Click here to load reader

Ghidul micului inventator

 • View
  234

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

resurse pentru proiectul "Micul inventator" al Asociatiei Blue Projects

Text of Ghidul micului inventator

 • MICULINVENTATOR

  s\ ne vedem cu bine-n viitor!

  Ghidul miculuiinventator

  www.blue-projects.ro

 • 2 | Proiectul Micul inventator | Asocia]ia Blue Projects

  Un lung [ir de inven]ii [i descoperiri au f\cut posibile comodit\]ile vie]ii noastre de zi cu zi. ~mb un\t\]irea calit\]ii vie]ii omenirii a fost haotic\ [i imprevizibil\. Ideile bune au fost `ns\ mereu bine p\strate. Trebuie s\ ne construim o imagine despre acest fenomen: ce `nseamn\ o inven]ie, care este mecanismul prin care devine public\, este acceptat\ [i apoi protejat\ de societate, cum se explic\ apari]ia lor, se poate alc\tui o clasificare a inven]iilor? (clasificarea interna]ional\ a inven]iilor se face de exemplu pe sec]iuni: necesit\]i curente ale vie]ii, tehnici industriale, transporturi, chimie, metalurgie, textile, hrtie, construc]ii, mecanic\, iluminat, `nc\lzire, armament, fizic\ [i electricitate), ce diferen]\ este `ntre o idee [i o inven]ie.

  Vom `ncerca s\ v\ oferim conturul acestei pove[ti, s\ v\ strnim curiozitatea [i interesul, s\ v\ punem la joac\, o joac\ inteligent\ din care s\ rezulte: ma[ini de absorbit dezastre naturale, planete din mine rale rare, o bomb\ `mpotriva polu\rii, case zbur\toare, automate de alimente s\n\toase, ma[ini de plantat copaci, asta a[a ca s\ v\ d\m un exemplu despre ce a]i putea inventa copii! La treab\!!! Ba nu, mai `nti la poveste!

  DEX-ul ne d\ urm\toarea defini]ie: o inven]ie este - o rezolvare tehnic\ dintr-un domeniu al cunoa[terii care prezint\ noutate [i progres fa]\ de stadiul cunoscut pn\ atunci. Inven]ia poate fi materializat\ `ntr-un obiect fizic (dispozitiv, material, substan]\) sau `ntr-un procedeu de produc]ie.

  Agatha Christie spunea: nu cred c\ mama inven]iei este nevoia, dup\ mine inven]ia se na[te din inactivitate, posibil chiar din lene.

  Eric Hoffer (filozof american) vorbe[te despre un prim stadiu de utilitate pentru inven]ii: Suntem mai dornici s\ `ncerc\m ceva nou atunci cnd ceea ce facem nu are consecin]e. De aceea, multe inven]ii sau n\scut ca juc\rii.

  Alan Curtis Kay a dat cea mai frumoas\ defini]ie: Cel mai bun mod de a prezice viitorul este s\ `l inventezi.

  www.inventatori.blue-projects.ro

  MICULINVENTATOR

  s\ ne vedem cu bine-n viitor!

  Un inventator este, pur [i simplu, un om care nu [i ia educa]ia prea n serios. - Charles F. Kettering

 • Frecvent se face confuzie `ntre no]iunea de idee [i aceea de inven]ie. Dac\ ideea este constatarea/acceptarea existen]ei

  unei probleme, inven]ia este `ns\[i rezolvarea problemei. Un exemplu concret ar fi [i mai edificator: m\ preocup\ t\iatul brazilor de Cr\ciun [i `mi vine ideea de a realiza unul artificial. Pn\ nu materializez obiectul bradul artificial sunt `n stadiul de idee, cnd am realizat bradul artificial am de a face cu inven]ia. Trebuie s\ v\ mobiliza]i pentru ca ideile voastre s\ devin\ inven]ii! Revin la o `ntrebare mai veche: Ce sunt inventatorii? Oameni, vr\jitori? Urma[i ai znelor [i ielelor? Sa `ncercat mereu s\ se gaseasc\ o explica]ie a ex cesului de creativitate a min]ilor inventatorilor, studii recente arat\ c\ de vina este un fel de muta]ie genetic\ generat\ de modul diferit de sintetizare a unei proteine. Creativitatea se explic\: produs al eredit\]ii, personali

