Click here to load reader

GAZDASÁGI SZERKEZET, KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁS, … · gazdasÁgi szerkezet, kereskedelem, szolgÁltatÁs, vendÉglÁtÁs 3. fejezet biatorbÁgy vÁros 1192–1966–2007

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GAZDASÁGI SZERKEZET, KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁS, … · gazdasÁgi szerkezet, kereskedelem,...

 • GAZDASÁGI SZERKEZET,

  KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁS,

  VENDÉGLÁTÁS

  3. FEJEZET

  BIATORBÁGY VÁROS 1192–1966–2007

 • BIATORBÁGY GAZDASÁGI FEJLETTSÉGE, SZERKEZETE,

  JELENTÕSEBB GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK,

  KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ FUNKCIÓK,

  EZEK TÉRSÉGI KIHATÁSA, AZ ÜDÜLÉS,

  AZ IDEGENFORGALOM ÉS A VENDÉGLÁTÁS JELLEMZÕI

  3.1. Biatorbágy gazdasági fejlettsége

  A Közép-Magyarország régió – melybe Biator-bágy is tartozik – nemcsak földrajzi értelembenaz ország közepe, Budapesttel és Pest megyével,hanem erõforrásai, fejlõdési dinamizmusa okánis különös figyelmet érdemel. Az itt végbemenõváltozások mesze túlmutatnak a mintegy 2,9 mil-liós népesség, illetve a 6900 négyzetkilométer

  nagyságrendjén. Ebben az ország

  egészébõl kiemelkedõen pezsgõ gazdasági életûrégióban Biatorbágy szinte minden tényezõbena régión belül is a legfejlettebbek közé tartozik.Biatorbágy teljesítménye gazdasági arányszámai-ban – százalékos megközelítésben – a térség leg-jobbjaival, sõt, Budapest legjobb kerületeivelazonos paramétereket mutat. Kiemelve megem-líthetõ az 1000 fõre jutó vállalkozások száma, akülföldi tulajdoni hányad aránya, vagy a foglal-koztatottak aránya a népességen belül.

  A regionális tematikus térképeken a Közép-Magyarország régió minden tekintetben fejlettebbnyugati szektorán belül a gazdasági mutatók alap-ján kirajzolódnak a nagy közlekedési folyosók sáv-jai, amelyek az ország nyugat-európai kapcsolata-iban kulcsszerepet játszva a hazai gazdaság fõ, tér-ben lehatárolható ütõerét alkotják. Ebbe a sávbatartozik Biatorbágy is, amely a kedvezõ közleke-dés, földrajzi adottságok mellett a határozott tele-pülési, gazdaságfejlesztési politika hatására arendszerváltás elmaradott alvófalujából mára jólkimutathatóan dinamikus pályára állt.

  Biatorbágy saját bevételeinek közel kéthar-mada a vállalkozások által befizetett adókbólszármazik, annak ellenére, hogy az évi 2,5 millióforint alatti adóalapú kisvállalkozások 2007-igmentesültek az iparûzési adó fizetése alól. A he-lyi adókból befolyó bevételek döntõ részét, több

  28

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

  1000 fõre jutó mûködõvállalkozások számaa 2001-es népszámlálás alapján

  200 felett160–200100–16080–10040–8010–40

  BIATORBÁGYBIATORBÁGY

 • mint egymilliárd forintot az iparûzési adóbevételadja, egyötödét a gépjármûadó, a fennmaradórészt pedig az építményadó teszi ki. A multinaci-onális vállalatok kimagasló szerepet játszanak azadóbevételekben is. Biatorbágy bevételénekmintegy 90 százaléka az ipari parkokban mûkö-dõ „multik” befizetéseibõl folyik be. A települé-sen jelenleg közel ezer vállalkozás mûködik, eb-ben a több ezer fõt foglalkoztató nagyvállalkozá-sok, valamint a néhány fõs kisvállalkozások isbenne vannak. A település úgy alakította ki adó-politikáját, hogy az kedvezõ legyen a betelepülõberuházók részére, ezzel ösztönözve a letelepü-lést. Az iparûzési adó mértéke a fõvárosénál ala-csonyabb, jelenleg 1,75 százalék.

  A jelenleg itt mûködõ térségi, sõt országosjelentõségû vállalkozások jórészt 1994, azaz aközmûvesítés, infrastruktúra kiépülte után tele-pültek Biatorbágyra. Az ingázás trendje ezutánrészben megfordult, és egyes foglalkoztatási kö-rök esetében Biatorbágy lett az ingázás célpont-ja. A vállalkozások biztos megélhetést nyújtanak,amit igazol az alacsony, 10% alatti munkaerõ-fluktuáció. A településnek a térségben betöltöttszerepét közvetetten igazolja az a tény, hogy anagyvállalkozások a foglalkoztatottak jelentõs ré-szét naponta 80–100 km távolságból szállítjákBiatorbágyra.

  A Biatorbágyon mûködõ vállalkozások –alapvetõen a társas vállalkozások – számának

  29

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

  Külföldi tulajdoni hányad arányaa társas vállalkozásokbana 2001-es népszámlálás alapján

  70–100%40–70%10–40%0–10%

  BIATORBÁGYBIATORBÁGY

  Foglalkoztatottak arányaaz aktív korú népességen belüla 2001-es népszámlálás alapján

  55% felett50–55%45–50%40–45%40% alatt

  BIATORBÁGYBIATORBÁGY

  Vállalkozások számának alakulásaVállalkozások számának alakulása

  387387406406

  522522

  574574

  624624

  792792

  907907

  968968994994

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

  db

  (Forrás: Biatorbágy önkormányzata, Adóosztály)

  Forrás: Pro Régió Ügynökség

 • szembetûnõ növekedése illusztrálja az infra-struktúra kiépítése utáni idõszakban bekövetke-zett dinamikus fejlõdést. Az egyéni vállalkozásokállandó száma a települési szolgáltatások és szol-gáltatók kiegyensúlyozott piacát takarja, ahol akisvállalkozások legtöbbje hosszú éveken keresz-tül stabilan mûködik.

  Gazdasági fejlõdésének tekintetében túlzásnélkül megállapítható, hogy a település nemcsakjól kapcsolódik a megye, a régió területfejlesztésiprogramjaihoz, hanem számos vonatkozásbanmeg is elõzi azokat, s nem egy esetben a regioná-lis fejlesztés építi be utóbb terveibe Biatorbágyelkészült fejlesztéseit. Az önkormányzat gazdasá-gi jövõképe 5–10 éves idõtávon belül egy 10–12ezer fõs lélekszámú település létrejöttét vetítielõ, a fõútvonalak mentén tovább növekvõ ke-reskedelmi és szolgáltató területekkel,észak-nyugat-dél irányban erdõk szegélyeztenyaralóterületekkel, Biatorbágy belterületén ésaz új lakóterületeken pedig pezsgõ – városi –élettel.

  Biatorbágyon több ipari, üzleti park is talál-ható, a befektetõk számára ugyanis lényeges,hogy a település szinte az M0-ás autóút és azM1-es autópálya mellett van, és a fõváros centru-ma is 20–25 perc alatt elérhetõ. A kedvezõadottságokat már a kilencvenes évek elején felis-merték a befektetõk.

  3.2. A legjelentõsebb termelõegységekés foglalkoztatók

  A legjelentõsebb vállalkozások az ipari jellegûparkokban találhatók. Biatorbágyon négy, terü-letileg és elnevezésében is elkülönülõ park mû-ködik, a Felvég út ipari park, a Rozália-park, aVendel-park és a Budapark. Alábbiakban részle-tezzük a fõbb vállalkozásokat, tulajdonosi, foglal-koztatási, tevékenységi jellemzõiket.

  FELVÉG ÚT IPARI PARKSchachermayer Kft.

  Alapítás éve: 1838.Tevékenységi kör: épület- és bútorvasalatok,

  nagykereskedés, logisztikai központ.Foglalkoztatott létszám: 30 fõ, bejáró 16 fõ.Tulajdonviszonyok: osztrák tulajdon.

  A vállalkozás egy családi kovácsmûhelybõlfejlõdött ki. Roland J. Schachermayer az ágazat-ban Európa-szerte vezetõ színvonalú, a linziSchachermayer központban telepített logisztikairendszer alapján vezette be az azóta jól ismertiránymutató szolgáltatási formulát, a 97–48–10-et, mely azt jelenti, hogy 100 kategorizált cikkbõl97 mindig raktáron van, 48 órán belül az országegész területén belül bárhova kiszállítják, és araktárban maximum 10 percet kell az áru kiadá-sára várni.

