Gerak Mahir 1 Ting 4 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SAPS 1

Text of Gerak Mahir 1 Ting 4 2015

GERAK MAHIR 1FIZIK TINGKATAN 4

1.Manakah antara yang berikut adalah unit bagi kuantiti asas?

AJouleBMinuteCNewtonDAmpere

2.Kuantiti fizik yang manakah mempunyai unit SI yang betul?

Kuantiti Unit S.I

AArus mA

BMasa s

CLuas cm2

DIsipadu m3

3. Antara kuantiti fizik berikut, yang manakah bukan kuantiti asas ?

ABerat BMasaCSuhuDArus elektrik

4.Kumpulan manakah mengandungi kuantiti skalar sahaja?

LajuBeratMasaIsipadu JarakKerjaJisimMasaAB

SesaranLuasKetumpatanTenagaDayaMomentumHalajuBeratCD

5.Manakah antara berikut menunjukkan hubungan antara kuantiti asas untuk ketumpatan?

A

B

C

D

6.Daya,F, yang bertindak antara dua cas elektrik,dan , diberi oleh persamaan

Unit SI bagi k ialah

A N C2B N C2 C kg A2D kg A27.Manakah alat pengukuran berikut yang paling peka?

A

B

C

D

8.Rajah berikut menunjukkan satu lubang pada bongkah kayu.

Bongkah kayu

Lubang

Alat pengukur berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur diameter dan kedalaman lubang itu

A. Pembaris

B. Pembaris dan angkup vernier

C. Tolok skru mikrometer dan pembaris

D. AngkupVernier

9.Antara alat pengukuran berikut, yang manakah paling jitu digunakan untuk mengukur diameter dalam sebatang paip air? A pembaris meter

B pita pengukur

C angkup vernier

D tolok skru mikrometer

10.Sebuah angkup vernier ditunjukkan dalam rajah di bawah..

Angkup vernier itu digunakan untuk mengukur diameter sebiji guli. Bacaan yang diperolehi perlu

Aditolak 0.07 cm

Bditambah 0.07 cm.

Cditolak 0.03 cm.

Dditambah 0.03 cm.

11.Rajah di bawah menunjukkan tolok skru mikrometer yang digunakan dalam satu pengukuran

450

Jika ralat sifar tolok skru mikrometer ialah +0.02 mm, bacaan sebenar tolo kskru micrometer itu ialah

A 6.42 mm

B6.44 mm

C 6.92 mm

D 6.95 mm

12.Di antara berikut yang manakah yang mempunyai nilai yang terbesar?A102 cm

B103 mm

C103 dm

D107m

13.Antara yang berikut yang manakah sama dengan 500 MW?

A5.0 x 10 8 W

B5.0 x 10 6 W

C 5.0 x 10 -8 W

D 5.0 x 10-6 W

14.Antara pasangan faktor kuasa dan imbuhan awalan berikut yang manakah adalah benar?

faktor kuasa Imbuhan awalan

A. 10-6 kilo

B. 10-3 mili

C. 10-2 hecto

D 10-1 deca

15.Manakah antara langkah berikut boleh mengurangkan ralat paralaks semasa mengambil bacaan sebuah ammeter?AGunakan ammeter yang lebih peka.

BHitung nilai purata dari bacaan ulangan.CGunakan kanta pembesar untuk mengambil bacaan dari ammeter.

DGunakan ammeter yang mempunyai cermin satah di bawah jarum penunjuk.

16.A, B, C dan D merupakan kesan tembakan pada papan sasar. Kesan tembakan yang manakah dapat menerangkan konsep kepersisan suatu pengukuran ?

17.Kejituan sesuatu ukuran boleh ditambah dengan

A mengabaikan ralat sifar

B mengabaikan ralat paralaks

C menghitung nilai purata

D menghitung nilai kepada tempat perpuluhan yang lebih

18.Dua kumpulan pelajar diminta menganggar jisim sebuah ladung bandul. Keputusan kedua-dua kumpulan itu adalah seperti yang ditunjukkan dalam berikut.

