Ghid Intreprindere Sociala

 • View
  57

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ghid economie sociala

Text of Ghid Intreprindere Sociala

 • 5/26/2018 Ghid Intreprindere Sociala

  1/96

  Asociaia ComunitarTotul Pentru Via

  A 2. .4

  pentru constituirea

  unei ntreprinderisociale n regiuni

  rurale avnd ca obiect

  produsele agricole

  i de artizanat

  GHIDGHID

  GUVERNUL ROMNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

  PROTEC IEI SOCIALEOIRPOSDRU NORD-VEST

  I

 • 5/26/2018 Ghid Intreprindere Sociala

  2/96

  1

  !2.4 - Ghid pentru constituirea unei ntreprinderi sociale n regiunirurale avnd ca obiect produsele agricole "i de artizanat.

  CUPRINS

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

  CAPITOLUL 2 - NTREPRINDERILE SOCIALE

  2.1. Conceptul de ntreprindere social!2.2. Caracteristicile ntreprinderilor sociale

  2.3. Modele de ntreprinderi sociale2.3.1. Societ!"ile cooperative2.3.2. Societ!"ile mutuale2.3.3. Unit!"ile protejate2.3.4. Societ!"ile cu r!spundere limitat!

  2.4. Exemple de ntreprinderi sociale n mediul rural din Grecia #idin Romnia

  2.4.1. Exemple de ntreprinderi sociale din Romnia2.4.2. Exemple de ntreprinderi sociale din Grecia

  2.5. Cadrul legal al ntreprinderilor sociale din Romnia

  CAPITOLUL 3 - ETAPELE INI#IERII UNEI NTREPRINDERISOCIALE N MEDIUL RURAL

  Pasul 1 : Ini"ierea procedurii de nfiin"are a ntreprinderii socialeAl 2-lea Pas: Etapa de informare !i mobilizare a comunit!"ii localeAl 3-lea Pas: Instituirea ntreprinderii socialeAl 4-lea Pas: Planificarea activit!"ii antreprenoriale

  Al 5-lea Pas: nfiin"area tipic! #i demararea func"ion!riintreprinderii sociale

  CAPITOLUL 4- ORGANIZAREA $I MANAGEMENTULNTREPRINDERII

  4.1. Opera"iunile ntreprinderii4.2. Ac"iunile ntreprinderii4.3. Managementul #i func"iile acestuia

  4.3.1. Func"ia de planificare

  4.3.2. Func"ia de organizare4.3.3. Func"ia de conducere

 • 5/26/2018 Ghid Intreprindere Sociala

  3/96

  2

  4.3.4. Func"ia de coordonare4.3.5. Func"ia de control

  4.4. Sistemul de management al calit!"ii

  CAPITOLUL 5- INSTRUMENTE $I SURSE DE FINAN#ARE5.1. Finan"area de la institu"iile de credit

  5.1.1. mprumuturi bancare5.1.2. Noi forme de finan"are (Leasing, Capital de risc,Factoring )5.1.3. Credite alternative (Microcreditarea)

  5.2. Finan"area economiei sociale n Romnia

  ANEXEAnexa 1- Analiza mediului de afaceriAnexa 2- Planuri func"ionale ( amplasare-utilit!"i, echipamente, furnizori#i servicii)Anexa 3- Resurse umaneAnexa 5 -Plan de marketingAnexa 6- Modelul unui plan de afaceri pentru produse de artizanatAnexa 7- Modelul unui plan de afaceri pentru o ser!Anexa 8- Modelul unui plan de afaceri pentru culegerea #i valorificareafructelor de p!dure

 • 5/26/2018 Ghid Intreprindere Sociala

  4/96

  3

  Experien"a interna"ional!confirm!poten"ialul pe care l au ntreprinderilesociale n promovarea incluziunii sociale. Pe de-o parte, acesteagenereaz! locuri de munc! pentru grupurile vulnerabile asigurndindependen!a financiar! a acestora "i demonstrnd valoarea loreconomic! "i social!. Pe de alt! parte, ele contribuie la consolidareasustenabilit!!ii financiare a ONG-urilor, crend premisele dezvolt!riiserviciilor sociale furnizate. Impactul ntreprinderilor sociale trecedincolo de generarea de locuri de munc!pentru persoanele vulnerabile.