  Biatorbágyon 1992-ben nyitotta meg bemu-tatótermét és áruházát. Itt egy helyen megtalál-ható a bemutatóterem, az áruház és logisztikaiközpont, valamint a cég mûködésének számító-gépes bázisa. A cég kínálata az épület- és bútor-vasalatok választékában az országban egyedülál-ló. Roland Schachermayer Magyarországon,Szlovákiában, Csehországban, Szlovéniában,Horvátországban, Lengyelországban és Bosznia-Hercegovinában alapított leányvállalatokkalnemzetközivé tette a vállalkozását.

  A SCH linzi logisztikai központja jövõköz-pontú bõvítésének kezdete 2000. A Schacher-mayer több mint 1200 munkatársat foglalkoztat.

  Lindab Kft.Alapítás éve: 1959.Tevékenységi kör: építõipari termékeket és

  épületrendszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz fi-nomacéllemezbõl a ventiláció és profil üzlet-ágakban.

  Foglalkoztatott létszám: 300 fõ, bejáró 210 fõTulajdonviszonyok: svéd tulajdon.A skandináv érdekeltségû Lindab céget

  1959-ben alapították, a svédországi Bastad váro-sában. Az azóta világszerte érdekeltségekkel bírónemzetközi cégcsoport építõipari termékeket és

  30

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • épületrendszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz fi-nomacéllemezbõl a ventiláció és profil üzlet-ágakban. A ventiláció üzletág a légtechnika ter-mékeire koncentrál, kínálata a ventilációs kom-ponensektõl a komplett beltéri klimatizációsmegoldásokig terjed. A profil üzletág az építõipa-ri termékekre koncentrál, kínálata a szerkezetikomponensek széles választékától a könnyûszer-kezetes acél épületrendszerekig terjed, amelyekipari és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

  A Lindab megközelítõleg 3800 alkalmazottatfoglalkoztat a világ 26 országában, 2003. évi for-galma 5302 M SEK volt. Székhelye a Bastad kö-zelében található Grevie-ben van, SvédországBjäre félszigetén.

  Két Kör Kft.Alapítás éve: 1989. június 1-jén.Tevékenységi kör: épületgépészeti nagy- és

  kiskereskedés.Foglalkoztatott létszám: 20 fõ.Tulajdonviszonyok: magyar tulajdon.A cég 1989. június 1-jén alakult, termelõ, ke-

  reskedelmi és szolgáltató tevékenységre. Az ala-pítók magánszemélyek. 1991-ben kivásárlással ajelenlegi két tulajdonos – akik egyben házastár-sak is – megszerezték a cég 100%-os tulajdonjo-gát. Csak bevizsgált, hazai használhatósági enge-

  déllyel, korrekt, magyar használati, kezelési uta-sítással rendelkezõ termékeket forgalmaznak.Saját szabadalmuk alapján mechanikus csúszó-gyûrûs tömítéseket is gyártanak.

  Biatorbágyon, az ipari és kereskedelmi zóná-ban 10 000 m2 telken 575 m2 magas raktárat,325 m2 eladóteret, és 200 m2 irodát építettek.2002 elejére kinõtték a raktárat és az irodákat,elhatározták egy új beruházás beindítását, 2003.július 8-án megnyitották az új áruházukat.

  Voith Turbo Kft.Alapításának éve: 1993.Tevékenységi kör: gépjármûalkatrész-keres-

  kedelem és szerviz.Foglalkoztatottak létszáma: 12 fõ.Tulajdonviszonyok: 100% német tulajdon.A Voith Turbo Kft. a hajtástechnikában ipari,

  vasúti és közúti alkalmazásokat értékesít ésszervizel. Mechanikus, hidrodinamikus, elektro-mos és elektronikus hajtómûveket és hajtástech-nikai berendezéseket, automata sebességváltó-kat, tartósfék rendszereket (retarder) forgalmazMagyarországon, valamint a délkelet-európai ré-gió országaiban.

  A kft. anyavállalatát, a Heidenheimben szé-kelõ Voith Turbo Gmbh & Co.-t 1867-ben ala-pították, s jelenleg is az alapító család tulajdoná-ban van. Világszerte közel 40 országban, többmint 39 ezer alkalmazottat foglalkoztatva gyártjaés forgalmazza kiváló minõségû Voith márkajel-zésû berendezéseit.

  ROZÁLIA-PARKScania Hungária Kft.

  Alapítás éve: 1911. Tevékenységi kör: busz,tehergépjármû-nagykereskedés és szerviz.

  Foglalkoztatott létszám: 153 fõ, bejáró 142 fõ.

  31

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • Tulajdonviszonyok: svéd tulajdon.A vállalat, amelyet ma Scania néven ismer a

  világ, az 1891-ben alapított vasútijármû-gyár és atíz évvel késõbb bejegyzett malmõi gépgyáregyesítésébõl született 1911-ben. Az alapítás ótaeltelt 110 év alatt több mint egymillió gépjármû,tehergépkocsi és autóbuszalváz készült a céggyáraiban. A világ egyik vezetõ nehézjármû-gyár-tója hasonló dicsõséget szerzett az ipari és hajó-motorok gyártása terén is.

  Európa és Latin-Amerika 13 gyárában ésösszeszerelõ üzemében 26 000 Scania-alkalma-zott dolgozik. A cég évi gyártási kapacitása többmint 56 000 darab 16 tonna feletti tehergépkocsiés autóbusz.

  Scanfil Kft.Tevékenységi kör: Nokia-beszállító, telefon-

  központ-szerelõ, elektromos és elektronikai cik-kek gyártása.

  Foglalkoztatott létszám: 80 fõ.Tulajdonviszonyok: finn tulajdon.

  Rehau Kft.Alapítás éve: 1948.Tevékenységi kör: mûanyag termékek nagy-

  kereskedelme.Foglalkoztatott létszám: 60 fõ, bejáró 53 fõ.Tulajdonviszonyok: német tulajdon.A polimer alapú megoldások prémium-már-

  kájaként a Rehau nemzetközi piacvezetõ szere-pet tölt be az építõipar, az autóipar és az ipar te-rületén. Innovációs ereje és üzletágaikon túlnyú-ló szolgáltatásai, valamint az ezekbõl adódó ha-tékony kölcsönhatás révén modern és professzi-onálisan irányított családi vállalkozásként egye-dülálló a mûanyagiparban. Kompetenciái közé

  tartozik az anyag- és rendszerfejlesztés, valaminta felületképzés. Ezeken a területeken a Rehau vi-lágszerte több mint 14 000 munkatárssal, 170 te-lephelyen élen jár innovációival.

  A céget 1948-ban a felsõfrank Rehauban ala-pították a szokásos anyagok polimer alapú anya-gokkal való helyettesítésére. A Rehau elõször Né-metországban és a szomszédos nyugati országok-ban szerzett magának hírnevet. Az elsõ külfölditelephely Ausztriában került megalapításra. Ezu-tán következett az egész Európára történõ kiter-jeszkedés, majd a bõvülés Észak-Amerika, Ázsiaés Ausztrália irányába. Ma a Rehau több mint 50országban képviselteti magát. A Rehau a jövõbenis független kíván maradni, s elõnyben részesíti aközép, ill. hosszú távú célokhoz való orientál-ódást, mint a rövid távú nyereségszerzést. A stabilnövekedésre koncentrálva vállalata tevékenységétolyan ágazatokra és régiókra összpontosítja, ame-lyekben hosszú távú lehetõségeket lát.

  Rynart Transport Hungária Kft.Alapítás éve: 1928.Tevékenység: 650 kamionnal szállít és raktá-

  roz, Magyarország piacvezetõ speditõr cége.Foglalkoztatott létszám 1400, bejáró 1280 fõTulajdonviszonyok: holland tulajdon.A Rynart Transport, családi vállalkozásként

  1928-ban alakult Hollandiában. Az alapító An-ton Rynart volt, aki háromszor kezdte újra a vál-lalatát felépíteni. Elõször a II. világháború rom-bolta le vállalkozását, majd az 1953-as nagy hol-land árvíz alatt vesztett el mindent. Anton Rynartegy busztársaságnál volt gépész, mielõtt 1928-ban egyetlen teherautóval beindította saját szál-lítmányozó vállalkozását. Napjainkra az anyaor-szág mellett Törökországban és Magyarországonhoztak létre leányvállalatokat. E három ország-hoz kötõdõ vállalkozások közül a 2003-ban ki-épített magyar vállalkozás számít a legsikeresebbkezdeményezésnek, ahol az elmúlt évek soránpiacvezetõvé nõtte ki magát a Rynart TransportHungary Kft. Biatorbágy képviselõ-testülete a Ry-nart Hungary Kft. kérelmére az anyacég alapítása75 éves, a magyar leányvállalat 10 éves évfordu-lója alkalmából nevezte el a korábbi Szarvasug-rás utcát a nemzetközi méretûvé vált szállítmá-nyozási vállalat alapítójáról.

