Garantni list za ekspanzione posude - ?· Pre početka rada,isključite električno snadbevanje pumpe… page 1
Garantni list za ekspanzione posude - ?· Pre početka rada,isključite električno snadbevanje pumpe… page 2

Garantni list za ekspanzione posude - ?· Pre početka rada,isključite električno snadbevanje pumpe…

Embed Size (px)

Text of Garantni list za ekspanzione posude - ?· Pre početka rada,isključite električno snadbevanje...

Potovani, hvala to koristite Termorad proizvod

! NAMENA

Predpritisak u rezervoaru omoguava ureaju da apsorbuje promene zapremine vode izazvane

poveanjem temperature u zatvorenom sistemu grejanja ili za skladitenje vode pod pritiskom u

sistemu.Izmenljiva membrana ekspanzionog rezervoara je dizajnirana za grejanje i sisteme

klimatizacije.

TEHNIKO UPUTSTVO

Nalepnica postavljena na svakoj posudi navodi njene tehnike karakteristike:zapremina rezervoara

u litrima,temperaturni opseg,maksimalni radni pritisak posude,predpritisak i serijski broj. Pre instalacije

proverite sve tehnike karakteristike,talas ekspanzije mora biti kompatibilan sa instalacijom kao i da su

ispotovana sva operativna ogranienja.Uverite se da je izvreno precizno ienje sistema kao i eventualno

prisustvo ljake koje moe otetiti membranu.

! INSTALACIJA

Prilikom montae posude na postojei sistem uverite se da je iskljueno elektrino snabdevanje

pumpe,preusmerite snabdevanje vodom ili ispraznite sistem.Proverite predpritisak na ventilu posude koji

mora biti 0,5 bara manji od propisanog;ureaj za merenje mora biti montiran to je blie mogue

posudi.Preporuuje se da se sigurnosni ventil postavi na maksimalnom radnom pritisku posude ili

sistema,ukoliko je on manji.

Ekspanziona posuda izraena je prema SRPS standardu.Radni temperaturni opseg je od 10 do O110 C.

!

Posude ije zapremine iznose 8 i 12 litara su samonosee i

ugrauju se direktno na cev instalacije, posude zapremina 18,24 i 35 litara ugrauju se na zid objekta

pomou vijaka,dok se posuda zapremine 50 litara oslanja preko stopa. Nije dozvoljeno da posuda bude pod

nagibom ili da je optereuju cevi instalacije. Pre putanja u rad podesiti pritisak na odgovarajui (0,1 do 0,3

MPa) u zavisnosti od koliine vode u sistemu grejanja i vertikalne visine sistema. Mesto ugradnje mora biti

bezbedno po imovinu korisnika u sluaju izlivanja vode iz posude. Obavezno mora postojati i sanitarni odvod

izlivene vode iz sistema u kanalizaciju.N

osa

ek

span

zio

ne

po

sud

e 18

i 35

lita

ra

161

59

91

No

sa

eksp

anzi

on

e p

osu

de

24 li

tra

59

Po

stav

ljan

je p

osu

de

od

50

litar

a n

a si

stem

posuda

prikljuak G 3/4

ventil za vazduh

prikljuak G 3/4

posuda

ventil za vazduh

Po

stav

ljan

je p

osu

de

od

35

litar

a n

a si

stem

ventil za vazduh

posuda

prikljuak G 3/4

Po

stav

ljan

je p

osu

de

od

24

litra

na

sist

em

ventil za vazduh

posudaprikljuak G 3/4

ventil za vazduh

prikljuak G 3/4

posuda

Po

stav

ljan

je p

osu

de

od

8-1

2 lit

ara

na

sist

em

Z ap r e m in a ( l)

M a x. ra d n i p r it is ak

( M p a )

P r e d p r it is ak ( M p a )

O p s e g ra d n e t e m p e r a tu r e

( C )

Te in a p o su d e sa g u m om

( kg )

8 0 ,3 0 ,1 5 1 0 1 1 0 2 ,3

1 2 0 ,3 0 ,1 5 1 0 1 1 0 2 ,8

1 8 0 ,3 0 ,1 5 1 0 1 1 0 3 ,6

2 4 0 ,3 0 ,1 5 1 0 1 1 0 4 ,3

3 5 0 ,3 0 ,1 5 1 0 1 1 0 5 ,1

5 0 0 ,3 0 ,1 5 1 0 1 1 0 6 ,7

! PREPORUKE

! ZAMENA MEMBRANE

Ovaj proizvod ne sme prelaziti maksimalnu vrednost temperature i radnog pritska,a tokom

instalacije koristiti adekvatne sigurnosne sisteme za istovremeno isuivanje vode i vazduha,kako bi se

ograniila teta prouzrokovana curenjem vode iz posude.Spoljnji uticaj kao na primer

vetar,saobraaj,zemljotres nisu uzeti u obzir.Instalater treba da razmotri sve dogaaje tokom

instalacije.Instalaciju ureaja prate predviena pravila.Ureaj mora biti postavljen i periodino

proveravan od strane ovlaenog lica.Proizvoa ne prihvata nikakvu odgovornost za linu ili materijalnu

tetu ako je proizvod instaliran ili se koristi na pogrean nain od onog koji proizvoa propisuje.

Pre poetka rada,iskljuite elektrino snadbevanje pumpe i ispustite vodu iz sistema.Skinite

posudu sa sistema i ispumpajte vazduh preko ventila na dnu posude.Posudu postavite horizontalno (za

vertikalne modele) kako bi se olakao rad.Odvrnite vijke i skinite flannu,a zatim izvucite pohabanu

gumu iz rezervoara posude.Novu gumu postavite u rezervoar tako da obod gume legne na povrinu

prirubnice.Postavite flannu i vrsto privijte vijke.Izvrite punjenje komore rezervoara a zatim proverite

mogue ispustanje vazduha na flanni.Postavite posudu u sistem pridravajui se propisane specifikacije

a zatim proverite ispravan rad.

Tehnike karakteristike posuda:

TERMORAD GROUP doo, estobrodica, 31210 Poega, Srbijatel/fax: +381 31 3819 150, 3819 210 www.termorad.com, proizvodnja@termorad.rs