of 24 /24
Gehandicapten Vereniging Woerden & Omstreken / Sportclub Bredius

Gehandicapten Vereniging Woerden & Omstreken / … Bredius...Sportclub Bredius De sportieve activiteiten zijn gebun-deld in de Sportclub Bredius, waar-door het mogelijk wordt de sporten

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gehandicapten Vereniging Woerden & Omstreken / … Bredius...Sportclub Bredius De sportieve...

 • Gehandicapten Vereniging Woerden & Omstreken / Sportclub Bredius

 • ... alle topmerken onder één dak ...

  Heeft een slaapoplossing voor iedereen Slaapkenner Fidder: Jaap Bijzerweg 9, Woerden, Telefoon 0348 - 41 28 61, www.slaapkennerfidder.nl

  Geestdorp 30

  3444 BE Woerden

  tel.: 0348 41 24 66

 • Redactie en uitgave:G.V.W.O./S.C.B.Brediushonk

  Kievitstraat 403443 BG WoerdenTel.: 0348 - 420321

  Postgiro 4305861K.v.K. Utrecht 41186616

  Drukwerk en lay-out:Drukkerij Zuidam & Zn. BV

  Polanerbaan 93447 GN Woerden

  De G.V.W.O./S.C.B. is niet aansprakelijk voor

  eventuele onjuistheden in deinhoud van de gids.

  BREDIUSGIDSBREDIUSGIDS

  VOORWOORDVoor u ligt de tweede uitgave van de Brediusgids van de Gehan-dicapten Vereniging Woerden & Omstreken/Sportclub Bredius,welke u volop informatie verschaft over de activiteiten, die wordengeorganiseerd.Een gevarieerd aanbod, dat velen de mogelijkheid zal bieden con-tacten te leggen, gedachten uit te wisselen en samen actief ensportief bezig te zijn.

  De gids is mede tot stand gekomen door de adverteerders ensponsors, die wij langs deze weg hartelijk bedanken voor hunmedewerking.

  G.V.W.O./S.C.B.- activiteiten

  Naast informatie over de activiteiten die het hele seizoen doorworden georganiseerd, vindt u ook een beschrijving van deéénmalige activiteiten, zoals de Kerstviering en Nieuwjaars-receptie/bal, alsmede een kijkje achter de schermen van dieren-weide Kukeleboe en het Brediushonk, de thuishaven van deG.V.W.O./S.C.B. Een activiteitenrooster en prijsinformatie kunnenop aanvraag door het bestuur van de G.V.W.O./S.C.B. worden ver-strekt.

  S.G.P.W.Tenslotte wordt een hoofdstukje gewijd aan de Stichting Gehandi-captenPlatform Woerden, die de belangenbehartiging van deWoerdense gehandicapte burger ter hand neemt en als advies-orgaan van de gemeente Woerden een onmisbare schakel vormtvoor de doelgroep.

  Wij hopen dat deze gids u voldoendeinformeert en u uitnodigt

  tot een bezoek aan deG.V.W.O./S.C.B.-

  activiteiten.

  BestuurssamenstellingG.V.W.O./S.C.B.:

  Voorzitter: Mevr. C.E.M. KorverSecretaris: Mevr. C. StolwijkPenningmeester: Dhr. H. ten OeverLeden: Dhr. L. Neuzerling

  Mevr. A. v.d. BurgDhr. W.Wiegeraad

 • Molenvlietbrink 240 Woerden Tel.: 0348-412079Tournoysveld 98 Woerden Tel.: 0348-417047

  Fax. 0348-483344

  Spijkergoed voor al uw spijkergoed

  Rijnstraat 30WoerdenTelefoon

  0348 - 41 33 79

  GRAASorthopedische schoentechniek

  Orthopedischeschoenen

  - Semi-orthopedischeschoenen

  - Steunzolen- Aanpassingen

  WoerdenRembrandtlaan 22Tel. 0348-42 50 52

  Nieuw adres per 1 augustus 2004Johan van Oldenbarneveldlaan 16

  VAN ROOYEN’S TOURSVerhuur bussen van 48 tot 70 personen, rolstoelbussen

  KUIPERSWEG 39-413449 JA WOERDENTEL.: 0348 - 41 24 64Telefax: 0348 - 42 51 14www.vanrooyenstours.nl

  Tournoysveld 79c, Woerden

  bestellijn 0348-417372

 • door samenwerking en het stimulerenvan hun mogelijkheden binnen deactiviteiten.