  32

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • Den Braven Magyarország Kft.Alapítás éve: 1974.Tevékenységi kör: szigetelõanyagok nagyke-

  reskedése, forgalmazása.Foglalkoztatott létszám: 20 fõ, bejáró 15 fõTulajdonviszonyok: holland.Az anyavállalatot, a Den Braven Sealants bv-t

  1974-ben alapították családi vállalkozásként ahollandiai Oosterhout kisvárosban. Azóta a világlegnagyobb termelõjévé vált a tömítõanyagokatgyártó vállalatok sorában. Termékeik gyártása azanyavállalat székhelyén, valamint dán, francia ésnémet gyáregységeikben történik. A termelés alegszigorúbb biztonsági elõírások betartása mel-lett, magas színvonalú technológiai eljárások al-kalmazásával, automatizált gépsorokon folyik.

  Termékeik minõségi készítmények, amelyekfelhasználási köre igen széles. Számos iparág,mint például az építõipar, a jármûipar, a hajó-gyártás, az üveggyártás nélkülözhetetlen eszkö-zei, valamint az otthoni barkácsolás fontos ele-mei. Termékeiket a legkülönbözõbb alkalmazásiterületekre fejlesztették ki. A Den Braven Sea-lants a világ minden táján leányvállalatokat ho-zott létre, így lehetõvé vált egy vevõorientált, glo-bális ellátási lánc kiépítése. Az anyavállalat nagyhangsúlyt fektet arra, hogy a leányvállalatok szol-gáltatásaikkal az anyaországaik sajátos igényeik-hez igazodhassanak. Minõségellenõrzõ, kutatóés fejlesztõ laborjaikban magas színvonalon vizs-gálják termékeik minõségét. E laborok képesekúj termékek fejlesztésére, de ugyanakkor itt ke-rülnek tesztelésre a már meglévõ termékek is.Termékeik felhasználói többek között az építõ-ipar, üvegipar, a mindennapos háztartás és afémmegmunkálás iparágai.

  Finnforest Kft.Alapítás éve: 2005.Tevékenységi kör: faalapú anyagok kis- és

  nagykereskedelme.Foglalkoztatott létszám 20 fõ, bejáró 12 fõ.Tulajdonviszonyok: finn.A Metsaliitto csoport a világ 10. legnagyobb

  erdészeti és faipari konszernje. A Finnforest Kft. aMetsaliitto csoport faipari vállalkozása. A Finnfo-rest Kft. faipari termékek beszállítója jármû, cso-magoló, zsalu, bútor, épületasztalos, építõipari

  és kereskedelmi hálózatok számára. Portfoliójá-ban a következõ termékek szerepelnek: ajtó-ab-lak fríz, bangkirai, fûrészáru, gyalult áru, kerti fa-házak, kötõelemek, lécbetétes bútorlapok,MDF, OSB, rétegelt lemezek (filmbevonatos, na-túr), rétegelt-ragasztott tartók, táblásított lapok,Thermowood.

  A Finnforest, Európa legnagyobb faipari vál-lalkozása 2005 tavaszán hozta létre hivatalosképviseletét Magyarországon. A Finnforest Ma-gyarország profiljába többek között fûrészáru-feldolgozás, rétegelt lemezek, laplemezek és aThermowoodR hõkezelt fa gyártása tartozik.

  Bau-Trans Kft.A Bau-Trans Kft. 1989-ben alakult Magyar-

  országon az ausztriai anyavállalat részeként,hogy a fejlõdõ, lehetõségekben gazdag, nemzet-közi és belföldi fuvarozás és logisztika területénmegkezdje tevékenységét. A cég a kezdetektõltörekedett arra, hogy ügyfelei részére komplex ésspeciális szolgáltatásokat tudjon kínálni, ennekköszönhetõen sikerült 15 év alatt Magyarorszá-gon is jelentõs piaci résztvevõvé válnia.

  2004-ben a céget megvásárolta az osztrákközpontú, a közép-európai térségben, piacveze-tõ szakvállalati csoport, a Felbermayr GmbH. Azúj tulajdonosi háttérnek köszönhetõen 2005-tõlegy dinamikus fejlesztést értek el. Tevékenységikörükbe tartozik nemzetközi túlméretes és túlsú-lyos szállítás, gépmozgatás, mobildaru, emelõ-technika és targoncák forgalmazása.

  VENDEL-PARKAlpine Európai Elektronikai Ipari Kft.

  Alapítás éve: 1999.Tevékenységi kör: híradástechnikai gyártó.Foglalkoztatott létszám: 1350, bejáró 1200 fõ.Tulajdonviszonyok: japán.Az Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft.

  1999 õszén kezdte meg mûködését Biatorbá-gyon. A vállalat az autós hangtechnikai iparágbanjól ismert Alpine csoport tagjaként, 20 millió dol-láros beruházással jött létre. Biatorbágy kiváló lo-gisztikai adottságaival ideális hely az európai pi-acra termelõ üzem számára. A japán befektetõkválasztásukat a fentiek mellett a hivatalos szerveksegítõkész, támogató hozzáállásával és a magyar

  33

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • munkavállalók magas színvonalú szakmai képes-ségeivel indokolták.

  Mintegy 1350 fõnyi létszámával az AlpineMagyarország a biatorbágyi térség egyik legje-lentõsebb ipari vállalkozása, országos szintenpedig 2003-ban már a 30 legnagyobb exportõrcég közé tartozott. Az üzem cédéváltó beren-dezéseket, cédés és kazettás autórádiókatgyárt fõként európai uniós exportra. Termékei-ket olyan neves autógyárak építik be gyári fel-szerelésként, mint például a Mercedes vagy aBMW. A vállalat folyamatos technológiai fej-lesztéssel, a termékszerkezet korszerûsítésé-vel, valamint dolgozóinak képzésével igyekszikversenyképességét megõrizni, és tovább növel-ni. Ennek részeként 2005-ben új üzemrésztadtak át, mely többek között a monitort tartal-mazó új termékek gyártását is megalapozta, ez-zel történetének új szakaszába lépett. Immárnem a termelés beindítása a feladat, hanem astabil mûködés, illetve a középtávú tervek ki-dolgozása és megvalósítása.

  A tervek között szerepel egyebek között amind nagyobb szerepvállalás a térség mindenna-pi életében, különös tekintettel a környezetvé-delmi és környezeti nevelési feladatokra.

  Saját vállalati buszjárataikkal mind Budapest-rõl (az Etele-térrõl), mind a környezõ települések-rõl (Budaörs, Érd, Bicske, Székesfehérvár, Tata,Tatabánya stb.) oldják meg a bejárást, így a cég arégió jelentõs munkahelyeként is funkcionál.

  Simba ToysAlapítás éve: 1982.Tevékenységi kör: játék-nagykereskedés.Foglalkoztatott létszám: 30 fõ.Tulajdonviszonyok: német.

  A Simba Dickie Group tagja. A Simba ToysHungária Kft. a Simba, Dickie, Eichhorn, Big,Schuco és Noris gyermekjátékok magyarországiforgalmazója. 1982-ben alapította Fritz Sieber ésfia Michael.

  Kärcher Hungária Kft.Alapítás éve: 1935. Tevékenységi kör: tisztí-

  tógépek nagykereskedése.Foglalkoztatott létszám: 50 fõ, bejáró 49 fõ.Tulajdonviszonyok: német.Minõségben és technológiában világszerte

  vezetõ vállalata a szabadidõ, háztartás és ipartisztítási rendszereinek és szolgáltatásainak. Tisz-títóberendezéseikkel eredményesen, gazdaságo-san és környezetkímélõn oldhatják meg a takarí-tási gondokat.

  A vállalatot 1935-ben a feltaláló Alfred Kär-cher alapította. A fûtéstechnika területén bizonyí-tott úttörõ termékötleteivel már saját maga is ké-pes volt elõállítani és piacra dobni termékeit. Elsõtalálmányával, az 1950-ben feltalált forró vizesmagasnyomású tisztítóberendezéssel egy vezetõtisztítástechnikai specialista cég alapját tette le.Amikor Alfred Kärcher 1959-ben elhunyt, felesé-ge, Irene Kärcher vitte tovább férje életmûvét. AKärcher cég a mai napig egy családi vállalat, szék-helye a Stuttgart melletti Winnendenben van. AKärcher, mint a világszerte legnagyobb tisztítóbe-rendezés-gyártó cég, átfogó termékpalettát kínál aháztartások, a kisipar és a nagyipar részére.

