Click here to load reader

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ... · PDF file Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ... · PDF file Gennemgang af...

 • w w

  w .B

  v H

  D .d

  k

  Gennemgang af ny bekendtgørelse

  vedr. udbudsdirektivet og ændringer til

  Lov om håndhævelse af

  udbudsreglerne mv.

  Peter Dann Jørgensen

  Bender von Haller Dragsted

  København, den 15. juni 2011

 • 2

  Program

  • Gennemgang af den nye bekendtgørelse vedrørende

  udbudsdirektivet (Implementeringsbekendtgørelsen)

  – Case: Hvilken betydning har indholdet af

  Implementeringsbekendtgørelsen § 12.

  • Ændring af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

  - set i bakspejlet

 • 3

  Ny bekendtgørelse vedrørende udbudsdirektivet på vej

  Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af

  offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige

  tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og

  anlægskontrakter

 • • Et forsøg på at skabe en større fleksibilitet og smidighed

  i brugen af udbudsregler gennem en 2-faset model:

  1. Ændret implementeringsbekendtgørelse (var fastsat

  til at træde i kraft den 1. marts 2011 – vi venter

  fortsat – 1. juli 2011 er forventningen…) BEK nr. 937

  af 16/09/2004 forventes erstattet

  2. Ny dansk udbudslov (ingen fastsat dato)

  4

  Introduktion til hvad der kan forventes

 • • § 1 – videreført fra gældende bkg. (tidligere § 1)

  • § 2 – videreført fra gældende bkg. (tidligere § 2)

  • § 3 – videreført fra gældende bkg. (tidligere § 6)

  • § 4 – videreført fra gældende bkg. (tidligere § 3 – tidligere § 4 er ophævet)

  • § 5 – ny

  • § 6 – ny

  • § 6 – ny

  • § 7 – ny

  • § 8 – ny

  • § 9 – ny

  • § 10 – videreført fra gældende bkg. (tidligere § 5)

  • § 11 – ny

  • § 12 – ny

  • § 13 – videreført fra gældende bkg. (tidligere § 7)

  • § 14 – videreført fra gældende bkg. (tidligere § 8)

  5

  Introduktion til hvad der kan forventes

 • Andre ændringer

  • § 4 – Bestemmelsen i § 4 fra den gældende bkg.

  ophæves:

  – På nuværende tidspunkt skal det oplyses, hvor

  tilbudsgiverne kan få relevante oplysninger om

  forpligtelser vedrørende skatter og afgifter,

  miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på

  arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. Efter

  ændringen er der ikke længere pligt til at oplyse, hvor

  tilbudsgiverne kan få oplysninger, som er nævnt i art.

  27.

  • Ordregiver ikke er forpligtet til at indhente tilbudsgivers

  erklæring om, at de ved tilbudsudarbejdelse har taget

  hensyn til arbejdspladsbeskyttelse m.m.

  6

 • Andre ændringer

  • § 5 – Vejledende forhåndsmeddelelse og køberprofil:

  – Man vil gøre opmærksom på køberprofilen, som er

  muligheden efter art. 35, stk. 1. I denne forbindelse

  kan ordregiveren fastsætte en profil med en oversigt

  over de indkøb, som man agter at foretage.

  Derudover skal ”bekendtgørelse om køberprofil” også

  indeholde oplysninger af mere generel karakter

  såsom kontaktperson. Bruger man køberprofilen, kan

  man forkorte fristen. Ikke noget nyt.

  7

 • Andre ændringer

  • § 5 – Vejledende forhåndsmeddelelse og køberprofil: • Art. 38 stk. 4

  • Hvis de ordregivende myndigheder har offentliggjort en

  forhåndsmeddelelse, kan fristen for modtagelse af tilbud i henhold til stk. 2

  og stk. 3, litra b), som hovedregel afkortes til 36 dage, men under ingen

  omstændigheder til under 22 dage.

  • Denne frist løber fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen ved

  offentlige udbud og fra datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive

  tilbud ved begrænsede udbud.

  • Den i første afsnit omhandlede kortere frist er tilladt, forudsat at

  forhåndsmeddelelsen har indeholdt alle de oplysninger, der kræves for

  udbudsbekendtgørelse i bilag VII A, i det omfang disse oplysninger

  foreligger ved bekendtgørelsens offentliggørelse, og at denne

  forhåndsmeddelelse er blevet sendt til offentliggørelse mindst 52 dage og

  højst 12 måneder inden afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

  8

 • Andre ændringer

  • § 6 – Udformning af udbudsbekendtgørelsen:

  – Det fremgår af stk. 2, at når kontrakten indeholder

  elementer af både en offentlig kontrakt og en

  rammeaftale, vil der tages udgangspunkt i den del,

  hvis værdi er størst. Dette skal fremgå af

  udbudsbekendtgørelsen.

