Getting Started Guide

 • View
  20

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Flir I5

Text of Getting Started Guide

 • Publ. No.: T559169Revision: AIssued: June 23, 2009

  Getting Started Guide

  FLIR i5FLIR i7

 • cs-CZ

  da-DK

  de-DE

  el-GR

  en-US

  es-ES

  fi-FI

  hu-HU

  it-IT

  ja-JP

  ko-KR

  nb-NO

  nl-NL

  fr-FR

  pl-PL

  pt-PT

  ru-RU

  sv-SE

  tr-TR

  zh-CN

  zh-TW

  etina

  Suomi

  Magyar

  Italiano

  Norsk

  Nederlands

  Polski

  Portugus

  Svenska

  Trke

  English

  Espaol

  Franais

  Dansk

  Deutsch

  In some market regions these products are sold under the Extech brand. For more information about Extechs additional product lines, please visit:

  http://www.extech.com

  Extech Instruments Corporation285 Bear Hill Road Waltham, MA 02451-1064USA

  Phone: +1-781-890-7440Fax: +1-781-890-7864

 • cs-CZ

  5Publ. No. T559169, Rev. A

  etina

  Vyvzn se ze zrukyVechny vrobky spolenosti FLIR Systems maj zruku proti vadm materilu a vrobnm vadm po dobu jednoho (1) roku od data doruen pvodn zakzky. Tuto zruku lze uplatnit, jestlie vrobky byly normln skladovny a pou-vny podle pokyn spolenosti FLIR Systems.

  Vechny produkty nevyroben spolenost FLIR Systems, kter jsou soust dodvky spolenosti FLIR Systems pvodnmu kupci, maj zruku (pokud je poskytovna) ure-nou pouze pslunm dodavatelem a spolenost FLIR Sys-tems za takovto vrobky nenese dnou odpovdnost.

  Zruka se vztahuje pouze na pvodnho kupce a je nepenosn. Zruku nelze uplatnit na dn vrobek, kter byl njakm zpsobem nesprvn pouvn, neudrovn, pokozen nebo provozovn pi abnormlnch podmnkch. Na spotebn sti se zruka nevztahuje.

  Jestlie dojde k pokozen vrobku, kter je kryto zrukou, vrobek nesm bt dle pouvn, aby se zabrnilo dalmu pokozen. Zkaznk mus vadu okamit nahlsit spolenos-ti FLIR Systems (nebo jejmu zstupci), jinak nebude mon zruku uplatnit.

  Spolenost FLIR Systems zdarma oprav nebo vymn kad vadn vrobek, jestlie bude na zklad odborn prohldky prokzna u vrobku vada materilu i vroby a jestlie bude tento vrobek, jak ji bylo uvedeno, vrcen spolenosti FLIR Systems v zrun dob, tj. do jednoho roku. Spolenost FLIR Systems nenese odpovdnost za vady vrobku krom ve uvedench a neposkytuje na n zruku.

  dn dal zruka nen vyjdena ani pedpokldna. Spo-lenost FLIR Systems se vslovn zk pedpokldanch zruk prodejnosti a vhodnosti k uritmu elu.

  Spolenost FLIR Systems nen odpovdn za dn pm, nepm, speciln, nhodn i mysln pokozen nebo ztrtu, a jsou tato zaloena na smlouv, deliktu nebo jinm prvnm zklad.

  Autorsk prva FLIR Systems, 2009. Vechna prva celosvtov vyhrazena. dn st softwaru ani zdrojovho kdu nesm bt repro-dukovna, penena, pepisovna i pekldna do jakho-koli jazyka nebo potaovho jazyka, a to v dn form a za dnch okolnost, elektronicky, magneticky, opticky, manu-ln i jinak, bez pedchozho psemnho svolen spolenos-ti FLIR Systems.

  dn st tto pruky nesm bt bez pedchozho psem-nho souhlasu firmy FLIR Systems koprovna, fotograficky koprovna, reprodukovna, pekldna nebo penena na libovoln elektronick mdium i do strojov iteln formy.

  Nzvy a znaky uveden na vrobcch v tto pruce jsou registrovanmi ochrannmi znmkami nebo ochrannmi znmkami spolenosti FLIR Systems a/nebo jejch dceinch spolenost.