45 g, 60 g, 50 g, 50 g40 g, 55 g, 70 g, 60 gKumpulan 1Kumpulan 2

Jika jisim sebenar ladung bandul itu ialah 55 g, antara komen-komen berikut berkenaan dengan anggaran kedua-dua kumpulan itu, yang manakah adalah betul?

AKumpulan 1 lebih jitu dan lebih konsisten berbanding dengan Kumpulan 2 B Kumpulan 1 lebi hjitu tetapi kurang konsisten berbanding dengan Kumpulan 2

C Kumpulan 2 lebih jitu dan lebih konsisten berbanding dengan Kumpulan 1D Kumpulan 2 lebih jitu tetapi kurang konsisten berbanding dengan Kumpulan 1

19.Isi padu, halaju, tekanan, dan kerja ialah kuantitiAAsasBTerbitanC VektorDSkalar

20.Antara berikut, yang manakah menunjukkan imbuhan unit dalam susunan menurun dengan betul?AMega, giga, mikro, miliBMikro, mili, giga, megaCGiga, mega, mili, mikroDMikro, mili, mega, giga

21.Antara unit yang berikut, yang manakah unit SI?ASentimeterBMinitCGramDKelvin

22.Unit bagi laju boleh dinyatakan dalam unit SI sebagaiAcm s1 Bm s1Ckm s1

23.Antara panjang yang berikut, manakah yang paling pendek?A107 nmB102 mC103 cmD104 km

24.Isi padu sebongkah kayu ialah 452 cm3. Berapakah isi padunya dalam m3?A4.52 103B4.52 102C4.52 101D4.52 104

25.Kuantiti skalar ialah kuantiti yang mempunyaiAmagnitud sahajaBarah sahajaCkedua-dua magnitud dan arah

26.Antara yang berikut, yang manakah kuantiti vektor?AJisimBMasaCSuhuDsesaran

27.Seorang murid sedang mengambil bacaan isi padu air di dalam sebuah silinder penyukat seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Apakah jenis ralat yang terdapat dalam pengukurannya?

ARalat sifarBRalat rawakCRalat bersistem

28.Kaedah yang paling baik untuk mengurangkan ralat rawak dalam pengukuran ialahA. dengan mengulang eksperimen untuk mendapatkan beberapa bacaan dan kemudian, mencari purata bacaan.B. menggunakan alat yang lebih pekaC. menggunakan lebih daripada satu jenis alat

29.Hipotesis ialah kenyataan yangAmesti benarBsama ada benar atau palsuCmesti palsu

30.Rumus bagi suatu kuantiti terbitan ialah A = PI. Jika unit bagi A dan P masing-masing ialah kg m s-2 dan kg, apakah unit bagi I ?Am s1 B m1 sCm s2

31.Laju sebuah kereta di bandar ialah 1.2 km minit1, berapakah lajunya dalam m s1? A0.33B20C72D200

32.Kelajuan cahaya di angkasa lepas adalah 299 792 458 m s1. Antara yang berikut, yang manakah patut direkodkan dalam laporan amali hingga 3 angka bererti?A299 106 m s1B29.9 107 m s1C2.99 108 m s1D3.00 108 m s1

33.Graf yang manakah menunjukkan pecutan seragam?

34.Rajah menunjukkan lintasan yang dilalui oleh sebuah kereta dari P ke S.

Berapakah sesaran kereta itu?

A 5.0 kmB 6.8 kmC 8.2 kmD 9.0 km

35.Gambar rajah menunjukkan keadaan pembonceng motosikal yang bergerak ke belakang apabila motosikal mula memecut.

Pergerakan pembonceng itu ke belakang boleh diterangkan oleh

A konsep inersiaB konsep keseimbangan dayaC prinsip keabadian momentumD prinsip keabadian tenaga

1.