  Belangenbehartiging.Een andere hoofdmoot in de doelstel-ling van de G.V.W.O./S.C.B., was debelangenbehartiging van de gehandi-capte Woerdense burger. Sinds deoprichting van de Stichting Gehandi-captenPlatform Woerden is deze taakin 1994 aan hen overgedragen,omdat de SGPW als adviesorgaanvan de gemeente Woerden de belan-genbehartiging voor de gehandicap-ten beter kan uitvoeren.

  gratie van gehandicapten in de Woer-dense samenleving te bevorderen,

  Het doel van de activiteiten is o.a. zin-volle vrijetijdsbesteding teneinde inte-

  HISTORIE G.V.W.O./S.C.B.

  Thuishaven G.V.W.O./S.C.B. Het Brediushonk is op de eerste plaatstoegankelijk en beschikbaar voor deactiviteiten van de G.V.W.O./S.C.B. Op de vrijstaande uren vinden andereverenigingen ruimte om hun activitei-ten te ontplooien.

  Beheerscommissie Brediushonk -Jos Borsboomstichting

  De Beheerscommissie Brediushonk -Jos Borsboomstichting zorgt al jaren

  voor het wel en wee van het gebouwen het bijbehorende perceel. Onder-houdsbeurten, schilder- en schoon-maakwerkzaamheden, bestrating etc.worden regelmatig uitgevoerd engeven het Brediushonk het huidige,frisse, welkome uiterlijk. Het interieur, geluidsinstallatie, barvoorzieningen, verhuur e.d. vallenook onder de verantwoording van de beheerscommissie, evenals de bij-behorende administratieve besognes.

  Jeu-de-boulesbaanNaast het gebouw is een mooie jeu-de-boulesbaan gesitueerd, genoemdnaar Jos Borsboom († 11 december1998), oprichter van en tijdens zijnleven stuwende kracht achter deG.V.W.O./S.C.B. en beheerder van het Brediushonk en StichtingKukeleboe.

  KukeleboeAchter het Brediushonk ligt een aan-trekkelijke kinderboerderij, geheel doorvrijwilligers gerund.

  BREDIUSHONK

  Inlichtingen:Gerrit Luidingap/a BrediushonkKievitstraat 40

  3443 BG WoerdenTel: 0348 - 42 03 21

  Het Brediushonk, gevestigd aan de Kievitstraat 40 in Woerden, is dethuishaven van de G.V.W.O./S.C.B. Het gebouw is in 1982 van gemeenteloods omgebouwd tot clubgebouwen heeft in de loop der jaren diverse uitbreidingen en verfraaiingen onder-gaan, één en ander met financiële en materiële hulp van de Woerdensebevolking en sponsors. Momenteel biedt het gebouw een grote zaal, een kleine zaal, een sport-zaal, bestuurskamer, bar/keuken, kantoortje, toiletafdeling en diverseopslagruimtes. Buiten vindt u een jeu-de-boulesbaan, de Jos Borsboombaan, en de die-renweide Kukeleboe.

  De G.V.W.O./S.C.B. is op 14 april 1980 opgericht als ontspanningsvereni-ging voor Woerdense gehandicapte burgers. De activiteiten bestondenvoornamelijk uit kaart- en sjoelavonden, die in de kantine van de voormali-ge Sluis-nederzetting (sociale werkplaats) aan de Wilhelminaweg in Woer-den werden gehouden.Na verloop van tijd verhuisde men naar het Dienstencentrum aan deZandwijksingel, totdat in 1982 een eigen dak boven het hoofd werd gevon-den, het Brediushonk. Daar ontstond de mogelijkheid meerdere verschil-lende activiteiten te ontplooien, waarvan b.v. de tekenlessen nog steedsstand houden en knutsel/kindermiddagen na verloop van tijd het veldruimden en vervangen werden door thema-avonden van de Reumapatiën-tenvereniging Weidegebied Woerden e.o. en de huidige sportactiviteiten(Sportclub Bredius).