  Vechny ostatn ochrann znmky, obchodn nzvy nebo nzvy spolenost zmnn v tto pruce se pouvaj pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich pslunch vlastnk.

  Zruka kvalitySystm zen kvality, v nm jsou tyto vrobky vyvjeny avyrbny, byl oven podle normy ISO 9001.

  Vrobky spolenosti FLIR Systems se neustle vyvjej. Spolenost si proto vyhrazuje prvo init bez pedchozho oznmen zmny a vylepen na jakmkoliv vrobku popsa-nm v tto pruce.

  PatentyTento vrobek je chrnn patenty, patenty konstrukce, pi-hlkami patent nebo pihlkami patent :

  0002258-2; 000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344; 000859020; 0101577-5; 0102150-0; 0200629-4; 0300911-5; 0302837-0; 1144833; 1182246; 1182620; 1188086; 1263438; 1285345; 1287138; 1299699; 1325808; 1336775; 1678485; 200530018812.0; 2106017; 235308; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 518836; 60004227.8; 60122153.2; 602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 75530; D540838; D549758; DI6702302-9; DI6703574-4; DM/057692; DM/061609; ZL00809178.1; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200530120994.2; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4.

  VarovnToto zazen generuje, vyuv a me vyzaovat energii na rdiov frekvenci, a pokud nen instalovno a pouvno podle pruky, me psobit ruen rdiovch vln. Zazen bylo testovno a je ve shod s limity stanovenmi pro po-taov zazen tdy A podle odst. J sti 15 pedpis FCC, kter byly stanoveny pro pimenou ochranu proti tomuto ruen pi provozu na pracovitch. Provoz tohoto zazen v obytnch znch me zpsobovat ruen a v tomto ppad bude uivatel povinen na sv vlastn nklady podniknout takov opaten, kter budou nutn k odstrann ruen.

  Nedemontujte ani neupravujte baterii. Baterie obsahuje bezpenostn a ochrann zazen, kter mohou v ppad svho pokozen zpsobit zaht baterie, jej vbuch nebo vzplanut.

  Pokud z baterie unikne elektrolyt a dostane se vm do o, nemnte si je rukama. Dobe si je vyplchnte vodou a okamit vyhledejte lkaskou pomoc. Elektrolyt baterie by mohl vtakovm ppad zpsobit zrann o.

  Nepokraujete v nabjen baterie, pokud se nenabije ve sta-novenm ase. Pokud v nabjen baterie budete pokraovat, me se zaht a zpsobit vbuch nebo vzplanut.

  K vybjen baterie pouvejte pouze sprvn zazen. Pokud nebudete pouvat sprvn zazen, mete snit vkon nebo ivotnost baterie. Pokud nebudete pouvat sprvn zazen, me do baterie tci nesprvn proud. To me vst k jejmu zaht a ppadn k vbuchu a zrann osob.

  Ne pouijete stanovenou kapalinu, nezapomete si pest pslun bezpenostn tabulky materil a vstran ttky na ndobch: kapaliny mohou bt nebezpen.

  UpozornnNemite infraervenou kamerou (s krytem objektivu nebo bez nj) na intenzivn zdroje energie, napklad na zazen vyzaujc laserov zen nebo na slunce. Mohlo by to mt nedouc inek na pesnost kamery. Mohlo by to rovn zpsobit pokozen detektoru v kamee.

  Kameru nepouvejte pi teplotch vych ne +50C, pokud nebude v kapitole technickch daj stanoveno jinak. Vyso-k teploty mohou zpsobit pokozen kamery.

 • cs-CZ

  6 Publ. No. T559169, Rev. A

  Baterie nepipojujte pmo do zsuvky zapalovae cigaret ve vozidle.

  Kladn a zporn pl baterie nezkratujte dnmi kovovmi pedmty (nap. drtem).

  Zabrate styku baterie se sladkou nebo slanou vodou i cel-kovmu namoen baterie.

  V baterii nevytvejte pomoc pedmt dn otvory. Zabrate pokozen baterie dery, nap. kladivem. Na baterii nestoupejte, ani ji nepokozujte silnmi nrazy nebo otesy.

