo in posluhom za sistemsko ureditev in financiranje tudi tega segmenta izobraževanja. Ključne besede: starejši odrasli, vseživljenjsko učenje in izobraževanje, izobraževalna gerontologija, univerza za tretje življenjsko obdobje

 • Implementation of the lifelong learning concept among the elderly living in rural areas Summary The society is ageing and knowledge is becoming the driving force of development. If the elderly want to stay active, be useful and integrated in the society, it is crucial for them to gain new knowledge which enables progress and the modern pace of life. However, as should be evident from the document analysis of the thesis, the European and national documents do not define the elderly (living in rural areas) as one of the key target groups within the implementation of the lifelong learning concept. Further, the master thesis focuses on the education possibilities offered to the elderly in Slovenia and at local levels, i.e. in the region of South-East Slovenia. The analysis has shown that the most education services for the eldery are being offered at the universities of third age where in general more educated and already active senior people are taking part, which also corresponds with the continuity theory. Based on combined methodological approaches, the empirical part of the thesis focuses on the reasons of the elderly from rural areas for (not) participating in education as well as the (un-)suitability of education programmes at the local level and in universities of third age; additionally, the research explores how the people’s universities with their educational services try to meet the needs of the elderly. The main research questions were also if the active role of the elderly would have an impact on the improvement of the education programmes, and if the elderly even want to take a more active role in deciding about the thematic a