  Ferme Kft.Alapítás éve: 1998.Tevékenységi kör: környezetbarát festékek

  és felületkezelõ anyagok forgalmazása.Foglalkoztatott létszám: 50 fõ, bejáró 50 fõ.

  34

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • Tulajdonviszonyok: magyar.Mint a világ legnagyobb festékgyártó vállala-

  ta, az Akzo Nobel Coatings szerte a világon veze-tõ szerepet tölt be a kiemelkedõ minõségû iparifestékrendszerek kifejlesztésben és elõállításá-ban. Az Akzo Nobel név nemcsak kiváló minõsé-get és folyamatos fejlõdést, de a széles körû hoz-záférhetõséget is jelképezi ügyfelei számára. 80országban 68 000 alkalmazott fáradozik azon,hogy a vásárlók mindig a legjobb minõségû anya-gokkal dolgozhassanak. A környezet védelmeiránti elkötelezettsége, valamint világszerte meg-található fejlesztõcentrumai közötti szorosegyüttmûködés képezi az alapját a legkorsze-rûbb igényeknek is megfelelõ, környezetbarátfestékek elõállításának. Terméklistájában a jelen-leg ismert összes felületkezelõ rendszer megtalál-ható, melyeket termékfajtától függõen különbö-zõ európai gyártási centrumokban állítanak elõ.Az olaszországi bázis, ahol a kiváló minõségûICLA termékek készülnek, már évek óta jelenvan a hazai piacon.

  Atlas CopcoAz Atlas Copco egy nemzetközi ipari cégcso-

  port. A cég központja Stockholmban, Svédor-szágban található. Az Atlas Copco-nál közel 70országban összesen közel 26 000 ember dolgo-zik. Sûrített levegõ elõállítására és kezelésére al-kalmas gépeket, generátorokat, építési- és bá-nyászati eszközöket, elektromos és pneumatikusszerszámokat és szerelési rendszereket gyárt ésforgalmaz. A kompresszortechnikai ágazat olaj-mentes és olajkenéses légkompresszorokat, mo-bil kompresszorokat, turbó expandereket, elekt-romos generátorokat, levegõkezelõ berendezé-seket, felszereléseket (pl. hûtõk, szárítók és szû-rõk) fejleszt ki, gyárt és forgalmaz. Biatorbágyonfelépült magyar leányvállalatának cégközpontjamagas minõségû irodákat és egy szakaszolhatóraktárcsarnokot tartalmaz.

  Pannon Falap-Lemez Kereskedelmi Kft.A magyar tulajdonú cég 2003-ban alakult. Fõ

  tevékenysége faanyagok, falemezek forgalmazá-sa: rétegelt lemezek, MDF-, OSB-lapok, egy- ésháromrétegû táblásított lombos fa lapok, ötréte-gû bútorlapok, háromrétegû CEIBA-lapok, szín-furnéros bükk, tölgy, cseresznye forgácslapok.

  Biatorbágyon felépült cégközpontban 1900m2 raktár, lapszabászat és hozzájuk kapcsolódóirodablokk kapott helyet.

  Mirbesz Kft.A mélyfagyasztott és elõhûtött termékek

  nagykereskedelmével foglalkozó Mirbesz Cso-port 2003-ban alakult. A magyarországi piacon10–15 éve jelenlévõ kilenc, hasonló nagykeres-kedelmi profillal rendelkezõ cég hozta létre a ke-reskedelemben lezajló vevõkoncentráció követ-keztében. A tulajdonosok magánszemélyek, akikszakmai befektetési céllal mûködtetik a csopor-tot. Alapítása óta a csoport folyamatos és dinami-kus fejlõdést mutatva, napjainkra a TOP 3 nagy-kereskedelmi szervezete közé tartozik Magyar-országon.

  A Mirbesz Kft. Biatorbágyon 5800 raklap tá-rolási kapacitású központi raktárat épített a cég-csoport beszerzési és logisztikai tevékenységé-nek korszerû koordinálására.

  Profi-Bagger Kft.Alapítás éve: 1993. január.Tevékenységi kör: új és használt földmunka-

  gépek kereskedelme, szervizelése és bérbe-adása.

  Foglalkoztatott létszám: 11 fõ.Tulajdonviszonyok: vegyes vállalat, 50% né-

  met–50% magyar tulajdon.A Profi-Bagger Kft. többségi tulajdonosa, a

  több mint 30 éves warburgi Rosenstein Bau-maschinenhandel GmbH. Az általánosan elter-jedt gépeken kívül intenzíven foglalkoznak spe-ciálisabb gépek beszerzésével is, ide tartoznaktöbbek között a 30 t feletti bányagépek, ipari gé-mes rakodógépek, speciális útépítõgépek (gre-der, henger, finiser stb.), kétutas, sínen is közle-kedõ kotrógépek, a vashulladék feldolgozása so-rán használatos ollók, sredderek, bálázók, hasz-nált és teljesen felújított szemétkompaktorok, amodern hulladékgazdálkodás telepített és mobilgépei.

  A gépek kereskedelméhez még két kiegészí-tõ tevékenység tartozik, a gépek rövid- vagyhosszú távú bérbeadása, szerviz és alkatrészellá-tás. Szerelõik a vevõk egyedi kívánságai alapjánújítják fel a gépeket, de a cégtõl kikerülõ gépek

  35

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • általában ettõl függetlenül teljes szervizen és hi-bafelmérésen esnek keresztül. Az eladott gépe-ket igény szerint késõbb is szervizelik, illetve azalkatrészellátást is biztosítják.

  Almádi Truck Kft.Alapítás éve: 2001.Tevékenységi kör: Renault haszongépjármû-

  vek kereskedése és szervize.Foglalkoztatott létszám: 80 fõ, bejáró 75 fõTulajdonviszonyok: magyar.Az Almádi Truck Kft.-t Almádi Attila –

  100%-os saját tõke bevonásával – 2001. augusz-tus elsején azzal a céllal hozta létre, hogy aRenault Trucks Hungária Kft.-vel kötött szerzõ-dés alapján ellássa a budapesti, a Pest megyei, aKomárom-Esztergom megyei és a Nógrád me-gyei területeken a Renault márka képviseleténekfeladatait.

  Márkakereskedõi tevékenységüket Biatorbá-gyon, egy 2001-ben 850 millió forintos beruhá-zással létrejött bázison folytatják. Ezen a telephe-lyen együtt található meg az összes olyan problé-mára a megoldás, amellyel munkájuk során abelföldi és a nemzetközi fuvarozók a fuvarfelada-taikkal, illetve fuvareszközeikkel kapcsolatbantalálkoznak. Munkatársaik több éves gyakorlattalés tapasztalattal rendelkeznek, mind az értékesí-tés, mind a szerviz területén. Szakmai fejlõdésü-ket tovább segíti a Renault-hálózat és cégük általfolyamatosan szervezett továbbképzések.

  A cég dinamikus, hosszú távú fejlõdését biz-tosítja, hogy megfelelõ minõségû terméket, amegfelelõ helyen a megfelelõ képességû szak-emberek közremûködésével közvetítik ügyfeleikfelé.

  Weishaupt Hõtechnikai Kft.Alapítás éve: 1932.Tevékenységi kör: épületgépészeti nagyke-

  reskedelem.Foglalkoztatott létszám: 40 fõ.Tulajdonviszonyok: német.A Weishaupt a tüzeléstechnika úttörõi közé

  tartozik. A cégalapító Max Weishaupt 1932-ben,Schwendi-beli gépgyártó mûhelyével tette le amai nagyvállalat alapkövét. 1952-ben készült azelsõ Weishaupt olajégõ, és megkezdõdött a soro-

  zatgyártás. Az eladás nagyon jól indult, aSchwendi-beli gyár dolgozóinak száma gyorsannövekedett. Ma a Weishaupt egy, a világbanmindenhol jelen levõ vállalat, több mint 2800munkatárssal. A gyártás és a kutatás/fejlesztés –csakúgy, mint korábban – ma is Schwendiben fo-lyik. Max Weishaupt egykori gépmûhelyébõl egytöbb mint 65 000 m2 területû, impozáns gyártó-mû alakult ki. Mégis a Weishaupt családi vállalatmaradt. Irányítója a második generációsDipl.-Ing. Siegfried Weishaupt.