 • J de Bruinrecycling vofpapier- en metaalhandelarchiefvernietigingAmpéreweg 8-103442 AB WoerdenTel.: 0348-414874Fax o348-434475

  ALLES SMAAKT NAAR ZOMER

  MOOI WEER EUROPATUIN

  Rietveld 36a 3443 XC Woerden(0348) 41 56 67

  1400 M2 TOTALE RUIMTEZWEMBAD/ZWEMLESSEN/AQUAFIT

  SAUNA’S/ZONNEBANKENAEROBICS/BBB/THAI-BO/STEPS/STREETDANCE

  FITNES/CARDIOFITNESSSLENDER BEWEGINGSBANKEN

  KICK-FUN

  Industrieweg 1 3442 AE WoerdenTelefoon (0348) 42 05 88 www.physicalfitness.nl

  Verlaat 293471 AD Kameriktel/fax: 0348-400010Mobiel: 06-24554231www.hulsenboom.nl

  Hazelaarstraat 23442 EN Woerden

  Tel.: 0348 - 41 61 97

 • ALGEMENE INFORMATIE G.V.W.O./S.C.B.

  Activiteiten/lidmaatschapWilt u deelnemen aan de activiteiten,dan dient u zich als G.V.W.O./S.C.B.-lid aan te melden bij de penning-meester of via de activiteitenleiding.Bent u nog geen lid, dan kunt u 3 xaan een activiteit deelnemen en ver-volgens lid worden.

  KostenDe contributie bedraagt 20,— perjaar per persoon/echtpaar vanaf 18jaar. Inwonende gezinsleden bovende 18 jaar, met een eigen inkomen,worden zelfstandig lid. Wijzigingenkunnen door de algemene ledenver-

  gadering worden doorgevoerd.Bij alle activiteiten wordt een eigenbijdrage per persoon gevraagd.Bij een aantal wordt de mogelijkheidgeboden aan niet-leden, tegen eenhogere entreeprijs deel te nemen.Voor uzelf en de vereniging is hetechter een goede zaak lid te worden.Dit biedt u de mogelijkheid van meer-dere faciliteiten gebruik te maken ende G.V.W.O./S.C.B. om zich naar bui-ten toe te presenteren als een bloei-ende vereniging.

  Sportclub BrediusDe sportieve activiteiten zijn gebun-

  deld in de Sportclub Bredius, waar-door het mogelijk wordt de sportenzwemmen, gymmen, rolstoeldansen,boogschieten en Tai-chi-tao opniveau en onder deskundige leiding tebedrijven.Er vinden geen activiteiten plaats ge-durende de Kerst- en zomervakantie. Het seizoen eindigt altijd met eenspetterende feestavond, waarop ookintroducés van harte welkom zijn.

  NieuwsbriefDe leden ontvangen regelmatig eennieuwsbrief, intekenstrookjes voordiverse activiteiten, prijsinformatie enhet activiteitenrooster. Op deze manierproberen we de leden zo goed moge-lijk betrokken te houden bij het wel enwee in en van de vereniging.

  De G.V.W.O./S.C.B. organiseert voor al haar leden, jong en oud, man envrouw, gehandicapt of niet, leuke activiteiten. Het activiteitenrooster enprijsinformatie zijn op aanvraag bij het bestuur beschikbaar.Uitgebreide informatie over de diverse activiteiten, vindt u elders in dezegids, doch enkele algemene spelregels doen wij hier reeds uit de doeken.

  Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking

  van onze sponsors:

  Karsemeyers Poeliers- en zuivelhandel WoerdenBakkerij ’t Stoepje

  Snel BV Internationaal transport Woerdense dakpannenfabriek BV

  Koninklijke kaasfabriek ERUHair studio Igor, Molenvliet

  Twin-sport WoerdenAutomobielbedrijf H. Severs (BMW)Fysiotherapeutenmaatschap Woerden

  Philip Kalkman & zoon DropshopKees Brouwer, aardappelen, groente &

  fruithandel Maarssen

  en ………….al onze adverteerders

  W rk maken van drukwerk, zodat ermee kunt werken.

  Dat is het specialisme van Drukkerij Zuidam & Zonen B.V.

  Of het nu gaat om boeken, periodieken, huisstijl of

  groot-formaat, ons drukwerk werkt.