  ntreprinderile sociale implementate de ONG-uri se centreaz!, n modtradi!ional, n jurul a dou! mari categorii: vnzarea de produse #ifurnizarea de servicii contra cost.Produc!ia "i comercializarea produselor (cum ar fi: produse agricole,

  produse de artizanat, produse textile, juc!rii, articole de decor, produsealimentare, etc.), reprezint! o practic! uzual! a celor ce lucreaz! cu

  grupuri vulnerabile sau cu persoanele cu dizabilit!"i, n care multeorganiza"ii au dezvoltat ntreprinderi sociale. Organiza"iile creeaz! astfelde structuri pentru a implica beneficiarii n activit!"i utile/productive,genernd astfel venituri (de pe pia!!) pentru ace#tia (salarii) dar #i

  beneficii pentru organiza"ie.n al doilea model oferta de servicii poate varia de la servicii de ngrijirela domiciliu la servicii de gr!din!rit, cre#e #i gr!dini"e, servicii afterschool, cur!!enie, servicii de copiere "i leg!torie etc.De cele mai multe ori misiunea organiza!iei coincide cu misiunea

  ntreprinderii sociale, aceasta avnd impact direct prin produsele sauserviciile oferite dar exist! #i situa"ii n care misiunea organiza"iei estediferit!.

  Comitetul Economic si Social European, in Avizul pentru DezvoltareRural! #i Agricultur! din 30 ianuarie 2012 men"ioneaz!: Att prinactivitatea lor economic!, ct #i prin angajamentul lor social,ntreprinderile sociale ancorate n spa"iul rural reprezint! un poten"ialconsiderabil pentru consolidarea structurilor economice #i sociale

  existente #i pentru a r!spunde viitoarelor provoc!ri. Ele au un impactdirect asupra calit!"ii vie"ii #i contribuie, prin produsele #i serviciile lor, la

  CAPITOLUL 1-

  INTRODUCERE

 • 5/26/2018 Ghid Intreprindere Sociala

  5/96

  4

  formarea unor identit!"i regionale. Ele sunt n acela#i timp p!str!toare detradi"ii #i factori de inovare. Artizanatul #i agricultura sunt simboluri alemodernit!"ii #i durabilit!"ii, garan"i pentru produse de nalt! calitate,securitate energetic!, protec"ia durabil! a mediului #i a naturii #i

  conservarea patrimoniului cultural. Aceste caracteristici reprezint! bazamultor modele economice #i sociale de succes n satele #i ora#ele mici dinspa"iul rural. ntreprinderile agricole #i de artizanat, gata s! preiaresponsabilitatea social!, active la fa"a locului, contribuie substan"ial laintegrarea n societate a persoanelor vulnerabile sau cu dizabilit!"i.ntr-un alt aviz al CESE se precizeaz! c! ocuparea for"ei de munc!feminine trebuie s!beneficieze de o aten"ie deosebit!1.

  Pornind de la aceste considerente, prin prezentul Ghid pentruconstituirea unei ntreprinderi sociale n regiuni rurale avnd ca obiect

  produsele agricole #i de artizanat elaborat n cadrul activit!"ii A 2.4. aproiectului dorim s! oferim un instrument util pentru planificarea #idezvoltarea unei ntreprinderi sociale n mediul rural.

  1CCMI/079 Strategiile UE de ie#ire din criz!#i muta"iile industriale: locuri de munc!precare sau durabile?" din 13iulie 2011.