  Terracotta Kft.Alapítás éve: 1996.Tevékenységi kör: kertészeti áruk nagykeres-

  kedése.Foglalkoztatott létszám: 100 fõ.Tulajdonviszonyok: magyar.2004-ben a Walker & Williams Investment

  Group Ltd., angol székhelyû nemzetközi ingat-lanbefektetési cég fejlesztésében, a bérlõ igényé-nek teljes mértékû megfelelésével épült meg20 000 m2-en igényesen parkosított területen, a8000 m2-es logisztikai és irodaközpont, amely-nek külsõ és belsõ kivitele, illetve anyaghasznála-ta kiemelten magas színvonalú. Az ingatlan „builtto suite” rendszerben épült. Az épületet bérlõ,Magyarország vezetõ kertészeti nagykereskedésea terület kiválasztásában már részt vett. Az épüle-tet a bérlõ cég struktúrájára, mindennapi mûkö-désére alakították ki. Az épület minden tekinte-tében a mai legmodernebb technikákat tudhatjamagáénak. A Terracotta Magyarország Kft. 1996-ban alakult, fõ profilja a kertészeti termékek, kü-lönféle edények, tápoldatok, virágföldek nagyke-reskedelmi forgalmazása.

  36

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • Michael Huber Hungária Kft.Michael Huberrõl elnevezett céget 1765-

  ben alapították Münchenben. 1815-tõl gyártjáka nevével fémjelzett nyomdafestéket. A cég már1800-ban Czellében, Drezdában terjeszkedik,1955-tõl Svájcban, majd 1962-ben Kanadában,1987-tõl Írországban is jelen vannak. Leányválla-lataik napjainkban megtalálhatók a világ számospontján, Amerikában éppúgy, mint Európa többországában. A cégcsoport 23 vállalata több mint200 képviselettel rendelkezik a világon. Biator-bágyon a Vendel-parkban lévõ magyarországiközpontját 1995-ben alapította az anyacég.

  Ruukki HungaryAlapítás éve: 1998.Tevékenységi kör: építõipari termékgyártásFoglalkoztatott létszám: 80 fõ.Tulajdonviszonyok: finn.A Ruukki 2006-ban új gyárat épített Biatorbá-

  gyon a Vendel-parkban. A cég a Rozália-parkbankezdte magyarországi tevékenységét, ahol csarno-kot és irodaépületet bérel. A folyamatos kereslet-növekedés miatt az eddigi gyártótevékenységadottságai és kapacitása mostanra túlságosan szû-kösnek bizonyult. Az új telephelyen tetõrendsze-rekhez és oldalfalakhoz használatos teherhordóprofilokat, valamint tetõ- és homlokzatburkolatielemeket gyártanak, melyek ipari, kereskedelmiés logisztikai épületek nélkülözhetetlen szerkezetielemei. Az ilyen jellegû építkezések száma a kö-zép-kelet-európai országokban rohamosan nö-vekszik. Az új gyár jelentõsen megnövelte a Ruuk-ki szállítási kapacitását legnagyobb építõiparimegrendelõi részére, valamint Közép-Kelet-Euró-pa stratégiailag fontos, növekvõ piacaira.

  A Ruukki Hungary Kft. – korábbi nevén Ran-nila Hungary Kft. – a finn Rautaruukki acélkon-szern tagja. 2004. szeptember 1-tõl a Rautaruukkicsoporthoz tartozó összes vállalat egy új név és te-vékenységi modell alá egységesült. Az új védjegy aRuukki, amelyet a konszernhez tartozó vállalatoknemzetközi csoportja egységesen használ mindenországban és mûködési területen.

  A változással lehetõvé vált az ügyfélközpontúüzleti megoldások támogatása az egyesítettRuukki-védjegy alatt, a cégcsoport mûködési te-rületének mind a 24 országában.

  Jungheinrich Kft.Alapítás éve: 1953.Tevékenységi kör: targoncák nagy- és kiske-

  reskedése.Foglalkoztatott létszám: 100 fõ.Tulajdonviszonyok: német.A Jungheinrich tevékenysége az egykori tar-

  goncagyártóról termelési tevékenységet is folyta-tó logisztikai szolgáltatóra változott. A cég átfogómegoldásokat kínál a logisztikai feladatok megol-dására. A vállalat sikerének alapja a teljes körû kí-nálat, a közvetlen forgalmazás, illetve az osztottszerviz és szolgáltatás kínálata. Ehhez a keretet azutóbbi évek tiszta stratégiai céljai és a Junghein-rich márka erõteljes pozícionálása biztosítja. AJungheinrich AG a világ egyik vezetõ vállalata atargoncagyártás, raktártechnika és anyagmozga-tás területén. A vállalat hamburgi székhellyel1953 óta kínál targoncákkal kapcsolatos termé-keket és szolgáltatásokat.

  A Jungheinrich-konszern Európában 6 gyár-ban végez termelést. A Hamburg mellettiNorderstedten kívül gyártóüzem van még Lüne-burgban, a normandiai Argentanban, a Madridmelletti Leganesban, illetve a bajor JungheinrichMoosburg GmbH-nál.

  A Jungheinrich közvetlen forgalmazói hátterét20 központ és képviselet alkotja. A vállalat további24 országban van jelen saját forgalmazói és szer-vizháttérrel, Ausztráliában, Dél-Afrikában és Kíná-ban pedig saját kereskedõi hálózattal rendelkezik.Európában közel 100 telephelye van Izlandtól Tö-rökországig, Finnországtól Portugáliáig.

  A Jungheinrich sûrû vevõszolgálati hátterethozott létre: magasan képzett saját szerviztech-nikusok biztosítják a targonca rendelkezésre állá-sának magas szintjét. A két fõ alkatrész-logisztikaiközpont éjszakába nyúló mûködése és az alkat-részek éjszaka történõ kiszállítása garantálja ezekszervizautóba érkezését másnap reggelre.

  Közép-Európai Állategészségügyi KözpontAlapítás éve: 2004. Tevékenységi kör: állat-

  gyógyászati eljárások ismertetése.Foglalkoztatott létszám: 80 fõ.Tulajdonviszonyok: magyar.A vállalkozás célja a magyar és a környezõ

  országok állatorvosainak, állattenyésztési szak-

  37

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • embereinek egy korszerû, könnyû és gyors lehe-tõség biztosítása a mai modern állatgyógyászatieljárások megismerése, szakirodalmak, gyógy-szerek és mûszerek elérése érdekében.

  A központ három emeleten, összesen 750m2-en várja az érdeklõdõket. Az építkezés máso-dik fázisában tervezik az 1100 m2-es logisztikaiegységük kialakítását. Az épület elsõ szintjén ta-lálható a központ patikája, az ideiglenes raktár ésa laboratóriumi szolgáltatási egység irodái. A má-sodik emeleten helyezkedik el a recepció, azelõadó- és tárgyalóterem, a kiállítóterem és aközpont irodái. A harmadik szinten helyezked-nek el a központ partnereinek irodái.

  Englmayer Hungária Kft.Alapítás éve: 1994.Tevékenységi kör: belföldi és nemzetközi

  szállítmányozás, logisztika.Foglalkoztatott létszám: 30 fõ.Tulajdonviszonyok: osztrák.A G. Englmayer osztrák családi vállalkozás-

  ként jött létre 1858-ban, mely mára már nagy-méretû vállalatcsoporttá nõtte ki magát. E válla-latcsoport egyik tagjaként mûködik az EnglmayerHungária Kft. Magyarországon 1994 óta.

  Alapvetõ feladatául a társaság az ügyfelek lo-gisztikai rendszerében való rugalmas együttmû-ködést tekinti. Belföldön az egész országot lefe-dõ gyûjtõ hálózat szolgálja ki a megbízók igénye-it. A nemzetközi expressz, gyûjtõ és komplettszállításaink Európa egész területére kiterjednek.

  A G. Englmayer független, gazdaságilag sike-res, a minõség tudatában dolgozó, erõs csapat-szellem által vezérelt vállalatcsoport, amely ru-galmasan alkalmazkodik a mindenkori piaciszükségletekhez és lehetõségekhez.

  Minden G. Englmayer szolgáltatás olyan ma-gas fokú megoldást nyújt, mely egyrészt a teljesí-tendõ követelmények precíz felismerése, más-részt a megbízható gyors feladatmegoldás révénbiztosítja a követelt minõséget ügyfélcentrikus,személyre szabott szolgáltatással.