  Drukkerij Zuidam & Zonen B.V. ¥ Polanerbaan 9 ¥

  3447 GN Woerden ¥ Postbus 23 ¥ 3440 AA Woerden ¥

  Telefoon 0348 435 300 ¥ Fax verkoop 0348 435 321 ¥

  E-mail [email protected] ¥ www.zuidam.nl

  h

  huisstijlwerk met drukwerk

 • MAANDAGMIDDAG

  Naast de eigen bijdrage schaft u, inoverleg met de docente, een basis-pakket aan.

  Kaarten of handenarbeid.Naast de teken- en schilderlessenkan op de maandagmiddag op recre-atieve basis een kaartje wordengelegd, of op eigen gelegenheid b.v.kaarten worden gemaakt of anderecreatieve producten.

  Inlichtingen:Mevrouw Alie v.d. Burg

  p/a BrediushonkKievitstraat 40

  3443 BG WoerdenTel: 0348 - 41 11 99

  BREDIUSPALLET Onder deskundige leiding, worden teken- en schilderlessen gegeven.Aquarelleren, olieverf, krijt- en pentekeningen, alles behoort tot de moge-lijkheden, die u zelf kunt aangeven. De prachtige resultaten worden eensper jaar geëxposeerd in het Brediushonk en door kunstkenners als zeergoed beoordeeld.

  Inlichtingen:

  Mevrouw Ineke KorverP/a BrediushonkKievitstraat 40,

  3443 BG Woerden

  Workshop knutselenVolgens rooster wordt een aantalmalen per jaar een workshop knutseleng e o r g a n i s e e r d .Onder leiding wor-den op zeer cre-atieve wijze demooiste snuisterij-en, decoraties e.d.op allerlei gebiedgemaakt. Meerinformatie via denieuwsbrief.

  Workshopknutselen.

 • Recreatief of wedstrijden De Swingende Wielen heeft het groeps-gebeuren, gezelligheid en natuurlijksportiviteit hoog in het vaandel staan.Naast het recreatief dansen zijn erook mogelijkheden, aan wedstrijdendeel te nemen. 3 tot 5 maal per jaarorganiseert de Stichting Rolstoeldan-sen Nederland (S.R.N.) wedstrijdenwaar de dansers zich kunnen metenaan andere paren. Hieronder vallennatuurlijk ook de Nederlandse kam-pioenschappen in Boxmeer, het dans-evenement van Nederland, rijkelijkinternationaal getint.Het niveau van een aantal deelne-mers van de Swingende Wielen is vandusdanige kwaliteit dat er altijd weleen danspaar met prijzen naar huisgaat.Maar voorop blijft staan: “rolstoel-dansen is plezier voor twee”.

  Vrije dansavonden en demonstraties

  Zo’n 5 keer per jaar verzorgt de Swin-gende Wielen een dansavond voorleden en niet-leden in het Brediushonk.Deze worden ook bezocht door anderedansgroepen, dus iedereen is welkom,ook niet-rolstoelgebruikende dansers.

  O.l.v. een erkende dansinstructeur wordt les gegeven in de rolstoeldans-sport, zowel in het combi-dansen (danspaar van rolstoelgebruiker metvalide partner), als in duo-dansen (danspaar van 2 rolstoelgebruikers).Ook hier zijn verschillen; dansparen met gebruik van elektrische rolstoe-len en mensen met een slechte armfunktie, dansen in klasse 1, de dans-paren met een goede armfunktie in klasse 2 .

  ROLSTOELDANSEN

  MAANDAGAVOND ZATERDAGMIDDAG OF -AVOND EN EENS IN HET KWARTAAL OP ZONDAGMIDDAG

  Inlichtingen:Mevr. C.Stolwijk (secretariaat)

  tel. 0348-418075Mevr. Mij Ang Chen

  (rolstoeldansinstructeur) tel. 0346-575307

  E-mail [email protected]

  O.l.v. de rolstoeldansinstructeurgeven we demonstraties of work-shops door heel Nederland en zelfs inhet buitenland. Onze website isopnieuw in ontwikkeling.Adres op aanvraag.

  Free-styleDe dansers nemen ook deel aan free-style wedstrijden, welke mede doorhun zelf worden ontwikkeld, incl. outfit.Ook hier wordt hoog gescoord.

