Click here to load reader

GENETIKA - emte. maragyongyver/Genetika/GENETIKA okt segedlet Mara.pdf · PDF file A genetika annak a biológiai információnak a tanulmányozásával foglalkozik, amelyet az élő

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GENETIKA - emte. maragyongyver/Genetika/GENETIKA okt segedlet Mara.pdf · PDF file A...

 • 1

  GENETIKA

  Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára

  Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér

  2015, Csíkszereda

 • 2

  1. BEVEZETÉS A GENETIKÁBA A XXI. SZÁZADI ISMERETEK TÜKRÉBEN

  1.1. A genetika tágya

  A genetika az öröklődés tudománya, amely a görög genno (nemzeni, életet adni) jelentésű szóból

  származik. A genetika annak a biológiai információnak a tanulmányozásával foglalkozik, amelyet az élő

  szervezetek a legegszerűbb baktériumoktól a többsejtű szervezetekig: tárolnak, megkettőznek,

  továbbadnak és felhasználnak azaz kifejezik a növekedési, szaporodási és túlélési folyamatok során. Egy

  élőlényen belül, a genetikai információt kromoszómák hordozzák, ahol ez az információ a DNS-ben van

  kódolva. A gének kódolják azt az információt, mely a fehérjék szintéziséhez szükséges.

  1.2. A DNS, a genetikai információ alapmolekulája

  Az evolúció eredményeképpen, körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt alakultak ki azon folyamatok amelyek

  alkalmasak a biológiai információ a tárolására, replikációjára, génkifejeződésére valamint a

  változatosság kialakulására. A lineáris DNS (dezoxiribonunkeinsav) molekula a biológiai információ

  hordozó molekula, amelynek szekvenciáját G, C, A, T jelöljük. A jelölés a G (guanin), C (citozin), A

  (adenin) és T (timin) nitrogén bázisoktól származik, amelyek a DNS szerkezetében található nukleotidok

  építőkövei (1.ábra).

  1.ábra. A DNS építőkövei a nukleotidok (foszfát csoport, cukor és nitrogénbázis)

  6,7 dia

  8,9 dia

 • 3

  A DNS molekula gerincét a foszfodiészter kötések eredményeként egy váltakozó cukor-foszfát molekula

  lánc alkotja, melyben a dezoxiribóz 5’ és 3’ C atomjai vesznek részt (lásd 2 ábra, a DNS lánc

  irányítottsága). Tehát az egyik szálon a dezoxiribóz 5’ C atomján lévő foszfát csoport (-PO4-) áll szabadon

  (nem kapcsolódik hozzá dezoxiribóz), a másik szálon pedig a pentóz 3’ C atomján lévő hidroxil (-OH)

  csoport szabad (nem kapcsolódik hozzá foszfát). A két szál eltérő irányultságát, eltérő orientációjú

  nyilakkal szokták ábrázolni.

  A DNS molekula kettős hélix szerkezetét a két egymással ellentétesen párhuzamos (antiparalell) gerinc

  alkotja, amely kialakulása az adenin-timin és a guanin-citozin komplementaritásnak köszönhető.

  Ezek a komplementer nitrogénbázisok hidrogén kötéssel kapcsolódnak egymáshoz, úgy hogy az adenin

  és timin között két hidrogén kötés, míg a guanin és citozin között három hidrogén kötés alakul ki.

  2.ábra. A DNS kettős hélix szerkezete

  A DNS-ben kódolt szakaszokat, amelyek fehérjék kialakulásáért felelősek azokat géneknek nevezzük.

  A DNS az élő szervezetekben, a sejtekben kromoszómának nevezett struktúrába csomagolva található

  meg az élő szervezetben, amelyek lehetővé teszik a DNS tárolását, megkettőződését, kifejeződését és

  evolúcióját egyaránt. Egy élő szervezet sejtében található kromoszómák összessége a szervezet

  genomját alkotja. Például az ember esetében 23 pár (24 különböző) kromoszómát különböztethetünk

  meg amely megközelítőleg 3*109 bázispár információt tartalmaz és körülbelül 20-30.000 gént.

  1.3. Fehérjék, az életfolyamatok funkcionális molekulái

  10,11 dia

 • 4

  Az élő szervezetek az idő folyamán a fizika, kémia és a genetikai információ következtében képesek

  például a szaporodásra. Ugyanakkor sok élő szervezet olyan struktúrák kialakítására is képes, amelyek

  idővel jelentős változáson mennek keresztül, gondoljunk a metamorfózisra, amikor egy rovarlárva

  imágóvá alakul. Egy másik sajátosság, amely az élő szervezetekre jellemző a mozgásképesség, amelynek

  köszönhetően az állatok képesek aktív helyzetváltoztató mozgásra (úszás, repülés, szaladás) míg a

  növények helyváltoztató mozgásra. Sőt, az élőlények a környezethez való alkalmazkodás képességével is

  rendelkeznek, valamint a környezettel anyag és energiacserét folytatnak. Az anyag és energiacsere

  eredménye, hogy képesek növekedni és fejlődni, hiszen a szervezetbe bejutott molekulákat beépítik a

  szervezetükbe. Azokat a kémiai és fizikai reakciókat, amelyek ezeket az átalakulásokat lehetővé teszik,

  metabolizmusként ismerjük.

