gat fertilizers, mashaov, august 2013

Embed Size (px)

Text of gat fertilizers, mashaov, august 2013

  • 1. ,, ." 28 , , , - , , , . - . , , , " " . ," " . " : . , , , , ." ! - "" , . ," " , - ( . " " ,) "" , . , , " " , - . - - - , . , , . ? " : . , - , . ' ' " ,,, , , - ,." . , " . , , , . , " , , , . , . " , . , , " . , , ," " " , ," " . , " " , - - 68

2. . , " ." .- , .,- , . . , , " , . , . , , , . - ' ' " - ' ' . ,, . ' ' " . , - . , . - , ."' ' , ? , " : . , , , ,. , , . . ,'' . , " . - , , - . - " " " " "" : - " 69 3. " , . : " " - , NPK- , , - . - - , , . , , !- , , . , , .- : , - )EURO 4( 4 , , , )EURO 5( 5 - . , , . 1,000 10 ." , ? , " : - 1- , , . " - , . , " . Fresh AgroMashov' . , , , , ( .)" , - . , ,. . " - . ." ? " : , : , , , . " , , - , ." ? , ," : ." ,'' . , , ' ' , : . . ," , .,, , , , , . -" , , , . . ," , . - . , , ," . , , . , . " , ,,. ." - amos@mashov.net " " " " . , , , , - , " . - - 70