 • Iedere tweede maandag van de oneven maanden wordt een thema-avondgeorganiseerd door de Reumapatiëntenvereniging Weidegebied Woerdene.o. (onderdeel G.V.W.O.) t.b.v. mensen met reumatische aandoeningen,b.v. in samen werking met een Reumatoloog of Reumaconsulente.Ook worden er lezingen gehouden over b.v. Voetreflexmasage of thuis-zorg en kruiswerk.Daarnaast is er zonodig belangenbehartiging en is er tijdens de bijeen-komsten of ons jaarlijkse dagje uit voldoende ruimte voor lotgenotencon-tact.De Tai Chi Tao groep is destijds b.v. ontstaan vanuit een thema-avond eninmiddels vast opgenomen in het programma van G.V.W.O./S.C.B. Ookhier zijn nog veel plaatsen beschikbaar. GVWO-leden met reumatische aandoeningen kunnen zich kosteloos bij dereumapatiëntenvereniging laten inschrijven. Dit geeft deze afdeling meerfinanciële armslag om activiteiten voor deze doelgroep te organiseren.

  REUMA-AVONDENReumapatiëntenvereniging Weidegebied Woerden e.o.

  Inlichtingen:Dhr. Lamber Neuzerling

  (Voorzitter RPV) tel. 0348-421153.Mw Tonny van Eijk

  (secretaris) tel 0348-415375

  E-mail: [email protected] uni-one.nl

  MAANDAGAVOND

 • DINSDAGMORGEN

  Iedere dinsdagmorgen van 9.55 tot 10.55 uur (3 kwartalen/jaar) wordengymlessen op maat georganiseerd door een gediplomeerde sportlerares(Betty Polderman). Daarbij wordt terdege rekening gehouden met iedersmogelijkheden en beperkingen. Natuurlijk is in een individueel gesprek demogelijkheid aanwezig uw aandoening en daarop afgestemde ge- of ver-boden oefeningen te verduidelijken.

  SportkledingU zorgt zelf voormakkelijk zittendesportkleding en -schoenen en eenhanddoek. Sport- en spelmate-riaal zijn in het Bre-diushonk aanwezig.Er zijn nog voldoen-de plaatsen beschik-baar (geen wacht-lijst).

  GYMLESTherapie-gymnastiek

  Inlichtingen:Contactpersoon gymactiviteit:

  Mevr. Alie v.d. Burgtel. 0348-411199.

  VAN KESTERENkeurslager

  Kruisstraat 3Woerden

  Tel. 0348 - 41 27 40Fax 0348 - 40 72 00

 • het adres voor het reinigen van uw kleding

  stomerij

  tip-topLeidsestraatweg 38 La Fontaineplein 2atel.: 0348-41 33 24 tel.: 0348-42 18 06

  W O E R D E N

  Van ToorenburgDrogisterij Parfumerie

  La Fontaineplein 20Woerden

  Tel. 0348 - 4225 56

 • De Brediusschutters zijn sinds 1995 onderdeel van de Sportclub Brediusen aangesloten bij de Nederlandse Handboogbond. Het handboogschietenwordt beoefend door dames en heren, valide en mindervalide schutters,variërend in de leeftijd van 10 tot 75 jaar.

  U kunt vier maal per week boogschieten en wel op dinsdag-, woensdag- endonderdagavond en op zaterdagmorgen. Naast het recreatieve schietenwordt er ook een interne indoorcompetitie verschoten. In de zomerperiode wordt er op zaterdag buiten in het Brediusparkgeschoten door de gevorderde schutters.U kunt individueel of met collega-schutters als team deelnemen aan delandelijke bondscompetitie en activiteiten van andere handboogvereni-gingen.

  BREDIUSSCHUTTERSVereniging van handboogschutters

  Inlichtingen:Dhr. Kees Borsboom

  activiteitenleidertel.: 0348-413111.

  Dhr. Gerard Stolwijk,instructeur/penningmeester

  Brediusschutterstel. 0348-418075.