  t\]i le creative se caracterizeaz\ prin fluiditate, flexibilitate, originalitate, gndire elaborate\, sensibilitate fa]\ de probleme, capacitate de redefinire etc. Complicat, nu? Un rol esen]ial `n formarea individului [i `n cultivarea creativit\]ii sale `l are educa]ia. Cercet\torii sunt de p\rere c\ `nv\]\mntul contemporan trebuie s\ sus]in\ substan]i al dezvoltarea creativit\]ii, `n acest sens trebuie s\ existe un echilibru `ntre metodele tradi]i onale de `nv\]\mnt focalizate pe supraestimarea notelor, aprecierea exagerat\ a memoriei [i ra]iunii [i `ncurajarea imagina ]iei [i a altor dimensiuni ale personalit\]ii.Profesorul este cheia procesului de `ncurajare a ini]iativelor creative, el trebuie s\ promoveze o atmosfer\ favorabil\ creativit\]ii, s\ `ncerce s\ `nl\ture inhibi]iile, criticismul gratuit, s\ m\reasc\ `ncrederea n sine a elevilor.

  ~n acest sens, disponibilitatea trebuie s\ existe [i `n afara orelor de curs:

  s\l fac\ pe elev s\[i cunoasc\ att calit\]ile, ct [i lipsurile/defectele;

  s\ promoveze o u[oar\ supra evalu are a capacit\]ii elevilor;

  `n cadrul orelor de curs s\ stabileasc\ perioade de suspen dare a not\rii elevilor.

  Proiectul Micul inventator | Asocia]ia Blue Projects | 3

  MICULINVENTATOR

  s\ ne vedem cu bine-n viitor!

  Inventatorul este un cet\]ean al lumii, el lucreaz\ pentru om. - Vitalie Belousov

 • 4 | Proiectul Micul inventator | Asocia]ia Blue Projects

  MICULINVENTATOR

  s\ ne vedem cu bine-n viitor!

  Profesorul trebuie s\ aib\ `n vedere un aspect important - tendin]a co-piilor cu o creativitate deosebit\ de a fi mai pu]in interesa]i de lucrul `n echip\ [i de a-[i elabora un plan personal de lucru, sau `ntr-un cerc restrns de prieteni. Nu de pu]ine ori programele [colare stimuleaz\ poten]ialul creativ mai ales n domeniul artistic, pentru domeniul [tiin]i -

  fic neconstatndu-se afirm\ri ale copiilor. Exist\ tendin]a `nv\]\mntului tradi]i - onal elementar de a ncuraja mai mult aptitudinile artistice dect cele [tiin]ifice.

  Exemplele de factori inhibitori de creativitate `n [coal\ sunt multiple, ele ]in de:

  lipsa de comunicare (discordan]a de limbaj/vocabular; comunicare incomplet\; comunicare deformat\, denaturat\ voluntar);

  marginalizarea individului creativ, ntruct comportamentul s\u nu respect\ normele sociale; izolarea, fie datorit\ respingerii de c\tre ceilal]i, fie din ini]iativ\ personal\ determinat\ de

  teama de a nu gre[i; dependen]a ncurajat\ de grup, ob]inut\ prin intermediul recompenselor [i pedepselor, a in for

  ma]iilor, a c\ilor financiare.

  {coala trebuie s\ diagnosticheze creativitatea copiilor, metodele sunt diverse: S\ aprecieze/analizeze att produsele realizate de elevi la solicitarea [colii, ct [i cele realizate

  de elevi din proprie ini]iativ\. Aici exist\ chiar o procedur\: se analizeaz\ un produs final: un poem scris de elev; un aparat inventat/construit; o comunicare [tiin]ific\; un studiu [tiin]ific.

  metoda aprecierii [i autoaprecierii este aplicabil\ de c\tre profesori, p\rin]i sau de elevul ` nsu[i. metoda testelor colective de inteligen]\, aptitudini, creativitate (un exemplu este testul utiliz\rii

  schimbate, se refer\ la utiliz\ri posibile, dar altele dect cele obi[nuite, pentru un obiect banal) o condi]ie important\ este asigurarea unui mediu relaxat, ludic, lipsit de orice judecat\ critic\.