  Az élő szervezetek előbb felsorolt tulajdonságai mind a fehérjéknek köszönhetőek (pl. a mozgás: aktin és

  miozin). A fehérjék nagy polimer molekulák, amelyek több száz és ezer aminosav alegységből épülnek fel

  és hosszú láncot alkotnak, amelyek felcsavarodva egy specifikus háromdimenziós struktúrát alakítanak

  ki. A háromdimenziós fehérjeszerkezetek adják a fehérjék funkcionális diverzitását (transzport fehérje,

  összehúzó fehérje, enzimatikus fehérje stb.) amely az élő szervezetek komplex működését és

  alkalmazkodóképességét teszik lehetővé. Például a hemoglobin (transzport fehérje) struktúrája és

  formája teszi lehetővé azt a funkciót, amelyet ellát: az oxigén szállítását és szövetekhez juttatását. Az

  aktin és miozin összehúzó fehérjék szerkezetüknek köszönhetően elcsúsznak egymás felületén így az

  izmok összehúzódását eredményezik. A kimotripszin és az elasztáz enzimek más fehérjék bontását

  eredményezik. Tehát a legtöbb életfolyamatot meghatározó tulajdonság a fehérjéknek köszönhető,

  amelyeket a szervezet a DNS-ben tárolt információ alapján szintetizál.

  A fehérjéket 20 különböző aminosav alkotja. A DNS-ben található információ, a genetikai kódnak a

  segítségével meghatározza a fehérje lánc aminosav szekvenciáját. A genetikai kód egy olyan szótár,

  amely segítségével a DNS-ben kódolt nukleotid sorrend átíródik aminosav sorrendé. A kód tehát azt

  határozza meg, hogy a DNS vagy RNS láncában egymás után következő nukleotid-hármasok alapján

  milyen sorrendben épülnek be az aminosavak a fehérjébe annak szintézise során. A nukleotidok

  hármasával (triplet) egy kodont adnak, és egy kodon egy aminosavat határoz meg. A tripleteknek

  megfelelő aminosavak a genetikai kódszótárban lelhetők fel.

  1.4. Molekuláris egységesség és hasonlóság az élővilágban

  • DNS, RNS

  A nukleinsavak építőkövei nagyon hasonlóak, hiszen mind a DNS (dezoxiribonukleinsav) mind pedig az

  RNS (ribonukleinsav) szerkezetét egy pentóz cukor képezi, négy nitrogénbázis és a pentóz cukrokat

  foszfát köti össze (foszfodiészter kötés). A nitrogénbázisok tekintetében a DNS és RNS szerkezete között

  az a különbség, hogy a T (timin) helyett U (uracil) található az RNS-ben. Az RNS a DNS-hez hasonló

  módon tárolás, megkettőződés, mutáció és információ kifejezés képességével is rendelkezik, míg a

  fehérjékhez hasonló módon képes háromdimenziós molekulákat kialakítani és katalitikus folyamatokban

  résztvenni.

  13,14 dia

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Nukleotid

 • 5

  • Genetikai kód univerzális

  Az élő szervezetek közös ősi eredetét alátámasztó tények a DNS szekvenciájukban vannak. Minden élő

  szervezet ugyanazt a genetikai kódot (vannak kis eltérések) használják a DNS-ben kódolt információ

  fehérjékké való átírásánál. A négy nukleotid hármassával kombinálva (triplet) egy kodont alkot amely a

  genetikai kódszótárban egy aminosavnak felel meg. Az összesen 64 lehetséges triplet (3 stop kodon)

  határozza meg a fehérjék szerkezetét alkotó 20 aminosavat.

  • Gének hasonlósága

  Az élő szervezetek közötti rokonsági kapcsolatot a különböző fajok hasonló funkciójú génjeinek

  vizsgálata is bizonyítja. Nagy a hasonlóság például a baktériumok, élesztőgombák, férgek, legyek, egér és

  az ember egyes fehérjéit meghatározó génjei között. Ilyen például a mitokondrium Citokróm C fehérjéjét

  meghatározó gén, amely fehérje a mitokondrium által végzett sejtszintű élettani folyamatban a

  sejtlégzésben játszik szerepet.

  Sőt, még azt is megfigyelték, hogy egy adott fajtól származó gének funkcionálisak lehetnek egy más faj

  szervezetében. Például a humán sejtosztódás szabályozásában szereppel bíró gének jól működtek az

  élesztősejtekben, lehetővé téve a sejtosztódást.

  1.5. Modern genetikai technikák

  1.5.1. Génszekvencia meghatározás

  Számos esetben szükséges a DNS-molekula bázissorrendjének meghatározása (DNS-szekvenálás). A

  szekvenálásnak két módszerét használják: a Sanger féle módszert és az automatizált módszert.

  A láncterminációs DNS-szekvenálás vagy Sanger módszer:

  Az eljárás során a szekvenálni kívánt kettőszálú DNS szálait magas hőmérsékleten denaturálják, majd a

  szétváló szálak köz

Search related