  Voor vrijblijvende kennismaking, kuntu binnenlopen tijdens de avondopen-stelling tussen 1 september en eindmei vanaf 19 uur en zaterdags van11 tot 12 uur. U kunt dan onder leidingvan een instructeur schieten. Indien u op woensdagavond rond 19uur komt, hebben wij extra tijd voor ugereserveerd.Als u het boogschieten leuk vindt,kunt u lid worden van onze vereni-ging of eerst nog een 12-lessenkaartnemen om meer kennis op te doen. U wordt, tot u zelfstandig kunt schie-ten, begeleid door een erkende trai-ner/instructeur en u kunt altijd gebruikmaken van verenigingsmateriaal, tothet moment waarop u een eigen typeboog kiest.

  Voor een ontspannende en mooiesport met uw eigen invulling, uw voor-keurtijdstip, klassiek of technisch schie-ten, recreatief schieten, een onderlingeof landelijke competitie, indoor of out-door, nationaal en internationaal, kiest ude Brediusschutters.

  DINSDAG - WOENSDAG- EN DONDERDAGAVOND EN DE ZATERDAGMORGEN

 • Nooit meer te zwaar,en....... met goed eten!

  CLUB VOOR BETEREVOEDINGSGEWOONTEN

  E.G.A-NEDERLANDv/h Eerste Goudse Afslank- en begeleidingsclub

  James Wattstraat 19 - 2809 PA Gouda Telefoon 0182 - 528619

  CURSUS:Concordia

  Havenstraat 4 Woerden

  Cursustijden naar Keuze:dinsdagmorgen 10-11 uur

  Dinsdagavond 19.00-20.00 uur

  UW CURSUSLEIDSTER:Ria Pollemans-SpittersTelefoon 0348-562045

  E.G.A VOOR VERSTANDIG AFSLANKEN,MET GEZONDE VOEDING.

  NERGENS BETER NERGENS GOEDKOPER

  INDUSTRIEWEG 10-12 INGANG ALDIWOERDEN TEL. 0348 - 40 98 70

  OOK UW SPECIALIST VOOR GOURMET,FONDUEN EN STEENGRILL

  Ampereweg 2a Woerden

  banden uitlaten remmenschokdempers accu’s

  olie

  Pompmolenlaan 33 3447 GK WoerdenTel. 0348-431717 Fax 0348-431788

  Wij zijn dealer van:Eastborn - Kuperus - M-Line - Norma

  Dunlopillo - Slizing - Zorah - Isisette - ParadiesVroomshoop meubelen

  Ampéreweg 2, Woerden(Industrieterrein Honthorst)telefoon 0348 - 69 24 29

  Openingstijden: Ma. 13.00-17.30,di./wo./do. 10.00-17.30,

  vr. 10.00-21.00 uur, za. 9.30-17.00 uur

 • WOENSDAGAVOND EENS IN DE 14 DAGEN

  Een aangepaste vorm van bewegings- en yoga-achtige oefeningen, spe-ciaal voor mensen met reumatische of aanverwante klachten. De oefenin-gen kunnen staand, zittend of liggend worden uitgevoerd. Door de bewegingen in combinatie met ademhalingsoefeningen komt hetlichaam weer terug in balans. De oefeningen worden op een zeer ont-spannen manier gedaan zonder extreme krachtinspanningen, zodat tochzonder overbelasting alle spieren gebruikt worden en blokkades wordenopgeheven. De eerste groep is zo goed als vol, maar bij voldoende aan-melding kan mogelijk een tweede groep gestart worden.De lessen worden verzorgd door een gediplomeerde lerares, mevr. TheaLagendijk.

  TAI-CHI-TAO

  Inlichtingen:Dhr. Lamber Neuzerling

  tel. 0348-421153.

 • VOLGT U EEN DIEET OF HEEFT UVRAGEN OVER VOEDING?Voor deskundige advisering en

  persoonlijke begeleiding:

  E.FIOLET-VAN WINGERDENDIETISTE en SPORTVOEDINGSKUNDIGE

  spreekuur (ook s’avonds) in Linschoten en Woerden

  afspraken: tel.: 0348-40 88 58

  DRANKENHANDELIVAR VAN DEN BERG

  Rietdekkersweg 13449 JC WoerdenTel.: 0348-415800

  Fax.: 0348-417552* Bieren

  * Limonades* Gedistilleerd

  * Wijnen* Glaswerk

  * Koffie, suiker, thee* Disposables

  * Totaalpakkethorecabedrijven,sport- en

  bedrijfskantines

  Ook verhuur van biertapinstallaties,stoelen en tafels .