  Brainstormingul este modalitatea de a identifica spontan, ` n grup, solu]iile unor teme sau pro bleme teoretice sau practice.

  Inventator. O persoan\ care realizeaz\ un aranjament ingenios de ro]i, prghii [i arcuri [i l consider\ civiliza]ie. - Ambrose Bierce

 • Nu exist\ un punct de vedere unitar cu privire la vrsta cea mai potrivit\ la care trebuie

  s\ evalu\m creativitatea copiilor, foarte mul]i

  profesori apreciaz\ c\ ideal\ este perioada 8 - 15 ani.

  {coala trebuie s\ radiografieze personalitatea

  elevilor ct mai corect. Psihologii sunt de p\rere

  c\ trebuie s\ se realizeze o interdependen]\ inteligent\

  `ntre randamentul [colar [i stimularea activit\]ilor

  extra[colare.

  Proiectul Micul inventator | Asocia]ia Blue Projects | 5

  MICULINVENTATOR

  s\ ne vedem cu bine-n viitor!

  Creativitatea deriv\ din ocuparea timpului `n mod atractiv, cultivarea adopt\rii unei vestimenta]ii deosebite, existen]a unor preocup\ri suplimentare fa]\ de cele [colare, din capacitatea

  de a se amuza cu lucruri simple, din pl\cerea de a organiza jocuri, tendin]a de a povesti descoperirile f\cute, identificarea unor utilize\ri neobi[nuite pentru juc\rii [i obiectele personale, curajul de a `ncerca lucruri noi [i chiar din tendin]a de a desena `n timp ce profesorii predau lec]ia.

  Creativitatea se face sim]it\ `n toate etapele de vrst\ ale omului, dac\ spre exemplu Carl Friedrich Gauss era admis la universitate la vrsta de 11 ani; Norbert Wiener autorul lucr\rii Cibernetica trecea examenul de licen]\ la 14 ani [i doctoratul la 19 ani, Mozart compunea un menuet la 5 ani; Eminescu a `nceput s\ publice de la 14 ani; Enescu a compus Rapsodia Romn\ la 2021 de ani; Henry Coand\ a inventat avionul cu reac]ie la 24 de ani; Einstein lansa teoria relativit\]ii la 26 de ani, iar Alexander Graham Bell telefonul la 29 de ani de cealalt\ parte, Alexandre Dumas tat\l a scris romanele sale `n jurul vrstei de 70 de ani.

 • Mul]i psihologi [i pedagogi cu experien]\ sunt de p\rere c\ pen tru a stimula creativitatea copiilor trebuie s\ avem `n vedere mai ales:

  - s\ oferim un mediu care s\ le permit\ copiilor s\ exploreze, f\r\ restrngeri exagerate. Copiii trebuie s\ se simt\ `ncuraja]i de adul]i [i la nevoie s\ sim t\ c\ gre[elile lor pot fi acceptate/iertate. Asumarea de riscuri, inovarea [i originalitatea trebuie sus]inute.

  - f\r\ s\ cheltuim sume mari de bani, trebuie s\ le punem copiilor la dispozi]ie baza material\ (instrumente de scris / desenat, material pentru construc]ii etc.) pentru a o folosi ct mai productiv [i a[i pune la lucru imagina]ia.

  - ideile copiilor, chiar [i cele aparent neo bi[nuite trebuie acceptate. Trebuie s\ avem `ncredere `n capacitatea copiilor de a face lucruri bune.

  - s\ l\s\m copiilor liberatatea alegerii [i s\ `i `ncuraj\m s\ `[i asume responsabilitatea

  - programa [colar\ poate p\rea uneori un pic rigid\, de aceea trebuie abordat\ ct mai creativ posibil. Copiii trebuie s\ [tie c\ sunt

  asculta]i [i c\ p\rerea lor conteaz\, `ntreb\rile [i observa]iile trebuie explorate `mpreun\.

  - Creativitatea

Search related