  Dr. Pack Kft.Alapítás éve: 1990.Tevékenységi kör: csomagolóanyag-gyártó.Foglalkoztatott létszám: 100 fõ.Tulajdonviszonyok: magyar.A Pack-csoport a ’90-es évek eleje óta a ma-

  gyar mûanyagipari csomagolóanyag-piac meg-határozó szereplõje. Tevékenységi köre elsõsor-ban az ipari, élelmiszer-ipari, eladóhelyi és ház-tartási csomagolóanyagok, valamint kiegészítõtermékek gyártására és forgalmazására terjed ki.Ennek keretében a tagcégek tulajdonosi szerke-zete és tevékenységi köreik szorosan egymáshozkapcsolódnak. A csoport három gyárteleppel éstovábbi regionális kihelyezett raktárakkal rendel-kezik. Európai szintû üzemeiben termelõ-kapa-citásának jelentõs részét a hajlékonyfalú csoma-golóanyagok kötik le. A termékek alapanyagapolietilén (PE). A polietilén a legegyszerûbb mû-anyag, szerves vegyületeket, szenet és hidrogénttartalmaz. A PE termékek teljes mértékben újra-hasznosíthatóak. Amennyiben az anyag nem ke-rül újrahasznosításra, megsemmisítése sem jelentszámottevõ környezetterhelést, hiszen a hulla-dékká váló polietilén elégetésénél kizárólag vízés szén-dioxid keletkezik.

  A cégcsoport megalakulása óta a piac minõ-ségi szegmensére koncentrál. Termékeivel ésszolgáltatásaival a felhasználók és forgalmazókazon körét célozta meg, akik igényes és hatékonytermékeket kívánnak felhasználni akár a min-dennapi háztartásban, akár ipari környezetben.Korszerû termelõüzemeiben világszínvonalúalapanyagokkal és egyedi technológiával készül-nek a csomagolóanyagok, melyek disztribúciójaa 2002-ben átadott biatorbágyi logisztikai köz-pontból, valamint a 2000-ben megvásároltveszprémvarsányi gyáregységbõl történik. A cso-port értékesítési tevékenységéhez saját gépjár-mûparkkal rendelkezik, amely 12 tehergépjár-mûbõl és közel 30 személygépkocsiból áll. A

  38

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • partnerek színvonalas kiszolgálásához és egyediszolgáltatásainkhoz a cégcsoport regionális kép-viselõi és túraértékesítõi hálózatot üzemeltet.

  BUDAPARKAz ipari park területe 60%-ban Budaörshöz,40%-ban Biatorbágyhoz tartozik, itt a biatorbágyicégeket ismertetjük.Hartmann Rico

  Alapítás éve: 1997.Tevékenységi kör: egészségügyi termékek

  nagykereskedelme.Foglalkoztatott létszám: 100 fõ.Tulajdonviszonyok: német.A cég 1997. november 1-jén alakult, még-

  sem tekinthetõ új vállalkozásnak, hiszen egye-síti a multinacionális Paul Hartmann AG. és aMagyarországon több mint 100 éves múltravisszatekintõ Rico Kötszermûvek szaktudásátés tapasztalatát. A két patinás cég nevével fém-jelzett vállalat a magyar egészségügy és fo-gyasztási cikkek piaca részére egyedülállóanszéles és jó minõségû választékot kínál az egy-szer használatos egészségügyi és higiéniás ter-mékek körében.

  Napjainkban a Hartmann kék ovális emblé-mája a minõség garanciája Európában és többEurópán kívüli országban. A Hartmann név szo-rosan összefügg az egészségüggyel, és minden-ütt, mint az egyik legnagyobb és legmegbízha-tóbb beszállító céget tartják nyilván, amelynekkiváló minõségû termékei megfelelõ eszközt ad-nak a korszerû betegellátás kezébe. A Hartmannvállalatcsoportnak az volt a célja a Rico márka-név és a Rico értékesítési szervezet megvásárlá-sával, hogy a Magyarországon egyedülállóan

  nagy egészségügyi hagyományokkal és tapaszta-latokkal rendelkezõ céget összekapcsolja egynemzetközileg elismert konszern nevével ésszaktudásával. Az így létrejött Hartmann-RicoHungária Kft. mind a Hartmann, mind a Rico ter-mékeit értékesíti, ezzel legszélesebb termékkíná-latot nyújtja Magyarországon az egészségügy és ahigiénia területén.

  Stihl-Viking Kft.Alapítás éve: 1926–1991.Tevékenységi kör: kertészeti berendezések

  nagykereskedelme.Foglalkoztatott létszám 80 fõ.Tulajdonviszonyok: német.1991. június 7-én, 15 éve alapította a Stihl

  International GmbH az Andreas Stihl Kereske-delmi Kft. magyarországi leányvállalatát. A vállal-kozás feladata a korszerû és kiváló minõségûStihl márkájú mezõgazdasági, erdészeti és kertigépek elterjesztése Magyarországon.

  Az Andreas Stihl Kft. az elmúlt 15 év során ki-alakította márkakereskedõi és szervízhálózatát.Ma már 240 Stihl-márkakereskedõ és 142 már-kaszerviz biztosítja a felhasználóinak a minõségikereskedelmi és szervízellátást, amelyek garan-tált, teljes körû alkatrészellátással párosulnak.

  A 8 munkatárssal alapított Andreas Stihl Kft.1991. évi 102 M Ft-os forgalma 2005-ben4629 M Ft-ra nõtt, amelyet 18 munkatárs valósí-tott meg.

  A minõségi Stihl-termékekkel az AndreasStihl Kft. piacvezetõ Magyarországon a motorfû-részek, motoros kaszák és aljnövényzet-tisztítók,valamint a motorfûrész-vezetõlemezek és -lán-cok értékesítésének területén. A megnövekedettfeladatok megfelelõ technikai feltételeinekhosszú távú biztosítása érdekében a Stihl cég2001 évben 3620 m2-es, zöldmezõs beruházáskeretében raktár- és irodakomplexumot építettBiatorbágyon. A beruházás a magyarországi piacfontosságát és a magyar gazdaság további fejlõ-dési lehetõségét igazolja.

  A ma már világszerte mûködõ Stihl-csoportcsírasejtje egy kétfõs üzem volt, amit AndreasStihl alapított egy kis stuttgarti mûhelyben,1926-ban. A vállalat ma már nemzetközi háló-zattal rendelkezik Németországban, Brazíliában,

  39

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • az Amerikai Egyesült Államokban, Svájcban, Kí-nában és Ausztriában lévõ gyártóüzemekkel, va-lamint kiegészítõ forgalmazó társaságokkal a vi-lág 24 országában. Így a föld mind az öt konti-nensén saját társaságaival képviselteti magát.

  Jelenleg világszerte 8576 munkatársat foglal-koztat. Németországban az anyavállalatnálösszesen mintegy 3661 dolgozó van. A vállalat1960-ban – az évre vetítve – 25 000 motorosegységet adott el. 1970-ben már 310 000 db-ot.A darabszámok 2000-ben már messze 3 milliófölé értek. A jelentõs forgalomnövekedés magaskövetelményeket támasztott a termeléssel és azértékesítési szervezettel szemben. A gyártóüze-meket jelentõs beruházásokkal kellett bõvíteni,racionalizálni és állandóan korszerûsíteni, hogy aszükséges termékminõséget biztosíthassák. Avállalat növekedését csak elkötelezett munkatár-sakkal lehetett elérni. Hans Peter Stihl ezért azegyik jelentõs sikertényezõt a felkészült, képzettés megfelelõen fizetett munkatársakban látja. Acsaládi vállalkozás sikertényezõjeként a társaságitagok közötti jó viszonyt és a család összetartásátemeli ki. A cég jelenlegi vezetése elõkészítetteazt az új generációs váltást, amely záloga a jövõ-beni eredményes mûködésnek.

  Iveco ETS Kft.Alapítás éve: 1990.Tevékenységi kör: haszongépjármû kis- és

  nagykereskedelem.Foglalkoztatott létszám: 100 fõ.Tulajdonviszonyok: olasz.Az 1990-ben alapított Levantex Kft. az Iveco

  hivatalos márkakereskedõje és márkaszervize,valamint gyárialkatrész-forgalmazója három te-lephellyel rendelkezik az országban. Az Ivecomárkakereskedés és márkaszerviz az Iveco kisha-szon- és nagyteher-gépkocsik teljes választékátértékesíti, szervizeli és javítja. A cég 22 000 m2-esterületen 2500 m2-es szervizben heti 65 órásnyitvatartási idõvel és 24 órás ügyfélszolgálattalteljes körû szolgáltatással várja ügyfeleit. Célja,hogy egy biztos pontot jelentsen azok számára,akik a közúti szállítás világában dolgoznak, magasszintû kiszolgálással az ajánlatok elkészítésétõl akarbantartás megtervezéséig. Magyarországonelõször dolgoztak ki alacsony indulórészlettel ha-

  szongépjármû-bérleti szerzõdést, egyénre sza-bott finanszírozási feltételek kidolgozásával.