  - Ordregiver bør i pkt. VI.3) yderligere oplysninger oplyse, at

  kontrakten både vedr. en offentlig kontrakt samt en

  rammeaftale.

  9

 • Andre ændringer

  • § 7 – Antallet af ansøgere kan angives som enten

  minimums antal eller et interval:

  – Artikel 44, stk. 3 i udbudsdirektivet anfører blot, at der

  minimum skal være 5 tilbudsgivere ved begrænset

  udbud. Der anføres ikke begrænsninger i forhold til et

  eventuelt interval, og derfor udelukker

  Udbudsdirektivet ikke muligheden for at anvende

  intervaller.

  – Dette betyder helt konkret for ordregiverne, at man

  kan vælge at bruge et interval – f.eks. 5-7 ved

  begrænset udbud.

  – Det skal angives objektive og ikke-diskriminerende

  kriterier der anvendes til at foretage udvælgelsen.

  10

 • Andre ændringer

  • § 8 – National annoncering m.v.

  – Fra datoen for afsendelse kan der annonceres

  nationalt, og potentielle interesserede kan orienteres.

  I nationale annoncer skal afsendelsesdatoen fremgå.

  – Det fremgår af udbudsdirektivets art. 36, stk. 5:

  ”Bekendtgørelserne og deres indhold må ikke

  offentliggøres på nationalt plan, inden den dato, hvor

  de er sendt til Kommissionen”. Det kan hævdes, at i

  de situationer, hvor man offentliggør

  udbudsbekendtgørelsen nationalt, giver det en lille

  fordel for danske tilbudsgivere. Dog er denne fordel

  accepteret af EU, jf. udbudsdirektivets ordlyd art. 36,

  stk. 5.

  11

 • Andre ændringer

  • Hvad med udbudsmaterialet?

  – Man vil som ordregiver være bundet af bekendtgørelsens

  ordlyd. Bekendtgørelsen udgør den øvre grænse for, hvad

  der kan offentliggøres på tidspunktet før

  udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort af EU.

  Det betyder, at man godt kan lave en national

  offentliggørelse med færre oplysninger, end de der

  fremgår af udbudsbekendtgørelsen, men der kan ikke

  laves en bekendtgørelse med flere oplysninger. Det

  betyder også, at udbudsmaterialet må afvente endelig

  offentliggørelse.

  12

 • Andre ændringer

  • § 9 – Begrænsning i forhold til at afvise ansøgere og

  tilbudsgivere.

  – Der er visse tilfælde, hvor ordregiver kun kan afvise en

  ansøgning, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til

  sikring af konkurrencen og overholdelse af

  ligebehandlingsprincippet:

  • Ansøger afgiver flere ansøgninger om deltagelse

  • Konsortiedeltagende virksomheder er deltager(e) i flere

  konsortier, eller

  • Flere ansøgere anvender samme underleverandør

  • Ordregiver kan afgrænse forholdet i

  udbudsmaterialet.

  13

 • Andre ændringer

  • § 11 – Bevis for at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet

  af en udelukkelsesgrund.

  – I henhold til udbudsdirektivets art. 45 skal tilbudsgivere

  udelukkes, hvis de ved endelig dom er fundet skyldig i for

  et af de i § 45 nævnte forhold. § 11 fastsætter de formelle

  regler for, hvordan det bevises, at tilbudsgiveren ikke er

  omfattet af de pågældende forhold:

  • Tro og love erklæring vil være tilstrækkelig, og det

  anvendes allerede i dag.

  14

 • Andre ændringer

  • § 11, stk. 2:

  – Serviceattest kan indhentes fra den vindende tilbudsgiver – og

  kun fra den vindende tilbudsgiver.

  – Hvis ordregiver imod reglerne udbeder sig serviceattest fra alle i

  forbindelse med prækvalifikation/tilbudsgivning, kan ordregiver

  ikke afvise et tilbud, som kun indeholder en tro og love

  erklæring.

  – Hvis vinder ikke kan levere den krævede dokumentation er

  konsekvens, at ordregiver må tilbagekalde sin

  tildelingsbeslutning og træffe en ny beslutning.

  15

  1. Dato for

  af-

  sendelse.

  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Aftalen

  kan

  under-

  skrives10 dages standstill – periode

 • Det mest centrale punkt § 12

  • § 12, stk. 1 – Anmodninger/tilbud, der ikke opfylder de

  formelle krav, der følger af udbudsmaterialet, kan i visse

  tilfælde inddrages (dog skal ligebehandlingsprincippet

  og forhandlingsforbuddet overholdes):

  • Der er tale om en afhjælpningsret ikke er pligt.

  – Fejlen kan ignoreres, hvis ordregiver i fo

Search related