  Adres Slijterij:HAZELAARSTRAAT 16,

  Tel 0348-42 57 64

  Vrijwilligers helpen kinderen en volwassenenmet een handicap of chronische ziekteMomenteel zijn meer dan 400 vrijwilligers voor de thuis-hulpcentrale actief in de hele regio Utrecht. Ze onderne-men iets leuks met een kind, jongere of volwassene. Ofnemen de zorg even over of passen eens op.De thuishulpcentrale streeft naar een zorgvuldige koppe-ling voor een langere periode.Bel: 030-2321547 of kijk op www.thuishulpcentrale.nl

 • ZATERDAGMORGEN

  Iedere zaterdagmorgen wordt in het Batensteinbad (van Helvoortlaan 37,Woerden) van 9.00 tot 10.00 uur de zweminstuif georganiseerd voor men-sen met en zonder beperking. Zowel een deel van het diepe wedstrijdbad(voor het trainen van uw conditie), als het extra hoge en verwarmde (35ºC)water in het instructiebad zijn beschikbaar en tussen 9.25 en 9.55 uur wor-den daar therapeutische oefeningen aangeboden, die u naar eigen belie-ven kunt meedoen. Het is raadzaam uw beperkingen van tevoren evenmet de leidinggevende te bespreken. Na afloop is er in het Brediushonkgelegenheid tot koffiedrinken (10.00-11.00 uur). Er kunnen nog veel men-sen geplaatst worden (geen wachtlijst).

  ZWEMINSTUIF

  Inlichtingen:Mevrouw Ineke Korver

  p/a BrediushonkKievitstraat 40

  3443 BG Woerdentel. 0348-420321.

 • Verkoop

  Reparatie

  Onderhoud tuin-

  parkmachine’s

  HandelsondernemingDetailhandel

  Bierbrouwersweg 15 3449 HW Woerden Telefoon: 0348-411658

  Dierenkliniek WoerdenAmsterdamlaan 13446 AK Woerden Tel.: 0348 41 31 57

  Spreekuur gezelschapsdieren:

  Ma- vrij: 9:00 - 9:30 14:00 - 14:30 18:30 - 19:30

  Za: 9:00 - 9:30

  Het is ook mogelijk op afspraak te komen!

  “Niet alleen voor de dieren in het Brediushonk”

  modebrillen - contactlenzen - oogmeting - oogdrukmeting

  opticiën - contactlensspecialist

  Molenvlietbrink 2543448 HS WoerdenTel. 0348 - 43 20 39Fax 0348 - 43 34 [email protected]

 • In de eerste week van het nieuwe jaar vindt de nieuwjaarsreceptie/-balplaats, eventueel gekoppeld aan een leuke bezigheid die met of door debetreffende activiteitengroep wordt georganiseerd.Leden, sponsors, adverteerders en andere belangstellenden zijn hartelijkwelkom.

  Met medewerking van een groep vrijwilligers worden de leden o.a. culinairgetrakteerd op een feestelijke kerstdis, welke wordt opgeluisterd met b.v.een stemmig kerstverhaal, terwijl een muzikale omlijsting het geheel ver-volmaakt. Informatie over het exacte programma, tijdstip, kosten en aan-melding, wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

  KERST-INN

  NIEUWJAARSRECEPTIE/-BAL

  Inlichtingen:Dhr. W. Wiegeraadtel.0346-262589Dhr. L. Neuzerlingtel.0348-421153

 • DINSDAG T/M ZONDAG 10.00 TOT 16.00 UUR

  Achter het Brediushonk is een prachtige kinderboerderij, die door eenStichting wordt beheerd. De dieren: geiten, pauwen, hangbuikzwijnen,konijnen, kippen, eenden etc. hebben het prima naar hun zin in prachti-ge onderkomens. Hun verzorgers doen er alles aan, het ze naar de zinte maken.

  OpeningstijdenDe dierenweide is het gehele jaar geopend voor publiek en wel

  van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Op mooie dagen is het een drukte van belang

  met genietende ouders, blije kinderen en tevreden dieren.