  3.2.1. Épülõ és elõkészítettberuházások

  HUNGARO COMMERCIAL PARKAldi-Hofer logisztikai bázis

  Az M0-ás autópálya és az 1-es fõút közötti 25hektáros területen épül az Aldi-diszkontlánc hét-ezer négyzetméteres központi irodája és 60 ezernégyzetméteres raktára, amelynek vezetõit Auszt-riában képezik ki magyarországi munkájukra.

  Az Aldi elsõ magyarországi logisztikai köz-pontja a tervek szerint 50 millió euróba kerül, és300 fõnek ad majd munkát 2007-tõl. A több évalatt összesen 1,3 milliárd eurós (kb. 325 milli-árd forintos) beruházássorozatot tervezõ cégemellett öt regionális logisztikai központot ésösszesen 400 üzletet akar létesíteni Magyaror-szágon. A 15 országban 6600 boltot mûködtetõlánc hazánk után Görögország meghódításárakoncentrál. Ennek megfelelõen a majdani ma-gyar és görög vezetõk képzése már folyik Auszt-riában.

  Az Aldit családi vállalkozásként 1913-ban,Essen városában alapította két testvér, Karl ésTheo Albrecht. Az Aldi nevet a hatvanas évekbenfelvevõ kiskereskedelmi vállalkozás mára igazi vi-lágcéggé vált. Az Aldi Nord és az Aldi Süd cso-portokra tagolt vállalat körülbelül 60 regionálistársaságán keresztül Európán kívül az Egyesült Ál-lamokban és Ausztráliában is jelen van. A társa-ság nemzetközi terjeszkedése során az Aldi nevethasználja, viszont a magyar tevékenységet Auszt-riából irányítják majd, ahol a láncot Hoferként is-merik.

  40

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • TÓ-PARKAz M0–M1 autóút csomópontjában a Törökbá-linti-tó mellett található 28 hektáros területet,2005-ben vásárolták meg a Walker and WilliamsInvestment Group Ltd. (England) érdekeltségikörébe tartozó magyar cégek.

  A Központi Közlekedési Felügyelet az M0autóút meglévõ, 0+115 – 2+840 km szelvényekközötti szakaszának autópályává bõvítésére, va-lamint az M0–M1 csomópontrendszerhez újközúti kapcsolatok kialakítására a jogerõs építésiengedélyt megadta, mely lehetõséget teremt abiatorbágyi terület feltárására, a beruházás meg-valósítására.

  A beruházó egy innovációs park megépítéséttervezi, melynek keretében olyan országos, eu-rópai uniós, valamint svájci multinacionális cég-központok elhelyezésének feltételeit kívánjamegteremteni, amelyek a meglévõ európai uniósmunkatársaikkal közösen, a helyi jól képzettmunkaerõt kihasználva szeretnék központjukatkialakítani.

  Bérlõként olyan kutatási központtal, illetvefejlesztéssel foglalkozó cégekkel folynak egyezte-tõ tárgyalások, melyek több tízezer négyzetmé-teren végzik tevékenységeiket számos külföldikutatóval és fejlesztési mérnökkel.

  Az innovációs program alapvetõ célja, hogy2007-tõl egy olyan beruházás induljon el és való-suljon meg lépésrõl lépésre, amely hosszú távon isfenntartható, és amelynek eredményeképp Ma-gyarországon új külföldi cégek telepedjenek le.

  Az A kategóriás irodaépületek olyan modul-rendszerben épülnek egymásra, melyek kelle-mes és tartós értékeket sugallva szervesen illesz-kednek az adott környezetbe, mely kellemes tó-parti hangulatot idéz. Az irodaházak között sétá-

  nyok, szökõkutak, pihenõk helyezkednek el amindenkori elõnyös adottságokat beépítve azépületek közé.

  A beruházás elsõ üteme már rendelkezik a1089-10/2006 ügyiratszámú, Biatorbágy Nagy-község Jegyzõje által 2006. szeptember 25-én ki-adott jogerõs építési engedéllyel.

  Engedélyezési tervvel rendelkeznek méga Vendel-park területén

  – Böck és Kus Béta Kft. logisztikai központja,bérraktárak és irodák épülnek itt, 55 364 m2 tel-ken 16 800 m2 szintterülettel.

  – Atlas-Copco cégközpont és raktárcsarnok,8041 m2 telekterületen 3542 m2 szintterületen acég központi irodát és bérraktárakat épít.

  – Glória Inkubátorház: 53 935 m2 telekterü-leten három ütemben felépülõ bérirodák és rak-tárak elhelyezését tervezik.

  – Faipari cég központ: a Pannon Falap-Le-mez Kft. épít itt cégközpontot raktárral és lapsza-bászattal. A telek területe 11 053 m2, a beépítésmértéke 22 650 m2.

  Tulipán ParkA Slough Estates International az egyik legje-

  lentõsebb londoni tõzsdén jegyzett ingatlanfej-lesztõ társaság, tevékenysége kiterjed Európánkívül az Egyesült Államokra is. A magyarországiingatlanjai kezelésére és mûködtetésére a SEI lét-rehozta a Slough Estates Hungary Ingatlanhasz-nosító Kft.-t. A cég nem csak fejlesztõ, hanem be-fektetõ tevékenységet is folytat, ingatlanjai iparivagy zöldmezõs területeken megvalósult logiszti-kai és könnyûipari parkok, ahol a klasszikus iro-dai raktározás és logisztikai területek mellett je-lentõs összeszerelõ és termelõ tevékenység ismegtalálható.

  Biatorbágyon a Tulipán Park elsõ ütemébenfelépült, egy 13 000 m2 nagyságú csarnok, a má-sodik ütem csarnoka is engedélyeztetés alatt van,a cég még további 20 ha-os területnövelést ter-vez. A Tulipán Park a tervek szerint a közepesméretû logisztikai és disztribúciós feladatokraszakosodott vállalkozásoknak nyújt majd rugal-masan használható raktárterületet. A magyaror-szági terjeszkedés beleillik a cég közép-európaiexpanzióját célul kitûzõ üzleti stratégiájába. A

  41

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • SEI a régió országai közül jelen van még Cseh- ésLengyelországban is, de a varsói, prágai és buda-pesti beruházások mellett rendelkezik londoni,brüsszeli, párizsi, düsseldorfi, amszterdami, SanFranciscói és San Diegói kirendeltséggel is. Nyu-gat-Európában és Észak-Amerikában összesen1500 céggel áll üzleti kapcsolatban, amelyektöbb mint 3 millió négyzetméternyi területet bé-relnek a SEI fõként elõvárosi környezetben talál-ható központjaiban.

  3.2. Kereskedelem, bevásárlóközpontok,magánkereskedelem

  A település magánkereskedelmére kezdetben, az1990-es évek elején jellemzõ volt az elsõsorban ahelyi lakosság igényeit kielégítõ kiskereskedõkényszervállalkozók nagy számban való feltûnése.A végbement fejlõdéssel összhangban azóta szá-muk csökkent, ugyanakkor a megmaradtak szol-gáltatási színvonala jelentõsen emelkedett. A ha-

  zánkban elsõként átadott Premier Outlets Centerkínálata jellegébõl adódóan messze túllépi a helyifogyasztói keresletet. 2005-ben 1,2 millió látogatókereste fel a létesítményt, a 2. ütem megnyitásával

  ez a szám 1,5 millióra, a 3. ütem után pedig évikétmillióra emelkedik. A 9000 négyzetméteresretervezett harmadik ütem várhatóan még 2007-ben megnyílik, a teljes létesítmény Budapest 100kilométeres körzetébõl várja látogatóit.