  Baterie nevhazujte do ohn, do jeho blzkosti, ani na pm slunen svtlo. Pokud se baterie zaheje, vestavn bezpe-nostn zazen se aktivuje a me zastavit nabjen baterie. Pokud se baterie zaheje, me dojt k pokozen vestavn-ho bezpenostnho zazen a v dsledku toho k vyvjen vt-ho mnostv tepla, pokozen nebo zaplen baterie.

  Baterii nevkldejte do ohn, ani nezvyujte jej teplotu rem.

  Baterii nedvejte do ohn nebo do jeho blzkosti, do kamen i jinch zdroj vysok teploty.

  Nepjejte pmo na baterii.

  Baterii nepouvejte v ppad, e bhem jejho pouvn, nabjen nebo skladovn je ctit neobvykl zpach, baterie je hork, mn svou barvu, tvar nebo vykazuje jin neobvykl stav. Pokud se setkte s nkterm z tchto problm, kon-taktujte svho mstnho dodavatele.

  Pi nabjen baterie pouvejte pouze specifikovanou nab-jeku.

  Teplotn rozsah, ve kterm mete baterii nabjet, je 0C a +45C. Pokud budete baterii nabjet pi teplot mimo tento rozsah, me to zpsobit jej zaht na vysokou teplotu nebo pokozen. Me se tak rovn snit vkonnost nebo ivotnost baterie.

  Teplotn rozsah, ve kterm mete baterii vybjet, je 15C a +50C. Pouit baterie mimo tento teplotn rozsah me snit jej vkonnost nebo ivotnost.

  Pokud je baterie ji na konci sv ivotnosti, ped jejm vyazenm na ply nalepte izolan psku nebo podobn materil.

  K itn kamery, kabel a dalho psluenstv nepouvejte dn edidla ani jin podobn kapaliny. Mohly by je poko-dit.

  Pi itn infraervenho objektivu bute opatrn. Objektiv je opaten jemnm antireflexnm povlakem.

  Neistte infraerven objektiv pli drazn. Mohlo by dojt kpokozen antireflexnho povlaku.

  Likvidace elektronickho odpaduStejn jako u vtiny elek-tronickch vrobk je nut-n i toto zazen zlikvido-vat zpsobem pznivm k

  ivotnmu prosted, a to v souladu se st-vajcmi pedpisy pro elektronick odpad. Obrate se prosm na zstupce firmy FLIR Systems a vydejte si dal podrobnosti.

  sti kamery

  1 Infraerven objektiv2 Pka k oteven a zaven krytu objek-

  tivu3 Spou k ukldn obraz4 Kryt konektor a slotu pro pamov

  karty miniSD5 Kryt prostoru pro baterii6 Poutko k uchycen popruhu pro zav-

  en na ruku

 • cs-CZ

  7Publ. No. T559169, Rev. A

  Tlatka klvesnice

  1 Tlatko archivu2 Tlatko ipka doleva (na navigan

  ploce)3 Lev volc tlatko. Toto tlatko je kon-

  textov, jeho aktuln funkce je zobra-zovna na obrazovce nad tlatkem.

  4 Tlatko + (na navigan ploce)5 Tlatko ipka doprava (na navigan

  ploce)6 Prav volc tlatko. Toto tlatko je

  kontextov, jeho aktuln funkce je zobrazovna na obrazovce nad tlat-kem.

  7 Tlatko Zap/Vyp8 Tlatko (na navigan ploce)

  Poznmka: Podrobn popis funkc tlatek viz disk CD-ROM s uivatelskou dokumen-tac.

  Systm nabdek

  1 Systm nabdek2 Vsledek men3 Indiktor napjen4 Datum a as5 Mezn hodnota pro teplotn stupnici6 Teplotn stupnice7 Aktuln nastaven hodnota emisivity

  nebo vlastnost materil8 Aktuln funkce pravho volcho tlat-

  ka9 Aktuln funkce levho volcho tlatka

  Zpsob nabjen baterie

  Ped prvnm pouitm kamery je nutn nabjet baterii uvnit kamery minimln cel tyi hodiny (nebo do doby, ne bude indiktor baterie svtit zelen).

  Baterii nabijete pipojenm napjecho zdroje d