  Inlichtingen:Dhr. G. Borsboom

  (beheerder StichtingKukeleboe)

  BrediushonkTel. 0348-420321

  DIERENWEIDE KUKELEBOE

 • De Stichting GehandicaptenPlatform Woerden is eind 1993 ontstaan uiteen samenwerkingsverband van een aantal gehandicapten- c.q. patiën-tenorganisaties, die zich ten doel stelt: de bevordering van het welzijn vande gehandicapten in de gemeente Woerden. Op 2 november 1995 werd deoprichtingsakte ondertekend, waardoor de SGPW een officiële status ont-ving. De bestuursleden van de Stichting bezitten over specifieke kennisvan de materie, waar de Woerdense gehandicapte burger mee wordtgeconfronteerd.

  Officieel erkend OverlegorgaanOm de belangenbehartiging van dezegroep burgers daadwerkelijk gestaltete geven fungeert het Gehandicapten-Platform als officieel erkend overleg-orgaan van de gemeente Woerden.Op deze wijze kan gevraagd en onge-vraagd advies worden gegeven inza-ke het gehandicaptenbeleid en deknelpunten die daarbij worden aange-troffen. Zodoende leveren zij een offi-ciële bijdrage in de uitwerking enregelmatige bijstelling van b.v. de WetVoorzieningen Gehandicapten, waarpraktisch alle gehandicapten mee temaken krijgen, omdat zij voor woning-aanpassingen, rolstoelen en ver-voersvoorzieningen op de gemeentezijn aangewezen. Ook het algemeengehandicaptenbeleid heeft hun volleaandacht. Daarbij wordt veel aan-dacht besteed aan de bereikbaarheid,toegankelijkheid en bruikbaarheid vannieuwe en bestaande algemene voor-zieningen, denk aan kerkgebouwen,stembureaus, sporthallen, zwemba-den, trottoirs, oversteekplaatsen, flat-gebouwen etc. Daarnaast wordt regelmatig overleggevoerd met particulier initiatief eninstellingen op regionaal, provinciaalen landelijk niveau.

  S. G. P. W.Nieuwsbrief

  De Stichting GehandicaptenPlatformWoerden brengt regelmatig eennieuwsbrief uit met actuele informatieop gebied van b.v. wetten, sport,recreatie, onderwijs, evenementen,noviteiten etc. Wilt u dit nieuwsbulletinook ontvangen, schrijf dan een kaartjenaar het correspondentieadres:S.G.P.W.De Veste 13443 DZ Woerden

  Bestuurssamenstelling:*Mr. Drs. G.Th.A. Menges, voorzitter -Woerden 0348-416843*Mevr. C.E.M. Korver–van Nieuwkerk, secretaris -Woerden*Mevr. H.H. Hordijk-de Jong, penningmeester -Woerden 0348-419990*Dhr. J. Winkel, auto- en rolstoelaanpassingen -Woerden 0348-417003*Dhr. T. van Kooten, contactpersoon -Harmelen 0348-443641*Mevr. A. de Bruijn, contactpersoon -Kamerik 0348-401529*Mevr. J. Oudshoorn, contactpersoon -Zegveld 0348-691764*Dhr. M. Smith, contactpersoon -Harmelen 0348-441908

 • Er-op-Uit?Maar dan wel met 40% korting!Pak de trein met de Voordeel-urenkaart en ontvang 40% korting op al uw treinreizen vanaf 9.00 uur! U heeft ’m er dus zo uit. Wilt u weten hoe snel u de Voordeel-urenkaartterugverdiend heeft? Ga dan naar de Voordeelwijzer op www.ns.nl.

  De Voordeel-urenkaart kost E 49 en is een jaar lang geldig. Met de Voordeel-urenkaart krijgt u:

  • 40% korting op alle treinreizen vanaf 9.00 uur• Samenreiskorting: 40% korting voor maximaal 3 reisgenoten• 50% NS Museumkorting bij jaarlijks automatisch verlengen

  Vraag uw Voordeel-urenkaart vandaag nog aan op www.ns.nl.

 • De bankvan vandaag

  Dan hebben wij het Flora-arrangement!Sluit nu een hypotheek in kantoor Woerdenof Waddinxveen en ontvang een jaar langgratis bloemen!

  Op zoek naar een hypotheek waar kleur in zit?

  Kom langs bij Fortis Bank:Westdam 4-6, Woerden, Tel (0348) 497750 ofKon. Wilhelminaplein 43,Waddinxveen, Tel (0182) 611428