 • 5/26/2018 Ghid Intreprindere Sociala

  6/96

  5

  Conceptul de ntreprindere social! este un concept dificil iar oriceinterpretare implic!dificult!"i care, pe scurt, se reflect!n :

  Semnifica"ia #i sinteza diferit! a a#a-numitului sector ter"iar ndiverse "!ri, referindu-se la distinc"ia conceptelor de ntreprinderesocial! #i de ntreprindere social!de coali!ie(Social EnterpriseCoalition),R!d!cinile distinc"iilor care se reflect!n abord!rile conceptelor de

  economie social!, (abordarea francez!-european! #i nord-american!) care sunt ntlnite cu termeni diferi"i, cum ar fi cel deeconomie alternativ!, economie de solidaritate #i economie social!de pia"!.n formele institu"ionalizate sau informale, asocia"ii #i re"ele auto-organizate.

  Economia social% joac! un rol de esen"ial n economia european!

  combinnd profitabilitatea cu solidaritatea, crend locuri de munc! debun! calitate, consolidnd coeziunea social!, economic! #i regional!,genernd capital social, promovnd cet!"enia activ!, solidaritatea #i un tipde economie care acord! prioritate oamenilor, sprijinind dezvoltareadurabil!#i inovarea social!, tehnologic!#i de mediu.

  Economia social! s-a dezvoltat din anumite forme de organizare #i/saujuridice ale ntreprinderilor, cum ar fi cooperativele, societ!"ile mutuale,asocia"iile, ntreprinderile #i organiza"iile sociale, funda"iile #i alte formeexistente n fiecare stat membru al U.E.

  CAPITOLUL 2

  NTREPRINDERILE SOCIALE

  2.1 CONCEPTUL DE NTREPRINDERE SOCIAL!

 • 5/26/2018 Ghid Intreprindere Sociala

  7/96

  6

  Spre exemplu, reglement!rile legislative din Spania prev!d posibilitateaexisten"ei a trei tipuri de ntreprinderi sociale: societ!"i muncitore#ti (ncare 50% din angaja"i au #i calitatea de ac"ionari), ntreprinderi de inser"iesocial! (centre de facilitare a angaj!rii persoanelor cu dizabilit!"i) #i

  ntreprinderi sociale pentru integrarea persoanelor cu dizabilit!"i (n carepersoanele cu dizabilit!"i fac parte din Consiliul de Administra"ie alunit!"ii). n Belgia, ntreprinderile sociale mbrac! forma cooperativelorde consum sau de produc"ie, societ!"ilor de beneficii reciproce sau aorganiza"iilor non-guvernamentale cu scop economic.n "!ri cum sunt Italia, Fran"a #i Grecia, ntreprinderile sociale asigur!unmecanism pentru introducerea grupurilor excluse pe pia"a muncii, pentrucre#terea nivelului de calificare #i pentru cre#terea #ansei de angajare.Afacerile locale care nu urm!resc ob"inerea de profit sunt descrise n

  general ca ntreprinderi comunitare, dar este imposibil de definit exactdac!o ntreprindere comunitar!este social! sau nu. n teoria #i practicaeconomic!, economia social! cuprinde o gam! de denumiri utilizate ndiversele state membre, precum "economie solidar!" #i "al treilea sector".

  ntreprinderile din economia social! sunt de regul! ntreprinderi mici #imijlocii (IMM-uri) care contribuie la crearea unui model economicdurabil n care persoanele sunt mai importante dect capitalul. Nu exist!un model unic juridic pentru aceste ntreprinderi. Multe ntreprinderisociale sunt nregistrate ca fiind companii private, altele sunt n form!decooperative sociale, asocia"ii, organiza"ii de voluntariat, organiza"ii decaritate sau mutuale. n principal, ntreprinderile sociale opereaz! nurm!toarele domenii:

  - integrare pe pia"a for"ei de munc!;- servicii sociale;- dezvoltare local!.

  ntreprinderile din sectorul economiei sociale se caracterizeaz! printr-oimplicare personal!puternic!a membrilor s!i n conducerea societ!"ii #i

  prin absen"a scopului fundamental al organiza"iilor economice

  tradi"ionale, deci o