  A kereskedelmi egységek megoszlása 2005-ben az önkormányzat nyilvántartása szerint azalábbiak szerint alakult:

  Kiskereskedelmi üzletek száma (gyógyszertár nélkül) 188

  Ebbõl: élelmiszer jellegû üzlet és áruház 24

  iparcikk jellegû üzlet és áruház 3

  ruházati szaküzlet 68

  vasáru-, festék- és üvegszaküzlet 13

  könyv-, újság- és papíráru-szaküzlet 7

  E táblázatban nem részletezett 73

  (Forrás: Biatorbágy önkormányzata Igazgatási osztály)

  Budavidék Zrt.Alapítás éve: 1991.Tevékenységi kör: vagyongazdálkodás, bolti

  élelmiszer-kiskereskedelem.Foglalkoztatott létszám: 24/160 fõ, 2 fõ bejáró.Tulajdonviszonyok: magyar tulajdon.Budavidék Zrt.-t a Buda környéki ÁFÉSZ alapí-

  totta. Az ÁFÉSZ jogelõdjei között található a Biai- ésa Torbágyi- Földmûvesszövetkezet, 1951- tõl Bia-torbágyi FMSZ majd ÁFÉSZ. A szövetkezet az’50-es, ’60-as és ’70-es években a községbeni ke-reskedelemben (élelmiszer, vas-mûszaki, ruházat,építõanyag, tüzelõ), a vendéglátásban, mezõgaz-dasági növényi és állati termékek felvásárlásában,valamint a helybeliek foglalkoztatásában meghatá-rozó, esetenként kizárólagos szerepet töltött be.

  A Budavidék Zrt. Biatorbágyon két saját üze-meltetésû COOP élelmiszerboltot mûködtet, va-gyonkezelésébe tartozik még egy melegkonyhásétterem, vas-mûszaki üzlet, három italbolt és sö-rözõ, tíz különbözõ profilú üzlet, egy rendez-vényszervezõ bázisraktár, mûanyagüzem, vala-mint egy gépjármûtelephely.

  A Budavidék Zrt. további ingatlanai saját ésbérletes üzemelésben a volt budai járás települé-sein találhatók, a cég központja Budakeszin van.

  Biatorbágy és Vidéke TakarékszövetkezetA takarékszövetkezet 1961-ben alapult.

  Több mint negyvenöt éve mûködik, mint a térségmeghatározó pénzintézete. A 6,7 milliárd Ftmérlegfõösszegével országos szinten a nagyobb

  42

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

 • takarékszövetkezetek közé tartozik. Széles körûpénzügyi szolgáltatásai közül az alábbiakat nyújt-ja a vállalkozások és a lakosság számára:

  – betét- és értékpapír-elhelyezés,– számlavezetés,– deviza-, valutaváltás,– nemzetközi kártya, Széchenyi-kártya,– értékpapír-ügyletek,– lakossági és vállalkozói hitelezés,– támogatások ügyintézése, bankgarancia-

  nyújtás, ATM, házi bank és SMS-szolgáltatás,– biztosítási ügyintézés.Központja a Fõ tér nyugati térfalát képezõ

  postával közös szolgáltató épületben található, ésvan még egy kirendeltsége a Szabadság úton is.

  A településen található nagyobb kereskedelmi egységekjellemzõ adatai

  Megnevezés Alapterülete (m2) Profil Foglalkoztatottakszáma

  Premier Outlets 13 471+6031(60 üzlethelyiség)Textil, ruha, cipõ,bõráru 400

  Budavidék Zrt.Csemege 387

  Élelmiszer jellegû,vegyes 25

  Autóstóth– Color Actív 112+102

  Iparcikk jellegû,vegyes 7

  Összesen 432

  (Forrás: Biatorbágy önkormányzata Igazgatási osztály)

  43

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET

  A településen található nagyobb éttermek,vendéglátóhelyek

  területe és befogadóképessége

  Megnevezés Területe (m2) Befogadó-képesség (fõ)

  Étterem

  Iveco tálaló 300 150

  Gida-udvar, Nagy u. 140 80

  Ételbár, Álmos vezér u. 40 20

  Rynart büfé, étterem 150 75

  Rynart munkahelyi vendéglátó 600 300

  Testa Rossa Café 110 55

  Szarkafészek borház 89 42

  Pontis étterem 291 120

  Scania tálaló 100 50

  Waldorf Catering 60 30

  Kürtõskalács kávézó 55 15

  Viadukt étterem 80 40

  Döner-tanya 10 5

  Coffe Mediterran 100 50

  Étterem összesen 2125 1032

  Büfé

  Fõzelékmánia 62 25

  Subway szendvicsbár 77 20

  Büfé Penta Pack 12 5

  Földházi húsbolt, pecsenyesütõ 56 2

  Teázó, Szily Kálmán u. 47 10

  Ázsia büfé 61 20

  Pecsenyesütõ, Nagy u. 7 –

  Zsigi papa kifõzdéje 52 20

  Iskola büfé, Karinthy u. 5 –

  Száraz büfé, Almádi Truck 80 30

  Autós presszó, falatozó 40 10

  Büfé összesen 499 142

  Cukrászda

  Andrész cukrászda 135 20

  Cukrászda összesen 135 20

  Presszó, italbolt

  Tagscherer 40 10

  Vörös Pince 300 20

  Szomjas horgász, Kertbarátok tere 30 10

  Kiskert sörözõ 50 10

  Borsodi sörözõ, Gábor Á. u. 130 30

  Borsodi sörözõ, Fõ u. 80 20

  Napsugár presszó 47 20

  Resti 36 –

  Oscar biliárd 60 20

  Megálló sörözõ 20 10

  Dózsa sörözõ 50 20

  Iharosi sportbüfé 50 20

  Szerviz presszó 40 20

  Presszó, italbolt összesen 933 210

  Összesen 3692 1404

  (Forrás: Biatorbágy önkormányzata Igazgatási osztály)

 • 3.3. Az üdülés, az idegenforgalom,a vendéglátóipar jellemzõi

  Biatorbágyon 1995 – a teljes közmûvesítés befe-jezése – elõtt gyakorlatilag nem voltak szálláshe-lyek. A település általános gazdasági fejlõdésétkövetve – bár Biatorbágy nem az idegenforgalomfejlesztésére, hanem az ipari fejlõdésre koncent-rál – megjelentek és épültek szálláshelyek. Ezekfejlõdése elsõsorban az ellátási színvonal javulá-sában mutatkozik meg, amit a település gazdasá-gi fejlõdése – az ipari jellegû parkokban dolgo-zók, illetve az egyre polgárosodó helyi lakosságigénye – kényszerít ki.

  A szálláshelyek között külön megemlítendõ a2004 januárjában átadott, háromcsillagos Pontisszálloda, 86 férõhellyel, uszodával. A szálloda el-sõsorban a magyarországi vendégek ellátására, va-lamint konferenciarendezésre szakosodott. Bia-torbágyon mûködik még a II. osztályú Gida-udvarelnevezésû panzió, 26 férõhellyel, uszodával, va-lamint a III. osztályú Rozmaring panzió 20 férõ-hellyel. A település további 22 magánszállást kíná-ló házat tart nyilván. A két, nagy létszámot foglal-

  koztató cég, az Alpine és a Rynart a távolban lakómunkásainak több helyen bérel lakásokat mun-kásszállásként magánházaknál.

  A településszerkezeti tervben a Katalin-hegy ésa Pecató környéke van üdülõterületnek kijelölve. AKatalin-hegyen 958 db telek található, a bejelentettlakók száma 115 fõ, a nyári népesség eléri a 800fõt. A Pecató környéke 889 telekbõl áll, 189 fõ azállandó lakosa, a nyári népesség eléri az 500 fõt. Akertes mezõgazdasági területek a Szarvas-, Kutya-,Öreg- és Ürge-hegy 2236 telkén szintén sok a ki-költözõ, bár itt az infrastruktúra feltételei nem biz-tosítottak, a táj, a természet szépsége a nyugalommiatt egyre többen vállalják az itt lakást, 196 a be-jelentett állandó lakos, a hétvégi nyári népesség el-éri az 500 fõt.

  Megnevezés 1992 2000 Tárgyévhezközeli adat

  Vendéglátóhelyek számaösszesen (magán is) 20 29 40

  Ebbõl:

  – éttermek, cukrászdák * * 15

  - egyéb, nyílt árusításúvendéglátóhelyek * * 3

  - munkahelyi vendéglá-tóhelyek * * 8

  Forrás: KSH * nincs adat

  A település külterületi lakott helyeinek elnevezéseés lakónépessége

  Megnevezés Lakónépesség(fõ) Terület

  Katalin-hegy 115 0,96 km2

  Pecató 189 0,83 km2

  Szarvas-hegy 51 0,99 km2

  Kutya-hegy 37 0,73 km2

  Ürge-hegy 108 1,32 km2

  Iharos* 213 0,74

  Összesen: 713 5,57

  Forrás: Magyarország helységnévtára; Biatorbágy önkormányzata

  * belterületbe vont lakóterület

  44

  Biatorbágy város 1192–1966–2007 3. FEJEZET